Kundmöte hur framtida möten mellan Göteborg Energi och kunder kan gestalta sig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundmöte 2015. hur framtida möten mellan Göteborg Energi och kunder kan gestalta sig"

Transkript

1 Kundmöte 2015 Stavroula Giannakis, Mikael Lind, Nicklas Salomonson, och Malin Sundström hur framtida möten mellan Göteborg Energi och kunder kan gestalta sig EM Encounters & Markets R e s e a r c h G r o u p em Encounters & M a r k e t s R e s e a r c h G r o u p

2

3 Kundmöte hur framtida möten mellan Göteborg Energi och kunder kan gestalta sig av Stavroula Giannakis Mikael Lind Nicklas Salomonson Malin Sundström

4 Stavroula Giannakis, Mikael Lind, Nicklas Salomonson och Malin Sundström (Encounters & Markets Research Group) Allt mångfaldigande utan skriftligt tillstånd förbjudet Encounters & Markets Research Group Högskolan i Borås Borås Hemsida: ISBN Printed in Sweden By Chalmers Repro

5 Förord Vi vill tacka samtliga personer vi varit i kontakt med på Göteborg Energi för ett givande samarbete. Vi tackar även de kunder som medverkade i våra workshops och som med sitt engagemang bidrog till intressanta diskussioner. Vi riktar även ett speciellt tack till Göteborg Energis forskningsstiftelse för den huvudsakliga finansieringen av studien och Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse för delfinansiering av studien. Borås

6

7 Executive summary Föreliggande rapport utgör slutrapporten i projektet Kundmöte 2015 som bedrivits mellan maj 2007 och maj Syftet med projektet har varit att undersöka och analysera hur servicemöten mellan kunder och Göteborg Energi (GE) år 2015 kan komma att gestalta sig. Resultatet skall utgöra en grund för att GE skall kunna välja strategi och arbetssätt för att utveckla kundservice och servicemöten som sammantaget kan generera goda och långsiktiga kundrelationer. Projektet avgränsades till att studera servicemötet i förhållande till åldersgruppen 80-talister, d v s personer som år 2015 är mellan år. En rimlig utgångspunkt för att säga något om kundmötet 2015 har därför varit att studera de värderingar och attityder de har idag. Projektet delades in i tre etapper där resultatet från etapp 1 (Giannakis et al., 2008) presenterades i november Vi identifierade i denna första etapp hur befintliga kundmöten mellan kontaktcentret på och kund genomförs via telefon och vad som sker i denna form av möten. Kunskapen om befintliga kundmöten användes i efterföljande två etapper som en grund för att förstå hur nuvarande och möjliga framtida kunder resonerar om sin livssituation i förhållande till vilka möten de vill ha med energiföretag. Syftet med etapp 2 var att med hjälp av ett antal kundkategorier, uppdelade efter boendeform, förstå och beskriva vad de befintliga kunderna: 1. har för attityder till GE samt vilka upplevelser de har av tidigare servicemöten med GE. 2. gör i sitt vardagsliv (aktiviteter och beteenden som på något sätt får konsekvenser för servicemötet med GE) kopplat till vad man är (varseblivning) 3. Uttrycker för problem (hinder) och behov (önskemål) i sitt vardagsliv när det gäller servicemötet med GE. Anledningen till att dessa tre kunskapsområden valdes var att erhålla en djupare förståelse om kundernas värderingar/normer, varseblivning (vad man är) och vad man gör samt vad dessa tre delar

8 får för konsekvenser för servicemötet mellan GE och dess kunder. Genom att låta befintliga kunder samtala om dessa kunskapsområden var strävan att generera en självinsikt om den egna situationen och hur man som kund agerar gentemot GE samt hur man som kund skulle vilja interagera i framtiden (önskemål). För att uppnå syftet med etapp 2 genomfördes tre stycken workshops med befintliga kunder till GE. Indelningsgrunden var boendeform (villa, bostadsrätt och hyresrätt), ålder (26-35 år) och bostadsort (Västra Frölunda). I etapp 3 genomfördes en litteraturstudie om MeWe-generationen (ungdomar födda på 1980-talet) samt olika attitydundersökningar bland dagens ungdomar. Det är ett välbekant faktum att om man vill försöka säga något om framtiden, då bör man betrakta samhällets ungdomar. Det är genom att studera deras värderingar och åsikter som man kan få en uppfattning över hur morgondagens vuxna kommer att bete sig. Beteendet grundar sig i sin tur på värderingar och det samhälle som de vuxit upp i, vilka förutsättningar som givits samt hur den globala situationen sett ut. Baserat på identifierade kategorier gällande attityder, värderingar, beteenden och uttryckta behov både hos befintliga kunder och det som MeWe-generationen ger uttryck för genererades sju scenarier som ämnar gestalta kundmötet Övergripande fokuserade scenarierna framförallt teknikanvändning i servicemötet, miljömedvetenhet, kostnadsmedvetenhet samt hur personlig service genom såväl inter-personell som teknikmedierad interaktion i servicemötet kan skapas. Scenarierna skall betraktas som en grund och inspiration för utvecklingen av servicemötet hos GE för att möta framtida behov. Nedan återges resultaten från projektet Kundmöte 2015 som helhet och tillhörande praktiska implikationer för GE. Den framtida situationen för Göteborg Energi Göteborg Energi står inför en utmanande men samtidigt spännande framtid. Vår studie visar tydligt att förväntningarna på servicekvalitét styrs av andra aktörer än bara Göteborg Energi. Det är ofta andra aktörers servicenivå som sätter gränsen för vad som är god service, vilket i sin tur leder till att GE får anpassa sig och härma andra. Ett viktigt skäl till detta är att GE till största delen faktiskt är ett monopolföretag, där kunderna inte har någon valfrihet utan måste vara kund till GE om de vill ha tillgång till elnätet. Med tanke på att

9 dagens ungdomar (och framtidens GE-kunder) är mer krävande, har mindre tålamod, ställer högre krav på äkthet hos kommersiella aktörer, samtidigt som de har ett annat beteende avseende kommunikation och informationssökande, leder detta till ett antal slutsatser. De scenarier som konstruerats visar på sannolika framtida kundmöten, där den minsta gemensamma nämnaren nästan alltid handlar om kommunikation. Figur 4 nedan illustrerar de olika slutsatser som dras om kundmötet Figuren innehåller en visualisering av hur vi uppfattar nuläget och hur Göteborg Energis framtida situation avseende kundmöten skulle kunna gestalta sig. Siffrorna i figuren förklaras nedan. TODAY TOMORROW 2 3 Energy company Energy company 1 Customer Centre Customer Centre 4 Figur 4: Kommunikation idag och i framtiden 1 1. Kunden vill kunna kommunicera med GE på många sätt och när de själva vill. Utifrån etapp 1 kan vi konstatera att kunden redan idag har flera olika sätt att kommunicera med GE. De kan till exempel ringa, använda hemsidan för elektronisk kontakt eller besöka receptionen för personlig kontakt. Samtidigt kan vi baserat på etapp 2 konstatera att de medverkande kunderna associerade GE med det monopol företaget har på elnätet och att man som kund således inte har någon valfrihet. Kunderna ansåg inte att GE är tillräckligt kundorienterat och att företaget borde vara bättre på mångsidighet och att ge alla kunder samma valfrihet. 1 Figuren är hämtad från en konferensartikel som kommer att presenteras vid en konferens benämnd echallanges i Stockholm i oktober Artikeln benämns Service Encounters in 2015 Desires and Needs of Future Customers in the Swedish Energy Sector (Salomonson & Lind, 2008).

10 Utifrån etapp 2 kan vi också konstatera att de medverkande kunderna vill kunna kontakta företaget när de själva vill och på sina villkor. Samma slutsats kan dras utifrån de attitydstudier som genomförts i etapp 3. De viljeyttringar som framkom ur etapp 2 var här bland annat att kunderna vill ha tillgång till de kontaktvägar som redan idag finns, men efterfrågar en större flexibilitet i mailkommunikationen som idag upplevs som envägskommunikation. Kopplat till etapp 1 kan vi konstatera att kontaktcentret är öppet dygnet runt för felanmälan, medan andra frågor hänvisas till kontorstid Kunden vill bestämma själv vad som ska kommuniceras till dem I etapp 2 kunde vi konstatera att kunderna vill ha lätt åtkomst av information på hemsidan. Samtidigt vill de ha relevant och en adekvat mängd av information vilket kan kopplas till etapp 3 där vi kan se att framtidens kunder prioriterar nytta. Utifrån etapp 2 kan vi se att kunderna efterfrågar bra sökfunktioner och överskådlig information som är lätt att hitta och navigera. En viktig framväxande trend är att kunder i allt högre grad själva vill kunna bestämma vilka företag / organisationer som ska få möjlighet att kontakta dem, vilken information som skall kommuniceras till dem och när detta skall kommuniceras. De vill även kunna välja media för detta. I en omvärld med ett överflöde av information, erbjudanden och reklam behöver företag som GE fundera på hur man formar sina produkter och tjänster så kunderna upplever dem som attraktiva. GE måste därmed kunna ta sig igenom det olika former av filter mot omvärlden som kunder upprättar. 3. Kunden är aktiv i olika communities I etapp 2 framkom att kunderna vill vara aktiva på olika sätt för att bl. a. själva leta reda på information som kan leda till mer kvalificerade val. I etapp 3 framkom att yngre personer ser sig som en i laget och hjälper varandra när de tjänar på det samtidigt som de är utpräglade individualister. De lever och agerar också i olika typer nätverk vilket kan innebära att de nu och i framtiden diskuterar sina upplevelser och kontakter med GE i diverse communities på nätet. Här kan man även jämföra med produkter och tjänster som andra företag tillhandahåller. För att få den information de söker så pratar de med jämlikar eftersom det är deras omdöme man litar på. Kunder

11 har gjort detta i alla tider men Internets framväxt har möjliggjort att kunders erfarenheter och upplevelser kan få ett betydligt större genomslag. Det kan spridas till många personer snabbt över stora geografiska områden. 4. Göteborg Energis roll i andra forum Som ovan nämns vill kunden vara aktiv, vilket kan innebära att kunden kommer att diskutera GEs produkter och tjänster i andra forum. GE behöver därför ta ställning till om de ska ta en roll, och i så fall vilken den rollen ska vara, i sådana forum. Utifrån etapp 2 framkommer det att kunderna har produktspecifika samt kunskapsmässiga behov och önskemål. För att få kunskap om och kunna tillfredsställa detta kan det vara fördelaktigt för GE att erbjuda möjligheter till gemensam kunskapsdelning och därigenom även få kunskap om de behov och önskemål som finns bland kunder. Praktiska implikationer GE behöver sammantaget reflektera över den roll företaget ska ha i framtiden. Scenarierna visade att GE kan behöva etablera nya sätt att kommunicera med kunderna som baseras på deras behov och önskemål. För att kunna utveckla nya tjänster och produkter behöver GE speciellt beakta yngre personers attityder, värderingar och beteenden. MeWe-generationen vill maximera sina möjligheter, ha valfrihet och genuina upplevelser. Det blir här allt viktigare att företag upplevs som trovärdiga; att man kan lita på dem. Detta baseras i stort på de olika former av möten och kontakter kunderna har med representanter i företag och organisationer. Yngre kunder kommer att bli allt mer selektiva i de kontakter de har och val de gör. Teknologi ses som något självklart och används för att kommunicera med omvärlden och hålla sig uppdaterad. Olika communities och nätverk är en del av deras vardag. Allt detta och den framväxande miljömedvetenheten skapar både möjligheter och hot. Baserat på scenarierna framkommer ett antal områden som GE behöver reflektera kring: sin roll i etablerade och framväxande virtuella communities om man ska utveckla tjänster som till en större grad möjliggör både valfrihet för de kunder som så önskar och råd till upptagna kunder som vill ha hjälp att fatta ett, för dem, relevant beslut som beaktar både miljö och plånbok

12 om man ska ha personliga energicoacher människor och/eller elektroniska assistenter som hjälper kunder i deras dagliga energiliv och möjliggör för dem att få kontroll på sin energikonsumtion om man ska möjliggöra och tillåta att kunder delar med sig av sina erfarenheter med andra kunder på GE webbplats vilken roll teknologin ska spela i mötet med kunderna hur en balans mellan personlig och datorbaserad interaktion med kunderna kan nås om dess roll gentemot kunderna kan komma vara att man agerar som o en leverantör av egna produkter och tjänster men även erbjuder andra kompletterande tjänster från andra företag eller är o ett bland många företag som erbjuder tjänster och produkter till någon form av koordinerande företag som samlar kundens behov av sophämtning, hyra, vatten, el, bredband m m (jmfr scenariot om Bo-kväm). Givet att vi i framtiden får en situation där kunden själv i ännu högre grad vill kunna välja kommunikationssätt och tidpunkt bör det därmed bli än viktigare för GE att tidigt fånga upp kundernas önskemål och behov. Samtidigt skapar också tekniken nya möjligheter för att fånga sådana önskemål och behov. Vi ser det som viktigt att GE blandar både kvalitativa och mer kvantitativa metoder, I detta projekt har vi med goda erfarenheter tillämpat en mer strukturerad datainsamlingsmetod i form av fokusgrupper med kunder. Det bör också med fördel upprättas s.k. kundråd där kunder tillsammans med GE diskuterar problem och gemensamt utvecklar nya tjänster. I denna del bör kundombudsmannen på GE ha en central roll.

13 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND OCH MOTIV TILL PROJEKTET SYFTE OCH AVGRÄNSNING OM RAPPORTENS UPPLÄGG ETAPP I BEFINTLIGA SERVICEMÖTEN MELLAN GES KONTAKTCENTER OCH KUNDER SYFTE OCH AVGRÄNSNING METOD RESULTAT ETAPP II BEFINTLIGA KUNDERS ATTITYDER, BETEENDEN OCH UPPLEVELSER SYFTE OCH URVAL GENOMFÖRANDE AV WORKSHOPS ANALYS AV BEFINTLIGA KUNDERS BETEENDEN OCH ATTITYDER ATTITYDTEORI HANDLINGSTEORI DET EMPIRISKA MATERIALET I SKENET AV ATTITYDTEORI Kunskap/Kognition Känslor Intentioner och beteenden DET EMPIRISKA MATERIALET I SKENET AV HANDLINGSTEORI Kundernas viljeyttring och upplevelse gällande servicemötet Så här tänker och resonerar GE:s befintliga kunder ETAPP III MEWE-GENERATION OCH FRAMTIDA SERVICEMÖTEN MED GÖTEBORG ENERGI METOD OM MEWE-GENERATION ATTITYD- OCH BETEENDESTUDIER ELEKTRONISK NÄRVARO TEKNOLOGI SOM MÖJLIGGÖRARE SCENARIER OCH VERIFIERING KUNDMÖTE SLUTSATSER DEN FRAMTIDA SITUATIONEN FÖR GÖTEBORG ENERGI PRAKTISKA IMPLIKATIONER METODREFLEKTION FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER...64 KÄLLFÖRTECKNING...67

14 BILAGA 1 INBJUDAN TILL WORKSHOPS... LXXII BILAGA 2 FÖRFRÅGAN TILL WORKSHOPDELTAGARE OM BEDÖMNING AV SCENARIER... LXXV BILAGA 3 EXEMPEL PÅ SVARSMALL TILL WORKSHOPDELTAGARE...LXXVII BILAGA 4 SCENARIERNA... LXXIX BILAGA 5: VERIFIERING AV SCENARION SVAR FRÅN KUNDER...XCIII

15 1 Inledning Rapporten utgör en slutrapportering av projektet Kundmöte 2015 som bedrivits under perioden maj 2007 till maj Rapporten inleds med en bakgrund till projektet som helhet med tillhörande problematisering och syfte. 1.1 Bakgrund och motiv till projektet Inledande kontakter mellan Göteborg Energi (GE) och forskare vid Högskolan i Borås togs under hösten 2006 för att utröna möjligheterna till samarbete. Företagets hantering av kundsynpunkter, enkäter, reklamationer, analys o s v upplevdes fungera väl även om en viss fragmentering förekommer då ofta flera personer och produktområden involveras. Fokus riktades istället mot en framåtriktad undersökning om hur möten mellan kunder och GE kan komma att gestalta sig i framtiden. GE upplever bl a att yngre kunder är mer krävande och förväntar sig ett utökat serviceinnehåll. Det ställs därmed nya krav på tillgänglighet från yngre kunder. Ett antal frågor berördes inledningsvis: Vilka beteenden kan GE förvänta sig när det gäller framtidens kunder? Vad förväntar sig kunderna? Hur kan ett samhällsnyttigt företag möta de krav som yngre kunder ställer? Vilka möjligheter skapar ny teknik i gränssnittet mellan GE och kunderna? Vid GE hanteras årligen ca kundkontakter per telefon och ca kundkontakter per . Av de här kundkontakterna utgör ca kundsynpunkter, ca 250 reklamationer och ca 100 ärenden som går vidare till kundombudsmannen. Nio av tio frågor ska front-office i form av kundservice klara av redan vid första kundkontakten (Wendesten, 2006; Göteborg Energi, 2006b). Det sker därmed en stor mängd kontakter mellan GE och kunder. Kontakterna kan med begrepp från serviceforskningen betraktas som servicemöten. Servicemötet ( the service encounter ) är det samspel som sker mellan företaget kontaktpersonal (i frontlinjen) och deras 1

16 kunder (Gummesson, 2002). Som Surprenant och Solomon (1987) beskriver kan servicemötet ses som den tidsrymd när kunden interagerar direkt med den som tillhandahåller tjänsten. Populärt kallas interaktionen för sanningens ögonblick (Normann, 1983) vilket illustrerar betydelsen av att ta tillvara tillfället då tjänsteleverantören har möjlighet att visa kvaliteten för kunden. Normann (1992, s 32-33) beskriver vikten av detta: I det ögonblicket är de i högsta grad utelämnade åt sig själva. Det som då händer kan inte längre direkt påverkas av företaget. Det är skickligheten, motivationen och de instrument som används av firmans representanter och förväntningarna och beteendet hos kunden, som tillsammans kommer att skapa serviceleveransprocessen. De personliga kontakterna är betydelsefulla för bl a problemlösning, utbyte av information och sociala värden och för demonstrerandet av engagemang och förtroende (Cunningham & Homse, 1986). Servicemöten sker dock inte bara när människor möts fysiskt utan även med hjälp av teknologi i form av telefon, e- mail eller Internet (Bitner, Brown & Mueter, 2000). Tendensen att företag rekonfigurerar de sätt de interagerar med kunder benämns som the front-office revolution av Rayport et al (2005). Enligt Bitner (1990) baseras kunders utvärderingar och upplevelser ofta på specifika servicemöten med företaget. Interaktionen utgör i sig även en avgörande faktor när det gäller kunders tillfredsställelse (Czepiel, 1985) och de som har direktkontakt med kunderna kan utgöra en möjlighet till differentiering och medföra konkurrensfördelar för företag (Pfeffer, 1994). Salomonson (2005) konstaterade i en studie att kundtjänstpersonal är betydelsefulla för att underhålla kundrelationerna och demonstrera engagemang gentemot kunderna. Långa och varaktiga relationer bygger på engagemang och förtroende mellan parterna vilket enligt Palmer och Bejou (1998) är det huvudsakliga sätt på vilken den faktiska styrkan i relationen mellan köpare och säljare kan bedömas. Ett relationsbaserat förtroende skapas genom upprepade interaktioner över tiden, den information som finns tillgänglig och att parterna visat sig pålitliga i tidigare interaktioner (Rousseau et al., 1998). Enligt Bergmasth och Strid (2004) bör energiföretag ta fasta på dialogen med kunder eftersom interaktionen leder till att parterna lyssnar, förstår och anpassar sig till varandra. Därigenom kan 2

17 kvaliteten på tjänsterna förbättras eftersom de bättre stämmer överens med kundernas behov. Goda kundrelationer bygger på att tjänsterna är värdefulla för kunderna genom att de tillfredställer kundernas behov. Ett kunskapsbaserat förtroende utgör en strategisk resurs för energiföretag och kan ge upphov till uthålliga konkurrensfördelar. Andra forskare har identifierat ett kunskapsbehov om energikonsumenters beteende och behov. Enligt Fahlén och Wennebro (2005) finns få forskningsrapporter som specifikt berör framtida energikonsumenters beteende och behov. Bergmasth och Strid (2004) efterlyser studier som tar sin utgångspunkt från energikunderna. De (ibid) menar att energiföretag mer aktivt behöver kommunicera med sina kunder för att öka kunskapen om kundernas behov och därigenom förbättra kvaliteten på tjänsterna. Olika studier visar att avreglering inom energisektorn leder till ett större fokus på kunder och kundservice bland energiföretag (bl a Mikkelsen, Nybø & Grønhaug, 2002; Royo, Tricás & Tomás, 2005). En litteraturgenomgång av studier om kundservice inom energibranschen indikerar att detta inte studerats i någon större omfattning. Ett exempel på närliggande studie är en licentiatavhandling om hur kundklagomål och missnöje hanteras inom elbranschen och vad som orsakar dynamik i kundrelationer på den svenska elmarknaden (Nyberg, 2002). Det empiriska materialet i den studien utgjordes av privatkunders berättelser om orsaker till att de bytt respektive inte bytt elleverantörer. Ovan beskrivna forskning illustrerar att servicemötet har en central betydelse för kunders upplevelser och utvärdering av tjänsten men även för skapandet av långsiktiga relationer. En central frågeställning och avgränsning i projektet är därmed hur servicemötet mellan GE och kunder kan komma att gestalta sig år För att kunna uttala sig om det behövs kunskap om kunders framtida behov och beteenden. 1.2 Syfte och avgränsning Syftet med projekt Kundmöte 2015 är att undersöka och analysera hur servicemöten mellan kunder och GE år 2015 kan komma att gestalta sig. Det utgör en grund för att GE skall kunna välja strategi 3

18 och arbetssätt för att utveckla kundservice och servicemöten som sammantaget kan generera goda och långsiktiga kundrelationer. Projektet avgränsades till att studera servicemötet i förhållande till åldersgruppen 80-talister, d v s personer som år 2015 är mellan år. Deras framtida beteenden avspeglas till stor del i de värderingar och attityder de har idag. 1.3 Om rapportens upplägg Det andra kapitlet innehåller en redogörelse av resultatet från etapp 1 om befintliga servicemöten mellan GEs kontaktcenter och kunder. I det tredje kapitlet återger vi resultat från etapp 2 med fokus vad befintliga kunder (26-35 år) (1) har för attityder till Göteborg Energi (GE) samt vilka upplevelser de har av tidigare servicemöten med GE; (2) gör i sitt vardagsliv (aktiviteter och beteenden som på något sätt får konsekvenser för servicemötet med GE); samt (3) uttrycker för problem (hinder) och behov (önskemål) i sitt vardagsliv när det gäller servicemötet med GE. Det fjärde kapitlet innehåller resultatet från etapp 3 som grundas i en litteraturstudie om MeWe-generation och deras attityder samt ett antal scenarier om framtida servicemöten mellan GE och kunder. I det femte och avslutande kapitlet redogör vi för våra slutsatser från projektet som helhet. 4

19 2 Etapp I befintliga servicemöten mellan GEs kontaktcenter och kunder En utgångspunkt för att generera kunskap om framtida servicemöten mellan GE och kunder är att beskriva tänkbara framtida livssituationer som kunder befinner sig i. Det behövs dock initial kunskap om befintliga servicemöten mellan GE och kunder för att kunna uttala sig om hur detta kan komma att förändras. Kunskapen om befintliga servicemöten kunde sedan i efterföljande två etapper kunna användas som en grund för att förstå hur nuvarande och möjliga framtida kunder resonerar om sin livssituation i förhållande till vilka möten de vill ha med energiföretag. 2.1 Syfte och avgränsning Syftet med etapp 1 var att identifiera hur befintliga servicemöten mellan kontaktcentret på GE och kund genomförs och vad som sker i denna form av möten. Frågor vi ställde var: Vilka huvudsakliga ärenden har kunderna när de ringer till Göteborg Energi? Hur kan kundmötena mellan kontaktcenter och kunder karaktäriseras? Servicemöten mellan GE och kunder kan avse kunders möten med bl.a. montörer, installatörer, säljare, växeltelefonister och kundservicepersonal. Etapp 1 avgränsas till den sistnämnda kategorin. Motivet till det är att majoriteten av servicemötena sker den vägen. 2.2 Metod Intervjuer har genomförts med dels personer i chefsbefattning i enheterna kundservice och kontaktcenter, dels handläggare i kontaktcentret som dagligen pratar med kunder. Totalt har nio intervjuer genomförts. Vid sidan om intervjuer har även observationer av servicemöten i form medlyssning av samtal mellan personal i kontaktcentret och kund genomförts vid tre tillfällen. Samtliga observationer bokades i förväg genom Mikael Hedin som är chef på GEs kontaktcenter (MKC). De inleddes med att vi rörde oss runt i kontaktcentret och säkerställde att personalen sett att vi var där. Vi valde därefter ut varsin person som för tillfället inte var 5

20 upptagen med något kundsamtal. De tillfrågades om vi kunde sitta med en stund och lyssna på samtal. Vi frågade även om samtalet kunde registreras på band vilket i förväg godkänts av Mikael Hedin. Samtliga gav sitt godkännande. För att informera kunden om detta bad vi personalen som observerade att i inledningen av respektive samtal upplysa kunden och fråga efter godkännande. Samtliga kunder gav sitt godkännande. Samtalen spelades in genom att placera ett extra headset, som används vid upplärning av nya personer i kontaktcentret, över bandspelarens mikrofon. En detaljerad beskrivning av hur samtalen och interaktionen analyserades och resultatet från etapp 1 återfinns i Giannakis et al. (2008). 2.3 Resultat Vi kan konstatera en absolut majoritet av de kundmöten som kunden själv tar initiativ till sker mellan kontaktcentret och kunden via telefon. På ett år rör det sig om drygt samtal. Under hösten 2007 klarades 98,5 % av samtalen av i kontaktcentret vilket vi tolkar som en hög siffra. Kompetensen i kontaktcentret måste därmed betraktas som god även om en hel del ärenden är av rutinkaraktär. Ärendena består till största del av fakturafrågor, avtalsfrågor och felanmälan. De flesta ärenden rör dessutom produktområdet elnät. Arbetet är uppdelat i olika kompetensområden där målet är att alla ska kunna svara på alla frågor samtidigt som det styrs av medarbetarnas ambition och vilja. Av 24 studerade samtal valde vi att detaljstudera 13 stycken av dem. Resultatet blev en kategorisering i tre delar: 1. Att etablera förväntningar 2. Att infria förväntningar 3. Att utvärdera förväntningar Att etablera förväntningar innebär att samtalet handlar om någon framåtriktad handling där en förväntning etableras hos kunden. Det kan t ex vara att kundens ska flytta in i ett nytt hus och vill ha (söker) information om det är planerat för fjärrvärme. Ett besked från kontaktcentret om att det planeras/inte planeras fjärrvärme i området är då ett uttryck för ett åtagande (commitment) från GE:s sida. Kunden får under samtalets gång besked om det från GE och därmed har en förväntan skapats hos kunden som baseras på detta besked. Kunden kan även komma att agera med utgångspunkt från 6

21 beskedet. Att infria förväntningar innebär att personalen i kontaktcentret (på uppdrag av GE) under samtalets gång infriar de förväntningar som kunden har på GE. Det kan t ex handla om att kunden får besked om att den avbrottsersättning som han efterfrågar i samtalet kommer att sättas in på hans konto. GE har därmed infriat kundens förväntningar som baseras på ett tidigare avtal, ett åtagande, mellan GE och kund. Att utvärdera förväntningar innebär att samtalet handlar om något där kunden ger uttryck för om GE lyckats/misslyckats uppfylla de förväntningar som kunden har på GE. Kunden utvärderar därmed tidigare etablerade förväntningar om åtagande från GE:s sida som uppstått i interaktion med GE. Det kan t ex röra sig om att kunden har klagomål på något. Resultatet visar att det är en jämn fördelning av antalet samtal som återfinns i kategorin Att etablera förväntningar och kategorin Att infria förväntningar samt att det är betydligt färre samtal i kategorin Att utvärdera förväntningar. De studerade samtalen verkar därmed mest handla om att kunderna utrycker en viljeriktning om något där då en förväntan etableras hos kunden eller att samtalen är ett uttryck för att förväntningar på något sätt infriats. En klar majoritet av samtalen är dessutom relaterade till avtalet mellan GE och kund. Det stämmer även med den information vi erhållit från GE avseende frekventa samtal. I kategorin Att etablera förväntningar består kundens agerande mest av informationssökande aktiviteter, t ex att kunden vill ha besked om något. Det avspeglas genom att kunden ställer en mängd frågor. Samtalen verkar vara ett sätt att reducera osäkerhet och söka bekräftelse om något. MKCs agerande bygger i stort på att besvara frågor från kunderna men även ställa motfrågor för att försäkra sig om att kundens ärende uppfattats korrekt. MKC bidrar ofta även med mer information än det kunden specifikt frågar efter. I kategorin Att infria förväntningar består kundens agerande mest av att informationslämnande aktiviteter som förväntas resultera i något, t ex att kunden meddelar att denne vill lämna mätaruppgifter, vill avsluta ett avtal eller vill anmäla vart pengar för avbrottsersättning ska sättas in. MKCs agerande består i att försäkra sig om att det är rätt kund, att rätt information utväxlas och att det i slutet av samtalet är klart vad som gjorts. MKC infriar förväntningar som 7

22 kunden har som baseras på avtalet mellan GE och kund. MKC är aktiv i att ställa frågor och följdfrågor till kunden. I de relativt få samtal som berör Att utvärdera förväntningar handlar samtliga om att kunden vill framföra någon form av klagomål eller synpunkter. Av de tre samtal vi detaljstuderat handlar två samtal även om att infria och ett samtal även om att etablera. I samtalen med kombination av utvärdera och infria var det MKC som tog initiativ till att infria förväntningar. Ett av dessa samtal handlade om att kunden ville klaga på att sju dagar är för kort tid för att anmäla mätarställning. MKC förklarade då att det inte var något problem utan att GE skulle ta hänsyn till det. Två av samtalen berör fakturor och det tredje handlar om avtal. Kundernas agerande i samtalen består i att de först ger en kort bakgrund till problemet och sen framför klagomålet. MKCs agerande handlar mycket om att identifiera kund och uttrycka en förståelse för kunden. Det senare märks genom att de uttrycker att de ska lösa det som uppstått; att de gör någon form av åtagande. Kategoriseringen resulterade även i följande figur som illustrerar hur de studerade samtalen fördelas inom respektive GE-kategori i förhållande till våra kategorier: 8

Att bemöta en missnöjd kund

Att bemöta en missnöjd kund Att bemöta en missnöjd kund En studie av klagomålshantering i hotellbranschen Martina Bergsten Anna Hedberg Stockholm HT 2005 Kandidatuppsats Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Att försäkra nöjdhet

Att försäkra nöjdhet UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats HT 2006 Handledare: Susanne Åberg Att försäkra nöjdhet En studie av kundmötet på Länsförsäkringar Uppsalas hemsida Karin Holmstrand

Läs mer

En marknadsundersökning för en ljusare framtid

En marknadsundersökning för en ljusare framtid Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2005 En marknadsundersökning för en ljusare framtid Författare: Carl Schnell Handledare: Stig Köpniwsky Sammanfattning

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Kandidatuppsats Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Författare: Tobias Gustafsson 860831 Mikael Nordvall 860928 Veronica Wetterlin 870427 Handledare: Viktorija Kalonaityte Examinator: Richard Nakamura

Läs mer

Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag

Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag Kvalitetsuppfyllelse ur kundens perspektiv Författare: Marie Magnusson Handledare: Åke Gabrielsson Student Handelshögskolan Vårterminen 2012 Examensarbete, 30

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Ped 622/PED 441 Kandidatuppsats, 10 poäng 41-60 poäng 2004-06-04 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Läkarnas räddning i strömmen av krav på ledarskapskompetens

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Författare: Johan Bortz Hamid Bitouie Handledare:

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi inriktning mot fastighetsförmedling

Examensarbete i ämnet företagsekonomi inriktning mot fastighetsförmedling Institutionen för ekonomi Titel: Val av fastighetsmäklare - en jämförelse småstad/storstad Författare: Petra Jonsson och Lena Rönn Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Ronja Ericsson Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Vilka faktorer påverkar konsumenten i sina val? Consumer behaviour regarding home insurances What factors affect the consumer s choice? Företagsekonomi

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Sandra Eklund & Malin

Läs mer

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård John Magnus Roos, Niklas Hansson & Ulrika Holmberg CFK-RAPPORT

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Motivationsarbete inom kundtjänst på tre svenska storbanker En deskriptiv studie ur ett ledar- och medarbetarperspektiv

Motivationsarbete inom kundtjänst på tre svenska storbanker En deskriptiv studie ur ett ledar- och medarbetarperspektiv Södertörns Högskola Uppsatsseminarium 2008-01-17 Handledare Karin Winroth Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Inriktning Ledarskap i förändring Motivationsarbete inom kundtjänst på tre svenska storbanker

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Skandiabanken bygger förtroende

Skandiabanken bygger förtroende Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Examensarbete Vårterminen 2005 Skandiabanken bygger förtroende - svårigheter med e-banking - Handledare: Författare: Finn Wiedersheim-Paul Anna Niregård

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer