Konsumentåret Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentåret 2011. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Konsumentåret 2011 Verksamhetsberättelse

2 1 1. Konsumentverksamhetens uppdrag Enligt Verksamhetsplan ska konsumentpolitiken verka för En fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv Pitebornas välfärd ur ett hushållekonomiskt perspektiv Kommunledningskontorets verksamhetsidé Kommunledningskontoret ska arbeta med ett kundorienterat arbetssätt samt ligga i framkant i utveckling inom de olika verksamhetsområdena Konsumentverksamhetens verksamhetsidé Piteborna ska erbjudas en konsumentverksamhet med hög tillgänglighet, god service och mötas av personal med bred kompetens

3 2 2. Konsumentåret 2011 Aktuellt under året Reform av skuldsaneringslagen 1 juli 2011 trädde två viktiga ändringar i kraft i en reform av 2006 års skuldsaneringslag. Dels utvidgades möjligheten att bevilja skuldsanering för näringsidkare 1 och dels ska skuldernas ålder inte längre beaktas särskilt vid skälighetsbedömningen. (Hellners, T. & Mellqvist, M., 2011). Framtidens stöd till konsumenter 2011 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare som skulle se över det befintliga stödet till konsumenter när det gäller information och vägledning samt föreslå hur det bör organiseras och bedrivas för att bli mer ändamålsenligt, effektivt och likvärdigt för alla konsumenter i landet. I uppdraget ingår också att föreslå lämpliga strategier och metoder för hur insatser ska utformas för att stödet ska nå fram till och användas av konsumenterna. (Kommittédirektiv 2011:38). Utredningstiden har förlängts till 30 juni Allmänt riktade insatser Information och utåtriktad verksamhet Sedan Medborgarplatsen öppnats har konsumentverksamheten under året funnits tillgänglig där upp till tre timmar varannan vecka. Riksbyggens styrelse har fått information gällande bostadsrätter och hyresfrågor. På Villaägarnas medlemsmöte informerade konsumentverksamheten angående hantverkartjänster. Konsumentverksamheten föreläste för vuxenstuderande inom handel på Lernia. Information för Gode män och förvaltare gällande privatekonomi. Konsumentverksamheten deltog i en kampanj gällande Fair Trade och inventerade vilka restauranger och caféer som serverar Fair trade-produkter. Tre avgångsklasser vid gymnasieskolan informerades om i första hand konsumentkunskap, men även budget- och skuldinformation gavs. Liknande information/utbildning hölls för sex avgångsklasser vid grundskolan. Informationsträffar för blivande föräldrar har genomförts tillsammans med sjukgymnast och tandläkare. 1 Tidigare kunde inte företagare med pågående verksamhet erhålla skuldsanering. Den föreslagna utvidgningen innebär att företagare som bedriver verksamhet som är av mer än ringa omfattning ska kunna få skuldsanering.

4 3 En föreläsning för arbetslösa ungdomar som deltog i kommunalt projekt genomfördes. Information gällande privatekonomi hölls i LO-fackets sossestuga. Nyckeltal/verksamhetsmått Antal personer som deltagit i gruppinformationer Marknadsbevakning och marknadsundersökningar Konsumentverket genomförde en kampanj för att informera konsumenter och hantverkare om vad man bör tänka på vid anlitande av hantverkare. Kommunens konsumentverksamhet deltog genom att hålla information på ett av de största byggvaruhusen. På övriga byggvaruhus lämnades informationsmaterial. Initiativ togs till ny rutin att vid beviljat bygglov skickas information om vad man bör tänka på när man anlitar hantverkare. Konsumentverksamheten har på uppdrag av Konsumentverket deltagit i en inventering av lekland genom att intervjua ansvariga för Pite Havsbads lekland. Konsumentverksamheten har också deltagit i en marknadsundersökning av badarmringar för barn. Under året har tre anmälningar gjorts till Konsumentverket om aggressiv och/eller vilseledande marknadsföring. Nätverk Konsumentverksamheten deltog på regionmöte i Boden för Budget-och skuldrådgivare. Under hösten anordnade kommunens konsumentverksamhet en länsträff för konsumentvägledare i Norrbotten samt norra Västerbotten. Konsumentverksamheten ingår i kommunens styrgrupp för Piteå Fairtrade City. Under höstens fokusveckor informerades företagare på orten om Piteå Fairtrade City och diplom delades ut. En analys av Fair Trade-verksamheten har genomförts där olika alternativ presenterats för vidare utveckling av arbetet. Detta har resulterat i att en gemensam tjänst för Fair trade-arbete i Luleå, Piteå och Bodens kommuner kommer att inrättas. Massmediakontakter Under året har 10 kontakter med massmedia genomförts. Det har skett genom pressmeddelanden, intervjuer i lokalpress, lokal-tv och regionalradio. Kontakterna har bland annat handlat om tidigare nämnd hantverkskampanj och varning för oseriösa fondförvaltningsföretag.

5 4 Individuellt riktade insatser Antalet rådgivningar/reklamationer År 2011 var totala antalet rådgivnings- och reklamationsärenden stycken. I tabellen nedan visas alla inkomna ärenden i antal uppdelade enligt Förköpsrådgivning, Reklamationer, Konsumenträttslig rådgivning samt samhällsvägledning övrig civilrätt Förköpsrådgivning Reklamationer 300 Kons.rättslig rådgivn. Samhällsvägl.-övrig civilrätt

6 5 Inkomna ärenden fördelat på ämnesområden Alla inkomna ärenden år 2011 uppdelade enligt nedanstående ämnesområden, uttryckt i procent. Boendefrågor var det vanligaste ämnesområdet tätt följt av Telefoni TV och Internetfrågor samt Fordon och tranporter, vilket överensstämde med tre i topp i länet. Jämfört med riket var Boendefrågor vanligast, följt av Fordon och transporter samt Telefoni TV och Interfrågor på tredje plats.

7 6 Hushållsekonomisk rådgivning och budgetrådgivning och skuldsanering HUSHÅLLSEKONOMISK RÅDGIVNING: omfattar frågor om hushållets kostnader, enstaka budgetposter, kreditformer, sparformer med mera. BUDGETRÅDGIVNING OCH SKULDSANERING: omfattar hjälp med planering av korta och långsiktiga lösningar av enskilda personers privatekonomi samt hjälp med skuldsanering. Konsumentverksamhetens arbete med att stödja pitebor i att få ökad kunskap och grepp om ekonomin har under år 2011 omfattat 28 personer i hushållsekonomisk rådgivning. Den ekonomiska rådgivningen inom budgetrådgivning samt skuldsanering har under år 2011 omfattat totalt 307 personer

8 7 Av nedanstående diagram framgår det att av antalet pågående ärenden 307 personer har 116 nya personer sökt stöd och hjälp för budget eller skuldrådgivning hos konsumentverksamheten. Antalet avslutade ärenden under året är 154 st Antal pågående ärenden vid årets ingång Antal nya ärenden under året Antal avslutade ärenden under året Antal pågående ärenden vid årets slut

9 8 3. Resultat fördelat under strategiskt område Barn och unga vår framtid Konsumentverksamhetens delmål är att ge stöd till barnfamiljer i att få ökad kunskap om sin ekonomi och att öka dess kunskaper och medvetenhet som konsumenter samt att öka barnsäkerheten på den lokala marknaden. Nyckeltal/verksamhetsmått Antal föräldrar som erhållit ekonomisk rådgivning/antal personer vars ärenden pågått under året 106/ /295 Antal blivande föräldrar som erhållit allmän information Antal marknadskontroller av barnsäkerhet som genomförts 2 1 År 2011 genomfördes en marknadskontroll gällande simhjälpmedel. Syftet var att kontrollera att produkterna har korrekt CE-märkning. I Piteå besöktes två lekvaruhus, två stormarknader och en bensinstation. En produkt som saknade korrekt märkning hittades. Den andra marknadskontrollen gällde lekland där Konsumentverksamheten genomförde en förstudie genom att intervjua ansvariga för Nimbus Lekland Pite Havsbad. Efter förstudien valde Konsumentverket ut elva lekland fördelade över landet för ytterligare utredning. Pite Havsbad valdes inte ut för ytterligare utredning. Under oktober och november 2011 genomfördes tillsynsbesök på de olika leklanden för att kontrollera hur väl leklanden följer rekommendationer och krav. Rapporten återfinns i sin helhet på Konsumentverkets webbsida, Rapport 2011:19. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Konsumentverksamhetens delmål är att erbjuda studerande information om konsumenträtt samt företag information om konsumenträtt och samhällsvägledning i grupp eller via enskilda kontakter Nyckeltal/verksamhetsmått Antal studerande som erhållit information Antal företagare som erhållit information Tre avgångsklasser vid gymnasieskolan informerades i första hand om konsumentkunskap, men även budget- och skuldinformation gavs. Liknande information/utbildning hölls för sex stycken avgångsklasser vid grundskolan.

10 9 Demokrati och öppenhet Konsumentverksamhetens delmål är att erbjuda förköpsrådgivning och konsumenträttslig rådgivning via kommunens webbsida samt erbjuda medborgarna tid för akut budget- och skuldrådgivning inom 14 dagar. Nyckeltal/verksamhetsmått Antal besök på Konsumentverksamhetens webbsida Antal personer som fått tid inom 14 dagar/totalt antal nytillkomna personer 73/116 27/104 Konsumentverksamhetens webbsida har numer två ingångar, en ingång via konsumentservice och en ingång via Budget och skuldrådgivning. Besöksstatistiken på dessa sidor visar sidvisningar gällande konsumentservice och 414 sidvisningar gällande Budget- och skuldrådgivning/skuldsaneringar. Under året har alla fått besökstid inom tre veckor. Livsmiljö Konsumentverksamhetens delmål är att höja kunskapen och medvetenheten i konsumentfrågor hos kommunmedborgarna genom allmän information via massmedia, andra kommunala förvaltningar, folkrörelser, företag etc. Nyckeltal/verksamhetsmått Antal föräldrar som erhållit ekonomisk rådgivning/antal personer vars ärenden pågått under året 106/ /295 Antal blivande föräldrar som erhållit allmän information Antal marknadskontroller av barnsäkerhet som genomförts 2 1 Nyckeltal/verksamhetsmått Antal personer som deltagit i gruppinformationer

11 10 Ekonomi Konsumentverksamhetens ekonomiska mål är att budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. BOKFÖRT BOKFÖRT NETTO- NETTO- Återstår Kod Slag Intäkter Kostnader KOSTNAD BUDGET av budget 31 Taxor och avgifter -4,3 0,0-4,3 0,0 4,3 3 INTÄKTER/INKOMSTER -4,3 0,0-4,3 0,0 4,3 40 Löner arbetad tid 0,0 966,9 966,9 920,0-46,9 41 Löner ej arbetad tid 0,0 239,0 239,0 13,0-226,0 45 Kostnadsersättningar 0,0 5,8 5,8 4,0-1,8 46 Sociala avgifter enl lag 0,0 402,2 402,2 311,0-91,2 47 Pensionskostnader 0,0 82,5 82,5 64,0-18,5 48 Personalsociala kostnader 0,0 12,1 12,1 37,0 24,9 4 KOSTNADER ARBETSKRAFT 0, , , ,0-359,5 50 Inköp fastigh mask inv 0,0 0,8 0,8 1,0 0,2 55 Bidrag/transfereringar 0,0 0,3 0,3 0,0-0,3 56 Entreprenader köp vht 0,0 7,1 7,1 0,0-7,1 57 Konsulttjänster 0,0 5,3 5,3 10,0 4,7 5 KOSTNADER/UTGIFTER 0,0 13,5 13,5 11,0-2,5 60 Lokal- o markhyror mm 0,0 0,5 0,5 0,0-0,5 64 Förbrukn- inv o -material 0,0 11,6 11,6 8,0-3,6 65 Kont mtrl o trycksaker 0,0 12,9 12,9 15,0 2,1 67 Div främmande tjänster 0,0 10,4 10,4 7,0-3,4 68 Tele- o IT-kommunik, post 0,0 2,1 2,1 6,0 3,9 6 ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER 0,0 37,5 37,5 36,0-1,5 70 Transporter o resor 0,0 40,8 40,8 38,0-2,8 71 Representation 0,0 3,9 3,9 2,0-1,9 72 Annonser reklam info 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 Diverse kostnader 0,0 2,0 2,0 1,0-1,0 7 ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER 0,0 46,7 46,7 41,0-5,7 Totaler -4, , , ,0-364,9 Budgeten överskreds under verksamhetsåret 2011 genom en medveten satsning att bibehålla erfaren kompetens inom verksamheten över en längre tid än vad som först beslutats.

12 11 Personal Konsumentverksamheten har samma delmål för personal som kommunstyrelsen. Det vill säga att kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser, att heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. Slutligen är ett av delmålen att Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. Kompetensutveckling En av konsumentvägledarna slutförde sin grundutbildning för konsumentvägledare. Konsumentvägledarna deltog i en BOSS-utbildning. BOSS är ett nytt datorbaserat arbetsverktyg inom budget-och skuldrågivning. Deltagande vid de kombinerade konsument och budget och skulddagarna i Sunne. Utbildning gällande nya skuldsaneringslagen som trädde i laga kraft 1 juli En av konsumentvägledarna gick en endagsutbildning för regionala utbildare i det nya statistikprogrammet Konstat för konsumentvägledare. En av konsumentvägledarna genomförde en tvådagarsutbildning i fördjupad konsumenträtt samt deltog i ett seminarium om reklam samt en inspirationsdag om förebyggande arbete. En av konsumentvägledarna var på studiebesök hos konsumenternas bank och försäkringsbyrå samt till hyresnämnden.

13 12 4. Analys Barn och Unga Vår framtid Konsumentverksamheten har, liksom tidigare år, anordnat träffar med information för blivande föräldrar. Liksom år 2010 har Konsumentverksamheten tillsammans med Norrfjärdens folktandvård och sjukgymnastik anordnat träffarna tillsammans då mödravårdscentralerna valt att inte bjuda in föreläsare till sina informationsträffar. Träffarna har anordnats i Stadshusets lokaler, men under höstterminen förlades mötena till medborgarplatsen. Under 2011 anordnades totalt fyra träffar, underlaghet har sviktat och det har endast varit elva föräldrar som deltagit på fyra mötestillfällen. Det sviktande underlaget beror på att Mödravårdscentralerna har egna träffar som föräldrarna viktar högre. Ett försök har genomförts att förlägga träffarna kvällstid för att se om fler skulle ha möjlighet att komma, men då det inte gav något resultat valde konsumentverksamheten tillsammans med folktandvården och sjukgymnastiken att lägga ned träffarna från och med föräldrar har erhållit ekonomisk rådgivning och totalt har två marknadskontroller av barnsäkerhet genomförts. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Under året har konsumentverksamheten erbjudit totalt 145 studerande information om konsumenträtt samt om budget- och skuldinformation. 102 företagare erhöll individuell information om exempelvis bluffakturor eller konsumenträtt gällande ett pågående ärende. I jämförelse med 2010 har detta ökat något. Demokrati och öppenhet Konsumentverksamheten har under året erbjudit förköpsrådgivning och konsumenträttslig rådgivning via kommunens webbsida. I år har sidan fått 844 fler träffar än 2010, vilket tyder på att det finns ett ökat behov av denna information. Det kan också vara ett tecken på att informationen har blivit mer lättillgänglig sedan nyheter syns direkt under Du och Din kommun på kommunens webbplats samt att det numer finns två ingångar, en till Konsumentservice och en till Budget- och skuldrådgivning. Ett av konsumentverksamhetens delmål är att erbjuda tid för akut budget- och skuldrådgivning inom 14 dagar. Under verksamhetsåret 2011 har det inte varit någon kö och alla sökanden har erhållit en tid inom tre veckor. Konsumentverksamheten har under året funnits tillgänglig på Medborgarplatsen. Vid utvärdering av antal besökare under den period som verksamheten funnits där konstaterades att allmänhetens intresse varit lågt och därför bedömdes inte fortsatt verksamhet vid medborgarplatsen meningsfull. Livsmiljö Konsumentverksamheten har under året arbetat för en fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv. Under året har konsumentverksamheten arbetat för att höja kunskapen och medvetenheten i konsumentfrågor hos kommunmedborgarna genom allmän information via massmedia, andra kommunala förvaltningar, företag etc. När det gäller antalet kontakter inom konsumentvägledningen har antalet kontakter minskat

14 13 marginellt jämfört med år När det gäller kontakter specificerade på olika ämnesområdena så ser det ganska lika ut jämfört med tidigare år där boende-, Tele TV och Internetfrågor samt fordonsfrågor varit de områden där konsumenter har haft flest behov av stöd i. Under året 2011 har tillströmningen till Budget- och skuldrådgivningen varit något högre än år 2010 med 12 ärenden fler. Uppskattningsvis brukar verksamheten ta emot 100 nya ärenden per verksamhetsår. Fortfarande är det arbetslöshet och förändrade försäkringsvillkor hos Försäkringskassan samt långa handläggningstider hos myndigheterna som gör att människors inkomster förändras drastiskt. Under året skickades 53 skuldsaneringsärenden in till Kronofogdemyndigheten och under året avslutades totalt 154 ärenden. Ekonomi och Personal Budgeten överskreds under verksamhetsåret 2011 genom en medveten satsning att bibehålla erfaren kompetens inom verksamheten över en längre tid än vad som först beslutats.

15 14 5. Omvärldsspaning Hushållens ekonomi Sedan 1995 har de flesta hushållen år för år fått en allt bättre ekonomisk standard samtidigt som inkomstskillnaderna ökar mellan de som förvärvsarbetar och dem som inte gör det. Den ekonomiska standarden ökar mer i högre inkomstsegment och andelen i befolkningen med låg ekonomisk standard har ökat under hela 2000-talet och uppgår till 14,8 procent. Den högsta andelen finner man bland unga ensamboende och bland ensamstående kvinnor med barn. (Kronofogdemyndigheten) Budget och skuldrådgivning Kronofogdemyndigheten genomförde en enkätundersökning under hösten 2011 bland kommunernas budget- och skuldrådgivare, vilken visade på att det blir allt vanligare att hushållen kontaktar dem för råd och stöd i frågor som rör konsumtionsskulder och kreditkortsskulder samtidigt som de ser att utförsäkrade, arbetslösa och hushåll med stora bostadslån nu också söker kontakt. Det handlar främst om människor i medelåldern, ofta ensamstående som kontaktar budget- och skuldrådgivarna, men på en del håll i landet finns det en tendens som visar på att såväl ungdomar som pensionärer också kontaktar kommunen i dessa frågor. De flesta kommuner uppger dock ingen markant ökning i antalet besök och kontakter under året utan det är en jämn tillströmning, något som på vissa orter kan bero på att det har uppstått en kötid för att få komma till ett första besök hos budget- och skuldrådgivarna. Det är dock ingen kommun som räknar med en minskning av antalet kontakter och i ett flertal kommuner är prognosen att allt fler kommer att ta kontakt med dem. (Kronofogdemyndigheten) Budget- och skuldrådgivarna arbetar i stor utsträckning med skuldsaneringsärenden, som bland annat handlar om skulder efter bostadsavyttringar, konkurser, sjukdom, arbetslöshet, konsumtionsskulder, telefoni och skulder till Trafikförsäkringsföreningen. Högsta domstolens dom från oktober år 2010 om 15 års kvalificerad insolvens för att beviljas skuldsanering, upplevs fortsatt som bekymmersam. På många håll runt om i landet har domen lett till att färre kontaktar kommunen för rådgivning och stöd i skuldsaneringsärenden än vad som budgetoch skuldrådgivarna själva prognostiserat. (Kronofogdemyndigheten) I Piteå har dock domen inte lett till samma konsekvenser, antalet ärenden har istället ökat. Av Kronofogdens enkätundersökning framgår att ålderspensionärerna ökar i deras besöksfrekvens. Gruppen beskrivs som en tickande bomb då många saknat kunskap om hur ekonomin blir efter pensioneringen, många sitter med hus och lån och kan ha svårigheter att finna alternativt billigare boende. Antalet spelmissbrukare som tar kontakt med budget- och skuldrådgivarna befaras också öka i vissa kommuner, och spel på nätet beskrivs som en orsak till gruppens problem. (Kronofogdemyndigheten) Unga gäldenärer Ytterligare en anledning till oro är den snabba ökningstakten av unga gäldenärer. Det blir en tuff start på vuxenlivet att få skulder i unga år. Förutom att behöva betala av på en skuld kan det leda till att det blir svårare att få en egen bostad, ta lån eller att skaffa abonnemang. Ungdomar och unga vuxna står inför många utmaningar i Sverige idag. Det är inte bara svårt att finna bostad till rimlig kostnad. Det är också svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. (Kronofogdemyndigheten)

16 15 Tillfälliga arbeten och kortare perioder av arbetslöshet är i dag vanligt och att genom en oregelbunden inkomst ökar sårbarheten. Ytterligare en signal om att förutsättningarna är mer komplicerade för unga personer i dag än vad det varit tidigare är att allt fler unga lever på aktivitetsersättning. Med oregelbunden inkomst kan det vara riskfyllt att handla på avbetalning och inte ha rätt kunskaper och förberedelser när inkomsten varierar. Antalet inkommande ansökningar om betalningsföreläggande ökar i Kronofogdemyndighetens register. Bland dessa ansökningar ser man att en av de vanligaste orsakerna till att unga vuxna hamnar hos Kronofogdemyndigheten är vara mot faktura, det vill säga att de exempelvis väljer att handla på postorder. (Kronofogdemyndigheten) För att kunna göra sunda ekonomiska val är det således viktigt att ha goda kunskaper i privat ekonomi, något som senast slogs fast i en undersökning från Finansinspektionen som visade på att många unga vuxna har dåliga kunskaper i matematik. Det blir svårare att klara av sin privatekonomi utan goda kunskaper i matematik, speciellt i en tid då allt mer ansvar för den egna ekonomin läggs över på individen. Förutom att kunna jämföra lån, räntor och priser, ska olika abonnemang värderas och väljas. Dessutom har också individen idag i större utsträckning än tidigare ansvar för pensionsplaceringar och eventuella andra sparprodukter. (Kronofogdemyndigheten) Reflektioner Den utveckling som äger rum såväl globalt, som nationellt, regionalt och lokalt visar på att det är viktigt att bedriva en förebyggande och utåtriktad verksamhet, främst bland kommunens unga. Lokalt sett finns en prognos över att antalet ärenden inom budget- och skuldsaneringssidan kommer att vara konstant och eventuellt öka något. De som drabbas ekonomiskt kommer troligtvis att söka hjälp tidigare då budgetfrågor syns allt mer i media. För att kunna bistå de som söker råd och stöd i dessa frågor arbetar verksamheten aktivt med att förenkla pappersarbetet vid skuldsaneringsansökningar. Ett studiebesök hos Skuldsaneringsenheten i Östersund kommer att ge ytterligare kunskap och förståelse om hur skuldsaneringsprocessen ser ut hos Kronofogdemyndigheten så att förarbetet kan förbättras ytterligare. Genom att fördela konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning på två tjänster förväntas kompetensen säkras inom verksamheten samt minska sårbarheten vid exempelvis sjukdom. Även konsumentvägledningen förutspås ha ett fortsatt tryck under 2012 gällande konsumenträttsliga frågor och reklamationer. Konsumentverksamhetens webbsida kommer att utvecklas än mer för att underlätta för kommunmedborgarna att själva kunna söka information och få svar på konsumenträttsliga frågor dygnet runt. De senaste aktuella nyheterna kommer att ligga ute på konsumentsidan samt nyheter gällande privatekonomi och skuldsanering. Konsumentverksamheten kommer fortsätta att försöka möta de som visar intresse för de föreläsningar som verksamheten kan erbjuda. Ett utvecklingsområde, specifikt med tanke på den utveckling som sker kring unga gäldenärer, är det utåtriktade arbetet gentemot grundskola och gymnasium. För att förebygga skuldsättning i tidig ålder är det viktigt att införa mer privatekonomi i skolan.

17 16 6. Definitioner och mål Definitioner FÖRKÖPSRÅDGIVNING Förfrågningar om marknadsöversikter, funktion, kvalitet, märkning, säkerhet etc. inför köp av vara eller tjänst. REKLAMATIONER Klagomål på varor och tjänster. KONSUMENTRÄTTSLIG RÅDGIVNING Allmänna förfrågningar om lagar, praxis och branschöverenskommelser inom det konsumenträttsliga området. HUSHÅLLSEKONOMISK RÅDGIVNING Frågor om hushållets kostnader, enstaka budgetposter, kreditformer, sparformer m m. BUDGETRÅDGIVNING OCH SKULDSANERING Hjälp med planering av enskilda hushålls/personers ekonomi samt hjälp med. HUSHÅLLSEKONOMISK RÅDGIVNING: vilket omfattar frågor om hushållets kostnader, enstaka budgetposter, kreditformer, sparformer med mera. BUDGETRÅDGIVNING OCH SKULDSANERING: vilket omfattar hjälp med planering av korta och långsiktiga lösningar av enskilda personers privatekonomi samt hjälp med skuldsanering. Konsumentverksamhetens arbete med att stödja pitebor i att få ökad kunskap och grepp om ekonomin har under år 2011 omfattat 28 personer i hushållsekonomisk rådgivning, samt totalt 307 personer i budget- och skuldsanering.

18 17 Kommunstyrelsens mål Barn och unga vår framtid Kommunstyrelsens mål Öka kunskapen om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention. En god medborgardialog för och med unga. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Kommunstyrelsens mål Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda Piteå ska vara en året-runt-destination inom mötesindustri, arrangemang och privatturism Demokrati och öppenhet Kommunstyrelsens mål Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service. Piteå ska vara den internationella småstaden med ett aktivt utbyte via vänortssamarbete och andra internationella projekt Livsmiljö Kommunstyrelsens mål Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs Konsumentpolitiken ska verka för en fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv. Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser boende, service och arbetstillfällen. Ekonomi Kommunstyrelsens mål Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Personal Kommunstyrelsens mål Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara

19 18 7. Källförteckning Hellners, T. & Mellqvist, M., Skuldsaneringslagen En kommentar till 2006 års lag. Norstedts Gula Bibliotek, Andra upplagan, Kommittédirektiv, Framtidens stöd till konsumenter. Justitiedepartementet. Dir 2011:38. Kronofogden. Omvärldsanalys 2. November 2011.

Konsumentåret 2013. Verksamhetsberättelse

Konsumentåret 2013. Verksamhetsberättelse Konsumentåret 2013 Verksamhetsberättelse 1 1. Konsumentverksamhetens uppdrag Enligt Verksamhetsplan 2012-2014 ska konsumentpolitiken verka för En fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv Pitebornas

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-12.05 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Konsumentrådgivning i Nacka kommun

Konsumentrådgivning i Nacka kommun 2016-02-22 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/38 Arbets- och företagsnämnden Konsumentrådgivning i Nacka kommun Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att fortsätta erbjuda nackaborna

Läs mer

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag Vad innebär en reformerad skuldsaneringslag för den kommunala budget- och skuldrådgivningen? Ny skuldsaneringslag 1 januari 2007 Den första

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-17 Handläggare Johanna Lood Telefon: 08-508 25 206 Till Socialnämnden 2017-10-17 Riktlinjer för

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014 1. Organisatorisk tillhörighet 2014-07-01 Administrativ service är en serviceenhet tillhörande Kommunservice. Till Administrativ service hör verksamheterna

Läs mer

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008 Beredning 2009 01 28 1 1 Konsumentnämnden 2009 02 11 1 1 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressurklipp från Sändaren, inbjudan till BUS dagarna Pressmeddelanden från Konsumentverket

Läs mer

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Nya skuldsaneringslagar så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Den 1 november 2016 träder en ny skuldsaneringslag i kraft (2016:675). Dessutom införs en ny skuldsaneringslag för företagare,

Läs mer

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2012-05-31 20 20. Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2012-05-31 20 20. Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20 Beredning 2012-05-31 20 20 Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, beslut från Länsstyrelsen Pressmeddelanden från Konsumentverket Tydligare regler

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet

Kommunernas konsumentverksamhet Konsumentverket/KO PM 2005:4 Kommunernas konsumentverksamhet År 2004/2005 En lägesbeskrivning Innehåll Inledning... 3 1. Konsumentverksamhet i 254 kommuner... 5 2. Allt fler kommuner tecknar samarbetsavtal...

Läs mer

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Konsumentvägledning för ungdomar Linda Marklund Certifierad kommunal revisor November 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte, revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning och metod... 1 2.1.

Läs mer

Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid 15 oktober 2012

Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid 15 oktober 2012 PM 2012: RI (Dnr 001-1087/2012) Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid 15 oktober 2012 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-16.20 Beslutande Agda Johansson, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Styrbjörn Lindht. tj.ersättare Ulrica Öberg,

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen Konsumentverket 2016 Ansvarig handläggare: Helena Olofsson, Johanna Heneryd,

Läs mer

EY Building a better working world. Tjörns kommun. Granskning av kommunens budget- och skuldrådgivning

EY Building a better working world. Tjörns kommun. Granskning av kommunens budget- och skuldrådgivning Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2014 Tjörns kommun Granskning av kommunens budget- och skuldrådgivning EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1. Bakgrund 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse delårsrapport LYST nämnden 2015

Verksamhetsberättelse delårsrapport LYST nämnden 2015 Verksamhetsberättelse delårsrapport LYST nämnden 2015 Inledning För ett antal år sedan startade ett nära samarbete mellan Lycksele och Storumans kommun och bland annat så har man sedan 2008 gemensam lösning

Läs mer

Meddelanden. Konsumentnämndens beslut. Förslag till beslut. Beskrivning av ärendet LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Meddelanden. Konsumentnämndens beslut. Förslag till beslut. Beskrivning av ärendet LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 34 Meddelanden Meddelandena läggs till handlingarna. Konsumentvägledningen föreslår konsumentnämnden att lägga meddelandena till handlingarna. Följande meddelanden

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Månadsuppföljning 2013 Konsument Uppsala

Månadsuppföljning 2013 Konsument Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-11-05 Diarienummer UAN-2013-0496 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsuppföljning 2013 Konsument Uppsala Förslag

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-03-10

PROTOKOLL 1 (8) 2015-03-10 PROTOKOLL 1 (8) 2015-03-10 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Kommunernas konsumentverksamhet 2001 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod... 8 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002... 9 Inga större förändringar

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per maj 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per maj 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-06-04 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Uppflöjning av konsumentvägledning - anmälningsärende

Uppflöjning av konsumentvägledning - anmälningsärende Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-11 Handläggare Mikael Josephson Telefon: 076-1209035 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Uppflöjning

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen, klockan 14.00 16.55 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för

Läs mer

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016.

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. 14(14) 32 Dnr 2015-000021 Verksamhetsplan 2016 Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. Ärendebeskrivning 1 FINANSIELLT God ekonomisk hushållning är en sammanvägd bedömning

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Hjorten, Björnen 10.05-11.40 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Rob Eriksson

Läs mer

Konsumentvägledningen föreslår konsumentnämnden att lägga meddelandena till handlingarna.

Konsumentvägledningen föreslår konsumentnämnden att lägga meddelandena till handlingarna. LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 18 Meddelanden Meddelandena läggs till handlingarna. Konsumentvägledningen föreslår konsumentnämnden att lägga meddelandena till handlingarna. Följande meddelanden

Läs mer

Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den

Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20140831 Inledning För ett antal år sedan startade ett nära samarbete mellan Lycksele och Storumans kommun och bland annat så har man sedan 2008 gemensam

Läs mer

Varbergs kommun. Granskning av kommunens funktion för budget- och skuldrådgivning. Revisionsrapport. Antal sidor:9

Varbergs kommun. Granskning av kommunens funktion för budget- och skuldrådgivning. Revisionsrapport. Antal sidor:9 ABCD Varbergs kommun Granskning av kommunens funktion för budget- och Revisionsrapport Antal sidor:9 Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Metod 3 6. Nationell lagstiftning

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning.

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. 1 Vilken hjälp kan du få? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd, utifrån

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014 PM 2013:16 RI (Dnr 001-1587/2013) Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1.

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Information om energimärkning

Information om energimärkning LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 1 Information om energimärkning Informationen läggs till handlingarna. Konsumentvägledningen föreslår konsumentnämnden att lägga informationen till handlingarna.

Läs mer

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Dnr KS-2012-466 Dpl 00 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-10-05 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida

Läs mer

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket. Beslut från Länsstyrelsen. Information från Jordbruksverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2011-01-26 1 1

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket. Beslut från Länsstyrelsen. Information från Jordbruksverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2011-01-26 1 1 Beredning 2011-01-26 1 1 Konsumentnämnden 2011-02-09 1 1 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, beslut från Länsstyrelsen, information från Jordbruksverket, redovisning av ärendestatistik

Läs mer

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-18 Handläggare Emma Braconier Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantör

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-06-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-06-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-16.00 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Konsumentnämnden 2005-02-01

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Konsumentnämnden 2005-02-01 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Hjorten, Björnen Klockan 14.00 17.00 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Assar Eketorn Carina Lillbacka

Läs mer

Skuldsanering Karlshamns kommun

Skuldsanering Karlshamns kommun Har du skulder som du aldrig kommer kunna betala? Kontakta oss! Då kanske skuldsanering är något för dig! Här är en guide om hur du ansöker på egen hand. Budget och skuldrådgivningen KARLSHAMNS KOMMUN

Läs mer

Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst. Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan

Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst. Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan 1 2014-01-14 Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare

Läs mer

Förstudie pensionärer September-november, 2012

Förstudie pensionärer September-november, 2012 Förstudie pensionärer September-november, 2012 Projektledare: Martin Kling Projektdeltagare: Anna-Karin Lindahl Robert Olsson Ann-Christin Svahn Annika Sydberger-Norrman Kronofogdens omvärldsanalys 2012

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Februari 2015 Dnr /2015. Lägesrapport. Budget- och skuldrådgivning i Stockholms stad. stockholm.se

Februari 2015 Dnr /2015. Lägesrapport. Budget- och skuldrådgivning i Stockholms stad. stockholm.se Februari 2015 Dnr 3.1.2-28/2015 Lägesrapport Budget- och skuldrådgivning i Stockholms stad stockholm.se Februari 2015 Dnr: 3.1.2-28/2015 Utgivare: Socialförvaltningen Kontaktperson: Malin Eriksson 3 (18)

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2011, IFO/Omvårdnadsförvaltningen Sn Nykterhets- och Beslut 2010 Ansökan Förslag 1 övriga sociala 2011 Fördelning av hela budget föreningar (objektnr) RIA

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2010-08-27 29 34. Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2010-08-27 29 34. Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34 Beredning 2010-08-27 29 34 Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressmeddelande från Regeringskansliet, beslut från Länsstyrelsen Pressmeddelanden

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Kartläggning- Budget och skuldrådgivning. Sollentuna kommun

Kartläggning- Budget och skuldrådgivning. Sollentuna kommun www.pwc.se Promemoria Kartläggning- Budget och skuldrådgivning Per Larsson Sollentuna kommun Maj 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.3. Avgränsning... 3 1.4. Metod... 3

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004 Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson, Leif Sandberg, Solveig Ängström Tfn: 08-508 12 000 Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2004-12-28 SDN 2005-01-27

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Rapport 2011:7 Budget- och skuldrådgivning beskrivning av en viktig verksamhet 1 Budget- och skuldrådgivning beskrivning av en viktig verksamhet Konsumentverket 2011 2 (31) 3 (31) Sammanfattning Budget-

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stiftsgården 13.00-14.30 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman (S) Inger Lundqvist (FP) Elisabet Öhmark (M)

Läs mer

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. med Nämnd/förvaltning: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Strategiska

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-14 SN-/4901.710 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Redovisning av verksamhet med personliga ombud år Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Utöver vad som stadgas för kommunal nämnd i kommunallagen gäller för konsumentnämnden bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som stadgas för kommunal nämnd i kommunallagen gäller för konsumentnämnden bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) REGLEMENTE FÖR KONSUMENTNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 322 Reviderat 1996-03-25, 39, 2001-02-26 24. Utöver vad som stadgas för kommunal nämnd i kommunallagen gäller för konsumentnämnden

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.25 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J12232 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 3839 842 358 285 313 542 633 247 248 174 195 3839 22 9 7 8 14 16 6 6 5 5 BAS: SAMTLIGA OVÄGT 3949

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden 2012-09-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden 2012-09-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en omarbetad. skuldsaneringslag

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en omarbetad. skuldsaneringslag Kommunal budget- och skuldrådgivning med en omarbetad skuldsaneringslag Omarbetad skuldsaneringslag 1 juli 2011 Skuldsanering infördes i svensk rätt genom skuldsaneringslagen (1994:334). Den lagen ersattes

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Konsumentnämndens beslut

Konsumentnämndens beslut Beredning 2010-11-25 43 49 Konsumentnämnden 2010-12-08 43 49 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket Hagfors i Värmland, en kommun med många 2010-10-18 skuldsatta invånare KO drar försäkringsbolag

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Nämndplan Överförmyndarnämnden 2017

Nämndplan Överförmyndarnämnden 2017 Nämndplan 2017 Överförmyndarnämnden 2017 Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 3 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 4 3 Prioriteringar för 2017... 6 4 Mål för nämnden... 7 5

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

KS 24 23 MAJ 2012. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 24 23 MAJ 2012. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 24 23 MAJ 2012 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Handläggare Fichtel Åsa Datum 2012-05-15 Diarienummer KSN-2011-0444 Kommunstyrelsen Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) om att det är dags

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. Beredning 2006 10 13 22 22 Konsumentnämnden 2006 10 27 22 22 Meddelanden (5 bilagor) Ekonomisk rapport Ärendestatistik Pressmeddelanden från Konsumentverket Se & Hör skulle ha avböjt vilseledande reklam

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J12232 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 3839 2474 1364 56** 871 1192 993 524 202 1154 1717 893 949 377 2138 329 3839 64 36 1** 23 31 26 14

Läs mer

Finansiella kunskapsluckor

Finansiella kunskapsluckor Finansiella kunskapsluckor Konsumentverket och Finansinspektionen Enkätsammanställning Under våren 2011 utförde Finansinspektionen och Konsumentverket en undersökning med syftet att kartlägga hur den finansiella

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Blanketten ska lämnas till EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Har du tidigare beviljats skuldsanering? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 % Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2011 1 Kronofogdemyndigheten lämnar med stöd

Läs mer

Pressmeddelande från Regeringskansliet

Pressmeddelande från Regeringskansliet Beredning 2007 10 10 34 34 Konsumentnämnden 2007 10 24 34 34 Meddelanden (7 bilagor) Pressmeddelanden från Konsumentverket Nya regler sätter stopp för semesterskojare 2007 06 07 KO förbjuder reklam för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer