Konsumentåret Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentåret 2011. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Konsumentåret 2011 Verksamhetsberättelse

2 1 1. Konsumentverksamhetens uppdrag Enligt Verksamhetsplan ska konsumentpolitiken verka för En fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv Pitebornas välfärd ur ett hushållekonomiskt perspektiv Kommunledningskontorets verksamhetsidé Kommunledningskontoret ska arbeta med ett kundorienterat arbetssätt samt ligga i framkant i utveckling inom de olika verksamhetsområdena Konsumentverksamhetens verksamhetsidé Piteborna ska erbjudas en konsumentverksamhet med hög tillgänglighet, god service och mötas av personal med bred kompetens

3 2 2. Konsumentåret 2011 Aktuellt under året Reform av skuldsaneringslagen 1 juli 2011 trädde två viktiga ändringar i kraft i en reform av 2006 års skuldsaneringslag. Dels utvidgades möjligheten att bevilja skuldsanering för näringsidkare 1 och dels ska skuldernas ålder inte längre beaktas särskilt vid skälighetsbedömningen. (Hellners, T. & Mellqvist, M., 2011). Framtidens stöd till konsumenter 2011 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare som skulle se över det befintliga stödet till konsumenter när det gäller information och vägledning samt föreslå hur det bör organiseras och bedrivas för att bli mer ändamålsenligt, effektivt och likvärdigt för alla konsumenter i landet. I uppdraget ingår också att föreslå lämpliga strategier och metoder för hur insatser ska utformas för att stödet ska nå fram till och användas av konsumenterna. (Kommittédirektiv 2011:38). Utredningstiden har förlängts till 30 juni Allmänt riktade insatser Information och utåtriktad verksamhet Sedan Medborgarplatsen öppnats har konsumentverksamheten under året funnits tillgänglig där upp till tre timmar varannan vecka. Riksbyggens styrelse har fått information gällande bostadsrätter och hyresfrågor. På Villaägarnas medlemsmöte informerade konsumentverksamheten angående hantverkartjänster. Konsumentverksamheten föreläste för vuxenstuderande inom handel på Lernia. Information för Gode män och förvaltare gällande privatekonomi. Konsumentverksamheten deltog i en kampanj gällande Fair Trade och inventerade vilka restauranger och caféer som serverar Fair trade-produkter. Tre avgångsklasser vid gymnasieskolan informerades om i första hand konsumentkunskap, men även budget- och skuldinformation gavs. Liknande information/utbildning hölls för sex avgångsklasser vid grundskolan. Informationsträffar för blivande föräldrar har genomförts tillsammans med sjukgymnast och tandläkare. 1 Tidigare kunde inte företagare med pågående verksamhet erhålla skuldsanering. Den föreslagna utvidgningen innebär att företagare som bedriver verksamhet som är av mer än ringa omfattning ska kunna få skuldsanering.

4 3 En föreläsning för arbetslösa ungdomar som deltog i kommunalt projekt genomfördes. Information gällande privatekonomi hölls i LO-fackets sossestuga. Nyckeltal/verksamhetsmått Antal personer som deltagit i gruppinformationer Marknadsbevakning och marknadsundersökningar Konsumentverket genomförde en kampanj för att informera konsumenter och hantverkare om vad man bör tänka på vid anlitande av hantverkare. Kommunens konsumentverksamhet deltog genom att hålla information på ett av de största byggvaruhusen. På övriga byggvaruhus lämnades informationsmaterial. Initiativ togs till ny rutin att vid beviljat bygglov skickas information om vad man bör tänka på när man anlitar hantverkare. Konsumentverksamheten har på uppdrag av Konsumentverket deltagit i en inventering av lekland genom att intervjua ansvariga för Pite Havsbads lekland. Konsumentverksamheten har också deltagit i en marknadsundersökning av badarmringar för barn. Under året har tre anmälningar gjorts till Konsumentverket om aggressiv och/eller vilseledande marknadsföring. Nätverk Konsumentverksamheten deltog på regionmöte i Boden för Budget-och skuldrådgivare. Under hösten anordnade kommunens konsumentverksamhet en länsträff för konsumentvägledare i Norrbotten samt norra Västerbotten. Konsumentverksamheten ingår i kommunens styrgrupp för Piteå Fairtrade City. Under höstens fokusveckor informerades företagare på orten om Piteå Fairtrade City och diplom delades ut. En analys av Fair Trade-verksamheten har genomförts där olika alternativ presenterats för vidare utveckling av arbetet. Detta har resulterat i att en gemensam tjänst för Fair trade-arbete i Luleå, Piteå och Bodens kommuner kommer att inrättas. Massmediakontakter Under året har 10 kontakter med massmedia genomförts. Det har skett genom pressmeddelanden, intervjuer i lokalpress, lokal-tv och regionalradio. Kontakterna har bland annat handlat om tidigare nämnd hantverkskampanj och varning för oseriösa fondförvaltningsföretag.

5 4 Individuellt riktade insatser Antalet rådgivningar/reklamationer År 2011 var totala antalet rådgivnings- och reklamationsärenden stycken. I tabellen nedan visas alla inkomna ärenden i antal uppdelade enligt Förköpsrådgivning, Reklamationer, Konsumenträttslig rådgivning samt samhällsvägledning övrig civilrätt Förköpsrådgivning Reklamationer 300 Kons.rättslig rådgivn. Samhällsvägl.-övrig civilrätt

6 5 Inkomna ärenden fördelat på ämnesområden Alla inkomna ärenden år 2011 uppdelade enligt nedanstående ämnesområden, uttryckt i procent. Boendefrågor var det vanligaste ämnesområdet tätt följt av Telefoni TV och Internetfrågor samt Fordon och tranporter, vilket överensstämde med tre i topp i länet. Jämfört med riket var Boendefrågor vanligast, följt av Fordon och transporter samt Telefoni TV och Interfrågor på tredje plats.

7 6 Hushållsekonomisk rådgivning och budgetrådgivning och skuldsanering HUSHÅLLSEKONOMISK RÅDGIVNING: omfattar frågor om hushållets kostnader, enstaka budgetposter, kreditformer, sparformer med mera. BUDGETRÅDGIVNING OCH SKULDSANERING: omfattar hjälp med planering av korta och långsiktiga lösningar av enskilda personers privatekonomi samt hjälp med skuldsanering. Konsumentverksamhetens arbete med att stödja pitebor i att få ökad kunskap och grepp om ekonomin har under år 2011 omfattat 28 personer i hushållsekonomisk rådgivning. Den ekonomiska rådgivningen inom budgetrådgivning samt skuldsanering har under år 2011 omfattat totalt 307 personer

8 7 Av nedanstående diagram framgår det att av antalet pågående ärenden 307 personer har 116 nya personer sökt stöd och hjälp för budget eller skuldrådgivning hos konsumentverksamheten. Antalet avslutade ärenden under året är 154 st Antal pågående ärenden vid årets ingång Antal nya ärenden under året Antal avslutade ärenden under året Antal pågående ärenden vid årets slut

9 8 3. Resultat fördelat under strategiskt område Barn och unga vår framtid Konsumentverksamhetens delmål är att ge stöd till barnfamiljer i att få ökad kunskap om sin ekonomi och att öka dess kunskaper och medvetenhet som konsumenter samt att öka barnsäkerheten på den lokala marknaden. Nyckeltal/verksamhetsmått Antal föräldrar som erhållit ekonomisk rådgivning/antal personer vars ärenden pågått under året 106/ /295 Antal blivande föräldrar som erhållit allmän information Antal marknadskontroller av barnsäkerhet som genomförts 2 1 År 2011 genomfördes en marknadskontroll gällande simhjälpmedel. Syftet var att kontrollera att produkterna har korrekt CE-märkning. I Piteå besöktes två lekvaruhus, två stormarknader och en bensinstation. En produkt som saknade korrekt märkning hittades. Den andra marknadskontrollen gällde lekland där Konsumentverksamheten genomförde en förstudie genom att intervjua ansvariga för Nimbus Lekland Pite Havsbad. Efter förstudien valde Konsumentverket ut elva lekland fördelade över landet för ytterligare utredning. Pite Havsbad valdes inte ut för ytterligare utredning. Under oktober och november 2011 genomfördes tillsynsbesök på de olika leklanden för att kontrollera hur väl leklanden följer rekommendationer och krav. Rapporten återfinns i sin helhet på Konsumentverkets webbsida, Rapport 2011:19. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Konsumentverksamhetens delmål är att erbjuda studerande information om konsumenträtt samt företag information om konsumenträtt och samhällsvägledning i grupp eller via enskilda kontakter Nyckeltal/verksamhetsmått Antal studerande som erhållit information Antal företagare som erhållit information Tre avgångsklasser vid gymnasieskolan informerades i första hand om konsumentkunskap, men även budget- och skuldinformation gavs. Liknande information/utbildning hölls för sex stycken avgångsklasser vid grundskolan.

10 9 Demokrati och öppenhet Konsumentverksamhetens delmål är att erbjuda förköpsrådgivning och konsumenträttslig rådgivning via kommunens webbsida samt erbjuda medborgarna tid för akut budget- och skuldrådgivning inom 14 dagar. Nyckeltal/verksamhetsmått Antal besök på Konsumentverksamhetens webbsida Antal personer som fått tid inom 14 dagar/totalt antal nytillkomna personer 73/116 27/104 Konsumentverksamhetens webbsida har numer två ingångar, en ingång via konsumentservice och en ingång via Budget och skuldrådgivning. Besöksstatistiken på dessa sidor visar sidvisningar gällande konsumentservice och 414 sidvisningar gällande Budget- och skuldrådgivning/skuldsaneringar. Under året har alla fått besökstid inom tre veckor. Livsmiljö Konsumentverksamhetens delmål är att höja kunskapen och medvetenheten i konsumentfrågor hos kommunmedborgarna genom allmän information via massmedia, andra kommunala förvaltningar, folkrörelser, företag etc. Nyckeltal/verksamhetsmått Antal föräldrar som erhållit ekonomisk rådgivning/antal personer vars ärenden pågått under året 106/ /295 Antal blivande föräldrar som erhållit allmän information Antal marknadskontroller av barnsäkerhet som genomförts 2 1 Nyckeltal/verksamhetsmått Antal personer som deltagit i gruppinformationer

11 10 Ekonomi Konsumentverksamhetens ekonomiska mål är att budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. BOKFÖRT BOKFÖRT NETTO- NETTO- Återstår Kod Slag Intäkter Kostnader KOSTNAD BUDGET av budget 31 Taxor och avgifter -4,3 0,0-4,3 0,0 4,3 3 INTÄKTER/INKOMSTER -4,3 0,0-4,3 0,0 4,3 40 Löner arbetad tid 0,0 966,9 966,9 920,0-46,9 41 Löner ej arbetad tid 0,0 239,0 239,0 13,0-226,0 45 Kostnadsersättningar 0,0 5,8 5,8 4,0-1,8 46 Sociala avgifter enl lag 0,0 402,2 402,2 311,0-91,2 47 Pensionskostnader 0,0 82,5 82,5 64,0-18,5 48 Personalsociala kostnader 0,0 12,1 12,1 37,0 24,9 4 KOSTNADER ARBETSKRAFT 0, , , ,0-359,5 50 Inköp fastigh mask inv 0,0 0,8 0,8 1,0 0,2 55 Bidrag/transfereringar 0,0 0,3 0,3 0,0-0,3 56 Entreprenader köp vht 0,0 7,1 7,1 0,0-7,1 57 Konsulttjänster 0,0 5,3 5,3 10,0 4,7 5 KOSTNADER/UTGIFTER 0,0 13,5 13,5 11,0-2,5 60 Lokal- o markhyror mm 0,0 0,5 0,5 0,0-0,5 64 Förbrukn- inv o -material 0,0 11,6 11,6 8,0-3,6 65 Kont mtrl o trycksaker 0,0 12,9 12,9 15,0 2,1 67 Div främmande tjänster 0,0 10,4 10,4 7,0-3,4 68 Tele- o IT-kommunik, post 0,0 2,1 2,1 6,0 3,9 6 ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER 0,0 37,5 37,5 36,0-1,5 70 Transporter o resor 0,0 40,8 40,8 38,0-2,8 71 Representation 0,0 3,9 3,9 2,0-1,9 72 Annonser reklam info 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 Diverse kostnader 0,0 2,0 2,0 1,0-1,0 7 ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER 0,0 46,7 46,7 41,0-5,7 Totaler -4, , , ,0-364,9 Budgeten överskreds under verksamhetsåret 2011 genom en medveten satsning att bibehålla erfaren kompetens inom verksamheten över en längre tid än vad som först beslutats.

12 11 Personal Konsumentverksamheten har samma delmål för personal som kommunstyrelsen. Det vill säga att kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser, att heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. Slutligen är ett av delmålen att Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. Kompetensutveckling En av konsumentvägledarna slutförde sin grundutbildning för konsumentvägledare. Konsumentvägledarna deltog i en BOSS-utbildning. BOSS är ett nytt datorbaserat arbetsverktyg inom budget-och skuldrågivning. Deltagande vid de kombinerade konsument och budget och skulddagarna i Sunne. Utbildning gällande nya skuldsaneringslagen som trädde i laga kraft 1 juli En av konsumentvägledarna gick en endagsutbildning för regionala utbildare i det nya statistikprogrammet Konstat för konsumentvägledare. En av konsumentvägledarna genomförde en tvådagarsutbildning i fördjupad konsumenträtt samt deltog i ett seminarium om reklam samt en inspirationsdag om förebyggande arbete. En av konsumentvägledarna var på studiebesök hos konsumenternas bank och försäkringsbyrå samt till hyresnämnden.

13 12 4. Analys Barn och Unga Vår framtid Konsumentverksamheten har, liksom tidigare år, anordnat träffar med information för blivande föräldrar. Liksom år 2010 har Konsumentverksamheten tillsammans med Norrfjärdens folktandvård och sjukgymnastik anordnat träffarna tillsammans då mödravårdscentralerna valt att inte bjuda in föreläsare till sina informationsträffar. Träffarna har anordnats i Stadshusets lokaler, men under höstterminen förlades mötena till medborgarplatsen. Under 2011 anordnades totalt fyra träffar, underlaghet har sviktat och det har endast varit elva föräldrar som deltagit på fyra mötestillfällen. Det sviktande underlaget beror på att Mödravårdscentralerna har egna träffar som föräldrarna viktar högre. Ett försök har genomförts att förlägga träffarna kvällstid för att se om fler skulle ha möjlighet att komma, men då det inte gav något resultat valde konsumentverksamheten tillsammans med folktandvården och sjukgymnastiken att lägga ned träffarna från och med föräldrar har erhållit ekonomisk rådgivning och totalt har två marknadskontroller av barnsäkerhet genomförts. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Under året har konsumentverksamheten erbjudit totalt 145 studerande information om konsumenträtt samt om budget- och skuldinformation. 102 företagare erhöll individuell information om exempelvis bluffakturor eller konsumenträtt gällande ett pågående ärende. I jämförelse med 2010 har detta ökat något. Demokrati och öppenhet Konsumentverksamheten har under året erbjudit förköpsrådgivning och konsumenträttslig rådgivning via kommunens webbsida. I år har sidan fått 844 fler träffar än 2010, vilket tyder på att det finns ett ökat behov av denna information. Det kan också vara ett tecken på att informationen har blivit mer lättillgänglig sedan nyheter syns direkt under Du och Din kommun på kommunens webbplats samt att det numer finns två ingångar, en till Konsumentservice och en till Budget- och skuldrådgivning. Ett av konsumentverksamhetens delmål är att erbjuda tid för akut budget- och skuldrådgivning inom 14 dagar. Under verksamhetsåret 2011 har det inte varit någon kö och alla sökanden har erhållit en tid inom tre veckor. Konsumentverksamheten har under året funnits tillgänglig på Medborgarplatsen. Vid utvärdering av antal besökare under den period som verksamheten funnits där konstaterades att allmänhetens intresse varit lågt och därför bedömdes inte fortsatt verksamhet vid medborgarplatsen meningsfull. Livsmiljö Konsumentverksamheten har under året arbetat för en fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv. Under året har konsumentverksamheten arbetat för att höja kunskapen och medvetenheten i konsumentfrågor hos kommunmedborgarna genom allmän information via massmedia, andra kommunala förvaltningar, företag etc. När det gäller antalet kontakter inom konsumentvägledningen har antalet kontakter minskat

14 13 marginellt jämfört med år När det gäller kontakter specificerade på olika ämnesområdena så ser det ganska lika ut jämfört med tidigare år där boende-, Tele TV och Internetfrågor samt fordonsfrågor varit de områden där konsumenter har haft flest behov av stöd i. Under året 2011 har tillströmningen till Budget- och skuldrådgivningen varit något högre än år 2010 med 12 ärenden fler. Uppskattningsvis brukar verksamheten ta emot 100 nya ärenden per verksamhetsår. Fortfarande är det arbetslöshet och förändrade försäkringsvillkor hos Försäkringskassan samt långa handläggningstider hos myndigheterna som gör att människors inkomster förändras drastiskt. Under året skickades 53 skuldsaneringsärenden in till Kronofogdemyndigheten och under året avslutades totalt 154 ärenden. Ekonomi och Personal Budgeten överskreds under verksamhetsåret 2011 genom en medveten satsning att bibehålla erfaren kompetens inom verksamheten över en längre tid än vad som först beslutats.

15 14 5. Omvärldsspaning Hushållens ekonomi Sedan 1995 har de flesta hushållen år för år fått en allt bättre ekonomisk standard samtidigt som inkomstskillnaderna ökar mellan de som förvärvsarbetar och dem som inte gör det. Den ekonomiska standarden ökar mer i högre inkomstsegment och andelen i befolkningen med låg ekonomisk standard har ökat under hela 2000-talet och uppgår till 14,8 procent. Den högsta andelen finner man bland unga ensamboende och bland ensamstående kvinnor med barn. (Kronofogdemyndigheten) Budget och skuldrådgivning Kronofogdemyndigheten genomförde en enkätundersökning under hösten 2011 bland kommunernas budget- och skuldrådgivare, vilken visade på att det blir allt vanligare att hushållen kontaktar dem för råd och stöd i frågor som rör konsumtionsskulder och kreditkortsskulder samtidigt som de ser att utförsäkrade, arbetslösa och hushåll med stora bostadslån nu också söker kontakt. Det handlar främst om människor i medelåldern, ofta ensamstående som kontaktar budget- och skuldrådgivarna, men på en del håll i landet finns det en tendens som visar på att såväl ungdomar som pensionärer också kontaktar kommunen i dessa frågor. De flesta kommuner uppger dock ingen markant ökning i antalet besök och kontakter under året utan det är en jämn tillströmning, något som på vissa orter kan bero på att det har uppstått en kötid för att få komma till ett första besök hos budget- och skuldrådgivarna. Det är dock ingen kommun som räknar med en minskning av antalet kontakter och i ett flertal kommuner är prognosen att allt fler kommer att ta kontakt med dem. (Kronofogdemyndigheten) Budget- och skuldrådgivarna arbetar i stor utsträckning med skuldsaneringsärenden, som bland annat handlar om skulder efter bostadsavyttringar, konkurser, sjukdom, arbetslöshet, konsumtionsskulder, telefoni och skulder till Trafikförsäkringsföreningen. Högsta domstolens dom från oktober år 2010 om 15 års kvalificerad insolvens för att beviljas skuldsanering, upplevs fortsatt som bekymmersam. På många håll runt om i landet har domen lett till att färre kontaktar kommunen för rådgivning och stöd i skuldsaneringsärenden än vad som budgetoch skuldrådgivarna själva prognostiserat. (Kronofogdemyndigheten) I Piteå har dock domen inte lett till samma konsekvenser, antalet ärenden har istället ökat. Av Kronofogdens enkätundersökning framgår att ålderspensionärerna ökar i deras besöksfrekvens. Gruppen beskrivs som en tickande bomb då många saknat kunskap om hur ekonomin blir efter pensioneringen, många sitter med hus och lån och kan ha svårigheter att finna alternativt billigare boende. Antalet spelmissbrukare som tar kontakt med budget- och skuldrådgivarna befaras också öka i vissa kommuner, och spel på nätet beskrivs som en orsak till gruppens problem. (Kronofogdemyndigheten) Unga gäldenärer Ytterligare en anledning till oro är den snabba ökningstakten av unga gäldenärer. Det blir en tuff start på vuxenlivet att få skulder i unga år. Förutom att behöva betala av på en skuld kan det leda till att det blir svårare att få en egen bostad, ta lån eller att skaffa abonnemang. Ungdomar och unga vuxna står inför många utmaningar i Sverige idag. Det är inte bara svårt att finna bostad till rimlig kostnad. Det är också svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. (Kronofogdemyndigheten)

16 15 Tillfälliga arbeten och kortare perioder av arbetslöshet är i dag vanligt och att genom en oregelbunden inkomst ökar sårbarheten. Ytterligare en signal om att förutsättningarna är mer komplicerade för unga personer i dag än vad det varit tidigare är att allt fler unga lever på aktivitetsersättning. Med oregelbunden inkomst kan det vara riskfyllt att handla på avbetalning och inte ha rätt kunskaper och förberedelser när inkomsten varierar. Antalet inkommande ansökningar om betalningsföreläggande ökar i Kronofogdemyndighetens register. Bland dessa ansökningar ser man att en av de vanligaste orsakerna till att unga vuxna hamnar hos Kronofogdemyndigheten är vara mot faktura, det vill säga att de exempelvis väljer att handla på postorder. (Kronofogdemyndigheten) För att kunna göra sunda ekonomiska val är det således viktigt att ha goda kunskaper i privat ekonomi, något som senast slogs fast i en undersökning från Finansinspektionen som visade på att många unga vuxna har dåliga kunskaper i matematik. Det blir svårare att klara av sin privatekonomi utan goda kunskaper i matematik, speciellt i en tid då allt mer ansvar för den egna ekonomin läggs över på individen. Förutom att kunna jämföra lån, räntor och priser, ska olika abonnemang värderas och väljas. Dessutom har också individen idag i större utsträckning än tidigare ansvar för pensionsplaceringar och eventuella andra sparprodukter. (Kronofogdemyndigheten) Reflektioner Den utveckling som äger rum såväl globalt, som nationellt, regionalt och lokalt visar på att det är viktigt att bedriva en förebyggande och utåtriktad verksamhet, främst bland kommunens unga. Lokalt sett finns en prognos över att antalet ärenden inom budget- och skuldsaneringssidan kommer att vara konstant och eventuellt öka något. De som drabbas ekonomiskt kommer troligtvis att söka hjälp tidigare då budgetfrågor syns allt mer i media. För att kunna bistå de som söker råd och stöd i dessa frågor arbetar verksamheten aktivt med att förenkla pappersarbetet vid skuldsaneringsansökningar. Ett studiebesök hos Skuldsaneringsenheten i Östersund kommer att ge ytterligare kunskap och förståelse om hur skuldsaneringsprocessen ser ut hos Kronofogdemyndigheten så att förarbetet kan förbättras ytterligare. Genom att fördela konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning på två tjänster förväntas kompetensen säkras inom verksamheten samt minska sårbarheten vid exempelvis sjukdom. Även konsumentvägledningen förutspås ha ett fortsatt tryck under 2012 gällande konsumenträttsliga frågor och reklamationer. Konsumentverksamhetens webbsida kommer att utvecklas än mer för att underlätta för kommunmedborgarna att själva kunna söka information och få svar på konsumenträttsliga frågor dygnet runt. De senaste aktuella nyheterna kommer att ligga ute på konsumentsidan samt nyheter gällande privatekonomi och skuldsanering. Konsumentverksamheten kommer fortsätta att försöka möta de som visar intresse för de föreläsningar som verksamheten kan erbjuda. Ett utvecklingsområde, specifikt med tanke på den utveckling som sker kring unga gäldenärer, är det utåtriktade arbetet gentemot grundskola och gymnasium. För att förebygga skuldsättning i tidig ålder är det viktigt att införa mer privatekonomi i skolan.

17 16 6. Definitioner och mål Definitioner FÖRKÖPSRÅDGIVNING Förfrågningar om marknadsöversikter, funktion, kvalitet, märkning, säkerhet etc. inför köp av vara eller tjänst. REKLAMATIONER Klagomål på varor och tjänster. KONSUMENTRÄTTSLIG RÅDGIVNING Allmänna förfrågningar om lagar, praxis och branschöverenskommelser inom det konsumenträttsliga området. HUSHÅLLSEKONOMISK RÅDGIVNING Frågor om hushållets kostnader, enstaka budgetposter, kreditformer, sparformer m m. BUDGETRÅDGIVNING OCH SKULDSANERING Hjälp med planering av enskilda hushålls/personers ekonomi samt hjälp med. HUSHÅLLSEKONOMISK RÅDGIVNING: vilket omfattar frågor om hushållets kostnader, enstaka budgetposter, kreditformer, sparformer med mera. BUDGETRÅDGIVNING OCH SKULDSANERING: vilket omfattar hjälp med planering av korta och långsiktiga lösningar av enskilda personers privatekonomi samt hjälp med skuldsanering. Konsumentverksamhetens arbete med att stödja pitebor i att få ökad kunskap och grepp om ekonomin har under år 2011 omfattat 28 personer i hushållsekonomisk rådgivning, samt totalt 307 personer i budget- och skuldsanering.

18 17 Kommunstyrelsens mål Barn och unga vår framtid Kommunstyrelsens mål Öka kunskapen om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention. En god medborgardialog för och med unga. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Kommunstyrelsens mål Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda Piteå ska vara en året-runt-destination inom mötesindustri, arrangemang och privatturism Demokrati och öppenhet Kommunstyrelsens mål Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service. Piteå ska vara den internationella småstaden med ett aktivt utbyte via vänortssamarbete och andra internationella projekt Livsmiljö Kommunstyrelsens mål Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs Konsumentpolitiken ska verka för en fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv. Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser boende, service och arbetstillfällen. Ekonomi Kommunstyrelsens mål Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Personal Kommunstyrelsens mål Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara

19 18 7. Källförteckning Hellners, T. & Mellqvist, M., Skuldsaneringslagen En kommentar till 2006 års lag. Norstedts Gula Bibliotek, Andra upplagan, Kommittédirektiv, Framtidens stöd till konsumenter. Justitiedepartementet. Dir 2011:38. Kronofogden. Omvärldsanalys 2. November 2011.

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94

Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94 Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och mål... 4 3. Verksamheten... 5 4. Antal ärenden... 6 5. Analys av ärenden... 7 5.1 Kön, ålder och boendeform...

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Kommunernas konsumentverksamhet 2001 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod... 8 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002... 9 Inga större förändringar

Läs mer

PM 2003:04 Överskuldsättning omfattning, orsaker och förslag till åtgärder

PM 2003:04 Överskuldsättning omfattning, orsaker och förslag till åtgärder Konsumentverket/KO PM 2003:04 Överskuldsättning omfattning, orsaker och förslag till åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING......2 2. Inledning...6 2.1 BAKGRUND OCH UPPDRAG...6 2.2 METOD...6 2.3 DEFINITIONER...7

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar

Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar R A P P O R T Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar En kartläggning av risker KFM Rapport 2008:3 Obs! Använd blanketterna som finns i foldern! Förord Kronofogden och Konsumentverket har

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Förstudie pensionärer September-november, 2012

Förstudie pensionärer September-november, 2012 Förstudie pensionärer September-november, 2012 Projektledare: Martin Kling Projektdeltagare: Anna-Karin Lindahl Robert Olsson Ann-Christin Svahn Annika Sydberger-Norrman Kronofogdens omvärldsanalys 2012

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

I stället för framtida skuldsanering

I stället för framtida skuldsanering I stället för framtida skuldsanering att prata ekonomi med unga vuxna I stället för framtida skuldsanering att prata ekonomi med unga vuxna Konsumentverket 2013 Förord Konsumentverket ska stödja och ge

Läs mer

Omvärldsanalys - april 2014

Omvärldsanalys - april 2014 Omvärldsanalys - april 2014 Inledning För sjätte året i rad presenterar Kronofogden sin omvärldsrapport. Den tas fram en gång per år inför myndighetens strategiska planeringsdagar. Omvärldsrapporten beskriver

Läs mer

Omvärldsanalys Rapport 2009:2

Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Arbetsgruppens förord Underlaget i denna rapport har tagits fram inom ramen för det arbete som bedrivits i Kronofogdens nätverksgrupp för omvärldsanalys. I gruppen har företrädare

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Att följa och bedöma mångfald och entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning maj 2012 DNR 2010/198 (Tillväxtanalys) DNR

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer