Anders Ekengren, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Ekengren, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén"

Transkript

1 1 (46) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge kl BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Linda Norberg (M) Tobias Nässén (M) Ingegerd Thorngren (M) Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson (KD) Majvie Swärd (S) Khashayar Farmanbar (S) Sidney Holm (MP) Carl-Magnus Grenninger (S) ERSÄTTARE Eva Närvä-Eickenrodt (M) Ylva Sandström (M) Pernilla Hsu(M) Gunilla Elmberg (M) Monica Brohede Tellström (FP) Gunilla Grudevall-Steen (FP) Leif Holmberg (C) Anders Tiger (KD) Susanne Jörgensen Ekblom (S) Christina Ståldal (NL) Övriga deltagare Anders Ekengren, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén Utses att justera Majvie Swärd Justeringsdatum 16 januari 2013 Paragrafer 1-29 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Mats Gerdau Justerande Majvie Swärd

2 2 (46) BEVIS OM ANSLAGSDAG s protokoll är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 14 januari 2013 Anslaget sätts upp 17 januari 2013 Anslaget tas ned 8 februari 2013 Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus Underskrift... Liselotte Lexén Utdragsbestyrkande

3 3 (46) Innehållsförteckning 1 Dnr KFKS 2012/ Anmälningar Dnr KFKS 2012/ Delegationsbeslut Dnr KFKS 2002/ Yttrande och förtydligande med anledning av överklagad detaljplan för Norra Skuru, Sicklaön i Nacka kommun Dnr KFKS 2012/ Student- och ungdomsboende Dnr KFKS 2013/ Förtydligande av ansvaret som vårdgivare enligt 22 hälso- och sjukvårdslagen Dnr KFKS 2012/ Checkbelopp SFI kurs C och D Dnr KFKS 2011/ Månadsbokslut oktober Dnr KFKS 2012/ Internbudget 2013 för Förskola, Fritid & Skola Dnr KFKS 2012/ s internbudget Dnr KFKS 2013/ Attestanter, undertecknande av handlingar år 2013 för kommunstyrelsen Dnr KFKS 2012/ Upptagande av lån Dnr KFKS 2010/

4 4 (46) Åtgärder med anledning av medborgarförslag om minoritetsspråk Dnr KFKS 2012/ Fortsatt utveckling av inköpsprocessen genom stödjande team Dnr KFKS 2012/ Arbetsordning för kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Dnr KFKS 2012/ Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KFKS 2007/ Stadsnät i Nacka Dnr KFKS 2012/ Rättvisemärkt handel i kommunen Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämma med Nacka Stadshus AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2013 t.o.m. ordinarie bolagsstämma Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämma med Nacka Energi AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2013 t.o.m. ordinarie bolagsstämma Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämma med Nacka Energi Försälnings AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2013 t.o.m. ordinarie bolagsstämma Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämma med Nysätra Fastighets AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2013 t.o.m. ordinarie bolagsstämma Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämma med Nacka Pir AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2013 t.o.m. ordinarie bolagsstämma Dnr KFKS 2010/

5 5 (46) Val av 1 ombud i Boo Energi Ekonomisk förening fr.o.m. årsmöte 2013 t.o.m. årsmöte Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud vid bolagsstämmor med Kommentusgruppen för Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämmor med AB Vårljus (bolag för drift av hem för vård eller boende för barn och ungdomar HVB-hem ) fr.o.m. bolagsstämman 2013 t.o.m. bolagsstämman Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare till Sweden Green Building Councils årsstämma Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare till Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förenings årsstämma Dnr KFKS 2010/ Begäran om entledigande som ordförande och ledamot (C) i det lokala rådet Trygg & Säker i Älta från Anna-Karin Jonsson samt val av ny ordförande och ledamot för tiden intill utgången av Övriga frågor... 46

6 6 (46) 1 Dnr KFKS 2012/ Anmälningar noterar anmälningarna till protokollet. Anmälningar KS Ärende Skrivelser Brev inkommet och svar angående byggplaner för studentbostäder i Alphyddan Brev inkommet och svar angående byggplaner för studentbostäder i Alphyddan Åtgärd/ansvar Svar från planenheten Svar från stadsdirektören Anders Ekengren Inbjudningar Inbjudan till VAS-rådets årsmöte , KSL Övrigt Protokoll från KSAU, KSVU och KSSU i december Anmälningar KSAU Ärende Skrivelser Skrivelse från utförare angående checkbelopp i nacka hemtjänst, ledsagning, avlösning samt ändring av villkor, jämförelse Utredning av den kommunala hemtjänstens verksamhet Danderyd Åtgärd/ansvar Social- och äldredirektören Anders Fredriksson, överlämnad till SÄN

7 7 (46) Rapporter Revisionsrapport nr 2/2012 Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport nr 3/2012 Granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom den egna produktionen Cirkulär, SKL Cirkulär 12:57, 12:60, 12:61, 12:65 SKL Politiker per län 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län? KSL Gemensamt programpris inom gymnasieskolan Övrigt Ändringa i kulturnämndens delegationsordning med anledning av revisorernas rapport Revisionsskrivelse angående upphandling av parkdriftentreprenad i Boo Nutid & framtid, om Stockholmsregionens utveckling, Länsstyrelsen i Stockholms län Protokoll från föreningsrådet i Älta 18/9 och 20/ Baltic Cities Bulletin Anmälningar KSVU Ärende Skrivelser Brev från fackliga representanter vid Saltsjö- Duvnäs skola Åtgärd/ansvar Svar från Einar Fransson, produktionsdirektör

8 8 (46) 2 Dnr KFKS 2012/ Delegationsbeslut s arbetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet. Delegationsbeslut, anmälningar KSAU Ärende Delegationsbeslut gallring Proof att inte lämna ut handling Delegationsbeslut byte av enhetsnamn Delegationsbeslut fattade av fastighetsdirektören Delegationsbeslut exploatering, se sep lista Ansvarig Administrativa direktören Mats Bohman Stadsjuristen Helena Meier Stadsdirektören Lena Dahlstedt Fastighetsdirektören Jenny Asmundsson Delegationsbeslut exploatering Datum Nr Typ av beslut Stadsbyggnadsprojekt Fastighet/-er Avtal om fastighetsreglering 9409 Vikingshillsvägen Kummelnäs 1:898 och Velamsund 19: Avtal om etableringsyta 9301 Ramsmora 1:1 och upplag Område F Kontrakt för stängning av Sjöqvarnsbacken 9164 Saltsjöqvarn Servitutsavtal med Stockholm 9609 Södra Hedvigslund Älta 10:1 Delegationsbeslut, anmälningar KSVU Ärende VSS Förändringar beslutsattestanter från Ansvarig Produktionsdirektör A Böe

9 9 (46) 3 Dnr KFKS 2002/ Yttrande och förtydligande med anledning av överklagad detaljplan för Norra Skuru, Sicklaön i Nacka kommun föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. 1. Kommunfullmäktige medger i enlighet med 13 kap 8 plan- och bygglagen (1887:10) att detaljplanen för Norra Skuru, antagen den 12 december 2011, 346, ändras på följande sätt. Bestämmelsen WV1 ändras så att den får följande lydelse på plankartan. WV1: Småbåtshamn för fastigheterna Sicklaön 12:59, 12:62, 12:66, 12:67, 12:68, 12:69, 12:70, 12:71 och 12:72. Bestämmelsen WB1 ändras till WB2 i Kungsviken (norra delen) och får följande lydelse på plankartan. WB2: Brygga för fastigheterna Sicklaön 12:12, 12:13, 12:14, 12:15, 12:16, 12:17, 12:19, 12:20, 12:21, 12:22, 12:23, 12:28, 12:30, 12:31, 12:35 och 12: Om länsstyrelsen trots kommunens medgivande om ändring i detaljplanen, finner att detaljplanen bör upphävas medger kommunen, med stöd av samma lagrum som ovan, att del av detaljplan istället upphävs. Kommunen medger då att detaljplanen upphävs i de delar där två vattenområden är markerade med WV1 och 16 vattenområden i Kungsviken (norra delen) är markerade med WB1. 3. Kommunfullmäktige antar föreslaget yttrande till länsstyrelsen, där ovanstående medgivanden framgår. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 12 december Planenhetens tjänsteskrivelse den 21 december 2012 Bilaga 1Länsstyrelsen i Stockholms län, skrivelse Bilaga 2 Förslag till yttrande med förtydligande av detaljplanekarta

10 10 (46) Ärendets tidigare behandling i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 12 december Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut. 1. Kommunfullmäktige medger i enlighet med 13 kap 8 plan- och bygglagen (1887:10) att detaljplanen för Norra Skuru, antagen den 12 december 2011, 346, ändras på följande sätt. Bestämmelsen WV1 ändras så att den får följande lydelse på plankartan. WV1: Småbåtshamn för fastigheterna Sicklaön 12:59, 12:62, 12:66, 12:67, 12:68, 12:69, 12:70, 12:71 och 12:72. Bestämmelsen WB1 ändras till WB2 i Kungsviken (norra delen) och får följande lydelse på plankartan. WB2: Brygga för fastigheterna Sicklaön 12:12, 12:13, 12:14, 12:15, 12:16, 12:17, 12:19, 12:20, 12:21, 12:22, 12:23, 12:28, 12:30, 12:31, 12:35 och 12: Om länsstyrelsen trots kommunens medgivande om ändring i detaljplanen, finner att detaljplanen bör upphävas medger kommunen, med stöd av samma lagrum som ovan, att del av detaljplan istället upphävs. Kommunen medger då att detaljplanen upphävs i de delar där två vattenområden är markerade med WV1 och 16 vattenområden i Kungsviken (norra delen) är markerade med WB1. 3. Kommunfullmäktige antar föreslaget yttrande till länsstyrelsen, där ovanstående medgivanden framgår. sgång beslutade i enlighet med planenhetens förslag.

11 11 (46) 4 Dnr KFKS 2012/ Student- och ungdomsboende ger exploateringsenheten i uppdrag att utarbeta förslag till Start-PM och optionsavtal för Alphyddan och Ektorp, samt ger planenheten i uppdrag att ytterligare utreda planförutsättningarna i Björknäs, i enlighet med rekommendationerna i juryns utlåtande. I arbetet rörande Alphyddan ska, förutom att pröva nya bostäder, också ingå att pröva förutsättningarna att lösa områdets parkeringsproblem liksom att särskilt beakta kvalitet och omfattning av Alphyddas friytor. Bostadsprojektet kan under planprocessens gång komma att justeras om det bedöms att viktiga grönytor behöver säkras. En dialog om detta ska föras med berörda bostadsrättsföreningar och boende i området. Ärende Nacka kommun gick i juni 2012 ut med en inbjudan till intresseanmälan i syfte att få till stånd studentbostäder och/eller ungdomsbostäder med rimliga hyresnivåer. 12 företag lämnade in intresseanmälan och idéförslag. Totalt lämnades 22 idéförslag in på tre kommunala markområden. De inlämnade förslagen har utvärderats av en jury som sammanställt sina synpunkter i ett utlåtande daterat I utlåtandet lämnas rekommendationer för de olika områdena. s arbetsutskott den 4 december Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2012 Juryns utlåtande SBC BO, förslag Alphyddan Hyris AB, förslag Alphyddan Sjaelsö, förslag Alphyddans gröna gårdar Sjaelsö, förslag Farstukvist Alphyddans Byggvesta, förslag Ektorp Sjaelsö, förslag Farstukvist Björknäs Ärendets tidigare behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.

12 12 (46) ger exploateringsenheten i uppdrag att utarbeta förslag till Start-PM och optionsavtal för Alphyddan och Ektorp, samt ger planenheten i uppdrag att ytterligare utreda planförutsättningarna i Björknäs, i enlighet med rekommendationerna i juryns utlåtande. I arbetet rörande Alphyddan ska, förutom att pröva nya bostäder, också ingå att pröva förutsättningarna för att lösa områdets parkeringsproblem liksom att särskilt beakta kvalitet och omfattning av Alphyddans friområden. Yrkanden Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Hans Peters (C), Stefan Saläng (FP), Jan-Eric Jansson (KD), Majvie Swärd (S) och Sidney Holm (MP), bifall till följande, utdelade förslag. ger exploateringsenheten i uppdrag att utarbeta förslag till Start-PM och optionsavtal för Alphyddan och Ektorp, samt ger planenheten i uppdrag att ytterligare utreda planförutsättningarna i Björknäs, i enlighet med rekommendationerna i juryns utlåtande. I arbetet rörande Alphyddan ska, förutom att pröva nya bostäder, också ingå att pröva förutsättningarna att lösa områdets parkeringsproblem liksom att särskilt beakta kvalitet och omfattning av Alphyddas friytor. Bostadsprojektet kan under planprocessens gång komma att justeras om det bedöms att viktiga grönytor behöver säkras. En dialog om detta ska föras med berörda bostadsrättsföreningar och boende i området. sgång beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande. Protokollsanteckningar Sidney Holm lät anteckna följande. Miljöpartiet tycker det är bra att det äntligen görs ansträngningar för att få fram lite nya student- och ungdomsbostäder med en rimlig hyresnivå här i Nacka. Det är dock inte bra att projektens närmsta grannar inte informerats tidigare av kommunen utan får reda på planerna genom lokalpressen. Nu är det viktigt att de närboende i de aktuella områdena tidigt inbjuds till samråd och får vara delaktiga i den fortsatta processen. Deras kunskaper och synpunkter är av yttersta vikt för att exploateringarna ska bli så bra som möjligt.

13 13 (46) Stefan Saläng lät anteckna följande. Från Folkpartiets sida är vi ytterligt angelägna att få till stånd fler student- och ungdomsbostäder med rimliga hyresnivåer i Nacka. Utifrån juryns utlåtande anser vi att alternativet Ektorp ska prioriteras i det fortsatta arbetet. Vi anser också att en kompletteringsbebyggelse i Alphyddan bör prövas men att det förutsätter tidig dialog med bostadsrättsföreningarna och boende inom området om parkeringsproblemen och hur tillgängligheten till natur och aktivitetsytor inom området ska säkras.

14 14 (46) 5 Dnr KFKS 2013/ Förtydligande av ansvaret som vårdgivare enligt 22 hälso- och sjukvårdslagen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar förtydliga social- och äldrenämndens reglemente genom följande tillägg till första stycket i punkten B, före den sista meningen. Social- och äldrenämnden utgör vårdgivare enligt 22 hälso- och sjukvårdslagen. s arbetsutskott den 4 december Social- och äldrenämnden den 13 november Tjänsteskrivelse den 1 november 2012 Ärendets tidigare behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut. föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar förtydliga social- och äldrenämndens reglemente genom följande tillägg till första stycket i punkten B, före den sista meningen. Social- och äldrenämnden utgör vårdgivare enligt 22 hälso- och sjukvårdslagen. i Social- och äldrenämnden den 13 november Social- och äldrenämnden föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar förtydliga social- och äldrenämndens reglemente genom följande tillägg till första stycket i punkten B, före den sista meningen. Social- och äldrenämnden utgör vårdgivare enligt 22 hälso- och sjukvårdslagen. sgång beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

15 15 (46) 6 Dnr KFKS 2012/ Checkbelopp SFI kurs C och D föreslår kommunfullmäktige att fastställa checkbeloppet för svenskundervisning för invandrare (SFI), kurs C och D till kronor för år Ärendet Checkbeloppet för svenskundervisning för invandrare (SFI), kurs C och D blev fel i underlaget till beslutsärendet Mål & Budget AFN (AFN 2012/57-040) och felet följde med fram till M&B-beslutet i KF. Arbets- och företagsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa checkbeloppet för svenskundervisning för invandrare (SFI), kurs C och D till kronor för år Arbets- och företagsnämnden den 12 december Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2012 Ärendets tidigare behandling i arbets- och företagsnämnden den 12 december Arbets- och företagsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa checkbeloppet för svenskundervisning för invandrare (SFI), kurs C och D till kronor för år Yrkanden Jan-Eric Jansson (KD) yrkade bifall till arbets- och företagsnämndens förslag. Majvie Swärd (S) meddelade att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag. sgång beslutade i enlighet med Jan-Eric Janssons yrkande.

16 16 (46) 7 Dnr KFKS 2011/ Månadsbokslut oktober 2012 noterar månadsbokslut för oktober Ärende Årsprognos för årets resultat för 2012 uppgår till 145 mnkr. Årsprognos för balanskravsresultatet uppgår till 52 mnkr, vilket är 30 mnkr bättre än budget och 1,3 mnkr bättre än prognosen i september. Störst avvikelse mot budget finns inom förskola, fritid och skola (FFS) som avviker med 45 mnkr mot budget vilket dock är oförändrat mot prognosen i T2 och september. Utbildningsnämndens årsprognos är 6 mnkr bättre än i september och lämnar en prognos på +7 mnkr mot budget. Prognoserna för bygg- och förvaltningsenheten samt markenheten har blivit -3,5 mnkr sämre respektive -9 mnkr sämre för markenheten. Finansnettot bedöms bli ca 22 mnkr lägre än budget vilket är 2 mnkr bättre än i september och T2. Årsprognosen för skattenettot är oförändrat med 46 mnkr bättre än budget. Prognosen för reavinster bedöms oförändrade sedan T2. s arbetsutskott den 4 december Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2012 Ärendets tidigare behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut. noterar månadsbokslut för oktober sgång beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

17 17 (46) 8 Dnr KFKS 2012/ Internbudget 2013 för Förskola, Fritid & Skola fastställer föreslagen internbudget för Förskola, Fritid & Skola 2013 och noterar att den ingår som del i kommunstyrelsens internbudget. Ärendet Vid kommunstyrelsens verksamhetsutskott i december 2012 uppdrogs produktionsdirektören att till kommunstyrelsen i januari, vid behandlingen av kommunstyrelsens samlade internbudget, återkomma med ett förslag till budget 2013 för FFS som är i balans. Förskola, Fritid & Skola, FFS, redovisar en budget i balans. Verksamhetsområdets budget är på drygt 1,8 miljarder kronor. Sedan december har ett omfattande kvalitetssäkringsarbete pågått där resultatenheternas budgetunderlag har granskats och korrigerats i samarbete med ansvariga chefer. Efter genomgång har vissa enheters underskott minskat. Intäkter och kostnader ökar 2013 med 94,3 mkr jämfört med budget Den ökade budgetomslutningen beror på olika faktorer. Förändrat hyressystem samt utfall av löneavtal har kompenserats via högre checkbelopp. Övriga verksamheter inom FFS, inte förskola och skola dvs. barn och elevhälsan, Nacka musikskola, bibliotek och fritidsgårdarna har ej kompenserats. Verksamhet, mkr Budget 2013 Intäkter Kostnader Resultat FFS Summa 0 Verksamhet, mkr Utfall Utfall Prognos okt Budget Förskola, Fritid & Skola -23,5-64,0-45,0 0 Summa -23,5-64,0-45,0 0

18 18 (46) I internbudgeten ingår att lyfta fram tre till fem väsentliga områden för de närmaste tre åren. De tre väsentliga områden som FFS valt att prioritera de närmaste tre åren är - Högre måluppfyllelse - Attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare - Budget i balans Förskola, Fritid och Skolas tjänsteskrivelse den 26 november 2012, rev 7 januari 2013 Bilaga s verksamhetsutskott den 18 december Ärendets tidigare behandling i kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 18 december s verksamhetsutskott överlämnade föreslagen internbudget för Förskola, Fritid & Skola 2013 som preliminärt förslag till kommunstyrelsen som del i kommunstyrelsens internbudget. s verksamhetsutskott uppdrog åt produktionsdirektören att till kommunstyrelsen i januari, vid behandlingen av kommunstyrelsens samlade internbudget, återkomma med ett förslag till budget 2013 för FFS som är i balans. Yrkanden Linda Norberg (M) yrkade bifall till Förskola, Fritid och Skolas förslag. Carl-Magnus Grenninger (S) meddelade Socialdemokraterna ej deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag. sgång beslutade i enlighet med Linda Norbergs yrkande. Protokollsanteckningar Linda Norberg lät anteckna följande till protokollet. I syfte att uppnå balanserade budgetar är det angeläget att skolorna också arbetar med att öka sina intäkter i form av att öka antalet elever/barn i verksamheterna.

19 19 (46) Carl-Magnus Grenninger, Majvie Swärd (S), Khashayar Farmanbar (S) och Susanne Ekblom (S) lät anteckna följande. Internhyressystemet i dess nuvarande form skapar stora orättvisor för Nackas skolor. Beroende på tillfälliga svängningar i elevunderlaget och lokalernas utformning kan hyran ta stora delar av skolans intäkter medan andra skolor har betydligt lägre hyreskostnad per elev. Det är inte rimligt att elever, beroende på vilken skola de råkat välja, får mindre resurser till lärare och material än elever i andra skolor där hyran per elev är betydligt mindre. I stället bör internhyran, precis som i Stockholm, lyftas ut för den check skolorna får för varje elev. På det sättet blir förutsättningarna för de olika skolorna i kommunen mer rättvisa, vilket betyder att elever och föräldrar kan känna sig trygga med att just deras skola har pengar till lärare och skolböcker i stället för en alltför hög hyra. Vi vill internhyran i skolan snarast utreds, med det uttalade syftet att lyfta ut internhyran ur medlen för den löpande verksamheten på respektive skola.

20 20 (46) 9 Dnr KFKS 2012/ s internbudget 2013 beslutar fastställa kommunstyrelsens internbudget för år 2013 enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets förslag, utifrån kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget år uppdrar åt stadsledningskontoret att senast i samband med T1 redovisa budget på enhetsnivå för respektive myndighets- och huvudmannaenhet samt också hur intäkterna för både myndighets- och huvudmannaenheterna och stödenheterna fördelas på avgifter, övriga externa intäkter, intäkter från nämnd samt intäkter som är kostnader som är utfördelade på verksamheter. Ärende Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige uppgår totalt till 30,772 mkr, vilket är en ökning med 50 tkr jämfört med motsvarande ram för Stadsledningskontorets budget uppgår till -76,783 mkr, vilket är oförändrat jämfört med 2012 års budgetram. Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2013 Yrkanden Mats Gerdau (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag med följande tillägg. uppdrar åt stadsledningskontoret att senast i samband med T1 redovisa budget på enhetsnivå för respektive myndighets- och huvudmannaenhet samt också hur intäkterna för både myndighets- och huvudmannaenheterna och stödenheterna fördelas på avgifter, övriga externa intäkter, intäkter från nämnd samt intäkter som är kostnader som är utfördelade på verksamheter. Majvie Swärd (S) meddelade att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag. sgång beslutade enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

21 21 (46) 10 Dnr KFKS 2013/1-002 Attestanter, undertecknande av handlingar år 2013 för kommunstyrelsen 1. utser stadsdirektör Lena Dahlstedt och administrativ direktör Mats Bohman, var för sig, att vara beslutsattestant för kommunens samtliga ansvar. Under stadsdirektörens frånvaro följer dennes beslutsattesträtt till tillförordnad stadsdirektör. 2. utser stadsdirektör Lena Dahlstedt att vara beslutsattestant för kommunens tillgångs- och skuldkonton. delegerar till stadsdirektören att besluta om förändring av beslutsattestanter för kommunens tillgångs- och skuldkonton. Stadsdirektörens beslut ska anmälas till styrelsen. 3. utser ordinarie beslutsattestanter och ersättare inom respektive ansvarsområde enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse; sattestanter för kommunstyrelsen 2013 och enligt bilaga 2; sattestanter för produktionsverksamheterna Ordinarie beslutsattestant har rätt att vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde. Delegationsbesluten ska anmälas till styrelsen. 4. utser attestanter med ersättare för behörighet/ slutregistrering/ utbetalning enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse. 5. beslutar om behörigheter avseende plusgirouttag, undertecknande av mervärdeskattedeklaration enligt bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse. 6. gör följande exemplifiering av vilka som enligt 8 i kommunstyrelsens reglemente och 9 reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Nacka kommun har rätt att underteckna handlingar för kommunstyrelsen. För kommunstyrelsen undertecknar kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, eller vid förfall för denne, förste vice ordförande Stefan Saläng eller andre vice ordföranden Majvie Swärd i förening med endera tjänstemannen Stadsdirektör Lena Dahlstedt Administrativ direktör Mats Bohman Näringslivsdirektör Anders Börjesson Personaldirektör Elisabeth Carle Stadsbyggnadsdirektör Anders Ekengren Fritidsdirektör Åsa Engwall Teknisk direktör Dag Björklund Fastighetsdirektör Jenny Asmundsson Socialdirektör Anders Fredriksson Arbetsmarknadsdirektör Malin Westerback Kultur- och utbildningsdirektör Susanne Nord Stadsjurist Helena Meier

22 22 (46) Kommunikationsdirektör Ann-Sofie Mårtensson Ekonomidirektör Hans Nyström Produktionsdirektör Verksamhetsområdet Sociala stödresurser Anette Böe Produktionsdirektör Förskola, Fritid & Skola Einar Fransson Ärende utser stadsdirektör Lena Dahlstedt och administrativ direktör Mats Bohman, var för sig, att vara beslutsattestant för kommunens samtliga ansvar. Under stadsdirektörens frånvaro följer dennes beslutsattesträtt till tillförordnad stadsdirektör. utser ordinarie beslutsattestanter och ersättare inom respektive ansvarsområde enligt bilaga 1 och bilaga 2. Ordinarie beslutsattestant har rätt att vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde. Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2013 Yrkanden Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag. Carl-Magnus Grenninger (S) yrkade följande ändringsyrkande. Ordinarie beslutsattestant har rätt att vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde ändras till Ordinarie beslutsattestant har rätt att tillfälligt vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde Ingegerd Thorngren (M) yrkade avslag på Carl-Magnus Grenningers ändringsyrkande. sgång beslutade i enlighet med Cathrin Bergenstråhles yrkande. Med bifall till Ingegerd Thorngrens yrkande avslog kommunstyrelsen Carl-Magnus Grenningers ändringsyrkande.

23 23 (46) 11 Dnr KFKS 2012/ Upptagande av lån beslutar att ta upp nya lån på 200 mkr. Dessutom beslutas att 400 mkr som förfaller i februari 2013 refinansieras till samma belopp. ger ekonomidirektören och budgetcontrollern var för sig uppdraget att genomföra affären och välja det alternativ man bedömer vara bäst. Låneförfrågan kommer innefatta alternativet stiborlån med kapitalbindning 1-5 år. Ärende Ett lån på 400 mkr förfaller och behöver därför upphandlas på nytt. Ett beslut på ett nytt lån på 200 mkr behövs för att finansiera kommande investeringar. Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2012 sgång beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Protokollsanteckningar Khashayar Farmanbar (S), Majvie Swärd (S), Carl-Magnus Grenninger (S) och Susanne Ekblom (S) lät anteckna följande. Det är med oro som vi socialdemokrater ser hur kommunens ekonomi under många år ansträngts och hur belåningsgraden ökat i takt med att kommunens resurser har sålts ut för att finansiera ett system som i grunden inte kan bära sina egna kostnader. Det uppkomna ekonomiska läget kan inte enbart skyllas på investeringar och tillväxt, då de också har medfört ökat skatteunderlag. Inte heller finns lösningen i att motsätta sig tillväxt och ökat skatteunderlag i kommunen. Det är med motvilja som vi ser hur kommunen tvingas till mer lån, utan att majoriteten presenterar en plan för långsiktig sund ekonomi. Sidney Holm (MP) lät anteckna följande. Blott fjorton dagar in på det nya året beslutar kommunstyrelsen enhälligt om att låna upp 200 miljoner nya friska kronor och samtidigt låna om 400 miljoner kronor till ett lån som förfaller i februari. Eftersom kommunkassan är oroväckande tom och det är Alliansens

24 24 (46) budget som gäller finns det inte särskilt mycket annat att göra, även om det givetvis känns som en tråkig inledning på det nya året. Det är säkert många som undrar hur det kunde gå så illa och, varför gör de på detta viset? Kommunen har länge haft en topplacering i Moderaternas tävling om Sveriges lägsta kommunalskatt och de som är tävlingsinriktade kan känna sig stolta över resultatet men, medaljen har också en baksida. För att kunna hålla så låg skatt som möjligt har man hela tiden sålt ut Nackabornas gemensamma tillgångar! År 1991 togs kommunallagens bestämmelse om skyddet av den kommunala förmögenheten bort. Bestämmelsen byggde på tanken att en generation inte har rätt att förbruka vad föregående generationer ihopbragt till sina efterkommandes gagn. En kommuns egendom skulle alltså förvaltas så att den inte minskade i värde. Reglerna om förmögenhetsskydd ersattes av en ganska luddig bestämmelse om god ekonomisk hushållning som Nackas styrande tolkat på sitt eget sätt. I förarbetet till lagen är det inte helt klart vad som menas god ekonomisk hushållning men det anges i alla fall att det sett över tid ska råda balans mellan intäkter och utgifter. De senaste 10 åren har kommunen bara finansierat 38 % av alla investeringar med skatteintäkter, resten har man finansierat via utförsäljningar, eftersatt underhåll och banklån. När nu säljobjekten börjar ta slut finansieras en allt större del av underskottet med banklån i stället. Alla skulder måste förr eller senare betalas tillbaka och om vi inte gör det idag, lämpar vi över en allt större skuld på våra barn och barnbarn. Den här ohållbara lånekarusellen kan inte fortsätta. Miljöpartiet vill att kommunen med start nästa mandatperiod ska finansiera alla investeringar till 100 % med skattemedel. Vi vill också införa ett kommunalt överskottsmål där 1 % av skatteintäkterna ska gå till att betala av på våra skulder. Vi vill ha en bred politisk överenskommelse om att sluta låna pengar och istället växa av egen kraft. Vi kanske inte kan växa lika snabbt som idag men vi ska i alla fall inte lämpa över en allt större skuldbörda på nästa generation. Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande. Lånenivån borde ligga på en högre nivå än den låga nivå som Nacka nu ligger på då det gäller exploateringar som görs i förnyelseområdena. Det skulle innebära att allmänna nyttigheter som vägar och annat betalades över skatten och inte som nu, av enskilda drabbade fastighetsägare. Betalningsnivån liknar närmast en gambling, där aktiva invånare lyckas minska kostnaderna och beskeden från kommunen varierar. Nacka borde som landets flesta kommuner betala vägar och liknande nyttigheter över skatt och göra en annan planering för sina förnyelseområden än den som görs idag, med invånarnas behov, idéer, önskemål och rättsäkerhet i fokus.

Justeringsdatum 20 mars 2012 97 Paragrafer 58-97 22 mars 2012 58-96 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Erik Langby Justerande

Justeringsdatum 20 mars 2012 97 Paragrafer 58-97 22 mars 2012 58-96 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Erik Langby Justerande 1 (91) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge Kl 15.50-18.15 BESLUTANDE Erik Langby (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) tjg 58-96 Cathrin Bergenstråhle (M) Linda Norberg (M) Lars Berglund (M) Ingegerd Thorngren (M)

Läs mer

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2)

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) 1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 2 juni 2015 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2014-10-07 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

MÅL & BUDGET 2014 2016

MÅL & BUDGET 2014 2016 MÅL & BUDGET 2014 2016 2014-2016 2013-10-21 1 (113) TJÄNSTESKRIVELSE KFSK 2013/182-040 Kommunstyrelsen Mål och budget 2014-2016 Innehåll Alliansens budget för framtidstro, tillväxt och natur... 2 Förutsättningar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2014-04-29 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer