Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Lotta Friberg, ledamot Johannes Kretschmer, suppleant Sofia Falk, suppleant Per-Erik Persson, personalrepresentant, ledamot Karin Nordström, adjungerad protokollförare Adjungeringar Bankchef Magnus Frank och medlemschef Ann-Marie Svensson adjungerades till delar av mötet. Tre representanter från valberedningen adjungerades för hela mötet, liksom en representant från Orsastyrelsen. VD-rapport Angående klassificering av skulder och eget kapital Nya redovisningsregler ger svårigheter i bedömningen av huruvida delar i balansräkningen bör klassificeras som skuld eller som eget kapital. Det handlar bland annat om att det egna kapitalet inte får vara för flyktigt och att det ska finnas vissa krav på återbetalning. En rapport har sammanställts om påverkan på JAK:s medlemsinsatser där vi konstaterar att vi även fortsättningsvis kan klassificera våra medlemsinsatser som eget kapital. Vi har även uppdragit åt en konsult att undersöka detta. Låneinsatserna betalas inte ut förrän vi har ett bokslut som visar att vi har en sund ekonomi och utöver detta krävs Finansinspektionens godkännande. Angående vår låneavgift. Vi behöver visa att vi följer konsumentkreditlagen trots de domar som har fallit mot Mobillån och Bank 2. Syftet med lagen är bland annat att finansinstitut ska vara transparenta med kostnader och tydliga med den effektiva räntan. I JAK:s system är kostnaden för lånet baserad på bankens administrativa kostnader, där kostnader för inlåning, medlemsservice och handläggning ingår. Vår låneavgift är låg i förhållande till andra finansinstitut och dessutom förutsägbar för kredittagaren under hela löptiden. Nästa år planeras en övergång till kontantprincipen. Låneavgiften beräknas då som procentsats på aktuell skuld, vilket gör att ingen periodisering uppstår samt att behovet av ifyllnadsbetalning vid förtidsinlösen försvinner. Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) Vi har för några veckor sedan skickat in kompletterande underlag angående det ärende som behandlas av ARN där en medlem är kritisk till ifyllnadsbetalning av lån. Bank Antalet låneansökningar har ökat något och vi får i snitt in ungefär lika många per vecka som förra året. Förhoppningsvis innebär detta att vi lånar ut något mer under årets sista månader.

2 Tekniska aspekter rörande demokratiuppdraget Styrelsens uppdrag från stämman att föreslå en utveckling av det demokratiska systemet i JAK diskuterades under gårdagens styrelseseminarium, vilket gav större klarhet i några av de frågor som väckts. Det bör i stort inte innebära några problem att bygga IT-stöd för det system som styrelsen har skissat på. Det måste dock finnas ett tydligt regelverk för systemet. Gällande anonymitet behöver det vara möjligt att spåra var rösterna kommer ifrån, då revisorerna bör kunna titta på detta i efterhand. Styrelsen såg inget problem i detta, det kan vara en fördel att kunna följa sin egen röstningshistorik. Däremot är det av stor vikt att medlemmars röster inte är publika för andra om inte detta är överenskommet i förväg (t.ex. för ombud). Styrelsen ansåg vidare att person/medlemsnummer och kod bör täcka kravet på säkerhet. Det ska inte kosta organisationen eller den enskilde medlemmen att avlägga röst. Förtydliganden av vilka regelverk som gäller krävs för att arbeta vidare med de tekniska aspekterna av demokratiuppdraget. Ett tekniskt hjälpmedel för kvalitetsmetoden kommer att behövas, men det är i första hand viktigt att veta att det är möjligt att lösa tekniskt. Vi bör inte lägga stora resurser på att utveckla systemet innan vi vet om det kommer att genomföras. Det är dock viktigt att ha en genomarbetad presentation till stämman. Nyckeltal Antalet förtidsinlösta lån har ökat, men resultatpåverkan är mindre för varje år. VD redogjorde för periodiseringen och hänvisade i övrigt till föregående nyckeltalsrapport. IKU-dokumentet (Intern kapitalutvärdering) IKU-dokumentet diskuterades grundligt vid styrelsemötet den 12 oktober. VD rapporterade kring de förändringar som genomförts. Dokumentet kommer upp för beslut den 5 december. Idé- och projektlista Styrelsen beslutade att fastställa idé- och projektlistan efter justeringar. Budget 2010 VD föredrog förslaget till budget för Ärendet hade tidigare diskuterats under gårdagens styrelseseminarium. Tidigare intäktsfördes 75 % av låneavgiften det första året, resten periodiserades ut över tiden. Detta gjorde oss beroende av nyutlåning och skapade problem vid förtidsinlösen. Successivt har vi sänkt andelen som intäktsförs första året och vi införde 2007 ifyllnadsbetalning vid förtidsinlösen. Dessa beslut från början av 2000-talet har stor påverkan idag. Nu kommer huvuddelen av intäkterna från periodiseringen, inte från nyutlåningen. VD betonade vikten av att beakta på vilket sätt de budgetbeslut som fattas idag får konsekvenser framöver. Vi har under lång tid minskat kostnader i olika delar av verksamheten. Nu finns det inte fler stora kostnader att skära i utan att dra ned ambitionsnivån, dvs. att prioritera ned projekt på projektlistan eller att dra ned på den planerade dagliga verksamheten. Vi bör därför också titta på intäktssidan. Budgeten är lagd utifrån den ambitionsnivå som vi har haft under de senaste åren. Förra året såg vi att vi i tider av intensiv nyutlåning och stort intresse utifrån har svårt att hinna med de stora förvaltningsfrågorna. Dessa behöver komma på plats och nästa år är en bra

3 möjlighet att göra detta utan att dra ned på hastigheten och ambitionerna. Vi har ett antal stora frågor att ta itu med, både från medlemsorganisationen och från revisorerna. Bankverksamheten Bankchef Magnus Frank föredrog budget och verksamhetsplan avseende bankverksamheten. Den största delen av vår verksamhet och budget handlar om den dagliga verksamheten och detta är viktigt att ha i åtanke när vi diskuterar utvecklingsfrågor. De stora frågorna för 2010 handlar om att arbeta vidare med helbanksprojektet. Bland innebär det att etablera ett transaktionskonto för lön och ett samarbete med företaget Överblick som är en budgettjänst. Vi planerar också att undersöka intresset för minilån och använda dessa för att testa kontantprincipen och den nya låneavgiftsstrukturen. Idé- och medlemsstöd (IMS) Medlemschef Ann-Marie Svensson föredrog budget och verksamhetsplan avseende medlemsverksamheten. IMS arbetar för att öka intresset för JAK, räntefri ekonomi och för att medlemmarna ska ha så stor kunskap om JAK som möjligt. Syftet är att stabilisera bilden av JAK som en bank som: - verkar för ekonomisk frigörelse och en rättvisare, räntefri ekonomi - passar in i en ekologiskt uthållig utveckling - är en organisation där även ungdomar kan ta plats Tack vare UNG-satsningen sedan 2003 har vi en kontinuerlig ökning av andelen yngre medlemmar. Den internationella satsningen har också väckt stort intresse och lett till mer arbete än planerat. Planen är att bygga upp en plattform och ett internationellt nätverk som kan ta hand om det stora intresset. Budgeten är ungefär lika stor för IMS som för 2009, men med ommöbleringar. Diskonteringsräntans roll kommer att lyftas under året. Frågan är aktuell, då även andra börjar titta på detta och JAK är ett konkret alternativ. Nytt för i år är också att ha en veckas sommarkurs. Planen är vidare att i större utsträckning hälsa på i lokalavdelningarna. Även projektet banken kommer planeras under året. Kursledararvodet och stafettpinnen tas bort, istället satsas resurser på kursledarutbildning. Antalet grundkurser har varit fortsatt på samma nivå under 2009, vilket är glädjande. Utöver detta planeras ordinarie verksamhet i form av kurser, seminarier och JAK-skolor under året. Synpunkten framfördes att vi bör lägga stort fokus på nya medlemmar, snarare än låntagare. Idag är det på gång att kunna bli medlem via PayEx direkt på hemsidan. Visitkort där man kan sms:a in medlemsavgift och liknande idéer kunde vara bra att satsa på. När det gäller den internationella satsningen har styrelsen beslutat om ett ganska exakt antal timmar och behöver få en projektuppföljning på detta innan vi går vidare. Den internationella satsningen och att satsa på lokalavdelningarna behöver inte stå i motsättning till varandra eftersom i synnerhet många ungdomar genom den internationella satsningen kommer i kontakt med och kan engagera sig i JAK, exempelvis via lokalavdelningarna. 22 lokalavdelningar har ansökt om medel för Taket ligger på 100 tkr/la. Stab och IT Mål för 2010 är att en fullgod riskkontroll och regelefterlevnadsfunktion finns i organisationen, att arbeta med processer och rutiner samt att dualitetsprincipen efterlevs fullt ut. Internetbanken och inclearing är viktiga områden för IT. Att kunna göra betalningar kommer att vara den stora förändringen i internetbanken under nästa år och säkerhetsnivån för

4 detta behöver utredas vidare. Arbetet med att utveckla banksystemet kommer att pågå under hela 2010, liksom att förbättra katastrofhantering av havererade servrar och nätverk. Grus & Guld (G&G) Målet är att 5 nummer ska komma ut under 2010, samt en första version av internettidningen. Diskussion kring budgeten: Vi måste sikta på ett bättre resultat och behöver därför skära i kostnaderna. Vi har inte råd att upprätthålla dualitet för centrala funktioner där det också finns behov av att ta in extern juristhjälp. Det mesta i budgeten är välmotiverat men vi kan minska här och där. Det är dock viktigt att inte dra ned på ambitionen att vara en bank där man kan göra alla sina banktjänster, åtminstone betala räkningar, spara, låna och ha ett kortsystem. Vi ska vara rädda om utvecklingen av vår räntefria bank. Många har svårt att klara resultatet i dessa tider och det handlar om övervintring. Vi bör sikta på ett nollresultat. Vi kan öka låneavgiften något och dra ned på vissa kostnader, exempelvis ett nummer av Grus & Guld, något seminarium och en del konsultkostnader. Vi bör gå mot en utveckling där vi på sikt särbehandlar ränteintäkterna så att de kan bygga upp vårt egna kapital. Detta kan kanske inte genomföras i år, men bör vara ett mål. Styrelsen bör uppdra åt VD att räkna på olika scenarier både på intäkts- och kostnadssidan. Inga utökningar av tjänster bör ske. Det är viktigt att vi ser över hur vi ska leva upp till lagens krav utan att dra på oss alltför stora kostnader. Det är bra om vi kan undvika att skära på folkbildningen. Ett förslag är att halvera IT-konsultkostnaderna, ta bort ett nummer av G&G, minska bidraget till lokalavdelningarna och dra ned på seminarier. När vi tar bort stafettpinnen ska det vara en besparing i kostnader och inte användas till utökning. Ersättningen till förtroendevalda kan sänkas. Vi kan inte ta bort sommarseminariet helt, däremot kan styrelsen ha telefonmöte istället. Arrangemanget i sig kostar inte så mycket. Om vi ska dra ned på lokalavdelningarnas budgetar och G&G ska vi också dra ned på våra egna. Ersättningsnivåer är ett stämmobeslut, men vi kan styra en del själva. Att höja låneavgiften från 1,3 % till 1,5 % är en framkomlig väg och bör inte påverka utlåningen. Vi har inte höjt låneavgiften sedan Personalkostnader i relation till konsulter behöver VD se över, vi kan inte ha både och. Våra förslag måste summeras. Om vi ska skära i personal måste vi också sänka ambitionsnivån. Vi måste tänka på att konsekvenserna av de beslut vi fattar idag märks först efter hand. Styrelsen beslutade - att ge VD i uppdrag att till mötet i december komma med förslag och konsekvensbeskrivningar som siktar mot en budget i balans för Koefficienter för sparlånesystemet Medlemsdelen är så hög att den inte har betydelse idag. Det finns anledning att överväga en sänkning av sparfaktorn men vi vill fortsätta att betona att försparandet är viktigt. Styrelsen diskuterade koefficienterna. Amorteringstiden bör liksom blancolån kunna fungera som en kategori styrspakar som tas upp vid behov, någon gång per år eller liknande. Om blancolånen är en styrspak förändrar det dock hur länge medlemmar får vänta, vilket måste beaktas. Ett yrkande lades om att höja gränsen för blancolån till 40 % av det egna kapitalet. Yrkande lades vidare om att stryka kravet att medlemmar för krediter över 20 år (upp till 30 år) måste tillföra poäng som motsvarar delen över 20 år.

5 Styrelsen beslutade - att ta bort kravet om att medlem måste tillföra sparpoäng för beviljas lån med över 20 års amorteringstid. En ledamot reserverade sig mot beslutet. Styrelsen beslutade vidare - att behålla övriga koefficienter oförändrade, samt - att uppdra åt VD att återkomma med ett förslag om hur man kan ändra blancolånsexponeringen. Utredning om kostnadsfri stämma En kostnadsutredning och konsekvensanalys har gjorts av vad en för medlemmarna kostnadsfri stämma skulle innebära i kostnader för organisationen. Styrelsen betonade vikten av att ta uppdragen från stämman på stort allvar. Ärendet återkommer inför stämman. Utökat område för JAK Säter Åke Edenvad från lokalavdelningen i Säter var adjungerad som representant för Orsastyrelsen och meddelade att lokalavdelningen beslutat att det nya namnet ska vara JAK Södra Dalarna. Styrelsen beslutade - att lokalavdelningen JAK Säters nya namn är JAK Södra Dalarna - att lokalavdelningen JAK Södra Dalarnas geografiska område utökas till att även innefatta Avesta kommun, utöver kommunerna Säter, Borlänge, Falun, Ludvika, Smedjebacken och Hedemora. Nya sparformer Förslaget JAK Risk/Ansvar har vid styrelsens möte den 4 sep presenterats tillsammans med ett antal frågor att ställa till jurist. Därefter har det i Grus & Guld skrivits om verksamheten i Heby som liknar den intention som funnits bland medlemmar i JAK. Styrelsen diskuterade frågan. Inga ekonomiska resurser finns nu att lägga på en juridisk utredning, detta måste därför nedprioriteras tillsvidare. Vi kan inte heller att lägga personella resurser. Arbetet får gärna fortsätta, men inte av personalen. Det är svårt att veta hur stort intresset är bland JAK:s medlemmar. Det är ett uppdrag från stämman, men det finns ingen grupp som driver frågan idag. Detta är den stora svagheten, att det inte finns någon aktör. Vem tar över när den juridiska utredningen är gjord? Det är mycket svårare att samarbeta än att få koll på lagrum. Är det möjligt att göra en begränsad juridisk utredning om max 10 timmar? Ärendet har diskuterats så länge att det vore värdefullt att få ett juridiskt utlåtande. Styrelsen har ett uppdrag som ska hanteras seriöst. 10-timmars utredning kommer inte att ge några värdefulla svar på dessa frågor. Vad ska vi komma tillbaka med för att det ska vara fullgott, kan det genomföras ideellt av styrelsens ledamöter? Ett konkret förslag på hur styrelsen ska arbeta vidare med frågan bör presenteras till nästa möte. Pengaplaceringar Stämman 2009 beslutade med anledning av motion nummer 10 om Pengaplaceringar, att tillstyrka motionen till den delen att styrelsen när likviditetsmässiga förutsättningar finns,

6 utöver vår strävan att finna räntefria likviditetssamarbeten, alternativt också ska arbeta med etiska och miljövänliga kapitalplaceringar. I JAK Medlemsbanks stadgar står att Betalningsberedskapen ska genom styrelsens försorg säkras genom placering av tillgångar i statliga värdepapper eller genom andra placeringar som uppfyller vid varje tidpunkt gällande krav på god likviditet och betryggande säkerhet. Stadgan behöver tolkas i instruktioner för att kunna användas. Vad innebär god likviditet och betryggande säkerhet. Hur snabbt bör de likvida medlen finnas tillgängliga? Vad innebär etiska och miljövänliga kapitalplaceringar? Stadgarna är bra och vi bör ta med oss dessa frågeställningar i arbetet med kapitalplaneringen. Styrelsen bör konkretisera vad stadgans formulering innebär och därefter be våra revisorer att titta på detta. Frågan är också kopplad till frågan om samarbetspartners. Den nya hemsidan och vad JAK kommunicerar Ärendet har anhängiggjorts med anledning av JAK:s nya hemsida. Styrelsen diskuterade frågan. Vi har en ambition i JAK om att fokusera på sparandet och vikten av detta. Detta bör speglas i all vår kommunikation och därmed bör rutorna på hemsidan medvetet placeras i ordningen Bli medlem Spara Låna. Sidkartan bör också vara uppbyggd på detta sätt. Synpunkten framfördes också att innehållet borde spegla hela JAK, inte bara bankdelen. Fler nyheter om evenemang kan finnas med och vi kan jobba vidare med budskapen. Det bör också finnas foton med andra motiv än från banken, exempelvis från medlemsverksamheten. Den första meningen i under låna handlar om att bli medlem, därefter att spara. Vi använder inte inifrån-och-ut-perspektivet på hemsidan, utan anpassar upplägget efter vad medlemmar söker. Om de är mest intresserade av räntefria lån kan vi där informera om vikten av att spara först, dvs inte anpassa innehållet, utan upplägget. Hemsidan är vår främsta annonsplats. Det var längesedan vi diskuterade kommunikationsstrategin och det bör göras snart igen. Justering av mötestider feb-mars 2010 JAK-skolan i februari är tidigarelagd en vecka från den feb till den feb. Då styrelsens möte är förlagt i anslutning till JAK-skolan är förslaget att även styrelsens möte tidigareläggs en vecka, dvs. till fredagen den 19 feb. Vidare föreslogs en tidigareläggning av telefonmötet, från den 10 till den 8 mars, för att passa bättre med Grus & Gulds stopptider. Styrelsen beslutade att anta den justerade möteskalendern. Pressmeddelande Ett pressmeddelande har publicerats med rubriken Nobelpriset i ekonomi väcker glädje på JAK Medlemsbank.

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Linn Henriksson Sofia Johansson Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Business Administration Master s Thesis 15 HP Term: Spring 2011 Supervisor: Dan Nordin Förord

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

vem ska få skapa pengar?

vem ska få skapa pengar? Nr 3/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- specialnummer: Monetär omställning vem ska få skapa pengar? Bank of England berättar hur det funkar Oskar Broberg om en komplicerad

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer