Konsumentåret Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentåret 2011. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Konsumentåret 2011 Verksamhetsberättelse

2 1 1. Konsumentverksamhetens uppdrag Enligt Verksamhetsplan ska konsumentpolitiken verka för En fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv Pitebornas välfärd ur ett hushållekonomiskt perspektiv Kommunledningskontorets verksamhetsidé Kommunledningskontoret ska arbeta med ett kundorienterat arbetssätt samt ligga i framkant i utveckling inom de olika verksamhetsområdena Konsumentverksamhetens verksamhetsidé Piteborna ska erbjudas en konsumentverksamhet med hög tillgänglighet, god service och mötas av personal med bred kompetens

3 2 2. Konsumentåret 2011 Aktuellt under året Reform av skuldsaneringslagen 1 juli 2011 trädde två viktiga ändringar i kraft i en reform av 2006 års skuldsaneringslag. Dels utvidgades möjligheten att bevilja skuldsanering för näringsidkare 1 och dels ska skuldernas ålder inte längre beaktas särskilt vid skälighetsbedömningen. (Hellners, T. & Mellqvist, M., 2011). Framtidens stöd till konsumenter 2011 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare som skulle se över det befintliga stödet till konsumenter när det gäller information och vägledning samt föreslå hur det bör organiseras och bedrivas för att bli mer ändamålsenligt, effektivt och likvärdigt för alla konsumenter i landet. I uppdraget ingår också att föreslå lämpliga strategier och metoder för hur insatser ska utformas för att stödet ska nå fram till och användas av konsumenterna. (Kommittédirektiv 2011:38). Utredningstiden har förlängts till 30 juni Allmänt riktade insatser Information och utåtriktad verksamhet Sedan Medborgarplatsen öppnats har konsumentverksamheten under året funnits tillgänglig där upp till tre timmar varannan vecka. Riksbyggens styrelse har fått information gällande bostadsrätter och hyresfrågor. På Villaägarnas medlemsmöte informerade konsumentverksamheten angående hantverkartjänster. Konsumentverksamheten föreläste för vuxenstuderande inom handel på Lernia. Information för Gode män och förvaltare gällande privatekonomi. Konsumentverksamheten deltog i en kampanj gällande Fair Trade och inventerade vilka restauranger och caféer som serverar Fair trade-produkter. Tre avgångsklasser vid gymnasieskolan informerades om i första hand konsumentkunskap, men även budget- och skuldinformation gavs. Liknande information/utbildning hölls för sex avgångsklasser vid grundskolan. Informationsträffar för blivande föräldrar har genomförts tillsammans med sjukgymnast och tandläkare. 1 Tidigare kunde inte företagare med pågående verksamhet erhålla skuldsanering. Den föreslagna utvidgningen innebär att företagare som bedriver verksamhet som är av mer än ringa omfattning ska kunna få skuldsanering.

4 3 En föreläsning för arbetslösa ungdomar som deltog i kommunalt projekt genomfördes. Information gällande privatekonomi hölls i LO-fackets sossestuga. Nyckeltal/verksamhetsmått Antal personer som deltagit i gruppinformationer Marknadsbevakning och marknadsundersökningar Konsumentverket genomförde en kampanj för att informera konsumenter och hantverkare om vad man bör tänka på vid anlitande av hantverkare. Kommunens konsumentverksamhet deltog genom att hålla information på ett av de största byggvaruhusen. På övriga byggvaruhus lämnades informationsmaterial. Initiativ togs till ny rutin att vid beviljat bygglov skickas information om vad man bör tänka på när man anlitar hantverkare. Konsumentverksamheten har på uppdrag av Konsumentverket deltagit i en inventering av lekland genom att intervjua ansvariga för Pite Havsbads lekland. Konsumentverksamheten har också deltagit i en marknadsundersökning av badarmringar för barn. Under året har tre anmälningar gjorts till Konsumentverket om aggressiv och/eller vilseledande marknadsföring. Nätverk Konsumentverksamheten deltog på regionmöte i Boden för Budget-och skuldrådgivare. Under hösten anordnade kommunens konsumentverksamhet en länsträff för konsumentvägledare i Norrbotten samt norra Västerbotten. Konsumentverksamheten ingår i kommunens styrgrupp för Piteå Fairtrade City. Under höstens fokusveckor informerades företagare på orten om Piteå Fairtrade City och diplom delades ut. En analys av Fair Trade-verksamheten har genomförts där olika alternativ presenterats för vidare utveckling av arbetet. Detta har resulterat i att en gemensam tjänst för Fair trade-arbete i Luleå, Piteå och Bodens kommuner kommer att inrättas. Massmediakontakter Under året har 10 kontakter med massmedia genomförts. Det har skett genom pressmeddelanden, intervjuer i lokalpress, lokal-tv och regionalradio. Kontakterna har bland annat handlat om tidigare nämnd hantverkskampanj och varning för oseriösa fondförvaltningsföretag.

5 4 Individuellt riktade insatser Antalet rådgivningar/reklamationer År 2011 var totala antalet rådgivnings- och reklamationsärenden stycken. I tabellen nedan visas alla inkomna ärenden i antal uppdelade enligt Förköpsrådgivning, Reklamationer, Konsumenträttslig rådgivning samt samhällsvägledning övrig civilrätt Förköpsrådgivning Reklamationer 300 Kons.rättslig rådgivn. Samhällsvägl.-övrig civilrätt

6 5 Inkomna ärenden fördelat på ämnesområden Alla inkomna ärenden år 2011 uppdelade enligt nedanstående ämnesområden, uttryckt i procent. Boendefrågor var det vanligaste ämnesområdet tätt följt av Telefoni TV och Internetfrågor samt Fordon och tranporter, vilket överensstämde med tre i topp i länet. Jämfört med riket var Boendefrågor vanligast, följt av Fordon och transporter samt Telefoni TV och Interfrågor på tredje plats.

7 6 Hushållsekonomisk rådgivning och budgetrådgivning och skuldsanering HUSHÅLLSEKONOMISK RÅDGIVNING: omfattar frågor om hushållets kostnader, enstaka budgetposter, kreditformer, sparformer med mera. BUDGETRÅDGIVNING OCH SKULDSANERING: omfattar hjälp med planering av korta och långsiktiga lösningar av enskilda personers privatekonomi samt hjälp med skuldsanering. Konsumentverksamhetens arbete med att stödja pitebor i att få ökad kunskap och grepp om ekonomin har under år 2011 omfattat 28 personer i hushållsekonomisk rådgivning. Den ekonomiska rådgivningen inom budgetrådgivning samt skuldsanering har under år 2011 omfattat totalt 307 personer

8 7 Av nedanstående diagram framgår det att av antalet pågående ärenden 307 personer har 116 nya personer sökt stöd och hjälp för budget eller skuldrådgivning hos konsumentverksamheten. Antalet avslutade ärenden under året är 154 st Antal pågående ärenden vid årets ingång Antal nya ärenden under året Antal avslutade ärenden under året Antal pågående ärenden vid årets slut

9 8 3. Resultat fördelat under strategiskt område Barn och unga vår framtid Konsumentverksamhetens delmål är att ge stöd till barnfamiljer i att få ökad kunskap om sin ekonomi och att öka dess kunskaper och medvetenhet som konsumenter samt att öka barnsäkerheten på den lokala marknaden. Nyckeltal/verksamhetsmått Antal föräldrar som erhållit ekonomisk rådgivning/antal personer vars ärenden pågått under året 106/ /295 Antal blivande föräldrar som erhållit allmän information Antal marknadskontroller av barnsäkerhet som genomförts 2 1 År 2011 genomfördes en marknadskontroll gällande simhjälpmedel. Syftet var att kontrollera att produkterna har korrekt CE-märkning. I Piteå besöktes två lekvaruhus, två stormarknader och en bensinstation. En produkt som saknade korrekt märkning hittades. Den andra marknadskontrollen gällde lekland där Konsumentverksamheten genomförde en förstudie genom att intervjua ansvariga för Nimbus Lekland Pite Havsbad. Efter förstudien valde Konsumentverket ut elva lekland fördelade över landet för ytterligare utredning. Pite Havsbad valdes inte ut för ytterligare utredning. Under oktober och november 2011 genomfördes tillsynsbesök på de olika leklanden för att kontrollera hur väl leklanden följer rekommendationer och krav. Rapporten återfinns i sin helhet på Konsumentverkets webbsida, Rapport 2011:19. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Konsumentverksamhetens delmål är att erbjuda studerande information om konsumenträtt samt företag information om konsumenträtt och samhällsvägledning i grupp eller via enskilda kontakter Nyckeltal/verksamhetsmått Antal studerande som erhållit information Antal företagare som erhållit information Tre avgångsklasser vid gymnasieskolan informerades i första hand om konsumentkunskap, men även budget- och skuldinformation gavs. Liknande information/utbildning hölls för sex stycken avgångsklasser vid grundskolan.

10 9 Demokrati och öppenhet Konsumentverksamhetens delmål är att erbjuda förköpsrådgivning och konsumenträttslig rådgivning via kommunens webbsida samt erbjuda medborgarna tid för akut budget- och skuldrådgivning inom 14 dagar. Nyckeltal/verksamhetsmått Antal besök på Konsumentverksamhetens webbsida Antal personer som fått tid inom 14 dagar/totalt antal nytillkomna personer 73/116 27/104 Konsumentverksamhetens webbsida har numer två ingångar, en ingång via konsumentservice och en ingång via Budget och skuldrådgivning. Besöksstatistiken på dessa sidor visar sidvisningar gällande konsumentservice och 414 sidvisningar gällande Budget- och skuldrådgivning/skuldsaneringar. Under året har alla fått besökstid inom tre veckor. Livsmiljö Konsumentverksamhetens delmål är att höja kunskapen och medvetenheten i konsumentfrågor hos kommunmedborgarna genom allmän information via massmedia, andra kommunala förvaltningar, folkrörelser, företag etc. Nyckeltal/verksamhetsmått Antal föräldrar som erhållit ekonomisk rådgivning/antal personer vars ärenden pågått under året 106/ /295 Antal blivande föräldrar som erhållit allmän information Antal marknadskontroller av barnsäkerhet som genomförts 2 1 Nyckeltal/verksamhetsmått Antal personer som deltagit i gruppinformationer

11 10 Ekonomi Konsumentverksamhetens ekonomiska mål är att budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. BOKFÖRT BOKFÖRT NETTO- NETTO- Återstår Kod Slag Intäkter Kostnader KOSTNAD BUDGET av budget 31 Taxor och avgifter -4,3 0,0-4,3 0,0 4,3 3 INTÄKTER/INKOMSTER -4,3 0,0-4,3 0,0 4,3 40 Löner arbetad tid 0,0 966,9 966,9 920,0-46,9 41 Löner ej arbetad tid 0,0 239,0 239,0 13,0-226,0 45 Kostnadsersättningar 0,0 5,8 5,8 4,0-1,8 46 Sociala avgifter enl lag 0,0 402,2 402,2 311,0-91,2 47 Pensionskostnader 0,0 82,5 82,5 64,0-18,5 48 Personalsociala kostnader 0,0 12,1 12,1 37,0 24,9 4 KOSTNADER ARBETSKRAFT 0, , , ,0-359,5 50 Inköp fastigh mask inv 0,0 0,8 0,8 1,0 0,2 55 Bidrag/transfereringar 0,0 0,3 0,3 0,0-0,3 56 Entreprenader köp vht 0,0 7,1 7,1 0,0-7,1 57 Konsulttjänster 0,0 5,3 5,3 10,0 4,7 5 KOSTNADER/UTGIFTER 0,0 13,5 13,5 11,0-2,5 60 Lokal- o markhyror mm 0,0 0,5 0,5 0,0-0,5 64 Förbrukn- inv o -material 0,0 11,6 11,6 8,0-3,6 65 Kont mtrl o trycksaker 0,0 12,9 12,9 15,0 2,1 67 Div främmande tjänster 0,0 10,4 10,4 7,0-3,4 68 Tele- o IT-kommunik, post 0,0 2,1 2,1 6,0 3,9 6 ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER 0,0 37,5 37,5 36,0-1,5 70 Transporter o resor 0,0 40,8 40,8 38,0-2,8 71 Representation 0,0 3,9 3,9 2,0-1,9 72 Annonser reklam info 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 Diverse kostnader 0,0 2,0 2,0 1,0-1,0 7 ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER 0,0 46,7 46,7 41,0-5,7 Totaler -4, , , ,0-364,9 Budgeten överskreds under verksamhetsåret 2011 genom en medveten satsning att bibehålla erfaren kompetens inom verksamheten över en längre tid än vad som först beslutats.

12 11 Personal Konsumentverksamheten har samma delmål för personal som kommunstyrelsen. Det vill säga att kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser, att heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. Slutligen är ett av delmålen att Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. Kompetensutveckling En av konsumentvägledarna slutförde sin grundutbildning för konsumentvägledare. Konsumentvägledarna deltog i en BOSS-utbildning. BOSS är ett nytt datorbaserat arbetsverktyg inom budget-och skuldrågivning. Deltagande vid de kombinerade konsument och budget och skulddagarna i Sunne. Utbildning gällande nya skuldsaneringslagen som trädde i laga kraft 1 juli En av konsumentvägledarna gick en endagsutbildning för regionala utbildare i det nya statistikprogrammet Konstat för konsumentvägledare. En av konsumentvägledarna genomförde en tvådagarsutbildning i fördjupad konsumenträtt samt deltog i ett seminarium om reklam samt en inspirationsdag om förebyggande arbete. En av konsumentvägledarna var på studiebesök hos konsumenternas bank och försäkringsbyrå samt till hyresnämnden.

13 12 4. Analys Barn och Unga Vår framtid Konsumentverksamheten har, liksom tidigare år, anordnat träffar med information för blivande föräldrar. Liksom år 2010 har Konsumentverksamheten tillsammans med Norrfjärdens folktandvård och sjukgymnastik anordnat träffarna tillsammans då mödravårdscentralerna valt att inte bjuda in föreläsare till sina informationsträffar. Träffarna har anordnats i Stadshusets lokaler, men under höstterminen förlades mötena till medborgarplatsen. Under 2011 anordnades totalt fyra träffar, underlaghet har sviktat och det har endast varit elva föräldrar som deltagit på fyra mötestillfällen. Det sviktande underlaget beror på att Mödravårdscentralerna har egna träffar som föräldrarna viktar högre. Ett försök har genomförts att förlägga träffarna kvällstid för att se om fler skulle ha möjlighet att komma, men då det inte gav något resultat valde konsumentverksamheten tillsammans med folktandvården och sjukgymnastiken att lägga ned träffarna från och med föräldrar har erhållit ekonomisk rådgivning och totalt har två marknadskontroller av barnsäkerhet genomförts. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Under året har konsumentverksamheten erbjudit totalt 145 studerande information om konsumenträtt samt om budget- och skuldinformation. 102 företagare erhöll individuell information om exempelvis bluffakturor eller konsumenträtt gällande ett pågående ärende. I jämförelse med 2010 har detta ökat något. Demokrati och öppenhet Konsumentverksamheten har under året erbjudit förköpsrådgivning och konsumenträttslig rådgivning via kommunens webbsida. I år har sidan fått 844 fler träffar än 2010, vilket tyder på att det finns ett ökat behov av denna information. Det kan också vara ett tecken på att informationen har blivit mer lättillgänglig sedan nyheter syns direkt under Du och Din kommun på kommunens webbplats samt att det numer finns två ingångar, en till Konsumentservice och en till Budget- och skuldrådgivning. Ett av konsumentverksamhetens delmål är att erbjuda tid för akut budget- och skuldrådgivning inom 14 dagar. Under verksamhetsåret 2011 har det inte varit någon kö och alla sökanden har erhållit en tid inom tre veckor. Konsumentverksamheten har under året funnits tillgänglig på Medborgarplatsen. Vid utvärdering av antal besökare under den period som verksamheten funnits där konstaterades att allmänhetens intresse varit lågt och därför bedömdes inte fortsatt verksamhet vid medborgarplatsen meningsfull. Livsmiljö Konsumentverksamheten har under året arbetat för en fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv. Under året har konsumentverksamheten arbetat för att höja kunskapen och medvetenheten i konsumentfrågor hos kommunmedborgarna genom allmän information via massmedia, andra kommunala förvaltningar, företag etc. När det gäller antalet kontakter inom konsumentvägledningen har antalet kontakter minskat

14 13 marginellt jämfört med år När det gäller kontakter specificerade på olika ämnesområdena så ser det ganska lika ut jämfört med tidigare år där boende-, Tele TV och Internetfrågor samt fordonsfrågor varit de områden där konsumenter har haft flest behov av stöd i. Under året 2011 har tillströmningen till Budget- och skuldrådgivningen varit något högre än år 2010 med 12 ärenden fler. Uppskattningsvis brukar verksamheten ta emot 100 nya ärenden per verksamhetsår. Fortfarande är det arbetslöshet och förändrade försäkringsvillkor hos Försäkringskassan samt långa handläggningstider hos myndigheterna som gör att människors inkomster förändras drastiskt. Under året skickades 53 skuldsaneringsärenden in till Kronofogdemyndigheten och under året avslutades totalt 154 ärenden. Ekonomi och Personal Budgeten överskreds under verksamhetsåret 2011 genom en medveten satsning att bibehålla erfaren kompetens inom verksamheten över en längre tid än vad som först beslutats.

15 14 5. Omvärldsspaning Hushållens ekonomi Sedan 1995 har de flesta hushållen år för år fått en allt bättre ekonomisk standard samtidigt som inkomstskillnaderna ökar mellan de som förvärvsarbetar och dem som inte gör det. Den ekonomiska standarden ökar mer i högre inkomstsegment och andelen i befolkningen med låg ekonomisk standard har ökat under hela 2000-talet och uppgår till 14,8 procent. Den högsta andelen finner man bland unga ensamboende och bland ensamstående kvinnor med barn. (Kronofogdemyndigheten) Budget och skuldrådgivning Kronofogdemyndigheten genomförde en enkätundersökning under hösten 2011 bland kommunernas budget- och skuldrådgivare, vilken visade på att det blir allt vanligare att hushållen kontaktar dem för råd och stöd i frågor som rör konsumtionsskulder och kreditkortsskulder samtidigt som de ser att utförsäkrade, arbetslösa och hushåll med stora bostadslån nu också söker kontakt. Det handlar främst om människor i medelåldern, ofta ensamstående som kontaktar budget- och skuldrådgivarna, men på en del håll i landet finns det en tendens som visar på att såväl ungdomar som pensionärer också kontaktar kommunen i dessa frågor. De flesta kommuner uppger dock ingen markant ökning i antalet besök och kontakter under året utan det är en jämn tillströmning, något som på vissa orter kan bero på att det har uppstått en kötid för att få komma till ett första besök hos budget- och skuldrådgivarna. Det är dock ingen kommun som räknar med en minskning av antalet kontakter och i ett flertal kommuner är prognosen att allt fler kommer att ta kontakt med dem. (Kronofogdemyndigheten) Budget- och skuldrådgivarna arbetar i stor utsträckning med skuldsaneringsärenden, som bland annat handlar om skulder efter bostadsavyttringar, konkurser, sjukdom, arbetslöshet, konsumtionsskulder, telefoni och skulder till Trafikförsäkringsföreningen. Högsta domstolens dom från oktober år 2010 om 15 års kvalificerad insolvens för att beviljas skuldsanering, upplevs fortsatt som bekymmersam. På många håll runt om i landet har domen lett till att färre kontaktar kommunen för rådgivning och stöd i skuldsaneringsärenden än vad som budgetoch skuldrådgivarna själva prognostiserat. (Kronofogdemyndigheten) I Piteå har dock domen inte lett till samma konsekvenser, antalet ärenden har istället ökat. Av Kronofogdens enkätundersökning framgår att ålderspensionärerna ökar i deras besöksfrekvens. Gruppen beskrivs som en tickande bomb då många saknat kunskap om hur ekonomin blir efter pensioneringen, många sitter med hus och lån och kan ha svårigheter att finna alternativt billigare boende. Antalet spelmissbrukare som tar kontakt med budget- och skuldrådgivarna befaras också öka i vissa kommuner, och spel på nätet beskrivs som en orsak till gruppens problem. (Kronofogdemyndigheten) Unga gäldenärer Ytterligare en anledning till oro är den snabba ökningstakten av unga gäldenärer. Det blir en tuff start på vuxenlivet att få skulder i unga år. Förutom att behöva betala av på en skuld kan det leda till att det blir svårare att få en egen bostad, ta lån eller att skaffa abonnemang. Ungdomar och unga vuxna står inför många utmaningar i Sverige idag. Det är inte bara svårt att finna bostad till rimlig kostnad. Det är också svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. (Kronofogdemyndigheten)

16 15 Tillfälliga arbeten och kortare perioder av arbetslöshet är i dag vanligt och att genom en oregelbunden inkomst ökar sårbarheten. Ytterligare en signal om att förutsättningarna är mer komplicerade för unga personer i dag än vad det varit tidigare är att allt fler unga lever på aktivitetsersättning. Med oregelbunden inkomst kan det vara riskfyllt att handla på avbetalning och inte ha rätt kunskaper och förberedelser när inkomsten varierar. Antalet inkommande ansökningar om betalningsföreläggande ökar i Kronofogdemyndighetens register. Bland dessa ansökningar ser man att en av de vanligaste orsakerna till att unga vuxna hamnar hos Kronofogdemyndigheten är vara mot faktura, det vill säga att de exempelvis väljer att handla på postorder. (Kronofogdemyndigheten) För att kunna göra sunda ekonomiska val är det således viktigt att ha goda kunskaper i privat ekonomi, något som senast slogs fast i en undersökning från Finansinspektionen som visade på att många unga vuxna har dåliga kunskaper i matematik. Det blir svårare att klara av sin privatekonomi utan goda kunskaper i matematik, speciellt i en tid då allt mer ansvar för den egna ekonomin läggs över på individen. Förutom att kunna jämföra lån, räntor och priser, ska olika abonnemang värderas och väljas. Dessutom har också individen idag i större utsträckning än tidigare ansvar för pensionsplaceringar och eventuella andra sparprodukter. (Kronofogdemyndigheten) Reflektioner Den utveckling som äger rum såväl globalt, som nationellt, regionalt och lokalt visar på att det är viktigt att bedriva en förebyggande och utåtriktad verksamhet, främst bland kommunens unga. Lokalt sett finns en prognos över att antalet ärenden inom budget- och skuldsaneringssidan kommer att vara konstant och eventuellt öka något. De som drabbas ekonomiskt kommer troligtvis att söka hjälp tidigare då budgetfrågor syns allt mer i media. För att kunna bistå de som söker råd och stöd i dessa frågor arbetar verksamheten aktivt med att förenkla pappersarbetet vid skuldsaneringsansökningar. Ett studiebesök hos Skuldsaneringsenheten i Östersund kommer att ge ytterligare kunskap och förståelse om hur skuldsaneringsprocessen ser ut hos Kronofogdemyndigheten så att förarbetet kan förbättras ytterligare. Genom att fördela konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning på två tjänster förväntas kompetensen säkras inom verksamheten samt minska sårbarheten vid exempelvis sjukdom. Även konsumentvägledningen förutspås ha ett fortsatt tryck under 2012 gällande konsumenträttsliga frågor och reklamationer. Konsumentverksamhetens webbsida kommer att utvecklas än mer för att underlätta för kommunmedborgarna att själva kunna söka information och få svar på konsumenträttsliga frågor dygnet runt. De senaste aktuella nyheterna kommer att ligga ute på konsumentsidan samt nyheter gällande privatekonomi och skuldsanering. Konsumentverksamheten kommer fortsätta att försöka möta de som visar intresse för de föreläsningar som verksamheten kan erbjuda. Ett utvecklingsområde, specifikt med tanke på den utveckling som sker kring unga gäldenärer, är det utåtriktade arbetet gentemot grundskola och gymnasium. För att förebygga skuldsättning i tidig ålder är det viktigt att införa mer privatekonomi i skolan.

17 16 6. Definitioner och mål Definitioner FÖRKÖPSRÅDGIVNING Förfrågningar om marknadsöversikter, funktion, kvalitet, märkning, säkerhet etc. inför köp av vara eller tjänst. REKLAMATIONER Klagomål på varor och tjänster. KONSUMENTRÄTTSLIG RÅDGIVNING Allmänna förfrågningar om lagar, praxis och branschöverenskommelser inom det konsumenträttsliga området. HUSHÅLLSEKONOMISK RÅDGIVNING Frågor om hushållets kostnader, enstaka budgetposter, kreditformer, sparformer m m. BUDGETRÅDGIVNING OCH SKULDSANERING Hjälp med planering av enskilda hushålls/personers ekonomi samt hjälp med. HUSHÅLLSEKONOMISK RÅDGIVNING: vilket omfattar frågor om hushållets kostnader, enstaka budgetposter, kreditformer, sparformer med mera. BUDGETRÅDGIVNING OCH SKULDSANERING: vilket omfattar hjälp med planering av korta och långsiktiga lösningar av enskilda personers privatekonomi samt hjälp med skuldsanering. Konsumentverksamhetens arbete med att stödja pitebor i att få ökad kunskap och grepp om ekonomin har under år 2011 omfattat 28 personer i hushållsekonomisk rådgivning, samt totalt 307 personer i budget- och skuldsanering.

18 17 Kommunstyrelsens mål Barn och unga vår framtid Kommunstyrelsens mål Öka kunskapen om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention. En god medborgardialog för och med unga. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Kommunstyrelsens mål Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda Piteå ska vara en året-runt-destination inom mötesindustri, arrangemang och privatturism Demokrati och öppenhet Kommunstyrelsens mål Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service. Piteå ska vara den internationella småstaden med ett aktivt utbyte via vänortssamarbete och andra internationella projekt Livsmiljö Kommunstyrelsens mål Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs Konsumentpolitiken ska verka för en fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv. Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser boende, service och arbetstillfällen. Ekonomi Kommunstyrelsens mål Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Personal Kommunstyrelsens mål Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara

19 18 7. Källförteckning Hellners, T. & Mellqvist, M., Skuldsaneringslagen En kommentar till 2006 års lag. Norstedts Gula Bibliotek, Andra upplagan, Kommittédirektiv, Framtidens stöd till konsumenter. Justitiedepartementet. Dir 2011:38. Kronofogden. Omvärldsanalys 2. November 2011.

Konsumentåret 2013. Verksamhetsberättelse

Konsumentåret 2013. Verksamhetsberättelse Konsumentåret 2013 Verksamhetsberättelse 1 1. Konsumentverksamhetens uppdrag Enligt Verksamhetsplan 2012-2014 ska konsumentpolitiken verka för En fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv Pitebornas

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014 1. Organisatorisk tillhörighet 2014-07-01 Administrativ service är en serviceenhet tillhörande Kommunservice. Till Administrativ service hör verksamheterna

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte, revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning och metod... 1 2.1.

Läs mer

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2012-05-31 20 20. Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2012-05-31 20 20. Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20 Beredning 2012-05-31 20 20 Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, beslut från Länsstyrelsen Pressmeddelanden från Konsumentverket Tydligare regler

Läs mer

Meddelanden. Konsumentnämndens beslut. Förslag till beslut. Beskrivning av ärendet LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Meddelanden. Konsumentnämndens beslut. Förslag till beslut. Beskrivning av ärendet LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 34 Meddelanden Meddelandena läggs till handlingarna. Konsumentvägledningen föreslår konsumentnämnden att lägga meddelandena till handlingarna. Följande meddelanden

Läs mer

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008 Beredning 2009 01 28 1 1 Konsumentnämnden 2009 02 11 1 1 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressurklipp från Sändaren, inbjudan till BUS dagarna Pressmeddelanden från Konsumentverket

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-16.20 Beslutande Agda Johansson, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Styrbjörn Lindht. tj.ersättare Ulrica Öberg,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Kommunernas konsumentverksamhet 2001 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod... 8 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002... 9 Inga större förändringar

Läs mer

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning.

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. 1 Vilken hjälp kan du få? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd, utifrån

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-06-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-06-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-16.00 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket. Beslut från Länsstyrelsen. Information från Jordbruksverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2011-01-26 1 1

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket. Beslut från Länsstyrelsen. Information från Jordbruksverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2011-01-26 1 1 Beredning 2011-01-26 1 1 Konsumentnämnden 2011-02-09 1 1 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, beslut från Länsstyrelsen, information från Jordbruksverket, redovisning av ärendestatistik

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden 2012-09-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden 2012-09-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Förstudie pensionärer September-november, 2012

Förstudie pensionärer September-november, 2012 Förstudie pensionärer September-november, 2012 Projektledare: Martin Kling Projektdeltagare: Anna-Karin Lindahl Robert Olsson Ann-Christin Svahn Annika Sydberger-Norrman Kronofogdens omvärldsanalys 2012

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Rapport 2011:7 Budget- och skuldrådgivning beskrivning av en viktig verksamhet 1 Budget- och skuldrådgivning beskrivning av en viktig verksamhet Konsumentverket 2011 2 (31) 3 (31) Sammanfattning Budget-

Läs mer

Finansiella kunskapsluckor

Finansiella kunskapsluckor Finansiella kunskapsluckor Konsumentverket och Finansinspektionen Enkätsammanställning Under våren 2011 utförde Finansinspektionen och Konsumentverket en undersökning med syftet att kartlägga hur den finansiella

Läs mer

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2011, IFO/Omvårdnadsförvaltningen Sn Nykterhets- och Beslut 2010 Ansökan Förslag 1 övriga sociala 2011 Fördelning av hela budget föreningar (objektnr) RIA

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Bättre möjlighet till skuldsanering

Bättre möjlighet till skuldsanering 2010/11 mnr: C4 pnr: -S83023 Motion till riksdagen 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V) med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2010-08-27 29 34. Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2010-08-27 29 34. Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34 Beredning 2010-08-27 29 34 Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressmeddelande från Regeringskansliet, beslut från Länsstyrelsen Pressmeddelanden

Läs mer

Yttrande 2012-09-12-12 Dnr 12KS311

Yttrande 2012-09-12-12 Dnr 12KS311 Ert dnr Ju2012/4734/KO Justitiedepartementet 103 22 Stockholm Yttrande över Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Piteå kommun är inte utsedd remissinstans, men har ändå valt att

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. Beredning 2006 10 13 22 22 Konsumentnämnden 2006 10 27 22 22 Meddelanden (5 bilagor) Ekonomisk rapport Ärendestatistik Pressmeddelanden från Konsumentverket Se & Hör skulle ha avböjt vilseledande reklam

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Konsument Göteborg Budget- och skuldrådgivningen

Konsument Göteborg Budget- och skuldrådgivningen Konsument Göteborg Budget- och skuldrådgivningen Per Christian Stene Konsument Göteborg Telefon 031-3680800 Budget- och skuldrådgivning: telefontid mån tors kl 9-12. E-post budget@kom.goteborg.se Konsumentrådgivning:

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Pressmeddelande från Regeringskansliet

Pressmeddelande från Regeringskansliet Beredning 2007 10 10 34 34 Konsumentnämnden 2007 10 24 34 34 Meddelanden (7 bilagor) Pressmeddelanden från Konsumentverket Nya regler sätter stopp för semesterskojare 2007 06 07 KO förbjuder reklam för

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster Schyssta Pengar Strategi för finansiella tjänster Bakgrund 1985 beslöt Sveriges Riksbank att avreglera den svenska kreditmarknaden. Det innebar bland annat att bankerna i princip fick låna ut obegränsat

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Mattias Johansson Auktoriserad revisor och Certifierad kommunal revisor Trelleborgs Kommun April 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Blanketten ska lämnas till EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Har du tidigare beviljats skuldsanering? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Vad tycker dina politiker?

Vad tycker dina politiker? Vad tycker dina politiker? Ta pulsen på lokalpolitikerna var står de i konsumentpolitiken? Deltagare: Ca 20 personer i grupper om 2-4 personer Tid: Två tillfällen à 40 min, alternativt tre tillfällen varav

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet

Kommunernas konsumentverksamhet RAPPORT 2000:11 Kommunernas konsumentverksamhet Statistik 1999 Förord Den kommunala konsumentverksamheten är en viktig del i svensk konsumentpolitik. En av Konsumentverkets uppgifter är att följa och stödja

Läs mer

Konsumentnämndens beslut

Konsumentnämndens beslut Beredning 2010-11-25 43 49 Konsumentnämnden 2010-12-08 43 49 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket Hagfors i Värmland, en kommun med många 2010-10-18 skuldsatta invånare KO drar försäkringsbolag

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Pejl på pengarna Bra att veta för dig som blivit myndig Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Budget- & skuldrådgivningen och konsumentvägledningen i Botkyrka kommun MÅNGA BÄCKAR SMÅ Många små kostnader

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå Statens konsumentråd avgav 1972 betänkandet Konsumentupplysning om försäkringar (SOU 1972:29). I betänkandet konstaterades bl a att det fanns behov av en aktiverande

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 8. Utgiven i juni 2011. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Dagens Konsumtion. Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam.

Dagens Konsumtion. Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam. Dagens Konsumtion Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam. Tänk alltid igenom dina val en extra gång innan du

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94

Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94 Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och mål... 4 3. Verksamheten... 5 4. Antal ärenden... 6 5. Analys av ärenden... 7 5.1 Kön, ålder och boendeform...

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd".

Yttrande över Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd. ESLÖVS KOMMUN Yvonne Hansen 0413-620 07 2012-09-20 Kornmunstyrelsen Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd". Ärendebeskrivning Justitiedepartementet har begärt synpunkter på

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden

3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden 3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden Vid bedömningen av en skuldsaneringsgäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt, ska Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander 1 (15) Datum Tid Kl. 09-,00-12 Plats Beslutande Övriga Närvarande Orrenhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter! Under 2014 ökade kundnöjdheten enligt mätningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser.

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 3. Budget är en plan över inkomster och utgifter. Det kan t.ex

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer