Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige. Ändring i bolagsordningen för Älvdalens Utbildningscentrum AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Landstingsfullmäktige. Ändring i bolagsordningen för Älvdalens Utbildningscentrum AB"

Transkript

1 I ~ Landstinget Il DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet C-fv BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Sida 1 (1) Dnr LD15/00408 Uppdnr Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Ändring i bolagsordningen för Älvdalens Utbildningscentrum AB Ordförandens förslag 1. Bolagsordningen för Älvdalens utbildningscentrum 7 ändras, enligt bilaga b), vilket innebär att räkenskapsåret ska vara 1 juli - 30 juni. Sammanfattning Vid ordinarie bolagsstämma i Älvdalens Utbildningscentrum AB beslutades enligt styrelsens förslag att ändra räkenskapsåret till att omfatta 1n , se 13 stämmoprotokollet. Brytningen av räkenskapsåret vid halvårsskifte följer elevpengen som kommunerna betalar för sina elever i utbildning. Landstingsstyrelsen har ingen erinran mot förslaget att ändra tidsperiod för bolagets räkenskapsår. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Ändrad bolagsordning c) Protokoll från ordinarie bolagsstämma Juridik Gällande bolagsordning, 7 reglerar bolagets räkenskapsår, som för närvarande är 1 september - 30 augusti. Enligt 19 bolagsordningen får bolagsordningen inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Älvdalens kommun och Landstingsfullmäktige i Dalarna. Samverkan med fackliga organisationer Detta beslut är inte föremål för facklig samverkan inom Landstinget Dalarna. Uppföljning Ingen särskild uppföljning krävs av detta beslut, som kommer att följas upp inom ramen för kommande årsredovisning. Postadress Box Falun.. \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun ~ "'.'''':"W' -- r::."f';:~''il:l:'.'!l,,_ :::'ifölcm;;::... I Kontakt Handläggare Cederberg Kerstin Org.nr: Chefsjurist

2 Hermansson-Järven ää Taimi /Central fl;q,~{h~ Administrativ enhet /Falun Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Gerd Öhrn den 29 januari :51 Hermansson-Järvenpää Taimi /Central förvaltning Administrativ enhet /Falun Bolagsordning ÄUC BOLAGSORDNING pdf Hej! Översänder ny Bolagsordning i Älvdalens Utbildningscentrum AB antagen på bolagsstämma för anmälan och beslut i Landstingsfullmäktige. Ändringen avser räkenskapsåret se 7. Med vänliga hälsningar Gerd Öhrn Alvdalens ljtbildn'ings<:entrum Box ÄLVDALEN

3 Godkänd av Landstingsfullmiktige Godkänd av Kommunfullmlktige Antagen årsstämma BOLAGSORDNING för Älvdalens Utbildningscentrum Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Älvdalens Utbildningscentrum AB 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Älvdalens kommun, Dalarnas län 3 Verksamhetsföremål och ändamål med bolagets verksamhet Bolaget skall bedriva utbildning på gymnasienivå, eftergymnasial utbildning och uppdragsutbildning och dänned motsvarande verksamhet. De kommunala självkostnads- och likställighetsprincipema skall gälla i bolagets verksamhet. Bolagets ändamål är att på ett ekonomiskt och miljövänligt ansvarsfullt sätt handha de frågor som ankommer på bolaget. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst kronor och högst kronor. 5 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst aktier och högst aktier. 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att allmänt val till kommunfullmäktige/landstingsfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa allmänna val till kommunfullmäktige/landstingsfullmäktige.

4 Ej politiskt tillsatta ledamöter utses för tiden fram till den årsstämma som infaller inom två år från det att val har skett. Ordförande och vice ordförande utses av bolagsstämman. 7 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara I juli-30 juni. 8 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman minst en revisor och minst en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 2 J l st. aktiebolagsjagen (2005 :551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 9 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Älvdalens Kommun utse en lekmannarevisor och landstingsfullmäktige i Dalarna en lekmannarevisor. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. 11 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning.

5 Val av en person attjämte ordförandenjustera protokollet. 6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport. 8. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den faststäljda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn med suppleanter och lekmannarevisorerna. I 0. Anmälan av kommunfullmäktige i Älvdalens kommuns och landstingsfullmäktiges val av styrelseledamöter och anmälan av kommunens och landstingets val av lekmannarevisorer. 11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 12. Val av en revisor och en revisorssuppleant. 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005 :551) eller bolagsordningen. 13 Kommunfullmäktiges och landstingsfullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Älvdalens Kommun och Landstingsfullmäktige i Dalarna möjlighet att ta stäljning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 14 Offentlighetsprincipen Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäljer ror allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen. 15 lnspektionsrätt Kommunstyrelsen i Ålvdalens Kommun och Landstingsstyrelsen i Dalarna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

6 16 Firmateckning Styrelsen tär ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande tär endast avse två personer i förening. 17 Hembud Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen. Förvärvas flera aktier genom samma fång rar lösningsrätt inte utövas beträffande ett mindre antal aktier än tänget omfattar. Har övergång som avses i första stycket ägt rum, skall förvärvaren genast skriftligen anmäla sitt fång till bolaget och erbjuda aktieägarna att lösa aktien. Har aktien övergått genom köp, skall anmälningen innehålla uppgift om köpeskillingen. Till anmälningshandlingen skall fogas kopia av f'angeshandlingen eller annat bevis på aktieövergången. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget. Meddelandet skall innehålla en förklaring att den som önskar begagna sig av lösningsrätten skall anmäla det i brev som skall vara bolaget till handa senast två månader från dagen ror anmälningen hos bolaget om aktieövergången. Anmäler sig mer än en Iösningsberättigad, skall de aktier som ingår i fånget tilläggas den av de Iösningsberättigade som vid tiden för anmälningen av aktieförvärvet till bolaget i aktieboken stod antecknad för flest aktier /av samma slag/. Mellan lösningsberättigade med lika många aktier avgörs företrädesrätten genom lottning som verkställs av notarius publicus. Lösenbelopp för aktie som är underkastad lösningsrätt bestämmes av ordinarie bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Lösen skall erläggas senast en månad räknat från den dag då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom dom. Tvist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas av allmän domstol. 18 Likvidation Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

7 19 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning tär inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Älvdalens Kommun och Landstingsfullmäktige i Dalarna.

8 Älvdalens Utbildningscentrum PROTOKOLL (3) Närvarande enligt bilagda förteckning Ordinarie bolagsstämma i Älvdalens Utbildningscentrum AB Datum: kl Plats: Älvdalens Utbildningscentrum, Buskoviusvägen 7, Älvdalen 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Gunnar Barke förklarar den ordinarie bolagsstämman öppnad. 2 Val av ordförande vid stämman a t t utse Gunnar Barke som ordilirande för stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Landstinget Dalarna genom Bengt Lindström på telefon Älvdalens ko11imun genom Peter Egardt Älvdalens Besparingsskog genom Karl-Erik Hagström Särna-Idre :i3esparingsskog genom Mats Bysell aktier aktier 31 aktier 31 aktier Noteras att Transtrands Besparlngsskog, Lima Besparingsskog, Orsa Besparingsskog, Stora Enso Skog AB samt Bergvik Skog AB ej var närvarande. Bolagsstämman. beslutar a t t godkänna röstlängden. 4 Godkännande av dagordning Punkten 12 kompletteras med val av två lekmannarevisorer och ersättare för dessa. a t t godkänna förslaget till dagordning. 5 Val av en person att jämte ordförande justera protokollet a t t utse Peter Egardt till protokollsjusterare. 6 Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad Kallelse till den ordinarie bolagsstämman har skett att konstater1;1. att stämman blivit behörigen sammankallad.

9 Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport Årsredovisningen föredras av Gunnar Barke. Revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport genomläses. a t t årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 8 Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör a) att godkänna resultat- och balansräkningen b) att balanserade vinstmedel kr, balanseras i ny räkning c) att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn med suppleanter och lekmannarevisorerna a t t arvode till ledamöter och lekmannarevisorer ska utgå enligt landstingets arvodesbesämmelser för förtroendevalda 90% av riksdagsmannaarvodet a t t arvode till ordföranden ska utgå med 5% av 90% av riksdagsmannaarvodet a t t arvode ska utgå till auktoriserad revisor och suppleant enligt räkning. 10 Anmälan av kommunfullmäktige i Älvdalens kommuns och landstingsfullmäktiges val av styrelseledamöter och anmälan av kommunens och landstingets v~l av lekmannarevisorer att som representanter för Älvdalens kommun välja följande ledamöter: Stig Olsson och Nils-Åke Norman och ersättare för dessa Maria Åslund och Gun-Britt Emanuelsson, att som representanter för Landstinget Dalarna välja följande ledamöter: Gmmar Barke, Anders Rosell, Nils Gossas, Lisbeth Mörk-Arnnelius och Lennart Sacredeus och till ersättare Petra Aho, Robert Hagström, David Örnberg, Gunnel Söderberg och Thomas Foxegård, att som representanter för övriga aktieägare välja Ulf Andersson som ledamot och Carita Bäcklund som ersättare, att notera till protokollet att suppleanter i styrelsen skall vara personliga och styrelsen f'ar i uppdrag att fördela dessa, a t t notera till protokollet att suppleanter är välkomna till styrelsemötena men att ingen ersättning utgår när dessa ej är kallade, a t t enligt landstingsfullmäktiges beslut välja Myr Herbert Halvarsson som lekmannarevisor, att enligt koinmunfullmäktiges beslut välja Lars Olsson som lekmannarevisor samt att notera till protokollet att valen avser tiden fran1 till nästa ordinarie bolagsstämma. 11 Val av ordförande och vice ordförande i styreisen Det antecknas att landstingsfullmäktige beslutat att nominera Gunnar Barke som ordförande i bolaget. Kommunfullmäktige har beslutat att nominera Stig Olsson som vice ordförande i bolaget. a t t till ordförande i styrelsen utse Gunnar Barke,

10 a t t till vice ordförande i sge9s2 gt:e ~ig Olsson samt a t t notera till protokollet att valen avser tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. 12 Val av en revisor och en revisorssuppleant Bolagsstämman beslutar att till auktoriserad revisor välja Bo Ädel samt att till suppleant välja Torbjörn Sjöström samt att notera till protokollet att valen avser tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. 13 Ändring av räkenskapsår att enligt styrelsens förslag ändra räkenskapsåret till att omfatta 1/7-30/6. 14 Övriga frågor Rektor informerar om resultat(;lt av examinerade elever i den nya gymnasiereformen. Skolan ligger en bra bit över riksgenomsnittet såväl för yrkesprogrammen som för högskoleförberedande programmen. Vidare informerade rektor om den organisationsutveckling som påbörjades i höstas. Peter Egardt påpekar vikten av ett fungerande samarbete mellan fack och ledning. 15 Stämmans avsl.utande Ordföranden förklarar stämman avslutad. GerdÖhrn Sekreterare?rJJ/Akt~ Peter -:E;Jcit Justerare

11 -4!_"4/~tf~ia Z010~01~ 16 hifjs'j/f,~oyr;u ;la:'~ --~~--- ' - /.. '._. _,,. ~- / 5

12 I ~ landstinget Il PROTOKOLLSUTDRAG DALARNA OBS! OJUSTERAT PROTOKOLL Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sammanträde Sida 1 (1) Landstingsful/mäktiges Beslutsärenden 42 Ändring i bolagsordningen för Älvdalens Utbildningscentrum AB Diarienummer LD15/00408 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Bolagsordningen för Älvdalens utbildningscentrum 7 ändras, enligt bilaga b), vilket innebär att räkenskapsåret ska vara 1 juli - 30 juni. Sammanfattning av ärendet Vid ordinarie bolagsstämma i Älvdalens Utbildningscentrum AB beslutades enligt styrelsens förslag att ändra räkenskapsåret till att omfatta 1/7-3016, se 13 stämmoprotokollet. Brytningen av räkenskapsåret vid halvårsskifte följer elevpengen som kommunerna betalar för sina elever i utbildning. Landstingsstyrelsen har ingen erinran mot förslaget att ändra tidsperiod för bolagets räkenskapsår. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 42 A b) Ändrad bolagsordning. Bilaga 42 B c) Protokoll från ordinarie bolagsstämma Bilaga 42 C Utdrag exp till 1.LF Vid protokollet : Eva Bergfeldt Bestyrkas i tjänsten [lntygarens namn]

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist ^ ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 92(98) 59./. Bilaga. Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten Kommunens utredare i rubricerat ärende

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) Tjänsteskrivelse ( Ange instans) 1(2) Samordningskansliet 2015-05-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte.

KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte. Linde Stadshus AB Org nr 556814-5345 KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte. Dag: Den 18 juni 2015 Tid: Kl. 08.30 Plats: Leja, kommunhuset Styrelseledamöter

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun.

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun. - Fastigheten - Ansökan - Bedömning Vansbro 8 kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 3-1 0-07 KS Lb 55/2013 Ärende KS 2013/624 Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer