Huvudpunkter Agastis marknadssyn Fondfokuslistan Internationella aktieindex... 6 USA Europa Tyskland...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudpunkter... 3. Agastis marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6 USA... 7. Europa... 8. Tyskland..."

Transkript

1 September 2014

2 Höjdpunkter Huvudpunkter... 3 Agastis marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 USA... 7 Europa... 8 Tyskland... 9 Frankrike Norge Sverige Ryssland DISCLAIMER. Denna rapport är inte en investeringsrekommendation enligt reglerna i norsk verdipapirhandellov 3-10, jfr verdipapirforskriften 3-5 till Inga investeringsbeslut bör fattas uteslutande på basis av informationen i denna rapport. Investerare som överväger att investera i de fonder som beskrivs i denna rapport måste ta del av alla relevanta riskfaktorer, som beskrivs i respektive fonds prospekt och KIID-dokument. Rapporten baseras på källor som Agasti Holding ASA (Agasti) värderar som pålitliga, men Agasti kan inte garantera att informationen i denna rapport är precis eller fullständig. Uttalanden i rapporten reflekterar Agastis uppfattning vid den tidpunkt rapporten gjordes, och Agasti förbehåller sig rätten att ändra uppfattning utan varsel. Agasti påtar sig inget ansvar för varken direkta eller indirekta förluster eller utgifter som beror på förståelsen av eller användandet av denna rapport. Investeraren känner till att det föreligger en risk för förlust vid alla investeringar i finansiella instrument, och Agasti garanterar inte några resultat. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning beror bland annat på marknadsutveckling, förvaltarens förmåga, placeringens risk samt kostnader för köp och förvaltning. Värdet på investeringar på internationella marknader kan stiga eller falla med valutasvängningar. Anställda i Agasti-koncernen kan äga värdepapper i bolag som är omtalade i denna rapport, och kan köpa eller sälja sådana värdepapper. Navexa är Agastis beteckning för koncernens verksamhet i Sverige. N A V E X A M A R K N A D S S Y N S E P T E M B E R S I D A 2

3 Höjdpunkter Nödåtgärder från ECB lyfte aktiemarknaderna Den europeiska centralbanken (ECB) sänkte under förra veckan styrräntan och aviserade stimulansåtgärder for att tillföra marknaden ytterligare likviditet. Aktiemarknaden reagerade positivt och Euro Stoxx 50-index steg med 6,6 procent under föregående månad. Ökad optimism bland amerikanska industriledare och fallande arbetslöshet bådar gott för den ekonomiska tillväxten i USA framöver. Det amerikanska S&P 500-indexet passerade i augusti 2000 punkter för första gången i historien. Hittills i år har indexet stigit med 8,6 procent. Tyska industriledare är oroade över den allmänna ekonomiska utvecklingen i landet. Tysklands BNP-tillväxt var negativ under årets andra kvartal, främst till följd av en nergång i investeringar och minskad utrikeshandel. Intern oenighet ledde till den franska regeringens kollaps i slutet av augusti. Frankrike står inför stora ekonomiska utmaningar med en låg ekonomisk tillväxt och hög statsskuld. Norsk ekonomi förväntas ha en måttlig tillväxt de nästkommande åren. Låga räntor, stigande bostadspriser, låg arbetslöshet och en positiv löneutveckling bådar gott för konsumtion. Däremot förväntas en lägre aktivitet inom oljesektorn och svag global efterfrågan påverka BNP-tillväxten negativt. Den svenska ekonomin har haft en tudelad utveckling under de senaste åren. Tjänstesektorn har uppvisat en positiv utveckling medan exportindustrin har drabbats av en svagare europeisk efterfrågan. Inflationen är fortfarande låg och riksbanken förväntas hålla styrräntan på en låg nivå för att få upp inflationen. Rysk ekonomi står inför stora utmaningar. Den spända situationen i Ukraina, västerländska sanktioner och restriktioner i tillträde till de utländska kapitalmarknaderna kommer sannolikt att försvaga tillväxten. N A V E X A M A R K N A D S S Y N S E P T E M B E R S I D A 3

4 Räntor Aktier Fondfokuslistan Navexas Marknadssyn september Marknadssynen summerar Navexas generella syn på olika tillgångsslag och de olika regionernas potential framöver. Mindre attraktivt Mer attraktivt Förändring USA Europa Japan Kina Tillväxtmarknader + Sverige + Statsobligationer High Yield-obligationer + Emerging Markets Debt Översikten visar en förenklad summering av Navexas långsiktiga syn på tillgångsslag och enskilda marknader. Trots den geopolitiska oron utvecklade aktiemarknaderna sig bra under augusti månad. MSCI World steg med 3,4 procent medan MSCI Emerging Markets steg med 3,5 procent, mätt i norska kronor. Vi är nu inne i höstmånaderna som traditionellt är en dålig period för aktiemarknaden. Den geopolitiska oron kommer troligtvis att fortsätta prägla investerarnas riskvilja. Vi utesluter därför inte att aktier kan komma att bli utsatta för fortsatta svängningar under de kommande månaderna. Vår bedömning är att den positiva trenden för stigande aktiekurser fortsätter. Världsekonomin visar tecken på förbättring samt att företagens resultat växer måttligt samtidigt som nollränta-miljön stimulerar aptiten för riskfyllda investeringar såsom aktier. Vi ser mest positivt på utvecklingen för aktier inom välutvecklade marknader men rekommenderar en något försiktigare exponering mot Europa än tidigare. Många av tillväxtsmarknaderna framstår som allt mer attraktivt prissatta och kan vara ett gott argument för den riskvillige till en ökad exponering mot dessa marknader. Vi rekommenderar att vara selektiv i val av region, förvaltare och fonder. Inom ränte-segmentet är High Yield-obligationer fortsatt attraktivt. Så länge som vi ser en global ekonomisk förbättring utan några extraordinära händelser tror vi att High Yield-fonder kommer att ge en god riskjusterad avkastning för investerare. N A V E X A M A R K N A D S S Y N S E P T E M B E R S I D A 4

5 Fondfokuslistan Fondfokuslistan AKTIEFONDER - KÄRNURVALET 1 MND. 3 MND ÅR p.a. 5 ÅR p.a. Volatilitet SRRI Aberdeen Global Emerging Markets 5,8 11,8 24,1-9,2 9,2 10,0 13,6 6 Aberdeen Global World Small Cap 5,0 8,0 18,8 6,8 5 Carnegie Sverigefond 0,5-2,6 10,3 30,3 19,2 13,4 13,0 6 Heptagon Yacktman US Equity 5,6 8,3 15,5 23,3 6 Holberg Norden 3,0-0,6 12,9 25,5 11,4 8,0 15,3 6 JPM Japan Strategic Value 5,2 10,2 5,9 6 Lannebo Småbolag 0,8-2,4 13,1 44,4 21,7 17,7 15,4 6 Lannebo Sverige 1,7-1,4 13,4 24,4 18,2 13,8 16,5 6 Odin Europa 1,5 0,3 7,1 26,9 16,8 11,2 - Pareto Global 2,2 5,9 16,2 21,0 17,6 13,5 8,8 4 Standard Life European Small Cap 3,7-3,3 6,6 46,5 21,1 14,9 14,0 6 AKTIEFONDER - KRYDDURVALET 1 MND. 3 MND ÅR p.a. 5 ÅR p.a. Volatilitet SRRI Aberdeen Global Asian Small Cap 6,1 12,8 25,7-0,4 15,4 16,8 12,4 5 Aberdeen Global Indian Equity 8,5 17,4 44,8-1,6 12,4 12,1 19,1 6 Aberdeen Global Latin America Equity 7,1 16,7 22,6-16,1 5,3 5 BankInvest New Emerging Market 2,1 8,2 19,1 30,9 26,1 15,2 12,4 6 East Capital Russia 3,7-2,3-11,4 2,5-6,3 3,3 24,6 6 East Capital Östeuropa 4,4-0,2-2,0-0,2-2,6 2,1 19,3 6 GAM Star China Equity 3,1 16,1 14,0 24,9 14,3 13,2 18,4 6 JPM US Technology 8,5 14,6 18,7 26,0 16,3 15,9 15,4 6 SEB Listed Private Equity 4,4 6,8 14,4 38,8 19,7 11,9 15,2 7 RÄNTE- OCH KOMBINATIONSFONDER 1 MND. 3 MND ÅR p.a. 5 ÅR p.a. Volatilitet SRRI Carnegie Corporate Bond 0,4 1,2 4,3 5,6 7,4 7,2 2,5 2 Lannebo Mixfond 0,9-1,0 5,8 13,3 10,5 8,9 8,4 5 Muzinich Short Duration High Yield 1,1 0,3 1,5 4,4 5,7 3 Pareto High Yield Nordic* 0,2 0,9 3,8 3 SEB HighYield 2,0 0,8 4,8 6,3 9,9 9,5 6,3 3 SEB Korträntefond 0,0 0,2 0,6 1,0 1,4 1,2 0,2 1 Templeton Emerging Markets Bond 0,8 1,1 4,0 0,0 4,9 4 Templeton Global Bond 2,3 2,2 5,5 1,8 5,2 4 HEDGEFOND OCH MULTI-STRATEGY 1 MND. 3 MND ÅR p.a. 5 ÅR p.a. Volatilitet SRRI Brummer & Partners Multi-Strategy** - 0,4 1,0 0,8 9,4 5,1 5,1 3,3 3 Standard Life GARS SEK 1,6 2,3 4,0 6,6 7, Alla avkastningstal är beräknade i svenska kronor, efter förvaltningsavgifter, och gäller per Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadsutveckling, förvaltarens förmåga, fondens risk samt kostnader för köp och förvaltning. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursfall. Volatilitet anges i procent och är ett statistiskt mått på risk, beräknat med underlag i de senaste tre årens utveckling. Fonderna risk-klassificeras enligt den europeiska standarden för riskklassificering (SRRI). Skalan går från 1 till 7, där kategori 1 motsvarar låg risk och kategori motsvarar hög risk. Kategori 1 innebär inte at investeringen är riskfri. Beräkningen baseras på veckovis avkastning under de senaste fem åren. Källa: Morningstar Direct. *Pareto High Yield Nordic är en ny fond i Sverige, men moderfonden Pareto Kreditt har funnits sedan ** Avkastningstal för Brummer & Partners Multi-Strategy är per Agasti är en oberoende distributör av fonder och kan fritt välja mellan svenska och internationella fondförvaltare som är specialister inom sina områden. Detta ger större möjligheter att göra lyckade fondval jämfört med banker som erbjuder ett begränsat urval av fonder. Många olika förvaltare är därför representerade i vårt urval. Varje fond som finns på vår fondfokuslista har varit föremål för omfattande analys. Centralt i detta arbete är en modell som vi kallar TRIP CHECK. Det är en förkortning för Team, Risk, Investeringsstrategi och Prestation. Alla fyra punkter kontrolleras innan fonden hamnar i fondurvalet. Men arbetet slutar inte där - våra fondanalytiker följer fortlöpande upp alla utvalda fonder för att säkerställa att de uppfyller våra krav. N A V E X A M A R K N A D S S Y N S E P T E M B E R S I D A 5

6 Internationella aktiemarknader Börsuppgång trots oro Trots fortsatta geopolitiska spänningar har börser runt om i världen utvecklats väl under den senaste månaden. Den amerikanska S & P 500-index steg med 3,8 procent i augusti och passerade för första gången i historien 2000 punkter. Den europeiska Euro Stoxx 50-index har också haft en bra utveckling den senaste tiden. Uppgångarna är en följd av att den Europeiska centralbankschefen nyligen uppgav att han är redo att ta till ytterligare insatser för ökad inflation och ekonomisk tillväxt. Således ökade förväntningar om kvantitativa lättnader i euroområdet igen. Indexet gick upp med 6,6 procent förra månaden och har hittills i år stigit med 5,3 procent. Det japanska Nikkei-indexet har stigit med nästan 13 procent sedan april och mycket av nergången i början av året har således tagits igen. En svagare växelkurs, stimulanser ifrån centralbanken och spekulationer om att landets pensionsfond kommer att öka sin exponering mot lokala aktier förklarar mycket av börsuppgången den sista tiden. Tillväxtmarknaderna har utvecklats starkt under de senaste månaderna. Särskilt Brasilien, Ryssland och Indien har bidragit positivt. MSCI Emerging Markets Indexet är upp 15,6 procent hittills i år. N A V E X A M A R K N A D S S Y N S E P T E M B E R S I D A 6

7 USA Ökad optimism Det har nyligen kommit flera goda makroekonomiska data ifrån USA. Ökad optimism bland amerikanska industriledare och sjunkande arbetslöshet innebär fortsatt goda tillväxtmöjligheter framöver. Vilket kommer att bidra positivt till bolagens resultat. Den viktiga ISM-index, som mäter industriledares förväntningar på framtida aktivitet steg till 59 i augusti. Detta är den högsta nivån sedan mars 2011 och är långt över den kritiska 50-nivå som indikerar en ökad BNP-tillväxt. Sysselsättningstillväxten i augusti var på personer, vilket var lägre än vad marknaden hade förväntat sig. Trots trög jobbtillväxt, sjunker arbetslösheten ytterligare från 6,2 till 6,1 procent. Detta beror främst på många amerikanska arbetssökande har slutat söka jobb. Även om sysselsättningstillväxt i augusti var en besvikelse är det vår uppfattning att detta inte är ett tecken på att den amerikanska ekonomin börjar avta. Men de svaga siffrorna visar att centralbankschefen Janet Yellen kommer att avvakta innan hon höjer styrräntan. N A V E X A M A R K N A D S S Y N S E P T E M B E R S I D A 7

8 Europa Ett steg närmare deflation Den europeiske centralbanken (ECB) har över lång tid varit under press eftersom inflationen är långt under målet. För varje månad som går så närmar sig eurozonen sig deflation. Inflationen föll till 0,3 procent i augusti, vilket är den elfte månaden i rad med inflation under 1 procent. ECB-chefen Mario Draghi vidtar nu åtgärder och sänkte styrräntan från 0,15 till 0,05 procent på räntemötet nu i torsdags. Inlåningsräntan i centralbanken sänks samtidigt med 10 punkter till -0,2 procent. Negativ ränta tyder på att ECB inte önskar att bankerna skall parkera sitt kapital i centralbanken, utan hellre låna ut pengar till näringsliv och hushåll. På räntemötet i förra veckan annonserade Mario Draghi att de önskar starta ett program där de stödköper obligationer (asset backed securities). Detta kommer att tillföra likviditet till marknaden och få stor effekt på centralbankens balansräkning. Även om ECB-chefen själv känner sig trygg med att dessa tilltag ger den vitamininjektion som ekonomin behöver, är han redo att genomföra nya åtgärder för kvantitativa lättnader vid behov. N A V E X A M A R K N A D S S Y N S E P T E M B E R S I D A 8

9 Tyskland Tappar Europas lokomotiv fart? Tysklands BNP krympte under andra kvartalet med 0,2 procent, främst beroende på en nedgång i investeringar och utrikeshandel. Det tredje kvartalet började däremot bättre och i juli steg för fösta gången den tyska exporten till mer än 100 miljarder. Tyskland står för nästan 30 procent av värdetillväxten i euroområdet och den svaga BNP-tillväxt gör att fler ställer sig frågande till Tyskland som tillväxtlokomotivet för euroområdet. Det tyska IFO-indexet, en månatlig barometer för stämningen i det tyska näringslivet, har sjunkit under fyra månader. Indexet anses vara en ledande indikator för den generella utvecklingen i landet. Positivt är att den tyska arbetslösheten höll sig på 4,9 % i juli vilket är den lägsta nivån på två decennier. Den tyska arbetsmarknaden är mycket bättre än i euroområdet i allmänhet, där snittet är cirka 11,5 procent. Tyskland har också en konkurrenskraftig kostnadsnivå och tyska företag har även en bättre tillgång till finansiering än de flesta andra euroländer. Det tyska DAX-index har haft en relativt svag utveckling hittills i år med en ökning på endast 2,0 procent. N A V E X A M A R K N A D S S Y N S E P T E M B E R S I D A 9

10 Frankrike Regeringskollaps Intern oenighet i det franska socialistpartiet ledde till en regeringskollaps i slutet av augusti. Detta är tredje gången på två år som president François Hollande tvingats till betydande förändringar i regeringen. Ett kontroversiellt uttalande från finansminister Arnaud Montebourg var det som fällde regeringen. På ett partimöte gick han till angrepp på Frankrikes viktigaste handelspartner, Tyskland. Han hävdade att Angela Merkels hårda budgetdiciplin tynger hela Europas ekonomi och att en mer försiktig åtstramning krävs för att reducera arbetslösheten och öka den privata konsumtionen. Frankrikes svaga ekonomisk tillväxt är sannolikt orsaken till oenigheten inom socialistpartiet. Det stora budgetunderskottet och den växande statsskulden skapar även det en anledning till oro. Det franska budgetunderskottet stannar troligtvis på 4% av BNP i år, en siffra som är betydligt högre än EUs krav som säger att budgetunderskottet får vara maximalt 3% av BNP. Landets statsskuld på 97% av BNP bryter även det mot EUs regel om max 60% av BNP. Det franska aktieindexet CAC 40 steg 2,1 % då regeringsskiftet annonserades. Hittills i år har index stigit med 4,4 %. N A V E X A M A R K N A D S S Y N S E P T E M B E R S I D A 1 0

11 Norge Moderata tillväxtutsikter Efter ett och ett halvt år med relativt svag tillväxt i Norge växte fastlandsekonomin med 1,2 % i årets andra kvartal. Det var speciellt den ökade köplusten i den privata sektorn som bidrog till tillväxten. Rekordlåga räntor, stigande bostadspriser och låg arbetslöshet i kombination med en relativt hög reallönetillväxt bådar gott för konsumtionstillväxten även framöver. En minskad efterfrågan från oljesektorn samt en svag utveckling av den globala tillväxten kommer däremot bidra negativt framöver. Sammanfattningsvis väntas en mer moderat utveckling de kommande åren. Inflationen låg i juli på 2,6 %. Detta överstiger Norges inflationsmål något, då målet är 2,5 %. Norges Bank annonserar att styrräntan förväntas att lämnas oförändrad under Huvudindex på Oslo Börs har i år stigit 12,3 % och har med det för första gången i historien passerat 600. Uppgången hittills i år är därmed en av de största bland de välutvecklade ekonomierna. N A V E X A M A R K N A D S S Y N S E P T E M B E R S I D A 1 1

12 Sverige Tudelad utveckling Sverige hade en relativt svag ekonomisk tillväxt under årets sex första månader. Det var speciellt exportindustrin som bidrog negativt till följd av en svagare europeisk efterfrågan. Sveriges riksbank beräknar en BNP-tillväxt på 1,7 procent i år och 3 procent nästa år. Sedan 2008 har svensk ekonomi haft en tudelad utveckling. Tjänstesektorn har vuxit kraftigt medan industrisektorn har stagnerat på grund av minskad orderingång och bristande investeringsvilja. Inflationen är fortsatt låg och ligger långt under Riksbankens mål på en 2 procentig årlig inflation. I ett försök att få upp inflationen sänkte Riksbanken räntan från 0,75 till 0,25 procent i juli. Styrräntan förväntas vara oförändrad under 2015, men riksbankschefen Stefan Ingves utesluter inte att räntan skulle sänkas ytterligare om det behövs. Den 14 september hålls Riksdagsvalet. Det finns mycket som tyder på att det kommer ske ett regeringsskifte och Socialdemokraternas Stefan Löfven blir landets nya statsminister. Oavsett valresultat är det tvärpolitisk enighet i att finanspolitiken kommer att stramas åt efter tre års budgetunderskott. Sänkningar av offentliga utgifter och skattehöjningar kommer att ge Sverige bättre handlingsrum i framtiden. N A V E X A M A R K N A D S S Y N S E P T E M B E R S I D A 1 2

13 Ryssland Fortsatt geopolitiska spänningar Situationen i Ukraina har ytterligare försämrats den senaste tiden. Starka proryska styrkor har tagit kontroll över de östra delarna av landet. Under de senaste veckorna har försvarsalliansen NATO publicerat bilder som visar att Ryssland har placerat flera tusen soldater och hundratals stridsvagnar på ukrainskt territorium. Under Natos toppmöte i Storbritannien förra veckan kritiserade västerländska ledare Ryssland för att ha destabiliseras Ukraina. Alliansen har uttalat att de inte önskar försvara Ukrainas militär, utan snarare att Moskva ska stoppas genom diplomatiska processer och ekonomiska sanktioner. Rysk ekonomi står inför stora utmaningar framöver. Västerländska sanktioner, begränsad tillgång till utländskt kapital samt kostnader relaterade till de militära operationerna i Ukraina kommer sannolikt att försvaga tillväxten. Den är inställd på nolltillväxt i år och negativ tillväxt nästa år. Försvagat förtroende för den ryska ekonomin har tillåtit rubeln att handlas på den lägsta nivå mot dollarn någonsin. Aktiemarknaden har varit svag i år och RTS Index är ned med 1,9 procent. Den olösta situationen med Ukraina innebär att vi fortfarande är försiktiga med att öka exponeringen för ryska aktier. N A V E X A M A R K N A D S S Y N S E P T E M B E R S I D A 1 3

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1 Carnegie Allokering och portföljstrategi

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2013

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2013 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014

Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-23 Kf 11 Ks 86 Au 131 Ks/2014-0246 Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Global Infrastruktur I AB. Kvartalsrapport september 2014

Global Infrastruktur I AB. Kvartalsrapport september 2014 Global Infrastruktur I AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 Marknadskommentar 9 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

FokusPlaceringar. Turbulent år slutar i dur. Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential. Aktier: Skäl till optimism

FokusPlaceringar. Turbulent år slutar i dur. Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential. Aktier: Skäl till optimism FokusPlaceringar E T T N Y H E TS B R E V FÖ R D I G S O M Ä R K A P I TA L R Å D G I V N I N G S K U N D I S E B. N R 4, 2 014 Turbulent år slutar i dur Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt

Läs mer