Avbrytande av särskild granskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avbrytande av särskild granskning"

Transkript

1 Till aktieägarna i Creades AB Stockholm den 19 februari 2013 Bäste aktieägare, Avbrytande av särskild granskning Pan Capital framställde vid den extra bolagsstämman i Creades AB den 26 oktober 2012 ett förslag om särskild granskning. Förslaget bifölls eftersom det på grund av Pan Capitals andel av aktierna i Creades biträddes av mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Enligt förslaget skulle särskild uppmärksamhet ägnas Creades syntetiska återköp av aktier den 3 april 2012 (den s.k. Noonday-transaktionen), styrelsens beslut att i samband med det syntetiska återköpet skjuta upp avgivandet av en delårsrapport samt styrelsens beslut att införa ett incitamentsprogram för bolagsledningen Den 26 november 2012 beslutade länsstyrelsen att utse mig till särskild granskare. Överklagandefristen för länsstyrelsens beslut löpte ut omkring den 18 december Sedan inledningen av januari 2013 har jag haft kontakter med företrädare för huvudaktieägarna Pan Capital och Biovestor. Huvudaktieägarna har i dessa kontakter meddelat sitt gemensamma önskemål att den särskilda granskningen ska avbrytas. Som skäl för önskemålet har Pan Capital uppgivit att Pan Capital, i anslutning till dess kontakter med Creades och Biovestor om den delning av bolaget som nyligen beslutats, försetts med full information från Creades i de avseenden som angavs i förslaget till granskning. Jag har inte tagit del av den information som lämnats Pan Capital, men jag har upplysts att informationen har sammanfattats i en faktasammanställning upprättad av Creades. Sammanställningen är bifogad det brev från Pan Capital och Biovestor som återfinns i detta utskick. Jag har inte verifierat sakuppgifterna i faktasammanställningen, men saknar skäl att betvivla deras riktighet. Jag har inte heller gjort någon närmare bedömning av uppgifterna ur ett juridiskt perspektiv, men en översiktlig genomgång ger inte anledning att anta att några väsentliga brott mot tillämpliga regelverk har förekommit vad avser de frågor som ska ägnas särskild uppmärksamhet i min granskning. För att min granskning ska avbrytas krävs att samtliga aktieägare medger detta. Om Du motsätter Dig ett avbrytande av granskningen meddelar Du detta genom att fylla i bifogad svarstalong och skicka den till Creades i det bifogade portofria svarskuvertet. Bolaget måste motta Ditt eventuella svar senast den 15 mars Om Du liksom Pan Capital och Biovestor anser att den särskilda granskningen ska avbrytas behöver Du däremot inte vidta någon åtgärd. I syfte att inte förorsaka Creades onödig kostnad eller onödigtvis ianspråkta dess resurser, avser jag att avvakta utgången av svarsfristen innan jag eventuellt vidtar ytterligare åtgärder inom ramen för den särskilda granskningen. Några ytterligare granskningsåtgärder kommer självfallet inte ifråga om granskningen avbryts. Med vänlig hälsning Ola Lidström

2 Till aktieägarna i Creades Stockholm den 19 februari 2013 Bästa aktieägare! Det har under en längre tid varit väl bekant att vi, som är Creades två största ägare med sammanlagt mer än 70 procent av aktierna, har haft vitt skilda meningar om Creades strategiska inriktning. Det har inte varit bra för bolaget. Det var därför med tillfredsställelse som vi den 22 januari i år kunde presentera vårt gemensamma förslag om en delning av Creades. I anslutning till diskussionerna om en delning av Creades har Pan Capital också försetts med full information i de avseenden som avsågs i det förslag om s.k. särskild granskning som Pan Capital framlade vid en bolagsstämma i oktober Informationen finns sammanställd i ett bilagt dokument, som också finns tillgängligt på När det gäller vilka slutsatser som kan dras av utredningen anser Pan Capital att de frågor som Pan Capital haft nu har förklarats på ett tillfredsställande sätt. Pan Capital har därför inte funnit skäl för några anmärkningar. En helt annan sak är att vi på det kommersiella planet fortfarande har olika uppfattningar om lämpligheten i det syntetiska återköpet av aktier motsvarande den tidigare aktieägaren Noondays aktieinnehav. Pan Capital menar att det syntetiska återköpet gjordes vid en tidpunkt då substansrabatten inte var tillräckligt hög för att motivera ett så stort syntetiskt återköp, medan Biovestor och Creades menar att substansrabatten (cirka åtta procent) var sådan att det syntetiska återköpet var en god och värdeskapande affär för alla aktieägare. Beträffande sådana affärsmässiga bedömningsfrågor är det dock naturligt att olika parter kan ha skilda synsätt. Pan Capital har mot bakgrund av den information som Creades nu lämnat funnit att de syften som den särskilda granskningen avsågs fylla redan är tillgodosedda och att det därför inte finns skäl att låta genomföra granskningen. Att låta genomföra granskningen skulle ta Creades resurser i anspråk och medföra betydande kostnader till ingen nytta vare sig för Creades eller någon av Creades aktieägare. Arvodet till den advokat som utsetts till granskare ska enligt lag betalas av Creades och skulle alltså belasta Creades resultat. Det är pengar som vi är övertygade om kan användas på bättre sätt. Om du delar vår uppfattning behöver du inte vidta någon åtgärd alls. Med vänlig hälsning Biovestor AB Sven Hagströmer Pan Capital AB Claes-Henrik Julander

3 Faktasammanställning i anledning av särskild granskning i Creades 1. Bakgrund Efter förslag av Pan Capital erhölls vid bolagsstämman i Creades den 26 oktober 2012 tillräckligt stöd (minst en tiondel av samtliga aktier i bolag) för en särskild granskning med följande tema: Den särskilda granskaren ska särskilt ägna uppmärksamhet åt följande beslut, åtgärder och förhållanden under den aktuella perioden: (a) (b) (c) bolagets syntetiska återköp den 3 april 2012 (genom swap-avtal) av den f.d. aktieägaren Noondays aktier i bolaget, varvid det särskilt bör granskas om transaktionen varit motiverad och skett på marknadsmässiga villkor, samt huruvida den varit förenlig med aktiebolagslagen och god sed på aktiemarknaden; styrelsens beslut att i samband med det syntetiska återköpet (se punkt a) ovan) skjuta upp avgivandet av bolagets delårsrapport från den 20 april 2012 till den 7 maj 2012; samt styrelsens beslut att införa ett incitamentsprogram för bolagsledningen, varvid det särskilt bör granskas om incitamentsprogrammet är marknadsmässigt samt om det beslutats i enlighet med lag. Ovan nämnda särskilda frågor ska inte begränsa granskarens möjlighet att granska andra förhållanden med anknytning till nämnda frågor eller rörande förvaltningen i övrigt under nämnda tidsperiod. Föreliggande dokument syftar till att dokumentera relevanta sakomständigheter avseende de tre punkterna i granskningstemat och därigenom tillhandahålla motsvarande information som kan förväntas erhållas genom en särskild granskningsmans försorg. 2. Sakomständigheter 2.1 Punkt (a): Noonday-transaktionen Creades årsstämma den 20 februari 2012 bemyndigade styrelsen att längst intill årsstämman 2013 vid ett eller flera tillfällen genomföra s.k. syntetiska återköp av högst egna aktier. I bemyndigandet angavs på att Creades därvid skulle ingå s.k. swap-avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie och att motparten i swap-avtal skulle kunna erbjudas möjlighet att lösa in de aktier som ligger till grund för swapavtal. Ett möjligt avvecklingsscenario är alltså att aktierna dras in (inlöses) av Creades från swap-motparterna (dvs. ett slags makuleringsförfarande). Motparterna har ingen rätt att påfordra inlösen. Creades har träffat swap-avtal med tre banker: Handelsbanken, SEB och Nordea. Ett syntetiskt återköp av en Creades-aktie innebär från Creades synpunkt att Creades genom swap-arrangemanget uppnår samma finansiella effekt som genom ett riktigt förvärv av en egen aktie. Creades förvärvar dock alltså inte några egna aktier; det är fråga om ett finansiellt kontrakt med motsvarande finansiell effekt. Motparten i swap-avtalet förvärvar dock typiskt sett (eller har förvärvat) Creades-aktier för egen räkning för att säkra (hedga) sin position enligt swap-avtalen. Dessa Creades-aktier kan sedan dras in efter stämmobeslut i Creades med aktiekapitalminskning som följd om Creades så önskar. Bolagsstämman i Creades har hittills

4 beslutat om indragning vid två tillfällen, senast vid stämman den 26 oktober 2012 på förslag av styrelsen och Pan Capital. Sedan bemyndigandet i februari 2012 har Creades fortlöpande gjort syntetiska återköp av A- aktier i Creades. Till dags dato har syntetiska återköp motsvarande Creades-aktier genomförts. De syntetiska återköpen har skett med endera av de tre bankerna som swapmotpart (Handelsbanken: aktier, SEB: aktier, Nordea: aktier). De syntetiska återköpen har skett enligt dagliga önskemål från Creades, enligt följande modell: Vi vill syntetiskt förvärva upp till motsvarande x Creades-aktier till priset högst y. Sådana instruktioner har lämnats frekvent, särskilt under den period då substansrabatten varit störst. Såvitt Creades känner till har bankerna, i anledning av önskemål från Creades om förvärv av syntetisk position, köpt riktiga aktier i Creades till motsvarande antal (för egen räkning, i hedge-syfte), varefter swap-avtal motsvarande aktierna träffats med Creades när vissa (av banken fastställda) nivåer uppnåtts. Vilka aktier som bankerna köpt och av vem har normalt inte varit känt för Creades och har inte eller haft någon betydelse för Creades. Bankerna har i mail eller sms kort meddelat Creades vilken bakomliggande volym (totalt antal) som bankerna förvärvat och till vilket pris, till grund för träffande av swap-avtal med Creades. Såvitt är känt för Creades har bankerna, trots att dessa regler inte är tillämpliga, vid sina bakomliggande köp av Creades-aktier följt de mängd- och kursbegränsningar som följer av punkt 4.1 i NASDAQ OMX Stockholms emittentregelverk. Mängdbegränsningen i emittentregelverket innebär att köp under en dag får uppgå till högst 25 procent av snittdagsomsättningen de senaste fyra veckorna. S.k. blockaffärer - enskilda affärer om minst 2,5 miljoner kronor - får dock ske utan beaktande av mängdbegränsningen. Kursbegränsningen innebär att köporder får läggas eller avslut göras endast inom det på börsen gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, dvs. spreaden. Det ifrågasatta syntetiska återköpet av en volym aktier som motsvarade Noondays tidigare innehav (ett block) ägde rum den 3 april Creades tog den dagen en kontakt med en företrädare för Noonday och frågade om Noonday vore intresserat av att sälja sina aktier. Noonday återkom senare under dagen och informerade Creades om att Noonday skulle vara villiga att sälja sina Creades-aktier till priset 132 kronor per aktie. Creades svarade att Creades inte självt kunde köpa några aktier utan föreslog att Noonday istället skulle kontakta SEB. Creades kontaktade under dagen sin mäklare på SEB med ett önskemål om syntetiskt återköp enligt tidigare beskriven modell. Noonday kontaktade under dagen sin egen mäklare på SEB. Noondays mäklare kom sedermera i kontakt med Creades mäklare på SEB. SEB köpte under dagen Noondays aktier. Senare samma dag träffade Creades swap-avtal avseende motsvarande Creades-aktier med SEB och motsvarande aktier med Handelsbanken. Anledningen till Handelsbankens inblandning var att SEB av limit-skäl inte kunde utställa en swap motsvarande hela volymen, och SEB sålde därför, Creades veterligen, en del av hedge-aktierna till Handelsbanken. Den sammanlagda swappade volymen denna dag uppgick till motsvarande Creades-aktier, till ett snittpris om cirka 132 kronor per aktie. Stängningskursen denna dag var 132,50. Substansrabatten vid tillfället var cirka åtta procent. Noondays aktiepost bestod såvitt bekant av Creades-aktier. Det var för Creades i detta fall, liksom i anslutning till samtliga hittillsvarande syntetiska återköp, likgiltigt vem som var säljare av de aktier som bankerna förvärvade i hedge-syfte. Creades har varit berett att till rätt pris genomföra syntetiska affärer (inklusive sådana som motsvaras av block i emittentregelverkets mening) alldeles oavsett från vem bankerna förvärvat hedge-aktier. Som framgått ovan föregicks Noonday-transaktionen icke desto mindre av kontakter mellan Creades och Noonday och det var naturligtvis i realiteten tydligt för

5 Creades att de aktier som bankerna förvärvade som hedge för de swap-avtal, som Creades träffade denna dag, huvudsakligen utgjordes av Noondays aktiepost. För Creades beslutsfattande avseende de aktuella syntetiska återköpen svarade verkställande direktören i samråd med styrelsens ordförande. 2.2 Punkt (b): Den uppskjutna Q1-rapporten Den 3 april 2012 kl pressmeddelade Creades att delårsrapporten för första kvartalet 2012 skulle senareläggas. Den ursprungligen planerade och kommunicerade tidpunkten var den 20 april Den nya tidpunkten var den 7 maj Inga skäl för senareläggningen angavs. Den 3 april 2012 kl pressmeddelade Creades att bolaget: syntetiskt återköpt totalt aktier i Creades, vilket motsvarar 7,34 procent av kapitalet och 8,14 procent av rösterna i bolaget. Det totala antalet registrerade aktier i Creades uppgår till Beslutet att senarelägga delårsrapporten fattades av styrelsens ordförande och VD. Det fanns två skäl för att flytta rapporten. För det första hade Creades nyligen tvingats offentliggöra en rättelse av bolagets första substansvärdesrapport, pga. en felräkning. Creades var ett nybildat bolag med en ny finansfunktion och ville genom senareläggningen säkerställa att bolagets första delårsrapport verkligen blev helt korrekt. För det andra såg Creades att det fanns förutsättningar för att göra ett större syntetiskt återköp och önskade därför, trots att någon regel därom inte finns på First North, av lämplighetsskäl säkerställa att den transaktionen inte skedde inom 30 dagar före en rapport. Under tidsperioden i fråga förekom ingen insiderinformation i Creades. 2.3 Punkt (c): Incitamentsprogrammet Redan innan Creades upphörde att vara ett helägt dotterbolag till Investment AB Öresund förhandlades anställningsavtal (inklusive fast lön) med de medarbetare som valde att övergå i anställning i Creades. Förhandlingarna ombesörjdes av Sven Hagströmer. Stefan Charette övergick redan då till att bli verkställande direktör för Creades. Han och övriga övergående medarbetare erhöll under mellantiden den nya, framförhandlade fasta lönen osv. Ingen ny förhandling skedde när det gällde rörlig ersättning utan de tillsvidareavtal som fanns förutsattes fortsätta att gälla. De enda diskussioner som fördes var att andelen av rörlig ersättning skulle öka i ungefärlig proportion mot reduktionen i substansvärde för att behålla samma ersättningsmöjlighet. När Creades upphörde att vara dotterbolag till Investment AB Öresund i februari 2012 hade skriftliga anställningsavtal ännu inte undertecknats och det återstod att (i ljuset av utfallet av första året för Investment AB Öresunds modifierade modell för rörlig ersättning) överväga eventuella ändringar i modellen och implementera dessa i Creades. När beslut sedermera skulle fattas om att dokumentera anställningsavtalen och förhandla eventuella ändringar i modellen för rörlig ersättning bestod Creades styrelse alltjämt enbart av Sven Hagströmer, Stefan Charette och Erik Törnberg. Stefan Charette och Erik Törnberg var naturligtvis pga. jäv förhindrade att i styrelsen fatta beslut om sina egna respektive anställningsvillkor. Styrelsen beslöt i stället att neutralt bemyndiga styrelsens ordförande Sven Hagströmer (tillika, via bolag, Creades största aktieägare) att förhandla om

6 anställningsvillkoren och träffa överenskommelse därom med Stefan Charette och Erik Törnberg. Beslutet, som fattades den 5 mars 2012, lyder: Uppdrogs åt styrelsens ordförande att förhandla och godkänna anställningsvillkor för verkställande direktören och Erik Törnberg samt att underteckna avtal därom för bolagets räkning. Styrelsen lämnade inga särskilda instruktioner beträffande villkorens materiella innehåll men betonade att de, i linje med styrelsens allmänna uppdrag och plikter, skulle utformas med beaktande av bolagets och aktieägarnas intresse. Sven Hagströmer träffade sedermera överenskommelser med Stefan Charette och Erik Törnberg angående deras anställningsvillkor, varvid det förutsattes att överenskommelsen skulle föreläggas Creades kommande, nya styrelse för godkännande så snart som möjligt. Villkoren för samtliga medarbetare godkändes senare, den 7 juni 2012, av den nya externa styrelse som valdes vid bolagsstämman den 20 april Stefan Charette deltog inte i diskussion eller beslut om hans egna villkor och var då inte heller närvarande i rummet. I Creades delårsrapport för första halvåret 2012 anges följande: Av styrelsen beslutad modell för rörlig ersättning till ledande befattningshavare Creades nya styrelse godkände den 7 juni den ersättningsmodell för ledande befattningshavare som tidigare antagits. Det beslutades också att information skulle lämnas till alla aktieägare genom en beskrivning av modellen i delårsrapporten. Ledande befattningshavare i bolaget är verkställande direktören. Ledande befattningshavare skall erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som skall möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen skall beakta ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen skall bestå av fast kontant ersättning, rörlig kontant ersättning och avgiftsbaserad tjänstepension. Vid uppsägning från bolagets sida skall ledande befattningshavare vara berättigad till full lön samt åtagande avseende tjänstepensionsförsäkring under tolv månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida skall motsvarande gälla under sex månader. Den rörliga ersättningen är inte semester- eller tjänstepensionsgrundande. För att rörlig ersättning ska utgå skall totalavkastningen motsvara 7,5 % av koncernens substansvärde. Den totala rörliga ersättningen till verkställande direktören skall uppgå till 6 % av den avkastning som överstiger 7,5 % av totalavkastningen (tröskelresultatet). En resultatbank för det resultat som ligger till grund för beräkning av rörlig ersättning skall tillämpas. Det innebär att den del av resultatet som ett visst år ligger över ett fastställt tak för total rörlig ersättning överförs till nästa år och ökar nästa års ersättningsgrundande resultat medan den del av resultatet som understiger tröskelresultatet överförs och belastar nästa års ersättningsgrundande resultat. För att en positiv resultatbank skall utbetalas skall totalavkastningen ackumulerat överstiga 7,5 % per år. Vid utbetalning av rörlig ersättning skall den verkställande direktören förvärva aktier i bolaget motsvarande minst 80 % av den rörliga ersättningen efter skatt. Lagreglerna om årliga stämmobeslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare gäller inte på First North. Några sådana beslut har inte heller fattats utan aktualiseras först efter Creades planerade flytt till NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad, dvs. tidigast vid årsstämman Ersättningsvillkoren för Stefan Charette, enligt vad som beskrivs ovan, motsvarar hans ersättningsvillkor som verkställande direktör i Investment AB Öresund med två huvudsakliga skillnader: (i) den rörliga ersättningen ökades från fyra till sex procent (pga. av att Creades är ett mindre bolag; detta gör ingen skillnad i nominell ersättning); och (ii) tröskelkonstruktionen ändrades från 110% av SIX Return Index till att föreskriva att rörlig ersättning kan utgå endast

7 om totalavkastningen för Creades uppgår till minst 7,5% av substansvärdet. Det fördes också in en bestämmelse om att den rörliga ersättningen skulle utfalla omedelbart vid ett kontrollägarskifte. Även vissa andra smärre modifikationer gjordes. Fyra av Creades sju anställda, inklusive Stefan Charette och Erik Törnberg, har rätt till rörlig ersättning. Villkoren för att rörlig ersättning ska utgå är desamma för samtliga dessa anställda (dvs. att totalavkastningen måste uppgå till minst 7,5%), men ersättningsbelopp och takbelopp varierar med respektive persons anställningstid (i Investment AB Öresund och Creades) och ansvar. 3. Några kommentarer 3.1 Punkt (a): Noonday-transaktionen På de reglerade marknaderna förekommer swap-arrangemang bland de noterade bolagen relativt frekvent. Bland bolag listade på handelsplattformar är dock, veterligen, motsvarande arrangemang hittills ovanliga. Mot bakgrund härav, och eftersom vanliga återköp av egna aktier inte är tillåtna på handelsplattformarna, hade Creades en underhandskonsultation med Aktiemarknadsnämndens kansli innan swap-avtalen med bankerna träffades i början av Aktiemarknadsnämndens kansli meddelade att nämnden inte tagit ställning till någon sådan fråga tidigare, men uttryckte som sin spontana, oförbindande och icke-åberopbara uppfattning att företeelsen inte borde möta några omedelbara hinder, åtminstone så länge de förvärv som görs, i den mån Creades alls har något inflytande däröver, sker med tillämpning av de mängdoch kursbegränsningar som gäller för riktiga återköp enligt NASDAQ OMX Stockholms emittentregelverk. Det har varit Creades ambition att dess syntetiska återköp ska ske i enlighet med dessa bestämmelser (vilket har varit bekant för swap-bankerna i samband med dessas förvärv av riktiga aktier i hedge-syfte). Såvitt Creades kan bedöma har så också skett. Creades syntetiska återköp motsvarar i allt väsentligt de syntetiska återköp som exempelvis Investment AB Öresund genomfört under flera år. Bl.a. har av lämplighetsskäl genomgående tillämpats ett tioprocentigt volymtak i stämmobemyndigandena. 3.2 Punkt (b): Den uppskjutna Q1-rapporten För ett bolag listat på First North, som är en handelsplattform, gäller inte det s.k. 30- dagarshandelsförbudet i den s.k. anmälningsskyldighetslagen. Förutsatt att insiderinformation inte föreligger får alltså insiders i ett sådant bolag handla fritt i bolagets aktier utan hinder av närhet till en kommande finansiell rapport. Tidpunkten för den aktuella delårsrapporten har således för detta vidkommande saknat betydelse. 3.3 Punkt (c): Incitamentsprogrammet Som beskrivits ovan var Stefan Charette och Erik Törnberg jäviga ifråga om sina egna respektive anställningsvillkor. Styrelsen beslöt i stället att neutralt bemyndiga (se ordalydelse ovan) styrelsens ordförande (tillika, via bolag, Creades största aktieägare) att förhandla anställningsvillkoren och träffa överenskommelse därom med Stefan Charette och Erik Törnberg. Den beskrivna ordningen för hantering av jävsaspekten i Creades styrelse bör anses vara adekvat efter omständigheterna. Den liknar den ordning som brukar tillämpas när målbolagsstyrelsen i ett uppköpserbjudande behöver vidta vissa åtgärder men flera

8 styrelseledamöter har intressekonflikt (se t.ex. Nyström m.fl., Takeover-reglerna, 2 uppl. 2011, not 4 till punkten II.18). Vidare har överenskommelserna, såsom förutsattes när de träffades, sedermera även godkänts av Creades nya styrelse. Incitamentsarrangemanget har dessutom prövats av bolagsstämman i Creades i oktober 2012, varvid stöd befanns saknas för ett förslag om att omförhandla villkoren. 3.4 Marknadsmässighet i Noonday-transaktionen och incitamentsprogrammet Punkt (a): Noonday-transaktionen Att förvärva en finansiell position till ett pris motsvarande börskursen, när Creades-aktien handlades med substansrabatt (cirka åtta procent), var enligt Creades synsätt värdeskapande för aktieägarkollektivet, alldeles oavsett vem eller vilka som var bakomliggande aktiesäljare. Marknadsmässigheten kan enligt Creades uppfattning inte sättas i fråga. Transaktionen var enligt Creades synsätt bra - och lika bra - för alla aktieägare. Punkt (c): Incitamentsprogrammet Informationen om incitamentsarrangemangets sakinnehåll är redan känd för marknaden/aktieägarna. Här ska endast konstateras att arrangemanget har haft såväl Investment AB Öresunds som Ratos existerande program som förebilder och att Creades arrangemang är i linje med dessa referensprogram. Villkoren är enligt Creades uppfattning marknadsmässiga. Stockholm i februari 2013 Creades AB (publ)

9 Creades AB (publ) Box STOCKHOLM Jag motsätter mig ett avbrytande av den särskilda granskningen i Creades. Ort och datum: Aktieägarens namn: Aktieägarens person- eller organisationsnummer: Underskrift: Namnförtydligande:

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

Handlingar Eneas årsstämma

Handlingar Eneas årsstämma Handlingar Eneas årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Offentliga erbjudanden om aktieförvärv ("Takeover-reglerna")

Offentliga erbjudanden om aktieförvärv (Takeover-reglerna) Offentliga erbjudanden om aktieförvärv ("Takeover-reglerna") (2003-09-01) 1 1 Vissa redaktionella ändringar har gjorts 2004-03-18. Reglerna har per den 1 januari 2006 anpassats till den nya aktiebolagslagen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) ( bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdag den 28 augusti 2012, kl. 16.00 i Hotell Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning

Bolagsbeskrivning inför listning Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North februari 2012 Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX.

Läs mer

Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Takeover-regler för vissa handelsplattformar Takeover-regler för vissa handelsplattformar Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2015-02-01 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I.1 Reglernas tillämpningsområde I.2 Aktiemarknadsnämndens rätt att

Läs mer

hedgestrukturer över tid

hedgestrukturer över tid Incitamentsprogram något om rättsutvecklingen Incitamentsprogram något om rättsutvecklingen samt olika program- och hedgestrukturer över tid Av Klaes Edhall & Emil Boström Inledning Aktiemarknadsnämnden

Läs mer

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 16 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2014 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015

Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015 Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015 Styrelsens förslag till inrättande av ett långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2015) samt säkringsåtgärder med anledning av programmet (punkt 16

Läs mer

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ)

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) 9 APRIL 2015 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 8 maj 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv

Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Av Carl-Johan Deuschl & Magnus Lindstedt Det brukar sägas att en väl fungerande aktiemarknad

Läs mer

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 15 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel vid NASDAQ

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

AKTIEBONUSPROGRAM 2015

AKTIEBONUSPROGRAM 2015 AKTIEBONUSPROGRAM 2015 Styrelsens förslag avseende Aktiebonusprogram 2015 Beslutspunkter: a) förslag till beslut om införande av Aktiebonusprogram 2015 b) förslag till beslut om riktad emission av aktier

Läs mer

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL)

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) Erbjudande om att investera i vindkraft Inbjudan till teckning vid emission av Units Teckningstid 1 februari - 31 mars 2010 Sista likviddag 16 april 2010 29 januari 2010 i Om prospektet

Läs mer

2ÅR0 SREDO 13 VISNING

2ÅR0 SREDO 13 VISNING ÅRSREDOVISNING 2013 [ INNEHÅLL ] INNEHÅLL VD har ordet 3 Om Paynova 4 Vision & Strategi 6 Marknadsutveckling 8 Affärsplan... 10 Paynovaaktien 11 Förvaltningsberättelse 12 Bolagsstyrningsrapport 14 Riskanalys

Läs mer

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013 Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm 1 juli 2013 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2013 Viktig information Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Ulrik Jansson, (540523-1415) Storkvägen 7 181 56 Lidingö. Advokaten Jesper Grünbaum Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Ulrik Jansson, (540523-1415) Storkvägen 7 181 56 Lidingö. Advokaten Jesper Grünbaum Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm Stockholms tingsrätt Scheelegatan 7 Stockholm Stockholm den 3 juni 2014 ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande: Nickel Mountain Group AB (publ), org. nr 556227-8043 Kungsgatan 44, 7 tr. 111 35 Stockholm Ombud: Advokaterna

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Pressmeddelande, 25 april 2014 Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Beslut om disposition av Bolagets resultat Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att den balanserade

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer