Avbrytande av särskild granskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avbrytande av särskild granskning"

Transkript

1 Till aktieägarna i Creades AB Stockholm den 19 februari 2013 Bäste aktieägare, Avbrytande av särskild granskning Pan Capital framställde vid den extra bolagsstämman i Creades AB den 26 oktober 2012 ett förslag om särskild granskning. Förslaget bifölls eftersom det på grund av Pan Capitals andel av aktierna i Creades biträddes av mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Enligt förslaget skulle särskild uppmärksamhet ägnas Creades syntetiska återköp av aktier den 3 april 2012 (den s.k. Noonday-transaktionen), styrelsens beslut att i samband med det syntetiska återköpet skjuta upp avgivandet av en delårsrapport samt styrelsens beslut att införa ett incitamentsprogram för bolagsledningen Den 26 november 2012 beslutade länsstyrelsen att utse mig till särskild granskare. Överklagandefristen för länsstyrelsens beslut löpte ut omkring den 18 december Sedan inledningen av januari 2013 har jag haft kontakter med företrädare för huvudaktieägarna Pan Capital och Biovestor. Huvudaktieägarna har i dessa kontakter meddelat sitt gemensamma önskemål att den särskilda granskningen ska avbrytas. Som skäl för önskemålet har Pan Capital uppgivit att Pan Capital, i anslutning till dess kontakter med Creades och Biovestor om den delning av bolaget som nyligen beslutats, försetts med full information från Creades i de avseenden som angavs i förslaget till granskning. Jag har inte tagit del av den information som lämnats Pan Capital, men jag har upplysts att informationen har sammanfattats i en faktasammanställning upprättad av Creades. Sammanställningen är bifogad det brev från Pan Capital och Biovestor som återfinns i detta utskick. Jag har inte verifierat sakuppgifterna i faktasammanställningen, men saknar skäl att betvivla deras riktighet. Jag har inte heller gjort någon närmare bedömning av uppgifterna ur ett juridiskt perspektiv, men en översiktlig genomgång ger inte anledning att anta att några väsentliga brott mot tillämpliga regelverk har förekommit vad avser de frågor som ska ägnas särskild uppmärksamhet i min granskning. För att min granskning ska avbrytas krävs att samtliga aktieägare medger detta. Om Du motsätter Dig ett avbrytande av granskningen meddelar Du detta genom att fylla i bifogad svarstalong och skicka den till Creades i det bifogade portofria svarskuvertet. Bolaget måste motta Ditt eventuella svar senast den 15 mars Om Du liksom Pan Capital och Biovestor anser att den särskilda granskningen ska avbrytas behöver Du däremot inte vidta någon åtgärd. I syfte att inte förorsaka Creades onödig kostnad eller onödigtvis ianspråkta dess resurser, avser jag att avvakta utgången av svarsfristen innan jag eventuellt vidtar ytterligare åtgärder inom ramen för den särskilda granskningen. Några ytterligare granskningsåtgärder kommer självfallet inte ifråga om granskningen avbryts. Med vänlig hälsning Ola Lidström

2 Till aktieägarna i Creades Stockholm den 19 februari 2013 Bästa aktieägare! Det har under en längre tid varit väl bekant att vi, som är Creades två största ägare med sammanlagt mer än 70 procent av aktierna, har haft vitt skilda meningar om Creades strategiska inriktning. Det har inte varit bra för bolaget. Det var därför med tillfredsställelse som vi den 22 januari i år kunde presentera vårt gemensamma förslag om en delning av Creades. I anslutning till diskussionerna om en delning av Creades har Pan Capital också försetts med full information i de avseenden som avsågs i det förslag om s.k. särskild granskning som Pan Capital framlade vid en bolagsstämma i oktober Informationen finns sammanställd i ett bilagt dokument, som också finns tillgängligt på När det gäller vilka slutsatser som kan dras av utredningen anser Pan Capital att de frågor som Pan Capital haft nu har förklarats på ett tillfredsställande sätt. Pan Capital har därför inte funnit skäl för några anmärkningar. En helt annan sak är att vi på det kommersiella planet fortfarande har olika uppfattningar om lämpligheten i det syntetiska återköpet av aktier motsvarande den tidigare aktieägaren Noondays aktieinnehav. Pan Capital menar att det syntetiska återköpet gjordes vid en tidpunkt då substansrabatten inte var tillräckligt hög för att motivera ett så stort syntetiskt återköp, medan Biovestor och Creades menar att substansrabatten (cirka åtta procent) var sådan att det syntetiska återköpet var en god och värdeskapande affär för alla aktieägare. Beträffande sådana affärsmässiga bedömningsfrågor är det dock naturligt att olika parter kan ha skilda synsätt. Pan Capital har mot bakgrund av den information som Creades nu lämnat funnit att de syften som den särskilda granskningen avsågs fylla redan är tillgodosedda och att det därför inte finns skäl att låta genomföra granskningen. Att låta genomföra granskningen skulle ta Creades resurser i anspråk och medföra betydande kostnader till ingen nytta vare sig för Creades eller någon av Creades aktieägare. Arvodet till den advokat som utsetts till granskare ska enligt lag betalas av Creades och skulle alltså belasta Creades resultat. Det är pengar som vi är övertygade om kan användas på bättre sätt. Om du delar vår uppfattning behöver du inte vidta någon åtgärd alls. Med vänlig hälsning Biovestor AB Sven Hagströmer Pan Capital AB Claes-Henrik Julander

3 Faktasammanställning i anledning av särskild granskning i Creades 1. Bakgrund Efter förslag av Pan Capital erhölls vid bolagsstämman i Creades den 26 oktober 2012 tillräckligt stöd (minst en tiondel av samtliga aktier i bolag) för en särskild granskning med följande tema: Den särskilda granskaren ska särskilt ägna uppmärksamhet åt följande beslut, åtgärder och förhållanden under den aktuella perioden: (a) (b) (c) bolagets syntetiska återköp den 3 april 2012 (genom swap-avtal) av den f.d. aktieägaren Noondays aktier i bolaget, varvid det särskilt bör granskas om transaktionen varit motiverad och skett på marknadsmässiga villkor, samt huruvida den varit förenlig med aktiebolagslagen och god sed på aktiemarknaden; styrelsens beslut att i samband med det syntetiska återköpet (se punkt a) ovan) skjuta upp avgivandet av bolagets delårsrapport från den 20 april 2012 till den 7 maj 2012; samt styrelsens beslut att införa ett incitamentsprogram för bolagsledningen, varvid det särskilt bör granskas om incitamentsprogrammet är marknadsmässigt samt om det beslutats i enlighet med lag. Ovan nämnda särskilda frågor ska inte begränsa granskarens möjlighet att granska andra förhållanden med anknytning till nämnda frågor eller rörande förvaltningen i övrigt under nämnda tidsperiod. Föreliggande dokument syftar till att dokumentera relevanta sakomständigheter avseende de tre punkterna i granskningstemat och därigenom tillhandahålla motsvarande information som kan förväntas erhållas genom en särskild granskningsmans försorg. 2. Sakomständigheter 2.1 Punkt (a): Noonday-transaktionen Creades årsstämma den 20 februari 2012 bemyndigade styrelsen att längst intill årsstämman 2013 vid ett eller flera tillfällen genomföra s.k. syntetiska återköp av högst egna aktier. I bemyndigandet angavs på att Creades därvid skulle ingå s.k. swap-avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie och att motparten i swap-avtal skulle kunna erbjudas möjlighet att lösa in de aktier som ligger till grund för swapavtal. Ett möjligt avvecklingsscenario är alltså att aktierna dras in (inlöses) av Creades från swap-motparterna (dvs. ett slags makuleringsförfarande). Motparterna har ingen rätt att påfordra inlösen. Creades har träffat swap-avtal med tre banker: Handelsbanken, SEB och Nordea. Ett syntetiskt återköp av en Creades-aktie innebär från Creades synpunkt att Creades genom swap-arrangemanget uppnår samma finansiella effekt som genom ett riktigt förvärv av en egen aktie. Creades förvärvar dock alltså inte några egna aktier; det är fråga om ett finansiellt kontrakt med motsvarande finansiell effekt. Motparten i swap-avtalet förvärvar dock typiskt sett (eller har förvärvat) Creades-aktier för egen räkning för att säkra (hedga) sin position enligt swap-avtalen. Dessa Creades-aktier kan sedan dras in efter stämmobeslut i Creades med aktiekapitalminskning som följd om Creades så önskar. Bolagsstämman i Creades har hittills

4 beslutat om indragning vid två tillfällen, senast vid stämman den 26 oktober 2012 på förslag av styrelsen och Pan Capital. Sedan bemyndigandet i februari 2012 har Creades fortlöpande gjort syntetiska återköp av A- aktier i Creades. Till dags dato har syntetiska återköp motsvarande Creades-aktier genomförts. De syntetiska återköpen har skett med endera av de tre bankerna som swapmotpart (Handelsbanken: aktier, SEB: aktier, Nordea: aktier). De syntetiska återköpen har skett enligt dagliga önskemål från Creades, enligt följande modell: Vi vill syntetiskt förvärva upp till motsvarande x Creades-aktier till priset högst y. Sådana instruktioner har lämnats frekvent, särskilt under den period då substansrabatten varit störst. Såvitt Creades känner till har bankerna, i anledning av önskemål från Creades om förvärv av syntetisk position, köpt riktiga aktier i Creades till motsvarande antal (för egen räkning, i hedge-syfte), varefter swap-avtal motsvarande aktierna träffats med Creades när vissa (av banken fastställda) nivåer uppnåtts. Vilka aktier som bankerna köpt och av vem har normalt inte varit känt för Creades och har inte eller haft någon betydelse för Creades. Bankerna har i mail eller sms kort meddelat Creades vilken bakomliggande volym (totalt antal) som bankerna förvärvat och till vilket pris, till grund för träffande av swap-avtal med Creades. Såvitt är känt för Creades har bankerna, trots att dessa regler inte är tillämpliga, vid sina bakomliggande köp av Creades-aktier följt de mängd- och kursbegränsningar som följer av punkt 4.1 i NASDAQ OMX Stockholms emittentregelverk. Mängdbegränsningen i emittentregelverket innebär att köp under en dag får uppgå till högst 25 procent av snittdagsomsättningen de senaste fyra veckorna. S.k. blockaffärer - enskilda affärer om minst 2,5 miljoner kronor - får dock ske utan beaktande av mängdbegränsningen. Kursbegränsningen innebär att köporder får läggas eller avslut göras endast inom det på börsen gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, dvs. spreaden. Det ifrågasatta syntetiska återköpet av en volym aktier som motsvarade Noondays tidigare innehav (ett block) ägde rum den 3 april Creades tog den dagen en kontakt med en företrädare för Noonday och frågade om Noonday vore intresserat av att sälja sina aktier. Noonday återkom senare under dagen och informerade Creades om att Noonday skulle vara villiga att sälja sina Creades-aktier till priset 132 kronor per aktie. Creades svarade att Creades inte självt kunde köpa några aktier utan föreslog att Noonday istället skulle kontakta SEB. Creades kontaktade under dagen sin mäklare på SEB med ett önskemål om syntetiskt återköp enligt tidigare beskriven modell. Noonday kontaktade under dagen sin egen mäklare på SEB. Noondays mäklare kom sedermera i kontakt med Creades mäklare på SEB. SEB köpte under dagen Noondays aktier. Senare samma dag träffade Creades swap-avtal avseende motsvarande Creades-aktier med SEB och motsvarande aktier med Handelsbanken. Anledningen till Handelsbankens inblandning var att SEB av limit-skäl inte kunde utställa en swap motsvarande hela volymen, och SEB sålde därför, Creades veterligen, en del av hedge-aktierna till Handelsbanken. Den sammanlagda swappade volymen denna dag uppgick till motsvarande Creades-aktier, till ett snittpris om cirka 132 kronor per aktie. Stängningskursen denna dag var 132,50. Substansrabatten vid tillfället var cirka åtta procent. Noondays aktiepost bestod såvitt bekant av Creades-aktier. Det var för Creades i detta fall, liksom i anslutning till samtliga hittillsvarande syntetiska återköp, likgiltigt vem som var säljare av de aktier som bankerna förvärvade i hedge-syfte. Creades har varit berett att till rätt pris genomföra syntetiska affärer (inklusive sådana som motsvaras av block i emittentregelverkets mening) alldeles oavsett från vem bankerna förvärvat hedge-aktier. Som framgått ovan föregicks Noonday-transaktionen icke desto mindre av kontakter mellan Creades och Noonday och det var naturligtvis i realiteten tydligt för

5 Creades att de aktier som bankerna förvärvade som hedge för de swap-avtal, som Creades träffade denna dag, huvudsakligen utgjordes av Noondays aktiepost. För Creades beslutsfattande avseende de aktuella syntetiska återköpen svarade verkställande direktören i samråd med styrelsens ordförande. 2.2 Punkt (b): Den uppskjutna Q1-rapporten Den 3 april 2012 kl pressmeddelade Creades att delårsrapporten för första kvartalet 2012 skulle senareläggas. Den ursprungligen planerade och kommunicerade tidpunkten var den 20 april Den nya tidpunkten var den 7 maj Inga skäl för senareläggningen angavs. Den 3 april 2012 kl pressmeddelade Creades att bolaget: syntetiskt återköpt totalt aktier i Creades, vilket motsvarar 7,34 procent av kapitalet och 8,14 procent av rösterna i bolaget. Det totala antalet registrerade aktier i Creades uppgår till Beslutet att senarelägga delårsrapporten fattades av styrelsens ordförande och VD. Det fanns två skäl för att flytta rapporten. För det första hade Creades nyligen tvingats offentliggöra en rättelse av bolagets första substansvärdesrapport, pga. en felräkning. Creades var ett nybildat bolag med en ny finansfunktion och ville genom senareläggningen säkerställa att bolagets första delårsrapport verkligen blev helt korrekt. För det andra såg Creades att det fanns förutsättningar för att göra ett större syntetiskt återköp och önskade därför, trots att någon regel därom inte finns på First North, av lämplighetsskäl säkerställa att den transaktionen inte skedde inom 30 dagar före en rapport. Under tidsperioden i fråga förekom ingen insiderinformation i Creades. 2.3 Punkt (c): Incitamentsprogrammet Redan innan Creades upphörde att vara ett helägt dotterbolag till Investment AB Öresund förhandlades anställningsavtal (inklusive fast lön) med de medarbetare som valde att övergå i anställning i Creades. Förhandlingarna ombesörjdes av Sven Hagströmer. Stefan Charette övergick redan då till att bli verkställande direktör för Creades. Han och övriga övergående medarbetare erhöll under mellantiden den nya, framförhandlade fasta lönen osv. Ingen ny förhandling skedde när det gällde rörlig ersättning utan de tillsvidareavtal som fanns förutsattes fortsätta att gälla. De enda diskussioner som fördes var att andelen av rörlig ersättning skulle öka i ungefärlig proportion mot reduktionen i substansvärde för att behålla samma ersättningsmöjlighet. När Creades upphörde att vara dotterbolag till Investment AB Öresund i februari 2012 hade skriftliga anställningsavtal ännu inte undertecknats och det återstod att (i ljuset av utfallet av första året för Investment AB Öresunds modifierade modell för rörlig ersättning) överväga eventuella ändringar i modellen och implementera dessa i Creades. När beslut sedermera skulle fattas om att dokumentera anställningsavtalen och förhandla eventuella ändringar i modellen för rörlig ersättning bestod Creades styrelse alltjämt enbart av Sven Hagströmer, Stefan Charette och Erik Törnberg. Stefan Charette och Erik Törnberg var naturligtvis pga. jäv förhindrade att i styrelsen fatta beslut om sina egna respektive anställningsvillkor. Styrelsen beslöt i stället att neutralt bemyndiga styrelsens ordförande Sven Hagströmer (tillika, via bolag, Creades största aktieägare) att förhandla om

6 anställningsvillkoren och träffa överenskommelse därom med Stefan Charette och Erik Törnberg. Beslutet, som fattades den 5 mars 2012, lyder: Uppdrogs åt styrelsens ordförande att förhandla och godkänna anställningsvillkor för verkställande direktören och Erik Törnberg samt att underteckna avtal därom för bolagets räkning. Styrelsen lämnade inga särskilda instruktioner beträffande villkorens materiella innehåll men betonade att de, i linje med styrelsens allmänna uppdrag och plikter, skulle utformas med beaktande av bolagets och aktieägarnas intresse. Sven Hagströmer träffade sedermera överenskommelser med Stefan Charette och Erik Törnberg angående deras anställningsvillkor, varvid det förutsattes att överenskommelsen skulle föreläggas Creades kommande, nya styrelse för godkännande så snart som möjligt. Villkoren för samtliga medarbetare godkändes senare, den 7 juni 2012, av den nya externa styrelse som valdes vid bolagsstämman den 20 april Stefan Charette deltog inte i diskussion eller beslut om hans egna villkor och var då inte heller närvarande i rummet. I Creades delårsrapport för första halvåret 2012 anges följande: Av styrelsen beslutad modell för rörlig ersättning till ledande befattningshavare Creades nya styrelse godkände den 7 juni den ersättningsmodell för ledande befattningshavare som tidigare antagits. Det beslutades också att information skulle lämnas till alla aktieägare genom en beskrivning av modellen i delårsrapporten. Ledande befattningshavare i bolaget är verkställande direktören. Ledande befattningshavare skall erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som skall möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen skall beakta ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen skall bestå av fast kontant ersättning, rörlig kontant ersättning och avgiftsbaserad tjänstepension. Vid uppsägning från bolagets sida skall ledande befattningshavare vara berättigad till full lön samt åtagande avseende tjänstepensionsförsäkring under tolv månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida skall motsvarande gälla under sex månader. Den rörliga ersättningen är inte semester- eller tjänstepensionsgrundande. För att rörlig ersättning ska utgå skall totalavkastningen motsvara 7,5 % av koncernens substansvärde. Den totala rörliga ersättningen till verkställande direktören skall uppgå till 6 % av den avkastning som överstiger 7,5 % av totalavkastningen (tröskelresultatet). En resultatbank för det resultat som ligger till grund för beräkning av rörlig ersättning skall tillämpas. Det innebär att den del av resultatet som ett visst år ligger över ett fastställt tak för total rörlig ersättning överförs till nästa år och ökar nästa års ersättningsgrundande resultat medan den del av resultatet som understiger tröskelresultatet överförs och belastar nästa års ersättningsgrundande resultat. För att en positiv resultatbank skall utbetalas skall totalavkastningen ackumulerat överstiga 7,5 % per år. Vid utbetalning av rörlig ersättning skall den verkställande direktören förvärva aktier i bolaget motsvarande minst 80 % av den rörliga ersättningen efter skatt. Lagreglerna om årliga stämmobeslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare gäller inte på First North. Några sådana beslut har inte heller fattats utan aktualiseras först efter Creades planerade flytt till NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad, dvs. tidigast vid årsstämman Ersättningsvillkoren för Stefan Charette, enligt vad som beskrivs ovan, motsvarar hans ersättningsvillkor som verkställande direktör i Investment AB Öresund med två huvudsakliga skillnader: (i) den rörliga ersättningen ökades från fyra till sex procent (pga. av att Creades är ett mindre bolag; detta gör ingen skillnad i nominell ersättning); och (ii) tröskelkonstruktionen ändrades från 110% av SIX Return Index till att föreskriva att rörlig ersättning kan utgå endast

7 om totalavkastningen för Creades uppgår till minst 7,5% av substansvärdet. Det fördes också in en bestämmelse om att den rörliga ersättningen skulle utfalla omedelbart vid ett kontrollägarskifte. Även vissa andra smärre modifikationer gjordes. Fyra av Creades sju anställda, inklusive Stefan Charette och Erik Törnberg, har rätt till rörlig ersättning. Villkoren för att rörlig ersättning ska utgå är desamma för samtliga dessa anställda (dvs. att totalavkastningen måste uppgå till minst 7,5%), men ersättningsbelopp och takbelopp varierar med respektive persons anställningstid (i Investment AB Öresund och Creades) och ansvar. 3. Några kommentarer 3.1 Punkt (a): Noonday-transaktionen På de reglerade marknaderna förekommer swap-arrangemang bland de noterade bolagen relativt frekvent. Bland bolag listade på handelsplattformar är dock, veterligen, motsvarande arrangemang hittills ovanliga. Mot bakgrund härav, och eftersom vanliga återköp av egna aktier inte är tillåtna på handelsplattformarna, hade Creades en underhandskonsultation med Aktiemarknadsnämndens kansli innan swap-avtalen med bankerna träffades i början av Aktiemarknadsnämndens kansli meddelade att nämnden inte tagit ställning till någon sådan fråga tidigare, men uttryckte som sin spontana, oförbindande och icke-åberopbara uppfattning att företeelsen inte borde möta några omedelbara hinder, åtminstone så länge de förvärv som görs, i den mån Creades alls har något inflytande däröver, sker med tillämpning av de mängdoch kursbegränsningar som gäller för riktiga återköp enligt NASDAQ OMX Stockholms emittentregelverk. Det har varit Creades ambition att dess syntetiska återköp ska ske i enlighet med dessa bestämmelser (vilket har varit bekant för swap-bankerna i samband med dessas förvärv av riktiga aktier i hedge-syfte). Såvitt Creades kan bedöma har så också skett. Creades syntetiska återköp motsvarar i allt väsentligt de syntetiska återköp som exempelvis Investment AB Öresund genomfört under flera år. Bl.a. har av lämplighetsskäl genomgående tillämpats ett tioprocentigt volymtak i stämmobemyndigandena. 3.2 Punkt (b): Den uppskjutna Q1-rapporten För ett bolag listat på First North, som är en handelsplattform, gäller inte det s.k. 30- dagarshandelsförbudet i den s.k. anmälningsskyldighetslagen. Förutsatt att insiderinformation inte föreligger får alltså insiders i ett sådant bolag handla fritt i bolagets aktier utan hinder av närhet till en kommande finansiell rapport. Tidpunkten för den aktuella delårsrapporten har således för detta vidkommande saknat betydelse. 3.3 Punkt (c): Incitamentsprogrammet Som beskrivits ovan var Stefan Charette och Erik Törnberg jäviga ifråga om sina egna respektive anställningsvillkor. Styrelsen beslöt i stället att neutralt bemyndiga (se ordalydelse ovan) styrelsens ordförande (tillika, via bolag, Creades största aktieägare) att förhandla anställningsvillkoren och träffa överenskommelse därom med Stefan Charette och Erik Törnberg. Den beskrivna ordningen för hantering av jävsaspekten i Creades styrelse bör anses vara adekvat efter omständigheterna. Den liknar den ordning som brukar tillämpas när målbolagsstyrelsen i ett uppköpserbjudande behöver vidta vissa åtgärder men flera

8 styrelseledamöter har intressekonflikt (se t.ex. Nyström m.fl., Takeover-reglerna, 2 uppl. 2011, not 4 till punkten II.18). Vidare har överenskommelserna, såsom förutsattes när de träffades, sedermera även godkänts av Creades nya styrelse. Incitamentsarrangemanget har dessutom prövats av bolagsstämman i Creades i oktober 2012, varvid stöd befanns saknas för ett förslag om att omförhandla villkoren. 3.4 Marknadsmässighet i Noonday-transaktionen och incitamentsprogrammet Punkt (a): Noonday-transaktionen Att förvärva en finansiell position till ett pris motsvarande börskursen, när Creades-aktien handlades med substansrabatt (cirka åtta procent), var enligt Creades synsätt värdeskapande för aktieägarkollektivet, alldeles oavsett vem eller vilka som var bakomliggande aktiesäljare. Marknadsmässigheten kan enligt Creades uppfattning inte sättas i fråga. Transaktionen var enligt Creades synsätt bra - och lika bra - för alla aktieägare. Punkt (c): Incitamentsprogrammet Informationen om incitamentsarrangemangets sakinnehåll är redan känd för marknaden/aktieägarna. Här ska endast konstateras att arrangemanget har haft såväl Investment AB Öresunds som Ratos existerande program som förebilder och att Creades arrangemang är i linje med dessa referensprogram. Villkoren är enligt Creades uppfattning marknadsmässiga. Stockholm i februari 2013 Creades AB (publ)

9 Creades AB (publ) Box STOCKHOLM Jag motsätter mig ett avbrytande av den särskilda granskningen i Creades. Ort och datum: Aktieägarens namn: Aktieägarens person- eller organisationsnummer: Underskrift: Namnförtydligande:

Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB

Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB Vad är Creades? Engagerade ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag Förvaltar 3,5 Mdr med mål att erbjuda aktieägarna

Läs mer

Yttrande över särskild granskning av Creades AB Advokat Ola Lidström 2 september 2013

Yttrande över särskild granskning av Creades AB Advokat Ola Lidström 2 september 2013 Yttrande över särskild granskning av Creades AB Advokat Ola Lidström 2 september 2013 UPPDRAGET Förslag från Pan Capital AB om särskild granskning vid extra bolagsstämma den 26 oktober 2012 Förordnande

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES Aktieägarna i kallas till årsstämma torsdagen den 16 april 2015 klockan 15.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm. Anmälan m m Rätt att delta i stämman

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:27 2012-11-06 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 26 april 2010 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman.

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 26 april 2010 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman. Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 26 april 2010 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016

Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 D-2271140-v2 Förslag om fastställande av arvoden till

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande, utöver det befintliga teckningsoptionsprogrammet, ett

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan 2011 samt B. Säkringsåtgärder genom (i) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL) ("BOLAGET")

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL) (BOLAGET) Bilaga 2 INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL) ("BOLAGET") Valberedningen föreslår följande instruktion för valberedningen. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015)

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Bakgrund och sammanfattning Löner och andra anställningsvillkor i Scandi Standard AB (publ) ("Bolaget") och Bolagets

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan B. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs C. Överlåtelse av egna

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) 19 JULI 2013 PRESS RELEASE Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 19 augusti 2013 kl. 10.00 på bolagets

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan B. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs C. Överlåtelse av egna

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012

Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 1 (5) Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier Dagordningen punkt 14 Fullständigt förslag a) Styrelsen föreslår att årsstämman

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 27 april 2011 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Beslut om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 ) (punkt 15)

Beslut om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 ) (punkt 15) 1 Beslut om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 ) (punkt 15) Styrelsen föreslår följande beslut. Beslöts att inrätta ett prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram

Läs mer

Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: Bakgrund och motiv

Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: Bakgrund och motiv Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2016 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

På initiativ av huvudägarna föreslås en uppdelning av Creades

På initiativ av huvudägarna föreslås en uppdelning av Creades Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien PRESSMEDDELANDE På initiativ av huvudägarna föreslås en uppdelning av Creades

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 30 Bolagsstyrning inom Creades Aktieägarna genom bolagsstämman Valberedning Revisionsutskott Ersättningsutskott Ledningsgrupp VD och CFO Ekonomi/IR/ Administration Investeringsorganisation Bolagsstyrning

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 av årsstämmans dagordning Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett aktiebaserat, långsiktigt incitamentsprogram för 2014 (LTIP 2014),

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, organisationsnummer 556758-1805 Tid: Den 24 april 2013, kl. 11.00

Läs mer

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20)

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) Styrelsen anser det vara till fördel för bolaget att nyckelpersoner i koncernen har ett

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2013

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2013 Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2013 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan B. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs C. Överlåtelse av egna

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17)

Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17) Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna ett nytt prestationsbaserat aktieprogram

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2011

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2011 Styrelsens för SWECO AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2011 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad. Protokoll fört vid årsstämma i Investment AB Öresund (publ), org.nr 556063-9147, onsdagen den 20 mars 2013, kl. 14.00, i Citykonferensen Ingenjörshuset på Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm 1 Stämmans öppnande

Läs mer

FÖRSLAG TILL LÅNGSIKTIGT AKTIERELATERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) 1

FÖRSLAG TILL LÅNGSIKTIGT AKTIERELATERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) 1 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram. Antalet deltagare i incitamentsprogrammet föreslås omfatta samtliga medarbetare om cirka 100 personer

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:01 2015-01-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Utdrag ur Havsfrun Investment AB:s Bolagsordning

Utdrag ur Havsfrun Investment AB:s Bolagsordning Utdrag ur Havsfrun Investment AB:s Bolagsordning 12 Inlösenförbehåll A. Gemensamma bestämmelser (i) Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet enligt 4 ovan eller det lägsta antalet aktier

Läs mer

Handlingar inför årsstämma 2011 i CellaVision AB (publ)

Handlingar inför årsstämma 2011 i CellaVision AB (publ) Handlingar inför årsstämma 2011 i CellaVision AB (publ) Årsstämman äger rum tisdagen den 26 april 2011 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 19A, Ideon, Lund. Insläpp och registrering från kl. 16.30.

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c))

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c)) Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c)) 1. Bakgrund Årsstämmorna 2014, 2015 och 2016 beslutade införa aktiesparprogram för samtliga anställda

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:25 2007-07-26 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 19 juli 2007 en framställning från Linklaters Advokatbyrå AB på uppdrag av ett utländskt bolag. Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015 Handlingar inför årsstämma i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare 1 (6) Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram ( Programmet ). Programmet

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:29 2012-11-27 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 23 april 2013 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:37 2015-11-15 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-12-14.

Läs mer

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna. Org.nr 556034-8590 Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ) i IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm, den 24 augusti 2017 1 Stämman öppnades av Anders Börjesson

Läs mer

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås Anmälan Aktieägare som önskar deltaga på

Läs mer

A. LÅNGSIKTIGT AKTIERELATERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2015) 1. Programmet i sammandrag. 2. Motiven för förslaget. 3. Införande av LTI 2015

A. LÅNGSIKTIGT AKTIERELATERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2015) 1. Programmet i sammandrag. 2. Motiven för förslaget. 3. Införande av LTI 2015 Styrelsens för Besqab AB (publ) fullständiga förslag till beslut om införande av långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram (LTI 2015) inklusive förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) Wallenstam AB (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 27 april 2011 kl. 16.00 på Wallenstams huvudkontor på Kungsportsavenyen 2 i Göteborg.

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012 kl 15.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. Protokoll fört vid årsstämma i Intrum Justitia AB (publ), org. nr 556607-7581, den 25 april 2012 kl. 15.00 i Stockholm 1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. 2

Läs mer

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger utses till ordförande vid årsstämman 2014. Beslöts att välja styrelseordförande

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50 2014-10-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Bilaga 2 Styrelsens för Boliden AB (publ) förslag till beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 12) Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) Aktieägarna i Net Entertainment NE AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 14 april 2010, kl. 16.00, i Konferens Spårvagnshallarna, Birger

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge.

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:11 2008-05-02 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. FRAMSTÄLLNINGEN I framställningen till nämnden anförs följande.

Läs mer

Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier 17A Förslag angående förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets

Läs mer

Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 ) (punkt 15)

Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 ) (punkt 15) Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 ) (punkt 15) Styrelsen föreslår följande beslut. Beslöts att inrätta Prestationsrelaterat Aktieprogram

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015

Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015 Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015 A. Ärenden på stämman A.1 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2016 tillämpats de

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), på Stockholm Waterfront Congress Center, Stockholm, den 9 april 2015, kl 16.00. 1 Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer