Inbjudan till upphandling av uppdragskonsult för en ny internwebb till Kungliga biblioteket (KB)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till upphandling av uppdragskonsult för en ny internwebb till Kungliga biblioteket (KB)"

Transkript

1 1 Inbjudan till upphandling av uppdragskonsult för en ny internwebb till Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbud på uppdragskonsult som projektledare och ITarkitekt. Upphandlingen görs som ett öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och annonseras i OPIC:s databas och TED. Förfrågningsunderlag kan hämtas från eller KB:s hemsida. Sista dag för att lämna anbud är den Anbuden kommer att öppnas på KB:s sekretariat i närvaro av två tjänstemän. Välkommen med ert anbud! Svaret ska skickas till Med vänlig hälsning Karin Jortfelt Inköps- och upphandlingshandläggare Administrativa avdelningen Ekonomienheten 1

2 2 Innehållsförteckning Inbjudan till upphandling av uppdragskonsult för en ny internwebb till Kungliga biblioteket (KB) Inledning Bakgrund och historik Nuläge Befintlig internwebb Riktlinjer för internwebben Användarmålgrupper Teknisk infrastruktur IT-utveckling och förvaltningsorganisation Framtid Syfte och mål Omfattning och avgränsningar Upphandlingsformalia Kontaktpersoner Rättelse Kravspecifikation Allmänna och lagenliga krav Beskrivning av uppdraget Uppdragets genomförande och omfattning Krav på produkten Utseende, struktur och innehåll Funktioner Funktionalitet på forum och sidor Sökfunktionalitet Annan funktionalitet Migrering Teknik Realisering av lösning Framtida support, underhåll och vidareutveckling Öppen programvara Krav på konsulter Krav på prisuppgifter Utvärdering Prövning av anbudssvar och utvärdering Utvärderingsmodell

3 Produkten Utvärdering av konsulter Utvärdering av priser Sammanställning Kommersiella krav avtalsvillkor Parter Definitioner Uppdraget Avtalstid och avtalets ikraftträdande Uppdragskonsulttjänstens genomförande Underleverantörer Avtalad specifikation och tidsplan Godkännande av Resultat och leverans Försening Ersättningsformer Betalning Dröjsmål med betalning Ansvar vid fel eller brist Rätten till Resultatet, intrång Försäkring Säkerhet, sekretess Förtida upphörande Force majeure och ansvarsbegränsning Ändringar i och tillägg till Avtalet Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter Fullständig reglering Rubriker Passivitet Meddelanden Bestämmelses ogiltighet Tvistelösning, tillämplig lag Support, underhåll och vidareutveckling Avtalsbilagor Förlaga till sanningsförsäkran Checklista BILAGA 1 Innehåll på nya internwebben BILAGA 2 Systemlänkar från internwebben Svarsbilaga

4 4 Svarsbilaga Svarsbilaga Svarsbilaga

5 5 1. Inledning KB är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta och det handskrivna kulturarvet, samt är det nationella arkivet för ljud, bild och rörliga medier. KB:s uppgift är bl.a. att samla in, bevara och tillhandahålla svenskt tryck, vissa elektroniska dokument samt ljud, bild och rörliga medier. Mer information om bibliotekets arbete och uppgifter återfinns på webbsidan KB har allmänt sett en ambition att verka för att miljöaspekterna ses som ett naturligt inslag både inom den egna verksamheten och vid externa köp av varor och tjänster. Detta präglar därmed också utformningen av de krav som KB ställer vid upphandlingar Bakgrund och historik För ca 5 år sedan driftsattes nuvarande internwebb med EpiServer och Confluence. Under årens lopp har flera viktiga ändringar gjorts men man har inte uppgraderat EpiServer och Confluence. En medarbetarundersökning genomfördes under våren 2010 som resulterade i att man kunder konstatera att användarna inte var helt nöjda med sin nuvarande internwebb. Framför allt var man missnöjd med att internwebben är tudelad i EpiServer och Confluence vilket gör det svårt att hitta information. På EpiServer anmärkte man framför allt på att den inte medger tvåvägskommunikation utan enbart innehåller information från verksamheten till medarbetarna men utan möjlighet till dialog. På Confluence anmärkte man framför allt på svårigheten att lätt kunna lägga upp dokument. Man kunde konstatera att man använder gamla versioner både av EpiServer och Confluence och att det vore svårt att med dem förbättra internwebben. 5

6 6 Under hösten 2011 genomfördes en utredning där man studerade olika alternativ för en ny internwebb. Man kom då att närmare studera och jämföra användning av en nyare version av EpiServer respektive Drupal. Utredningen visade att det skulle komma att vara ungefär lika dyrt att byta till en nyare version av EpiServer som att börja använda Drupal. Eftersom man har en positiv syn på open source inom KB, har man bestämt sig för att använda Drupal för sin nya internwebb, med målsättningen att också kunna använda det för sin externa webbplats i ett senare skede. I december 2011 beslutades att inleda ett projekt för att införa en ny internwebb Nuläge Befintlig internwebb KB har en internwebb som består av flera olika delar, som är enkelt integrerade med länkar sinsemellan. Nuvarande lösning byggdes för ca 5 år sedan och består framför allt av två viktiga delar: Internwebben, som är uppbyggd i webbpubliceringsplattformen EpiServer 4.6. Här finns viktig information från verksamheten och dess medarbetare. Confluence, som används som projektverktyg och fildelning för avdelningar, enheter och medarbetare. Avdelningar och enheter presenterar sig här och håller ordning på mötesprotokoll m.m. Lösningen är uppbyggd i Confluence 2.7, som levereras av det australienska företaget Atlassian. Det finns många länkar mellan internwebben och Confluence. Jämte dessa delar har man också: Cirka 15 bloggar, skapade i WordPress, där enskilda avdelningar och enheter presenterar sig internt eller externt. 6

7 7 Ledningsgruppsblogg, byggd i WordPress, där ledningsgruppen presenterar sig och bloggar. Länk finns från interwebben. Fildelningsservrar där användare samt avdelningar/enheter kan lägga upp sina filer (d.v.s. främst dokument). På internwebben finns det utöver länkar till Confluence och Ledningsgrupps-bloggen också länkar till olika applikationer. Google Analytics används för användarstatistik. En extern sökmotortjänst från Siteseeker används för sökfunktionen på internwebben. Värt att notera också, är att EpiServer även används för KB:s externa webbplats (www.kb.se). Systemdokumentation finns för berörda system Riktlinjer för internwebben Internwebbens viktigaste funktion är att förbättra den interna kommunikationen. Som komplement till internwebben använder vi ett kommunikationsverktyg och andra stödsystem. Internwebben ska innehålla den information som medarbetare behöver som stöd i arbetet. en arbetar med innehållet på internwebben i tät dialog med KB:s olika verksamheter Användarmålgrupper KB bedriver verksamhet bedrivs på flera platser i Sverige. Man finns på tre ställen i Stockholm, samt i Bålsta, Strängnäs och Grängesberg och är tillsammans runt 400 medarbetare. KB har flera avdelningar som i sin tur består av olika enheter. Enheterna sitter oftast samlade på respektive ställe. Det finns 5 avdelningar med tillsammans cirka 25 enheter. Medarbetare och chefer samt myndighetsledning är viktiga användarna av den nuvarande internwebben, jämte vissa webbredaktörer från avdelningar och enheter samt olika supportfunktioner som IT, Kommunikation, HR & Juridik, Ekonomi samt Internservice & säkerhet. Jämte detta finns det systemadministratörer. 7

8 8 På avdelningar och enheter förekommer också att vissa externa användare (t.ex. konsulter) har access till deras delar utav Confluence. Dessa betraktas som medarbetare men har ofta begränsad access till andra stödsystem i verksamheten Teknisk infrastruktur KB använder för sin internwebb i huvudsak en WMware-baserad virtualiserad miljö för Windows Server. Men man har också en del Linux-servrar. På dessa servrar används SQL Server eller MySQL som databashanterare. Internwebben och dess olika delar är åtkomliga för användare som sitter på kontorsnätverket. Användare kan också få åtkomst till internwebben om man vill jobba hemifrån eller är på resande fot via VPN. Man måste ansöka om VPN-konto. Webmail är dock åtkomlig även för användare som inte har VPN-konto även när man sitter utanför kontoret. Alla användare finns upplagda i Active Directory. Många externa användare finns dessutom upplagda i behörighetssystemet Crowd, vilket ger dem behörighet till Confluence. Användare som ska ha VPN-access finns också upplagda i Juniper och Checkpoint. Till flera av de andra webbapplikationer som användarna har åtkomst till från internwebben, krävs särskild inloggning med annat lösenord. IT-enhet har definierat säkerhetsnivåer för internwebbens användare i firewalls, medan en ansvarar för att sätta säkerhetsnivåer på den information som finns på internwebben. Både bärbara och stationära PC-utrustning används av användarna. Windows är installerad på den mesta utrustningen, men på viss utrustning används MacOS. Användarna använder idag MS Office 2003 samt IE7/IE8 samt Firefox 6 eller högre. Under våren 2012 kommer man att uppgradera till MS Office 2010 samt IE9 och Firefox 8. Det finns även vissa grupper av användare (som har Mac-utrustning) som använder andra browsers som Chrome och Safari, samt OpenOffice istället för MS Office. 8

9 9 Inom verksamheten används dessutom Skype och Adobe Connect av många användare för att kommunicera med varandra. Det finns även vissa grupper av användare som använder Google Talks IT-utveckling och förvaltningsorganisation För KB:s IT-utveckling finns en beslutad E-strategi för Styrningen och ansvaret för utveckling av e-service ska ske i enlighet med vad som fastslagits i KB:s strategi. Målet för KB:s verksamheter är att de ska kunna nyttja det senaste inom informationstekniken för att ge medborgare, personal och andra intressenter en god service som ligger i världsklass inom e-förvaltningsområdet. Målet för KB:s verksamheter är att de ska kunna nyttja det senaste inom informationstekniken för att ge medborgare, personal och andra intressenter en god service som ligger i världsklass inom e-förvaltningsområdet. KB har en handbok som tydliggör ansvar, befogenheter och rutiner för införande av system och förvaltning av system på KB. Systemförvaltningsmodellen kommer delvis att ändras under våren IT-enheten ansvarar för teknisk systemförvaltning och drift av internwebben, medan en ansvarar för dess administrativa systemförvaltning. Support hanteras mestadels via , telefon samt den webbtjänst för supportärenden som är åtkomlig för alla medarbetare via internwebben. Ändringar på internwebben kravställs mot en som vid behov - i sin tur i samråd med IT-enheten realiserar ändringarna. en är ansvarig för internwebbens innehåll och uppbyggnad. När avdelningar och enheter vill uppdatera information på internwebben kontaktar man en. Emellertid ansvarar HR- respektive IT-avdelningen för att hålla innehållet på vissa (sina) delar av internwebben uppdaterade på egen hand. Detta innebär att webbredaktörer finns på en, HR & Juridik samt IT-avdelningen, medan övriga avdelningar och enheter saknar sådana resurser. 9

10 10 På Confluence och bloggar ansvarar respektive avdelning och enhet själva för att hålla sina delar uppdaterade. Ledningsgruppsbloggen hålls uppdaterad av verksamhetens ledningsgrupp. Inom en jobbar 6 personer med verksamhetens externa webbplats, internwebben och annan intern och extern kommunikation. Inom IT-enheten jobbar 20 personer med verksamhetens systemförvaltning och IT-drift. Under våren 2012 räknar man med att rekrytera en webbstrateg och en webbutvecklare som kommer att jobba både med den externa webbplatsen och med internwebben. Den realiserade lösningen ska lämnas över till förvaltningsorganisationen i anslutning till driftsättning. Arbetet inleddes med en kravanalys syftande till att klargöra KB:s kravbild på en ny internwebb och de tids- och kostnadsmässiga aspekterna av detta. Kravarbetet har främst genomförts i form av kravinsamlande genom workshops kompletterat med intervjuer. Kravspecifikationen är ett resultat av denna kravanalys Framtid Syfte och mål KB:s första strategiska mål lyder: Vi har tydliga, effektiva arbetssätt och en god förvaltning. Vår kultur präglas av våra kärnvärden trygg, generös, handlingskraftig och ledande. KB:s internwebb är ett verktyg som ska stödja vår strävan efter detta mål. Syftet med en ny internwebb är att internt skapa en gemensam bild av KB:s uppdrag samt underlätta kommunikation och öka delaktigheten. 10

11 11 Internwebben ska vara ett verktyg som stöttar medarbetare och chefer i deras dagliga arbete Omfattning och avgränsningar Internwebben ska vara en informationskanal och ett arbetsstöd till medarbetarna. Det är önskvärt att internwebben ger möjlighet till en mer flexibel lösning på avdelnings/enhetsnivå. KB har en internwebb som har fått mycket kritik internt. Det upplevs framför allt vara en envägskommunikation av information och stöd till medarbetare. Projektet ska endast hantera internwebben och inte underliggande system för t.ex. supporthantering eller ärende- och dokumenthantering. Projektet ska inte hitta en ersättning för Confluence funktion som organisationsöverskridande projektverktyg. Projektet ska inte heller implementera full sökfunktionalitet för internwebben, då den funktionen måste planeras med hänsyn till bygget av KB:s nya externa webbar. Den nya internwebben ska klara av att möta kraven på avdelningarnas, enheternas samt myndighetsövergripande behov, i form av dokumentbibliotek, eventuell interaktivitet och instruktioner. I avsnitt 5 tydliggörs omfattningen av vad en initial lösning ska innehålla och hur den ska realiseras samt framtida behov av support, underhåll och vidareutveckling. Värt att notera här är att KB inledningsvis ser att detta projekt primärt sätter fokus på att realisera en ny teknisk plattform och den grundläggande lösning som KB behöver, medan vidareutveckling därefter fortsätter inom ramen för den framtida förvaltningen. 11

12 12 2. Upphandlingsformalia Upphandlingsform: Öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandlig. Beställare: Kungliga biblioteket, Box 5039, Stockholm. Telefon: E-post: Adress: Anbud skall vara skriftligt, undertecknat och med två kopior samt skickas per post, i slutet kuvert märkt: Anbud 137-KB Adress: Kungliga biblioteket Box Stockholm Anbud kan också lämnas in i KB:s reception i Humlegården, Stockholm. För öppettider se: Ansökningstid: Anbud skall vara KB tillhanda senast För sent inkommen ansökan kommer inte att beaktas. Allmänna ansökningsförutsättningar: Anbud skall vara skrivet på svenska. Ofullständiga anbud kan komma att förkastas. För att KB skall ha en möjlighet att kvalificera leverantörer är det ytterst viktigt att ansökan innehåller samtliga begärda uppgifter. Anbud som inte uppfyller samtliga uppgifter riskerar att förkastas. 12

13 Kontaktpersoner Projektledare David Elgeblad, Tel: E-postadress: Inköps- och upphandlingshandläggare Karin Jortfelt, Tel: E-postadress: KB ser det som mycket angeläget att leverantören kontaktar ovanstående personer om frågor föreligger. Eventuella frågor skall sändas KB, Karin Jortfelt i skriftlig form via e-post. Skriftliga svar på eventuella frågor kommer att sändas ut till samtliga som efterfrågat förfrågningsunderlaget Rättelse Rättelser av anbud under prövningen får endast göras i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Förtydliganden och kompletteringar kan komma att göras om detta kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsningar. 13

14 14 3. Kravspecifikation 3.1. Allmänna och lagenliga krav Allmänna krav ställs för att kvalificera en leverantör, se checklistan, avsnitt 8. Den efterfrågade dokumentationen skall omfatta både anbudsgivande leverantör och eventuell underleverantör. Ansökande leverantör skall ha erfarenhet av det verksamhetsområde inom vilket anbud lämnas. Leverantör skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte-, och avgiftsskyldigheter. Företaget eller person som företräder företaget får inte vara dömd för brott i yrkesutövningen eller ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Förlaga för en sanningsförsäkran bifogas detta förfrågningsunderlag. Leverantören skall ha en stabil ekonomisk bas. Leverantören och eventuella underleverantörer skall redovisa nyckeltal där likviditeten uppgår till mer än 1,5 och där soliditeten är högre än 25 procent. Beräkningsgrund är de nyckeltal som redovisades vid utgången av det senast avslutade verksamhetsåret. I det fall lägre nyckeltal redovisas skall leverantören ändå anses uppfylla dessa krav om leverantören lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att leverantören innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Om anbudsgivarens finansiella styrka inte kan garanteras eller övriga krav enligt 10 kap. 2 lagen om offentlig upphandling inte kan uppfyllas, kommer ansökan att förkastas utan vidare prövning. 14

15 15 4. Beskrivning av uppdraget Uppdraget utförs inom ramen för projektet Ny internwebb för Kungliga biblioteket. I uppdraget ingår att realisera en lösning som uppfyller KB:s kravbild samt därefter ge visst stöd vid support, vidareutveckling samt underhåll av denna lösning. Uppdraget ska ledas av en projektledare från Leverantören som rapporterar till KB:s projektledare och styrgrupp. För uppdraget förutsätts Leverantören kunna ställa till förfogande erfoderlig kompetens enligt vad som framgår av avsnitt Uppdragets genomförande och omfattning Att genomföra nedanstående steg i enlighet med de krav som framgår av avsnitt 5. Steg 1. Analys och Design Syftar till att analysera krav och designa ett lösningsförslag samt ta fram en mer detaljerad projektplan för nästa steg. Steg 2. Utveckling Syftar till att implementera lösningsförslaget, vilket innebär installationer, systemutveckling, systemintegration, migrering, tester, dokumentation och utbildningar som utförs fram till leveransgodkännande. Steg 3. Driftsättning och projektavslut Består av att efter leveransgodkännande driftsätta lösningen lämna över till förvaltning samt därefter avsluta projektet. Steg 4. Support, underhåll och vidareutveckling Består av att efter projektets avslut bistå KB i form av supportstöd, underhåll och vidareutveckling av lösningen. 15

16 16 Uppdraget ska påbörjas i september 2012 och KB uppskattar längden för steg 1 till cirka 6 veckor, steg 2 till cirka 4 månader och steg 3 till cirka 1 månad t.o.m medan steg 4 sträcker sig från projektavslut och fram till med möjlighet till förlängning. Uppdraget bedrivs på svenska och konsulterna måste därför ha en mycket god svenska i tal och skrift. 5. Krav på produkten 5.1. Utseende, struktur och innehåll KB vill utnyttja den funktionalitet och layoutmöjligheter som webbpubliceringsverktyget redan ger men med en egen touch, det ska kännas att det är KB:s internwebb. KB vill ha det snyggt, enkelt och funktionellt. Bifogat finns en presentation (se Bilaga 1) som i grova drag beskriver viktigt innehåll på internwebbens startsida, en avdelnings-/enhetssida samt Min sida. Presentationen syftar till att tydliggöra vilket innehåll och funktioner som ska finnas på dessa sidor, men KB vill understryka att de inte är definitiva på något sätt. ID Krav 1 Navigering: På internwebben ska det finnas en navigation där rubriker anpassas efter vilken sida du besöker. Cirka tre menynivåer ska användas, så att det mesta på internwebben bara är högst tre klick bort. / Bör En enkel och platt informationsstruktur ska tillämpas. 16

17 17 2 Startsidan: Det ska finnas en startsida för internwebben, som ger en snabb överblick och där utrymmet utnyttjas på ett effektivt sätt med information baserat på rolltillhörighet och individuella preferenser. 3 Startsidan: Från startsidan ska det finnas åtkomst för medarbetarna till viktig information om verksamheten, viktiga tjänster och service samt viktiga verktyg för att kunna utföra deras arbetsuppgifter. 4 Startsidan: Ska bestå av en officiell del (vars innehåll en ansvarar för att hålla uppdaterad) och en individuell del som användaren själv får bestämma innehållet i. Grundinställningen ska vara att Min avdelningssida visas. 5 Startsidan: På startsidan ska finnas ett nyhetsflöde där man på en lista ser nyheter som är viktiga för verksamheten och dess medarbetare. (Läs mer om nyhetsflödet under rubriken funktioner). 6 Startsidan: På startsidan ska finnas ett händelseflöde, där man på en lista ser vilka händelser som kommer att inträffa framöver. (Läs mer om händelseflöde under rubriken funktioner). 7 Startsidan: Från startsidan ska finnas åtkomst till samarbetsytor för avdelningar/enheter samt andra gemensamma forum. Samarbetsytorna ska underlätta och effektivisera arbetet inom avdelningar/ enheter och forum, dvs. planering, genomförande och uppföljning, samt att dela information och dokument. (Läs mer om samarbetsytor under rubriken funktioner.) 8 Startsidan: Från startsidan ska finnas åtkomst till sidor för varje avdelning och enhet som dels presenterar vad avdelningen/enheten gör, dels är en ingång för avdelningens/enhetens medarbetare där de hittar relevanta dokument. 17

18 18 OBS! Det finns 5 avdelningar med tillsammans cirka 20 enheter på KB. Utöver dessa behöver det finnas en sida för verksamhetsledningen och i vissa fall egna sidor för avdelningars och enheters ledningsgrupper. Totala antalet organisatoriska forum beräknas inledningsvis bli stycken. Leverantören ska lägga upp sidorna för dessa avdelningar och enheter enligt mallar och hjälpa till så att minst en webbredaktör (eller grupp av webbredaktörer) får åtkomst till respektive sida. (Läs mer om avdelnings-/enhetssidor under rubriken funktioner.) 9 Startsidan: Från startsidan samt andra delar av internwebben ska det finnas åtkomst till gemensamma forum. OBS! Det finns flera kandidater för att bli gemensamma forum. Inledningsvis beräknas 5-10 gemensamma forum behövas. Leverantören ska lägga upp dessa gemensamma forum enligt en och samma mall och hjälpa till så att minst en webbredaktör (eller grupp av webbredaktörer) får åtkomst till respektive sida. (Läs mer om forumsidor under rubriken funktioner.) 10 Supportmeddelanden: På startsidan ska finnas ett utrymme för viktiga support- och intermeddelanden. Endast vissa webbredaktörer ska kunna lägga upp denna typ av meddelanden i detta utrymme. 11 Min sida. Medarbetarens personliga yta ska vara åtkomlig från startsidan och alla andra sidor som en användare har åtkomst till. Medarbetarna ska på Min sida själva delvis kunna påverka innehållet. Definition: Med Min Sida menas varje användares egen sida 18

19 19 och med Min profil menas den sida med publik profilinformation som visas först när andra användare tittar på någons sida. (Läs mer om Min Sida under rubriken funktioner.) 12 Nyupplagda användare i AD:t (AD = Active Directory) ska automatiskt laddas över till internwebben samtidigt som en profil skapas upp för dem. Om användare inaktiveras i AD:t ska de automatiskt också inaktiveras på internwebben. 13 Systemlänkar: KB:s gemensamma system ska finnas tillgängliga i form av statiska länkar från valfria sidor på internwebben. Både interna och externa länkar ska kunna hanteras. (För mer detaljerad info: se Bilaga 2 samt om Systemlänkar under rubriken funktioner) 14 Sök: Sök är en central funktion för hela internwebben för att snabbt hitta information och ska vara åtkomlig oavsett var man befinner sig på internwebben. (Läs mer om Sök under rubriken Funktioner.) 15 Sitemap: Ska vara åtkomlig för användare oavsett var man befinner sig på internwebben. Sitemap = innehållsförteckning för hela internwebben, d.v.s. en översikt över internwebbens alla delar och sidor. 16 Administration: Det ska finnas ett administratörs- resp. webbredaktörsgränssnitt för internwebben Funktioner I föregående avsnitt beskrevs att KB:s funktioner ska vara tillgängliga på startsidan eller undersidor. I detta avsnitt beskrivs lite mer i detalj kraven på den funktionalitet som ska finnas i dem. 19

20 Funktionalitet på forum och sidor Det mesta under detta avsnitt handlar om den funktionalitet som ska finnas på forum, startsidan samt andra sidor på internwebben. ID Krav / Bör 17 Forum: På internwebben ska det finnas samarbetsytor i form av så kallade forum. I varje forum ska man kunna lägga upp gemensamma dokument, nyheter, blogginlägg, kalenderhändelser, underforum och favoritlänkar. Webbredaktörer ska kunna lägga upp och hålla en beskrivning av forumet uppdaterad samt hantera medlemmar i forumet. Medlemmar ska (med vissa begränsningar som framgår av andra krav) kunna lägga upp nya dokument, nyheter, blogginlägg, kalenderhändelse och favoritlänkar. Följande varianter av forum ska finnas på internwebben: Avdelningssidor för respektive avdelning Enhetssidor för respektive enhet Mina sidor för respektive användare Övriga forum 18 Forum: Det ska vara möjligt att organisera forum i en hierarkisk struktur. Varje forum ska tillhöra en viss kategori. 19 Avdelnings- och enhetssidor: Förutom den funktionalitet som finns på alla samarbetsytor (se föregående krav) ska det finnas möjlighet för webbredaktörer att presentera avdelningar/enheter. På avdelningssidor ska dessutom finnas lista på alla enheter på avdelningen. På enhetssidor ska det finnas en lista på alla medarbetare på enheten. 20 Min sida: Varje medarbetare ska kunna uppdatera sin egen profilinformation och ladda upp en egen bild till sin profil. Text ska finnas om att användarens samtycker till att profilinformation förekommer på internwebben i anslutning till denna. Det ska även vara möjligt för systemadministratörer att 20

21 21 uppdatera personers profilinformation eller lägga upp deras bilder. 21 Min sida: På min sida ska det finnas: snabblänkar till den egna avdelningen och enheten, snabblänkar till de forum man deltar i, möjlighet att lägga upp egna favoritlänkar till andra delar av webben, möjlighet att lägga upp sina dokument, nyhetsflöde, för nyheter som jag prenumererar på, samt mina egna nyheter som jag själv lägger upp. bloggflöde för bloggar jag prenumerar på. länk till användarens egen blogg, som denne själv ansvarar för att hålla uppdaterad. (OBS! Inledningsvis ska användarna inte ges denna möjlighet, men lösningen ska vara förberedd för att senare kunna ge användarna denna möjlighet.) händelseflöde för händelser från ställen jag är medlem på, samt mina egna händelser som jag själv lägger upp. 22 Informationssidemall: På startsidan och alla andra sidor på internwebben ska det finnas möjlighet att använda en mall för en vanlig informationssida. Man ska kunna infoga sida (med hjälp av sidmallen) från valfri rubrik på en sida. Man ska kunna lägga in text som formateras enligt förbestämda format för rubrik, ingress, brödtext etc. Man ska kunna lägga in bilder, medieklipp, länkar till dokument eller sidor på denna informationssida. Sidorna ska kunna skapas från alla menyer och sparas så att de finns med som rubriker i menyerna. 21

22 22 23 Redigering av texter på bloggar, händelser och nyheter: Man ska även kunna lägga in text som formateras enligt förbestämda format för rubrik, ingress, brödtext etc. på blogginlägg, händelser, samt nyheter. Man ska där även kunna lägga in bilder, medieklipp, länkar till dokument eller sidor på denna informationssida. Man ska även kunna infoga bilder på rubriknivå och inte enbart i texter. Detta är speciellt önskvärt på nyheter. 24 Nyheter: Det ska finnas möjlighet för den som lägger upp en nyhet att ange om en viss nyhet är en toppnyhet. Dessa ska då också visas i ett annat nyhetsflöde för toppnyheter på en egen yta. 25 Nyheter: Man ska enbart kunna skapar nyheter från det ställe där man befinner sig och då ska det läggas i det aktuella nyhetsflödet. Det ska finnas begränsningar vem/vilka som får lägga upp nyheter i vilka nyhetsflöden. 26 Nyheter: Varje nyhet ska bestå av en kortare nyhetsrubrik och en ingress och en längre nyhetstext. Nyheten ska kunna innehålla bilder och det ska finnas ett begränsat antal förbestämda format för redigering av texten. 27 Nyheter: För varje nyhet ska förutom nyhetsrubrik och nyhetstext också visas publiceringsdatum och vem som publicerat nyheten. 28 Nyheter: Nyheter ska antingen arkiveras när deras publiceringsperiod är slut (om man angett en sådan) eller periodiskt (om man inte angett något slutdatum för publiceringen). Användare ska även kunna titta på arkiverade nyheter. Med arkivering menas att gamla nyheter visas i periodbaserade (t.ex. årsvisa eller månadsvisa) foldrar. 22

23 23 29 Händelser: Det ska vara lätt att lägga upp (och ta bort) händelseflöden och lägga upp händelser i dem. Man ska kunna infoga bilder och länkar på händelserna. En händelse påminner mycket om en nyhet. Den väsentliga skillnaden är att händelser alltid är relaterade till specifika datum och tider i en kalender. I ett händelseflöde ska bara kommande händelser visas och inte gamla händelser som redan passerat. Man ska kunna öppna en kalender och i denna kalender även kunna titta på gamla händelser som redan passerat. 30 Bloggar: Det ska vara lätt att lägga upp (eller ta bort) bloggar och inlägg på dem. Man ska kunna infoga bilder och länkar på blogginlägg. Blogginlägg påminner mycket om en nyhet, med den väsentliga skillnaden att den inte behöver vara relaterad till en nyhet eller händelse. På en blogg ska alla blogginlägg visas sorterade i den ordning som de läggs upp. 31 Bloggar: Den som läser ett blogginlägg ska kunna kommentera det man läst och se andras kommentarer om inlägget. Det ska dock vara möjligt att begränsa denna möjlighet. (Se krav längre ner om detta.) 32 Bloggar, kommentars- och moderatorhantering: a) användare ska kunna ändra på eller ta bort egna kommentarer b) moderator-funktionalitet ska finnas: a. man ska kunna tilldela (lägga till, ändra eller ta bort) en moderator för nyhetsflöden, händelseflöden eller bloggar, b. moderator ska kunna godkänna kommentarer före dessa publiceras, c. användare ska kunna anmäla kommentarer, d. moderator ska kunna ändra eller ta bort kommentarer (oavsett om de är anmälda eller inte). c) kommentar- och moderatorfunktionalitet ska vara möjligt att aktivera/inaktivera. 23

24 24 33 Nyheter, händelser och bloggar: Den som lagt upp en nyhet, händelse eller ett blogginlägg ska också kunna uppdatera dem. 34 Nyheter, händelser och bloggar: Det ska vara möjligt för användare att lägga upp flera nyhetsoch händelseflöden och bloggar på en sida. 35 Nyheter, händelser och bloggar: Användare ska kunna prenumerera på nyheter, händelser och bloggar så att dessa visas i nyhets-, händelse- resp. bloggflöden på andra ställen på internwebben. (t.ex. på Min sida ). 36 Dokumenthantering: Det ska vara lätt att skapa, ta bort och flytta dokumentbibliotek på sidor samt ge eller begränsa användares åtkomst till dem. 37 Dokumenthantering: Internwebben ska ge stöd för att hantera enskilda medarbetares eller gemensamma dokument. Följande funktioner ska finnas för användarna: Ladda upp enstaka dokument till internwebben. Ladda ner enstaka dokument som finns på internwebben. 38 Favoritlänkar: Det ska vara lätt att skapa, ta bort, flytta länkbiblioteket på sidor och ge eller begränsa användares åtkomst till dem. 39 Favoritlänkar: Internwebben ska ge stöd för att hantera gemensamma eller enskilda medarbetares länkar. Följande funktioner ska finnas för användarna: Ladda upp enskild länk till internwebben Öppna länken 40 Systemlänkar: Det ska vara möjligt för användare att lägga till, ändra eller ta bort länkar på de sidor man har rättighet att uppdatera. 41 Systemlänkar: Användaren ska bara kunna se eller ha åtkomst till de länkar som man har behörighet till eller som hör ihop med dennes rolltillhörighet eller personliga preferenser. 24

25 25 42 Dokument och favoritlänkar: Det ska inte finnas några begränsningar i hur många dokument eller länkar man kan lägga upp. Systemadministratör ska kunna sätta en gräns för hur stora filer som ska kunna läggas upp. 43 Formulärmall: Leverantören ska tillhandahålla en formulärmall som systemadministratörer lätt kan hjälpa till att lägga upp åt supportfunktioner m.fl. på internwebben när det behövs. Formuläret ska åtminstone - innehålla: En rubrikrad (som fördefinierats av systemadministratören) Ett textfält (som fördefinierats av systemadministratören) Ett kommentarsfält (som användaren måste fylla i före kommentaren skickas) Det ska vara möjligt för systemadministratör att lägga till flera text- och kommentarsfält i formulärmallen. Systemadministratören ska kunna bestämma om kommentarsfält är obligatoriska eller inte för den användare som fyller i dem. Formuläret ska när en användare trycker på skickaknapp - generera ett som skickas till en av systemadministratören fördefinierad -adress Sökfunktionalitet ID Krav / Bör 44 Grundläggande sökfunktionalitet: Man ska snabbt hitta information om innehåll, personer och dokument på internwebben. Användare ska - om denne vill - kunna välja att söka efter innehåll, person eller dokument. Som standard ska sökning ske 25

26 26 på allt innehåll. Om man söker på innehåll ska sökningen baseras på allt innehåll på internwebben. Om man söker på person ska sökningen baseras på alla personer som finns upplagda på internwebben d.v.s. alla profilsidor samt även allting som är relaterat till denna person förövrigt på internwebben. Om man söker på dokument ska sökningen baseras på alla dokument som finns upplagda på internwebben och metadata samt innehållet i dem. Boolsk sökning & frassökning: ska kunna tillämpas. Säkerhet: En användare ska bara kunna få träff på dokument och sidor som denne har rätt att se. Träffpresentation: Träffarna ska kunna presenteras lite olika i träfflistan beroende på vilken typ av information det rör sig om t.ex. en personträff presenteras med namn, bild, roll och kontaktinformation samt länk till profilen medan ett innehåll och dokument presenteras med titel, sammanfattning och författare plus datum samt länk till dokumentet. Relevansoptimering: Sökningar ska ge relevanta sökträffar och de mest relevanta ska presentera först på träfflistan. Leverantören ska beskriva hur sökfunktionen är utformad eller utformas för att ge en så rimligt god relevans i sökträffarna som möjligt. Beskrivningen kommer att utvärderas. Sökstatistik: Statistik över hur sökfunktion används ska samlas in och sparas periodisk (t.ex. årsvis) framåt i tiden. antal sökningar antal sökningar med noll resultat antal olika sökare (baserat på ip-adress eller inloggningsid) 26

27 27 vanligaste sökorden med antal resultat vanligaste nollresultatsökningarna koppling mellan sökord och vilket resultat som klickats på sökningar per session 45 Relevansoptimering: Leverantören bör beskriva hur sökfunktionen är utformad eller utformas för att ge en så rimligt god relevans i sökträffarna som möjligt. Beskrivningen kommer att utvärderas. 46 Utökad sökfunktionalitet: Sökmotorn bör innehålla en grundfunktionalitet som ger möjlighet att implementera nedanstående krav i framtiden. Bör Bör Relevansjustering: Sökfunktionens relevansmodell bör vara justerbar för en systemadministratör. Det bör gå att styra så att träffar i vissa fält rankas högre än andra (t.ex. titelfältet är viktigare än brödtexten) och det bör gå att styra så att vissa metadatavärden rankas högre än andra (t.ex. informationstyp = blankett är viktigare än informationstyp = blogginlägg). Facettering: Sökfunktionen bör innehålla filtreringsverktyg i form av facetter med vilka användaren, efter att ha gjort en första sökning, kan begränsa träfflistan till att motsvara bara vissa kategorier av material (t.ex. blogginlägg, PDF:er eller dokument författade av en viss person). Facettvärdena bör visas med en angivelse om antalet träffar inom just denna kategori. Sponsrade träffar/keymatches/best bets: Det bör vara möjligt för en redaktör att manuell specificera sidor/dokument som bör hamna högst upp i träfflistan vid definierade sökningar t.ex. inloggningssidan för Palasso hamnar högst upp vid sökning på palasso eller egenrapportering även om denna sida inte innehåller många förekomster av sökordet och inte är indexerad. Synonymer: Sökfunktionen bör ha stöd för synonymhantering så att en sökning på vissa ord expanderas till fördefinierade synonymer. 27

28 28 T.ex. mammaledighet ger även träff på föräldraledighet och informatör ger även träff på kommunikatör. Synonymlistan bör kunna administreras av en webbredaktör. Stavningsförslag: Sökfunktionen bör tipsa om korrekt stavning om användaren stavar fel i sin sökfråga ( Menade du... ). Funktionen får inte föreslå något som ger noll träffar. Autocomplete/Query Suggestion: Sökfunktionen bör, medan användaren skriver in något i sökrutan, presentera förslag på antingen sökningar eller sökträffar som matchar det denne skrivit in. Funktionen får inte föreslå något som ger noll träffar eller olika sökningar som ger samma resultat. Stemming: Sökfunktionen bör reducera användarens sökord till ordens grundform för att denne bör få träff på samma ord men i olika former t.ex. sökning på bibliotek ger även träff på bibliotekens. Fuzzy sökning på namn: Sökning på personnamn bör inte kräva att man stavar exakt rätt T.ex. gustafsson bör ge träff på gustavson. Indexerade källor: Det bör även gå att söka i den externa webbplatsen (kb.se) samt gemensamma fildelningsservrar från internwebbens sökfunktion. Leverantören bör beskriva vilka möjligheter och begränsningar som rekommenderad sökmotor har med tanke på en eventuell framtida implementation av ovanstående funktioner. Beskrivningen kommer att utvärderas Annan funktionalitet ID Krav / Bör 28

29 29 47 Globala inställningar: Det ska vara möjligt för systemadministratör att ställa in vissa regler som gäller för forum, nyheter, händelser och bloggar generellt på internwebben t.ex. om dessa får eller inte får användas på Avdelnings-/enhetssidor eller Mina sidor. Man ska också kunna göra lokala och individuella inställningar. 48 Lokala inställningar: Det ska vara möjligt att ställa in vissa regler som gäller för ett vissa nyhets- och händelseflöde, samt bloggar på internwebben, t.ex. om dessa ska användas eller inte på en avdelnings- eller enhetssida. 49 Individuella inställningar: Det ska vara möjligt för enskild användare att ställa in vissa regler som gäller för ett visst nyhets- och händelseflöde samt blogg på Min sida, t.ex. om man vill prenumerera på vissa nyheter, händelser eller blogginlägg från andra ställen på internwebben. 50 Generellt regelverk för inställningar: Globala inställningar ska överstyra lokala eller individuella inställningar. 51 Tillgänglighet för funktionshindrade: Lösningen ska vara anpassad enligt WCAG Statistik: Användarstatistik ska kunna tas fram för internwebben. KB använder Google Analytics på sin nuvarande internwebb, men är öppna för andra förslag på nya internwebben. Statistiklösningen ska uppfylla de lagkrav som finns och ska därför vara utformad i enlighet med vad Svenska Datainspektionen rekommenderar: 53 Behörigheter: Alla användare kommer att finnas upplagda i Active Directory i olika användargrupper. IT-enheten ansvarar för att detta görs. Lösningen ska medge behörighetsstyrning enligt följande: 29

30 30 Medarbetare: ska alltid ha läs- och skrivrättigheter till innehåll på sin egen sida. Förövrigt ska man ha läsrättigheter till all information och innehåll som det inte förekommer begränsad åtkomst till på internwebben. Man ska även kunna kommentera blogginlägg på gemensamma ytor (såvitt detta inte särskilt begränsats på vissa ställen). Ska också kunna lägga upp blogginlägg i de forum som man är medlem samt på sin avdelnings/enhets blogg. Webbredaktör avdelning/enhet: ska ha skrivrättighet till sin avdelnings/enhets sida. Ska kunna skapa nya undersidor för sin avdelning/enhet. Webbredaktör supportfunktion: ska ha skrivrättighet till de sidor på internwebben som man ansvarar för att hålla uppdaterat. Ska även kunna skapa undersidor för dessa sidor. Ska ha skrivrättighet till flödet för supportmeddelanden. Systemadministratör: ska kunna skapa och ändra på innehåll var som helst på internwebben. Ska också kunna lägga upp användarbehörigheter i systemet som begränsar eller ger utökad behörighet för enskilda eller grupper av användare i systemet (OBS! Inga användare eller användargrupper ska kunna användas förutom dem som finns upplagda i Active Directory.) OBS! Ovanstående är en uppsummering från andra krav rörande behörighet. Detta krav ska därför inte tids estimeras enskilt. 54 Löpande arkivering av innehåll på internwebben: Man ska kunna återskapa hur internwebben såg ut vid en viss tidpunkt och kunna göra detta tillgängligt för verksamheten eller den som beställer att det ska återskapas. Detta ska lösas genom IT-enhetens försorg efter samråd med Leverantören. 55 Audio & Visuellt material: KB behöver en mediedatabas för audio & visuellt material för sin internwebb, för att kunna användas vid direktsända 30

31 31 presentationer och bildspel t.ex. vis vid utbildningar eller föreläsningar. Man vill också kunna spela in detta och andra presentationer för att kunna spelas upp på internwebben. Befintlig mediedatabasen kommer att användas och göras tillgänglig av IT-enhet och medieklipp därifrån ska kunna infogas eller bäddas in på valfri webbsida på internwebben. Mediaklipp i de vanligast förekommande formaten för bild, ljud och film kommer att sparas i mediedatabasen. Leverantören ska under realiseringen verifiera att infogande eller inbäddning av medieklipp från ovanstående mediedatabas fungerar på internwebben Migrering KB har en mängd dokument spridda på den befintliga internwebben och filservrar, här behöver KB göra en ordentlig rensning och kvalitetssäkring. KB kommer att göra mycket av detta på egen hand, men behöver också Leverantörens hjälp. Sidor, dokument samt bilder som ligger på nuvarande internwebb samt avdelningars/enheters forums på Confluence ska flyttas över till den nya internwebben genom KB:s egen försorg. Dokumenten ska taggas med rätt metadata för att vara sökbara och för att kunna nås från olika ställen på internwebben. Merparten av flytten och upptaggning av dokument ska göras av respektive avdelning/enhet inom KB. Före den gamla internwebben avvecklas behöver allt innehåll på gamla internwebben dokumenteras och denna dokumentation bli en offentlig handling. IT-enheten ansvarar för att göra detta. ID Krav / Bör 31

32 32 56 Leverantören ska lägga upp hela den nya innehållsstrukturen med rätt behörigheter för olika personer på den nya internwebben. Leverantören ska också bistå KB genom att tydliggöra hur migrering och metataggning ska genomföras baserat på den innehållsstruktur som kommer att finnas på den nya internwebben. 57 Arkivering gamla internwebben: Före den gamla (d.v.s. nuvarande) internwebben avvecklas ska dess innehåll dokumenteras och arkiveras och detta ska utgöra en allmän handling. KB ska ansvara för att detta arbete utförs så att det kan slutföras efter det att den nya internwebben driftsatts. Följande beroende ska Leverantören beakta med anledning av detta: 1. att befintligt innehåll på gamla internwebben kan behöva märkas upp på lämpligt sätt före den flyttas över till nya internwebben, 2. att en länk kan behövas från nya internwebben till den gamla (så länge som denna finns kvar), 3. att viss koordinering kring ovanstående kan behövas med KB Teknik I Krav D 58 Webbpubliceringsplattform: Drupal ska användas. Leverantören ska ansvara för att Drupal installeras i samarbete med IT-enhet. Samarbetsforum/wiki: Confluence 4.1 ska användas för projektforum. IT-enhet ska ansvara för att Confluence uppgraderas till rätt version. / Bör 32

33 33 59 Sökmotor: Leverantören ska rekommendera lämplig sökmotor och ansvara för att denna installeras i samarbete med IT-enhet. KB tycker att Apache Solr är en intressant sökmotor men är också öppen för andra bra förslag. 60 Applikations- och databasserver: Windows Server 2008 R2 ska användas. Webbservrar: Apache http-server eller IIS ska användas. Leverantören ska rekommendera den av ovanstående webbservrar som fungerar bäst för lösningen. IT-enhet ansvarar för att sådana servrar finns installerade och tillgängliga. Leverantören ska före installationer påbörjas tydliggöra vilka eventuella anpassningar på applikations- och databasservrarna som behöver göras. 61 Databashanterare: MySQL 5.0 eller MS SQLServer 2008 R2 ska användas. Leverantören ska rekommendera den databas som fungerar bäst för lösningen. IT-enhet ska ansvara för att installera den databas som Leverantören rekommenderar. Leverantören ska före installationer påbörjas tydliggöra vilka eventuella anpassningar som behöver göras vid ovanstående installationer. 62 Programvaror: De öppna programvaror som behövs för att realisera lösningen bör kortfattat beskrivas vad avser funktionalitet, leverantör och licensförhållande. Drupal och rekommenderad sökmotor samt - såvitt de rekommenderas - Apache http-server eller MySQL ska således beskrivas. De öppna programvarorna ska vara kostnadsfria. Leverantören bör också - i förekommande fall- Bör 33

34 34 motivera varför man rekommenderar IIS stället för Apache httpserver samt MS SQLServer istället för MySQL. Beskrivningen kommer att utvärderas. 63 Säkerhet och behörighet: Alla användare och användargrupper som finns eller behövs på internwebben ska finnas upplagda i Active Directory. Behörighetsstyrning på internwebben ska kunna begränsa användares inloggning till internwebben samt läs- och skrivrättigheter till olika delar av internwebben. Detta ska säkerställas genom nödvändig autentisering eller auktorisation från internwebben mot Active Directory i förekommande fall. Webbpubliceringsplattformen och Active Directory ska alltså vara integrerade. Leverantören ska tydliggöra vilka användargrupper som behövs före dessa läggs upp av IT-enhet. 64 Miljöer: Följande miljöer kommer att finnas hos KB: Utvecklingsmiljö Testmiljö Utbildningsmiljö Produktionsmiljö Miljöerna kommer att se identiska ut. SVN (=Subversion) kommer att finnas installerad för utvecklingsmiljön. All källkod som utvecklas eller ska levereras till olika miljöer ska finnas upplagd i SVN före den levereras till olika miljöer. IT-enheten ansvarar för att säkerställa att servrar finns tillgängliga i dessa miljöer och att Leverantören får åtkomst till de miljöer man behöver. Leverantören ska bistå KB med information som gör att miljöerna kan sättas upp på ett sätt som möjliggör utveckling, tester och produktionssättning. 34

35 35 65 Standardklientarbetsplats: MS Office 2010 och Windows 7 kommer att införas under 2012 och ska därför supportas. 66 Annan klientarbetsplats: Windows XP ska också supportas eftersom det även efter uppgradering till Windows 7 inom KB kommer att återstå vissa användare som behöver fortsätta använda Windows XP för vissa applikationer. 67 Internet Explorer 9 samt Firefox 8 och uppåt ska supporteras. 68 Support bör även finnas för Safari och Internet Explorer 8. Kostnadsförslag bör lämnas som option. Bör Kostnadsförslaget kommer att utvärderas. 69 Systemets uppbyggnad och struktur: a) ska ge möjlighet att växa i användning och volymer - och ska därför vara skalbar. b) ska vara möjlig att anpassa efter KB:s behov c) alla användargränssnitt i systemet ska vara webbbaserade d) ska kunna köras i VMware ESXi 4.5 uppåt e) vid utveckling ska man i största möjliga utsträckning utgå från standardfunktionalitet som redan finns i webbpubliceringsplattformen. f) versioner av programvara som installeras ska vara de senast stabila och minst en månad gamla. 70 HTML5 ska tillämpas på internwebben. 71 Backup och restore: KB använder Netbackup från Symantec. Backup och restore ska därför kunna göras från Netbackup. 72 Recovery och Failover: KB har två datahallar och lösningen ska därför vara installerad på servrar i bägge dessa datahallar för att kunna köra failover. 73 Lastbalansering: KB använder inte lastbalansering för sin nuvarande internwebb och ser inte att detta behov inledningsvis finns för en ny internwebb heller. Lastbalansering ska således inte tillämpas. 74 Performance: Lösningen ska klara 1000 samtidiga användare utan problem. 35

36 36 Motivering: Många användare har flera datorer som man samtidigt är inloggade på. KB har cirka 900 persondatorer som används av 400 medarbetare. 75 Loggning: Det ska finnas loggning i systemet för att underlätta felsökning Realisering av lösning I detta kapitel specificeras krav på Leverantörens arbetssätt medan lösningen realiseras. ID Krav 76 Projektmetodik: Beprövad projektmetodik ska tillämpas. KB är positiva till ett Agilt och användarcentrerat arbetssätt tillämpas och ser gärna att Leverantören kan erbjuda detta. 77 Projektmetodik: Leverantören bör beskriva vilken metodik man vill tillämpa under realiseringen och vad den innebär. Beskrivningen kommer att utvärderas. 78 Projektorganisation och projektstyrning: KB kommer att ha en projektledare som leder projektet samt en styrgrupp och en referensgrupp. Leverantörens projektledare ska delta på projektmöten med KB:s projektledare samt på styrgruppsmöten. Styrgruppsmöten ska hållas då analys- och designfasen påbörjas och avslutas, före driftsättning samt vid projektavslut. Styrgruppsmöten ska därutöver påkallas med anledning av nya ändringsförslag eller om tidplan och kostnad av andra skäl påverkas. / Bör Bör Ett projektmöte ska hållas med KB:s projektledare en gång i 36

37 37 veckan. Leverantörens projektledare ska en gång i veckan lämna en skriftlig statusrapport till KB:s projektledare. 79 Projektorganisation och projektstyrning: Leverantören bör beskriva den projektorganisation man föreslår för projektet. Beskrivningen kommer att utvärderas. 80 Förändringsledning: Leverantören ska bistå KB vid förändringsledning. Med förändringsledning avser vi främst: kommunikation kring projektet och nya internwebben inom KB:s verksamhet, stöd till avdelningar och enheter när de ska bygga upp sina sidor på nya internwebben, stöd till administrativa avdelningen när de ska bygga upp sina delar av internwebben som innehåller information kring KB samt stöd och support till chefer och medarbetare. Leverantören ska erbjuda sitt bistånd till en central funktion på KB. 81 Förändringsledning: Leverantören bör beskriva en lämplig nivå på den förändringsledning som kan behövas och hur ansvaret för detta bör fördelas mellan styrgrupp,, KB:s projektledare, samt Leverantören. Beskrivningen kommer att utvärderas. 82 Medverkan av resurser från KB: Leverantören bör beskriva vilka resurser från KB som behöver delta i projektet och tidsåtgång för dem. Beskrivningen kommer att utvärderas. 83 Dokumentation: Leverantören ska ansvara för att följande dokumentation tas fram och överlämnas: systemdokumentation, som beskriver systemets arkitekturella uppbyggnad, interaktionsdesignen, grafiska Bör Bör Bör 37

38 38 element och dess användning, konfiguration, samt eventuella anpassningar, driftdokumentation, som beskriver vad man behöver tänka på vid drift av lösningen; exempelvis installationer, uppgraderingar, driftsättningar, backup och restore, samt felsökning, administratörsdokumentation, som för en systemadministratör beskriver hur man konfigurerar lösningen eller hur en webbredaktör skapar och underhåller sina delar av webbinnehållet, användardokumentation, i form av en enkel och kortfattad lathund hur användaren använder systemet. 84 Utbildning: Leverantören ska ansvara för att webbredaktörer, systemadministratörer samt drift- och supportpersonal för internwebben får lämplig utbildning personer beräknas behöva denna utbildning. IT-enhet och ska efter genomgången utbildning på egen hand kunna säkerställa att systemets användare får den information man behöver för att kunna använda systemet. 85 Utbildning: Leverantören bör beskriva vilken utbildning som ska genomföras och vad den innehåller. Beskrivningen kommer att utvärderas. 86 Ändringshantering: Eventuella ändringar i kraven som aktualiseras under projektets gång ska hanteras som ändringsförslag om de påverkar tid eller kostnad. Alla ändringsförslag ska hanteras skriftligen och leverantören ska för varje sådant ta lösningsförslag inkl. kostnad och tidplan. Bör Ändrings- och lösningsförslag ska alltid godkännas av styrgrupp före dessa realiseras. 38

39 39 87 Driftsättning: Driftsättning av nya versioner i produktionsmiljö ska normalt ske utanför ordinarie kontorsarbetstid, d.v.s. på kvällstid eller helger. 88 Restlista: För eventuella ändringar eller krav som ännu inte realiserats under projektets gång ska det finnas en restlista. 89 Överlämnande till förvaltning: Leverantören ska planera in följande särskilda aktiviteter för överlämnande till förvaltning: förberedelsemöten genomgång av restlista överlämnande av dokumentation utbildning av drift- och supportpersonal överlämnande av källkod 90 Leveransgodkännande och projektavslut: Före driftsättning kommer leveranskontroll utföras av KB. Före projektavslut ska alla skall-krav och sådana bör-krav eller andra krav som man senare kommit överens om vara tillgodosedda och inte förekomma i restlistan. 91 Projektplan: Leverantören bör beskriva hur projektet ska genomföras mer i detalj i form av en projektplan. Beskrivningen kommer att utvärderas. 92 Gemensamt systemstöd för projekt- och ändringshantering inklusive dokumentation och restlista ska tillhandahållas genom leverantörens försorg medan projektet pågår. Bör 5.6. Framtida support, underhåll och vidareutveckling ID Krav / Bör 93 Det ska vara möjligt för KB:s egna systemadministratörer eller webbredaktörer att lägga upp nya menyer, sidor, och forum på egen hand via ett administratörs- och webbredaktörsgränssnitt utan att behöva få hjälp av utvecklare. 39

40 40 94 Förvaltning: KB kommer att genom egen försorg ansvara för administrativ och teknisk förvaltning av sin nya internwebb. en ska ansvara för administrativ förvaltning, medan IT-enheten ska ansvara för teknisk förvaltning. Leverantören ska bistå KB:s framtida förvaltning genom ett överlämnande av den lösning man realiserat samt visst stöd vid support och vidareutveckling. 95 Supportstöd: Leverantören ska erbjuda supportstöd till KB. Leverantören ska erbjuda en grundnivå med en viss inställelsetid som gör att KB klarar av att hålla sitt SLA (se nedan) SLA: Systemet ska vara tillgängligt för användare under ordinarie kontorsarbetstider året runt. Systemet ska normalt sett också vara öppet även utanför ordinarie kontorsarbetstid. Första måndagen i varje månad är servicetid. Sådan service utförs under kontorstid. Om systemet av någon anledning går ner vidtas under kontorstid åtgärder omedelbart för att åter få systemet i drift. Eventuell service vid andra tillfällen utförs efter godkännande av IT-enhetschefen. Användare bör normalt sett ha fått sina prioriterade supportärenden avklarade samma dag som de anmäls. Användare bör normalt sett ha fått sina övriga supportärenden avklarade inom 10 ordinarie arbetsdagar från det att de anmälts. Supportstödet ska omfatta perioden från projektavslut t.o.m och ska kunna förlängas. 40

41 41 96 Supportstöd: Leverantören bör beskriva ett upplägg för supportstöd baserat på olika servicenivåer. Kostnadsförslag bör lämnas. Beskrivning och kostnadsförslag kommer att utvärderas.. 97 Vidareutveckling: KB kommer att ha en egen webbstrateg och webbutvecklare men kan behöva Leverantörens hjälp med viss realisering av framtida krav. Leverantören ska kunna erbjuda stöd vid vidareutveckling av internwebben. Stöd vid vidareutveckling ska omfatta perioden från projektavslut t.o.m och ska kunna förlängas. 98 Vidareutveckling: Leverantören bör beskriva ett upplägg för vidareutveckling. Kostnadsförslag med timpriser för olika kompetenser vid vidareutveckling bör lämnas. Kostnadsförslaget kommer att utvärderas. 99 Vid avveckling av uppdraget: 1. Leverantören ska tillse att aktiviteter i samband med avveckling av Uppdraget utförs på ett fackmannamässigt sätt och att en detaljerad plan upprättas inför Uppdragets avveckling om KB begär det. 2. Avvecklingen ska ske på ett sätt som underlättar överlämnande av pågående eller avslutade Uppdrag till KB eller tredje part utan onödig kostnad eller störning för KB. 3. Leverantören ska under överlämnande bidra med sin kompetens kring KB:s Resultatet så att överlämningen blir så bra som möjligt samt överföra sin kompetens kring Resultatet till KB eller tredje part. 4. Leverantören ska under överlämnande säkerställa att nyckelpersoner är tillgängliga för medverkan i överlämnandet i den omfattning som efterfrågas. Med nyckelpersoner avses personer som är viktiga för överlämnandet p.g.a. att personen har speciell kompetens eller har haft en speciell roll. 5. Leverantören ska ansvara för, samt kunna påvisa att, all Bör Bör 41

42 42 information tillhörande KB har överlämnats och sedermera raderats Öppen programvara I och med att öppna programvaror kommer att användas i leveransen är det viktigt att dessa hanteras på ett bra sätt. Den öppna programvaran och anpassningar av den jämte dokumentation för detta ska levereras på särskilt sätt som måste beaktas vid uppdragets genomförande. ID Krav / Bör 100 För öppna programvaror ska följande gälla: 1. Leverantören ska i leveransen, nedan kallat Resultatet, inkludera källkod till öppen programvara och anpassningar samt en dokumentation för dem i form av handböcker eller andra anvisningar i minst en (1) uppsättning. 2. KB får utföra leveranskontroll av Resultatet under en provperiod om tio (10) arbetsdagar före avtalad leveransdag. 3. KB får en vederlagsfri, icke-exklusiv och i tiden obegränsad nyttjanderätt till Resultatet, inklusive en rätt att kopiera, ändra, korrigera och vidareutveckla det. 4. Leverantören har inte rätt att överlåta eller upplåta rätt till Resultatet till KB som inskränker, eller går utöver, de rättigheter som föreskrivs i licensen till den öppna programvaran. 5. Leverantören ska senast 30 dagar efter KB:s godkännande av Leverans tillställa Resultatet till den eller de programvaruprojekt Resultatet avser ändringar eller tillägg till. Resultatet ska tillställas enligt de villkor och den praxis intressegruppen eller företaget bakom den öppna programvaran anger. 6. Underhåll i form av uppgraderingar och uppdateringar av Resultatet ska ingå i Leveransen till och med och ska kunna förlängas. 42

43 Underhåll av öppen programvara: Leverantören bör beskriva ett upplägg av underhåll för Öppna programvaror. Kostnadsförslag bör lämnas. Beskrivningen och kostnadsförslaget kommer att utvärderas. Bör 6. Krav på konsulter Konsulterna skall ha dokumenterade kunskaper och erfarenheter. Projektledaren skall ha minst 4 års erfarenhet av liknande arbete, förmåga att kunna arbeta självständigt och att ta ansvar för projektet samt kunna leda en grupp. IT-arkitekten skall ha hög kompetens inom området, lång erfarenhet av stora uppdrag inom aktuellt område och skall ha genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. IT-arkitekten ska vidare ha förmåga att arbeta mycket självständigt och ta huvudansvar för ledningen av en större grupp. Uppdraget förutsätts kunna utföras utan att Leverantören behöver använda annan expertis. Uppdraget måste kunna utföras med svenska som tal- och skriftspråk. 7. Krav på prisuppgifter a) Ett fastpris skall anges för respektive steg som omfattar alla skall-krav samt ett totalpris för dem tillsammans. b) Ett kostnadsförslag med fastpris för support av Safari och IE8 skall lämnas som option. c) Ett kostnadsförslag för supportstöd skall lämnas. Beräknat totalpris från projektavslut t.o.m kommer att utvärderas. 43

44 44 d) Timpriser för systemutvecklare för vidareutveckling skall lämnas. e) Ett kostnadsförslag för underhåll skall lämnas. Beräknat totalpris från projektavslut t.o.m kommer att utvärderas. Samtliga priser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt. Priserna kommer att utvärderas. 8. Utvärdering 8.1. Prövning av anbudssvar och utvärdering Prövning av anbuden sker i två steg: 1. Kontroll av allmänna och lagenliga krav samt skall-krav. 2. Anbudsutvärdering En förutsättning för utvärdering är att anbudsgivaren uppfyller samtliga skall-krav i kravspecifikationen. Anbudssvaren kommer att utvärderas utifrån nedanstående. KB kommer att anta det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn tagen till angivna utvärderingskriterier. En utvärderingsgrupp bestående av IT-enhetschefen, ekonomichefen, chefen för en samt KB:s upphandlingshandläggare kommer att bedöma efterförfrågat material och erfarenheter. KB:s utvärdering av anbudsgivarna kommer dels att grunda sig på beskrivningarna i anbuden och dels på de möten som kommer att hållas med de anbudsgivare, maximalt 3 (tre), som KB funnit bäst mött kraven i förfrågningsunderlaget. Mötet kan endast höja poängsättningen av det skriftliga anbudet. Till mötet kommer de föreslagna konsulterna som projektledare och ITarkitekt att kallas. Vid mötena kommer KB att be konsulterna att muntligen beskriva två uppdrag med liknande innehåll som uppdraget på 44

45 45 KB innebär (t.ex. kunder, personal/publika besökare, omfattning, innehåll, utförande) samt presentera beskrivning av bör-kraven. Det är ofrånkomligt att bedömningen till viss del blir subjektiv. KB:s upphandlingsgrupp vill dock försäkra er som anbudslämnare att vårt arbete har som mål att uppnå en så affärsmässig upphandling som möjligt. Utvärderingskriterierna viktas enligt följande: 1. Produkten 30% 2. Konsulter 30% 3. Priser 40% 8.2. Utvärderingsmodell Utvärderingskriterierna och viktning redovisas i tabellerna nedan Produkten Kra v Utvärderingskriterier Skala Max poäng Funktioner och teknik Relevansoptimering Utökad sökfunktionalitet Programvaror Realisering av lösning Projektmetodik Projektorganisation och projektstyrning Förändringsledning Medverkan av resurser från KB Utbildning Projektplan 26 p = Utmärkt 19p = Väl godkänd 12 p = Godkänt 0 p = Svårbedömt 50 p = Utmärkt 38 p = Väl godkänd 26 p = Godkänt 0 p = Svårbedömt Framtida support, underhåll och vidareutveckling 96 Supportstöd 24 p = Utmärkt

46 Vidareutveckling 18p = Väl Underhåll av öppen godkänd programvara. 12 p = Godkänt 0 p = Svårbedömt Summa kriterier Utvärdering av konsulter Projektledare och IT-arkitekt utvärderas var för sig och tillsammans. Utvärderingskriterie r Skala Projektledare ITarkitekt 1. Specificering av för 15 p = Utmärkt uppdraget relevanta 10 p = Väl godkänd kunskaper och 5 p = Godkänd erfarenheter för 0 p = Svårbedömd konsulten. 2. Beskrivning av hur konsulten kan säkerställa uppdragets fullföljande oberoende av person vid t.ex. sjukdom. 3. Beskrivning av två uppdrag med liknande innehåll som uppdraget på KB innebär. 4. Projektledaren skall ha dokumenterad erfarenhet av implementering av internwebb. 5. IT-arkitekten skall ha dokumenterad erfarenhet kring Drupal. 5 p = Godkänd 0 p = Svårbedömd 30 p = Utmärkt 20 p = Väl godkänd 10 p = Godkänd 0 p = Svårbedömd 15 p = Utmärkt 10 p = Väl godkänd 5 p = Godkänd 0 p = Svårbedömd 15 p = Utmärkt 10 p = Väl godkänd 5 p = Godkänd 0 p = Svårbedömd Maxpoäng X 15 X 15 Summa kriterier

47 Utvärdering av priser Det billigaste priset får maximal poäng Det dyraste priset får lägst poäng såvida det inte är svårbedömt. Poäng för övriga Leverantörers priser sätts i relation till differensen till det billigaste respektive dyraste priset. Utvärderingskriterier Skala Max poäng 60 p = Billigast p = Dyraste 0 p = Svårbedömd a) Fastpris för steg 1-3 samt ett totalpris för dem tillsammans. b) Kostnadsförslag med fastpris för support av Safari och Internet Explorer 8 som option. c) Kostnadsförslag för supportstöd och underhåll, steg 4. Beräknat totalpris från projektavslut t.o.m d) Timpris för systemutvecklare för vidareutveckling, steg 4 10 p = Billigast 5 p = Dyraste 0 p = Svårbedömd 15 p = Billigast 5 p = Dyraste 0 p = Svårbedömd 15 p = Billigast 5 p = Dyraste 0 p = Svårbedömd Summa kriterier Sammanställning Utvärderingskriterier Max Poäng Viktning Max Viktad poäng 1. Produkten % Konsulter % Priser % 40 Summa kriterier 100%

48 48 9. Kommersiella krav avtalsvillkor Parter Kungliga biblioteket (härefter benämnt Kunden ), organisationsnummer , Box 5039, Stockholm och (härefter benämnd Leverantören ), organisationsnummer.., adress.. KB, Kunden och Uppdragstagaren, Leverantören benämns härefter gemensamt Parterna. Mellan Parterna har avtal slutits på de villkor som framgår nedan i detta avtal jämte bilagor Definitioner Konsult Resultat Uppdragskonsulttjänst Med Konsult avses anställd hos Leverantören eller medarbetare hos Leverantörens underleverantör. Med Resultat avses det resultat som Uppdragskonsulttjänsten skall leda till, inklusive leverans av därmed ingående produkter, enligt Leveransspecifikationen. Uppdragskonsulttjänst innebär att leverantören tar huvudansvar för ett Resultat för visst specificerat 48

49 49 uppdrag, leverantörens och eventuellt annan personal ingår Uppdraget Uppdragets art och omfattning anges i närslutna förfrågningsunderlag under punkt 4 se Bilaga 1 ( Beskrivning av uppdraget ), 9.3. Avtalstid och avtalets ikraftträdande Detta avtal gäller från och med xxx till och med xxx. Detta avtal skall anses som slutet vid den tidpunkt som inträffar när behöriga företrädare för Parterna har undertecknat två likalydande originalavtal. Avtalet träder dock ikraft tidigast efter det att tilldelningsbeslut har fattats av KB och lagenlig tid för överklagande har löpt ut Uppdragskonsulttjänstens genomförande De uppdragskonsulttjänster som ingår i Avtalet skall uppfylla de i förfrågningsunderlaget ställda skall-kraven under hela Avtalets giltighetstid. Leverantören ansvarar för att avtalad kvalitet kännetecknar alla leveranser av uppdragskonsulttjänster under avtalsperioden Uppdragskonsulttjänsten skall utföras med omsorg, i enlighet med avtalad specifikation och tidsplan och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Leverantören är således skyldig att ta de initiativ som kan behövas för att konsulter skall erhålla nödvändig kunskap och förståelse för uppdraget och dess fullgörande Leverantören får inte från annan än Kunden motta eller inhämta direktiv för uppdragets genomförande. Leverantören skall även i övrigt tillvarata och företräda Kundens intressen och garanterar att Leverantören, intill dess uppdraget slutförts eller avbrutits, inte kommer 49

50 50 att vara beroende av eller har ekonomiska eller andra intressen som kan påverka Leverantörens objektivitet i förhållande till uppdraget. Leverantören skall, om Leverantören misstänker att uppdraget kan komma att stå i konflikt med annat intresse, genast informera Kunden därom och avvakta Kundens instruktioner Kunden skall lämna Leverantören tillgång till lokaler, utrustning och underlag erforderliga för uppdragets genomförande På Kundens begäran skall Leverantören uppvisa detaljerad redovisning av utfört arbete samt upparbetad tid. Avrapportering skall ske enligt Kundens anvisningar Leverantören äger inte rätt att använda Kundens namn eller det faktum att Leverantören utför uppdrag åt Kunden i reklam- och marknadsföringssammanhang utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från Kunden Kunden ansvarar för att erforderliga tillstånd, anmälningar och/eller dispenser erhålls för uppdragets genomförande. Det åligger dock Leverantören att informera Kunden om uppdragets genomförande kräver att viss anmälan görs eller att ett visst yttrande, myndighetstillstånd eller beslut inhämtas Kunden är ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Leverantören skall följa Kundens instruktioner angående behandling av personuppgifter Kunden och Leverantören skall i en Leveransspecifikation ange varsin kontaktperson. Kontaktpersonerna skall vara behöriga att fatta beslut i frågor som rör Leveransspecifikationen. Byte av kontaktperson skall utan dröjsmål meddelas motparten skriftligen Leverantören skall tillse att aktiviteter i samband med avveckling av uppdraget utförs på ett fackmannamässigt sätt och att en detaljerad plan upprättas inför uppdragets avveckling om Kunden begär det. Avvecklingen skall ske på ett sätt som underlättar överlämnande av 50

51 51 pågående eller avslutade uppdragskonsulttjänster till Kunden eller tredje part utan onödig kostnad eller störning för Kunden Leverantören skall under överlämnandefasen bidra med sin kompetens kring Kundens uppdrag så att överlämningen blir så bra som möjligt samt överföra sin kompetens kring Uppdragskonsulttjänsterna till Kunden eller tredje part Leverantören skall under överlämnandefasen säkerställa att nyckelpersoner är tillgängliga för medverkan i överlämnandet i den omfattning som efterfrågas. Med nyckelpersoner avses personer som är viktiga för överlämnandet p.g.a. att personen har speciell kompetens eller har haft en speciell roll Leverantören skall omgående när så efterfrågas överlämna all relevant dokumentation kring Uppdragskonsulttjänsterna till Kund eller tredje part som Kund anvisar till Underleverantörer Leverantören äger rätt att anlita underleverantör i enlighet med vad som framgår nedan. Sådan underleverantör skall uppfylla de krav på kompetens som Kunden har ställt på Leverantören samt ha möjlighet att uppfylla sina åtaganden, såväl praktiskt som ekonomiskt. Leverantören ansvarar för underleverantörs arbete så som för sitt eget arbete Leverantören har ej rätt att till underleverantör delegera rätten att fakturera eller teckna avtal med Kunden. Direktkontakt mellan underleverantör och Kunden avseende marknadsföring och försäljning skall inte förekomma. Dock kan överenskommelse ske om andra kontaktvägar Om Leverantören använder underleverantör för att utföra del av avtalsåtagandet svarar Leverantören fullt ut för sina underleverantörers arbete såsom för sitt eget. 51

52 Mellan Leverantören och underleverantör skall ett giltigt samarbetsavtal finnas. Leverantör som anlitar underleverantörer skall på Kundens begäran kunna uppvisa ett giltigt samarbetsavtal Tillägg eller byte av underleverantör får endast ske efter godkännande av Kunden. Tillägg eller byte av underleverantör får ske högst fyra (4) gånger per år om ej synnerliga skäl föreligger Avtalad specifikation och tidsplan Parterna skall i en Leveransspecifikation avtala om en specifikation och en tidsplan, av vilka skall framgå vilket eller vilka Resultat som överenskommits och vilka eventuella produkter Leverantören skall tillhandahålla, hur arbetet skall redovisas, inom vilken tid Resultatet skall slutföras och produkterna levereras samt avtalad ersättning Ändring av avtalad specifikation och tidsplan får endast ske efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna. Leverantören skall skriftligen meddela Kunden om Leverantören anser att visst arbete innebär ändring av uppdragets omfattning och därmed ändring av avtalad specifikation. Ändringar i en Leveransspecifikation regleras enligt avsnitt Eventuell prisjustering sker enlighet punkt Om så erfordras skall Parterna överenskomma om en projektorganisation Godkännande av Resultat och leverans Avtalad leveransdag är den dag då Resultatet av Uppdragskonsulttjänsten skall uppfylla avtalad specifikation. Detta skall kunna kontrolleras av Kunden genom leveranskontroll, om Kunden så önskar. Avtalad leveransdag, tid för eventuell leveranskontroll och eventuell leveranskontrollperiods längd skall anges i tidsplanen. Parterna kan även avtala om leveranskontrollens innehåll och omfattning Effektiv leveransdag är den dag 52

53 53 a) Resultatet av Uppdragskonsulttjänsten skriftligen godkänts av Kunden, eller b) leveranskontrollperioden, om leveranskontroll genomförs, upphör, utan att Kunden skriftligen gjort befogad anmärkning mot Resultatet, eller c) Resultatet uppfyller avtalad specifikation efter det att Kunden gjort befogad anmärkning mot Resultatet, en ny leveranskontroll kunnat genomföras samt Kunden skriftligen har godkänt att Resultatet uppfyller avtalad specifikation. Tiden under vilken Leverantören ansvarar för fel enligt punkt börjar löpa fr.o.m. effektiv leveransdag Godkänner Kunden inte Resultatet skall Leverantören åtgärda brist eller fel. I de fall leveranskontroll har genomförts skall Parterna skriftligen överenskomma om tid för ny leveranskontroll Avvikelse från avtalad specifikation som är utan betydelse för Resultatets avsedda användning och som inte innebär olägenhet för Kunden skall inte påverka fastställandet av effektiv leveransdag. Resultatet skall trots sådan avvikelse anses uppfylla avtalad specifikation. Avvikelse som avses i denna punkt skall avhjälpas av Leverantören inom rimlig tid Under eventuell leveranskontrollperiod får Kunden på egen risk använda Resultatet av Uppdragskonsulttjänsten för avsett ändamål. Om Kunden därefter utan att effektiv leveransdag har inträtt, och på grund av vad Kunden anser vara verksamhetskritiska skäl, är tvungen att använda Resultatet eller del av detta i sin verksamhet utan Leverantörens medgivande skall effektiv leveransdag ej inträda Försening Försening föreligger när effektiv leveransdag inträffar efter avtalad leveransdag Försening som beror på Leverantören eller något förhållande på 53

54 54 Leverantörens sida berättigar Kunden till vite. Vite till följd av försening förfaller till betalning trettio (30) dagar efter den tidpunkt under vilken förseningen föreligger och regleras på anmodan av Kunden. Kunden har även rätt till skadestånd inom ramen för avtalad ansvarsbegränsning. Vite som har utgått på grund av försening skall avräknas från sådant skadestånd Om ej annat överenskommits i en Leveransspecifikation utgår vite per påbörjad vecka med en (1) procent av vitesunderlaget. Vite beräknas för varje påbörjad vecka som förseningen varar. Det sammanlagda vitet får dock inte överstiga tio (10) procent av vitesunderlaget. Vitesunderlaget utgörs av kontraktssumman som är det fasta priset för uppdraget Vid försening som pågår mer än trettio (30) dagar har Kunden rättighet men ej skyldighet att säga upp Avtalet med omedelbar verkan Om Leverantören finner sannolikt eller befarar att försening kommer att inträffa, skall leverantören, utan fördröjning, skriftligen underrätta Kunden om detta. Leverantören skall samtidigt underrätta Kunden om anledning till förseningen och när Resultatet kan levereras. Underlåter Leverantören att lämna sådant meddelande utan uppskov, har Kunden rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i tid Vid Uppdragskonsulttjänst som innebär att Kundens IT-system förändras äger Kunden under förseningen, om Kunden är tvungen på grund av vad Kunden anser vara verksamhetskritiska skäl, rätt att använda den del av Resultatet som har levererats i den utsträckning som är möjligt. Kundens användning av den del av Resultatet som har levererats innebär inte att effektiv leveransdag inträder för den delen av Resultatet Försening föreligger ej om Leverantören försenas eller hindras att fullfölja Uppdragskonsulttjänsten p.g.a. förhållande som beror på Kunden. Leverantören äger rätt till erforderlig förlängning av tiden vid försening som beror på Kunden. 54

55 Ersättningsformer Parterna har i en Leveransspecifikation kommit överens när och om i vilken form ersättning för Uppdragskonsulttjänsten skall utgå Avtalade priser avser pris exklusive mervärdeskatt och andra skatter i den mån inte annat särskilt anges Vid av Kunden beställd och godkänd utökning, begränsning eller på annat sätt ändring av uppdraget enligt specifikation, och som Leverantören kan påvisa innebär kostnadsökningar för leverantören och då Parterna har avtalat om fast pris, skall skriftligen överenskommas om nytt pris. Detsamma gäller merarbete som Kunden har orsakat genom fel eller försummelse. Leverantören skall vid dessa fall genom skriftligt meddelande till Kunden ta initiativ till förhandling innan debiterbart arbete utförs Semesterersättning utgår inte. Övertidsersättning, ersättning för jour och beredskap och extra ersättning för arbete under obekväm arbetstid utgår endast under förutsättning att Parterna i förväg överenskommit om detta Betalning Vid fast pris har Leverantören rätt till ersättning när arbetet har avslutats eller i enlighet med betalningsplan i Leveransspecifikationen Betalning sker mot faktura. Av faktura skall framgå avtalsnummer, arten och omfattningen av det arbete som utförts under den tidsperiod som fakturan avser, kostnader under perioden samt annan ersättning som skriftligen överenskommits. Av faktura skall även framgå om den avser slutlikvid. Betalning, inklusive mervärdeskatt, skall ske inom trettio (30) dagar från fakturans utställningsdatum. Kunden är dock aldrig skyldig att erlägga betalning innan trettio (30) dagar har löpt efter effektiv leveransdag. 55

56 Leverantören skall erbjuda Kunden elektroniska fakturor. De elektroniska fakturorna skall använda standarden Svefaktura (VERVAFS 2007:1) - eller annan på marknaden etablerad standard för elektroniska fakturor - och i övrigt vara specificerade enligt överenskommelse mellan Leverantören och Kund Leverantören skall utforma fakturor till Kund på ett enkelt och lättförståligt sätt. Flexibilitet i fakturering skall tillgodoses så att Kunden erbjuds möjlighet att välja detaljnivå på faktura och fakturaspecifikation Leverantören skall, såvida inte annat överenskommits, inom trettio (30) dagar efter det att Uppdragskonsulttjänsten slutförts, till Kunden översända slutfaktura upptagande samtliga återstående fordringar avseende Uppdragskonsulttjänsten Konsult är att anse som anställd hos Leverantören och avtalet innebär inte att anställningsförhållande uppstår mellan konsult och Kunden. Leverantören svarar därför för skatter, sociala avgifter och övriga kostnader förenade med konsults anställning. Skulle Kunden enligt lag vara skyldig att erlägga skatter och/eller sociala avgifter på ersättning som skall betalas till Leverantören, skall Leverantören ersätta Kunden för sådana avgifter. Om möjligt skall detta ske genom avräkning från ersättning som utgår till Leverantören Leverantören skall inte debitera faktureringsavgift eller andra liknande avgifter Dröjsmål med betalning Betalar Kunden inte avtalsenlig faktura i rätt tid, har Leverantören rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta regleras på anmodan av Leverantören Kunden har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen i de fall Leverantören ålagts att betala viten eller skadestånd och dröjer med detta. Ränta skall i sådant fall regleras på anmodan av Kunden. 56

57 Ansvar vid fel eller brist Om Leverantören brister i att utföra Uppdragskonsulttjänsten enligt Avtalet tillhandahåller ett Resultat som innehåller fel eller brist i förhållande till Avtalet är Leverantören skyldig att, efter reklamation från Kunden, utan oskäligt uppehåll vidta rättelse. De bilagor som ingår i Avtalet framgår av avsnitt Rättelse skall ske genom att Leverantören fullgör Uppdragskonsulttjänsten eller korrigerar felet eller bristen, såsom tillämpligt. Sker inte rättelse utan oskäligt uppehåll har Kunden rätt till nedsättning av den avtalade ersättningen med ett belopp som skäligen kan anses motsvara felet eller bristen. Härutöver har Kunden rätt till skadestånd inom ramen för avtalad ansvarsbegränsning. Nedsättning av ersättningen som har utgått på grund av fel eller brist skall avräknas från sådant skadestånd. Är bristen av väsentlig betydelse för Kunden och har rättelse inte skett inom trettio (30) dagar från det att Kunden reklamerade felet eller bristen har Kunden rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet i dess helhet eller den del av Avtalet som är hänförlig till felet eller bristen Vid Uppdragskonsulttjänst som innebär att förändringar vidtas i Kundens system omfattar Leverantörens ansvar för fel eller brist inte a) fel eller brist förorsakade genom Kundens användning av Resultatet med annan utrustning, tillbehör eller programvara på ett sätt som påverkar Resultatet, dock att Leverantören alltid ansvarar för att Resultatet fungerar i Kundens drift- och systemmiljö och mot de i avtalet angivna eller i övrigt avsedda gränssnitten, eller b) fel eller brist förorsakade genom av Kunden företagna ändringar eller ingrepp i Resultatet som inte skett i enlighet med Leverantörens instruktioner, eller c) fel eller brist förorsakade genom Kundens användning av Resultatet på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av Kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Leverantörens kontroll Avvikelse från avtalad specifikation som är utan betydelse för Resultatets avsedda användning och som inte innebär olägenhet för Kunden omfattas inte av Leverantörens ansvar för fel eller brist. Sådan avvikelse skall avhjälpas av Leverantören inom rimlig tid. 57

58 Leverantörens ansvar gäller för fel eller brist som Kunden anmäler inom nittio (90) dagar efter det att Kunden har märkt felet eller bristen, dock senast ett (1) år efter effektiv leveransdag Kundens godkännande av Leverantörens förslag, åtgärder eller handlingar befriar inte Leverantören från ansvar för sådana fel och brister som uppenbart inte kunnat upptäckas av Kunden Rätten till Resultatet, intrång Angående rätten till allt arbete och allt material, inklusive dokumentation, som Leverantören tar fram särskilt för Kunden inom ramen för Uppdragskonsulttjänsten (Resultatet) erhåller Kunden en full och oinskränkt äganderätt samt upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter inklusive nyttjanderätt till Resultatet. Leverantören har inte utan Kundens medgivande rätt att utnyttja Resultatet i sin fortsatta verksamhet. Leverantören skall gentemot anlitad underkonsult göra förbehåll för Kundens äganderätt till Resultatet Leverantören får inte publicera eller på annat sätt nyttja utredningsmaterial eller Resultat som tillhör Kunden utan Kundens skriftliga medgivande. Allt sådant material skall överlämnas till Kunden när det inte längre behövs eller senast vid uppdragets slut Leverantören garanterar att hela eller del av Resultatet, varken genom innehav, nyttjande, vidareupplåtelse eller överlåtelse, gör intrång i tredje mans immateriella rättighet. Leverantören åtar sig att på egen bekostnad försvara Kunden om krav riktas eller talan förs mot denne om intrång på grund av användningen i Sverige, EU, EES och andra av Parterna överenskomna länder, av Resultatet av Uppdragskonsulttjänsten, dock att Leverantören åtar sig att föra talan eller förlikningsförhandlingar i samråd med Kunden om Kunden så begär. Leverantören åtar sig att föra talan respektive förlikningsförhandlingar på det för Kunden mest fördelaktiga sättet och enligt Kundens skäliga instruktioner vad gäller frågor om hur talan förs. Detta innebär inte en rätt för Kunden att ge instruktioner eller besluta om innehållet i en 58

59 59 eventuell förlikning. Leverantören åtar sig vidare att ersätta Kunden för de ersättningar och skadestånd som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge. Leverantörens åtagande gäller endast under förutsättning, dels att Leverantören inom skälig tid skriftligen underrättas av Kunden om framförda anspråk eller väckt talan, dels att Leverantören ensam får bestämma över försvaret mot sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning Om intrång slutgiltigt befinns föreligga och Leverantören på sätt som ovan anförts fått deltaga i rättegång och förlikning eller om det enligt Leverantörens egen bedömning är troligt att sådant intrång föreligger, skall Leverantören på egen bekostnad endera tillförsäkra Kunden rätt att fortsätta använda Resultatet av Uppdragskonsulttjänsten, ersätta den del av Resultatet som utgör intrång med annan del som Kunden kan godkänna eller ändra Resultatet så att intrång inte föreligger. Fullgör Leverantören inte inom skälig tid sin skyldighet enligt ovan, har Kunden rätt till sådant avdrag på priset som svarar mot Uppdragskonsulttjänstens nedsatta värde på grund av intrånget. Kunden har även rätt till skadestånd. Innebär intrånget väsentlig olägenhet för Kunden har Kunden rätt att genom skriftligt meddelande till leverantören omedelbart säga upp avtalet i dess helhet eller i den del som hänför sig till grunden för hävningen Försäkring Det åligger Leverantören att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla sedvanlig ansvarsförsäkring med betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till Uppdragskonsulttjänstens art och omfattning. På begäran av Kunden skall Leverantören förete kopia av gällande försäkringsbrev Säkerhet, sekretess Leverantören skall följa de säkerhetsföreskrifter som Kunden redovisar från tid till annan samt tillse att berörd konsult och anlitad underleverantör iakttar dessa föreskrifter. Om säkerhetsföreskrifterna förändras efter avtalets ingående har Leverantören rätt till ersättning om 59

60 60 Leverantören kan påvisa att förändringarna inneburit betydande kostnadsökningar Part får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller som i övrigt rör motpartens interna förhållanden, i annan utsträckning än som erfordras för Uppdragskonsulttjänstens genomförande. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som part kan visa har blivit känd för honom på annat sätt än genom tillhandahållandet av Uppdragskonsulttjänsten eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter I de fall Leverantören ges tillgång till, enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), skyddad information skall tillämpliga bestämmelser i nämnda lag beaktas. Leverantören skall informera konsult och anlitad underleverantör om gällande sekretess. Om Kunden önskar skall särskild sekretessförbindelse undertecknas av konsult och anlitad underleverantör innan arbetet påbörjas Sekretess enligt avsnitt 15 gäller även när Avtalet i övrigt upphört att gälla Förtida upphörande Om ej annat överenskommes äger Kunden rätt att med iakttagande av trettio (30) dagars uppsägningstid, helt eller delvis säga upp Avtalet, avseende ännu inte genomförda delar, utan angivande av skäl. Kunden har rätt att disponera Konsulter i uppdraget för annat likvärdigt arbete under uppsägningstiden om Kunden så önskar. I händelse av att Leverantör kan belägga uppsagda Konsulter med arbetsuppgifter hos någon annan, skall Kunden endast erlägga betalning för den tid som Konsulterna varit utan beläggning till följd av uppsägningen. Leverantören skall erhålla ersättning för utfört arbete samt styrkta nödvändiga kostnader. 60

61 Kunden äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om det framkommer att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av Avtalet Kunden äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om det framkommer att Leverantören inte längre uppfyller skall-krav i förfrågningsunderlaget och denna brist inte är oväsentlig Vid avsaknad av giltigt samarbetsavtal mellan Leverantör och av denne anlitade underleverantörer äger Kunden rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet Kunden har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om a) Leverantören inte fullgör sina åligganden avseende svenska skatter eller sociala avgifter trots påpekande från Kunden, eller b) Leverantören enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomiska brott, eller c) person i ledande ställning hos Leverantören har belagts med näringsförbud, eller d) Leverantören försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd, eller e) företrädare för Leverantören blir dömd för olaga diskriminering eller om Leverantören tvingas betala skadestånd enligt följande lagstiftning: Jämställdhetslag (1991:433), Lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, Lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, Lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, Lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering samt Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Utöver vad som anges på annan plats i dessa villkor äger Part rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om motparten i väsentlig 61

62 62 mån brister i förpliktelse enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom Uppsägning avser enligt Kundens val hela Avtalet eller den del av Avtalet som hänför sig till grunden för uppsägningen Uppsägning skall skriftligen ställas till motpartens kontaktperson under den av motparten angivna adressen. Part skall därvid uppge grunden för uppsägningen. Har detta skett skall uppsägning anses vara fullgjord Vid uppsägning skall på Kundens begäran dittills utförda Uppdragskonsulttjänstearbeten, oavsett skäl för uppsägning samt vilken part som sagt upp Avtalet, omedelbart redovisas för och överlämnas till Kunden, varvid rättigheterna till Resultatet av Uppdragskonsulttjänsten övergår till Kunden i enlighet med avsnitt Leverantören har rätt till ersättning för nedlagt arbete fram till tidpunkten för uppsägningen. Har Leverantören sagt upp Lerveransspecifikationet med hänvisning till bristande betalning övergår rättigheterna först när Kunden erlagt full betalning. Alternativt kan Kunden begära att erlagda ersättningar återbetalas till Kunden. Kunden skall i så fall återlämna erhållet material och äger inte efter uppsägningen rätt att nyttja Resultatet av Uppdragskonsulttjänsten Vid betalning i samband med uppsägning tillämpas reglerna i avsnitt Force majeure och ansvarsbegränsning Om part förhindras att fullgöra Avtalet av omständighet utanför partens kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets träffande och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller av att partens underleverantör förhindras fullgöra sin leverans på grund av omständigheter som här angetts, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från vite och andra påföljder. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller 62

63 63 efter avtalad leveransdag. För att part skall ha rätt att göra gällande sådan befrielsegrund skall part omedelbart då denne får kännedom om sådan omständighet som kan utgöra befrielsegrund underrätta den andra parten härom. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än nittio (90) dagar på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda Avtalet Part ansvarar för skada som denne vållar den andra parten om skadan orsakats av fel eller försummelse. Skadestånd är begränsat till direkt förlust, dock högst med ett belopp per skadetillfälle motsvarande det belopp som är högst av 35 basbelopp respektive 20 procent av kontraktssumman. Det nu sagda gäller inte om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. Begränsningen i denna punkt omfattar inte avdrag på avgift, räntor och eventuella viten. Vid uppdrag som utförs enligt fast pris utgör det fasta priset kontraktssumman Leverantören ansvarar inte för förlust eller förvanskning av data utom vad avser sådan förlust eller förvanskning av data som orsakats av Leverantörens försumlighet att utföra säkerhetskopiering enligt avtalad specifikation och Avtalet i övrigt, varvid Leverantören ansvarar inom ramen för den begränsning som framgår av föregående stycke I de fall konsultansvarsförsäkring föreligger skall Leverantören driva in eller medverka till att driva in försäkringsersättningen och betala denna till Kunden Ändringar i och tillägg till Avtalet Ändringar i och tillägg till avtalet skall för att vara gällande göras i form av skriftliga tillägg vilka skall biläggas det ursprungliga Avtalet. Sådana ändringar och tillägg, skall vara undertecknade av båda Parter Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter Leverantören får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till annan. 63

64 Fullständig reglering Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal jämte bilagor Rubriker Indelningen av avtalet i olika avsnitt och åsättande av rubriker skall inte påverka avtalets tolkning Passivitet Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till avtalet skall inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende. Skulle part vilja avstå från att utnyttja viss rättighet eller att påtala visst förhållande skall sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt fall Meddelanden Reklamation och andra meddelanden avseende avtalets tillämpning skall översändas genom rekommenderat brev till Parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser. Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda tre (3) dagar efter avlämnande för postbefordran Bestämmelses ogiltighet Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske. 64

65 Tvistelösning, tillämplig lag Tvister angående tolkning eller tillämpning av Avtalet samt övriga avtalshandlingar och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall i första hand avgöras genom förhandling Parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras av Svensk allmän domstol Kund har rätt att hänskjuta tvist till skiljenämnd istället för svensk allmän domstol Rättigheter och skyldigheter enligt en leveransspecifikation bestäms av svensk lag med undantag av dess lagvalsregler Support, underhåll och vidareutveckling Kommersiella villkor för supporttjänst, underhåll samt vidareutveckling kommer att bestämmas utifrån Leverantörens anbud. Se p 5. 6 i Förfrågningsunderlaget. Avtalet träder dock ikraft tidigast efter det att tilldelningsbeslut har fattats av KB och lagenlig tid för överklagande har löpt ut Avtalsbilagor Följande bilagor ingår i Avtalet. Om handlingarna innehåller motstridiga uppgifter ska handlingarna gälla i nedan nämnd ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Bilaga 1 Leveransspecifikation Bilaga 2 Förfrågningsunderlag Bilaga 3, Leverantörens anbud Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt. 65

66 66 (Ort och datum) Kungliga Biblioteket (Uppdragstagaren) XXXX XXXX Riksbibliotekarie (Namn) (Titel) Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och Leverantörens anbud underlag för det slutliga avtalet mellan KB och leverantören. I det fall anbudsgivarens anbud antas kommer ett originalavtal och en Leveransspecifikation att tas fram. Originalavtalet kommer att ha samma utförande och innehåll som detta men är då kompletterat med de uppgifter om företagsnamn, kontaktpersoner, prisvillkor mm. som saknas i denna version. Anbudsgivaren skall för hand fylla i de uppgifter som saknas. En leveransspecifikation kommer också att ta fram där det skall framgå vilket eller vilka Resultat som överenskommits och vilka eventuella produkter Leverantören skall tillhandahålla, hur arbetet skall redovisas, inom vilken tid Resultatet skall slutföras och produkterna levereras samt avtalad ersättning. Observera att avtalet skall ha skrivits under av behörig representant hos företaget när anbudet lämnas in. 66

67 Förlaga till sanningsförsäkran Härmed försäkras på heder och samvete att Företaget: med organisationsnummer: och i företaget verksamma personer, som genom att vara ägare/delägare eller genom sin befattning i företaget har att fatta beslut att företräda detta: inte är i konkurs, likvidation eller under tvångsförhandling, inte heller föremål för ackord eller annat liknande förfarande, eller tills vidare inställt sina betalningar eller underkastad näringsförbud, inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom, inte gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen. Ort, datum Firmatecknarens underskrift Befattning 67

68 Checklista Innan ni skickar er ansökan kontrollera att följande dokument finns med och är numrerade enligt nedanstående: Nr Dokument Checklista 1 Kopia på registreringsbevis 2 Sanningsförsäkran 3 Omsättningsuppgift 4 Kopia på de två senaste årens bokslut. 5 Bekräftelse av att begärda nyckeltal uppfylls, eller förklaring till varför så inte är fallet. 6 Beskrivning av verksamhet, organisation och kompetens 7 Ifyllda svarsbilagor Ansökan skall undertecknas av behörig firmatecknare 9 Kontaktperson på företaget 68

69 69 BILAGA 1 Innehåll på nya internwebben Denna bilaga beskriver på ett övergripande sätt vilket innehåll som bör finnas på den nya internwebbens startsida, avdelnings-/enhetssidor, övriga forumsidor, samt min sida. OBS! Detta är ett diskussionsunderlag och kan komma att ändras före analys och designfas påbörjas. OBS! Som standard ska en startsida visas som innehåller en överdel med gemensam information och en nederdel som innehåller information om Min avdelning. 69

70 70 På den gemensamma delen på startsidan ska visas: Avdelnings-, enhets- och min sida ska innehålla: 70

71 71 OBS! Min blogg ska inte finnas på Min sida inledningsvis. Det bör vara enkelt att börja använda den funktionen även på Min sida för grupper av användare eller enskilda användare eller rent av alla 71

72 72 användare, den dag då KB:s ledning eller berörda chefer godkänner detta. 72

73 73 Övriga forum på internwebben ska innehålla följande: 73

74 74 Såhär ser KB:s startsida ut på dagens internwebb: 74

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige 2008-04-30 161-5-2008 Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige Inbjudan för att ansöka om att få lämna anbud på boktransporter. Kungl. biblioteket

Läs mer

Anbudsinbjudan Gränssnittsingenjör till Kungl. biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan Gränssnittsingenjör till Kungl. biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-01-13 137-KB 1131-2014 Anbudsinbjudan Gränssnittsingenjör till Kungl. biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbudssvar gällande Gränssnittsingenjör till Kungl. biblioteket (KB).

Läs mer

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Jonas Söderström 2000 03 01 Inledning En kravspecifikation kan i princip bli hur detaljerad som helst. Detta underlag består av två delar.

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support.

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 2006-06-12 Bilaga 1B Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 1. Inledning Herrljunga kommuns debitering av konsumtionsavgifter gällande VA/Renhållning

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Lathund för Styret (version 1.0)

Lathund för Styret (version 1.0) Lathund för Styret (version 1.0) Välkommen till Styret! systemet som underlättar administrationen för dig som ledamot i styrelsen för en bostadsrättsförening och hjälper föreningen att ta kontroll. Denna

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Anbudsförfrågan om bokproduktion för Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsförfrågan om bokproduktion för Kungliga biblioteket (KB) Datum Dnr 2010-02-24 137-83-2010 Anbudsförfrågan om bokproduktion för Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbud på bokproduktion för KB. KB är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar landets

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet.

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet. Projektarbeta med DOTPROJECT Projektplattformen Dotproject kan användas direkt via webben med en vanlig webbläsare. Systemet är framförallt lämpligt om du snabbt och enkelt vill dela all projektinformation,

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Styrelsebloggens bruksanvisning

Styrelsebloggens bruksanvisning Styrelsebloggens bruksanvisning sidan 1 av 11 Styrelsebloggens bruksanvisning 1. Inledning Skattkammarvägens samfällighetsförening i Lindsdal, Kalmar består av 85 friliggande hus fördelat på gatorna: Skattkammarvägen

Läs mer

Bilaga Dnr: KSN KRAVSPECIFIKATION SKA-KRAV

Bilaga Dnr: KSN KRAVSPECIFIKATION SKA-KRAV KRAVSPECIFIKATION SKA-KRAV en är indelad i olika funktionsområden. Att anbudsgivaren uppfyller de obligatoriska kraven i denna kravspecifikation ska intygas i bilaga, Sanningsförsäkran. Tilldelningskriterierna

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende Gränssnittsutvecklare till Kungl. biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan avseende Gränssnittsutvecklare till Kungl. biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-03-03 2.2-2015-197 Anbudsinbjudan avseende Gränssnittsutvecklare till Kungl. biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbudssvar gällande Gränssnittsutvecklare till Kungl. biblioteket

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto Personligt Hälsokonto ANBUDSFÖRFRÅGAN - Sista dag för anbud är den 15 januari 2013 1/10 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Upphandlingsprocessen 3 1.2 Upphandlingens omfattning 3 1.3 Förfrågningsunderlaget 4 1.4

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-04-30 2.2-2015-443 Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbudssvar gällande utbyggnad av mobil inomhustäckning i Kungliga

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Foto: Marco Gustafsson. SiteVisiondagarna 2013-09-25

Foto: Marco Gustafsson. SiteVisiondagarna 2013-09-25 Foto: Marco Gustafsson SiteVisiondagarna 2013-09-25 Övergången till responsiv webb och SiteVision Cloud Conny Andersson Johan Hedberg Johan Albertsson det låter som ett omöjligt uppdrag. Två månader?!

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A127.527/2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med 170810. Fråga 1 Prismodellen i Bilaga 2 prisbilaga Med hänvisning till punkt 33.1.2 i avtalet, Bilaga

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide 31.3.2014/ Quiroz-Schauman & Forslund Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide Skapa en blogg - i korthet!... 2 1 Logga in och beställa en bogg... 2 2 Panel... 3 3 Panel-menyn... 4 4 Inlägg... 4

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Bildhantering 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bildhantering 4 Infoga bild 4 Infoga dokument 5 Redigera bilder 7 Anpassa bild själv via bildverktyget 7 Anslagstavlan

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst Nya sundbyberg.se Webbkoncept v1.0, 2012-04-04 Innehåll 1. Introduktion 2. Webbstrategi 3. Prioriteringar 4. Innehåll startsida 5. Tonalitet 6. Form 7. Interaktivitet och dialog 8. Sociala medier 9. Sökfunktion

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Sida 1 av 10 Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Innehållsförteckning Allmän information 1 Inloggning och startsidan 3 Användarinformation 4 Registrera resultat 5 Tidigare

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (11) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 0550-851 21 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2014-08-22 Dnr 14EV2742 Förteckning enligt 39 personuppgiftslagen

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Bilaga 1 - Kravspecifikation Digital arbetsplats inklusive intranät, dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem

Bilaga 1 - Kravspecifikation Digital arbetsplats inklusive intranät, dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem Bilaga 1 - Kravspecifikation Digital arbetsplats inklusive intranät, dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem Sida 1 av 14 Introduktion Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) avser upphandla produkter

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Uppdaterad webborganisation för SLU

Uppdaterad webborganisation för SLU 1(8) Kommunikationsavdelningen 2015-05-12 Uppdaterad webborganisation för SLU Bakgrund och syfte med förändringen I början av 2015 fanns drygt 1 500 behöriga webbredaktörer eller skribenter vid SLU. Antalet

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager Handbok - Personal Business Manager Innehållsförteckning Vad är?... 2 Portalens uppbyggnad... 3 Övre meny... 3 pråk (Tilläggsmodul )... 3 Visningsläge... 6 Vänster meny... 6 PBM Portalyta... 6 Nyheter

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Allt du behöver veta Föräldrar i

Allt du behöver veta Föräldrar i Föräldrapaketet Förskola, Fritid & Skola Allt du behöver veta Föräldrar i SkolportalN Förskola, Fritid & Skola Nacka Kommun Innehållsförteckning Vad är SkolportalN?... 3 Skolportalens videoguider ett bibliotek

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. ImageVault

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. ImageVault Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund ImageVault 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Imagevault 4 Ladda upp fil 5 Ladda upp fler än fyra bilder samtidigt 7 Snabbuppladda bildalbum 9 Beskrivning kortkommando via

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Lathund Blogg hos moobis.se (skapad av Marie Linder marielinder.se)

Lathund Blogg hos moobis.se (skapad av Marie Linder marielinder.se) Lathund Blogg hos moobis.se (skapad av Marie Linder marielinder.se) 1) Gå till moobis.se 2) Klicka på skapa blogg i menyn längst upp och sedan på 4) Välj användarnamn och fylla i din epostadress. Du kan

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Diarie Ange företagets kontaktperson för upphandlingen med namn, telefonnummer och epostadress.

Diarie Ange företagets kontaktperson för upphandlingen med namn, telefonnummer och epostadress. Karlstads inköpscentral Skallkrav Diarie 9909-14 Namn Nätverkstjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Denna manual innehåller följande ämnen: Strukturen för en lagsida Roller i IdrottOnline Logga in på IdrottOnline Publicera en nyhet Använda en bild (ladda upp

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering?

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Hur får man 20 000 anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Att få alla att arbeta mot samma mål och åstadkomma verklig förändring i verksamheten. Johanna Fransson, projektledare Stadskontoret

Läs mer

Beskrivning av landskapsregeringens webbplats, som även utgör grundpaket för ytterligare framtida webbplatser

Beskrivning av landskapsregeringens webbplats, som även utgör grundpaket för ytterligare framtida webbplatser Beskrivning av landskapsregeringens webbplats, som även utgör grundpaket för ytterligare framtida webbplatser 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sidmallar... 4 3. Beskrivning av ytor i sidmallarna... 7 A.

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Användarmanual medium

Användarmanual medium M Användarmanual medium Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Om IT och webb inte är en teknikfråga vad är det då? Är IT och webb en verksamhetsfråga?

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Titel: Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projekt: Nytt Intranät Idnr: Siffor Delprojekt: Eget projekt Idnr: Siffor Beställare: Projektledare: Kommunchef,

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn september 2015 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer