Anders Ekengren, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Ekengren, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén"

Transkript

1 1 (46) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge kl BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Linda Norberg (M) Tobias Nässén (M) Ingegerd Thorngren (M) Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson (KD) Majvie Swärd (S) Khashayar Farmanbar (S) Sidney Holm (MP) Carl-Magnus Grenninger (S) ERSÄTTARE Eva Närvä-Eickenrodt (M) Ylva Sandström (M) Pernilla Hsu(M) Gunilla Elmberg (M) Monica Brohede Tellström (FP) Gunilla Grudevall-Steen (FP) Leif Holmberg (C) Anders Tiger (KD) Susanne Jörgensen Ekblom (S) Christina Ståldal (NL) Övriga deltagare Anders Ekengren, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén Utses att justera Majvie Swärd Justeringsdatum 16 januari 2013 Paragrafer 1-29 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Mats Gerdau Justerande Majvie Swärd

2 2 (46) BEVIS OM ANSLAGSDAG s protokoll är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 14 januari 2013 Anslaget sätts upp 17 januari 2013 Anslaget tas ned 8 februari 2013 Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus Underskrift... Liselotte Lexén Utdragsbestyrkande

3 3 (46) Innehållsförteckning 1 Dnr KFKS 2012/ Anmälningar Dnr KFKS 2012/ Delegationsbeslut Dnr KFKS 2002/ Yttrande och förtydligande med anledning av överklagad detaljplan för Norra Skuru, Sicklaön i Nacka kommun Dnr KFKS 2012/ Student- och ungdomsboende Dnr KFKS 2013/ Förtydligande av ansvaret som vårdgivare enligt 22 hälso- och sjukvårdslagen Dnr KFKS 2012/ Checkbelopp SFI kurs C och D Dnr KFKS 2011/ Månadsbokslut oktober Dnr KFKS 2012/ Internbudget 2013 för Förskola, Fritid & Skola Dnr KFKS 2012/ s internbudget Dnr KFKS 2013/ Attestanter, undertecknande av handlingar år 2013 för kommunstyrelsen Dnr KFKS 2012/ Upptagande av lån Dnr KFKS 2010/

4 4 (46) Åtgärder med anledning av medborgarförslag om minoritetsspråk Dnr KFKS 2012/ Fortsatt utveckling av inköpsprocessen genom stödjande team Dnr KFKS 2012/ Arbetsordning för kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Dnr KFKS 2012/ Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KFKS 2007/ Stadsnät i Nacka Dnr KFKS 2012/ Rättvisemärkt handel i kommunen Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämma med Nacka Stadshus AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2013 t.o.m. ordinarie bolagsstämma Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämma med Nacka Energi AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2013 t.o.m. ordinarie bolagsstämma Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämma med Nacka Energi Försälnings AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2013 t.o.m. ordinarie bolagsstämma Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämma med Nysätra Fastighets AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2013 t.o.m. ordinarie bolagsstämma Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämma med Nacka Pir AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2013 t.o.m. ordinarie bolagsstämma Dnr KFKS 2010/

5 5 (46) Val av 1 ombud i Boo Energi Ekonomisk förening fr.o.m. årsmöte 2013 t.o.m. årsmöte Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud vid bolagsstämmor med Kommentusgruppen för Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämmor med AB Vårljus (bolag för drift av hem för vård eller boende för barn och ungdomar HVB-hem ) fr.o.m. bolagsstämman 2013 t.o.m. bolagsstämman Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare till Sweden Green Building Councils årsstämma Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare till Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förenings årsstämma Dnr KFKS 2010/ Begäran om entledigande som ordförande och ledamot (C) i det lokala rådet Trygg & Säker i Älta från Anna-Karin Jonsson samt val av ny ordförande och ledamot för tiden intill utgången av Övriga frågor... 46

6 6 (46) 1 Dnr KFKS 2012/ Anmälningar noterar anmälningarna till protokollet. Anmälningar KS Ärende Skrivelser Brev inkommet och svar angående byggplaner för studentbostäder i Alphyddan Brev inkommet och svar angående byggplaner för studentbostäder i Alphyddan Åtgärd/ansvar Svar från planenheten Svar från stadsdirektören Anders Ekengren Inbjudningar Inbjudan till VAS-rådets årsmöte , KSL Övrigt Protokoll från KSAU, KSVU och KSSU i december Anmälningar KSAU Ärende Skrivelser Skrivelse från utförare angående checkbelopp i nacka hemtjänst, ledsagning, avlösning samt ändring av villkor, jämförelse Utredning av den kommunala hemtjänstens verksamhet Danderyd Åtgärd/ansvar Social- och äldredirektören Anders Fredriksson, överlämnad till SÄN

7 7 (46) Rapporter Revisionsrapport nr 2/2012 Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport nr 3/2012 Granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom den egna produktionen Cirkulär, SKL Cirkulär 12:57, 12:60, 12:61, 12:65 SKL Politiker per län 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län? KSL Gemensamt programpris inom gymnasieskolan Övrigt Ändringa i kulturnämndens delegationsordning med anledning av revisorernas rapport Revisionsskrivelse angående upphandling av parkdriftentreprenad i Boo Nutid & framtid, om Stockholmsregionens utveckling, Länsstyrelsen i Stockholms län Protokoll från föreningsrådet i Älta 18/9 och 20/ Baltic Cities Bulletin Anmälningar KSVU Ärende Skrivelser Brev från fackliga representanter vid Saltsjö- Duvnäs skola Åtgärd/ansvar Svar från Einar Fransson, produktionsdirektör

8 8 (46) 2 Dnr KFKS 2012/ Delegationsbeslut s arbetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet. Delegationsbeslut, anmälningar KSAU Ärende Delegationsbeslut gallring Proof att inte lämna ut handling Delegationsbeslut byte av enhetsnamn Delegationsbeslut fattade av fastighetsdirektören Delegationsbeslut exploatering, se sep lista Ansvarig Administrativa direktören Mats Bohman Stadsjuristen Helena Meier Stadsdirektören Lena Dahlstedt Fastighetsdirektören Jenny Asmundsson Delegationsbeslut exploatering Datum Nr Typ av beslut Stadsbyggnadsprojekt Fastighet/-er Avtal om fastighetsreglering 9409 Vikingshillsvägen Kummelnäs 1:898 och Velamsund 19: Avtal om etableringsyta 9301 Ramsmora 1:1 och upplag Område F Kontrakt för stängning av Sjöqvarnsbacken 9164 Saltsjöqvarn Servitutsavtal med Stockholm 9609 Södra Hedvigslund Älta 10:1 Delegationsbeslut, anmälningar KSVU Ärende VSS Förändringar beslutsattestanter från Ansvarig Produktionsdirektör A Böe

9 9 (46) 3 Dnr KFKS 2002/ Yttrande och förtydligande med anledning av överklagad detaljplan för Norra Skuru, Sicklaön i Nacka kommun föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. 1. Kommunfullmäktige medger i enlighet med 13 kap 8 plan- och bygglagen (1887:10) att detaljplanen för Norra Skuru, antagen den 12 december 2011, 346, ändras på följande sätt. Bestämmelsen WV1 ändras så att den får följande lydelse på plankartan. WV1: Småbåtshamn för fastigheterna Sicklaön 12:59, 12:62, 12:66, 12:67, 12:68, 12:69, 12:70, 12:71 och 12:72. Bestämmelsen WB1 ändras till WB2 i Kungsviken (norra delen) och får följande lydelse på plankartan. WB2: Brygga för fastigheterna Sicklaön 12:12, 12:13, 12:14, 12:15, 12:16, 12:17, 12:19, 12:20, 12:21, 12:22, 12:23, 12:28, 12:30, 12:31, 12:35 och 12: Om länsstyrelsen trots kommunens medgivande om ändring i detaljplanen, finner att detaljplanen bör upphävas medger kommunen, med stöd av samma lagrum som ovan, att del av detaljplan istället upphävs. Kommunen medger då att detaljplanen upphävs i de delar där två vattenområden är markerade med WV1 och 16 vattenområden i Kungsviken (norra delen) är markerade med WB1. 3. Kommunfullmäktige antar föreslaget yttrande till länsstyrelsen, där ovanstående medgivanden framgår. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 12 december Planenhetens tjänsteskrivelse den 21 december 2012 Bilaga 1Länsstyrelsen i Stockholms län, skrivelse Bilaga 2 Förslag till yttrande med förtydligande av detaljplanekarta

10 10 (46) Ärendets tidigare behandling i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 12 december Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut. 1. Kommunfullmäktige medger i enlighet med 13 kap 8 plan- och bygglagen (1887:10) att detaljplanen för Norra Skuru, antagen den 12 december 2011, 346, ändras på följande sätt. Bestämmelsen WV1 ändras så att den får följande lydelse på plankartan. WV1: Småbåtshamn för fastigheterna Sicklaön 12:59, 12:62, 12:66, 12:67, 12:68, 12:69, 12:70, 12:71 och 12:72. Bestämmelsen WB1 ändras till WB2 i Kungsviken (norra delen) och får följande lydelse på plankartan. WB2: Brygga för fastigheterna Sicklaön 12:12, 12:13, 12:14, 12:15, 12:16, 12:17, 12:19, 12:20, 12:21, 12:22, 12:23, 12:28, 12:30, 12:31, 12:35 och 12: Om länsstyrelsen trots kommunens medgivande om ändring i detaljplanen, finner att detaljplanen bör upphävas medger kommunen, med stöd av samma lagrum som ovan, att del av detaljplan istället upphävs. Kommunen medger då att detaljplanen upphävs i de delar där två vattenområden är markerade med WV1 och 16 vattenområden i Kungsviken (norra delen) är markerade med WB1. 3. Kommunfullmäktige antar föreslaget yttrande till länsstyrelsen, där ovanstående medgivanden framgår. sgång beslutade i enlighet med planenhetens förslag.

11 11 (46) 4 Dnr KFKS 2012/ Student- och ungdomsboende ger exploateringsenheten i uppdrag att utarbeta förslag till Start-PM och optionsavtal för Alphyddan och Ektorp, samt ger planenheten i uppdrag att ytterligare utreda planförutsättningarna i Björknäs, i enlighet med rekommendationerna i juryns utlåtande. I arbetet rörande Alphyddan ska, förutom att pröva nya bostäder, också ingå att pröva förutsättningarna att lösa områdets parkeringsproblem liksom att särskilt beakta kvalitet och omfattning av Alphyddas friytor. Bostadsprojektet kan under planprocessens gång komma att justeras om det bedöms att viktiga grönytor behöver säkras. En dialog om detta ska föras med berörda bostadsrättsföreningar och boende i området. Ärende Nacka kommun gick i juni 2012 ut med en inbjudan till intresseanmälan i syfte att få till stånd studentbostäder och/eller ungdomsbostäder med rimliga hyresnivåer. 12 företag lämnade in intresseanmälan och idéförslag. Totalt lämnades 22 idéförslag in på tre kommunala markområden. De inlämnade förslagen har utvärderats av en jury som sammanställt sina synpunkter i ett utlåtande daterat I utlåtandet lämnas rekommendationer för de olika områdena. s arbetsutskott den 4 december Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2012 Juryns utlåtande SBC BO, förslag Alphyddan Hyris AB, förslag Alphyddan Sjaelsö, förslag Alphyddans gröna gårdar Sjaelsö, förslag Farstukvist Alphyddans Byggvesta, förslag Ektorp Sjaelsö, förslag Farstukvist Björknäs Ärendets tidigare behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.

12 12 (46) ger exploateringsenheten i uppdrag att utarbeta förslag till Start-PM och optionsavtal för Alphyddan och Ektorp, samt ger planenheten i uppdrag att ytterligare utreda planförutsättningarna i Björknäs, i enlighet med rekommendationerna i juryns utlåtande. I arbetet rörande Alphyddan ska, förutom att pröva nya bostäder, också ingå att pröva förutsättningarna för att lösa områdets parkeringsproblem liksom att särskilt beakta kvalitet och omfattning av Alphyddans friområden. Yrkanden Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Hans Peters (C), Stefan Saläng (FP), Jan-Eric Jansson (KD), Majvie Swärd (S) och Sidney Holm (MP), bifall till följande, utdelade förslag. ger exploateringsenheten i uppdrag att utarbeta förslag till Start-PM och optionsavtal för Alphyddan och Ektorp, samt ger planenheten i uppdrag att ytterligare utreda planförutsättningarna i Björknäs, i enlighet med rekommendationerna i juryns utlåtande. I arbetet rörande Alphyddan ska, förutom att pröva nya bostäder, också ingå att pröva förutsättningarna att lösa områdets parkeringsproblem liksom att särskilt beakta kvalitet och omfattning av Alphyddas friytor. Bostadsprojektet kan under planprocessens gång komma att justeras om det bedöms att viktiga grönytor behöver säkras. En dialog om detta ska föras med berörda bostadsrättsföreningar och boende i området. sgång beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande. Protokollsanteckningar Sidney Holm lät anteckna följande. Miljöpartiet tycker det är bra att det äntligen görs ansträngningar för att få fram lite nya student- och ungdomsbostäder med en rimlig hyresnivå här i Nacka. Det är dock inte bra att projektens närmsta grannar inte informerats tidigare av kommunen utan får reda på planerna genom lokalpressen. Nu är det viktigt att de närboende i de aktuella områdena tidigt inbjuds till samråd och får vara delaktiga i den fortsatta processen. Deras kunskaper och synpunkter är av yttersta vikt för att exploateringarna ska bli så bra som möjligt.

13 13 (46) Stefan Saläng lät anteckna följande. Från Folkpartiets sida är vi ytterligt angelägna att få till stånd fler student- och ungdomsbostäder med rimliga hyresnivåer i Nacka. Utifrån juryns utlåtande anser vi att alternativet Ektorp ska prioriteras i det fortsatta arbetet. Vi anser också att en kompletteringsbebyggelse i Alphyddan bör prövas men att det förutsätter tidig dialog med bostadsrättsföreningarna och boende inom området om parkeringsproblemen och hur tillgängligheten till natur och aktivitetsytor inom området ska säkras.

14 14 (46) 5 Dnr KFKS 2013/ Förtydligande av ansvaret som vårdgivare enligt 22 hälso- och sjukvårdslagen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar förtydliga social- och äldrenämndens reglemente genom följande tillägg till första stycket i punkten B, före den sista meningen. Social- och äldrenämnden utgör vårdgivare enligt 22 hälso- och sjukvårdslagen. s arbetsutskott den 4 december Social- och äldrenämnden den 13 november Tjänsteskrivelse den 1 november 2012 Ärendets tidigare behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut. föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar förtydliga social- och äldrenämndens reglemente genom följande tillägg till första stycket i punkten B, före den sista meningen. Social- och äldrenämnden utgör vårdgivare enligt 22 hälso- och sjukvårdslagen. i Social- och äldrenämnden den 13 november Social- och äldrenämnden föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar förtydliga social- och äldrenämndens reglemente genom följande tillägg till första stycket i punkten B, före den sista meningen. Social- och äldrenämnden utgör vårdgivare enligt 22 hälso- och sjukvårdslagen. sgång beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

15 15 (46) 6 Dnr KFKS 2012/ Checkbelopp SFI kurs C och D föreslår kommunfullmäktige att fastställa checkbeloppet för svenskundervisning för invandrare (SFI), kurs C och D till kronor för år Ärendet Checkbeloppet för svenskundervisning för invandrare (SFI), kurs C och D blev fel i underlaget till beslutsärendet Mål & Budget AFN (AFN 2012/57-040) och felet följde med fram till M&B-beslutet i KF. Arbets- och företagsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa checkbeloppet för svenskundervisning för invandrare (SFI), kurs C och D till kronor för år Arbets- och företagsnämnden den 12 december Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2012 Ärendets tidigare behandling i arbets- och företagsnämnden den 12 december Arbets- och företagsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa checkbeloppet för svenskundervisning för invandrare (SFI), kurs C och D till kronor för år Yrkanden Jan-Eric Jansson (KD) yrkade bifall till arbets- och företagsnämndens förslag. Majvie Swärd (S) meddelade att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag. sgång beslutade i enlighet med Jan-Eric Janssons yrkande.

16 16 (46) 7 Dnr KFKS 2011/ Månadsbokslut oktober 2012 noterar månadsbokslut för oktober Ärende Årsprognos för årets resultat för 2012 uppgår till 145 mnkr. Årsprognos för balanskravsresultatet uppgår till 52 mnkr, vilket är 30 mnkr bättre än budget och 1,3 mnkr bättre än prognosen i september. Störst avvikelse mot budget finns inom förskola, fritid och skola (FFS) som avviker med 45 mnkr mot budget vilket dock är oförändrat mot prognosen i T2 och september. Utbildningsnämndens årsprognos är 6 mnkr bättre än i september och lämnar en prognos på +7 mnkr mot budget. Prognoserna för bygg- och förvaltningsenheten samt markenheten har blivit -3,5 mnkr sämre respektive -9 mnkr sämre för markenheten. Finansnettot bedöms bli ca 22 mnkr lägre än budget vilket är 2 mnkr bättre än i september och T2. Årsprognosen för skattenettot är oförändrat med 46 mnkr bättre än budget. Prognosen för reavinster bedöms oförändrade sedan T2. s arbetsutskott den 4 december Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2012 Ärendets tidigare behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut. noterar månadsbokslut för oktober sgång beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

17 17 (46) 8 Dnr KFKS 2012/ Internbudget 2013 för Förskola, Fritid & Skola fastställer föreslagen internbudget för Förskola, Fritid & Skola 2013 och noterar att den ingår som del i kommunstyrelsens internbudget. Ärendet Vid kommunstyrelsens verksamhetsutskott i december 2012 uppdrogs produktionsdirektören att till kommunstyrelsen i januari, vid behandlingen av kommunstyrelsens samlade internbudget, återkomma med ett förslag till budget 2013 för FFS som är i balans. Förskola, Fritid & Skola, FFS, redovisar en budget i balans. Verksamhetsområdets budget är på drygt 1,8 miljarder kronor. Sedan december har ett omfattande kvalitetssäkringsarbete pågått där resultatenheternas budgetunderlag har granskats och korrigerats i samarbete med ansvariga chefer. Efter genomgång har vissa enheters underskott minskat. Intäkter och kostnader ökar 2013 med 94,3 mkr jämfört med budget Den ökade budgetomslutningen beror på olika faktorer. Förändrat hyressystem samt utfall av löneavtal har kompenserats via högre checkbelopp. Övriga verksamheter inom FFS, inte förskola och skola dvs. barn och elevhälsan, Nacka musikskola, bibliotek och fritidsgårdarna har ej kompenserats. Verksamhet, mkr Budget 2013 Intäkter Kostnader Resultat FFS Summa 0 Verksamhet, mkr Utfall Utfall Prognos okt Budget Förskola, Fritid & Skola -23,5-64,0-45,0 0 Summa -23,5-64,0-45,0 0

18 18 (46) I internbudgeten ingår att lyfta fram tre till fem väsentliga områden för de närmaste tre åren. De tre väsentliga områden som FFS valt att prioritera de närmaste tre åren är - Högre måluppfyllelse - Attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare - Budget i balans Förskola, Fritid och Skolas tjänsteskrivelse den 26 november 2012, rev 7 januari 2013 Bilaga s verksamhetsutskott den 18 december Ärendets tidigare behandling i kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 18 december s verksamhetsutskott överlämnade föreslagen internbudget för Förskola, Fritid & Skola 2013 som preliminärt förslag till kommunstyrelsen som del i kommunstyrelsens internbudget. s verksamhetsutskott uppdrog åt produktionsdirektören att till kommunstyrelsen i januari, vid behandlingen av kommunstyrelsens samlade internbudget, återkomma med ett förslag till budget 2013 för FFS som är i balans. Yrkanden Linda Norberg (M) yrkade bifall till Förskola, Fritid och Skolas förslag. Carl-Magnus Grenninger (S) meddelade Socialdemokraterna ej deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag. sgång beslutade i enlighet med Linda Norbergs yrkande. Protokollsanteckningar Linda Norberg lät anteckna följande till protokollet. I syfte att uppnå balanserade budgetar är det angeläget att skolorna också arbetar med att öka sina intäkter i form av att öka antalet elever/barn i verksamheterna.

19 19 (46) Carl-Magnus Grenninger, Majvie Swärd (S), Khashayar Farmanbar (S) och Susanne Ekblom (S) lät anteckna följande. Internhyressystemet i dess nuvarande form skapar stora orättvisor för Nackas skolor. Beroende på tillfälliga svängningar i elevunderlaget och lokalernas utformning kan hyran ta stora delar av skolans intäkter medan andra skolor har betydligt lägre hyreskostnad per elev. Det är inte rimligt att elever, beroende på vilken skola de råkat välja, får mindre resurser till lärare och material än elever i andra skolor där hyran per elev är betydligt mindre. I stället bör internhyran, precis som i Stockholm, lyftas ut för den check skolorna får för varje elev. På det sättet blir förutsättningarna för de olika skolorna i kommunen mer rättvisa, vilket betyder att elever och föräldrar kan känna sig trygga med att just deras skola har pengar till lärare och skolböcker i stället för en alltför hög hyra. Vi vill internhyran i skolan snarast utreds, med det uttalade syftet att lyfta ut internhyran ur medlen för den löpande verksamheten på respektive skola.

20 20 (46) 9 Dnr KFKS 2012/ s internbudget 2013 beslutar fastställa kommunstyrelsens internbudget för år 2013 enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets förslag, utifrån kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget år uppdrar åt stadsledningskontoret att senast i samband med T1 redovisa budget på enhetsnivå för respektive myndighets- och huvudmannaenhet samt också hur intäkterna för både myndighets- och huvudmannaenheterna och stödenheterna fördelas på avgifter, övriga externa intäkter, intäkter från nämnd samt intäkter som är kostnader som är utfördelade på verksamheter. Ärende Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige uppgår totalt till 30,772 mkr, vilket är en ökning med 50 tkr jämfört med motsvarande ram för Stadsledningskontorets budget uppgår till -76,783 mkr, vilket är oförändrat jämfört med 2012 års budgetram. Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2013 Yrkanden Mats Gerdau (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag med följande tillägg. uppdrar åt stadsledningskontoret att senast i samband med T1 redovisa budget på enhetsnivå för respektive myndighets- och huvudmannaenhet samt också hur intäkterna för både myndighets- och huvudmannaenheterna och stödenheterna fördelas på avgifter, övriga externa intäkter, intäkter från nämnd samt intäkter som är kostnader som är utfördelade på verksamheter. Majvie Swärd (S) meddelade att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag. sgång beslutade enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

21 21 (46) 10 Dnr KFKS 2013/1-002 Attestanter, undertecknande av handlingar år 2013 för kommunstyrelsen 1. utser stadsdirektör Lena Dahlstedt och administrativ direktör Mats Bohman, var för sig, att vara beslutsattestant för kommunens samtliga ansvar. Under stadsdirektörens frånvaro följer dennes beslutsattesträtt till tillförordnad stadsdirektör. 2. utser stadsdirektör Lena Dahlstedt att vara beslutsattestant för kommunens tillgångs- och skuldkonton. delegerar till stadsdirektören att besluta om förändring av beslutsattestanter för kommunens tillgångs- och skuldkonton. Stadsdirektörens beslut ska anmälas till styrelsen. 3. utser ordinarie beslutsattestanter och ersättare inom respektive ansvarsområde enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse; sattestanter för kommunstyrelsen 2013 och enligt bilaga 2; sattestanter för produktionsverksamheterna Ordinarie beslutsattestant har rätt att vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde. Delegationsbesluten ska anmälas till styrelsen. 4. utser attestanter med ersättare för behörighet/ slutregistrering/ utbetalning enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse. 5. beslutar om behörigheter avseende plusgirouttag, undertecknande av mervärdeskattedeklaration enligt bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse. 6. gör följande exemplifiering av vilka som enligt 8 i kommunstyrelsens reglemente och 9 reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Nacka kommun har rätt att underteckna handlingar för kommunstyrelsen. För kommunstyrelsen undertecknar kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, eller vid förfall för denne, förste vice ordförande Stefan Saläng eller andre vice ordföranden Majvie Swärd i förening med endera tjänstemannen Stadsdirektör Lena Dahlstedt Administrativ direktör Mats Bohman Näringslivsdirektör Anders Börjesson Personaldirektör Elisabeth Carle Stadsbyggnadsdirektör Anders Ekengren Fritidsdirektör Åsa Engwall Teknisk direktör Dag Björklund Fastighetsdirektör Jenny Asmundsson Socialdirektör Anders Fredriksson Arbetsmarknadsdirektör Malin Westerback Kultur- och utbildningsdirektör Susanne Nord Stadsjurist Helena Meier

22 22 (46) Kommunikationsdirektör Ann-Sofie Mårtensson Ekonomidirektör Hans Nyström Produktionsdirektör Verksamhetsområdet Sociala stödresurser Anette Böe Produktionsdirektör Förskola, Fritid & Skola Einar Fransson Ärende utser stadsdirektör Lena Dahlstedt och administrativ direktör Mats Bohman, var för sig, att vara beslutsattestant för kommunens samtliga ansvar. Under stadsdirektörens frånvaro följer dennes beslutsattesträtt till tillförordnad stadsdirektör. utser ordinarie beslutsattestanter och ersättare inom respektive ansvarsområde enligt bilaga 1 och bilaga 2. Ordinarie beslutsattestant har rätt att vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde. Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2013 Yrkanden Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag. Carl-Magnus Grenninger (S) yrkade följande ändringsyrkande. Ordinarie beslutsattestant har rätt att vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde ändras till Ordinarie beslutsattestant har rätt att tillfälligt vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde Ingegerd Thorngren (M) yrkade avslag på Carl-Magnus Grenningers ändringsyrkande. sgång beslutade i enlighet med Cathrin Bergenstråhles yrkande. Med bifall till Ingegerd Thorngrens yrkande avslog kommunstyrelsen Carl-Magnus Grenningers ändringsyrkande.

23 23 (46) 11 Dnr KFKS 2012/ Upptagande av lån beslutar att ta upp nya lån på 200 mkr. Dessutom beslutas att 400 mkr som förfaller i februari 2013 refinansieras till samma belopp. ger ekonomidirektören och budgetcontrollern var för sig uppdraget att genomföra affären och välja det alternativ man bedömer vara bäst. Låneförfrågan kommer innefatta alternativet stiborlån med kapitalbindning 1-5 år. Ärende Ett lån på 400 mkr förfaller och behöver därför upphandlas på nytt. Ett beslut på ett nytt lån på 200 mkr behövs för att finansiera kommande investeringar. Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2012 sgång beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Protokollsanteckningar Khashayar Farmanbar (S), Majvie Swärd (S), Carl-Magnus Grenninger (S) och Susanne Ekblom (S) lät anteckna följande. Det är med oro som vi socialdemokrater ser hur kommunens ekonomi under många år ansträngts och hur belåningsgraden ökat i takt med att kommunens resurser har sålts ut för att finansiera ett system som i grunden inte kan bära sina egna kostnader. Det uppkomna ekonomiska läget kan inte enbart skyllas på investeringar och tillväxt, då de också har medfört ökat skatteunderlag. Inte heller finns lösningen i att motsätta sig tillväxt och ökat skatteunderlag i kommunen. Det är med motvilja som vi ser hur kommunen tvingas till mer lån, utan att majoriteten presenterar en plan för långsiktig sund ekonomi. Sidney Holm (MP) lät anteckna följande. Blott fjorton dagar in på det nya året beslutar kommunstyrelsen enhälligt om att låna upp 200 miljoner nya friska kronor och samtidigt låna om 400 miljoner kronor till ett lån som förfaller i februari. Eftersom kommunkassan är oroväckande tom och det är Alliansens

24 24 (46) budget som gäller finns det inte särskilt mycket annat att göra, även om det givetvis känns som en tråkig inledning på det nya året. Det är säkert många som undrar hur det kunde gå så illa och, varför gör de på detta viset? Kommunen har länge haft en topplacering i Moderaternas tävling om Sveriges lägsta kommunalskatt och de som är tävlingsinriktade kan känna sig stolta över resultatet men, medaljen har också en baksida. För att kunna hålla så låg skatt som möjligt har man hela tiden sålt ut Nackabornas gemensamma tillgångar! År 1991 togs kommunallagens bestämmelse om skyddet av den kommunala förmögenheten bort. Bestämmelsen byggde på tanken att en generation inte har rätt att förbruka vad föregående generationer ihopbragt till sina efterkommandes gagn. En kommuns egendom skulle alltså förvaltas så att den inte minskade i värde. Reglerna om förmögenhetsskydd ersattes av en ganska luddig bestämmelse om god ekonomisk hushållning som Nackas styrande tolkat på sitt eget sätt. I förarbetet till lagen är det inte helt klart vad som menas god ekonomisk hushållning men det anges i alla fall att det sett över tid ska råda balans mellan intäkter och utgifter. De senaste 10 åren har kommunen bara finansierat 38 % av alla investeringar med skatteintäkter, resten har man finansierat via utförsäljningar, eftersatt underhåll och banklån. När nu säljobjekten börjar ta slut finansieras en allt större del av underskottet med banklån i stället. Alla skulder måste förr eller senare betalas tillbaka och om vi inte gör det idag, lämpar vi över en allt större skuld på våra barn och barnbarn. Den här ohållbara lånekarusellen kan inte fortsätta. Miljöpartiet vill att kommunen med start nästa mandatperiod ska finansiera alla investeringar till 100 % med skattemedel. Vi vill också införa ett kommunalt överskottsmål där 1 % av skatteintäkterna ska gå till att betala av på våra skulder. Vi vill ha en bred politisk överenskommelse om att sluta låna pengar och istället växa av egen kraft. Vi kanske inte kan växa lika snabbt som idag men vi ska i alla fall inte lämpa över en allt större skuldbörda på nästa generation. Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande. Lånenivån borde ligga på en högre nivå än den låga nivå som Nacka nu ligger på då det gäller exploateringar som görs i förnyelseområdena. Det skulle innebära att allmänna nyttigheter som vägar och annat betalades över skatten och inte som nu, av enskilda drabbade fastighetsägare. Betalningsnivån liknar närmast en gambling, där aktiva invånare lyckas minska kostnaderna och beskeden från kommunen varierar. Nacka borde som landets flesta kommuner betala vägar och liknande nyttigheter över skatt och göra en annan planering för sina förnyelseområden än den som görs idag, med invånarnas behov, idéer, önskemål och rättsäkerhet i fokus.

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-15.50

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-15.50 1 (23) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-15.50 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Ylva Sandström (M) Pernilla Hsu(M) Eva Närvä-Eickenrodt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet 2015-02-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/577-001 Kommunstyrelsen Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen definierar processer enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-16.00

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-16.00 1 (77) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-16.00 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Tobias Nässén (M) Helene Skantze (M) Ylva Sandström (M) Gunilla Grudevall-Steen

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00-09.45

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00-09.45 1 (26) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00-09.45 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Tobias Nässén (M) Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP)

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP) 53-60 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 19.30 21.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Flodin (M), ordf. Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Carina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

1(9) 2006-08-28. Kultur- och servicenämnden. Beslutande: Underskrifter. Ordföranden: Owe Magnusson. Diana Hjoberg. Sekreterare: Per-Olof Johansson

1(9) 2006-08-28. Kultur- och servicenämnden. Beslutande: Underskrifter. Ordföranden: Owe Magnusson. Diana Hjoberg. Sekreterare: Per-Olof Johansson 1(9) Plats och tid: Kommunhuset i Färgelanda 2006-08-28 kl. 14.00 15.30 Beslutande: Owe Magnusson (s) Ann Blomberg (c) Karl-Erik Johansson (c) Diana Hjoberg (s) Bo Johansson (kd) ( 45-49) 14.30 15.30 Anna-Karin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/191-040 Kommunstyrelsen Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar årsredovisningarna avseende år

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer