BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006"

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till (792) Mkr. * Koncernens resultat efter skatt uppgick till (709) Mkr, vilket motsvarar 25:61 (16:20) kronor per aktie. * Latouraktiens substansvärde uppgick den 31 december 2006 till 323 (249) kronor, en ökning med 30 %. Den 23 februari 2007 var substansvärdet 330 kronor. * Börsportföljens värde ökade med 21,0 % mot Stockholmsbörsens index 23,6 %. * Industri- och handelsföretagens fakturering uppgick till (4 852) Mkr, en ökning med 13 % rensat från köp och försäljningar. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 710 (342) Mkr. Rensat från köp och försäljningar uppgick resultatet till 410 Mkr, för jämförbara enheter en ökning med 41 %. * Industri- och handelsföretagens orderingång ökade till Mkr, en ökning med 14 % rensat från köp och försäljningar. * Fortsatt fokus på industri- och handelsrörelsernas struktur via ett flertal förvärv och avyttringar. * Utdelningen föreslås till 8:50 (7:00) kronor per aktie. Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj, som den 31 december 2006 hade ett marknadsvärde på 11,7 miljarder kronor. Vidare ingår helägda industri- och handelsföretag som är organiserade i sju affärsområden. Sammanlagt svarar dessa företag i dess nuvarande struktur för en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor. Ur börsportföljen har under året försäljning skett av aktier i Fagerhult, som gav ett positivt resultat på 4 Mkr. Inlösen av aktier i Sweco har medfört en realisationsvinst på 54 Mkr. Hela innehavet i NEA har sålts efter ett offentligt uppköpserbjudande från Segulah Alfa. Resultatet från denna försäljning uppgår till 166 Mkr. Köp har skett av aktier i Elanders, aktier i Munters, aktier i OEM och B-aktier i Securitas. Efter Securitas utdelning av aktier i Securitas Direct och Securitas Systems innehåller börsportföljen samma antal aktier i de båda nya innehaven som i Securitas-innehavet. I börsportföljen ingår enbart innehav där röstandelen överstiger 10 %. Innehavet i Bravida samt innehavet i ProstaLund har avyttrats. På grund av tidigare gjorda nedskrivningar medförde dessa försäljningar en positiv resultateffekt med 2 Mkr. Antalet utestående aktier uppgick den 31 december 2006 till Vid årsstämma den 10 maj 2006 fattades beslut om rätt till återköp av egna aktier samt om överlåtelse av egna aktier. Under 2006 har dock inga egna aktier återköpts. En konverteringsklausul finns i bolagsordningen som innebär att ägare av A-aktier har rätt att omvandla dessa till motsvarande antal B-aktier. Under 2006 har A-aktier omvandlats. Inom industri- och handelsrörelsen har förvärv skett av företag inom affärsområdena Automotive, Handverktyg och Verkstadsteknik. De förvärvade företagen har en sammanlagd årsomsättning på ca 850 Mkr. Inom affärsområdena Textil och Verkstadsteknik har företag avyttrats som har en sammanlagd årsomsättning på ca 175 Mkr. Dessutom har hela affärsområde Filter med en årsomsättning på ca 200 Mkr och fastighetsbeståndet i Alingsås sålts. Realisationsresultat från de sålda enheterna uppgår till 282 Mkr.

2 RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernen Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till (792) Mkr. Efter skatt utgör resultatet (709) Mkr, vilket motsvarar 25:61 (16:20) kronor per aktie. Koncernens kassabehållning och likvida placeringar uppgick till 166 (138) Mkr. Räntebärande skulder exklusive pensionsskuld utgjorde (1 565) Mkr. Soliditeten var 78 % (76 %) räknat på redovisat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Inklusive övervärden i intresseföretagen var soliditeten 80 % (78 %). Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 469 (378) Mkr. Moderbolagets synliga soliditet var 84 % (63 %). Inklusive övervärden på börsportföljen uppgick den till 95 % (84 %). Aktier har köpts för 364 (67) Mkr och sålts för 478 (252) Mkr. Transaktionerna har medfört ett resultat på 225 (203) Mkr. Utdelningar har erhållits med 256 (223) Mkr. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning med 8:50 (7:00) kronor per aktie. Med nuvarande antal utestående aktier uppgår utdelningsbeloppet till 371 (306) Mkr. BÖRSPORTFÖLJEN Aktie Antal Börsvärde Börskurs 1) Ansk. värde Röstandel Kapitalandel Mkr Kr Mkr % % Assa Abloy A 2) Assa Abloy B Elanders Fagerhult 3) Munters OEM International A 2) OEM International B Securitas A 2) Securitas B Securitas Direct A 2) Securitas Direct B Securitas Systems A 2) Securitas Systems B Sweco A 3) Sweco B 3) Totalt ) Köpkurs. 2) A-aktierna i Assa Abloy, OEM International, Securitas, Securitas Direct och Securitas Systems är onoterade. De har i tabellen åsatts samma börskurs som motsvarande B-aktier. 3) Redovisas som intresseföretag i balansräkningen.

3 LATOURAKTIENS SUBSTANSVÄRDE Mkr Kr/aktie 1) Mkr Kr/aktie 1) Rörelsedrivande dotterbolag Assa Abloy Elanders Fagerhult Munters NEA OEM International Securitas Securitas Direct Securitas Systems Sweco Övriga tillgångar Skulder Substansvärde Börsportföljen är upptagen till marknadsvärde och rörelsedrivande dotterbolag som ägdes vid årets utgång värderas till ett avkastningsvärde motsvarande P/E 12, beräknat på rörelseresultat för 2006 belastat med schablonskatt. 1) Beräknat på antal utestående aktier. INDUSTRI- OCH HANDELSRÖRELSERNA Resultat och marknad Fjärde kvartalet har inneburit fortsatt mycket bra konjunktur för samtliga affärsområden med undantag för affärsområde Textil. Såväl orderingång som fakturering ökade kraftigt jämfört med samma period f.å. Orderingången ökade till Mkr och faktureringen till Mkr, ökningar på 22 % * respektive 19 % *. Den höga aktiviteten har inneburit bra försäljning och orderingång i de rena handelsföretagen, som Maskinhandel, och högt kapacitetsutnyttjande i alla fabriker. Detta återspeglar sig i det bästa kvartalsresultatet någonsin. Rörelseresultatet blev 125 Mkr, en ökning med 41 % *. För helåret steg orderingången till Mkr, en ökning med 14 % *. Samtliga affärsområden utom Textil ökade orderingången. Automotive, Maskinhandel och Verkstadsteknik ökade mest. Faktureringen ökade till Mkr, en ökning med 13 % *. Alla affärsområden utom Textil ökar med mer än 10 %. Rörelsemarginalen var 7,7 % (7,0 %), vilket ger ett rörelseresultat för hela året på 410 Mkr, en ökning med 41 % *. * justerat för köpta och sålda verksamheter Förvärv och avyttringar Under året har arbetet med att strukturera industri- och handelsrörelserna fortsatt. I början av året köpte affärsområde Automotive HordaGruppen, som tillverkar plast- och gummidetaljer, i första hand till svensk och europeisk bilindustri. HordaGruppen har en omsättning på 175 Mkr och en balansomslutning på 147 Mkr och uppvisar negativt resultat. Kraftfulla åtgärder har satts in och vi ser tydliga tecken till förbättring. Affärsområde Verkstadsteknik förvärvade under våren 2006 Brickpack, som utvecklar och tillverkar packningar, tätningar och brickor, huvudsakligen i metall, teflon, plast och gummi. Brickpack omsätter 75 Mkr med god lönsamhet och har en balansomslutning på 63 Mkr. I oktober köpte affärsområde Hydraulik JMS Systemhydraulik. JMS levererar hydrauliska system och komponenter till i huvudsak svensk industri. Omsättningen är 155 Mkr med god lönsamhet och en balansomslutning på 60 Mkr. Alldeles i slutet av året köpte affärsområde Handverktyg Snickers Workwear. Snickers är ett av de ledande varumärkena i Europa för yrkeskläder. Produkterna säljs, huvudsakligen i Europa, via fem egna dotterbolag och åtta franchisetagare. Omsättningen är 450 Mkr med mycket god lönsamhet. Förvärvet tillför koncernen en balansomslutning på 273 Mkr. Under året har hela affärsområde Filter avyttrats. Dessutom har inom affärsområde Textil Almedahls Alingsås sålts, likaså fastighetsbeståndet i Alingsås. Inom affärsområde Verkstadsteknik har Specma Drives sålts och verksamheten i Elkapsling. Sammantaget representerar under året avyttrade verksamheter en omsättning på ca 375 Mkr och en balansomslutning på 360 Mkr. Försäljningarna har gett ett realisationsresultat på 282 Mkr. Industri- och handelskoncernen har efter dessa affärer en struktur som om den varit för handen under hela 2006 haft en omsättning på Mkr med en rörelsemarginal på 8,1 %.

4 Händelser efter rapportperiodens utgång Under inledningen av 2007 har affärsområde Verkstadsteknik köpt AVT Industriteknik AB. AVT erbjuder nyckelfärdiga produktionslösningar, främst inom automatiserad montering. Företaget som är beläget i Alingsås omsatte under Mkr och har 44 anställda. Inom affärsområde Verkstadsteknik finns idag Specma Automation, beläget i Laxå, vars styrka främst finns inom robotbaserade automationslösningar. Tillsammans bildas en unik konstellation med mycket stort automationskunnande. Sammanlagt kommer verksamheten att omsätta 130 Mkr med god lönsamhet. Inom affärsområde Textil har under januari Almedahls AB sålts. Försäljningen av Almedahls innebär att enbart FOV Fabrics AB återstår inom affärsområdet, vilket i sin tur innebär att från och med första kvartalet 2007 kommer affärsområde Textil inte längre att redovisas som ett eget affärsområde. Investeringar Under 2006 har i anläggningstillgångar investerats 239 (170) Mkr. Härav avser 163 (127) Mkr maskiner, 21 (22) Mkr fordon och 55 (21) Mkr byggnader. Av årets investeringar avser 103 (22) Mkr anläggningstillgångar i nyförvärvade bolag. AFFÄRSOMRÅDESRESULTAT (Mkr) Försäljning Rörelseresultat Rörelsemarginal % mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån Automotive ,1 4,8 Handverktyg ,8 10,3 Hydraulik ,2 4,1 Luftbehandling ,0 9,1 Maskinhandel ,7 2,7 Textil ,7 5,0 Verkstadsteknik ,8 14,0 Sålda bolag och elimineringar ,7 7,0 Reavinster företagsförsäljning Övriga poster Mkr Koncernen - rullande 12-månader Mkr ju n-01 dec-01 ju n-0 2 dec-02 ju n-0 3 dec-0 3 ju n-04 dec-04 ju n-05 dec-0 5 ju n-06 dec-06 Orderingång Fakturering Rörelseresultat GRANSKNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

5 Latour följer de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningar av dessa (IFRIC). Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 32 och Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med årsredovisningen Göteborg den 26 februari 2007 JAN SVENSSON Verkställande direktör Ytterligare information Jan Svensson, VD, tel Tore Åberg, ekonomi- och finansdirektör, tel , alternativt Telefonkonferens Investment AB Latour bjuder in till en telefonkonferens med Jan Svensson och Tore Åberg idag klockan Nummer för att ringa in: +46 (0) , tryck Pin-kod och avsluta med #. Årsredovisningen distribueras till aktieägarna via post vecka 16 och kommer att vara tillgänglig på Latours kontor i Göteborg. Delårsrapport för perioden januari mars 2007 kommer att lämnas Årsstämma hålls tisdagen den 8 maj 2007 kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel i Göteborg. Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 2 maj 2007 och anmäla deltagandet till Investment AB Latour i Göteborg eller Stockholm senast den 2 maj Delårsrapport för perioden januari juni 2007 kommer att lämnas Delårsrapport för perioden januari september 2007 kommer att lämnas Investment AB Latour (publ) Org.nr J A Wettergrens gata 7, Box 336, Göteborg, Telefon , Telefax

6 RESULTATRÄKNING 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Mkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från aktieförvaltningen Resultat före finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatter Periodens resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Vinst per aktie avseende vinst hänförlig till moderbolagets aktieägare 6,80 kr 2,17 kr 25,61 kr 16,20 kr Antalet utestående aktier Genomsnittligt antal utestående aktier BALANSRÄKNING Mkr TILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager mm Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Kapital och reserver som kan hänföras till moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse 1 3 Summa eget kapital Räntebärande långfristiga skulder Ej räntebärande långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Ej räntebärande kortfristiga skulder Eget kapital och skulder FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Mkr Belopp vid föregående års utgång Effekt av byte av redovisningsprincip Belopp vid årets ingång Periodens förändring av omräkningsreserv Periodens förändring av verkligt värde-reserv Periodens förändring av säkringsreserv 2-3 Förändringar i intresseföretagens egna kapital Övrigt -1-2 Utdelning Periodens resultat Belopp vid årets utgång

7 KASSAFLÖDESANALYS Mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av dotterföretag Försäljning av dotterföretag Övriga investeringar Aktieförvaltningen Kassaflöde efter investeringar Finansiella betalningar Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel -6 7 Likvida medel vid periodens slut NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 11% 9% Avkastning på totalt kapital 10% 10% Soliditet 78% 76% Justerad soliditet 80% 78% Justerat eget kapital (Mkr) Övervärde i intresseföretagen 1) (Mkr) Nettoskuldsättningsgrad 13% 16% Substansvärde (Mkr) Substansvärde per aktie (kr) Börskurs (kr) Återköpta egna aktier Genomsnittligt antal återköpta egna aktier Medelantalet anställda Utestående konverteringslån 0 0 Utställda teckningsoptioner 0 0 1) Skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde. INFORMATION OM RÖRELSEGRENAR Mkr Industri och handel Aktieförvaltningen Summa INTÄKTER Extern försäljning RESULTAT Rörelseresultat Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från aktieförvaltningen Finansiella intäkter 12 6 Finansiella kostnader Skatter Årets resultat ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Investeringar i: materiella anläggningstillgångar immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll 1 2006 i korthet 2 Latour en aktiv och långsiktig ägare 4 Koncernchefens översikt 7 Latours historik i korthet 8 Börsportföljen 10 Latouraktien

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2000 Börsportföljens värde ökade med 14 procent under första halvåret, jämfört med 6 procent för generalindex. Till och med den 14 augusti steg börsportföljens värde med

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 Resultatet före skatt uppgick till 17,3 mkr ( 26,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 5,1 mkr ( 11,7). Skanditeks verksamhet Skanditek är ett industriförvaltningsbolag

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 SAMMANDRAG Koncernens redovisade vinst ökade till 109,1 (103,7) Mkr eller kr 25:85 (24:60) per aktie. Avkastningen på Geveko B-aktien inklusive betald utdelning uppgick under året

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 212 1 oktober 31 december 212 Orderingång 15 423 (14 932) Nettoomsättning 19 69 (18 119) Resultat efter finansiella poster 1 252 (1 8) Periodens resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 en ökade med 23 % till 1 407,8 Mkr (1 144,7). Resultat efter skatt ökade med 90 % till 99,5 Mkr (52,3). *För jämförbara verksamheter blev ökningen

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 Helåret 1998 Resultatet efter finansnetto ökade med 3 procent till 313 Mkr (304, exklusive realisationsvinst som uppkom 1997 i samband med noteringen av Svedbergs) Faktureringen

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Peab Halvårsrapport Januari Juni 2012

Peab Halvårsrapport Januari Juni 2012 väg 41 Veddige Peab Halvårsrapport Januari Juni 2012 Operativ nettoomsättning uppgick till 21 495 Mkr (19 890) Operativt rörelseresultat uppgick till 217 Mkr (520). Projektnedskrivningar om 425 Mkr belastade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007

Bokslutskommuniké 2007 Bokslutskommuniké 2007 Förbättrad lönsamhet, ökad tillväxt och ytterligare renodling Bure återupptar utdelning Bures andel av portfölj bolagens EBITA-resultat ökade under året med 76 procent till 193 MSEK

Läs mer