Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(28) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson (m) Thomas Håkansson (c) Kerstin Johansson (fp) Ronny Pettersson (v) Kenneth Michaelsson (c) observerande ersättare Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Kommundirektör Karl-Olov Svedberg, sekreterare Övriga deltagare, delvis: Per-Erik Thorell, Ylva Haasum, Steven Hodge, Ann-Karin Sonesson, Göran T Andersson, David Gillanders, Christian Björkqvist, Magnus Graad, Laila Jeppsson Utses att justera: Roger Fredriksson Justeringens plats och tid: Stadshuset Sekreterare: Karl-Olov Svedberg Paragrafer: Ordförande: Justerande: JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunledningsenheten Karl-Olov Svedberg

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(28) Innehållsförteckning 399 Information gällande ESMEC projektet Exploatering Sörby samt prissättning Förslag till plan för budgetarbetet samt verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning I nedanstående jämte bilagor följer planering, direktiv och anvisningar för budgetarbetet samt verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning. 6 Budgetprocessen 6 Budgetberedningen 6 Kommunstyrelsens ledamöter utgör budgetberedning. 6 Ram Kompletteringsbudget 7 Verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning 7 Särskild angående kommunens helägda bolag 8 Årsredovisning för Anhållan om tilläggsanslag för rivning av Kalleberga 3: Anhållan om tilläggsäskande för rivning av uthus, Kalleberga 5: Ansökan om tilläggsanslag för byte av VA/spillvattenledningar på Hoby 5:2 13 Deltar i debatten Nya parkeringsytor kring Ronneby resecentrum Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särkilt boende Reservation Remiss av promemorian Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting Förfrågan om kommunalt intresse förvärv av fastigheten Häggatorp 2: Sammanfattning 18 Deltar i debatten Försäljning av del av Järnavik 1: Vårdförbundet Blekinge delårsrapport per augusti 2007 samt revisorernas utlåtande Avsiktsförklaring angående medfinansiering - Leader Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ronneby kommun gällande jobb- och utvecklingsgarantin Avsiktsförklaring avseende IT-samverkan i Blekinge 23 Sammanfattning 23 I debatten deltar 23 Deltar inte i beslutet 23 23

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(28) 414 Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, informationsenheten 24 Konsultuppdrag nya PortalR 24 Bakgrund, underlag för konsultbeställning 24 Bedömd kostnad 24 Konsekvenser om nej Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, geoteknisk undersökning Kurser och konferenser Delgivningsärende 28

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(28) 2007/ Information gällande ESMEC projektet sunderlag 1 Handling Information gällande ESMEC projektet Projektet Empowering Self Management a European Challenge (ESMEC) presenteras av platschef för hälsotorget i Karlskrona Per Thorell, projektledare Ylva Haasum och folkhälsosamordnare Steven Hodge. Sammanfattning ESMEC är ett internationellt EU- projekt som tagit fram hälsofrämjande metoder baserade på kraften i människors egenmakt. Projektet är närvarande i en rad sammanhang i Blekinge, bland annat Internationella hälsokommunikatörer och Att leva ett friskare liv. ESMEC i Blekinge har hälsotorget som arena. Hälsotorget finns vid Kungsmarksplan i Karlskrona. Det är mötesplatsen dit invånarna spontant kan komma för att söka information om egenvård, träna avslappning, gå stavgång eller bara komma och ta en kopp kaffe och samtidigt titta på konstutställningar från lokala konstnärer. Hälsotorget erbjuder kostrådgivning, professionell hjälp med viktminskning eller stresshantering. Här finns egenvårdsbroschyrer på sju olika språk. Målet är att få ett mer aktivt Hälsotorg även i Ronneby Kommun. Projektledare Ylva Haasum informerar även om en planerad fortsättning på projektet och den ansökan som ska lämnas till Europeiska Socialfonden. Den nya ansökan kommer att koncentreras kring hälsotorg och integrationsåtgärder. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamot Margareta Yngveson, S, och observerande ersättare Kenneth Michaelsson, C. Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet.

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(28) 2007/ Exploatering Sörby samt prissättning sunderlag 1 Handling Exploatering Sörby samt prissättning. Näringslivsutvecklare Göran T Andersson föredrar om exploatering och om marknadsföring för området Sörby Öst och Sörby Väst. Statsarkitekt David Gillanders föredrar om det pågående projektet och dess exploatering. Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2005, 43/2005, att anslå 12,5 mkr för exploatering av industriområde Sörby Öst. Kommunstyrelsen hade i samma ärende beslutat att priset för industrimark inom Sörby Väst ska vara samma som inom Sörby Öst samt att Anna-Karin Sonesson ska ha beslutsattest för exploateringsutgifterna med kommunjurist Johan Braw som ersättare. Kalkylen indikerade på ett pris på 175kr/kvm inkluderat VA och el. I juni 2006, 128/2006, beslutade Kommunfullmäktige att anslå kr för att fullfölja exploateringen av industriområde Sörby Väst. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta om ny prissättning för råtomtmark inom Sörby Öst och SörbyVäst. Attesträtten enligt tidigare beslut föreslås justeras så att en ny ersättare utses. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, och ledamöterna Ronny Pettersson, V, Thomas Håkansson, C, Margareta Yngveson, S, och observerande ersättare Kenneth Michelsson, C. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen fatta följande beslut. Kommunstyrelsen beslutar att Kanslichef Iréne Robertsson ges beslutsattest för exploateringsutgifter för området Sörby Öst och Sörby Väst som ersättare för Anna-Karin Sonesson. Exp: Iréne Robertsson

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(28) 2007/ Förslag till plan för budgetarbetet samt verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning 2008 sunderlag 1 Handling Förslag till plan för budgetarbetet samt verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning 2008 Ekonomichef Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag Sammanfattning I nedanstående jämte bilagor följer planering, direktiv och anvisningar för budgetarbetet samt verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning. Budgetprocessen Budgetberedningen Kommunstyrelsens ledamöter utgör budgetberedning. Bokslutsgenomgång Budgetprocessen startar med de bokslutsgenomgångar som genomförs i februari. Bokslut för 2007, budget 2008 och plan 2009 är en del i beredningen av rambeslut för Samtliga nämnder och helägda bolag föredrar inför budgetberedningens ledamöter. Föredragningarna disponeras enligt följande: års verksamhet; a/ måluppfyllelse, b/ väsentliga händelser, c/ väsentligt avseende det ekonomiska utfallet. 2. Framtidsutsikter. Redovisningen ska i förekommande fall stödjas av för verksamheten och dess ekonomi väsentliga verksamhetsmått. Blanketter för den ekonomiska uppföljningen distribueras av ekonomienheten. Ram 2009 Den process som beskrivs för vårens budgetberedning ser annorlunda ut än tidigare. Vårens budgetberedning fokuserar i större utsträckning på verksamhetsmått, verksamhetsförändringar, mål och riktlinjer, direktiv och andra politiska prioriteringar. I och med detta är förhoppningen ökad transparens avseende resursfördelningen och återrapporteringen av såväl verksamheten som ekonomin. (Se bilaga 1). Efter bokslutsdiskussionerna har nämnderna att inkomma med verksamhetsmått och verksamhetsförändringar till grund för budgetberedningens förslag till resursfördelning.

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(28) De verksamhetsmått som ska användas ska arbetas fram av förvaltningsorganisationen och ska därefter accepteras av Kommunstyrelsen och nämnden. Det övergripande arbetet med att ta fram verksamhetsmått som grund för resursfördelning ska initialt koncentreras till verksamheterna för förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg och handikappomsorg. För övriga verksamheter har respektive nämnd/verksamhet att på egen hand ta fram underlag till budgetberedningen. Budgetberedningen har, förutom att anpassa verksamheten efter bedömd produktionsutveckling, att ta ställning till kvalitativa aspekter, samt andra politiska prioriteringar. Till ovanstående ska kopplas mätbara mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Med den senaste fullmäktigebudgetens plan 2009 som ekonomisk bas har budgetberedningen att utifrån ovanstående föreslå omfördelning, tillägg eller avdrag till nämndernas ekonomiska ramar. Till tilldelad ram läggs mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning samt i förekommande fall direktiv om exempelvis personaltäthet, eller andra former av direktiv kopplade till 2009 års budget eller framtida budgetplaner. Verksamhetsförändringar som önskas av nämnden och som kräver nya beslut ska tas upp i särskild ordning. Förslagets syfte och ekonomiska konsekvenser ska framgå av nämndens underlag. Budgetberedning sker i april och Kommunfullmäktige fattar beslut om ramar i maj. Ekonomienheten tar fram blanketter för vårens budgetarbete. Respektive nämnd/verksamhet kommer i stor utsträckning att kunna påverka innehållet, d v s vad som bedöms relevant för att budgetberedningen ska kunna ge ett förslag till beslut om ramar för Efter fattat beslut i KF har respektive nämnd att upprätta och besluta om internbudget före september månads utgång. Väsentliga omdispositioner ska beskrivas för budgetberedningen. Nämndernas internbudgetar ska i sammandrag tillställas ekonomienheten i september. Blanketter för denna rapportering tillhandahålls av ekonomienheten. Budgetberedning sker i oktober och Kommunfullmäktige fastställer slutligen budgeten för 2009 och plan i november. Kompletteringsbudget Äskande om kompletteringsmedel omfattar ingen löpande verksamhet, utan enbart särskilda projekt, som löper över räkenskapsåren och där hänsyn till detta ej kunnat tas i samband med budgetarbetet, samt investeringsprojekt. Verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning Formaliserad uppföljning sker tertialvis. Ekonomienheten tillhandahåller mallar och närmare anvisningar för uppföljningen.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(28) Samtliga nämnder och kommunens helägda bolag har att iaktta de övergripande målen. Nämnderna och kommunens helägda bolag ska i de delar de är tillämpliga i respektive verksamhet skapa rutiner för att arbeta i enlighet med de intentioner som anges, samt skapa rutiner för uppföljning, utvärdering och rapportering. Om nämnden tvingas vidta särskilda åtgärder för att nå ekonomisk balans ska dessa åtgärder redovisas i samband med rapporterna. Vid väsentliga avvikelser ska rapportering ske utan dröjsmål utan att invänta en formell tertialrapport. Utöver ovanstående gäller för respektive budgetansvarig att månatligen följa sin verksamhet. Skulle väsentliga avvikelser uppstå ska rapportering ske till närmast överordnade led. Verksamhetschef rapporterar till nämnd, vilken ska om anledning föreligger rapportera till kommunstyrelsen. Rapport ska i varje led innehålla analys och förslag till åtgärd. Särskild angående kommunens helägda bolag Bolagsstyrelserna tar ställning till en preliminär budget som ska vara ekonomienheten tillhanda enligt tidplanen. Budgeten ska förutom 2008 innehålla en plan för de därpå följande två åren. Detta gäller även planerade investeringsaktiviteter. Enligt ägardirektiven har bolagen att till kommunstyrelsen lämna beslutade budgetar senast i januari månad. Bolagen har att i enlighet med tidplanen att avge tertialrapporter och årsredovisning. Årsredovisning för 2008 Anvisningar angående bokslutsarbetet tillhandahålls från ekonomienheten i november Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen följande beslut. Kommunfullmäktige tillstyrker Förslag till plan för budgetarbetet samt verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning 2008.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(28) 2007/ Anhållan om tilläggsanslag för rivning av Kalleberga 3:51 sunderlag 1 Handling Anhållan om tilläggsanslag för rivning av Kalleberga 3:51, Tekniska nämnden Tekniska nämnden 155/2007. Kalleberga 3:51, Ronnebyvägen 48 i Kallinge, förslag till rivning av fastigheten. Bakgrund I samband med upprättande av gällande detaljplan, år 1988, inlöstes fastigheten Kalleberga 3:51 för rivning. Fastigheten är enligt gällande planbestämmelse markerad som grönområde. I november 2001 anhöll Bygg- och fastighetsenheten hos Byggnadsnämnden om planändring för att kunna genomföra en försäljning av fastigheten Kalleberga 3:51. Mot bakgrund av att fastigheten inlösts för rivning krävdes för försäljning att byggrätten återfås, d.v.s. ändring av detaljplanen så att den åter anger bostadsändamål för Kalleberga 3:51. Ärendet har aktualiserats vid flera tillfällen. I november 2003 behandlade Tekniska nämnden ärende om försäljning av fastigheten till dåvarande hyresgäster. Tekniska nämnden beslutade i juni 2004 ( 82) att tillstyrka försäljning av fastigheten Kalleberga 3:51. I augusti 2004 ( 103) tillstyrktes försäljning till nuvarande hyresgäst till köpesumman kronor samt beslutades att i avtalet skriva in att köparen skall stå för alla buller dämpande åtgärder som krävs för fastigheten. Förslag tilländring av gällande detaljplan behandlades av Byggnadsnämnden i december Nämnden gav Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut planförslaget på samrådsremiss enligt reglerna för enkelt planförfarande. Bedömning Undertecknad har den 8 oktober 2007 sagt upp hyresavtalet med hyresgästen för bostaden Kalleberga 3:51. Uppsägningen beror på upprepade bristande betalningar. Förslag till planändring har till dags dato inte underställts Byggnadsnämnden för beslut. Det innebär att gällande planbestämmelse anger grönområde för fastigheten och att den således förutsätts rivas. Omständigheterna i ärendet talar för att försäljningen av fastigheten Kalleberga 3:51 inte genomförs. Gällande detaljplan för fastigheten föreskriver grönområde, vilket talar för att tidigare planerad rivning genomförs till en uppskattad kostnad om ca kr. Kommundirektör/ tf byggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson föreslår att Tekniska nämnden beslutar att försäljningen av fastigheten Kalleberga 3:51 avbryts, att Byggnadsnämnden meddelas att begäran om detaljplaneändring återtas, att fastigheten Kalleberga 3:51 rivs.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(28) Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att försäljningen av fastigheten Kalleberga 3:51 avbryts och att Byggnadsnämnden meddelas att begäran om detaljplaneändring återtas. Tillstyrka rivning av fastigheten Kalleberga 3:51, att rivningen lämnas ut på anbud samt att hos Kommunfullmäktige ansöka om ett tilläggsanslag om kr för att genomföra rivningen. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen följande beslutsförslag. Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka rivning av fastigheten Kalleberga 3:51 och beslutar att anslå ett tilläggsanslag om kr för genomförande av rivningen. Finansiering sker genom att ianspråkta kronor från Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(28) 2007/ Anhållan om tilläggsäskande för rivning av uthus, Kalleberga 5:8 sunderlag 1 Handling Anhållan om tilläggäskande för rivning av uthus, Tekniska nämnden Tekniska nämnden 154/2007. Kalleberga 5:8, rivning av del av fastigheten, uthus. Bygg- och fastighetsenheten innehar fastigheten Kalleberga 5:8 i sin ägo. Fastigheten består av en fotoateljé (museum) samt ett uthus. Grannar till fastigheten har klagat på att uthuset som står intill tomgränsen håller på att förfalla och har framfört önskemål att Bygg- och fastighetsenheten river uthuset. Tekniska nämnden har behandlat ärendet under 128/07 där det beslutades: Att återremittera ärendet till Bygg- och fastighetsenheten för ytterligare utredning om tomtfrågan samt att översända ärendet till Biblioteks- och kulturnämnden för yttrande avseende återställning av tomten till friluftsateljé. Biblioteks och kulturnämnden har under 84/07 i sitt yttrande ej tagit ställning till själva tomtfrågan utan har behandlat fotoateljén. De förordar även att Tekniska nämnden skall inhämta synpunkter från Blekinge museum i frågan. Bygg- och fastighetsenheten föreslår att Tekniska nämnden beslutar att riva uthuset på Kalleberg 5:8 och att i samband med rivningen snygga till tomten. Att ärendet avseende rivning lämnas ut på anbud, samt ansöka om ett tilläggsanslag om kr hos Kommunfullmäktige för genomförande. I debatten deltar ordförande Bengt-Christer Nilsson, S, Monia Svensson, C, Susanne Östergaard, FP, Willy Persson, RP, samt tjänstgörande ersättaren Bengt Wihlstrand, M. Yrkande Bengt-Christer Nilsson, S, yrkar att uthuset på fastigheten Kalleberga 5:8 rives och att rivning lämnas ut på anbud, samt att ansöka om ett tilläggsanslag om kr hos Kommunfullmäktige för genomförande. Monia Svensson, C, yrkar att avvakta en fortsatt utredning av ärendet, att Parkenheten får i uppdrag att röja upp i trädgården, och att snygga till uthuset. Propositionsordning Ordförande Bengt-Christer Nilsson, S, ställer proposition på framförda yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt hans förslag.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(28) Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes, den som bifaller Bengt-Christer Nilsson, S, förslag om att riva uthuset röstar ja och den som vill bifalla Monia Svensson, C, förslag om att avvakta en fortsatt utredning rösta nej. Omröstningsresultat Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, nio ja-röster och två nej-röster. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar tillstyrka en rivning av uthuset på Kalleberga 5:8, att rivning lämnas ut på anbud, samt att ansöka om ett tilläggsanslag om kr hos Kommunfullmäktige för genomförandet. Reservation Monia Svensson, C, reserverar till förmån för eget yrkande. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Thomas Håkansson, C, Margareta Yngveson, S. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar att anslå ett tilläggsanslag för rivning av Kalleberga 5:8 med kronor. Finansiering sker genom att ianspråkta kronor från Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(28) 2007/ Ansökan om tilläggsanslag för byte av VA/spillvattenledningar på Hoby 5:2 sunderlag 1 Handling Ansökan om tilläggsanlsag för byte av VA/spillvattenledningar på Hoby 5:2. Tekniska nämnden 156/2007. Ansökan om tilläggsanslag. Bygg- och fastighetsenheten håller på med ombyggnad av fastigheten Ronneby Hoby 5:2, Tingsgården i Bräkne-Hoby. Fastigheten skall användas till förskoleverksamhet. I samband med byggnationen upptäcktes att VA/spillvatten-ledningar till fastigheten var undermåliga och måste bytas. Ronneby Miljöteknik har filmat och konstaterat att så är fallet. Kostnaden för att åtgärda detta är beräknad till ca kr. Bygg- och fastighetsenheten föreslår att Tekniska nämnden ansöker hos Kommunfullmäktige om ett tillägganslag om kr för att byta VA/spillvatten-ledningar på fastigheten Ronneby Hoby 5:2, Tingsgården, i Bräkne-Hoby I debatten deltar ordförande Bengt-Christer Nilsson, S, och Mats Paulsson, C. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige ansöka om ett tilläggsanslag om kr för byte av VA/Spillvattenledningar på Hoby 5:2, Tingsgården, i Bräkne-Hoby. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen följande beslut. Kommunfullmäktige tillstyrker genomförandet av byte av VA/spillvattenledning på fastigheten Hoby 5:2, Tingsgården, Bräkne-Hoby. Arbetsutskottet lämnar i uppdrag till Kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson att undersöka möjligheten till att använda Tekniska nämndens konto för smärre investeringar.

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(28) 2007/ Nya parkeringsytor kring Ronneby resecentrum sunderlag 1 Handling Nya parkeringsytor kring Ronneby resecentrum, Magnus Graad Trafik, mark- och exploateringsingenjör Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Nya parkeringsytor kring Ronneby resecentrum Bakgrund I samband med ombyggnaden av Ronneby resecentrum med omnejd har två stycken områden blivit outnyttjade, dels den nordligaste delen av Fridhemsvägen, dels området norr om den nya anslutningsvägen till kv. Loket. Dessa områden är strategiskt bra lägen för kompletterande parkeringsplatser. Diskussion Ytan vid den nordligaste delen av Fridhemsvägen, se bifogad ritning, skapades i och med att järnvägsövergången stängdes för biltrafik. Det gynnsamma läget i nära anslutning både till centrala Ronneby och till Resecentrum gör att denna lämpar sig väl till husbilsplatser, något under ett antal år efterfrågats inom kommunen. Detta förslag fick bifall vid planberedningen den 12 september Bedömd kostnad för genomförandet är 100 tkr och platserna bedöms vara färdigställda före semestern Arbetet sker i egen regi. Ytan i anslutning till infartsvägen till kv. Loket, se bifogad ritning, uppkom då förrådet som tidigare stod där revs i samband med fastighetsbytet som uppkom på grund av byggnationen av GC-port vid Angelskogsvägen. Inom ombyggnaden av Ronneby resecentrum uppfördes ny gång- och cykelväg utmed järnvägsspåret förbi aktuell yta, något som medför att denna yta lämpar sig väl till kompletterande parkeringsplatser. Även detta förslag fick bifall vid planberedningen den 12 september Bedömd kostnad för genomförandet är 130 tkr och platserna bedöms vara färdigställda före semestern Arbetet sker i egen regi. Förslag till beslut Gatuenheten föreslår att Kommunfullmäktige anslår 230 tkr till iordningställande av de två parkeringsområdena i anslutning till Ronneby resecentrum. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, och ledamöterna Thomas Håkansson, C, Margareta Yngveson, S, samt Ronny Pettersson, V.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(28) Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige följande beslut. Kommunfullmäktige bifaller förslag om att inrätta två parkeringsområden i anslutning till Ronneby resecentrum.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(28) 2007/ Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särkilt boende sunderlag 1 Handling Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särkilt boende from Verksamhetschef Laila Jeppsson lämnar följande beslutsförslag angående Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särskilt boende. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Margareta Yngveson, S, Thomas Håkansson, C, Roger Fredriksson, M, och observerande ersättare Kenneth Michaelsson, C. Yrkanden Ordförande JanAnders Palmqvist, S, yrkar bifall enligt Omsorgsnämndens förslag. Roger Fredriksson, M, yrkar under rubriken Inkomster att punkterna Privata pensionsförsäkringar och Inkomst av kapital stryks. Propositionsordning Ordförande JanAnders Palmqvist, S, ställer proposition på eget yrkande och därefter proposition på Roger Fredriksson, M, yrkande. Proposition 1 Ordförande JanAnders Palmqvist, S, ställer proposition på eget yrkande och finner bifall på eget yrkande. Proposition 2 Ordförande JanAnders Palmqvist, S, ställer proposition på Roger Fredriksson, M, yrkande och finner avslag. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen följande beslut. Kommunfullmäktige bifaller Omsorgsnämndens Förslag tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särskilt boende. Reservation Roger Fredriksson, M, reserverar sig till förmån för eget yrkande.

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(28) 2007/ Remiss av promemorian Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting sunderlag 1 Handling Remiss av promemorian Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting, Finansdepartementet 2 Remiss utg Nils Ingmar Thorell besvaras senast Handling Förslag till yttrande över minoritetsåterremiss i kommuner och landsting, Kommunfullmäktige presidie, Kommunfullmäktiges presidium lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Förslag till yttrande över Ds 2007:42, Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting Kommunfullmäktiges presidium har behandlat promemorian från Finansdepartementet angående minoritetsåterremiss i kommuner och landsting. I de första förslaget av två föreslås att kommunallagen förtydligas så att motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt återremiss. Det innebär i praktiken att en minoritet som begär återremiss också ska också bestämma motiveringen till beslutet. Den nuvarande lagstiftningen ger majoriteten denna möjlighet. Vi tillstyrker den föreslagna ändringen och anser att den är logisk. Det andra förslaget om återremiss innebär att en minoritet kan begära återremiss även om ärendet tidigare har återremitterats på begäran av en majoritet. Även denna ändring tillstyrker fullmäktiges presidium. Det innebär i praktiken att en minoritet har möjlighet till en återremiss utifrån sin bedömning. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen följande beslut. Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med Kommunfullmäktiges presidies förslag.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(28) 2007/ Förfrågan om kommunalt intresse förvärv av fastigheten Häggatorp 2:179 sunderlag 1 Handling Förvärv av fastigheten Häggatorp 2:179, Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Eva Färm Nielsen har för avsikt att sälja fastigheten Häggatorp 2:179 för kronor och undrar om Ronneby Kommun är intresserad av att förvärva fastigheten. Statsarkitekt David Gillanders anger att fastigheten utgör växthus mellan Häggatorpsvägen och Rinkvägen intill Kockumhallen i Kallinge. För utveckling av idrottsanläggningen i framtiden kan förvärv av fastigheten vara intressant. Taxeringsvärdet är kronor varav kronor är för byggnad och är för mark. Det anger ett marknadsvärde på ca kronor. Byggnadsnämnden tillstyrker försäljning till marknadsvärde och översänder ärendet till Kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. Byggnadsnämnden skriver att Kommunstyrelsen bör avsätta medel för att iordningställa området. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngveson, S, ochronny Pettersson, V. Arbetsutskottet uppdrar till Statsarkitekt David Gillanders att återkomma med närmare förslag om förvärv av fastigheten Häggatorp 2:179. Ärendet tas upp till Kommunstyrelsen sammanträde i januari Exp: Statsarkitekt David Gillanders

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(28) 2006/ Försäljning av del av Järnavik 1:1 sunderlag 1 Handling Järnavik 1:1, del av - Förvärv alt nyttjanderätt 2 Handling Försäljning av del av Järnavik 1:1 Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Bo Ahlström, fastighetsägare till Järnavik 1:40 har ett nyttjanderättsavtal med Ronneby kommun som gäller t.o.m. den 25 maj Nyttjanderättsavtalet avser del av fastigheten Järnavik 1:1 om ca 2800 kvadratmeter som gränsar till Järnavik 1:40. Bo Ahlström menar att avtalet ger honom rätt att förvärva markbiten för ett belopp av fem kronor per kvadratmeter. Bo Ahlström önskar nu fullfölja det ursprungliga köpet och önskar därför friköpa den del han har nyttjanderättsavtal på. Statsarkitekt David Gillanders anför att det nyttjanderättsavtalet som finns inskrivet i fastighetsboken inte ger Ahlström rätt till köp. Bo Ahlström har redovisat ett annat avtal som ingicks mellan honom och den förre markägaren. Det avtalet godkändes dock aldrig av inskrivningsmyndigheten. Statsarkitekt David Gillanders förslag till beslut är att Byggnadsnämnden beslutar avstyrka försäljning del av Järnavik 1:1 för fem kronor per kvadratmeter och översänder ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar tillstyrka försäljning av del av Järnavik 1:1 för marknadspris och översänder ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, och ledamöterna Ronny Pettersson, V, och Margareta Yngveson, S. Arbetsutskottet tillstyrker försäljning del av Järnavik 1:1 till marknadspris och ger Statsarkitekt David Gillanders i uppdrag att ta fram avtalsförslag till Kommunstyrelsens sammanträde i januari Exp Statsarkitekt David Gillanders

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(28) 2007/ Vårdförbundet Blekinge delårsrapport per augusti 2007 samt revisorernas utlåtande sunderlag 1 Handling Delårsrapport per augusti 2007 samt revisorernas utlåtande, Vårdförbundet Blekinge Utlåtande från revisorerna i Vårdförbundet Blekinge avseende delårsrapport augusti Sammanfattning Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Vi har översiktligt granskat Vårdförbundet Blekinges delårsrapport per En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Det redovisade resultatet för perioden uppgår till 3,6 miljoner kr. I delårsrapporten redovisas ingen resultatprognos men det framgår att resultatet för år 2007 beräknas uppgå till ca 4 miljoner kr. Vi bedömer att: Delårsrapporten uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen, Förbundet kommer att uppnå ekonomisk balans för år 2007, Direktionens finansiella mål enligt budget 2007 kommer att uppfyllas, Direktionens verksamhetsmässiga mål enligt budget 2007 kommer att uppfyllas för de mål där utvärdering sker. För de mål där ingen utvärdering görs kan vi inte göra någon bedömning. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen följande beslut. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Vårdförbundet Blekinges delårsrapport per augusti 2007 samt revisorernas utlåtande till Kommunfullmäktige för kännedom.

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2012-10-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-17 30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Peter

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Bo Johansson (s) tjg 264-266, 269-278, 279 delvis, 281, 283-288. Roger Fredriksson. Kenneth Michaelsson (c)

Bo Johansson (s) tjg 264-266, 269-278, 279 delvis, 281, 283-288. Roger Fredriksson. Kenneth Michaelsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(63) 2012-10-09 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.05 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

2012-01-16. Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist, (s) 1-4, 8, 12

2012-01-16. Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist, (s) 1-4, 8, 12 Sammanträdesprotokoll 1(22) 2012-01-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16 00 ande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer