Barnhälsodataprojektet. Sammanställning av kartläggning. Identitetshantering. ID-projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnhälsodataprojektet. Sammanställning av kartläggning. Identitetshantering. ID-projektet"

Transkript

1 Barnhälsodataprojektet Sammanställning av kartläggning Identitetshantering - ID-projektet Postadress: Box 13, Klippan. Besöksadress: Storgatan 33, Klippan. Telefon: Telefax: Postadress: Box 53, Lund. Besöksadress: Baravägen 1, Lund. Telefon Telefax: Plusgiro: Bankgiro: Organisationsnummer: E-post: Webb:

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Dokumenthistorik Versioner 3 2 Förkortningar/förtydliganden 3 3 Bakgrund 4 4 Syfte 6 5 Sammanfattning 7 6 Nulägesbeskrivning Skåne Den digitala identiteten Den samlade bilden Tillämpningar av en digital identitet En decentraliserad förvaltning av användarkonton och åtkomst En centraliserad förvaltning av användarkonton och åtkomst Hantering av personuppgifter Kvalitetssäkrade personuppgifter Strukturer och standards Vilken roll spelar identitetshantering i den kommunala verksamheten? Analys av nuläge Tillståndet för skånska kommuner I det nationella perspektivet Utmaningarna Organisation Verksamhetssystem Statiska strukturer Vad driver kostnaderna i ett identitetshanteringsprojekt? Organisatoriska förutsättningar Ambitionsnivån Uppgiftskvalitet Vägen framåt Finansiering Samverkan Gemensam standardisering Var början man? Begränsad budget och hård belastning Redo att etablera grunden Kommuner som kommit en bit på vägen För alla Positionering av pågående projekt 41 2

3 1 Dokumenthistorik 1.1 Versioner Version Datum Beskrivning Upprättad av Grundversion skapad Thomas Andersson Sammanställning uppdaterad efter temadag Thomas Andersson 2 Förkortningar/förtydliganden Förkortning BHD BIF E-dos HSA KFSK Pulsen RS SITHS SKL SVPL SVR Beskrivning Barnhälsodata Bastjänster InformationsFörsörjning Apotekets e-recept tjänst Hälso- och Sjukvårdens Adressregister Kommunförbundet Skåne Pulsen Integration AB, Region Skåne Säker IT i Hälso- och Sjukvården Sveriges Kommuner och Landsting Samordnad VårdPLanering Sjukvårdsrådgivningen 3

4 3 Bakgrund Delprojekt ID-projektet i Barnhälsodataprojektet formulerades med syftet att kartlägga hur identitetsdata hanteras i de skånska kommunerna idag. Mot denna bakgrund har ett arbete genomförts tillsammans med samtliga skånska kommuner under hösten 2008 och våren Under projektet har majoriteten av kommunerna varit delaktiga i projektarbetet om än i något varierande utsträckning. Arbetsgången har sett ut som följer: Oktober, 2008 Framtagning av kartläggningsunderlag som respektive kommun kan använda för att kartlägga sin nuvarande identitetshantering. Detta med en processorienterad utgångspunkt som engagerar såväl IT som personaladministrativ avdelning i frågorna. November, 2008 Projektdag tillsammans med samtliga skånska kommuner samt representanter från SKL, Sjukvårdsrådgivningen AB (SVR) samt Region Skåne. En dag med syftet att etablera definitioner för begreppet identitetshantering och dess inverkan på nationella, regionala och i slutänden kommunala projekt. Genomgång och beskrivning av förslag till arbetsmetodik, samarbetsformer samt extern hjälp som ingått i projektet. Dagen avslutades med uppstart och planering av projektarbetet enligt fyrahörnsmodell. Dec 08 till Mars 09 Delegerat arbete där varje kommun kartlagt sin identitetshantering med hjälp av erhållna mallar, rutiner och arbetsmetoder. I varje hörn genomfördes tre gemensamma arbetsmöten där tankar och kartläggningsproblem kunde lyftas för diskussion. Mars-April, 2009 Analys och sammanställning av inkomna rapporter från medverkande kommuner. Detta med syftet att identifiera vägar till en mer effektiv identitetshantering för samtliga kommuner. 4

5 Vid sammanställningen av detta dokument kvarstår två aktiviteter i projektplanen: Maj, 2009 Avslutande träff med kommunerna i det sydöstra hörnet. Maj, 2009 Temadag tillsammans med samtliga skånska kommuner med syftet att presentera detta underlag, exemplifiera vägar framåt med hjälp av praktikfall från andra kommuner samt säkerställa att fortsatt arbete tar vid. Totalt sett har 24 av 33 kommuner bidragit med sina dokumenterade nulägen. Dessa kartläggningar tillsammans med övriga kommuners muntliga återkoppling i samband med projektmöten utgör underlaget för efterföljande analys. 5

6 4 Syfte Genomfört arbete i ID-projektet syftar till ett etablera en dialog med och mellan kommunerna i frågorna om en effektiv och säker identitetshantering. Det finns drivande krafter idag i form av vårdnära tjänster som BHD (Barnhälsodata), SVPL (Samordnad Vårplanering) och E-dos som kräver en fungerande process för tilldelning av behörighet och åtkomst. Gemensamt för samtliga tjänster är att de utgår ifrån HSA och utfärdade SITHS-kort. Ett faktum som ställer höga krav på en rationell hantering av digitala identiteter med tillhörande (kvalitetssäkrade) personuppgifter. Sammanställningen, d v s detta dokument, syftar till att övergripande beskriva nuläget för de skånska kommunerna i frågan om identitetshantering. En sammanställning som inte gör anspråk på att erbjuda lösningsförslag på detaljnivå utan snarare erbjuda synliga vägar framåt där kommuner med olika förutsättningar kan nå fram till en säkrare och mer effektiv hantering av digitala identiteter. 6

7 5 Sammanfattning Under drygt sex månaders projektarbete har 24 av 33 kommuner dokumenterat och påvisat sitt nuläge avseende hur en digital identitet hanteras. Ytterligare sju kommuner har medverkat i dialogerna men valt att inte dokumentera sitt nuläge av olika anledningar. Trots att inte 100 % av de skånska kommunerna finns representerade i det underlag som sammanställts så bedömer projektgruppen att övergripande slutsatser kan dras med relativt låg felmarginal. Den genomförda kartläggningen visar tydligt på en manuellt präglad hantering av företrädelsevis personuppgifter. Ca 80 % av kommunerna passar in i denna beskrivning medan resterande har en pågående utveckling mot automatiserade verksamhetsprocesser med en automatiserad och kvalitetssäkrad hantering av digitala identiteter och behörigheter som följd. Diskussionen med kommunerna visar på ett antal faktorer som bidragande till det nuläge som råder där främst ekonomi och organisation framstår som bromsande. IT-organisationen bär i de flesta kommunerna ansvaret kring tillämpningen av den digitala identiteten, d v s inloggningsuppgifter och behörigheter i IT-system, och har inte lyckats kommunicera behovet av en annan hantering vidare till verksamheterna. Något som i viss utsträckning reflekterar behovet av forum inom kommunen där tvärsnittsfrågor kan diskuteras, beslutas och prioriteras. En funktion som bör anses som direkt avgörande för att kunna hitta en fungerande finansiering för projekt som spänner över verksamhetsutveckling och IT-relaterad utveckling. Idag har frågan om den digitala identiteten och processerna runt denna företrädelsevis blivit en IT-fråga och tillika en investering övermäktig den normala IT-budgeten. Nuläget för majoriteten av kommunerna begränsar kommunernas möjlighet till samverkan kring ett fungerande IT-stöd på kommunal, regional och nationell nivå. Detta har blivit särskilt påtagligt inom vård- och omsorg där nationella initiativ såsom HSA, SITHS och SVPL visar på en kravställning övermäktig kommunernas förutsättningar. Vidare så synliggörs behovet av förändring vid samverkan mellan kommuner där hanteringen av personuppgifter, och den digitala identiteten, i sin helhet reducerar möjligheterna till samverkan alternativt att utvinna besparingar ur den gemensamma investeringen. Ett tredje exempel är kommunernas gemensamma ambition om att möta medborgaren i en tätare dialog med e-tjänster som en viktig del. Den volym som medborgarna utgör i respektive kommun bedöms av de allra flesta kommuner som övermäktig nuvarande manuellt och stuprörsorienterat arbetssätt. 7

8 Analysen av vägen framåt för de skånska kommunerna visar på behovet av en långsiktig vision kombinerad med en kortsiktig handlingsplan för att lösa uppgiften. Förutsättningarna för att lösa uppgiften är i många hänseenden kopplat till kommunens storlek där mindre och mellanstora kommuner ser problem att göra de tröskelinvesteringar som förväntas krävas. Istället ser den mest gynnsamma vägen, ur ett ekonomiskt och tidsrelaterat hänseende, framåt vara samverkan där gemensamma mål och gemensamma investeringar möjliggör en mindre investering per kommun. Idag genomförs denna utveckling företrädelsevis i egen regi trots att de gemensamma nämnarna är många i såväl förutsättningar som önskat tillstånd. Detta dokument syftar till att synliggöra dessa vägar framåt och utgöra ett underlag för fortsatt framarbetning av handlingsplaner på kommununik nivå såväl som i kommunkluster eller andra samarbetsgrupperingar. Ur ett vård- och omsorgsperspektiv så är det en direkt förutsättning att denna kartläggning omsätts till handling på kommunal nivå för att morgondagens gemensamma e-tjänster inom området ska kunna tillämpas på bred front. 8

9 6 Nulägesbeskrivning Skåne Nuläget för de skånska kommunerna presenteras i övergripandet format i detta stycke. Beskrivningen har sitt ursprung från de arbetsmöten som genomförts inom projektets ramar samt i de kartlagda processer som kommunerna i egen regi tagit fram. Fokus i beskrivningen ligger på etableringen och förvaltningen av digitala identiteter för de skånska kommunerna. Hur nuläget relaterar till det befintliga och det kommande behovet behandlas vidare under punkt Den digitala identiteten Etableringen och förvaltningen av en digital identitet inom den skånska kommunen är företrädelsevis reaktiv, manuell och präglad av dubbeladministration. Arbetssättet präglas av ett teknikorienterat angreppssätt där person-, anställnings- och roll -relaterade uppgifter ses som sekundärt till användarkontot eller behörigheten. I ett generaliserat exempel så kommer en digital identitet till enligt följande (för majoriteten av de skånska kommunerna): Anställd Behov IT Manuell hantering Användarkonto ANAN Anställd Behov IT Manuell hantering Användarkonto ANAN_1 Medborgare Behov IT Manuell hantering Användarkonto Förälder Behov IT Manuell hantering Användarkonto ANAN_09_01 Figur 1. En manuell och stuprörsorienterad modell Vad bilden avser att beskriva är ett förfarande som präglas av dubbelarbete och som bäddar för en ohållbar situation på sikt. Vad ett manuellt och 9

10 stuprörsorienterat angreppssätt bidrar till har många av kommunerna själva påtalat i samband med kartläggningen: Det går inte att få en översikt kring den digitala identiteten. Man har en uppsjö användarkonton i olika verksamhetssystem med det är svårt att säga vems konto som är vems Samma uppgifter kring en person matas in i system om och om igen. Vilka uppgifter som skrivs in är person- och systemberoende När en person slutar är det praktiskt taget omöjligt att avgöra om personens behörigheter är bortplockade i samtliga verksamhetssystem eftersom man saknar en översiktsbild Behörigheter tilldelas och användarkonton skapas sällan utifrån några konkreta beställningsunderlag. IT-avdelningen får ofta anta vilken behörighet personen ska ha och utgår inte sällan från vad en kollega har för behörighet Återanvändning av redan befintliga person- eller anställningsuppgifter förekommer men det finns ingen möjlighet att säga om det är korrekta eller inaktuella uppgifter som återanvänds Förändringar av person- eller anställningsrelaterade uppgifter sker företrädelsevis endast på uppmaning av den anställde själv. Vill inte personen ifråga byta e-postadress eller användarnamn i ett verksamhetssystem så når sällan den informationen IT-avdelningen På sikt söndrar denna metod all information kring kommunens digitala identiteter. Därmed finns inte heller möjligheten att på ett fullgott sätt säkerställa att: Kommunen har korrekta personuppgifter för anställda, elever och medborgare Personer som inte längre är anställda inte har åtkomst till verksamhetssystem och kommunkritisk information Efterlevnad av, för kommunen, gällande lagar och regelverk Sammanfattningsvis så kan man konstatera, vilket de skånska kommunerna även själva gjort, att denna metod inte är hållbar idag eller på sikt. Behovet av en annan hantering tydliggörs om inte annars i de forum när man pratar om kommunal, regional eller nationell samverkan. Även en tätare relation med kommunens invånare ställer rationaliseringskrav kring identitetshanteringen som inte denna manuella och stuprörsorienterade metod kan möta. Åtminstone inte inom rådande personal- och kostnadsramar. 10

11 6.1.1 Den samlade bilden Kartläggningen visar på undantag från den traditionella stuprörsorienterade modellen med fokus på användarkonton. Ca 20 % av de skånska kommunerna har inlett en resa mot en samlad digital identitet med tekniska stöd för en mer automatiserad process. Generaliserat så bygger dessa kommuner den digitala identiteten ur ett något annorlunda perspektiv än de som ligger kvar i en stuprörsorienterad modell. Angreppssättet skulle förenklat kunna beskrivas enligt: Anders Andersson Anställd Medborgare Elev Patient Förälder Arbetsledare (50%) Villaägare Komvux Handläggare (50%) Omsättning av personuppgifter till behörigheter Åtkomst till bastjänster (IT) Åtkomst till lokal Personlig e-postadress Eget telefonnummer... Åtkomst till kommunens e-tjänster, ex: Energiförbrukning Självservice bygglov Markplan för område Åtkomst till bastjänster (IT) Åtkomst till skolportal Personlig e-postadress... Åtkomst till egen journal Åtkomst till barnets journal Åtkomst till vårdnära e- tjänster Åtkomst till skolnära e- tjänster, ex: Omdömen för barnet Lagd planering Närvarostatistik Omsättning till teknik (användarkonton och behörigheter) ANAN ANAN_ ANAN_ ANAN_09_1 Figur 2. Ett verksamhets- och personcentrerat angreppssätt 11

12 I ett försök att fånga den kompletta digitala identiteten har man anammat en modell där man: Identifierat den mest naturliga punkten för att initiera och avsluta en digital identitet i kommunens olika verksamhetssystem. För de flesta kommuner är detta det personaladministrativa systemet PA-systemet (alternativt lönesystemet) Identifierat unika uppgifter som kan användas för att binda samman den kompletta digitala identiteten för en person med syftet att få en helhetsbild. För de flesta kommunerna har personnumret tillämpats som denna unika nyckel Identifierat den faktiska nyanställningsprocessen och översatt denna i digitala regelverk som tillser att rätt behörigheter tilldelas en nyanställd per automatik. Identifierat vilka uppgifter som håller högst kvalitet var och därigenom säkerställt att en personuppgift endast administreras en gång och från en och samma punkt Integrerat olika verksamhetssystem med syftet att säkerställa att samma uppgifter finns kring en person i verksamhetssystemen Integrerat olika verksamhetssystem med syftet att per automatik kunna lägga till, förändra eller ta bort behörigheter för en person i flera olika system För att nå till en komplett samlad bild över den digitala identiteten så krävs fortsatt arbete även för dessa kommuner. Vidare så har man delvis säkerställt att man har samma personuppgifter i sina verksamhetssystem men därmed inte sagt att de är korrekta. Idag kvalitetssäkras personuppgifter endast i begränsad utsträckning vilket beskrivs mer ingående under punkt

13 6.2 Tillämpningar av en digital identitet I IT-relaterade sammanhang likställs ofta den digitala identiteten med användarkonton i olika verksamhetssystem. Dessa användarkonton används sedan för att tilldela behörigheter i hela eller delar av ett verksamhetssystem. Med fokus på just hanteringen av användarkonton så har genomförd kartläggning påvisat ett nuläge där ca 80 % av de skånska kommunerna tillämpar en manuell metod medan övriga 20 % i varierande utsträckning automatiserat densamma. I efterföljande stycken fördjupar vi oss en aning i dessa två huvudspår En decentraliserad förvaltning av användarkonton och åtkomst Majoriteten av de skånska kommunerna hanterar skapande, förändring och borttagning av användarkonton/behörigheter på ett företrädelsevis manuellt sätt. En manuell metod som, medvetet eller omedveten, vuxit fram ur och bidragit till en stuprörsorienterad hantering av personuppgifter och tillämpade användarkonton. För dessa kommuner så kan tillståndet, om än förenklat, beskrivas enligt: Inloggningskatalog EA-system Växelsystem Anders Andersson? PA-system Portalkatalog E-postsystem Lagringsytor Självadministration Lön Figur 3. Decentraliserad administration av användarkonton Metoden har sina framsidor och då kanske främst att uppläggning av nya användarkonton genomförs med korta ledtider och med stort utrymme för individuella anpassningar. Som en annan fördel kan omnämnas att 13

14 administratören för respektive system rör sig med relativt stor frihet och kan tillämpa en minimalistisk modell, d v s endast förse system med de nödvändiga uppgifter som kontoskapandet kräver. Tyvärr så är modellen även förenad med väldigt stora nackdelar. Likt figur 1 beskriver så är det mer eller mindre omöjligt att med små medel få fram en översiktsbild som berättar var Anders Andersson finns representerad i form av ett användarkonto. Sett enbart ur ett perspektiv om nyskapande av användarkonton så är detta inte ett större problem utan de upptäcks mer i ett förvaltnings- och förändringshänseende. Några konkreta exempel: När Anders Andersson byter efternamn så vet jag inte vilka system han finns representerad i och kan därmed inte säkerställa att jag har korrekt information och framförallt samma information i samtliga system. Förutom att jag sedan tidigare inte riktigt vet var Anders Andersson finns upplagd med behörighet att använda systemet/tjänsten så kan jag inte heller med säkerhet säga att jag vet vilket användarkonto som är Anders. I värsta fall så får jag härmed även problem med nyskapandet av användarkonto om jag inte vet om han finns upplagd sen tidigare. Det ger Anders utrymmet att agera under två olika digitala identiteter även om han är samma person. Inte för att vi misstror Anders men han har nu fått möjligheter att agera inkognito i verksamhetens berörda system. Den dagen Anders bestämmer sig för att avsluta sin anställning i kommunen så står vi inför faktum att vi inte vet vilka användarkonton som ska inaktiveras eller tas bort. De mest grundläggande, exempelvis generell åtkomst till kommunens nätverk och att Anders inte längre ska få lön, är normalt sett inte problemet. Men med tanke på att Anders i vårt exempel arbetat inom kommunen under åtskilliga år så har han också samlat på sig behörigheter till en betydande del av systemen och tjänsterna. Att säkerställa inaktiveringen av dessa är ett betydligt större problem vilket givetvis kan omsättas till en ren säkerhetsrisk tillsammans med att kommunen inte kan garantera att man följer gällande lagar och normer (regelefterlevnad). Ett tredje och sista exempel är tillfället då Anders byter tjänst inom kommunen. I hans gamla tjänst så skulle han ha åtkomst till vårdnära system medan han i sin nya tjänst inte längre är behörig att ha åtkomst till patientrelaterad information. Med den bristande översiktsbilden vet vi inte med säkerhet var Anders finns representerad och kan därmed inte säkerställa att kommunen och Anders hamnar i denna situation. Det finns inte heller någon stödmekanism i vårt sätt att hantera omsättningen av Anders digitala identitet till användarkonton med behörigheter i olika system. Det är helt enkelt upp till berörd administratör att beakta dessa externa regelverk och tillse att de efterlevs i hanteringen. 14

15 Ovanstående exempel kan säkerligen uppfattas som något dramatiserade och verklighetsfrämmande för vissa kommuner. Faktum kvarstår dock att förutom den uppenbara rationaliseringspotentialen så följer även stora säkerhetsrisker med en manuell hantering En centraliserad förvaltning av användarkonton och åtkomst Även om ca 80 % av kommunerna befinner sig i en decentraliserad administration och förvaltning så finns det drygt 20 % som tillämpat en annan modell. Här har man valt en mer centraliserad modell där uppläggning, förändring och borttagning av användarkonton och behörigheter. För att undvika tekniken så väljer vi att fördjupa oss i skillnaderna i principen framför integrationsnära beskrivningar. Centraliseringen har företrädelsevis genomförts i dessa kommuner med fokus på att: Säkerställa att man vet vilka system anställda/elever har åtkomst till Säkerställa att man har samma information en person i alla system där han/hon finns representerad Reducera administrationen av person- och anställningsrelaterade uppgifter genom att konsolidera arbetet kring en administrationspunkt istället för flera I vilken utsträckning man lyckats med detta varierar från kommun till kommun där antalet integrerade system kan användas som måttstock. Här finns även utmaningar som vi berör mer under punkt 9. 15

16 Som motvikt till figur 3 så ser principen för den centraliserade förvaltningen ut enligt: Inloggningskatalog EA-system Växelsystem PA-system Anders Andersson Portalkatalog E-postsystem Lagringsytor Självadministration Lön Figur 4. Centraliserad administration av användarkonton Med hjälp av uppgifter som är unika för just Anders Andersson, företrädelsevis personnummer, så har man kunnat skapa en sammanhållande digital identitet för Anders. Delar av förvaltningen av Anders Andersson diverse användarkonton har därmed kunnat automatiseras vilket bidrar till att man med mindre medel kan säkerställa att man har samma information om Anders i samtliga system där han finns representerad. Den traditionellt mest tillämpade modellen bygger vidare på att Anders Andersson får sina användarkonton per automatik i samband med att han läggs upp som anställd i det personaladministrativa systemet och att hans användarkonton/behörigheter försvinner den dagen han slutar sin anställning. Hur det i detalj går till, exempelvis inaktivering kontra borttagning av användarkonton, ser olika ut från kommun till kommun där rådande policys implementerats i dessa regelverk. Likt det decentraliserade angreppssättet så kan även det centraliserade alternativet fördjupas ytterligare. Denna sammanställning syftar dock till att påvisa den principiella skillnaden i den hantering som finns idag inom de skånska kommunerna vilka täcks in ovan i olika utsträckning. 16

17 6.3 Hantering av personuppgifter Vikten av korrekta och kompletta personuppgifter kan givetvis inte påtalas för många gånger egentligen oavsett område och tillämpning. När det kommer till den normala kommunala verksamheten så utgör personuppgifterna, ofta i kombination med anställningsuppgifter, det underlag som används för att: Betala ut rätt lön till rätt person Avgöra vilka verktyg och stöd han/hon är berättigad till i sin arbetsroll Skapa kontaktinformation kring personen (telefon, e-postadress, visitkort etc.) Felaktiga personuppgifter kan få konsekvenser från kosmetik (ex. fel namn i e- postadressen eller på visitkortet) till ekonomiska förluster eller regelverks- /avtalsbrott. Under kartläggningens arbetsgång har det berättats om fall där fel ersättning betalats ut till fel person på grund av felaktiga uppgifter. Vidare så har media rapporterat om åtskilliga exempel där personer som slutat, i offentlig sektor, haft åtkomst till exempelvis ekonomisystem eller journalsystem över ett år efter avslutad anställning. Från den genomförda kartläggningen så kan man dra slutsatsen att de skånska kommunerna idag är oerhört beroende av en fungerande muntlig/skriftlig kommunikation i flera led. Anställande chefer bär idag ett stort ansvar i förvaltningen av personuppgifter från första till sista anställningsdagen där ett förenklat normalfall ser ut som följer: Personuppgifter Anställningsbevis PA Lön Nyanställd Personbevis Anställande chef Personuppgifter Telefonnr Växel Personuppgifter E-post, anv. konto, dator etc Nätverk IT-kontakt E-post 17 Leverantör Figur 5. En normaliserad hantering av personuppgifter vid nyanställning

18 Vikten av att anställande chef bär vidare korrekt information kan inte nog understrykas vid en sådan hantering. I de fall uppgifterna kommuniceras vidare muntligen, vilket förefaller vara väldigt vanligt förekommande, så ökar riskerna givetvis för att fel uppgifter förs in i diverse system och beställningar. Under kartläggningens gång har det även framkommit att ett uppvisat personbevis i samband med anställningstillfället inte är ett obligatoriskt moment för många av kommunerna. Ett faktum som bidrar till ytterligare en potentiell felkälla där den nyanställde kanske inte använder sitt tilltals namn till vardags eller använder ett smeknamn (ex. Janne istället för Jan, eller Vivi istället för Veronica). Det kan ses som en rent kosmetisk fråga men som samtidigt kan bli komplex om man avser att validera personuppgifter mot externa källor, exempelvis Skatteverket, alternativ avser att automatisera delar av sina verksamhetsprocesser Kvalitetssäkrade personuppgifter Definitionen av vad en kvalitetssäkrad personuppgift är varierar beroende vem och i vilket sammanhang man frågar. I kartläggningen har vi valt att förhålla oss till två grundläggande ambitionsnivåer: 1. Uppvisande av ID-handling/personbevis i samband med anställning 2. Validering av personuppgifter mot externt register (exempelvis Skatteverkets folkbokföringsregister) Nuläget för de skånska kommunerna ser väldigt olika ut från kommun till kommun i detta hänseende. En del kommuner tillämpar den första nivån, uppvisande av personbevis, men långt ifrån utan undantag. Detta enligt muntlig utsago i samband med kartläggningen. Validering mot externa register förekommer i viss utsträckning och då främst via systemknutna slagningar mot ett s.k. KIR (Kommuninvånarregister = egna kommunens innevånare). Det finns dock ingen skånsk kommun som idag har en kvalitetssäkring som är bred nog för att, manuellt eller automatiskt, täcka in personuppgifterna i samtliga system. En konsekvens av detta är att kvaliteten på uppgifterna varierar från system till system med tillhörande problematik. Vanligast förekommande är att högst kvalitet på personuppgifter återfinns i elevadministrativt alternativ personaladministrativ system. 18

19 6.4 Strukturer och standards Det är inte särdeles svårt att försvara den manuella och stuprörsorienterade hantering som präglar de skånska kommunerna. Vanligtvis så får IT-avdelningen skulden för att det är som det är och inte som det kanske borde vara. Det finns ett arv att ta hänsyn till när man bedömer nuläget och tillika strukturer som behöver ifrågasättas och förändras. En mer strömlinjeformad hantering av de digitala identiteterna ställer ett motkrav som måste mötas med en fungerande retorik. Vikten av ett gemensamt språk mellan de olika verksamheterna och ITavdelningen har diskuterats återkommande under kartläggningsarbetet och det råder en delad bild mellan kommunerna om att här finns ett utrymme för förbättring. Vad är det då för strukturer och standards som vi pratar om och som är relevanta i ämnet identitetshantering? Några av de exempel som uppkommit i samband med kartläggningen är: Vikten av en fastställd organisationsstruktur För de flesta organisationer så ser organisationen olika ut beroende på vem som frågar och vem som svarar. Det finns en linjeorganisation, en ekonomisk organisation en beslutsorganisation etc. För att kunna automatisera förvaltningen av den digitala identiteten och samtidigt säkerställa en fungerande regelefterlevnad så krävs ingångsvärden i form av organisationsuppgifter. Inte för att IT-avdelningen önskar så utan för att verksamheten normalt ser dessa som en parameter för att avgöra vad personen ska vara behörig att få åtkomst till. Det kan vara en hård behörighet i form av tillgång till ett verksamhetssystem eller en mjuk behörighet i form av ett passerkort, personliga visitkort eller tillgång till poolbilar. Vikten av ett tydligt ansvar/mandat Vem äger ansvaret och mandatet att avgöra vad en nyanställd är behörig till? För majoriteten av kommunerna saknas ett chefsregister eller motsvarande dokumenterad beslutsorganisation. Att kunna etablera automatiserade arbetsflöden och processer ställer krav på en tydlig struktur från verksamheten. För att bryta manuella och personliga beställningar/förändringar så kommer behovet av denna struktur endast öka. 19

20 Vikten av att omvärdera standards Är det rationellt och användarvänligt att tillämpa standards på systemnivå eller kan man ta ett bredare grepp? Det är en fråga som varit uppe vid flertalet tillfällen under kartläggningen och det enade svaret kan anses vara nej. Att exempelvis införa en gemensam namnstandard för alla användarkonton är en möjlighet vid integration och automatisering. Här finns egentligen endast två hinder i form av eventuella systembegränsningar eller motstånd till förändring från verksamhet eller IT. Vikten av att överge statiska strukturer Det bästa exemplet finner vi förmodligen i form av alla katalogtjänster, databaser och verksamhetssystem som traditionellt byggts upp enligt statiska organisationsstrukturer. Med tidigare omnämnd problematik kring säkerställandet av rätt organisation så följer även behovet av manuell förvaltning av dessa strukturer. Precis som uppgifterna kring en digital identitet så är organisationsuppgifter och organisationsrelationer normalt stuprörsorienterade vilket innebär att de ser olika ut från system till system. Vad tjänar strukturerna för nytta och hur kan de underhållas från en punkt? Vikten av att kravställa tydligt mot leverantörer Gemensamt för samtliga kommuner är en inlåsning i verksamhetssystem som är stängda för integration. Ett faktum som begränsar möjligheten att hämta och tillföra information till systemet på ett automatiserat sätt. Att manuell inmatning ska krävas i systemet när uppgifterna redan finns digitalt, och kanske rent utav kvalitetssäkrade, i ett annat system bör inte vara acceptabelt. Leverantörerna av diverse verksamhetssystem har av tradition bidragit till en inlåsning i stuprörsorienterad administration och förvaltning. Kommunerna behöver enskilt och tillsammans bryta denna modell genom en tuffare och tydligare kravställning mot leverantörerna. Ett ämne som inte endast är en IT-fråga utan i synnerhet en verksamhetsfråga. De kommuner som tagit sig en bit på vägen mot digitala processer för en mer automatisk hantering av identiteter (och behörigheter) har under kartläggningen berättat om konsekvenserna av föråldrade strukturer och standards. Några konkreta exempel är: Kvalitetssäkrade personuppgifter kan inte föras in per automatik i ett verksamhetssystem då tillverkaren/leverantören inte tillåter det 20

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Konsultrapport Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Rolf Hammar Annika Smedman Torsten Sjöström oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter...

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... SAMBRUKS- PLATTFORM Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Sammanfattning... 3 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... 6 4.1 Nationellt... 6 4.2

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system UFV 2011/xxx Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system Problem, effekter och nytta 2011-11-01 Thomas Lind Fredrik Brattlöf Åsa Cajander Bengt Sandblad Bengt Göransson Anders Jansson

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Karin Eriksson 2012 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Datavetenskap Examensarbete i datavetenskap Datavetenskapliga programmet Handledare:

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg Ersättningssystem för innovation En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 6 1. Bakgrund och upplägg... 10 LHC:s följeforskning...

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer