VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDICINSKA FÖRENINGEN 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDICINSKA FÖRENINGEN 2006"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDICINSKA FÖRENINGEN 2006

2 STYRELSE OCH PRESIDIET Medicinska Föreningens styrelse haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Sekreterare FU:s ordförande InfU:s ordförande PrU:s ordförande NU:s ordförande Övrig ledamot Övrig ledamot Övrig ledamot Övrig ledamot Övrig ledamot Magnus Ask till i aug, Isabella Staf från september Isabella Staf till i sept, därefter Adina Feldman Emelie Holm Jonas Svensson Peter Johansson Tommi Blom Sofia Hassan Jonathan Grip Fredrik Klevebro Egil Töllner till i december Karin Egnell Adina Feldman till i september Styrelsen har haft sammanträde 9 gånger under vårterminen och 11 gånger under höstterminen. Datum för vårterminens sammanträde har varit: 14 januari, 23 januari, 31 januari, 12 februari, 14 mars, 28 mars, 19 april, 25 april, 9 maj, Datum för höstterminens sammanträde har varit: 2 augusti, 21 augusti, 30 augusti, 12 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 13 november, 21 november, 8 december, 18 december Vårtermin och hösttermin skiljer sig markant under verksamhetsåret Vid första halvan av året var Magnus Ask ordförande och Isabella Staf vice ordförande. Efter Magnus avgång valdes Isabella till ordförande och Adina Feldman till vice ordförande. Första halvåret präglades av en ny styrelses entusiasm men snart även frustration över hierarkier och hinder vilket tärde på engagemanget. Genom organisationens tysta medgivande, amatörmässighet och utan fungerande kontrollfunktioner lyckades ordföranden beställa tjänster för miljoner och i samma storleksordning låna pengar. Detta upptäcktes dessvärre inte förrän i slutet av juli efter genomgång av orimliga mastercardfakturor. Medicinska Föreningen i Stockholm Box 250, Stockholm Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna Tel: Fax:

3 Höstterminen ägnades i stort åt förhandlingar gällande slutbesiktning, uppgörelse med entreprenörer och projektledare samt extra banklån. Ombyggnationen och konsekvenserna av denna kastar en mörk skugga över året. Viktigt då att lyfta fram det viktiga kårpolitiska arbete som under årets bedrivits av styrelsen i dess engagemang med studiebevakning och studiesocialafrågor; Medicinska Föreningens viktigaste uppgifter. Sektionerna: Styrelsen delade inte upp sektionen inom sig likt tidigare år utan kontakt med sektionerna hölls främst av presidiet. Presidiet hade kontinuerlig kontakt med sektionerna via att besöka sektionstingen och även genom de rådsmöten som anordnades. Under året skrevs både en skrivelse om Sjuksköterskeprogrammet och en om Medicinsk Informatik. För det nya Podiatriprogrammet anordnades ett kollo. Personal: Då Ingegärd Johansson pensionerades för sin tjänst som skattmästare beslutade styrelsen att anställa Ursula Önneby. Anna Lehmusto anställdes att vikariera för studentombud Anna-Lena Lindgren när Silja- Marit Zetterqvist sa upp sitt vikariat för densamma. När Kerstin Beckenius tog tjänstledig inför höstterminen valde styrelsen istället att låta Anna Lehmusto bli vikarierande doktorandombud. Detta beslut till följd av det ekonomiska läget som uppdagades i juni. Stipendier: Styrelsen utlyste inga stipendier Samarbete: Styrelsen fortsatte samarbetet med det nationella anslutningen MOVIS (Medicin-, Odontolog- och Vårdkårer i Sverige) dels genom möte i Linköping och dels genom att själva anordna tvådagars möte i början på juni. Genom samarbetet FFS (Flemingsbergs Förenade Studentkårer) anordnades Campusfestivalen och senare under hösten en fest med internationellt tema. SSCO (Stockholms Studentkårers Centralorganisation) hade både en bostadsbidragskampanj och ett fackeltåg för höjt studiemedel vilka vi deltog i. I SSCO:s styrelse och olika organ var hade vi representation.

4 Beviljande om medel: Styrelsen beviljade anslag till sektioner, utskott och kårföreningar. Styrelsen beslutade att stödja Stockholms Pride med en mindre summa pengar för inköp av funktionärströjor. Extern representation: VMF Viltmiddag: Peter Johansson, Emilie Holm, Adina Feldman SöderS 10 års kalas: Isabella Staf, Jonas Svensson, Jonathan Grip SSCO cocktailparty, vår: Isabella Staf SSCO 110 års jubileum: Karin Egnell SSCO cocktailparty, höst: Isabella Staf Nobelmiddag 10 december: Emelie Holm, Adina Feldman, Jonathan Grip, Jonas Svensson, Karin Egnell, Tommi Blom och Peter Johansson. Representation på KI: Delar av styrelsen var närvarande när KI hade öppet hus i Flemingsberg den 9 mars. Representation vid promovering, proffessiorsinstallation och examensceremonier skedde också. Kårhuset: Turerna kring kårhuset har varit många och här hänvisas koncernredovisningen. Insigner: Styrelsen beslutade att dela ut Crux Parva under höstterminens Amphioxgasquen till: Raffaella Öckinger, Hedvig Nordin, Karin Sundström, Göran Örnhed Maria Eriksson, Anna-Eva Hallin och Mikael Edström Styrelsen beslutade att dela ut Crux Magna på vårterminen till Göran Örnhed, Reet Joandi, Johan Karlsson, Raffaella Öckinger, Karl Gustav Brobäck och Maria Eriksson Styrelsen beslutade att dela ut Crux Parva under hösterterminen till Amphioxqgasqen: Remisser: Presidiet svarade till KIs årsredovisning 2005

5 Fullmäktige Verksamhetsberättelse för Fullmäktige 2006 Fullmäktige har under året haft åtta beslutsmässiga sammanträden. Här lämnas en kort sammanfattning över de viktigaste besluten. Sammanträde En mängd valärenden som var över från sammanträdet i november behandlades. År 2003 beslutade Fullmäktige att Föreningen inte ska tillsätta studentrepresentanter i institutionsråden p.g.a. de endast har en beredande funktion till prefekten som beslutar. Styrelsen föreslog att dessa poster åter skulle besättas vilket Fullmäktige biföll. Göran Örnhed motionerade om en ändring av Programutskottets reglemente vilken skulle göra det möjligt för PrU att besluta om tillfälliga anställningar inom utskottets verksamhet. Styrelsen yrkade på avslag och Fullmäktige gick på styrelsens linje. Fullmäktige biföll ett förslag från kårordförande om att köpa in nya stolar till kårhuset. Styrelsen föreslog att kårexpeditionen ska ta ut avgifter för nya medlemskort samt för kontant betalning, vilket Fullmäktige biföll. Informationsutskottet beslutade om en uppdaterande ändring av utskottets reglemente vilken bifölls av Fullmäktige. Styrelsen föreslog ändringar i instruktionerna för kårföreningar, som bl.a. ökar redovisningskraven på kårföreningarna, och den propositionen bifölls av Fullmäktige. Fullmäktige biföll styrelsens proposition om att byta ut Studentkortet mot Mecenatkortet som studentrabattkort. Det anmäldes att kårföreningen Karrocell hade upphört. Sammanträde IT-medicinsektionen motionerade om att sektionen skulle byta namn till Medicinsk Informatiksektionen, vilket bifölls av Fullmäktige. Fullmäktige diskuterade hur Föreningen kan göra det lätt och enkelt för medlemmar att engagera sig i kåren och starta nya verksamheter. 1/4

6 MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM Fullmäktige Sammanträde En ansökan från föreningen Cover up om att få bli kårförening behandlades. Ansökan återremitterades till föreningen. Behandlingen av verksamhetsberättelsen och årsredovisningen bordlades då de inte var färdiga vid sammanträdet. Ett förslag om kollopolicy återremitterades till Kollostyrelsen. Fullmäktige godkände en skrivelse från styrelsen om Föreningen ställningstagande angående graderade betyg på KI. På styrelsens proposition biföll Fullmäktige ändringar i instruktionerna för hur ledamöter i organ där Medicinska Föreningen är representerad ska utses. En proposition om ändring av Sektionsordföranderådets reglemente bifölls med vissa ändringar. Sammanträde / Sammanträdet var inte beslutsmässigt varför det ajournerades och återupptogs Verksamhetsberättelsen för 2005 lades till handlingarna. Årsredovisningen, inklusive koncernredovisning, godkändes års resultat disponerades enligt styrelsens förslag. De verkställande organen och de av Fullmäktige valda förtroendemännen beviljades ansvarsfrihet för Fullmäktige bekräftade att Podiatriprogrammets studenter ska vara medlemmar av Föreningen och förde in dem i instruktionen om kårtillhörighet för studerande vid KI. Ett tillägg till verksamhetsplanen rörande Förvaltningsutskottet gjordes. Ett sammanträde sammankallades till men det ställdes in p.g.a. alltför många ledamöter skulle vara frånvarande. Sammanträde Vice ordförande rapporterade om kårordförandes avgång, orsakerna till avgången och styrelsens agerande i samband med detta. Skattmästaren rapporterade om Föreningens dåliga ekonomi. Sakrevisor Clara Brandkvist avlämnade en revisionsrapport. En motion från Likabehandlingsnämnden om en Likabehandlings- och mångfaldsplan för Föreningen återremitterades till Nämnden. Karolinska Institutets Muslimska Studenter ansökte om att få bli kårförening vilket Fullmäktige beviljade. 2/4

7 MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM Fullmäktige Fullmäktige beslutade, på styrelsens proposition, om en ändring av ett under förra året fattat beslut rörande Insamlingsstiftelsen Ulla Lindholms stipendiefond. Fullmäktige beslutade att det hade fortsatt förtroende för styrelsen i den form den hade efter kårordförandes avgång. Vice kårordförande Isabella Staf valdes till ny kårordförande och Adina Feldman valdes till vice kårordförande. Sammanträde / Sammanträdet var inte beslutsmässigt varför det ajournerades och återupptogs Åsa Nilsonne valdes till ny Inspektor. En motion från Jens Andersson och Isabella Staf om en mängd olika stadgeändringar bifölls i första läsningen av Fullmäktige. Fullmäktige biföll styrelsens proposition om utökade lån från Nordea. En motion om att ändra Likabehandlingsnämnden från en nämnd till ett utskott återremitterades till Likabehandlingsnämnden. En proposition om uppgörelse med generalentreprenören för kårhusombyggnationen bifölls. Val till Fullmäktige Val till Fullmäktige förrättades 20 oktober (då en valpub hölls) och oktober. Valet genomfördes även i år genom både röstning med vanliga valsedlar och genom röstning på webben. 29 personer valdes till 29 mandat. Inga personer valdes till suppleanter. 589 röster avlämnades vilket gav ett valdeltagande på 9,3% av de röstberättigade medlemmarna. Sammanträde Sedvanliga val, bl.a. val av styrelse, behandlades. Fullmäktige godkände protokollet över valförrättningen. Fullmäktige godkände ett nytt avtal med KI om uthyrning av aulan som lunchrestaurang. Fullmäktige gav styrelsen i uppdrag att sälja Föreningens aktier i Högskolerestauranger AB för lägst kr inom ett halvår. Sammanträde En stor mängd överblivna valärenden behandlades. Fullmäktige fastställde budget och medlemsavgifter för Fullmäktige beslutade att avskaffa Campuskortet som medlemskort, på motion från Elia Malmsten. Föreningen Kaskadus ansökte om att få bli kårförening vilket beviljades. Beslutet om verksamhetsplan för 2007 bordlades. 3/4

8 MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM Fullmäktige Förvaltningsutskottet motionerade om ett nytt hyresavtal för kårhuset gentemot Medicinska Föreningens kårhusstiftelse och motionen bifölls. En motion från Jens Andersson och Isabella Staf om en mängd olika stadgeändringar bifölls i andra läsningen av Fullmäktige. Jens Andersson talman 4/4

9 Graduate Students Association The Graduate Students Association (GSA, aka Doktorandsektionen) is the section of the Medical Students Association (Medicinska Föreningen (MF)) responsible for the graduate students at Karolinska Institutet (KI). To learn more about our activities, visit our webpage at Annual report 2006 The GSA board The board has been led by Chairman Anton Forsberg, with assistance from Vice Chairman Johan Öckinger, Secretary Cecilia Björkdahl and Treasurer Pernilla Stridh-Igo, all serving for the whole year. Additional members of the board during the entire year have been Louisa Cheung, Raffaella Öckinger, Susanne Akterin and Jesper Eriscsson. Members that ended their participation after the spring were Vilija Barkauskaite, Klas Haraldsson and Karin Persson, with the following members filling their positions starting in the fall: Jessica Beser, Michela Barbaro and Christofer Juhlin. During the year the board has worked to ensure a better postgraduate education for PhD students at KI. The work has been done both within the board and by representation in boards and groups at KI. Activities The plans for a new Research Day were not fulfilled due to a low number of interested PhD students within the chosen topic Inflammation and immunology A PhD Pub was arranged in the fall, during which PhD students had the opportunity to meet and listen to Dean Elias Arnér present his ideas about improving the PhD education and answer questions from the auditorium. Focus areas The plan to increase the spreading of information was initiated by starting a working group within the board. The group has during 2006 been comprised of Johan Öckinger, Susanne Akterin and Cilla Björkdahl. The group has realized the goal of increasing our information to PhD students by preparing a information folder and actively in contributing to the student paper, Medicor. Johan has worked with the homepage and updated it continuously. An list of PhD student at KI have been created by the library at KI and this made it possible to send out relevant information through to PhD students. To increase our work within the area of career issues for PhD students, a working group was started within this focus area. During 2006 Jesper Ericsson, Louisa Cheung and Anton Forsberg were members of this group. The group has addressed Junior Faculty (JF) to expand their activities towards PhD students. They have correspondingly increased their work directed to PhD students during the year With improved financial conditions JF during 2007 the will be able to further develop this area and improve the career guidance for PhD students. The group, with Jesper as head, has together with the alumni network at KI created a pool of interested mentors within this network to improve possibilities for PhD students can to find the most suitable mentors for their individual needs. The Policy document During the fall a group within the board has worked with updating the policy document and the updated document was accepted at the last board meeting. The policy document will continuously evolve and further revisions will be done in the future.

10 Graduate Students Association The PhD ombudsman During the first months of 2006 Silja Marit Zetterqvist was working as PhD ombudsman when the ordinary ombudsman Kerstin Beckenius was on leave of absence. Kerstin returned to her position in the beginning of In the summer Kerstin was recruited by the KI administration and a new PhD ombudsman was hired, Anna Lehmusto. The PhD ombudsman has during the year been engaged in assisting PhD students at KI with conflicts and personal issues concerning their PhD education. Boards at KI Board of KI (Konsistoriet) Anton Forsberg has been the PhD student representative during 2006 and has been active within the boards work. Board of postgraduate education (aka Styrelsen för forskarutbildning (FUS)) During 2006, Anton Forsberg, Johan Öckinger, Susanne Akterin and Louisa Cheung have been the PhD student representatives in FUS. The PhD ombudsman has also attended the meetings. Some areas of particular concern have been the continuous work with the new regulations for PhD education at KI, new guidelines for the dissertation process and career issues concerning PhD students. FUS has dealt with many additional issues and continues to do so. Board of research (aka Styrelsen för forskning (FS)) Cilla Björkdahl and Pernilla Stridh-Igo have been the PhD representatives during 2006 and have been active within the boards work. Some areas of focus have been investigating the use of electronic lab books, strategical investments for the next four years and follow-up on exchange programs with NHR and Singapore. FS has dealt with many additional issues and continues to do so. National work The GSA is represented in the national organization Sveriges Doktorander (SDok). Anton Forsberg has been the representative until he was elected vice chairman of the organization and then Jesper Ericsson replaced Anton as the KI representative. During the spring the big focus for SDok was to take part of the political debate concerning the election in September. During the fall the major focus areas have been career issues for PhD students and the financial situation. International work Raffaella Öckinger was during the year elected chairman of the international PhD organization EuroDoc.

11 BAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Detta är det första året som biomedicinska analytikerutbildningen haft en fungerande sektion med regelbundna möten därför har mycket tid gått åt till att bara sätta sig in i hur saker och ting fungerar på MF och komma överens om vad sektionen ska och bör göra. Sektionen har fått hjälp och inspiration av BUS och tackar så mycket för denna hjälp. Sektionen har haft 10 möten under året Utbildningsfrågor: Bland det första vi gjorde var att diskutera och utforma stadgar för sektionen. De studenter som redan satt i kommittéer och programnämnden kontaktades av den grupp av studenter som startade sektionen så även de kunde vara aktiva i sektionen. Detta gällde främst de representanterna i programnämnden, studiesociala kommittén och internationella kommittén. Det nära och givande samarbetet mellan kommittéer och programnämnden har fortsatt under året. Under hösten hölls val för T1 där de valde sina egna representanter till programnämnden, studiesociala kommittén och internationella kommittén samt två representanter från fysiologutbildningen att ingå i sektionen. Valet skedde genom slutenomröstning. En av de frågor som vi drivit i programnämnden är att alla studenter skall få gå HLRutbildningen då sektionen anser att detta är en nödvändig kunskap samt framför allt viktig när man studerar på ett medicinskt universitet. De studenter som börjar ht-2007 kommer att få gå HLR-utbildningen under sin första termin. De studenter som redan studerar kommer att erbjudas att gå under ett antal tillfällen med start i maj Internationella kommittén har påbörjat ett utbytetssamarbete med Hanoi. Dessutom är ett samarbete med Lissabon nästan färdigställt. Nya utbytesorter som diskuteras är Texas och Wales. Sektionen har även bett studieledningen att öka antalet plaster till kursen Global Health vilket har gjorts. Studiesociala aktiviteter: BAS anordnad under vårterminen en picnic som istället blev en pubkväll på MF då vädret inte var det bästa. Sektion var ansvarig för kollot som hölls under två dagar i augusti för de nya studenterna. Sektionen höll i samband med kursstart rundvandring och information om sektionen för de nya studenterna. Under hösten hölls en fikakväll för utbildningens studenter och lärare för att öka gemenskapen. Därutöver anordnades den traditionella julsittningen där för första gången guldpipetten delades ut till bästa lärare och handledare dessa utseddes av studenterna. Biomedicinska analytikersektionen BAS genom Ordf Jenny Eriksson

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Folkhälsovetenskapssektionen 2007/04/01 UPPSTART Kandidatprogrammet i folkhälsovetenskapsprogrammet startades HT 2005 och arbetet med att starta upp sektionen påbörjades VT MÖTEN Sektionsmöten har hållits ungefär en gång i månaden från start. Protokoll har förts på varje möte som sedan skickats ut till klasserna för åsikter och kommentarer. UTBILDNING Utbildningsfrågor som främst har behandlats är Bolognaprocessen och utformningen av de nya magisterprogrammen. Samarbetet med programnämnden fungerade bra och alla terminer representeras där. Studentrepresentanter medverkade även i studiesociala- och internationella kommittén. STUDIESOCIALA AKTIVITETER Kollo för de nya studenterna hölls på barnens ö vid terminsstarten HT 2006 där även studenterna från första årskullen medverkade. Efter kollot gjordes en utvärdering i enkätform som sammanställdes till ett dokument som kan användas till följande introduktionskollon. Sammanfattningsvis var kollot mycket uppskattat. På HT 2006 utökades sektionen med nya studenter. För att lära känna varandra bättre i sektionen och för att öka intresset att medverka i dess arbete hölls en middag på MF för sektionen med dess nya medlemmar. FESTKOMMITTÉN Fovets festmästeri har under året 2006 etablerats. Det som inledningsvis genomfördes var att strukturera verksamheten, värva medlemmar och planera olika tillställningar. Ett policydokument som reglerar festmästeriets verksamhet finns tillagt sektionsstadgarna. I december genomfördes en middag med studenter från båda årskurserna på programmet. Ett av syftena med festmästeriet har varit att knyta kontakter med andra liknande organisationer. Detta har också skett, inledningsvis med Flygsektionen på KTH. Planering för gemensamma fester och aktiviteter påbörjades under ÖVRIGT Arbetet med att ordna kläder till vårt program påbörjades och fortsätter under Uppdatering av sektionstexten till amphioxbroschyren har även påbörjats.

13 Logopedsektionen LoS Medicinska Föreningen i Stockholm Verksamhetsberättelse 2006 Logopedsektionen har drivit en fortsatt verksamhet enligt tidigare anda. Det innebär stort engagemang från alla medlemmar som här avser även de studenter som ej är sektionsrepresentanter. Logopedsektionen har bevakat utbildnings-, studiesociala och internationaliseringsfrågor som rör logopedutbildningen. Enskilda medlemmar har fått aktuell information från de olika råden och nämnderna under MF och Programnämnden samt från sektionens möten. Fyra möten har ägt rum under året och därtill fikastunder med allmän diskussion. Nedan följer en mer specifik redogörelse för årets verksamhet inom respektive kommitté. Utbildningsfrågor Bolognaprocessen och betygsskala stöttes och blöttes. Diskussionen resulterade i att logopedprogrammet kommer att vidmakthålla den tvågradiga skalan U och G. Programnämnden har instiftat ett handledarpris till den bästa handledaren vid logopedprogrammet. Dessutom har nämnden instiftat pris för särskilt utmärkande uppsats. Kurs 26 blir den första kullen att åtnjuta detta pris. Sektionen har beslutat att vår SLOSS&SLOFF representant ska få en egen punkt vid kommande möten. Det är en bra länk till arbetslivet att få ta del i den fackliga organisationen. DIK besökte logopedprogrammet och hade en arbetslivsföreläsning för kurs 26. Sektionsmedlemmarna blev även inbjudna till förbundsårsmötet. Studiesociala frågor En mindre omfattande ombyggnation kommer att äga rum på logopedsinstitutionen. Sektionen har blivit tillfrågad angående önskemål för dator-, lunch-, och vilorum. Förslag har konsulterats av arkitekter och det återstår att se hur det faktiska resultatet blir. Spännande! För sektionens samkvämsfaktor och framtida engagemang har logopedöl instiftats en gång i månaden. Representanterna ska frekvent sammansvärja under fikavänliga förhållanden för att brainstorma. Om ambitionen finns blir det i vilket fall några tillfällen utöver möten enligt reglementet. Tradition gällande avslutningsfest för äldrekursarna är på intåg. Internationaliseringsfrågor Ett internationellt seminarium hölls där studenter som deltog i Socrates Intensive Program berättade om vistelsen i Strasbourg. LAINK har haft fortsatt samarbete med nämnda EU-projekt. Mark Meersman från Lessius Hoegschool i Belgien höll föreläsningar en vecka för logopedkurserna och lärarna. Två logopedstudenter har deltagit i kursen Global Health Indien, i KI:s regi. Tack för alla insatser under det gångna året! Anncharlotte Harbom, logopedsektionens ordförande 2006

14 Årsrapport/ verksamhetsberättelse för Artemis 2006 Artemis i helhet Artemis har under det gångna året arbetat hårt för att profilera sig ute i klasserna och bytt strategi för när och hur det ska göras. Detta görs nu i samband med att de nya T1:orna "sparkas in" med vår s.k "lära-känna-dag" och fadderfika, då presenterar klassrepresentanterna i T2 Artemis på ett trevligt sätt så att det ej låter allt för strikt och tråkigt, vilket vi märkt gör att fler människor blir intresserade. För tillfället har vi två representanter från varje termin bortsett från en. Vi arbetar vidare med att värva representanter och vårt mål är att alltid har två representanter från varje termin samt en suppleant utifall att någon av de ordinarie är frånvarande. Vi har även i år som nämnts ovan genomfört den numera traditionsenliga fadderfikan och insparken för de nya studenterna med goda resultat. Nämnder Artemis har även under hösten valt in nya representanter till PN och SSK. En ny ordförande har också valts in till sektionen, detta gjordes på årsmötet. Kommunikationen mellan OTINC och artemis har vi också lyckats få ordning på, numera väljs representanter till OTINC in via artemis och vi får löpande information om vad som sägs på deras möten. Kommunikation Vi har lagt ned mycket tid till informationsspridning i klasserna, med hjälp utav schemalagda klasskvartar då varje klassrepresentant har tid till att sprida information som artemis diskuterat samt för att också kunna lyssna till vad studenternas åsikter är och om det varit något de vill att vi ska ta upp på våra möten. Vi har utökat antalet möten och bestämt att Artemis ska ha ett möte i månaden för att få en kontinuitet med det som är aktuellt. Mötena är förlagda en vecka innan PN har sitt möte för att kunna ta med ärenden direkt till PN. Vi har även genomfört en temadag med goda resultat och stor uppskattning från de flesta terminer. Detta också som ett led i att utöka kommunikationen klasserna emellan och för att få alla arbetsterapeutstudenter att känna sig som en helhet. Utbildningen En stor diskussionsfråga detta år har varit utvärderingarna på kurserna, hur tas den egentligen emot av lärarna, och tar de till sig av det som står. Även denna fråga har tagits med till PN, oh diskuteras fortfarande. Livliga diskussioner har också förts om utbildningens innehåll och hur det är i de olika kurserna som pågår. Artemis genomförde föregående höst en undersökning om huruvida studenterna på utbildningen var intresserade av jullov eller ej, vilket det visade sig att majoriteten ställde sig positiva till. Frågan fördes vidare till PN där beslut sedan fattades och nu till jul har det första jullovet planerats in för alla arbetsterapeutstudenter.

15 Framtid Vi i Artemis anser att vårt arbete är mycket viktigt för att kvalitetssäkra utbildningen. Men just nu känns intresset för Artemis svalt bland studenterna, förhoppningsvis beror det på att det är svårt att få informationskanalerna att fungera. Därför ser vi det som en utmaning under året, att förbättra informationsflödet. Vi har bestämt oss för att lägga mer energi på vår egen sektion och verksamheten på arbetsterapiprogrammet, än på huvudsektionen Medicinska föreningen. Vi fortsätter dock att hålla oss ajour om vad som händer där, och att gå på en del möten för att ta del av viktig information. Vi kommer också att arbeta vidare för att promota Artemis på ett bra och trevligt sätt och på så sätt få fler studenter att bli engagerade i sektionen. En idé är att skapa arbetsgrupper för t ex. tema-dagar, arbetsterapins-dag och olika traditioner.

16 Årsberättelse 2006 Idrottsutskottet Året 2006 var väldigt tudelat för Idrottsutskottet. Under våren fylldes arbetet av visioner och stort engagemang. Nya aktiviteter startade, idrottsdagen och kårkampen var succéer och flera nya projekt (bl.a. kring informationsspridning) var i startgroparna. Efter det som hände under sommaren, samt kårens finansiella situation, avmattades lite av engagemanget under hösten och en del planer lades på is. Utskottet arrangerade flera större evenemang. Två schemalagda idrottsdagar planerades och genomfördes med gott resultat och, i samanhanget, högt deltagarantal. Fokus under vårterminens idrottsdag låg på spökbollsturneringen i skrivsalen och badminton på SSIF:s banor i Frescatihallen. Eftersom vi skaffat sponsring kunde vi bjuda deltagarna på mat och titta på OS-hockeyn tillsammans efteråt. I centrum för höstens idrottsdag låg en golfturnering på Drottningholms GK samt badminton i Frescati. Även här var det god uppslutning och hela dagen arrangerades på en nollbudget! Samtliga kårens medlemmar hade dessutom fri tillgång till två olika gym under idrottsdagarna. I februari arrangerades en skidresa till Kittelfjäll. Dessutom organiserade Idrottsutskottet MF:s trupp till Kårkampen, i vilken MF slutade på andra plats. Under sensommaren representerades även MF:s färger i Akademiska Rodden. Kärnverksamheten för Idrottsutskottet har dock varit de löpande aktiviteter som pågått över hela året. Vi har haft välbesökta träningar i fotboll, innebandy, yoga, volleyboll, tennis och basket. Nytt för i år är att vi även haft en tjej-fotbollsgrupp tillsammans med Handelshögskolans Studentkår. Så mycket som möjligt av de regelbundna aktiviteterna har förlagts till skrivsalen, Campus Solna. Mycket krut har bränts på de regelbundna aktiviteterna i Skrivsalen och på att införa fungerande rutiner. Det har varit lyckat och vi har fått goda omdömen för vårt sätt att sköta kommunikationen. Dessvärre är salen inte fullt utbyggd ännu, vilket har resulterat i att vissa bollsporter har fått takplattor att falla ner. Vi får därför inte längre spela volleyboll i skrivsalen och måste under 2007 se oss om efter nya lösningar. Idrottsutskottet har också under hösten slutit avtal med Vasalunds Simhall som ger våra medlemmar rabatterade priser. Jonathan Grip Ordförande MF:s Idrottsutskott 2006

17 Informationsutskottet 2007/02/23 Verksamhetsberättelse 2006 Ledamöter Peter Johansson (ordförande), Karin Sundström ( chefredaktör Medicor Magasin), Johanna Gejrot (sekreterare), Johanna Olofsson (redaktör Diagnos), Malin Heijkenskjöld, Felicia Håkansson Nyrekrytering av medlemmar Utskottet har även detta år arbetat med att rekrytera nya medlemmar. Annonser i kårtidningen, head-hunting, deltagande i introduktionspubarna är några sätt som använts. Den positiva trenden från fjolåret, där föreningens medlemmar börjar få upp ögonen för kårens informationsarbete, har fortsatt. Utskottets möten Informationsutskottet har haft fyra möten under 2006, två på vårterminen och två på höstterminen. Utskottets samtliga möten har protokollförts. Utöver utskottsmöten har Informationsutskottet haft ett antal workshops och även ett antal informella möten. Kårtidningen Medicor Magasin Kårtidningen bytte 2006 namn från Bukpressen till Medicor Magasin. Under 2006 har tidningen utkommit med fem nummer, varav tre på vårterminen och två på höstterminen. Antalet sidor har varierat mellan 24 och 28 stycken. Tidningen har täckt ämnen såsom biomedicinutbildningens jubileum, studentkårens uppgång och fall, studentliv och föreningens olika evenemang och fester. Tidningens genomslagskraft har ökat under året. Arbetet med att höja kvaliteten och förbättra layouten på tidningen har fortgått under året. I slutet av november deltog också kårtidningen med en representant i den andra konferensen för Student Press In Europe (SPINE) i Zagreb. Denna resa bekostade representanten ur egen ficka på grund av kårens ekonomiska situation. Vid konferensen diskuterades ämnen så som pressfrihet, korruption vid universitet, hur fria är studenttidningarna egentligen, finansiering och former för vidare samarbete. Medicinska Föreningen i Stockholm Box 250, Stockholm Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna Tel: Fax:

18 Elektroniska nyhetsbrevet Diagnos Diagnos har utkommit med 16 nummer under året. Nyhetsbrevet läggs upp på Medicinska Föreningens hemsida och länkas även dit för de som inte kan se e-brev formaterade i HTML. Försök har gjort att ge ut Diagnos även på engelska, men detta har inte fungerat på grund av tidsbrist och på grund av att mycket av den information som ges ut via Diagnos riktar sig till svenskspråkiga studenter. Hemsidan och Under början av 2006 uppdaterades hemsidan regelbundet av utskottsordföranden och av kårordföranden. Ett helt kalendarium för våren matades in i hemsidans kalender så att det alltid stod vad som var på gång i kåren rörande fester, möten och andra aktiviteter. Samtidigt gjordes flera försök till uppstart av en webbredaktion. Annonser sattes in i Diagnos, på hemsidan och även i kårtidningen. På dessa annonser svarade sammanlagt tre personer. Dessa kallades till ett möte för att prata om hemsidan, men ingen av dessa dök upp på mötet varför det hela fick bordläggas. Fler försök gjordes sedan under hösten att rekrytera flera personer samt att kalla de tre som svarat till ett möte. Detta gjordes dock utan framgång. Amphiox Den informationsbroschyr som alla nya medlemmar får från kåren. Den inte alls under 2006 till följd av kårens ekonomiska situation. De totalt 3500 exemplar som beställdes under fjolåret visade sig nämligen även räcka (om än på håret) även till ett utskick på vårterminen Dock bifogades en liten notis om viktiga förändringar jämfört med texten som stod i broschyren. Substantia Nigra och White Matter Substantia Nigra trycktes under året i en ny upplaga för terminerna ht 2006 och vt Den skickades ut tillsammans med terminsräkningen på höstterminen. Broschyren berättar kort om vad kåren är och gör. Den trycktes i exemplar i svart-vitt. Upplagan räckte väl detta år. White Matter är den engelska motsvarigheten av samma broschyr och den har på grund av kårens ekonomiska läge enbart funnits tillgänglig för utskrift på skrivare. Kårfotografer Kårfotograferna har bevakat olika evenemang och bilderna har publicerats i kårtidningen. Den nya digitalkameran som införskaffades under fjolåret stals dock under ett inbrott i kårhuset. 2/3

19 Annonsförsäljning Bengtsson & Sundström Media har under året skött all annonsförsäljning till kårtidningen Medicor Magasin. Detta samarbeta har fungerat väl och annonsintäkterna har succesivt ökat. Kontraktet löper på två år med en succesiv säkning av provisionen för varje år. Sångboken Enligt verksamhetsplanen för 2006 skulle Informationsutskottet formge Medicinska Föreningens nya sångbok. Då materialet aldrig levererades till utskottet från sångbokskommittén kunde detta arbeta inte utföras. Slutligen Det informationsutskottet fortsätter åt rätt håll. Strukturen och kontrollen på våra informationskanaler har ytterligare. Kostnaderna för utskottet har ytterligare kunnat minskas genom vidare effektivisering av verksamheten och intäkterna ökar tackvare annonsbokningsfirman. Även detta år har fler personer börjar intressera sig för verksamheten, vilket vi ser som mycket positivt. Utmaningen för 2007 blir att ta tag i hemsidan eftersom en webbredaktion, trots flertalet försök, ej lyckats startas upp. Peter Johansson, Informationsutskottets ordförande /3

20 Verksamhetsberättelse - Mottagningsutskottet Det tillträdde en ny styrelse för Mottagningsutskottet i början av 2006 verksamhetsår. Eftersom Amphioxen är de nya studenternas första möte med kåren är det jätteviktigt att detta möte blir så pass positivt som möjligt. Ambitionen hos den nya ordförande och vice ordförande var därmed att reformera de svaga punkter som fanns för att gynna våra nya studenter, mottagningsutskottet och kåren. Till de kommande amphioxerna jobbade vi fram nya idéer, men valde att fortfarande bibehålla grundkonceptet efter tradition med välkomstpuben och amphioxdagen. AMPHIOXEN Välkomstspuben Välkomstpuben har av tidigare amphioxer fått klagomål över att den är för rörig. I och med att den direkt är efter skolan och håller på länge, är det många som snabbt vill bli färdiga och bara få åka hem och äta. Nytt för HT och VT blev därför en så kallad mingelhörna med tilltugg. Detta för att studenterna ska kunna mötas mellan de olika program blocken och en gemenskap ska fås. Nytt för i år blev även att vi inte längre ska ha uppdrag på stan, utan vi ska ha lekar ute på stan istället. På välkomstpuben får lagen istället prata sig samman om olika klädteman. Amphioxdagen Vi har tagit bort uppdragen och infört lekar på stan istället. Överdomarna stod ansvariga för en lek ute i en park och underdomarna följde med var sitt lag under dagen. Detta koncept var otroligt uppskattat. Fusknollor För att höja stämningen har vi valt att ha med fusknollor som sedan presenteras på middagen. Även detta koncept har varit mycket uppskattat. Kick-off / Tackfest För att få folk att engagera sig utan att få betalt så krävs det att de i utbyte åtminstone får ha kul. Dessutom är det viktigt att de engagerade känner varandra sedan tidigare för en bra stämning som förs över till amphioxerna. Därför valde vi att åka till Solvik både under VT och HT för hoppslagen Kick-off och tackfest. KÅRPRESENTATIONSPUB Kårpresentationspubarna (en under VT och en under HT ) avlöpte väl. Dock fanns svårigheter att nå ut till alla studenter. Det stora flertalet studenter som besökte puben läser på Campus Solna. För att informera om Mottagningsutskottets verksamhet har vi även under VT och HT åkt ut läkar, biomedicin och SSK kollona och även föreläsningar. Och de nya idéerna vi har genomfört har inneburit att fler äldre kursare engageras och att interaktionen mellan de nya och gamla studenterna är ansenligare. Mottagningsutskottet har verkligen blommat upp och har fått många nya aktiva medlemmar.

Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK)

Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK) Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK) Antaget: 2003-01-15 Ändrat: Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Detta reglemente gäller Sjuksköterskesektion (SSEK) vid Karolinska Institutet (KI),

Läs mer

Medicinska Föreningen i Stockholm. Verksamhetsberättelse

Medicinska Föreningen i Stockholm. Verksamhetsberättelse Medicinska Föreningen i Stockholm Verksamhetsberättelse 2007 Medicinska Föreningen i Stockholm Box 250, 171 77 Stockholm Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna Tel: 08 524 830 70 Fax: 08 524 830 75 www.medicinskaforeningen.se

Läs mer

Reglemente för Sjukgymnastsektionen, SGS

Reglemente för Sjukgymnastsektionen, SGS för Sjukgymnastsektionen, SGS Antaget: 2010-05-27 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Sjukgymnastsektionen är en sektion inom. Sektionen sammansluter de studerande vid Sjukgymnastprogrammet vid

Läs mer

5 Sektionens medlemmar kan sända in förslag (motioner) till årsmötet.

5 Sektionens medlemmar kan sända in förslag (motioner) till årsmötet. Reglemente för Psykologsektionen PsyKI (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26, 2014-02-20. 2015-01-08 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Psykologsektionen

Läs mer

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna.

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna. Läkarsektionen 2009/01/29 Protokoll Årsmöte Tid. 17.00 Plats. Styrelserummet, övervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Sofi Asmundsen, Josefine Edner, Matti Eladhari, Mikael Finder, Anna Höög, Karin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

Reglemente för Psykologsektionen PsyKI. (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26

Reglemente för Psykologsektionen PsyKI. (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26 Reglemente för Psykologsektionen PsyKI (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Psykologsektionen PsyKI är en sektion

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Kandidater till MF fullmäktige 2016

Kandidater till MF fullmäktige 2016 Kandidater till MF fullmäktige 2016 Adele Kastensson Läkarprogrammet, T2 Jag har alltid tyckt att det är roligt att påverka och göra saker bättre. Jag är intresserad av allas åsikter, och tycker det är

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Berättelse för året 2005

Berättelse för året 2005 Berättelse för året 2005 Berättelse för året 2005 Innehåll 2 Innehåll 4 Verksamhet 4 Styrelsen 5 Arbetsterapeutsektionen 6 Biomedicinutbildningssektionen 7 Logopedsektionen 8 Sjuksköterskesektionen 9 Fullmäktige

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-09-20, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Tidigare lydelse av ändrade paragrafer 1.4.3 Styrelsen biträdes i sin verksamhet av utskotten: 1. Förvaltningsutskottet 2. Kulturutskottet 3.

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Reglemente för Läkarsektionen (LS)

Reglemente för Läkarsektionen (LS) Reglemente för Läkarsektionen (LS) Antaget: 2007-02-07 Ändrat: 2015-02-26 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Läkarsektionen (LS) är en sektion inom Medicinska Föreningen (MF) i Stockholm. Sektionen

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2008-04-13 2009-03-14.

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2008-04-13 2009-03-14. ÅRSBERÄTTELSE 08-09 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2008-04-13 2009-03-14. Medlemmar Under HT08 hade ELSA 124 medlemmar 6 styrelsemedlemmar 6 ledare 110 medlemmar

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

SöderS organisationsplan 11/12

SöderS organisationsplan 11/12 SöderS organisationsplan 11/12 Fastställd av fullmäktige 2011-04-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte #1 Tisdag 18/10 2011 Gröjersalen, Hus 3, Kräftriket Kl. 17.00 21.30.1 Mötets öppnande Talman Kristian Kull förklarade föreningsmötet öppnat

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 INLEDNING... 1 DISPOSITION... 1 FOKUSFRÅGA STRÄVAN MOT DEN GODA UTBILDNINGEN... 2 1. ORGANISATION OCH LEDNING... 3 1.1 INTERNATIONALISERING... 3 1.2

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Protokoll Fullmäktige 1 HT07 Protokoll från s Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Närvarande: Kursrepresentanter s Styrelse Erik Kempe T2 Mikael Edström Informationsansvarig

Läs mer

Proposition Proposition Kravallklädsel Nuvarande kravallklädsel för läkarstudenter på HU är grönt OP-ställ och läkarfrack. Kravallklädseln är direkt olämplig att fortsätta med för framtida läkarstudenter,

Läs mer

Protokoll. 2012/02/02 Läkarsektionen Protokoll. Datum: Torsdag den 2 februari Tid: kl. 17.00-19.00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben

Protokoll. 2012/02/02 Läkarsektionen Protokoll. Datum: Torsdag den 2 februari Tid: kl. 17.00-19.00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Datum: Torsdag den 2 februari Tid: kl. 17.00-19.00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Hritul Karim Matilda Liljedahl Rebecca Hamilton Matti A. Eladhari Rasmus Eurén Sofia Thulin Johansson

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Denna upplaga ersätter SAS Group Club Swedens tidigare utgåvor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄNDAMÅL... 2 2 MEDLEMSKAP... 2 3 ÅRSAVGIFT... 2 4 VERKSAMHETSÅR... 2 5 STYRELSE...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 7 2015-03-05 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 5:e mars 2015, klockan 16.30. Styrelserummet, Department of Peace and

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Protokoll. 2010/09/09 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2010/09/09 Läkarsektionen Protokoll Datum: Torsdagen den 9 sep 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson (lämnade kl 18.15) Anders Wikberg Sihan

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt s. 3 2. Medlemskap s. 4 3. Organisation s. 5 4. Sektionsstyrelse s. 6 5. Utskott s. 7 6. Kommittéer s. 8 7. Sektionsmöte s. 9 8 Programmöte s.11 9. Valberedning s.12 10.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande*

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande* Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 15/16 2016-05-02 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 14 15/16 Måndagen den 2 maj 2016 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-08-31, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer