Avbrytande av särskild granskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avbrytande av särskild granskning"

Transkript

1 Till aktieägarna i Creades AB Stockholm den 19 februari 2013 Bäste aktieägare, Avbrytande av särskild granskning Pan Capital framställde vid den extra bolagsstämman i Creades AB den 26 oktober 2012 ett förslag om särskild granskning. Förslaget bifölls eftersom det på grund av Pan Capitals andel av aktierna i Creades biträddes av mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Enligt förslaget skulle särskild uppmärksamhet ägnas Creades syntetiska återköp av aktier den 3 april 2012 (den s.k. Noonday-transaktionen), styrelsens beslut att i samband med det syntetiska återköpet skjuta upp avgivandet av en delårsrapport samt styrelsens beslut att införa ett incitamentsprogram för bolagsledningen Den 26 november 2012 beslutade länsstyrelsen att utse mig till särskild granskare. Överklagandefristen för länsstyrelsens beslut löpte ut omkring den 18 december Sedan inledningen av januari 2013 har jag haft kontakter med företrädare för huvudaktieägarna Pan Capital och Biovestor. Huvudaktieägarna har i dessa kontakter meddelat sitt gemensamma önskemål att den särskilda granskningen ska avbrytas. Som skäl för önskemålet har Pan Capital uppgivit att Pan Capital, i anslutning till dess kontakter med Creades och Biovestor om den delning av bolaget som nyligen beslutats, försetts med full information från Creades i de avseenden som angavs i förslaget till granskning. Jag har inte tagit del av den information som lämnats Pan Capital, men jag har upplysts att informationen har sammanfattats i en faktasammanställning upprättad av Creades. Sammanställningen är bifogad det brev från Pan Capital och Biovestor som återfinns i detta utskick. Jag har inte verifierat sakuppgifterna i faktasammanställningen, men saknar skäl att betvivla deras riktighet. Jag har inte heller gjort någon närmare bedömning av uppgifterna ur ett juridiskt perspektiv, men en översiktlig genomgång ger inte anledning att anta att några väsentliga brott mot tillämpliga regelverk har förekommit vad avser de frågor som ska ägnas särskild uppmärksamhet i min granskning. För att min granskning ska avbrytas krävs att samtliga aktieägare medger detta. Om Du motsätter Dig ett avbrytande av granskningen meddelar Du detta genom att fylla i bifogad svarstalong och skicka den till Creades i det bifogade portofria svarskuvertet. Bolaget måste motta Ditt eventuella svar senast den 15 mars Om Du liksom Pan Capital och Biovestor anser att den särskilda granskningen ska avbrytas behöver Du däremot inte vidta någon åtgärd. I syfte att inte förorsaka Creades onödig kostnad eller onödigtvis ianspråkta dess resurser, avser jag att avvakta utgången av svarsfristen innan jag eventuellt vidtar ytterligare åtgärder inom ramen för den särskilda granskningen. Några ytterligare granskningsåtgärder kommer självfallet inte ifråga om granskningen avbryts. Med vänlig hälsning Ola Lidström

2 Till aktieägarna i Creades Stockholm den 19 februari 2013 Bästa aktieägare! Det har under en längre tid varit väl bekant att vi, som är Creades två största ägare med sammanlagt mer än 70 procent av aktierna, har haft vitt skilda meningar om Creades strategiska inriktning. Det har inte varit bra för bolaget. Det var därför med tillfredsställelse som vi den 22 januari i år kunde presentera vårt gemensamma förslag om en delning av Creades. I anslutning till diskussionerna om en delning av Creades har Pan Capital också försetts med full information i de avseenden som avsågs i det förslag om s.k. särskild granskning som Pan Capital framlade vid en bolagsstämma i oktober Informationen finns sammanställd i ett bilagt dokument, som också finns tillgängligt på När det gäller vilka slutsatser som kan dras av utredningen anser Pan Capital att de frågor som Pan Capital haft nu har förklarats på ett tillfredsställande sätt. Pan Capital har därför inte funnit skäl för några anmärkningar. En helt annan sak är att vi på det kommersiella planet fortfarande har olika uppfattningar om lämpligheten i det syntetiska återköpet av aktier motsvarande den tidigare aktieägaren Noondays aktieinnehav. Pan Capital menar att det syntetiska återköpet gjordes vid en tidpunkt då substansrabatten inte var tillräckligt hög för att motivera ett så stort syntetiskt återköp, medan Biovestor och Creades menar att substansrabatten (cirka åtta procent) var sådan att det syntetiska återköpet var en god och värdeskapande affär för alla aktieägare. Beträffande sådana affärsmässiga bedömningsfrågor är det dock naturligt att olika parter kan ha skilda synsätt. Pan Capital har mot bakgrund av den information som Creades nu lämnat funnit att de syften som den särskilda granskningen avsågs fylla redan är tillgodosedda och att det därför inte finns skäl att låta genomföra granskningen. Att låta genomföra granskningen skulle ta Creades resurser i anspråk och medföra betydande kostnader till ingen nytta vare sig för Creades eller någon av Creades aktieägare. Arvodet till den advokat som utsetts till granskare ska enligt lag betalas av Creades och skulle alltså belasta Creades resultat. Det är pengar som vi är övertygade om kan användas på bättre sätt. Om du delar vår uppfattning behöver du inte vidta någon åtgärd alls. Med vänlig hälsning Biovestor AB Sven Hagströmer Pan Capital AB Claes-Henrik Julander

3 Faktasammanställning i anledning av särskild granskning i Creades 1. Bakgrund Efter förslag av Pan Capital erhölls vid bolagsstämman i Creades den 26 oktober 2012 tillräckligt stöd (minst en tiondel av samtliga aktier i bolag) för en särskild granskning med följande tema: Den särskilda granskaren ska särskilt ägna uppmärksamhet åt följande beslut, åtgärder och förhållanden under den aktuella perioden: (a) (b) (c) bolagets syntetiska återköp den 3 april 2012 (genom swap-avtal) av den f.d. aktieägaren Noondays aktier i bolaget, varvid det särskilt bör granskas om transaktionen varit motiverad och skett på marknadsmässiga villkor, samt huruvida den varit förenlig med aktiebolagslagen och god sed på aktiemarknaden; styrelsens beslut att i samband med det syntetiska återköpet (se punkt a) ovan) skjuta upp avgivandet av bolagets delårsrapport från den 20 april 2012 till den 7 maj 2012; samt styrelsens beslut att införa ett incitamentsprogram för bolagsledningen, varvid det särskilt bör granskas om incitamentsprogrammet är marknadsmässigt samt om det beslutats i enlighet med lag. Ovan nämnda särskilda frågor ska inte begränsa granskarens möjlighet att granska andra förhållanden med anknytning till nämnda frågor eller rörande förvaltningen i övrigt under nämnda tidsperiod. Föreliggande dokument syftar till att dokumentera relevanta sakomständigheter avseende de tre punkterna i granskningstemat och därigenom tillhandahålla motsvarande information som kan förväntas erhållas genom en särskild granskningsmans försorg. 2. Sakomständigheter 2.1 Punkt (a): Noonday-transaktionen Creades årsstämma den 20 februari 2012 bemyndigade styrelsen att längst intill årsstämman 2013 vid ett eller flera tillfällen genomföra s.k. syntetiska återköp av högst egna aktier. I bemyndigandet angavs på att Creades därvid skulle ingå s.k. swap-avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie och att motparten i swap-avtal skulle kunna erbjudas möjlighet att lösa in de aktier som ligger till grund för swapavtal. Ett möjligt avvecklingsscenario är alltså att aktierna dras in (inlöses) av Creades från swap-motparterna (dvs. ett slags makuleringsförfarande). Motparterna har ingen rätt att påfordra inlösen. Creades har träffat swap-avtal med tre banker: Handelsbanken, SEB och Nordea. Ett syntetiskt återköp av en Creades-aktie innebär från Creades synpunkt att Creades genom swap-arrangemanget uppnår samma finansiella effekt som genom ett riktigt förvärv av en egen aktie. Creades förvärvar dock alltså inte några egna aktier; det är fråga om ett finansiellt kontrakt med motsvarande finansiell effekt. Motparten i swap-avtalet förvärvar dock typiskt sett (eller har förvärvat) Creades-aktier för egen räkning för att säkra (hedga) sin position enligt swap-avtalen. Dessa Creades-aktier kan sedan dras in efter stämmobeslut i Creades med aktiekapitalminskning som följd om Creades så önskar. Bolagsstämman i Creades har hittills

4 beslutat om indragning vid två tillfällen, senast vid stämman den 26 oktober 2012 på förslag av styrelsen och Pan Capital. Sedan bemyndigandet i februari 2012 har Creades fortlöpande gjort syntetiska återköp av A- aktier i Creades. Till dags dato har syntetiska återköp motsvarande Creades-aktier genomförts. De syntetiska återköpen har skett med endera av de tre bankerna som swapmotpart (Handelsbanken: aktier, SEB: aktier, Nordea: aktier). De syntetiska återköpen har skett enligt dagliga önskemål från Creades, enligt följande modell: Vi vill syntetiskt förvärva upp till motsvarande x Creades-aktier till priset högst y. Sådana instruktioner har lämnats frekvent, särskilt under den period då substansrabatten varit störst. Såvitt Creades känner till har bankerna, i anledning av önskemål från Creades om förvärv av syntetisk position, köpt riktiga aktier i Creades till motsvarande antal (för egen räkning, i hedge-syfte), varefter swap-avtal motsvarande aktierna träffats med Creades när vissa (av banken fastställda) nivåer uppnåtts. Vilka aktier som bankerna köpt och av vem har normalt inte varit känt för Creades och har inte eller haft någon betydelse för Creades. Bankerna har i mail eller sms kort meddelat Creades vilken bakomliggande volym (totalt antal) som bankerna förvärvat och till vilket pris, till grund för träffande av swap-avtal med Creades. Såvitt är känt för Creades har bankerna, trots att dessa regler inte är tillämpliga, vid sina bakomliggande köp av Creades-aktier följt de mängd- och kursbegränsningar som följer av punkt 4.1 i NASDAQ OMX Stockholms emittentregelverk. Mängdbegränsningen i emittentregelverket innebär att köp under en dag får uppgå till högst 25 procent av snittdagsomsättningen de senaste fyra veckorna. S.k. blockaffärer - enskilda affärer om minst 2,5 miljoner kronor - får dock ske utan beaktande av mängdbegränsningen. Kursbegränsningen innebär att köporder får läggas eller avslut göras endast inom det på börsen gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, dvs. spreaden. Det ifrågasatta syntetiska återköpet av en volym aktier som motsvarade Noondays tidigare innehav (ett block) ägde rum den 3 april Creades tog den dagen en kontakt med en företrädare för Noonday och frågade om Noonday vore intresserat av att sälja sina aktier. Noonday återkom senare under dagen och informerade Creades om att Noonday skulle vara villiga att sälja sina Creades-aktier till priset 132 kronor per aktie. Creades svarade att Creades inte självt kunde köpa några aktier utan föreslog att Noonday istället skulle kontakta SEB. Creades kontaktade under dagen sin mäklare på SEB med ett önskemål om syntetiskt återköp enligt tidigare beskriven modell. Noonday kontaktade under dagen sin egen mäklare på SEB. Noondays mäklare kom sedermera i kontakt med Creades mäklare på SEB. SEB köpte under dagen Noondays aktier. Senare samma dag träffade Creades swap-avtal avseende motsvarande Creades-aktier med SEB och motsvarande aktier med Handelsbanken. Anledningen till Handelsbankens inblandning var att SEB av limit-skäl inte kunde utställa en swap motsvarande hela volymen, och SEB sålde därför, Creades veterligen, en del av hedge-aktierna till Handelsbanken. Den sammanlagda swappade volymen denna dag uppgick till motsvarande Creades-aktier, till ett snittpris om cirka 132 kronor per aktie. Stängningskursen denna dag var 132,50. Substansrabatten vid tillfället var cirka åtta procent. Noondays aktiepost bestod såvitt bekant av Creades-aktier. Det var för Creades i detta fall, liksom i anslutning till samtliga hittillsvarande syntetiska återköp, likgiltigt vem som var säljare av de aktier som bankerna förvärvade i hedge-syfte. Creades har varit berett att till rätt pris genomföra syntetiska affärer (inklusive sådana som motsvaras av block i emittentregelverkets mening) alldeles oavsett från vem bankerna förvärvat hedge-aktier. Som framgått ovan föregicks Noonday-transaktionen icke desto mindre av kontakter mellan Creades och Noonday och det var naturligtvis i realiteten tydligt för

5 Creades att de aktier som bankerna förvärvade som hedge för de swap-avtal, som Creades träffade denna dag, huvudsakligen utgjordes av Noondays aktiepost. För Creades beslutsfattande avseende de aktuella syntetiska återköpen svarade verkställande direktören i samråd med styrelsens ordförande. 2.2 Punkt (b): Den uppskjutna Q1-rapporten Den 3 april 2012 kl pressmeddelade Creades att delårsrapporten för första kvartalet 2012 skulle senareläggas. Den ursprungligen planerade och kommunicerade tidpunkten var den 20 april Den nya tidpunkten var den 7 maj Inga skäl för senareläggningen angavs. Den 3 april 2012 kl pressmeddelade Creades att bolaget: syntetiskt återköpt totalt aktier i Creades, vilket motsvarar 7,34 procent av kapitalet och 8,14 procent av rösterna i bolaget. Det totala antalet registrerade aktier i Creades uppgår till Beslutet att senarelägga delårsrapporten fattades av styrelsens ordförande och VD. Det fanns två skäl för att flytta rapporten. För det första hade Creades nyligen tvingats offentliggöra en rättelse av bolagets första substansvärdesrapport, pga. en felräkning. Creades var ett nybildat bolag med en ny finansfunktion och ville genom senareläggningen säkerställa att bolagets första delårsrapport verkligen blev helt korrekt. För det andra såg Creades att det fanns förutsättningar för att göra ett större syntetiskt återköp och önskade därför, trots att någon regel därom inte finns på First North, av lämplighetsskäl säkerställa att den transaktionen inte skedde inom 30 dagar före en rapport. Under tidsperioden i fråga förekom ingen insiderinformation i Creades. 2.3 Punkt (c): Incitamentsprogrammet Redan innan Creades upphörde att vara ett helägt dotterbolag till Investment AB Öresund förhandlades anställningsavtal (inklusive fast lön) med de medarbetare som valde att övergå i anställning i Creades. Förhandlingarna ombesörjdes av Sven Hagströmer. Stefan Charette övergick redan då till att bli verkställande direktör för Creades. Han och övriga övergående medarbetare erhöll under mellantiden den nya, framförhandlade fasta lönen osv. Ingen ny förhandling skedde när det gällde rörlig ersättning utan de tillsvidareavtal som fanns förutsattes fortsätta att gälla. De enda diskussioner som fördes var att andelen av rörlig ersättning skulle öka i ungefärlig proportion mot reduktionen i substansvärde för att behålla samma ersättningsmöjlighet. När Creades upphörde att vara dotterbolag till Investment AB Öresund i februari 2012 hade skriftliga anställningsavtal ännu inte undertecknats och det återstod att (i ljuset av utfallet av första året för Investment AB Öresunds modifierade modell för rörlig ersättning) överväga eventuella ändringar i modellen och implementera dessa i Creades. När beslut sedermera skulle fattas om att dokumentera anställningsavtalen och förhandla eventuella ändringar i modellen för rörlig ersättning bestod Creades styrelse alltjämt enbart av Sven Hagströmer, Stefan Charette och Erik Törnberg. Stefan Charette och Erik Törnberg var naturligtvis pga. jäv förhindrade att i styrelsen fatta beslut om sina egna respektive anställningsvillkor. Styrelsen beslöt i stället att neutralt bemyndiga styrelsens ordförande Sven Hagströmer (tillika, via bolag, Creades största aktieägare) att förhandla om

6 anställningsvillkoren och träffa överenskommelse därom med Stefan Charette och Erik Törnberg. Beslutet, som fattades den 5 mars 2012, lyder: Uppdrogs åt styrelsens ordförande att förhandla och godkänna anställningsvillkor för verkställande direktören och Erik Törnberg samt att underteckna avtal därom för bolagets räkning. Styrelsen lämnade inga särskilda instruktioner beträffande villkorens materiella innehåll men betonade att de, i linje med styrelsens allmänna uppdrag och plikter, skulle utformas med beaktande av bolagets och aktieägarnas intresse. Sven Hagströmer träffade sedermera överenskommelser med Stefan Charette och Erik Törnberg angående deras anställningsvillkor, varvid det förutsattes att överenskommelsen skulle föreläggas Creades kommande, nya styrelse för godkännande så snart som möjligt. Villkoren för samtliga medarbetare godkändes senare, den 7 juni 2012, av den nya externa styrelse som valdes vid bolagsstämman den 20 april Stefan Charette deltog inte i diskussion eller beslut om hans egna villkor och var då inte heller närvarande i rummet. I Creades delårsrapport för första halvåret 2012 anges följande: Av styrelsen beslutad modell för rörlig ersättning till ledande befattningshavare Creades nya styrelse godkände den 7 juni den ersättningsmodell för ledande befattningshavare som tidigare antagits. Det beslutades också att information skulle lämnas till alla aktieägare genom en beskrivning av modellen i delårsrapporten. Ledande befattningshavare i bolaget är verkställande direktören. Ledande befattningshavare skall erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som skall möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen skall beakta ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen skall bestå av fast kontant ersättning, rörlig kontant ersättning och avgiftsbaserad tjänstepension. Vid uppsägning från bolagets sida skall ledande befattningshavare vara berättigad till full lön samt åtagande avseende tjänstepensionsförsäkring under tolv månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida skall motsvarande gälla under sex månader. Den rörliga ersättningen är inte semester- eller tjänstepensionsgrundande. För att rörlig ersättning ska utgå skall totalavkastningen motsvara 7,5 % av koncernens substansvärde. Den totala rörliga ersättningen till verkställande direktören skall uppgå till 6 % av den avkastning som överstiger 7,5 % av totalavkastningen (tröskelresultatet). En resultatbank för det resultat som ligger till grund för beräkning av rörlig ersättning skall tillämpas. Det innebär att den del av resultatet som ett visst år ligger över ett fastställt tak för total rörlig ersättning överförs till nästa år och ökar nästa års ersättningsgrundande resultat medan den del av resultatet som understiger tröskelresultatet överförs och belastar nästa års ersättningsgrundande resultat. För att en positiv resultatbank skall utbetalas skall totalavkastningen ackumulerat överstiga 7,5 % per år. Vid utbetalning av rörlig ersättning skall den verkställande direktören förvärva aktier i bolaget motsvarande minst 80 % av den rörliga ersättningen efter skatt. Lagreglerna om årliga stämmobeslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare gäller inte på First North. Några sådana beslut har inte heller fattats utan aktualiseras först efter Creades planerade flytt till NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad, dvs. tidigast vid årsstämman Ersättningsvillkoren för Stefan Charette, enligt vad som beskrivs ovan, motsvarar hans ersättningsvillkor som verkställande direktör i Investment AB Öresund med två huvudsakliga skillnader: (i) den rörliga ersättningen ökades från fyra till sex procent (pga. av att Creades är ett mindre bolag; detta gör ingen skillnad i nominell ersättning); och (ii) tröskelkonstruktionen ändrades från 110% av SIX Return Index till att föreskriva att rörlig ersättning kan utgå endast

7 om totalavkastningen för Creades uppgår till minst 7,5% av substansvärdet. Det fördes också in en bestämmelse om att den rörliga ersättningen skulle utfalla omedelbart vid ett kontrollägarskifte. Även vissa andra smärre modifikationer gjordes. Fyra av Creades sju anställda, inklusive Stefan Charette och Erik Törnberg, har rätt till rörlig ersättning. Villkoren för att rörlig ersättning ska utgå är desamma för samtliga dessa anställda (dvs. att totalavkastningen måste uppgå till minst 7,5%), men ersättningsbelopp och takbelopp varierar med respektive persons anställningstid (i Investment AB Öresund och Creades) och ansvar. 3. Några kommentarer 3.1 Punkt (a): Noonday-transaktionen På de reglerade marknaderna förekommer swap-arrangemang bland de noterade bolagen relativt frekvent. Bland bolag listade på handelsplattformar är dock, veterligen, motsvarande arrangemang hittills ovanliga. Mot bakgrund härav, och eftersom vanliga återköp av egna aktier inte är tillåtna på handelsplattformarna, hade Creades en underhandskonsultation med Aktiemarknadsnämndens kansli innan swap-avtalen med bankerna träffades i början av Aktiemarknadsnämndens kansli meddelade att nämnden inte tagit ställning till någon sådan fråga tidigare, men uttryckte som sin spontana, oförbindande och icke-åberopbara uppfattning att företeelsen inte borde möta några omedelbara hinder, åtminstone så länge de förvärv som görs, i den mån Creades alls har något inflytande däröver, sker med tillämpning av de mängdoch kursbegränsningar som gäller för riktiga återköp enligt NASDAQ OMX Stockholms emittentregelverk. Det har varit Creades ambition att dess syntetiska återköp ska ske i enlighet med dessa bestämmelser (vilket har varit bekant för swap-bankerna i samband med dessas förvärv av riktiga aktier i hedge-syfte). Såvitt Creades kan bedöma har så också skett. Creades syntetiska återköp motsvarar i allt väsentligt de syntetiska återköp som exempelvis Investment AB Öresund genomfört under flera år. Bl.a. har av lämplighetsskäl genomgående tillämpats ett tioprocentigt volymtak i stämmobemyndigandena. 3.2 Punkt (b): Den uppskjutna Q1-rapporten För ett bolag listat på First North, som är en handelsplattform, gäller inte det s.k. 30- dagarshandelsförbudet i den s.k. anmälningsskyldighetslagen. Förutsatt att insiderinformation inte föreligger får alltså insiders i ett sådant bolag handla fritt i bolagets aktier utan hinder av närhet till en kommande finansiell rapport. Tidpunkten för den aktuella delårsrapporten har således för detta vidkommande saknat betydelse. 3.3 Punkt (c): Incitamentsprogrammet Som beskrivits ovan var Stefan Charette och Erik Törnberg jäviga ifråga om sina egna respektive anställningsvillkor. Styrelsen beslöt i stället att neutralt bemyndiga (se ordalydelse ovan) styrelsens ordförande (tillika, via bolag, Creades största aktieägare) att förhandla anställningsvillkoren och träffa överenskommelse därom med Stefan Charette och Erik Törnberg. Den beskrivna ordningen för hantering av jävsaspekten i Creades styrelse bör anses vara adekvat efter omständigheterna. Den liknar den ordning som brukar tillämpas när målbolagsstyrelsen i ett uppköpserbjudande behöver vidta vissa åtgärder men flera

8 styrelseledamöter har intressekonflikt (se t.ex. Nyström m.fl., Takeover-reglerna, 2 uppl. 2011, not 4 till punkten II.18). Vidare har överenskommelserna, såsom förutsattes när de träffades, sedermera även godkänts av Creades nya styrelse. Incitamentsarrangemanget har dessutom prövats av bolagsstämman i Creades i oktober 2012, varvid stöd befanns saknas för ett förslag om att omförhandla villkoren. 3.4 Marknadsmässighet i Noonday-transaktionen och incitamentsprogrammet Punkt (a): Noonday-transaktionen Att förvärva en finansiell position till ett pris motsvarande börskursen, när Creades-aktien handlades med substansrabatt (cirka åtta procent), var enligt Creades synsätt värdeskapande för aktieägarkollektivet, alldeles oavsett vem eller vilka som var bakomliggande aktiesäljare. Marknadsmässigheten kan enligt Creades uppfattning inte sättas i fråga. Transaktionen var enligt Creades synsätt bra - och lika bra - för alla aktieägare. Punkt (c): Incitamentsprogrammet Informationen om incitamentsarrangemangets sakinnehåll är redan känd för marknaden/aktieägarna. Här ska endast konstateras att arrangemanget har haft såväl Investment AB Öresunds som Ratos existerande program som förebilder och att Creades arrangemang är i linje med dessa referensprogram. Villkoren är enligt Creades uppfattning marknadsmässiga. Stockholm i februari 2013 Creades AB (publ)

9 Creades AB (publ) Box STOCKHOLM Jag motsätter mig ett avbrytande av den särskilda granskningen i Creades. Ort och datum: Aktieägarens namn: Aktieägarens person- eller organisationsnummer: Underskrift: Namnförtydligande:

Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB

Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB Vad är Creades? Engagerade ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag Förvaltar 3,5 Mdr med mål att erbjuda aktieägarna

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES Aktieägarna i kallas till årsstämma torsdagen den 16 april 2015 klockan 15.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm. Anmälan m m Rätt att delta i stämman

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 25 augusti 2015 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), på Stockholm Waterfront Congress Center, Stockholm, den 9 april 2015, kl 16.00. 1 Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015 Handlingar inför årsstämma i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00

Läs mer

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 av årsstämmans dagordning Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett aktiebaserat, långsiktigt incitamentsprogram för 2014 (LTIP 2014),

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 27 april 2015, kl. 13.00 på bolagets

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför årsstämman den 28 september 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015

Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015 Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015 A. Ärenden på stämman A.1 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl 16.00 på Restaurang Palace, Södra Hamngatan

Läs mer

Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Protokoll från årsstämma i Probi AB (publ), 556417-7540 den 22 april 2010 i Lund.

Protokoll från årsstämma i Probi AB (publ), 556417-7540 den 22 april 2010 i Lund. Protokoll från årsstämma i Probi AB (publ), 556417-7540 den 22 april 2010 i Lund. Närvarande: De aktieägare jämte biträden och ombud som anges i bilagda röstlängd, Bilaga l. Vidare var styrelseledamöterna

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ) Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ) Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan 15.00 i Berns Salonger, Kammarsalen, Berzelii

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 24 april 2014 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15)

Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15) Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15) Styrelsen föreslår följande beslut. Beslöts att inrätta Prestationsrelaterat Aktieprogram

Läs mer

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger utses till ordförande vid årsstämman 2015. Beslöts att välja styrelseordförande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier 17A Förslag angående förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets

Läs mer

Bilaga 2 Styrelsens för Boliden AB (publ) förslag till beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 12) Styrelsen

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2014 Härmed kallas till

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Riktlinjer för information till aktieägarna om incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag

Riktlinjer för information till aktieägarna om incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag Riktlinjer för information till aktieägarna om incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag 1. Inledning Incitamentsprogram för företagsledare och andra anställda har under de senaste åren blivit mycket vanliga

Läs mer

Innovative Vehicle Solutions

Innovative Vehicle Solutions Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ) Landskrona den 14 Mars, 2012 Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2012 kl. 16:00

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ), 556532-6443, den 29 april 2009, kl. 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. 1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

Årsstämma i Securitas AB (publ)

Årsstämma i Securitas AB (publ) Årsstämma i Securitas AB (publ) Aktieägarna i Securitas AB kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.00 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8, Stockholm. Registrering till årsstämman

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ) Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ) Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 Klockan 13:00, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Anmälan sker i receptionen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Protokoll fört vid årstämman med aktieägarna i Sectra AB (publ), org.nr 556064-8304, den 25 juni 2008 kl. 16.00 på Collegium i Linköping.

Protokoll fört vid årstämman med aktieägarna i Sectra AB (publ), org.nr 556064-8304, den 25 juni 2008 kl. 16.00 på Collegium i Linköping. Sectra-08.60-1.0sve 1(6) Protokoll fört vid årstämman med aktieägarna i Sectra AB (publ), org.nr 556064-8304, den 25 juni 2008 kl. 16.00 på Collegium i Linköping. 1 Stämman öppnades av Sectras styrelseordförande

Läs mer

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele PRESSMEDDELANDE 14 juni 2011 Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele Stockholm, 14 juni 2011 - Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( börsen ) har funnit att bolaget

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner och personaloptioner i Hemtex AB (publ) 2007/2010 Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman

Läs mer

AKTIEBONUSPROGRAM 2015

AKTIEBONUSPROGRAM 2015 AKTIEBONUSPROGRAM 2015 Styrelsens förslag avseende Aktiebonusprogram 2015 Beslutspunkter: a) förslag till beslut om införande av Aktiebonusprogram 2015 b) förslag till beslut om riktad emission av aktier

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

AKTIEBONUSPROGRAM 2014

AKTIEBONUSPROGRAM 2014 AKTIEBONUSPROGRAM 2014 Styrelsens förslag avseende Aktiebonusprogram 2014 Beslutspunkter: a) förslag till beslut om införande av Aktiebonusprogram 2014 b) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 i World Trade Center,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma torsdagen den 10 april 2014, kl 15.00 i Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2014 tillämpats de

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 29 april 2014 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Pressmeddelande, 25 april 2014 Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Beslut om disposition av Bolagets resultat Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att den balanserade

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor, Sankt Eriksgatan 44, 5 tr i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta

Läs mer

övrigt var närvarande skulle äga rätt

övrigt var närvarande skulle äga rätt Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder (pubi), 556525-6905, tisdagen den 7 maj 2013, kl 16.00, på Restaurang Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken i Göteborg 1 Mötets öppnande Stämman öppnades

Läs mer

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 21 april 2008

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 21 april 2008 PRESSMEDDELANDE Stockholm, 18 mars 2008 Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 21 april 2008 East Capital Explorer AB (publ) offentliggör härmed kallelse till årsstämma den 21 april

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ) 2015-03-19 Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Proffice Aktiebolag (publ), org.nr 556089-6572 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl.15.00,

Läs mer

Punkt 19 a) c) Bakgrund

Punkt 19 a) c) Bakgrund Punkt 19 a) c) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 29 mars 2012 angående långfristiga aktieprogram för 2012 Bakgrund SEB:s ersättningsstrategi

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Haldex AB (publ), org. nr 556010-1155, den 18 april 2012 i Landskrona 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) Aktieägarna i Coeli Private Equity 2009 AB (publ), 556762-6873, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 januari 2015

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer