Överförmyndare. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överförmyndare. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO"

Transkript

1 Överförmyndare Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO Välkommen till överförmyndaren

2 Överförmyndarens uppgifter Tillsyn Rådgivning Beslut Jaha,herr Karlsson då skall vi se...

3 Föräldrabalken Förmynderskapsför. Ärvdabalken Äktenskapsbalken Rättegångsbalken Förvaltningslagen Sekretesslagen mm Lagstiftning Det är mycket att hålla reda på.

4 God man Rättrådig Erfaren I övrigt lämplig Myndig Inte ha förvaltare

5 God man i förmyndares ställe pga t ex sjukdom, fängelsevistelse eller bortavaro i utlandet. för flyktingbarn utan vårdnadshavare i Sverige

6 God man vid jäv Rättshandlingar mellan förmyndare och barn Även mellan god man och huvudman.

7 God man för frånvarande För försvunna personer För personer på okänd ort För personer utan uppgift om namn, adress etc.

8 Alla blir myndiga vid 18 års Bestämma i sina egna angelägenheter Rösträtt Ingå avtal Förvalta sin egendom Föra sin talan i domstol Söka olika bidrag ålder Morsan, kom hit med min bankbok, snabbt..

9 God man Om någon p.g.a. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd, eller något liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom, eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs besluta om godmanskap för honom eller henne.

10 om det behövs? Fullmakt Advokat Bank Socialtjänsten Äktenskapsbalken

11 Ansökan Huvudmannen Make eller sambo Närmaste släktingar Överförmyndaren Härmed ansöker jag om att god man förordnas för min far Bengt Bengtsson. På grund av sjukdom behöver han hjälp med att ta hand om sin ekonomi. Bengtsfors Bengt Bengtsson Jr

12 Huvudmannen Make, Sambo Barn Andra närstående Överförmyndaren Vårdinrättning Socialtjänsten Yttrande Jag anser att min far Per Persson på grund av sjukdom behöver god man.

13 Bevaka rätt Försäkringskassan Kommunen Skattemyndigheten Domstolar Andra myndigheter Överklaganden Fastighetsaffärer Dödsbon Ansökan om bostadsbidrag

14 Stridande intressen Kan föreligga mellan huvudman och god man/förvaltare, vid t ex delägarskap i samma dödsbo eller om gode mannen eller anhörig till denne skall göra några affärer med huvudmannen, t ex köpa en bostadsrätt. Skall särskild god man förordnas då rätt att företräda inte föreligger.

15 Bevaka rätt i dödsbo Bouppteckning inom tre månader Närvara vid bouppteckningen Se till att bouppteckning registreras Godkänna testamente Klandra testamente Ej avstå från arv eller testamente Delta i boets förvaltning och utredning Inhämta överförmyndarens tillstånd i vissa fall Bodelning inom 6 mån

16 Förvalta egendom Ha ansvar för att ekonomin sköts Ta hand om pension och bidrag Betala räkningar Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter. Portionera ut fickpengar

17 Bankmedel Pengar som har satts in hos bank får tas ut endast efter samtycke från överförmyndaren, undantaget i första hand... Pengar för löpande utgifter Gode mannen skall se till att banken spärrar de konton som är aktuella.

18 Gåvoförbud Gode män får inte ge bort huvudmannens egendom, undantaget. Personliga presenter (sedvanliga skänker) vars värde inte står i missförhållande till den huvudmannens ekonomiska villkor.

19 Trygghet med skälig avkastning Trygghet för tillgångarnas bestånd Endast viss del av tillgångarna i aktier eller fonder. Ej för mycket pengar på lönekonto med låg avkastning.

20 Överförmyndarens tillstånd Uttag från spärrat konto Köp/försäljning av fast egendom Pantsättning av egendom Utlåning av huvudmans medel Låna pengar till huvudmannen Det är klart att Sven skall ha en cykel

21 Placering utan överförmyndarens tillstånd Skuldförbindelser som garanteras av stat eller kommun Andelar i värdepappersfonder Mot säkerhet inom 60% av taxvärde i fastighet Statsskuldväxel

22 Nytta Nyttan är det primära, inte av avkastning. Det inte finns några hinder att använda mer än regelbunden inkomst och avkastningen av befintligt kapital i förvaltningen,

23 till gagn för huvudmannen Gode mannen skall alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde. d v s inte handla på ett sätt som bäst gagnar t ex huvudmannens arvingar om detta inte sammanfaller med den enskildes bästa.

24 Ordning och reda Inte blanda samman egna tillgångar med huvudmannens. Inte låna ut egna pengar till huvudmannen.

25 Sörja för person Motverka att huvudmannen blir ensam Begära kontaktperson Besöka sin huvudman och vårdpersonal Förvissa sig om att huvudmannen mår bra Hjälpa till vid högtidsdagar om anhöriga inte finns

26 Tandläkare Glasögon Hörapparat Tv, Radio, Talböcker Kontakta socialtjänst Kontakta hjälpmedelscentral Sörja för person. Gamla och sjuka.

27 Sörja för person. Funktionshindrade Jobba för att hm får de insatser som de har rätt till. Särskilt enligt LSS Arbete - Arbetsförmedlingen Fritid - Handikappsidrott - FUB

28 Sörja för person. Personer med psykiska problem. LSS - om ps.funktionshinder Medverka till eget boende Förbereda liv utanför institution Hålla kontakten med vården, socialtjänst, personliga ombud. Dagliga aktiviteter - arbete.

29 Samtycke Godmanskap innebär ingen inskränkning hm,s rättskapacitet. Samtycke krävs om det kan ges Läkarintyg Förvaltarskap Ok, fröken Jansson, då är vi överens om att köpa ett nytt kylskåp till dig!

30 Gode mannens befogenheter Dagliga inköp och betalning av återkommande räkningar kräver inte samtycke.

31 Gode mannens befogenheter Gode mannen har den yttersta beslutanderätten inom sitt kompetensområde. Således inte t ex institutionspersonal eller anhöriga.

32 Gode mannens befogenheter Gode mannen har ingen beslutanderätt där sjukvården, socialtjänsten eller andra myndigheter enligt lag skall besluta. Gode mannen kan inte ge tillstånd till kroppsliga ingrepp eller särskild medicinsk behandling. Nu har jag bestämt att Elsa skall få Nipaxon istället för Nitrazepam

33 Förvaltare Förutsättningar för god man uppfyllda Fara för skadliga rättshandlingar Huvudmannen förlorar helt kontrollen över sina tillgångar OBS! Ingen omyndigförklaring Här är det jag som bestämmer!!!!!!!

34 Redovisning av förvaltning Förteckning, inom två månader från förordnande. Årsräkning, den 1 mars Sluträkning, inom en månad när uppdraget upphört

35 Redovisning av bankmedel Bank Kontonummer Belopp Spärrade konton Fritt konto Ränta Budget

36 Redovisning av lösöre Lösöre av större värde, t ex... Fritidshus Juveler Bilar Båtar Flygplan Avelsdjur Antikviteter Samlingar

37 Redovisning av skulder Borgenärer Belopp Inkassoskulder Inkassoföretag Betala, annars...!

38 Underrättelseskyldighet En god man skall hålla överförmyndaren underrättad om åtgärder från den enskildes sida som kan påverka den gode mannens förvaltningsansvar i mera betydande omfattning.

39 Köp av fastighet, tomträtt bostadsrätt Huvudmannens samtycke Köpekontrakt Taxeringsbevis Gravationsbevis Värderingsutlåtande Ansökan om att ta upp lån.

40 Avveckling av bostad Vid dubbla boendekostnader Samtycke om det går Läkarintyg vid vägrat samtycke Kontroll av bostad Förteckning över lösöre av värde

41 Avveckling av bostad Värdehandlingar, smycken mm till bankfack Uppsägning av hyreskontrakt och olika abonnemang Flytta lämpligt lösöre till nytta boende Sälja eller magasinera övrigt lösöre

42 Att tänka på när man börjar som god man Anhöriga Övriga bekanta Bank Värdepapper Fastigheter mm Skulder Andra tillgångar Fullmakter Budget Hemförsäkring Post Försäkringskassa Andra myndigheter Hyresvärd Vårdpersonal

43 Samarbete mellan vårdpersonal och gode män Möte angående. Huvudmannens tillstånd Regler för sjukvården Huvudmannens befogenheter Vem skall göra vad?

44 Kontanter på vårdinrättning Mindre belopp enligt överenskommelse. Transaktioner skall signeras av personal. Gode mannen ser till att tillräckligt med kontanter finns.

45 Gode mannens arvode Redogörelse Huvudmannen eller gode mannen betalar. Överförmyndaren avgör Överklagande till TR

46 När pengarna inte räcker Socialbidrag Andra bidrag Fondmedel Omprioritering av levnadskostnader Öka fria kontot Jag har inte ett nickel kvar av pensionen...

47 Om godmanskapet inte fungerar Det här håller inte längre! Utöka eller begränsa godmanskapet Förvaltare Byta god man Skyldighet att kvarstå tills ny tillträder. Avveckla godmanskapet

48 Godmanskapets upphörande Annan god man utses Godmanskapet upphävs Godmanskapet övergår i förvaltarskap Huvudmannen avlider Nu klarar jag mig själv va,bafatt jag är frisk nu.

49 Om huvudmannen avlider Godmanskapet upphör Slutredovisning skall ges in Överförmyndarens tillsyn upphör Gm kan fortsätta att arbete med fullmakt från dödsboet

50 Om huvudmannens anhörig avlider. Beställa begravning Tillse att bouppteckning upprättas Avyttra lägenhet I övrigt bevaka huvudmannens rätt Om gode mannen avlider Dödsbo göra sluträkning Dödsbo meddela överförmyndaren Dödsbo inge dödsfallsintyg till överförmyndaren Jag slapp i alla fall slutredovisningen

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

Information från Överförmyndaren

Information från Överförmyndaren Information från Överförmyndaren Välkommen som god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge Dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

Foto: Ann Dillner/Scandinav bildbyrå

Foto: Ann Dillner/Scandinav bildbyrå Foto: Ann Dillner/Scandinav bildbyrå Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5. Vad god

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare Vad är god man och förvaltare? God man och förvaltare är två former av ställföreträdare. Båda har

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Handbok för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Överförmyndarnämndens uppgifter I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION ATT VARA GOD MAN/FÖRVAL- TARE GOD MAN FÖRVALTARE FÖRORDNAD FÖRMYNDARE ANSÖKAN BYTE Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godman/Förvaltarskap

Kommunstyrelsen. Godman/Förvaltarskap Kommunstyrelsen Godman/Förvaltarskap Godmanskap/Förvaltarskap Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare! Du har tidigare fått information om din huvudman, här kommer lite mera praktisk information

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer