Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2007"

Transkript

1 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Årsredovisning 2007

2

3 Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning 7 Forskningsstöd 11 Forskningsinformation 25 Strategi och analys 29 Organisation 35 Finansiell redovisning 41 Resultaträkning 41 Balansräkning 42 Anslagsredovisning 43 Redovisning mot bemyndiganden 43 Finansieringsanalys 44 Tilläggsupplysningar och noter 45 Sammanställning över väsentliga uppgifter 52

4

5 Inledning Under 2007 har klimatfrågan fortsatt att vara den viktigaste miljöpolitiska frågan. Det gäller både i Sverige och internationellt. Både i det internationella förhandlingsarbetet och när det gäller att hantera effekterna av klimatförändringen har och kommer forskningen att ha en väsentlig roll. Den första september började jag som chef för Formas. Tiden fram till årsskiftet dominerades av arbetet med den nya strategin för vår forskning som utgör en del av underlaget till nästa forskningspolitiska proposition för åren Utgångspunkten var den skrivelse till regeringen från Formas, övriga forskningsfinansiärer och universitet om att en procent av BNP borde användas för civil forskning. Detta skulle innebära ett tillskott av medel till forskningen på cirka 8 miljarder kronor per år. För Formas skulle det innebära en ökning med 600 miljoner per år. Vårt anslag för 2007 uppgick till 676 miljoner kronor. De teman vi lyfter fram i strategin som centrala för en hållbar utveckling är klimat och energi, förvaltning av naturresurser och miljö, stads- och landsbygdsutveckling, miljöteknik och nya material samt livskvalitet för människor och miljö. Vi säger också att den svenska forskningens internationalisering måste intensifieras för att kunna höja forskningens kvalitet och bidra till att lösa storskaliga hållbarhetsproblem. Samarbete inom forskningsfinansiering med både andra statliga myndigheter och företrädare för näringslivet är fortsatt viktigt för Formas. Att det behövs mer pengar blev återigen uppenbart när Formas forskarråd i november fördelade 491 miljoner kronor till olika projekt. Endast en femtedel av de sökta pengarna beviljades. Det betyder att många excellenta projekt inte kunde få stöd. Jag vill i sammanhanget passa på att tacka Sture Blomgren som på ett utmärkt sett har lett Formas från mitten av 2006 till den 30 augusti Ett stort tack också till ledamöterna i våra beredningsgrupper som gör ett fantastiskt arbete med att välja ut de bästa ansökningarna. Slutligen; precis före nyår nås vi av beskedet att Bert Bolin har avlidit. Formas har mycket att lära av honom i flera avseenden. Det gäller till exempel hur han lyckades kombinera vetenskaplig kvalitet med att få genomslag för forskningens resultat på den politiska arenan. Stockholm i februari 2008 Rolf Annerberg Generaldirektör Årsredovisning 5

6 6 Årsredovisning

7 Resultatredovisning Måluppfyllelse Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska enligt regeringens uppdrag stödja forskning vid universitet, högskolor och forskningsinstitut som uppfyller höga krav på vetenskaplig kvalitet. Forskningen ska också, där så är tillämpligt, vara relevant för berörda samhällssektorer. Rådet ska svara för grundläggande forskning på initiativ av forskare och för strategiska program där sektors- eller samhällsrelevansen står i centrum. Initiativ till särskilda satsningar ska tas inom angelägna områden med speciell uppmärksamhet mot mång- och tvärvetenskaplig forskning. Rådet ska även arbeta för att samverkan med andra forskningsfinansiärer och med näringslivet kommer till stånd. Initiativ till forskning för att öka kunskapen om sådana aspekter som gagnar en hållbar samhällsutveckling och samtidigt bidrar till ekonomisk tillväxt ska tas. Ytterst handlar det om att ta fram mera kunskap till nya behov och krav. Den forskning som Formas stödjer ska bidra till att sektoriella utvecklingsmål kan uppnås. Den ska också skapa samband och samarbete mellan forskningsutförare och användare av forskningsresultat. Dessutom ska Formas verksamhet också främja internationellt samarbete. Behovet av mångfald och möjligheten att pröva nya idéer inom forskningen tillgodoses genom en öppen utlysning av forskningsmedel inom Formas samtliga forskningsområden. För att stimulera forskarsamverkan över disciplingränser har under 2007 särskilda medel utlysts för mång- och tvärvetenskapliga projektansökningar. Den av Formas utarbetade forskningsstrategin för samhällsvetenskaplig miljöforskning har legat till grund för en särskild strategisk satsning. Styrelsen/forskarrådet har också under året fattat beslut om ytterligare strategiska satsningar i form av riktade utlysningar inom särskilt prioriterade områden. Formas kan även i år konstatera att ansökningstrycket generellt legat på en hög nivå samtidigt som beviljandegraden fortfarande är besvärande låg. Formas har därför tillsammans med andra forskningsfinansiärer i en skrivelse till regeringen understrukit vikten av att den kommande forskningspolitiska propositionen kommer att innebära att Sverige som nation avsätter en procent av bruttonationalprodukten till civil forskning. Detta skulle innebära en betydande förstärkning av Formas forskningsbudget som i sin tur kan medföra en betydligt högre beviljandegrad. Arbetet med att långsiktigt stödja starka forskningsmiljöer inom ramen för samarbetet med Vetenskapsrådet har fortsatt under Syftet är att för Sveriges del utveckla internationellt konkurrenskraftiga och strategiskt viktiga forskningsmiljöer som gagnar såväl en hållbar samhällsutveckling som utvecklingen av berörda näringar. Den forskningsstrategi för miljöteknik som 2007 har utarbetats tillsammans med VINNOVA har legat till grund för planeringen av en utlysning. Den forskningsstrategi för landsbygdsutveckling som tidigare överlämnats till regeringen har också legat till grund för en särskild utlysning. Formas uppdrag att samverka med andra finansiärer, forskningsutförare och berörda näringar har för 2007 bedömts vara framgångsrika. Återrapporteringskrav: Rådet skall redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet. Årsredovisning 7

8 8 Årsredovisning EUs sjunde ramprogram för forskning och teknikutveckling har under 2007 starkt påverkat Formas verksamhet eftersom för Formas viktiga forskningsfrågor nu fått en mer framskjuten plats i ramprogrammet. Formas har 2007 deltagit i elva ERA-NET projekt som befinner sig i olika utvecklingsstadier. Det senaste exemplet är ett projekt för stadsutvecklingsfrågor Urban- NET. Formas har också på olika sätt medverkat i gemensamma europeiska utlysningar inom för Formas strategiska områden. Utlysningar av den karaktären har genomförts inom miljö-, bygg-, jordbruks- och skogsforskningsområdena. Formas har också ansvar för att på övriga områden öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft. Detta uppfylls genom medverkan inom skilda delar av det internationella nätverket. I det nordiska samarbetet deltar Formas i Nordiska Ministerrådets olika kommittéer, särskilt inom sektorerna jord- och skogsbruk samt också i det nyligen upprättade forskningsrådet NordForsk. Inom byggsektorn har 2007 inneburit att ytterligare steg tagits i riktning mot att skapa en nordisk teknologiplattform. Arbetet syftar till att utveckla och stimulera nordiskt samarbete för att vinna synergieffekter och skapa en stark nordisk position i Europaprogrammen för forskning. Formas har under 2007 aktivt bevakat utvecklingen i de teknologiplattformar som vuxit fram inom de andra industrigrenar som är relevanta för Formas verksamhet. Det formella ansvaret att representera Sverige sker bland annat i form av ledamotskap i olika programkommittéer i EUs sjunde ramprogram. Formas ansvarar också för Sveriges medlemskap i International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). I en alltmer globaliserad värld krävs mer kunskap bland annat om de viktigaste globala miljöhoten. Dessa kräver stora internationella satsningar och ett utvecklat forskningssamarbete mellan länder. I enlighet med 2002 års FN-konferens deltar Formas i programmet HÅLLBAR UTVECKLING I FATTIGA LÄNDER, bland annat genom en gemensam utlysning tillsammans med Sida/SAREC. Satsningen syftar till att stödja och öka samverkan mellan svenska forskare och forskare i u-länder. Därutöver har Formas, tillsammans med övriga forskningsråd, fortsatt medverkat i utvärderingen av Sida/SAREC-ansökningar inom forskningsprogrammet Swedish Research Links. Formas ansvar att föra ut forskningsresultat till relevanta målgrupper har resulterat i en rad engagemang. Här ingår bidrag till och deltagande i olika nationella och internationella konferenser och seminarier, utgivning av publikationer, presskontakter med mera. Förutom kontinuerlig utgivning av Formas tidskrifter har under året två nya debattböcker utgivits i serien FORMAS FOKUSERAR. Formas webbplats har utvecklats och förbättrats och genom samverkan med andra webbportaler publiceras och sprids forskningsresultat. Formas bedömning är att dessa aktiviteter på ett positivt sätt bidrar till att sprida forskningsresultaten till näringsliv och allmänhet samt också utgör underlag till beslutsfattare inom olika delar av samhällsorganisationen. Avslutningsvis konstaterar Formas att de av regeringen erhållna uppdragen har genomförts på ett tillfredsställande sätt och att verksamheten har kunnat bedrivas i enlighet med givna instruktioner och direktiv.

9 Årsredovisning 9

10 10 Årsredovisning

11 Verksamhetsgren forskningsstöd Forskningen som stöds skall vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Vetenskaplig kvalitet och relevans Bedömning och prioritering av forskningsansökningar sker i beredningsgrupper. Under 2007 fanns 18 ordinarie beredningsgrupper. Därutöver har ett antal tillfälliga grupper inrättats för att bedöma ansökningar inom särskilda strategiska satsningar. Forskningens kvalitet säkras genom att anlita sakkunniga med hög vetenskaplig kompetens. Varje beredningsgrupp består av cirka tio ledamöter, varav huvuddelen är aktiva forskare med docent- eller professorskompetens. I de grupper som behandlar behovsmotiverad forskning ingår också en eller flera representanter för avnämarna, många med doktorsexamen. Beredningsgruppernas ledamöter byts ut kontinuerligt, där varje ledamot kan delta i beredningsarbetet i högst fyra år. Bedömning i ett internationellt perspektiv Andelen utländska ledamöter i beredningsgrupperna har ökat stadigt sedan Formas bildande 2001 och under 2007 var 43 procent av ledamöterna från andra länder, främst de nordiska. Detta har varit en medveten satsning i syfte att säkerställa att ansökningarna bedöms i ett internationellt perspektiv. Beredningsgrupperna ska bedöma varje ansökans vetenskapliga kvalitet och relevans. Med vetenskaplig kvalitet avses frågeställningens vikt och nyhetsvärde, valet av metodik och den sökandes kompetens. I detta ligger också en bedömning av hur frågeställningen och forskargruppen förhåller sig till den internationella forskningsfronten. Publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter med peer review eller motsvarande är en viktig faktor i bedömningen av den sökandes kompetens. Återrapporteringskrav: Rådet skall redovisa - hur rådet har arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten och relevansen i den forskning som stöds, - hur rådet har säkerställt att den forskning som rådet stöder bedöms i ett internationellt perspektiv, - hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden samt utförda utvärderingar har påverkat fördelningen av forskningsstödet. Förnyelse, kraftsamling och profilering Förnyelse är en självklar del av forskningen. En forskare som vill vara i den internationella forskningsfronten måste ständigt förnya sig. Forskningsproblemen formuleras huvudsakligen av de forskare som söker medel. Denna "bottom up" princip, i kombination med den hårda konkurrensen, borgar för att forskarna ständigt förnyar sig. Ett medel för att främja förnyelsen i forskningen är också riktlinjerna för beredningsgruppernas arbete. Där anges bland annat att viktiga aspekter hos en projektidé är dess nyhetsvärde och originalitet. Det framhålls också att nya idéer, djärva hypoteser och nydanande metodval ska beaktas positivt i gruppernas bedömning. Inom ramen för behovsmotiverad forskning genomförs särskilda strategiska satsningar, i många fall tillsammans med en eller flera finansiärer som representerar något avnämarintresse. Detta borgar för en hög samhällsrelevans i den forskning som finansieras, och optimerar användningen av sam- Årsredovisning 11

12 hällets forskningsresurser genom att samla finansiärer med gemensamma intressen. Återrapporteringskrav: Rådet skall redovisa vilka forskningsprogram som rådet finansierar till stöd för ekologisk hållbar utveckling samt hur rådet i övrigt stödjer forskning för ekologisk hållbar utveckling. Ekologisk hållbar utveckling Forskningsprogrammet EKOLOGISK JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSPRODUK- TION som har finansierats under perioden om totalt 241 miljoner kronor utvärderades under 2006 (redovisades i Årsredovisning 2006). De treåriga projekt som beviljades i 2004 års utlysning ingår av naturliga skäl inte i utvärderingen. Utvärderarna rekommenderade i sin rapport mer internationell vetenskaplig publicering och mer samarbete med utländska forskare. De tryckte särskilt på betydelsen av att få till stånd bra projekt med inriktning på marknads- och socioekonomiska frågor. Ämnesövergripande forskning på systemnivå behöver också stimuleras. Under året har nya utlysningar genomförts för åren motsvarande en kostnad om 23 miljoner kronor per år, inklusive projektstöd inom ERA-net samarbetet CORE Organic. Utlysningarnas inriktning har tagit hänsyn till utvärderingens förslag, för såväl forskningens tematiska inriktning som dess behov av internationalisering. Utlysningen med inriktning mot MARKNAD, FÖRETAGANDE OCH TILLVÄXT I EKOLOGISK PRODUKTION genomfördes tillsammans med SLF. I Formas samtliga utlysningar ingår som en självklar del aspekter för ekologisk hållbar utveckling. Återrapporteringskrav: Rådet skall redovisa - hur mång- och tvärvetenskapliga projekt hanteras i rådets beredningsorganisation och hur beredningsorganisationen är anpassad för detta, - hur mång- och tvärvetenskaplig forskning har främjats, samt - i vilken omfattning rådets forskningsstöd fördelats till mång- och tvärvetenskaplig forskning. Återrapporteringskrav: Rådet skall redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Av återrapporteringen skall framgå åldersfördelningen för forskare som ansöker om forskningsstöd samt för mottagare av rådets projektmedel och anställningar. Mång- och tvärvetenskaplig forskning Rådet skall ha ett väl anpassat system för bedömning och prioritering av mångoch tvärvetenskaplig forskning och stödja relevant mång- och tvärvetenskap. Den forskning som stöds ska bidra till en hållbar utveckling av samhället. Frågor kring hållbar utveckling kräver ofta bredare angreppssätt än enskilda discipliner förmår att ta. För att belysa samspel och konflikter mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter behöver forskningen organiseras tvärvetenskapligt. En betydande andel av de projekt som beviljas medel är av mång- eller tvärvetenskaplig karaktär. Detta gäller särskilt de strategiska satsningarna och stödet till starka forskningsmiljöer. För att ytterligare stimulera ämnesövergripande samarbeten genomförs sedan tre år tillbaka en särskild utlysning, där inkomna ansökningar bedöms enligt en särskild beredningsmodell av en beredningsgrupp för mång- och tvärvetenskapliga projekt. Intresset för denna särskilda satsning var 2007 ungefär lika stort som föregående år. Åttioåtta ansökningar kom in (80 år 2006). Tio nya projekt har beviljats till en kostnad om totalt 52,6 miljoner kronor för perioden I de senaste tre årens ämnesövergripande utlysningar har det beviljats 150,7 miljoner kronor till 38 projekt. Nydisputerade forskare Nydisputerade forskare skall ha goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär. För att förnya forskningen är det väsentligt att stödja rekryteringen av forskare via stöd till doktorandprojekt och att möjliggöra nya doktorers fortsatta karriär inom forskningen. Det kan ske i form av till exempel postdoktorala stipendier eller anställning som forskarassistent. Drygt 40 procent av de 12 Årsredovisning

13 nya projekt som beviljades forskningsmedel 2007 innehöll en doktorand som ska arbeta minst 50 procent i projektet. Det var en större andel än bland det totala antalet ansökningar, där andelen doktorander uppgick till en tredjedel. Mer än 25 procent av ansökningarna 2007, inklusive de särskilda utlysningarna av postdoktorala stipendier och anställning som forskarassistent, hade en yngre forskare (mindre än fem år efter doktorsexamen) som huvudsökande. En knapp fjärdedel av de beviljade projekten (23 procent) hade en yngre forskare som huvudsökande och projektledare. De unga forskarna har av naturliga skäl inte lyckats lika bra i konkurrensen som de äldre. I de beviljade projekten har andelen unga forskare som huvudsökande och projektledare minskat sedan föregående period ( ), medan andelen projekt med doktorand har ökat, de senare söks av äldre forskare. För att stärka de yngre forskarnas möjligheter till meritering beslutade forskarrådet att göra en särskild utlysning avseende medel för anställning som forskarassistent. Resultatet blev att beviljningsgraden hamnade på i stort sett samma nivå som för övriga ansökningar, samtidigt som man uppnådde en jämn könsfördelning bland de beviljade ansökningarna. Formas finansierar varje år ett antal postdoktorala stipendier, som riktar sig till yngre forskare. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstillfället. Stipendierna ger möjlighet för unga forskare att vistas vid utländska lärosäten. Intresset var mindre än tidigare i årets utlysning och totalt inkom 59 ansökningar, varav 21 stipendier tilldelades medel. Antal Antal Åldersfördelning samtliga sökanden Åldersgrupp år 2007 år 2006 år 2005 Åldersfördelning projektledare för beviljade projekt år 2007 år 2006 år 2005 Jämställdhet Könsfördelningen bland rådets mottagare av forskningsmedel samt inom den egna beredningsorganisationen skall vara jämn Målet med jämställdhetsarbetet är att uppnå en jämn könsfördelning i beredningsgrupper och bland aktiva forskare. I de ordinarie beredningsgrupperna var andelen kvinnor som helhet 42 procent (40 procent 2006). Elva av de 18 ordinarie beredningsgrupperna har haft kvinnor som ordförande (61 procent). Åldersgrupp Andel kvinnliga ledamöter i ordinarie beredningsgrupper År Procent Tre av 18 beredningsgrupper hade en andel kvinnor under 40 procent Skogsbruk (28), Stadsutveckling (37) och Byggnad (33). Eftersom antalet ledamöter i beredningsgrupperna är litet (9-10), skulle ytterligare en kvinna ge andelen 40 procent. De fortsatta åtgärderna kommer att inriktas på att ytterligare öka andelen kvinnor i de beredningsgrupper som under 2007 inte nådde 40 procent. Enligt riktlinjerna för beredningsgruppernas arbete får ingen diskriminering ske på grund av kön. Ansökningarnas kvalitet ska avgöra vilka sökanden som beviljas medel. Om två eller fler ansökningar bedöms ha lika kvalitet ska den sökande som tillhör underrepresenterat kön ges företräde. Återrapporteringskrav: Rådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå: -könsfördelningen inom rådets beredningsorganisation som helhet och per kommitté -könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning, samt -vilka framtida insatser råder planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter till ökad jämställdhet. Årsredovisning 13

14 Andel sökta respektive beviljade projekt med kvinnor som huvudsökande År Sökta projekt, procent Antal beviljade, procent Andelen ansökningar med kvinnor som huvudsökande var 37 procent i årets ordinarie utlysning. Andelen projekt med kvinnor som huvudsökande som beviljades medel var 40 procent. Kvinnor och män var således ungefär lika framgångsrika i konkurrensen om forskningsmedel. Andelen ansökningar med kvinnor som huvudsökande har successivt ökat sedan 2001, då den var drygt 20 procent. I Formas strategi 2007 sägs att det är en stor förlust för forskningen och samhället att andelen kvinnor minskar genom forskarkarriären. Universiteten och forskningsråden måste gemensamt verka för en jämn könsfördelning i forskarrekrytering och -karriär. Återrapporteringskrav: Rådet skall redovisa och kommentera genomförda och planerade insatser i förhållande till målet. Genusperspektiv i forskningen Ett genusperspektiv skall ha genomslag i forskningen där det är möjligt. Målet är att genusperspektivet ska få genomslag i forskningen. Det sker bland annat genom att i anvisningarna till beredningsgrupperna framhålla att vid bedömning av ansökningar ska vägas in om genusperspektivet har tillgodosetts på ett för frågeställningen adekvat sätt. Under året har en utlysning rörande miljögifter och könsskillnader genomförts. Satsningen syftar till att utveckla kunskaper om könsskillnaders betydelse vad gäller exponering, upptag, omsättning och effekter av hälsofarliga kemiska ämnen. Under 2007 beviljades drygt 13 miljoner kronor till nio projekt där projektledaren angivit att projektet innehöll ett genusperspektiv. Genusperspektivet i forskningen har ännu inte fått den genomslagskraft som är önskvärt. Formas avser att öka uppmärksamheten på denna fråga genom bland annat seminarier och konferenser. Återrapporteringskrav: Rådet skall i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Verket för innovationssystem (Vinnova) identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Rådet skall med de nämnda myndigheterna och eventuellt andra forskningsfinansiärer samordna finansieringen av forskningsområden och forskningsprojekt av gemensamt intresse. Rådet skall vidare redovisa hur samverkan skett med dessa aktörer vad gäller starka forskningsmiljöer. Samverkan med andra forskningsfinansiärer Samverkan med andra forskningsfinansiärer sker bland annat genom gemensamma utlysningar, kunskapsöversikter, strategier eller program, deltagande i andra finansiärers medelsfördelande kommittéer och i en alltmer internationell samverkan. Samverkan sker med andra forskningsfinansiärer inom flera angelägna forskningsområden. I samarbete med livsmedelsindustrierna och Svensk dagligvaruhandel, VINNOVA och Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) har medel satsas på forskning om LIVSMEDELSMARKNADEN (Tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i en mer konkurrensutsatt marknad) under perioden Satsningen har uppgått till totalt 18 miljoner kronor. Forskningsprogrammet kommer att utvärderas Avtal har tecknats med skogsnäringen för åren om ett gemensamt finansierat program om forskning, utveckling och forskningskommunikation inom området SKOGSFÖRYNGRING. Programmet omfattar totalt 24 miljoner kronor, som parterna finansierar med 50 procent vardera. Formas finansiering avser forskningsprojekt, medan skogsnäringen finansierar utvecklingsarbete och forskningskommunikation. 14 Årsredovisning

15 Formas har, tillsammans med Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet, genomfört en gemensam utlysning inom KLIMATFORSKNINGEN (forskning om hållbar utveckling med tyngdpunkt på klimat). Under åren satsar Formas cirka 36 miljoner kronor. NORDIC CENTRES OF EXCELLENCE är ett femårigt ( ) program på klimatområdet initierat av Nordiska ministerrådet. Syftet är att främja nordisk forskarutbildning och öka den nordiska forskningens kvalitet. Den svenska finansieringen av programmet har gjorts tillsammans med Vetenskapsrådet, där Formas andel har uppgått till totalt 9,3 miljoner kronor under perioden. Tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund/gröna näringens riksorganisation och SLF har en gemensam utlysning med inriktning mot TRÄD- GÅRDSFORSKNING INOM KLIMATOMRÅDET genomförts. Forskningen förutsätts kunna täcka hela kedjan från grundforskning till tillämpning, samt främja en ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling inom trädgårdsnäringen. Beslut om fördelning kommer att tas under I enlighet med den forskningsstrategi som togs fram 2006 i samverkan med övriga forskningsfinansiärer inom området SAMHÄLLSVETENSKAPLIG MILJÖFORSKNING har Formas genomfört utlysningar 2006 och Totalt har 16 ansökningar om drygt 45 miljoner kronor beviljats för åren Formas har i samarbete med Sida/SAREC utlyst medel till ett samfinansierat forskningsprogram om svenskt forskarstöd för HÅLLBAR UTVECKLING I FATTIGA LÄNDER. Målet är att bidra till global hållbar utveckling genom ett ökat samarbete mellan svenska forskare och forskare i utvecklingsländerna. Programmet pågår i en andra fas under och omfattar totalt 20 miljoner kronor, där parterna finansierar hälften var. Tillsammans med övriga forskningsråd har medverkan i Sida/SARECs forskningsprogram Swedish Research Links fortsatt. Formas och VINNOVA har haft regeringens uppdrag att utarbeta en gemensam forskningsstrategi för miljöteknik. I strategirapporten, som lämnades till regeringen i februari 2007, redovisades bakgrund, utgångspunkter och överväganden för strategin. Vidare redovisades förslag till strategiska åtgärder och satsningar inom Formas och VINNOVAs verksamhetsområden, också i samverkan med andra aktörer. På grundval av den gemensamma forskningsstrategin har Formas 2007 utlyst särskilda medel för forskning om MILJÖTEKNIK. Inom ramen för den samfinansierade forskningen har, i samarbete med SLF, medel utlysts till forskning inom VÄXTFÖRÄDLING. Forskningen avser icke kommersiell växtförädling samt växtförädling och tillämpningar av växtbioteknik som kan höja konkurrenskraften i svensk vegetabilieproduktion eller kan möta specifika miljömål för denna. Programmet är treårigt och omfattar totalt 36 miljoner kronor, där Formas andel uppgår till sex miljoner kronor per år för perioden Tillsammans med Samefonden och Svenska samernas riksförbund (SSR) har ett treårigt samarbete etablerats kring tillämpad RENNÄRINGS- FORSKNING. Satsningen beräknas till totalt sex miljoner kronor. Syftet med programmet är att främja forskning som svarar mot rennäringens aktuella behov av kunskaper till stöd för praktiska lösningar på hållbarhetsproblem. Tillsammans med Stiftelsen svensk hästforskning (SSH) och SLF påbörjades ett samfinansierat program inom HÄSTFORSKNINGEN Forskningen fokuserar på hälsa, reproduktion samt hästens betydelse för miljön, människan och samhället. Medel för denna satsning förmedlas via Statens jordbruksverk och har för Formas del uppgått till sju miljoner kronor Återrapporteringskrav: Redovisa insatser och resultat för de särskilda satsningar och verktyg som beslutats med anledning av propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80). Rådet skall särskilt ta initiativ till samordning med berörda forskningsfinansiärer i frågor som rör forskning inom områdena livsmedel, skog, klimat, miljötoxikologi och samhällsvetenskaplig miljöforskning. Rådet skall redovisa hur och i vilken omfattning detta samarbete skett. Årsredovisning 15

16 Återrapporteringskrav: Rådet skall kortfattat redovisa utvecklingen av verksamheten inom den samfinansierade forskningen som bedrivs med stöd av rådet. HÅLLBAR UTVECKLING AV BYGGD MILJÖ är ett forskningsprogram gemensamt med Byggsektorns Innovationscentrum (BIC), där hälften av medlen kommer från staten via Formas och hälften från bygg- och fastighetssektorn via BIC. Avsikten är att främja forskning och utveckling och att åstadkomma en ekonomisk tillväxt i byggsektorn. Programmet finansieras till lika delar av parterna och uppgår till drygt 20 miljoner kronor för perioden Formas ska, enligt Jordbruksdepartementets regleringsbrev, stödja samfinansierad forskning inom jordbruks- och miljöteknik, skogsforskning, trädgårdsforskning samt forskning inom växtförädlingsområdet. Verksamheten regleras genom särskilda avtal med berörda näringar. Verksamheterna vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) och Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) utvärderades under Resultaten av dessa utvärderingar låg till grund för de nya avtal som träffades för perioden Avtalen innebär att Formas och JTI respektive Skogforsk finansierar viss del av basverksamheten vid de två forskningsinstituten med 50 procent vardera. Institutens väl utvecklade samarbete med respektive näring bidrar till att vägen mellan forskningsresultat och tillämpning förkortas och att resultaten därmed kan nyttiggöras relativt snabbt. Starka forskningsmiljöer Som ett resultat av forskningspropositionen FORSKNING FÖR ETT BÄTTRE LIV har Formas, tillsammans med Vetenskapsrådet, utlyst medel till det så kallade LINNÉSTÖDET (ett långsiktigt stöd till starka forskningsmiljöer vid universitet och högskolor). Totalt beviljades 20 projekt 2006, där Formas bidrag uppgår till tio miljoner kronor per år till två forskningsmiljöer. Det ena stödet avser klimatforskning vid Stockholms universitet och är samfinansierat med Vetenskapsrådet, det andra stödet avser forskning inom kemisk ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vardera gruppen har preliminärt tilldelats fem miljoner kronor per år i tio år. Till gruppen vid Stockholms universitet har också knutits en forskarskola som Formas finansierar med två miljoner kronor per år. Under 2007 har ytterligare en utlysning ägt rum i samverkan med Vetenskapsrådet. Tillsammans med Stiftelsen för strategisk forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA satsar Formas på STÖD TILL STARKA FORSKNINGSMILJÖER. Syftet är att bidra till utveckling av internationellt konkurrenskraftiga och strategiskt viktiga forskningsmiljöer, som med sin verksamhet gagnar berörda näringar och en hållbar samhällsutveckling. Inom en ram på 125 miljoner kronor under har Formas beviljat fem projekt. Det är Formas bedömning att samarbeten med såväl näringen som övriga forskningsfinansiärer dels borgar för en hög samhällsrelevans i den forskning som finansieras, dels garanterar en hög vetenskaplig kvalitet i den forskning som tar sig an för näringen viktiga frågor. Genom samverkan med andra finansiärer har satsningarna fått ett större genomslag än som annars skulle vara möjligt. Meriteringsanställningar Under 2007 har, som nämnts ovan, även utlysts särskilda medel för anställning som forskarassistent inom rådets samtliga ansvarsområden, det vill säga Miljö och natur, Areella näringar, djur och livsmedel samt Samhällsbyggande. Preliminärt beslut om tilldelning har fattats i november Årsredovisning

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Årsredovisning 2008 Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning 7 Forskningsstöd 11 Forskningsinformation 25 Strategi och analys 33 Organisation

Läs mer

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2006

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2006 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Årsredovisning 2006 Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning 7 Forskningsstöd 11 Forskningsinformation 23 Strategi och analys 27 Organisation

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 47 2006-12-21 S2006/10212/SK(delvis) Socialdepartementet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Box 2220 103 15 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 7 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/08017/SUN N2016/07690/KLS (delvis) N2016/06636/SUN m.fl. Se bilaga 1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Fallstudier inom Formas ansvarsområde

Fallstudier inom Formas ansvarsområde Fallstudier inom Formas ansvarsområde Formas uppdrag inom analys och utvärdering Regeringen uppdrar Formas att: utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till, i utvärderingen

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004. Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling

ÅRSREDOVISNING 2004. Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling ÅRSREDOVISNING 2004 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Innehåll INLEDNING 5 RESULTATREDOVISNING 6 VERKSAMHETSGREN FORSKNINGSSTÖD 10 Kvalitet och samhällsrelevans 10 Förnyelse

Läs mer

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Datum Diarienummer 2017-03-13 1.2.4-2017-612 Handläggare Mikael Jonsson Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Vetenskapsrådet ansvarar enligt instruktionen för att nationellt samordna

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Jämställdhetsstrategi

Jämställdhetsstrategi FAS styrelse Beslutad 2012-11-21 Diarienummer 2012-3115 Handläggare Inger Jonsson Jämställdhetsstrategi 2013-2016 Mål för FAS jämställdhetsarbete FAS ska enligt instruktionen främja jämställdhet mellan

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Resultatredovisning. Forskningsstöd 9 Forskningskommunikation 31 Strategi, utvärdering och analys 35 Organisation 47

Innehåll. Inledning 5. Resultatredovisning. Forskningsstöd 9 Forskningskommunikation 31 Strategi, utvärdering och analys 35 Organisation 47 2011 ÅRSREDOVISNING Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning Forskningsstöd 9 Forskningskommunikation 31 Strategi, utvärdering och analys 35 Organisation 47 Finansiell redovisning Resultaträkning 51 Balansräkning

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:25 och 1:26

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:25 och 1:26 REGERINGEN FORMAS In/ut:2012-12-28 Dnr: 2012-2169 Regeringsbeslut 13 Handl: 2012-12-20 L2012/2240 L2012/2586 Landsbygdsdepartementet L2012/3395 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och s amhälls

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling

ÅRSREDOVISNING 2003. Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling ÅRSREDOVISNING 2003 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling ISBN 91-540-5914-3 INNEHÅLL INLEDNING 5 RESULTATREDOVISNING 6 VERKSAMHETSGREN FORSKNINGSSTÖD 9 Kvalitet och samhällsrelevans

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Regeringsbeslut IV:I 2008-12-18 S2008/10663/SK(delvis) Socialdepartementet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Box 2220 103 15 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Forskningsrådet

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering. Dir. 2007:102. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Utvärdering av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering. Dir. 2007:102. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Utvärdering av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Dir. 2007:102 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall

Läs mer

Utlysning av Berzelius Center 2005

Utlysning av Berzelius Center 2005 Utlysning av Berzelius Center 2005 Ett samarbete mellan och 2005-06-21 1. Inledning... 2 2. Utlysningen... 2 2.1 BAKGRUND TILL UTLYSNINGEN... 2 2.2 UTLYSNINGENS MÅL OCH BUDGET... 2 2.3 UTLYSNINGENS INRIKTNING...

Läs mer

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan KSLA 2016-12-09 Ingrid Petersson Generaldirektör Formas Formas Forskningsrådet för hållbar utveckling Miljö Areella näringar Samhällsbyggnad Vetenskaplig

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

VERKSAMHET Följande ska gälla för verksamheten inom Formas ansvarsområde.

VERKSAMHET Följande ska gälla för verksamheten inom Formas ansvarsområde. Regeringsbeslut I:9 Miljö- och energidepartementet 2016-12-20 M2016/02982/S (delvis) M2016/02662/Mm Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 11182 Stockholm Regleringsbrev

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014 Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Intäkter för forskning och forskarutbildning 2012 Fördelat på lärosäten och finansiärer Källa:

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Underlag till den forskningspolitiska propositionen. Formas forskningsstrategi för

Underlag till den forskningspolitiska propositionen. Formas forskningsstrategi för Underlag till den forskningspolitiska propositionen Formas forskningsstrategi för 2009 2012 Formas forskningsstrategi för 2009 2012 Underlag till den forskningspolitiska propositionen Rapport: 1:2008 ISBN

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter. Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa

Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter. Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa Snabba fakta om Vetenskapsrådet MILJONER KRONOR Svenska forskningsfinansiärer 2013

Läs mer

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet Bilaga till regeringsbeslut 2014-12-18 (UF2014/80398/UD/USTYR) Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015 2021 1. Förväntade resultat Denna strategi styr användningen

Läs mer

Regeringens skrivelse 2000/01:28

Regeringens skrivelse 2000/01:28 Regeringens skrivelse 2000/01:28 Resursfördelningen inom Vetenskapsrådet Skr. 2000/01:28 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 2000 Göran Persson Thomas Östros

Läs mer

Forskningsfinansiering kvalitet och relevans (SOU 2008:30)

Forskningsfinansiering kvalitet och relevans (SOU 2008:30) Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Lönn 08-563 085 61 maria.lonn@hsv.se YTTRANDE

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK

Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK Utlysningen Forskningsprop 2012 och Regleringsbrev 2013, 2014, 2015 1. 100 miljoner kronor förstärkning till forskning om hållbart samhällsbyggande

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers

Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers insatser Presentation på VINNOVA 2015-04-08 Tomas Åström Faugert &

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Utlysning av Linnéstöd

Utlysning av Linnéstöd VETENSKAPSRÅDET Generaldirektörens kansli PM Utlysning av Linnéstöd Under rubriken Strategiska insatser i regeringens forskningspolitiska proposition Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80) presenteras

Läs mer

Utlysning av projektmedel

Utlysning av projektmedel Utlysning av projektmedel Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord-och trädgårdsbruk Finansiärer Formas, Mistra och Lantmännens forskningsstiftelse Utlyst belopp Särskilda villkor

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) YTTRANDE Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Datum: 2015-10-10 Vårt diarienummer: 2015-1755 Ert diarienummer: M2015/1539/S Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) Sammanfattning

Läs mer

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Fler exemplar av broschyren går att beställa på telefon: 08-405 27 50 eller

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017 Kunskap om och för samhällets klimatarbete Dialogmöte den 29 maj 2017 Tankar inför mötet Informera och klargöra kring utlysningen, hinna prata och diskutera frågor som finns Få en bild av vilka ni är kunna

Läs mer

Forskning för miljömålen

Forskning för miljömålen FORSKNING FÖR MILJÖMÅLEN naturvardsverket.se/forskning Forskning för miljömålen 2012 2016 Vi ska till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013

Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 Forskning om ekologisk produktion Alnarp 6 mars 2013 Maria Wivstad EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, SLU maria.wivstad@slu.se *

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s regleringsbrev 2017 Samordning av arbete kring öppen tillgång Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Regeringsbeslut IV:1 2014-12-11 S2014/8615/SAM Socialdepartementet Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Box 894 10137 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forskningsrådet för

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle

Forskning för ett säkrare samhälle FORSKNING Forskning för ett säkrare samhälle Sammandrag av Forskningsprogram för MSB 2011 2013 MSB och forskningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar för ett tryggare och säkrare

Läs mer

Större finansiärer av HSM-forskning

Större finansiärer av HSM-forskning Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer och initierar grundläggande och behovsstyrd forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom arbetsliv, hälsa och välfärd. www.fas.se Större finansiärer

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Vetenskapsrådet är en myndighet med huvuduppgift att främja grundläggande forskning av högsta vetenskaplig kvalitet inom alla områden.

Vetenskapsrådet är en myndighet med huvuduppgift att främja grundläggande forskning av högsta vetenskaplig kvalitet inom alla områden. Remisspromemoria 2009-07-03 Utbildningsdepartementet Nya regler om Vetenskapsrådet och ämnesråden, m.m. I forsknings- och innovationspropositionen Ett lyft för forskning och innovation(prop. 2008/09:50)

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget.

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget. 21 september 2016 Hållbar konsumtion Utlysning av medel till ett forskningsprogram Reviderad 2016-09-26 Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Sammanlagt 50 miljoner kronor under fyra

Läs mer

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU v Urban Food och Urban Health, 2017-02-15 Erik Fahlbeck Vicerektor SLU Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Sveriges lantbruksuniversitet Styrelsen BESLUT 2009-12-17 Enligt sändlista Dnr SLU 14-1645/09 Exp: 2009-12-18 Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Styrelsen beslutar

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET UTKAST MÅLBILD 2022

MALMÖ UNIVERSITET UTKAST MÅLBILD 2022 2016-10-27 Dnr LED 1.3-2016/548 1 (av 9) 2016-11-08 Kerstin Tham, rektor, professor 1. Inledning MALMÖ UNIVERSITET UTKAST MÅLBILD 2022 Denna målbild för Malmö universitet ska användas som utgångpunkt för

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas Regeringsuppdrag: Forsknings- och innovationsstrategi

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

En sammanställning av forskningsfinansiärer och deras stöd till företagsekonomer åren 2010 och 2011.

En sammanställning av forskningsfinansiärer och deras stöd till företagsekonomer åren 2010 och 2011. En sammanställning av forskningsfinansiärer och deras stöd till företagsekonomer åren 2010 och 2011. av Katarina Zambrell Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet September 2012 På uppdrag av Föreningen Företagsekonomi

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Malmö Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument

Malmö Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument Malmö 2016-03-10 Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) består av elva medlemsinstitutioner och engagerar

Läs mer

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar , om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar Steningevik, 6 februari, 2013 Stefan Källman Biobaserad samhällsekonomi? Nationalekonomi Företagsekonomi Hushållsekonomi Privatekonomi Mikroekonomi Grön

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

De gröna frågorna i årets forskningsproposition

De gröna frågorna i årets forskningsproposition De gröna frågorna i årets forskningsproposition Kopplingen till det nationella skogsprogrammet (och Skogforsk) Göran Örlander, ordförande, Skogforsk Kort om Skogforsk Skogsbruket och staten i samverkan

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2017 Vetenskap & Allmänhet VAD GÖR VA? Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening vars ändamål är att främja öppenhet och dialog mellan forskare och det omgivande samhället. Dialog och öppenhet

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Bruttolista för samverkansportfölj

Bruttolista för samverkansportfölj Bruttolista för samverkansportfölj Bilaga till rapporten Samverkan med det omgivande samhället. Projektgrupp 1B Cecilia Bjursell, ED Högskolan i Jönköping Peter Dobers, professor Mälardalens högskola Anna-Carin

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer