Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen Nytt Intranät 1. Allmän information 1.1. Inbjudan Falkenbergs kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende Nytt Intranät Denna offentliga upphandling ska leda till avtal som tecknas med en leverantörer. Anbudsgivning sker enligt villkor i detta förfrågningsunderlag. Upphandlande myndighet är fortsättningsvis benämnd Beställaren och potentiell avtalsleverantör är benämnd Leverantören Kontakperson under anbudstiden Beställarens handläggare under anbudstiden är: Namn: Samer Mahra E-post: Frågor under avtalstiden ställs enligt nedan "Frågor och förtydligande" Avtalsperiod Avtalet omfattar perioden (beräknat) med möjlighet till maximalt tre års förlängning, ett år i taget ( ). Om avtalet inte sägs upp senast 3 månader före sitt slutdatum förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget inom optionen Bilagor Bilaga 1: Utvärderingsmall 2. Upphandlingsföreskrifter 2.1. Upphandlingsförfarande Sida 1 av 23

2 Upphandlingen genomförs enligt Lagen om offentlig upphandling SFS 2007:1091, förenklat förfarande. Beställaren ersätter ej anbudsgivare för upprättande av anbud Upphandlande myndighet Upphandlande myndighet är: Falkenbergs kommun, Org.nr: Sista anbudsdag Anbudet skall vara Beställaren till handa senast Anbudets giltighetstid Anbudet skall vara giltigt till och med Uppfylls kravet? (/ svar) 2.5. Inlämning av anbud Anbud skall lämnas i enlighet med anbudsförfrågan på svenska. Anbud och eventuella svarsbilagor skall lämnas elektroniskt via se länk i annons. Det är inte möjligt att lämna anbud på annat sätt. Samtliga krav, kriterier och frågor i förfrågningsunderlaget besvaras och redogörs för direkt i det elektroniska underlaget. För sent inkommit anbud får inte prövas, enligt lagen om offentlig upphandling. Support för hantering av upphandlingssystemet, i vilket det elektroniska anbudet lämnas, sker via Visma TendSign på telefonnummer eller e-post 2.6. Helt eller delat anbud Anbud skall lämnas på hela uppdraget Frågor och förtydligande Förfrågningsunderlaget har utformats för att klart och tydligt beskriva de förutsättningar som gäller och de krav beställaren ställer på efterfrågad tjänst och den leverantör som skall utföra den. Det kan trots detta uppstå frågeställningar. Därför rekommenderas Leverantören, att direkt vid mottagandet av denna inbjudan, ta del av de krav som ställs i anbudsförfrågan eftersom Beställaren har större möjlighet att lämna förtydligande och kompletteringar på frågor, om de kommer i början av anbudstiden. Samtliga frågor skall ställas skriftligen genom TendSign. Detta sker i funktionen "Frågor och svar" som man når från "Anbudets startsida" och vara Beställaren tillhanda i så god tid att utskick med svar och information kan tillsändas samtliga anbudsgivare senast 6 dagar före anbudstidens utgång. Svar på frågor (avidentifierade) som kan anses som komplettering till, eller förtydligande av förfrågningsunderlaget, delges samtliga kända förfrågningsunderlagshämtare via TendSign. Förfrågningsunderlagshämtare via TendSign erhåller automatiskt information om kompletteringar via den e-post som angetts i systemet. I det fall förfrågningsunderlaget erhållits på annat sätt sker bevakningen på eget ansvar. Sida 2 av 23

3 2.8. Sekretess Inkomna anbud är som regel allmän handling. Leverantören skall i anbudet ange om någon del i anbudet anses omfattas av sekretess. Leverantören skall i sådana fall motivera på vilka grunder specifik del anses omfattas av sekretess. I de fall som Leverantören ej anger något kommer Beställaren att tolka det som att Leverantören inte anser att någon information i anbudet omfattas av sekretess. Observera att Beställaren inte kan garantera begärd sekretess. Beställaren kommer att i varje enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik uppgift omfattas av sekretess. Ange vilka eventuella uppgifter som ska beläggas med sekretess samt skälen till denna begäran. (Fritextsvar) 2.9. Tilldelningsbesked Efter avslutad anbudsutvärdering fattas så kallat tilldelningsbeslut som visar resultatet av upphandlingen. Meddelande om detta, så kallat tilldelningsbesked, skickas ut till samtliga anbudsgivare per e-post till den adress som anges i systemet. Anbudsgivare uppmanas kontrollera att rätt e-postadress är angiven och tillse att denna e-postadress bevakas löpande. Avtal tecknas tidigast elva dagar från den dag då informationen har nått anbudsgivaren, det vill säga då tiden för överprövning/avtalsspärr gått ut. Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan beställaren och leverantören undertecknat särskilt upprättat skriftligt kontrakt Kontaktuppgifter under avtalstiden Leverantören ska ange de kontaktuppgifter som efterfrågas nedan. Ange namn, telefonoch mobilnummer, e-postadress och postadress Avtalstecknare: (Fritextsvar) Avtalsansvarig: (Fritextsvar) Avrop: (Fritextsvar) 3. Bakgrund och omfattning Falkenberg kommun söker en partner med kreativa, engagerade och tekniskt skickliga medarbetare för återkommande uppdrag inom webbutveckling. Önskemålet är ett mindre team om två till tre personer som kan anlitas vid behov. Uppdragen kan omfatta allt från att skapa och designa mallar, integrationer, anpassning av sökmotorn, förstudier, drift av enstaka webbapplikationer och nyutveckling. Falkenbergs kommun har idag två intranät. Lärare och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) använder sig av FirstClass och den centrala administrationen på BUF samt övriga förvaltningar använder sig av SiteVision. Avsikten är nu att skapa ett nytt gemensamt intranät som ska byggas i SiteVision. 4. Intranätets karaktäristiska 4.1. Gemensamt Det ska vara ett gemensamt intranät för samtliga förvaltningar. Såväl anställda som elever ska i ett första skede ha inloggning till intranätet, men på sikt är våra planer att vi ska ha ett gemensamt intranät för samtliga kommunala bolag och att det i förlängningen också ska vara nåbart för alla Falkenbergs invånare. Sida 3 av 23

4 4.2. RollstyrtIntranät Intranätet ska vara rollstyrt. En roll betraktar vi som en katalogiserad relation till Falkenbergs kommun (exempel på katalogiserad relation är: anställd, elev, brukare, folkbokförd, anhörig, m fl.) Vi har alltså ett Mina sidor tänk (går under arbetsnamnet mittfalkenberg) i utvecklingen av det nya intranätet, där inte bara anställda och elever på sikt ska kunna logga in utan det ska omfatta samtliga invånare i Falkenberg, eller rättare sagt samtliga individer med en katalogiserad relation till Falkenbergs kommun. Rollen ska i första hand styra vilken information som presenteras på intranätets anpassade förstasida. Rollen styr också i viss utsträckning vilken information du alls har tillgång till. Vår målsättning är dock att så mycket av informationen som möjligt ska vara tillgänglig för så många som möjligt. Intranätets funktion ska inte i första hand vara att låsa in information utan att hjälpa till med navigering och tillgängliggöra den information och de funktioner som är viktiga för en specifik roll och en specifik individ. Exempel på olika roller man kan tänka sig och hur informationen anpassas efter den ges nedan Anställd Är jag lärare på Tullbroskolan så ska jag t ex få tillgång till Tullbroskolans nyhetsflöden, rektorns statusuppdateringar, min e-post och min kalender, mina sociala grupper, länkar till olika sidor och program som jag behöver i min yrkesutövning, mm, mm Anhörig Har jag ett barn på Fajans förskola och en förälder på Bokens äldreboende så ska jag när jag är inloggad i intranätet exempelvis ha lätt tillgång till dessa båda enheters hemsidor och till de av våra självservicetjänster som är applicerbara på förskola respektive äldreomsorg Invånare och annan servicenyttjare Har det varit strömavbrott i mitt bostadsområde, eller om idrottshallen där jag har mitt innebandyabonnemang har drabbats av översvämning så ska jag kunna få information om det via exempelvis e-post eller sms Socialt En central del av vårt nya intranät kommer att utgöras av SiteVisions funktioner för social collaboration. Det ska vara möjligt att administrera individuella profiler, skapa och delta i sociala grupper, skriva statusuppdateringar och följa andra individer på klassiskt facebookmaner Öppet Eftersom vi är en öppen och transparent organisation som inte tjänar något på att låsa in information funderar vi på att använda externwebben som en integrerad del av vårt intranät. D v s att den information som inte nödvändigtvis behöver låsas in låser vi inte in utan låter istället den ligga ute på externwebben. Det som händer när man loggar in på intranätet är inte i första hand att man får behörighet till en massa mer information utan snarare att den lyfts fram och tillgängliggörs på ett bättre sätt för den inloggade baserat på vilken roll hen har och vilka inställningar hen gjort. Sida 4 av 23

5 Vi är alltså ute efter en ganska sömlös integration mellan externwebb och intranät. 5. Teknik och utveckling Det som är bestämt är att utvecklingen ska ske i SiteVision då det är den miljö vi idag har för såväl externwebb som för ett av våra intranät. Vi kommer att vilja driva det här med en agil ansats där utveckling sker i nära samarbete och frekvent kontakt med oss som kund. Första uppdraget för vald leverantör blir att bygga en grundläggande version 1.0 av ett nytt intranät. 6. Version 1.0 Främsta anledningarna till att vi vill kravspecificera en version 1.0 av kommunens intranät är för att: - få ett lösningsförslag för hur ett modernt intranät som uppfyller de initiala krav vi har kan och bör se ut - få en plattform med grundläggande funktionalitet att kunna jobba vidare på - få en känsla för vilken nivå ni som leverantörer håller och vad vi kan förvänta oss fortsättningsvis - få validerat huruvida projektetgruppens initiala idéer om vad vi vill uppnå med kommunens intranät kan komma att fungera i praktiken På många sätt kommer alltså denna version 1.0 av intranätet att fungera lite grand som en prototyp, om än en fullt fungerande sådan. Det vi vill få med i version 1.0 är följande: 6.1. Modernt gränssnitt Ett modernt gränssnitt som rent grafiskt är av samma karaktär som vår nyutvecklade externa webbplats Med av samma karaktär menar vi att det ska framgå tydligt när man är på intranätet respektive när man är på externwebben, men samtidigt ska man i intranätet känna igen sig från den externa webben Roll- och individanpassad förstasida En förstasida som är såväl rollanpassad som individanpassad. Det ska vara möjligt att via rollerna (Anställd, Chef, Elev) och tillhörighet (Förvaltning, Verksamhet, Enhet) få anpassad information och tillgång till externa program och webblänkar. Det ska också vara möjligt för användaren själv att lägga till sådana flöden och länkar användaren själv är intresserad av att följa och använda. Även intranätets navigation ska anpassa sig efter roll och tillhörighet så att jag i navigationen exempelvis har direktåtkomst till min enhets (om det finns upplagt, annars verksamhets eller förvaltnings) sidor på intranätet. Roll och tillhörighet lagras i och hämtas från Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) och/eller kommunens Active Directory (AD) Profilsida och sammarbetsgrupper SiteVisions funktionalitet för dialog och samarbete (Social collaboration) ska vara implementerat. Det inkluderar en profilsida med exempelvis kontaktuppgifter, organisationstillhörighet, foto och kompetenser samt möjlighet att skapa, delta i och följa olika samarbetsgrupper. Sida 5 av 23

6 6.4. Kalender och e-postintegration Falkenbergs kommun använder sig av Microsoft Exchanges kalender och e-post och vill ha dessa integrerade i intranätet. Minimikrav för e-postintegrationen är notifiering om olästa mejl (utifrån personlig behörighet) på intranätets startsida, med direktlänk till fullversionen. Minimikraven för kalenderintegrationen är att visa dagens eller de tre närmaste händelserna (utifrån personlig behöriget) på intranätets startsida, med direktlänk till fullversionen. Integration med andra mejl- och kalenderlösningar kan komma att behövas längre fram Integration med externwebb Falkenbergs kommun har en idé om att i så stor utsträckning som möjligt integrera intranätet med externwebben eftersom kommuner till sin natur är publika organisationer som bör sträva efter transparens och öppenhet. Utmaningen är att hitta en informationsstruktur och tydlighet som gör att exempelvis arbetsmateriel inte förväxlas med fastställd och beslutad information och där intern kommunikation som förutsätter viss kontextuell förförståelse inte blandas med information som riktar sig till målgrupper som kanske saknar den förförståelsen. Vi tror (men vet inte säkert) att den här urskiljningen kan göras på annat sätt än att låsa in intern information. Kanske genom färgspråk eller något annat. Vi är här mycket intresserade av våra potentiella leverantörers funderingar och förslag kring detta Anpassningsbar design Sidorna ska, likt Falkenbergs kommuns externwebb, ha följsam webbdesign (responsiv web design) och fungera bra i följande tre enheter: smartphone, surfplatta och PC/Mac. 7. Kravspecifikation 7.1. Utformning, syfte och förutsättningar Kravspecifikationen är utformad för att Falkenbergs kommun ska: - Hitta bästa möjliga team för återkommande uppdrag inom webbutveckling - Få svar på vad som ryms inom kostnads- och tidsramen för version 1.0 av nya intranätet. Kostnadsram för version 1.0 (exklusive licenskostnader) är kronor, plus moms. Leveransdatum är senast fem månader efter att avtalet undertecknats. Ytterligare utveckling kommer att ske etappvis. - Alla ska-krav måste vara uppfyllda för att anbudet ska gå vidare till utvärdering. Det innebär att de ska vara infriade till leveransdatum och ingå i det fasta priset. - Kostnden för uppfyllda bör-krav skall vara inkluderad i det fasta priset. Kravspecifikationen listar de krav kommunen har på ett nytt intranät, men hur de bäst förverkligas och en detaljerad kravspecifikation beslutas i samråd mellan vald leverantör och Falkenbergs kommun inför projektstart Icke-funktionella krav Anbudsgivaren ska vara certifierade partners till SiteVision och ha tidigare erfarenhet av att Sida 6 av 23

7 utveckla webbplatser i SiteVision Uppfylls kravet? (/ svar) Anbudsgivaren ska ta ett helhetsansvar för utvecklingsarbetet av version 1.0 av det nya intranätet. Accepteras kravet? (/ svar) Anbudsgivaren ska leverera efterfrågad funktionalitet i kommunens plattform för webbpublicering, SiteVision. Accepteras kravet? (/ svar) Arbetsmetoden ska ge utrymme för täta och regelbundna avstämningar mellan Falkenbergs kommun och konsulterna. Det ska vara möjligt att justera kravspecifikationen. En beskrivning av arbetsmetoden ska bifogas till anbudet. Metoden ska vara väl inarbetad hos anbudsgivaren. Accepteras kraven? (/ svar) Beskriv arbetsmetoden: (Fritextsvar) Anbudsgivaren ska kunna leda workshops för t.ex. styrgrupp och projektgrupp. Dessa workshops faktureras separat enligt angivet timpris. Accepteras kravet? (/ svar) Funktioner ska levereras löpande, installerade och fullt fungerande i kommunens miljö. Accepteras kravet? (/ svar) 7.3. Systemkrav, design och navigation Intranätet ska fungera väl i de vanligast förekommande webbläsarna Internet Explorer, Firefox, Chrome och Safari. Uppfylls kravet? (/ svar) Sidorna ska klara W3C:s kodvalideringstest Accepteras kravet? (/ svar) Sidorna ska vara tillgänglighetsanpassade enligt html5-standard och övriga befintliga standarder på Falkenbergs kommuns nuvarande externwebb (www.falkenberg.se) Accepteras kravet? (/ svar) Intranätets design ska vara av samma karaktär som kommunens nyutvecklade externa webbplats Med av samma karaktär menar vi att det ska framgå tydligt Sida 7 av 23

8 när man är på intranätet respektive när man är på externwebben, men samtidigt ska man i intranätet känna igen sig från den externa webben. Uppfylls kravet? (/ svar) Sidorna ska ha följsam webbdesign (responsiv web design) och fungera bra i följande tre enheter: smartphone, surfplatta och PC/Mac. Uppfylls kravet? (/ svar) Intranätets övergripande navigation ska vara roll- och tillhörighetsstyrd. D v s de sidor jag främst behöver tillgång till i min roll och där jag har min tillhörighet i organisationen, är de som ska göras tillgängliga för mig. Exempel: Om jag är anställd på Tullbroskolan så ska ett navigationsalternativ vara Tullbroskolan som då tar mig direkt till Tullbroskolans innehållsidor (se punkt 4.5.6), är jag däremot anställd på Bokens äldreboende så finns där navigation till Bokens äldreboende istället. Uppfylls kravet? (/ svar) Navigationen för externwebben ska vara lätt tillgänglig och sömlöst integrerad med intranätet Uppfylls kravet? (/ svar) Mallar i SiteVision ska skapas i den omfattning som funktionerna kräver Uppfylls kravet? (/ svar) 7.4. Sök Det ska vara en gemensam sök för externwebb och intranät. Är man inloggad i intranätet ska man få träffar från såväl interna som externa sidor. Är man inte inloggad i intranätet ska man bara få träffar från externwebben. Uppfylls kravet? (/ svar) Söken ska vara lätt tillgänglig från alla sidor Uppfylls kravet? (/ svar) Befintlig söktjänst (Adeptic) ska i första hand användas. Uppfylls kravet? (/ svar) 7.5. Integrationer Microsoft Exchange: Intranätet ska vara integrerat med kommunens system för e-post. Minimikrav är notifiering om olästa mejl (utifrån personlig behörighet) på intranätets Sida 8 av 23

9 startsida, med direktlänk till fullversionen. Uppfylls kravet? (/ svar) Kalendern i Microsoft Exchange: Intranätet ska integreras med den personliga kalendern. Minimikrav är att visa dagens eller de tre närmaste händelserna (utifrån personlig behöriget) på intranätets startsida, med direktlänk till fullversionen. Uppfylls kravet? (/ svar) Intranätet ska integreras med kommunens FIM (Forefront Identity Manager) och Active Directory (AD) för hantering av behörigheter och personalisering av intranätet. Uppfylls kravet? (/ svar) Integration ska ske med söktjänst Adeptic Uppfylls kravet? (/ svar) Vid inloggning med dator (som finns registrerad i AD) i kommunens nätverk ska användaren samtidigt bli inloggad på intranätet. Uppfylls kravet? (/ svar) Det ska vara möjligt att logga in från extern dator med användarnamn och lösenord. Uppfylls kravet? (/ svar) 7.6. Personalisering Intranätet ska vara personaliserat och visa delar av innehållet utifrån roll (chef, medarbetare, elev) och tillhörighet i organistationen (förvaltning, versamhet, enhet). Uppgift om plats i organisationen samt roll finns i kommunens FIM och/eller kommunens AD. Uppfylls kravet? (/ svar) Alla användare ska ha en profilsida som automatiskt hämtar användarinformation från FIM:en. Användarna ska själva kunna fylla i vissa fält, som t.ex. arbetsuppgifter, och ladda upp en bild. Uppfylls kravet? (/ svar) Alla användaren ska kunna administrera innehållet på sin startsida. Användaren ska alltså kunna välja vilka grupp- och individflöden samt länkar som ska visas på startsidan. Undantaget är de objekt som är rollstyrda, dessa ska enbart centrala administratörer kunna administrera. Uppfylls kravet? (/ svar) Sida 9 av 23

10 Användaren kan dölja eller fälla in funktioner på startsidan som inte används (t ex Kalender, Favoriter, olika flöden etc.) Uppfylls kravet? (/ svar) Driftstörningsinfo och viktiga meddelanden visas vid behov överst på startsidan och skjuter ned annat innehåll. Informationen är väl synlig t.ex. genom avvikande färg eller symbol. Ska kunna riktas till de som berörs (initialt hela kommunen, förvaltning, verksamhet eller enhet). Uppfylls kravet? (/ svar) Varje enhet ska ha möjlighet att lägga upp innehållssidor med exempelvis aktivitets- och nyhetsflöde enbart för den egna enheten. Vid klick på den enheten i navigationen kommer besökaren direkt till startsidan för sin enhet om det finns någon sådan upplagd. I annat fall kommer besökaren direkt till sin verksamhets, eller förvaltnings startsida under samma ingång. Uppfylls kravet? (/ svar) 7.7. Startsidan Alla användare ska efter inloggning komma till sin personliga startsida Uppfylls kravet? (/ svar) Rollstyrda och självvalda flöden från grupper och individer ska visas på startsidan Uppfylls kravet? (/ svar) Rollstyrda flöden från arkiv ska visas på startsidan Uppfylls kravet? (/ svar) Användarens grupper ska visas på startsidan. Direktlänk till varje grupp ska finnas. Uppfylls kravet? (/ svar) E-post och kalenderintegrationen (Se punkt Integrationer) ska visas på startsidan Uppfylls kravet? (/ svar) Rollstyrda och självvalda länkar till externa program/tjänster samt till såväl interna som externa webbsidor ska finnas på startsidan. Länkarna ska kunna visas som ikoner (typ som apparna i en iphone), med eller utan text. Accepteras kravet? (/ svar) 7.8. Samarbete och interaktivitet Sida 10 av 23

11 Alla användare har möjlighet att göra statusuppdateringar i sitt individuella flöde. Uppfylls kravet? (/ svar) Alla användare har möjlighet att själva skapa en grupp, bjuda in deltagare och ladda upp bilder och dokument samt ändra i dokument som inte är låsta. Uppfylls kravet? (/ svar) Alla innehållssidor och nyheter ska ha en kommentarsfunktion som ska vara påslagen default, men kunna stängas av. Vid kommentarer eller frågor ska den som ansvarar för innehållet på sidan få en notifiering. Uppfylls kravet? (/ svar) 8. Prövning av anbudsgivare och anbud 8.1. Leverantörsprövning Uteslutningsgrunder Obligatoriska uteslutningsgrunder enligt LOU 10 Kap 1 Leverantör kommer att uteslutas från att delta i upphandlingen om leverantören: - har deltagit i en kriminell organisation, eller - är dömd för brott som innefattar korruption, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt. Är leverantören en juridisk person, skall leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för något av ovanstående brott. Beställaren kommer att begära intyg eller bevis vid grundad misstanke att obligatorisk uteslutningsgrund föreligger. Frivilliga uteslutningsgrunder enligt LOU 10 Kap 2 samt 3 Leverantör kan uteslutas från att delta i upphandlingen om denne: - är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller underkastad näringsförbud. - är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. - är dömd för brott avseende yrkesutövningen eller har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. - inte har fullgjort sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt. - har i något väsentligt hänseende låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av LOU 10 eller 11 kap. För att säkerställa att inte oseriösa anbudsgivare deltar i upphandlingen kan Beställaren komma att inhämta uppgifter för kontroll av ovanstående avseende den eller de leverantörer som är aktuella för tilldelning. Uppfylls anbudsgivarens skyldigheter enligt ovan? (/ svar) Registreringar Leverantören skall vara registrerad i organisationsregistret (Bolagsverket) samt inneha för organisationsformen lagenlig skattesedel. För utländska företag gäller motsvarande. Kontroll Sida 11 av 23

12 görs av Beställaren. Uppfylls krav avseende registreringar? (/ svar) Skatter och sociala avgifter Leverantören skall ha fullgjort sina åligganden avseende skatter och sociala avgifter. Uppfylls krav på skatter och sociala avgifter? (/ svar) Ekonomiska ställning Leverantören skall ha en stabil ekonomisk bas. Beställaren kommer att begära in uppgifter om Leverantören från kreditupplysningsföretag. Leverantören skall ha minst rating 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska ställning. I fall lägre rating visas, skall Leverantören ändå anses uppfylla detta krav om Leverantören lämnar sådan förklaring att det kan anses klarlagt att Leverantören innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Samma kvalificeringskrav tillämpas för nystartade företag och utländska anbudsgivare. Rating hos Creditsafe kontrolleras av upphandlande myndighet. Uppfylls kravet på ekonomisk ställning? (/ svar) Ladda upp eventuellt intyg på ekonomisk förmåga. (Bifogat dokument) Teknisk kapacitet Leverantören skall inneha och visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. Detta skall framgå av anbudet som skall innehålla en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget. Beskriv företagets tekniska förmåga och kapacitet (Fritextsvar) Referenser Leverantören skall ha erfarenhet från tidigare utförda uppdrag av liknande art. Detta bör styrkas med till anbudet bifogade referenser (2 st) utförda under de senaste tre åren med kontaktperson, e-post och telefonnummer samt en kort beskrivning av det genomförda uppdraget. Nyetablerat företag som saknar referenser skall på annat sätt kunna bevisa sin tekniska förmåga och kapacitet för att utföra uppdraget. Ange referenser enligt ovan (Fritextsvar) Andra företags kapacitet Leverantör får vid behov och när det gäller ett visst kontrakt Ladda upp dokument som styrker åtagande (Bifogat dokument) 8.2. Anbudsprövning Sida 12 av 23

13 Grund för tilldelning av kontrakt Ekonomisk mest fördelaktiga anbud kommer att antas. Kostnaden för uppdraget är satt till Utvärderingen kommer att baseras anbudsgivarnas tilldelade poäng på kvalitetskriterierna samt timpriset. Anbudsgivare som uppnår högst poäng kommer att tilldelas kontrakt. Anbudsutvärdering kommer att ske enligt utvärderingsmodellen bilaga Anbudspris Takpriset för version 1.0 är satt till kr exklusive moms. Accepteras takpriset på kr. exklusive moms. (/ svar) Timpriset (Viktas 15%) Timpriset ska vara enhetligt och gälla för alla typer av konsulttjänster som kan bli aktuella i rollen som webbutvecklingspartner till Falkenbergs kommun. Priset ska vara fast under avtalets första två år. Leverantören ska medverka på möten i Falkenbergs kommuns lokaler i den utsträckning som Falkenberg anger. Konsultarvode för restid till Falkenberg får debiteras med högst 1 timme per dag och person. Resekostnad och logi debiteras till faktiska kostnaden efter överenskommelse med Falkenbergs kommun. Timpriset utvärderas genom att lägsta timpris tilldelas 5 poäng och övriga tilldelas poäng i relation till lagsta priset. Exempel: Lägsta pris = 500kr ger 5 poäng (viktas med 5% se utvärderingsmallen) Övriga 600kr ger (500/600)*5 = 4,167 poäng. (viktas med 5% se utvärderingsmallen) Ange timpriset exklusive moms: (Fritextsvar) 8.3. Kvalitetsutvärdering Integration Tekniskt ramverk för att hämta notifieringar från externa system finns. (Viktas 5%) Uppfylls bör-kravet? (Fritextsvar) Ekonomisystemet Raindance: Hämta notifering om nya fakturor och visa på intranätets startsida (utifrån personlig behörighet), med direktlänk till systemet. (Viktas 5%) Uppfylls bör-kravet? (Fritextsvar) E-post och kalender i Microsoft Exchange: (Se punkten Integrationer) fungerar även vid inloggning från dator utan Outlook installerat (t.ex. privat eller publik dator). Om möjligt genom omdirigering till Outlook Web Access eller annan lösning. (Viktas 10%) Uppfylls bör-kravet? (Fritextsvar) Startsidan (Viktas 5%) Självvalda flöden från arkiv ska visas på startsidan Sida 13 av 23

14 Uppfylls bör-kravet? (Fritextsvar) Mina verktyg (Viktas 10%) En personlig och utfällbar/infällbar högerspalt (eller var den bäst placeras) med Mina verktyg. Mina verktyg ska följa med på alla sidor som en personlig assistent. I Mina Verktyg placeras integrationen med kalendern och e-posten (Punkten Integraioner) samt länkar till externa program samt till interna och externa webbsidor (se punkten Startsidan). Uppfylls bör-kravet? (Fritextsvar) Tidigare erfarenhet (Viktas 25%) De två utvecklingskonsulter som ska göra merparten av utvecklingsarbetet bör ha dokumenterad erfarenhet av att utveckla webbplatser med kreativa, enkla och smarta lösningar i Sitevision. Ange namn på konsulterna: (Fritextsvar) Bifoga CV för båda konsulterna: (Bifogat dokument) Ge minst två relevanta exempel på referensuppdrag per konsult som ni är särskilt nöjda med. Referensuppdragen ska anges med kontaktuppgifter till referenspersonen för uppdraget. Separata beskrivningar av uppdragen ska bifogas (max en A4 + eventuella skärmdumpar per uppdrag). Ange referenser för konsult nr.1 (Fritextsvar) Ange referenser för konsult nr.2 (Fritextsvar) Bifoga beskrivningar (Bifogat dokument) Referenspersonerna bör vara tillfrågade och ska vara tillgängliga för att lämna referensbedömning. Kvalitet i utförandet bedöms genom att Falkenbergs kommun begär in bedömningar från referenspersonerna. Referensuppdragen behöver inte vara uppdrag utförda av anbudsgivaren men av de två utvecklingskonsulter som kommer att utföra merparten av utvecklingsarbetet. Referensuppdragen ska vara utförda för extern kund. Referensuppdragen ska inte vara uppdrag för eget bolag, interna uppdrag inom egen koncern eller uppdrag mellan huvudleverantör och underleverantör Lösningsförslag avseende version 1.0 (Viktas 25%) Förslag till lösning ska ges med skisser, powerpoint, klickbara prototyper eller något annat hjälpmedel som kan ge oss en tydlig och visuell bild av hur ett intranät för Falkenbergs kommun skulle kunna se ut. Förslaget som ges ska inkludera samtliga ska-krav, samt de eventuella bör-krav ni uppfyllt ovan. Egna idéer om vad som ytterligare bör vara med välkomnar vi. Ert lösningsförslag ska i sin helhet rymmas inom den angivna budgetramen. Förslaget som ges ska kunna implementeras, men behöver inte vara det som slutligen kommer att implementeras, utan ska bara ses som just ett förslag och utgångspunkt för Falkenbergs kommun att ta vidare ställning till. Beskriv (Fritextsvar) Bifoga eventuella dokument (Bifogat dokument) Anbudspresentation Alla kvalificerade anbudsgivare kommer att bjudas in till en anbudspresentation i Falkenbergs kommuns lokaler, alternativt till en webbkonferens om det passar inblandade parter bättre. Sida 14 av 23

15 Vi vill då att anbudsgivaren presenterar lösningsförslag avseende version 1.0 samt valda referensuppdrag i högst 1,5 timme. Vid utvärderingen premieras kreativitet och enkla och smarta lösningar. Utvärderingen baseras på anbudspresentationen och det skriftliga anbudet Bedömningsskalan Bedömningar av kvalitetskriterierna kommer att ske med hjälp av bilaga 1 utvärderingsmallen. Poängen sätts från 0-5 p 5 P = Mycket bra ger stort mervärde 3 P = Bra ger mervärde 1 P = Acceptable ger inget mervärde 0 P = Tveksamt 9. Kommersiella villkor 9.1. Handlingars inbördes förhållande För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i handlingarna motstridiga uppgifter gäller de sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga tillägg till och ändringar i avtal 2. Avtal med tillhörande bilagor 3. Förfrågningsunderlag inkl kompletteringar 4. Allmänna branschvillkor: Avtal Anbud inklusive förtydliganden Uppfylls kravet? (/ svar) 9.2. Kvantitet Avtalet innehåller ej några utfästelser att avropa en viss volym under avtalsperioden. Leverantören förbinder sig att leverera Beställarens verkliga behov. Uppfylls kravet? (/ svar) 9.3. Prisjustering Eventuella prisjusteringar efter andra avtalsåret skall skriftligen meddelas Beställaren senast 30 dagar innan önskad prisjusteringsdag. Prisjustering kan endast ske p.g.a. faktiska verifierade kostnadsökningar som ej är orsakade av Leverantören. Överenskommen prisändring skall därefter gälla minst 12månader. Efter godkännande träder nya priser i kraft tidigast 30 dagar efter erhållet meddelande. Uppfylls kravet? (/ svar) 9.4. Betalningsvillkor och fakturering Fakturor skall märkas med avroparens namn och dennes referenskod. Fakturering skall i första hand ske via e-faktura. Leverantören skall kunna faktura via Sida 15 av 23

16 Svefaktura eller EDI-faktura senast tre månader efter ingånget avtal. Falkenbergs kommuns pappersfakturor skall skickas till: Falkenbergs kommun X referens Box Falkenberg Samfakturering med flera berörda verksamheter får ej ske om så ej önskas av verksamheterna. Faktura betalas 30 dagar efter ankomststämplingsdatum och godkänd leverans. Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras för komplettering innan betalning kan ske. Beställaren accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats på grund av att ovanstående uppgifter saknats. Vid ny eller kompletterad faktura kommer vi att flytta fram förfallodagen till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan. Fakturering av tjänst eller vara, ej specificerad i avtal, får ej göras, utan godkännande av Beställarens kontaktperson. Uppfylls kravet? (/ svar) 9.5. Avgifter Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte. Uppfylls kravet? (/ svar) 9.6. Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta skall regleras enligt gällande räntelag. Eventuella räntefakturor under 100 SEK kommer ej att betalas Försening av leverans Vid eventuell försening av leverans skall Leverantören omgående meddela avroparen om förseningen och anledningen därtill Administrativ avgift Administrativ avgift utgår med 1 % på fakturerat värde exklusive mervärdeskatt. I fakturerat värde inräknas såväl nettoprissatta som icke-nettoprissatta produkter. Avgiften gällande Falkenbergs kommun betalas utan anmodan senast 31 januari varje år till: FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERG Plusgiro: På talongen skall anges Avtalets namn. Kreditfaktura accepteras inte för detta ändamål Reklamation Om part anser att tjänst inte utförs på ett fullgott sätt, skall part omgående kontakta andra Sida 16 av 23

17 partens kontaktperson för att utreda förhållandet och komma överens om åtgärd. Kommunikation skall bekräftas med e-post. Uppfylls kravet? (/ svar) Fel eller brist Är varan/tjänsten felaktig och det inte beror på Beställaren eller något förhållande på Beställarens sida är Leverantören skyldig att utan kostnad för Beställaren företa omleverans eller avhjälpa felet. Beställaren har dock rätt att kräva omleverans om felet är av väsentlig betydelse för honom och Leverantören insett eller borde ha insett detta eller avhjälpande inte kan ske utan väsentlig olägenhet för Beställaren. Sker inte rättelse enligt första stycket inom skälig tid efter det att Beställaren reklamerat felet har beställaren rätt att antingen kräva prisavdrag eller låta avhjälpa felet på Leverantörens risk och bekostnad. Om felet är av väsentlig betydelse för Beställaren och Leverantören insett eller borde ha insett detta får Beställaren häva köpet vad avser den felaktiga varan. Beställaren får även häva avtalet i dess helhet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för Beställaren i fråga om hela avtalet och Leverantören insett eller borde ha insett detta. Uppfylls kravet? (/ svar) Ändring av tjänster Levererade tjänster skall helt överensstämma med eventuellt utlovade. Ändring av avtalade tjänster får endast ske efter godkännande av beställaren. Vid godkända tjänsteändringar som påverkar användningsområde m m är leverantören skyldig att utan kostnad informera och utbilda berörd personal om de så önskar, enligt överenskommelse berörda parter emellan. Uppfylls kravet? (/ svar) Provning av alternativa tjänster Möjlighet skall finnas att under avtalsperioden prova nya alternativa tjänster. Uppfylls kravet? (/ svar) Försäkringar Det åvilar Leverantören att vid avtalstecknande och under avtalstiden vidmakthålla erforderliga företags och ansvarsförsäkringar. Försäkringarna ska täcka eventuella skadeståndsanspråk som orsakats av Leverantör eller personal hos Leverantör. Försäkringen skall även täcka skada eller förlust av tredje mans egendom, vilken uppstått genom Leverantörens oaktsamhet, försummelse eller underlåtelse. På anmodan skall Leverantören tillställa Beställaren bevis om försäkringsskydd. Underlåter Leverantören detta äger Beställaren på Leverantörens bekostnad själv teckna sådan försäkring. Uppfylls kravet? (/ svar) Sida 17 av 23

18 9.14. Lagar och förordningar Leverantören skall ansvara för att för avtalets utförande och verksamheten gällande lagar och förordningar och praxis m.m. följs. Leverantören skall ha för verksamheten erforderliga tillstånd. Uppfylls kravet? (/ svar) Ansvar mot tredje man Leverantören svarar i förhållande till Beställaren för skadestånd som Beställaren p g a vållande hos Leverantören, eller personal som denne svarar för, kan komma att förpliktigas utge till tredje man. Uppfylls kravet? (/ svar) Ansvar Leverantören ansvarar för skada som han vållat Beställaren genom vårdslöshet eller försummelse. Uppfylls kravet? (/ svar) Arbetsgivaransvar Leverantören har fullt arbetsgivaransvar för personal och får inte vidta åtgärder som kan åtsidosätta lag eller godtagbara arbetsrättsliga villkor enligt EU-rätten för arbete, eller annars åsidosätter vad som är allmänt godtagbart i annan motsvarande verksamhet. Uppfylls kravet? (/ svar) Statistik Statistik skall lämnas årsvis. Statistik skall också lämnas kostnadsfritt vid annan tidpunkt på begäran av Beställaren. Statistik skall i normalfallet tillhandahållas elektroniskt. Uppfylls kravet? (/ svar) Uppföljning Leverantören och Beställaren skall minst en gång per år träffas vid ett uppföljningsmöte för att se över det upphandlade sortimentet och gemensamt gå igenom inköpsstatistiken. Beställaren sammankallar till detta möte. Uppfylls kravet? (/ svar) Sida 18 av 23

19 9.20. Vite Avlämnas inte varan eller avlämnas varan för sent och det inte beror på Beställaren eller något förhållande på hans sida har Beställaren rätt till vite. Vite skall utgå för varje påbörjat sjudagarsperiod som dröjsmålet varar med 7 % av beställningens värde. Dock skall vitet i sin helhet inte övergå 21 % av sagda värde. Efter 3 veckors försening har Beställaren rätt att häva beställningen. Är dröjsmålet av väsentlig betydelse har Beställaren alltid rätt att häva köpet vad avser den försenade varan. Med försening avses också brist i leverans. Uppfylls kravet? (/ svar) Underleverantör Underleverantör får inte anlitas utan Beställarens skriftliga godkännande. För underleverantör svarar Leverantören såsom för sig själv. Uppfylls kravet? (/ svar) Hävning av avtal Part äger rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan om den andra parten i väsentligt hänseende brutit mot detta avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig erinran härom. Hävning kan också ske om leverantören försätts i konkurs eller eljest är på sådant obestånd att han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden. Kommunen äger även rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande och för det fall det a) framgår att Leverantören eller anlitad underleverantör under uppdragstiden omfattas av omständigheter som enligt 10 kap 2 LOU får medföra uteslutning av leverantören eller b) om det framgår att Leverantören eller anlitad underleverantör under uppdragstiden eller tid dessförinnan omfattas av omständigheter som enligt 10 kap 1 LOU skall medföra uteslutning av leverantören eller c) det framkommit att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av avtal. Vid hävning ska Leverantören snarast efter besked om detta överlämna resultatet av utfört arbete till köparen. Efter överlämnandet av resultatet av uppdraget får det användas på samma sätt som om uppdraget hade fullföljts. Vid hävning skall ekonomisk reglering ske mellan parterna samt, i förekommande fall, ersättning utgå för direkt skada som är anledning till hävningen. Uppfylls kravet? (/ svar) Sida 19 av 23

20 9.23. Överlåtelse av avtal Leverantören får inte överlåta detta avtal på annan part utan beställarens skriftliga medgivande inhämtas. Uppfylls kravet? (/ svar) Force majeure Endast inträffad händelse helt utanför parts kontroll och möjlighet att styra kan åberopas som Force Majeure händelse. Om sådan händelse inträffar skall parterna dock göra allt som är möjligt för att nedbringa skadeeffekterna. Till händelser utanför parts kontroll skall inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt som beror av att part inte följer på marknaden gängse tillämpade regler och principer. Part skall visa att konflikt som nyss sagts inte beror på parten. Uppfylls kravet? (/ svar) Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till avtalet kan endast ske genom en skriftlig, av båda parter undertecknad handling. Uppfylls kravet? (/ svar) Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av tecknat avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor skall i första hand lösas mellan parterna. Om parterna inte når uppgörelse skall tvist avgöras i den tingsrätts domsaga som beställaren tillhör, med tillämpning av svensk rätt. Den omständigheten att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte Leverantören att avbryta sitt uppdrag. Uppfylls kravet? (/ svar) Immateriella rättigheter Upphovsrätten till Leverantörens arbetsresultat överlåts genom detta avtal i sin helhet till Falkenbergs kommun. Särskild ersättning skall ej erläggas för den överlåtna upphovsrätten. Falkenbergs kommun har med den begränsning som följer i Upphovsrättslagen, äganderätten till samtliga originaldokument, modeller och liknande. Med dokument avses handlingar på såväl papper och film liksom datamedia. Vid avslutat uppdrag överlämnas samtliga originaldokument samt utredningsmaterial (inklusive dokument och material i elektronisk form) som Leverantören använt sig av för uppdragets fullgörande till Falkenbergs kommun såvida inte annat avtalats. Falkenbergs kommun äger rätt att utnyttja resultatet av uppdraget även i annat sammanhang. Äganderätten till och rätten att fritt förfoga över leverantörens arbetsresultat tillfaller Falkenbergs kommun vilket bland annat innebär att Falkenbergs kommun fritt får utnyttja, Sida 20 av 23

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 1 1 Administrativa Föreskrifter... 3 1.1 Allmän orientering... 3 1.1.1 Inledning... 3 1.1.2 Omfattning

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan Dnr 08/KA0186 Anbudsförfrågan 1.0 ALLMÄN INFORMATION Grums kommun, kommunstyrelsen bjuder härmed in till anbudsgivning gällande inköp av 25-års gåvor. Årligen överlämnar kommunen gåvor till personal som

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Förfrågan avser: Ekonomitjänster

Förfrågan avser: Ekonomitjänster Förfrågningsunderlag 2011-01 Förfrågan avser: Ekonomitjänster Beställare Upphandlingsform Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast 2011-04-29 Förfrågningsunderlag http:///category/upphandlingar Anbudets

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

2. Bilaga Allmänna villkor

2. Bilaga Allmänna villkor 2. Bilaga Allmänna villkor 2.1 Allmänna villkor Belysningsarmaturer 2.1.1 Bakgrund och syfte Dessa Allmänna villkor gäller för Avrop från Ramavtalet Belysningsarmaturer med dnr 96-89-2013. Leverans av

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer