VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDICINSKA FÖRENINGEN 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDICINSKA FÖRENINGEN 2006"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDICINSKA FÖRENINGEN 2006

2 STYRELSE OCH PRESIDIET Medicinska Föreningens styrelse haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Sekreterare FU:s ordförande InfU:s ordförande PrU:s ordförande NU:s ordförande Övrig ledamot Övrig ledamot Övrig ledamot Övrig ledamot Övrig ledamot Magnus Ask till i aug, Isabella Staf från september Isabella Staf till i sept, därefter Adina Feldman Emelie Holm Jonas Svensson Peter Johansson Tommi Blom Sofia Hassan Jonathan Grip Fredrik Klevebro Egil Töllner till i december Karin Egnell Adina Feldman till i september Styrelsen har haft sammanträde 9 gånger under vårterminen och 11 gånger under höstterminen. Datum för vårterminens sammanträde har varit: 14 januari, 23 januari, 31 januari, 12 februari, 14 mars, 28 mars, 19 april, 25 april, 9 maj, Datum för höstterminens sammanträde har varit: 2 augusti, 21 augusti, 30 augusti, 12 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 13 november, 21 november, 8 december, 18 december Vårtermin och hösttermin skiljer sig markant under verksamhetsåret Vid första halvan av året var Magnus Ask ordförande och Isabella Staf vice ordförande. Efter Magnus avgång valdes Isabella till ordförande och Adina Feldman till vice ordförande. Första halvåret präglades av en ny styrelses entusiasm men snart även frustration över hierarkier och hinder vilket tärde på engagemanget. Genom organisationens tysta medgivande, amatörmässighet och utan fungerande kontrollfunktioner lyckades ordföranden beställa tjänster för miljoner och i samma storleksordning låna pengar. Detta upptäcktes dessvärre inte förrän i slutet av juli efter genomgång av orimliga mastercardfakturor. Medicinska Föreningen i Stockholm Box 250, Stockholm Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna Tel: Fax:

3 Höstterminen ägnades i stort åt förhandlingar gällande slutbesiktning, uppgörelse med entreprenörer och projektledare samt extra banklån. Ombyggnationen och konsekvenserna av denna kastar en mörk skugga över året. Viktigt då att lyfta fram det viktiga kårpolitiska arbete som under årets bedrivits av styrelsen i dess engagemang med studiebevakning och studiesocialafrågor; Medicinska Föreningens viktigaste uppgifter. Sektionerna: Styrelsen delade inte upp sektionen inom sig likt tidigare år utan kontakt med sektionerna hölls främst av presidiet. Presidiet hade kontinuerlig kontakt med sektionerna via att besöka sektionstingen och även genom de rådsmöten som anordnades. Under året skrevs både en skrivelse om Sjuksköterskeprogrammet och en om Medicinsk Informatik. För det nya Podiatriprogrammet anordnades ett kollo. Personal: Då Ingegärd Johansson pensionerades för sin tjänst som skattmästare beslutade styrelsen att anställa Ursula Önneby. Anna Lehmusto anställdes att vikariera för studentombud Anna-Lena Lindgren när Silja- Marit Zetterqvist sa upp sitt vikariat för densamma. När Kerstin Beckenius tog tjänstledig inför höstterminen valde styrelsen istället att låta Anna Lehmusto bli vikarierande doktorandombud. Detta beslut till följd av det ekonomiska läget som uppdagades i juni. Stipendier: Styrelsen utlyste inga stipendier Samarbete: Styrelsen fortsatte samarbetet med det nationella anslutningen MOVIS (Medicin-, Odontolog- och Vårdkårer i Sverige) dels genom möte i Linköping och dels genom att själva anordna tvådagars möte i början på juni. Genom samarbetet FFS (Flemingsbergs Förenade Studentkårer) anordnades Campusfestivalen och senare under hösten en fest med internationellt tema. SSCO (Stockholms Studentkårers Centralorganisation) hade både en bostadsbidragskampanj och ett fackeltåg för höjt studiemedel vilka vi deltog i. I SSCO:s styrelse och olika organ var hade vi representation.

4 Beviljande om medel: Styrelsen beviljade anslag till sektioner, utskott och kårföreningar. Styrelsen beslutade att stödja Stockholms Pride med en mindre summa pengar för inköp av funktionärströjor. Extern representation: VMF Viltmiddag: Peter Johansson, Emilie Holm, Adina Feldman SöderS 10 års kalas: Isabella Staf, Jonas Svensson, Jonathan Grip SSCO cocktailparty, vår: Isabella Staf SSCO 110 års jubileum: Karin Egnell SSCO cocktailparty, höst: Isabella Staf Nobelmiddag 10 december: Emelie Holm, Adina Feldman, Jonathan Grip, Jonas Svensson, Karin Egnell, Tommi Blom och Peter Johansson. Representation på KI: Delar av styrelsen var närvarande när KI hade öppet hus i Flemingsberg den 9 mars. Representation vid promovering, proffessiorsinstallation och examensceremonier skedde också. Kårhuset: Turerna kring kårhuset har varit många och här hänvisas koncernredovisningen. Insigner: Styrelsen beslutade att dela ut Crux Parva under höstterminens Amphioxgasquen till: Raffaella Öckinger, Hedvig Nordin, Karin Sundström, Göran Örnhed Maria Eriksson, Anna-Eva Hallin och Mikael Edström Styrelsen beslutade att dela ut Crux Magna på vårterminen till Göran Örnhed, Reet Joandi, Johan Karlsson, Raffaella Öckinger, Karl Gustav Brobäck och Maria Eriksson Styrelsen beslutade att dela ut Crux Parva under hösterterminen till Amphioxqgasqen: Remisser: Presidiet svarade till KIs årsredovisning 2005

5 Fullmäktige Verksamhetsberättelse för Fullmäktige 2006 Fullmäktige har under året haft åtta beslutsmässiga sammanträden. Här lämnas en kort sammanfattning över de viktigaste besluten. Sammanträde En mängd valärenden som var över från sammanträdet i november behandlades. År 2003 beslutade Fullmäktige att Föreningen inte ska tillsätta studentrepresentanter i institutionsråden p.g.a. de endast har en beredande funktion till prefekten som beslutar. Styrelsen föreslog att dessa poster åter skulle besättas vilket Fullmäktige biföll. Göran Örnhed motionerade om en ändring av Programutskottets reglemente vilken skulle göra det möjligt för PrU att besluta om tillfälliga anställningar inom utskottets verksamhet. Styrelsen yrkade på avslag och Fullmäktige gick på styrelsens linje. Fullmäktige biföll ett förslag från kårordförande om att köpa in nya stolar till kårhuset. Styrelsen föreslog att kårexpeditionen ska ta ut avgifter för nya medlemskort samt för kontant betalning, vilket Fullmäktige biföll. Informationsutskottet beslutade om en uppdaterande ändring av utskottets reglemente vilken bifölls av Fullmäktige. Styrelsen föreslog ändringar i instruktionerna för kårföreningar, som bl.a. ökar redovisningskraven på kårföreningarna, och den propositionen bifölls av Fullmäktige. Fullmäktige biföll styrelsens proposition om att byta ut Studentkortet mot Mecenatkortet som studentrabattkort. Det anmäldes att kårföreningen Karrocell hade upphört. Sammanträde IT-medicinsektionen motionerade om att sektionen skulle byta namn till Medicinsk Informatiksektionen, vilket bifölls av Fullmäktige. Fullmäktige diskuterade hur Föreningen kan göra det lätt och enkelt för medlemmar att engagera sig i kåren och starta nya verksamheter. 1/4

6 MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM Fullmäktige Sammanträde En ansökan från föreningen Cover up om att få bli kårförening behandlades. Ansökan återremitterades till föreningen. Behandlingen av verksamhetsberättelsen och årsredovisningen bordlades då de inte var färdiga vid sammanträdet. Ett förslag om kollopolicy återremitterades till Kollostyrelsen. Fullmäktige godkände en skrivelse från styrelsen om Föreningen ställningstagande angående graderade betyg på KI. På styrelsens proposition biföll Fullmäktige ändringar i instruktionerna för hur ledamöter i organ där Medicinska Föreningen är representerad ska utses. En proposition om ändring av Sektionsordföranderådets reglemente bifölls med vissa ändringar. Sammanträde / Sammanträdet var inte beslutsmässigt varför det ajournerades och återupptogs Verksamhetsberättelsen för 2005 lades till handlingarna. Årsredovisningen, inklusive koncernredovisning, godkändes års resultat disponerades enligt styrelsens förslag. De verkställande organen och de av Fullmäktige valda förtroendemännen beviljades ansvarsfrihet för Fullmäktige bekräftade att Podiatriprogrammets studenter ska vara medlemmar av Föreningen och förde in dem i instruktionen om kårtillhörighet för studerande vid KI. Ett tillägg till verksamhetsplanen rörande Förvaltningsutskottet gjordes. Ett sammanträde sammankallades till men det ställdes in p.g.a. alltför många ledamöter skulle vara frånvarande. Sammanträde Vice ordförande rapporterade om kårordförandes avgång, orsakerna till avgången och styrelsens agerande i samband med detta. Skattmästaren rapporterade om Föreningens dåliga ekonomi. Sakrevisor Clara Brandkvist avlämnade en revisionsrapport. En motion från Likabehandlingsnämnden om en Likabehandlings- och mångfaldsplan för Föreningen återremitterades till Nämnden. Karolinska Institutets Muslimska Studenter ansökte om att få bli kårförening vilket Fullmäktige beviljade. 2/4

7 MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM Fullmäktige Fullmäktige beslutade, på styrelsens proposition, om en ändring av ett under förra året fattat beslut rörande Insamlingsstiftelsen Ulla Lindholms stipendiefond. Fullmäktige beslutade att det hade fortsatt förtroende för styrelsen i den form den hade efter kårordförandes avgång. Vice kårordförande Isabella Staf valdes till ny kårordförande och Adina Feldman valdes till vice kårordförande. Sammanträde / Sammanträdet var inte beslutsmässigt varför det ajournerades och återupptogs Åsa Nilsonne valdes till ny Inspektor. En motion från Jens Andersson och Isabella Staf om en mängd olika stadgeändringar bifölls i första läsningen av Fullmäktige. Fullmäktige biföll styrelsens proposition om utökade lån från Nordea. En motion om att ändra Likabehandlingsnämnden från en nämnd till ett utskott återremitterades till Likabehandlingsnämnden. En proposition om uppgörelse med generalentreprenören för kårhusombyggnationen bifölls. Val till Fullmäktige Val till Fullmäktige förrättades 20 oktober (då en valpub hölls) och oktober. Valet genomfördes även i år genom både röstning med vanliga valsedlar och genom röstning på webben. 29 personer valdes till 29 mandat. Inga personer valdes till suppleanter. 589 röster avlämnades vilket gav ett valdeltagande på 9,3% av de röstberättigade medlemmarna. Sammanträde Sedvanliga val, bl.a. val av styrelse, behandlades. Fullmäktige godkände protokollet över valförrättningen. Fullmäktige godkände ett nytt avtal med KI om uthyrning av aulan som lunchrestaurang. Fullmäktige gav styrelsen i uppdrag att sälja Föreningens aktier i Högskolerestauranger AB för lägst kr inom ett halvår. Sammanträde En stor mängd överblivna valärenden behandlades. Fullmäktige fastställde budget och medlemsavgifter för Fullmäktige beslutade att avskaffa Campuskortet som medlemskort, på motion från Elia Malmsten. Föreningen Kaskadus ansökte om att få bli kårförening vilket beviljades. Beslutet om verksamhetsplan för 2007 bordlades. 3/4

8 MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM Fullmäktige Förvaltningsutskottet motionerade om ett nytt hyresavtal för kårhuset gentemot Medicinska Föreningens kårhusstiftelse och motionen bifölls. En motion från Jens Andersson och Isabella Staf om en mängd olika stadgeändringar bifölls i andra läsningen av Fullmäktige. Jens Andersson talman 4/4

9 Graduate Students Association The Graduate Students Association (GSA, aka Doktorandsektionen) is the section of the Medical Students Association (Medicinska Föreningen (MF)) responsible for the graduate students at Karolinska Institutet (KI). To learn more about our activities, visit our webpage at Annual report 2006 The GSA board The board has been led by Chairman Anton Forsberg, with assistance from Vice Chairman Johan Öckinger, Secretary Cecilia Björkdahl and Treasurer Pernilla Stridh-Igo, all serving for the whole year. Additional members of the board during the entire year have been Louisa Cheung, Raffaella Öckinger, Susanne Akterin and Jesper Eriscsson. Members that ended their participation after the spring were Vilija Barkauskaite, Klas Haraldsson and Karin Persson, with the following members filling their positions starting in the fall: Jessica Beser, Michela Barbaro and Christofer Juhlin. During the year the board has worked to ensure a better postgraduate education for PhD students at KI. The work has been done both within the board and by representation in boards and groups at KI. Activities The plans for a new Research Day were not fulfilled due to a low number of interested PhD students within the chosen topic Inflammation and immunology A PhD Pub was arranged in the fall, during which PhD students had the opportunity to meet and listen to Dean Elias Arnér present his ideas about improving the PhD education and answer questions from the auditorium. Focus areas The plan to increase the spreading of information was initiated by starting a working group within the board. The group has during 2006 been comprised of Johan Öckinger, Susanne Akterin and Cilla Björkdahl. The group has realized the goal of increasing our information to PhD students by preparing a information folder and actively in contributing to the student paper, Medicor. Johan has worked with the homepage and updated it continuously. An list of PhD student at KI have been created by the library at KI and this made it possible to send out relevant information through to PhD students. To increase our work within the area of career issues for PhD students, a working group was started within this focus area. During 2006 Jesper Ericsson, Louisa Cheung and Anton Forsberg were members of this group. The group has addressed Junior Faculty (JF) to expand their activities towards PhD students. They have correspondingly increased their work directed to PhD students during the year With improved financial conditions JF during 2007 the will be able to further develop this area and improve the career guidance for PhD students. The group, with Jesper as head, has together with the alumni network at KI created a pool of interested mentors within this network to improve possibilities for PhD students can to find the most suitable mentors for their individual needs. The Policy document During the fall a group within the board has worked with updating the policy document and the updated document was accepted at the last board meeting. The policy document will continuously evolve and further revisions will be done in the future.

10 Graduate Students Association The PhD ombudsman During the first months of 2006 Silja Marit Zetterqvist was working as PhD ombudsman when the ordinary ombudsman Kerstin Beckenius was on leave of absence. Kerstin returned to her position in the beginning of In the summer Kerstin was recruited by the KI administration and a new PhD ombudsman was hired, Anna Lehmusto. The PhD ombudsman has during the year been engaged in assisting PhD students at KI with conflicts and personal issues concerning their PhD education. Boards at KI Board of KI (Konsistoriet) Anton Forsberg has been the PhD student representative during 2006 and has been active within the boards work. Board of postgraduate education (aka Styrelsen för forskarutbildning (FUS)) During 2006, Anton Forsberg, Johan Öckinger, Susanne Akterin and Louisa Cheung have been the PhD student representatives in FUS. The PhD ombudsman has also attended the meetings. Some areas of particular concern have been the continuous work with the new regulations for PhD education at KI, new guidelines for the dissertation process and career issues concerning PhD students. FUS has dealt with many additional issues and continues to do so. Board of research (aka Styrelsen för forskning (FS)) Cilla Björkdahl and Pernilla Stridh-Igo have been the PhD representatives during 2006 and have been active within the boards work. Some areas of focus have been investigating the use of electronic lab books, strategical investments for the next four years and follow-up on exchange programs with NHR and Singapore. FS has dealt with many additional issues and continues to do so. National work The GSA is represented in the national organization Sveriges Doktorander (SDok). Anton Forsberg has been the representative until he was elected vice chairman of the organization and then Jesper Ericsson replaced Anton as the KI representative. During the spring the big focus for SDok was to take part of the political debate concerning the election in September. During the fall the major focus areas have been career issues for PhD students and the financial situation. International work Raffaella Öckinger was during the year elected chairman of the international PhD organization EuroDoc.

11 BAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Detta är det första året som biomedicinska analytikerutbildningen haft en fungerande sektion med regelbundna möten därför har mycket tid gått åt till att bara sätta sig in i hur saker och ting fungerar på MF och komma överens om vad sektionen ska och bör göra. Sektionen har fått hjälp och inspiration av BUS och tackar så mycket för denna hjälp. Sektionen har haft 10 möten under året Utbildningsfrågor: Bland det första vi gjorde var att diskutera och utforma stadgar för sektionen. De studenter som redan satt i kommittéer och programnämnden kontaktades av den grupp av studenter som startade sektionen så även de kunde vara aktiva i sektionen. Detta gällde främst de representanterna i programnämnden, studiesociala kommittén och internationella kommittén. Det nära och givande samarbetet mellan kommittéer och programnämnden har fortsatt under året. Under hösten hölls val för T1 där de valde sina egna representanter till programnämnden, studiesociala kommittén och internationella kommittén samt två representanter från fysiologutbildningen att ingå i sektionen. Valet skedde genom slutenomröstning. En av de frågor som vi drivit i programnämnden är att alla studenter skall få gå HLRutbildningen då sektionen anser att detta är en nödvändig kunskap samt framför allt viktig när man studerar på ett medicinskt universitet. De studenter som börjar ht-2007 kommer att få gå HLR-utbildningen under sin första termin. De studenter som redan studerar kommer att erbjudas att gå under ett antal tillfällen med start i maj Internationella kommittén har påbörjat ett utbytetssamarbete med Hanoi. Dessutom är ett samarbete med Lissabon nästan färdigställt. Nya utbytesorter som diskuteras är Texas och Wales. Sektionen har även bett studieledningen att öka antalet plaster till kursen Global Health vilket har gjorts. Studiesociala aktiviteter: BAS anordnad under vårterminen en picnic som istället blev en pubkväll på MF då vädret inte var det bästa. Sektion var ansvarig för kollot som hölls under två dagar i augusti för de nya studenterna. Sektionen höll i samband med kursstart rundvandring och information om sektionen för de nya studenterna. Under hösten hölls en fikakväll för utbildningens studenter och lärare för att öka gemenskapen. Därutöver anordnades den traditionella julsittningen där för första gången guldpipetten delades ut till bästa lärare och handledare dessa utseddes av studenterna. Biomedicinska analytikersektionen BAS genom Ordf Jenny Eriksson

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Folkhälsovetenskapssektionen 2007/04/01 UPPSTART Kandidatprogrammet i folkhälsovetenskapsprogrammet startades HT 2005 och arbetet med att starta upp sektionen påbörjades VT MÖTEN Sektionsmöten har hållits ungefär en gång i månaden från start. Protokoll har förts på varje möte som sedan skickats ut till klasserna för åsikter och kommentarer. UTBILDNING Utbildningsfrågor som främst har behandlats är Bolognaprocessen och utformningen av de nya magisterprogrammen. Samarbetet med programnämnden fungerade bra och alla terminer representeras där. Studentrepresentanter medverkade även i studiesociala- och internationella kommittén. STUDIESOCIALA AKTIVITETER Kollo för de nya studenterna hölls på barnens ö vid terminsstarten HT 2006 där även studenterna från första årskullen medverkade. Efter kollot gjordes en utvärdering i enkätform som sammanställdes till ett dokument som kan användas till följande introduktionskollon. Sammanfattningsvis var kollot mycket uppskattat. På HT 2006 utökades sektionen med nya studenter. För att lära känna varandra bättre i sektionen och för att öka intresset att medverka i dess arbete hölls en middag på MF för sektionen med dess nya medlemmar. FESTKOMMITTÉN Fovets festmästeri har under året 2006 etablerats. Det som inledningsvis genomfördes var att strukturera verksamheten, värva medlemmar och planera olika tillställningar. Ett policydokument som reglerar festmästeriets verksamhet finns tillagt sektionsstadgarna. I december genomfördes en middag med studenter från båda årskurserna på programmet. Ett av syftena med festmästeriet har varit att knyta kontakter med andra liknande organisationer. Detta har också skett, inledningsvis med Flygsektionen på KTH. Planering för gemensamma fester och aktiviteter påbörjades under ÖVRIGT Arbetet med att ordna kläder till vårt program påbörjades och fortsätter under Uppdatering av sektionstexten till amphioxbroschyren har även påbörjats.

13 Logopedsektionen LoS Medicinska Föreningen i Stockholm Verksamhetsberättelse 2006 Logopedsektionen har drivit en fortsatt verksamhet enligt tidigare anda. Det innebär stort engagemang från alla medlemmar som här avser även de studenter som ej är sektionsrepresentanter. Logopedsektionen har bevakat utbildnings-, studiesociala och internationaliseringsfrågor som rör logopedutbildningen. Enskilda medlemmar har fått aktuell information från de olika råden och nämnderna under MF och Programnämnden samt från sektionens möten. Fyra möten har ägt rum under året och därtill fikastunder med allmän diskussion. Nedan följer en mer specifik redogörelse för årets verksamhet inom respektive kommitté. Utbildningsfrågor Bolognaprocessen och betygsskala stöttes och blöttes. Diskussionen resulterade i att logopedprogrammet kommer att vidmakthålla den tvågradiga skalan U och G. Programnämnden har instiftat ett handledarpris till den bästa handledaren vid logopedprogrammet. Dessutom har nämnden instiftat pris för särskilt utmärkande uppsats. Kurs 26 blir den första kullen att åtnjuta detta pris. Sektionen har beslutat att vår SLOSS&SLOFF representant ska få en egen punkt vid kommande möten. Det är en bra länk till arbetslivet att få ta del i den fackliga organisationen. DIK besökte logopedprogrammet och hade en arbetslivsföreläsning för kurs 26. Sektionsmedlemmarna blev även inbjudna till förbundsårsmötet. Studiesociala frågor En mindre omfattande ombyggnation kommer att äga rum på logopedsinstitutionen. Sektionen har blivit tillfrågad angående önskemål för dator-, lunch-, och vilorum. Förslag har konsulterats av arkitekter och det återstår att se hur det faktiska resultatet blir. Spännande! För sektionens samkvämsfaktor och framtida engagemang har logopedöl instiftats en gång i månaden. Representanterna ska frekvent sammansvärja under fikavänliga förhållanden för att brainstorma. Om ambitionen finns blir det i vilket fall några tillfällen utöver möten enligt reglementet. Tradition gällande avslutningsfest för äldrekursarna är på intåg. Internationaliseringsfrågor Ett internationellt seminarium hölls där studenter som deltog i Socrates Intensive Program berättade om vistelsen i Strasbourg. LAINK har haft fortsatt samarbete med nämnda EU-projekt. Mark Meersman från Lessius Hoegschool i Belgien höll föreläsningar en vecka för logopedkurserna och lärarna. Två logopedstudenter har deltagit i kursen Global Health Indien, i KI:s regi. Tack för alla insatser under det gångna året! Anncharlotte Harbom, logopedsektionens ordförande 2006

14 Årsrapport/ verksamhetsberättelse för Artemis 2006 Artemis i helhet Artemis har under det gångna året arbetat hårt för att profilera sig ute i klasserna och bytt strategi för när och hur det ska göras. Detta görs nu i samband med att de nya T1:orna "sparkas in" med vår s.k "lära-känna-dag" och fadderfika, då presenterar klassrepresentanterna i T2 Artemis på ett trevligt sätt så att det ej låter allt för strikt och tråkigt, vilket vi märkt gör att fler människor blir intresserade. För tillfället har vi två representanter från varje termin bortsett från en. Vi arbetar vidare med att värva representanter och vårt mål är att alltid har två representanter från varje termin samt en suppleant utifall att någon av de ordinarie är frånvarande. Vi har även i år som nämnts ovan genomfört den numera traditionsenliga fadderfikan och insparken för de nya studenterna med goda resultat. Nämnder Artemis har även under hösten valt in nya representanter till PN och SSK. En ny ordförande har också valts in till sektionen, detta gjordes på årsmötet. Kommunikationen mellan OTINC och artemis har vi också lyckats få ordning på, numera väljs representanter till OTINC in via artemis och vi får löpande information om vad som sägs på deras möten. Kommunikation Vi har lagt ned mycket tid till informationsspridning i klasserna, med hjälp utav schemalagda klasskvartar då varje klassrepresentant har tid till att sprida information som artemis diskuterat samt för att också kunna lyssna till vad studenternas åsikter är och om det varit något de vill att vi ska ta upp på våra möten. Vi har utökat antalet möten och bestämt att Artemis ska ha ett möte i månaden för att få en kontinuitet med det som är aktuellt. Mötena är förlagda en vecka innan PN har sitt möte för att kunna ta med ärenden direkt till PN. Vi har även genomfört en temadag med goda resultat och stor uppskattning från de flesta terminer. Detta också som ett led i att utöka kommunikationen klasserna emellan och för att få alla arbetsterapeutstudenter att känna sig som en helhet. Utbildningen En stor diskussionsfråga detta år har varit utvärderingarna på kurserna, hur tas den egentligen emot av lärarna, och tar de till sig av det som står. Även denna fråga har tagits med till PN, oh diskuteras fortfarande. Livliga diskussioner har också förts om utbildningens innehåll och hur det är i de olika kurserna som pågår. Artemis genomförde föregående höst en undersökning om huruvida studenterna på utbildningen var intresserade av jullov eller ej, vilket det visade sig att majoriteten ställde sig positiva till. Frågan fördes vidare till PN där beslut sedan fattades och nu till jul har det första jullovet planerats in för alla arbetsterapeutstudenter.

15 Framtid Vi i Artemis anser att vårt arbete är mycket viktigt för att kvalitetssäkra utbildningen. Men just nu känns intresset för Artemis svalt bland studenterna, förhoppningsvis beror det på att det är svårt att få informationskanalerna att fungera. Därför ser vi det som en utmaning under året, att förbättra informationsflödet. Vi har bestämt oss för att lägga mer energi på vår egen sektion och verksamheten på arbetsterapiprogrammet, än på huvudsektionen Medicinska föreningen. Vi fortsätter dock att hålla oss ajour om vad som händer där, och att gå på en del möten för att ta del av viktig information. Vi kommer också att arbeta vidare för att promota Artemis på ett bra och trevligt sätt och på så sätt få fler studenter att bli engagerade i sektionen. En idé är att skapa arbetsgrupper för t ex. tema-dagar, arbetsterapins-dag och olika traditioner.

16 Årsberättelse 2006 Idrottsutskottet Året 2006 var väldigt tudelat för Idrottsutskottet. Under våren fylldes arbetet av visioner och stort engagemang. Nya aktiviteter startade, idrottsdagen och kårkampen var succéer och flera nya projekt (bl.a. kring informationsspridning) var i startgroparna. Efter det som hände under sommaren, samt kårens finansiella situation, avmattades lite av engagemanget under hösten och en del planer lades på is. Utskottet arrangerade flera större evenemang. Två schemalagda idrottsdagar planerades och genomfördes med gott resultat och, i samanhanget, högt deltagarantal. Fokus under vårterminens idrottsdag låg på spökbollsturneringen i skrivsalen och badminton på SSIF:s banor i Frescatihallen. Eftersom vi skaffat sponsring kunde vi bjuda deltagarna på mat och titta på OS-hockeyn tillsammans efteråt. I centrum för höstens idrottsdag låg en golfturnering på Drottningholms GK samt badminton i Frescati. Även här var det god uppslutning och hela dagen arrangerades på en nollbudget! Samtliga kårens medlemmar hade dessutom fri tillgång till två olika gym under idrottsdagarna. I februari arrangerades en skidresa till Kittelfjäll. Dessutom organiserade Idrottsutskottet MF:s trupp till Kårkampen, i vilken MF slutade på andra plats. Under sensommaren representerades även MF:s färger i Akademiska Rodden. Kärnverksamheten för Idrottsutskottet har dock varit de löpande aktiviteter som pågått över hela året. Vi har haft välbesökta träningar i fotboll, innebandy, yoga, volleyboll, tennis och basket. Nytt för i år är att vi även haft en tjej-fotbollsgrupp tillsammans med Handelshögskolans Studentkår. Så mycket som möjligt av de regelbundna aktiviteterna har förlagts till skrivsalen, Campus Solna. Mycket krut har bränts på de regelbundna aktiviteterna i Skrivsalen och på att införa fungerande rutiner. Det har varit lyckat och vi har fått goda omdömen för vårt sätt att sköta kommunikationen. Dessvärre är salen inte fullt utbyggd ännu, vilket har resulterat i att vissa bollsporter har fått takplattor att falla ner. Vi får därför inte längre spela volleyboll i skrivsalen och måste under 2007 se oss om efter nya lösningar. Idrottsutskottet har också under hösten slutit avtal med Vasalunds Simhall som ger våra medlemmar rabatterade priser. Jonathan Grip Ordförande MF:s Idrottsutskott 2006

17 Informationsutskottet 2007/02/23 Verksamhetsberättelse 2006 Ledamöter Peter Johansson (ordförande), Karin Sundström ( chefredaktör Medicor Magasin), Johanna Gejrot (sekreterare), Johanna Olofsson (redaktör Diagnos), Malin Heijkenskjöld, Felicia Håkansson Nyrekrytering av medlemmar Utskottet har även detta år arbetat med att rekrytera nya medlemmar. Annonser i kårtidningen, head-hunting, deltagande i introduktionspubarna är några sätt som använts. Den positiva trenden från fjolåret, där föreningens medlemmar börjar få upp ögonen för kårens informationsarbete, har fortsatt. Utskottets möten Informationsutskottet har haft fyra möten under 2006, två på vårterminen och två på höstterminen. Utskottets samtliga möten har protokollförts. Utöver utskottsmöten har Informationsutskottet haft ett antal workshops och även ett antal informella möten. Kårtidningen Medicor Magasin Kårtidningen bytte 2006 namn från Bukpressen till Medicor Magasin. Under 2006 har tidningen utkommit med fem nummer, varav tre på vårterminen och två på höstterminen. Antalet sidor har varierat mellan 24 och 28 stycken. Tidningen har täckt ämnen såsom biomedicinutbildningens jubileum, studentkårens uppgång och fall, studentliv och föreningens olika evenemang och fester. Tidningens genomslagskraft har ökat under året. Arbetet med att höja kvaliteten och förbättra layouten på tidningen har fortgått under året. I slutet av november deltog också kårtidningen med en representant i den andra konferensen för Student Press In Europe (SPINE) i Zagreb. Denna resa bekostade representanten ur egen ficka på grund av kårens ekonomiska situation. Vid konferensen diskuterades ämnen så som pressfrihet, korruption vid universitet, hur fria är studenttidningarna egentligen, finansiering och former för vidare samarbete. Medicinska Föreningen i Stockholm Box 250, Stockholm Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna Tel: Fax:

18 Elektroniska nyhetsbrevet Diagnos Diagnos har utkommit med 16 nummer under året. Nyhetsbrevet läggs upp på Medicinska Föreningens hemsida och länkas även dit för de som inte kan se e-brev formaterade i HTML. Försök har gjort att ge ut Diagnos även på engelska, men detta har inte fungerat på grund av tidsbrist och på grund av att mycket av den information som ges ut via Diagnos riktar sig till svenskspråkiga studenter. Hemsidan och Under början av 2006 uppdaterades hemsidan regelbundet av utskottsordföranden och av kårordföranden. Ett helt kalendarium för våren matades in i hemsidans kalender så att det alltid stod vad som var på gång i kåren rörande fester, möten och andra aktiviteter. Samtidigt gjordes flera försök till uppstart av en webbredaktion. Annonser sattes in i Diagnos, på hemsidan och även i kårtidningen. På dessa annonser svarade sammanlagt tre personer. Dessa kallades till ett möte för att prata om hemsidan, men ingen av dessa dök upp på mötet varför det hela fick bordläggas. Fler försök gjordes sedan under hösten att rekrytera flera personer samt att kalla de tre som svarat till ett möte. Detta gjordes dock utan framgång. Amphiox Den informationsbroschyr som alla nya medlemmar får från kåren. Den inte alls under 2006 till följd av kårens ekonomiska situation. De totalt 3500 exemplar som beställdes under fjolåret visade sig nämligen även räcka (om än på håret) även till ett utskick på vårterminen Dock bifogades en liten notis om viktiga förändringar jämfört med texten som stod i broschyren. Substantia Nigra och White Matter Substantia Nigra trycktes under året i en ny upplaga för terminerna ht 2006 och vt Den skickades ut tillsammans med terminsräkningen på höstterminen. Broschyren berättar kort om vad kåren är och gör. Den trycktes i exemplar i svart-vitt. Upplagan räckte väl detta år. White Matter är den engelska motsvarigheten av samma broschyr och den har på grund av kårens ekonomiska läge enbart funnits tillgänglig för utskrift på skrivare. Kårfotografer Kårfotograferna har bevakat olika evenemang och bilderna har publicerats i kårtidningen. Den nya digitalkameran som införskaffades under fjolåret stals dock under ett inbrott i kårhuset. 2/3

19 Annonsförsäljning Bengtsson & Sundström Media har under året skött all annonsförsäljning till kårtidningen Medicor Magasin. Detta samarbeta har fungerat väl och annonsintäkterna har succesivt ökat. Kontraktet löper på två år med en succesiv säkning av provisionen för varje år. Sångboken Enligt verksamhetsplanen för 2006 skulle Informationsutskottet formge Medicinska Föreningens nya sångbok. Då materialet aldrig levererades till utskottet från sångbokskommittén kunde detta arbeta inte utföras. Slutligen Det informationsutskottet fortsätter åt rätt håll. Strukturen och kontrollen på våra informationskanaler har ytterligare. Kostnaderna för utskottet har ytterligare kunnat minskas genom vidare effektivisering av verksamheten och intäkterna ökar tackvare annonsbokningsfirman. Även detta år har fler personer börjar intressera sig för verksamheten, vilket vi ser som mycket positivt. Utmaningen för 2007 blir att ta tag i hemsidan eftersom en webbredaktion, trots flertalet försök, ej lyckats startas upp. Peter Johansson, Informationsutskottets ordförande /3

20 Verksamhetsberättelse - Mottagningsutskottet Det tillträdde en ny styrelse för Mottagningsutskottet i början av 2006 verksamhetsår. Eftersom Amphioxen är de nya studenternas första möte med kåren är det jätteviktigt att detta möte blir så pass positivt som möjligt. Ambitionen hos den nya ordförande och vice ordförande var därmed att reformera de svaga punkter som fanns för att gynna våra nya studenter, mottagningsutskottet och kåren. Till de kommande amphioxerna jobbade vi fram nya idéer, men valde att fortfarande bibehålla grundkonceptet efter tradition med välkomstpuben och amphioxdagen. AMPHIOXEN Välkomstspuben Välkomstpuben har av tidigare amphioxer fått klagomål över att den är för rörig. I och med att den direkt är efter skolan och håller på länge, är det många som snabbt vill bli färdiga och bara få åka hem och äta. Nytt för HT och VT blev därför en så kallad mingelhörna med tilltugg. Detta för att studenterna ska kunna mötas mellan de olika program blocken och en gemenskap ska fås. Nytt för i år blev även att vi inte längre ska ha uppdrag på stan, utan vi ska ha lekar ute på stan istället. På välkomstpuben får lagen istället prata sig samman om olika klädteman. Amphioxdagen Vi har tagit bort uppdragen och infört lekar på stan istället. Överdomarna stod ansvariga för en lek ute i en park och underdomarna följde med var sitt lag under dagen. Detta koncept var otroligt uppskattat. Fusknollor För att höja stämningen har vi valt att ha med fusknollor som sedan presenteras på middagen. Även detta koncept har varit mycket uppskattat. Kick-off / Tackfest För att få folk att engagera sig utan att få betalt så krävs det att de i utbyte åtminstone får ha kul. Dessutom är det viktigt att de engagerade känner varandra sedan tidigare för en bra stämning som förs över till amphioxerna. Därför valde vi att åka till Solvik både under VT och HT för hoppslagen Kick-off och tackfest. KÅRPRESENTATIONSPUB Kårpresentationspubarna (en under VT och en under HT ) avlöpte väl. Dock fanns svårigheter att nå ut till alla studenter. Det stora flertalet studenter som besökte puben läser på Campus Solna. För att informera om Mottagningsutskottets verksamhet har vi även under VT och HT åkt ut läkar, biomedicin och SSK kollona och även föreläsningar. Och de nya idéerna vi har genomfört har inneburit att fler äldre kursare engageras och att interaktionen mellan de nya och gamla studenterna är ansenligare. Mottagningsutskottet har verkligen blommat upp och har fått många nya aktiva medlemmar.

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm6 13/14 2013-10-31 Sid 2013-10-31 1(2) Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 6 13/14 Måndagen den 4 november 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015 23:e mars 2015 Richard Forsén & föreningens styrelse

LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015 23:e mars 2015 Richard Forsén & föreningens styrelse Verksamhetsberättelse för Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening Verksamhetsåret 2014-2015 1 Kommentar till verksamhetsberättelsens utformning Lunds Universitets Politska och Ekonomiska Förenings

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 Kallelse till vårmötet 2015 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2012/13 1 Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UF är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

Protokoll inför förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll inför förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 2008-08-01--03 1(56) Protokoll inför förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-08-01--03 Föregående möte: 2007-07-11--13

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7

FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7 1 Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 1 av 59 NYMBLE, 2005-04-06 FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte 7 04/05 Datum: 2005-04-11 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia

Läs mer

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Närvarande: Therése Svensson, Joakim Barvhed, Kristofer Åberg, Markus Eriksson, Tommy Bergman, Elisabet Drugge, Monica Johansson, Hanna Frank, Camilla Lindbom, Kerstin Björsson,

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer