Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(28) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson (m) Thomas Håkansson (c) Kerstin Johansson (fp) Ronny Pettersson (v) Kenneth Michaelsson (c) observerande ersättare Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Kommundirektör Karl-Olov Svedberg, sekreterare Övriga deltagare, delvis: Per-Erik Thorell, Ylva Haasum, Steven Hodge, Ann-Karin Sonesson, Göran T Andersson, David Gillanders, Christian Björkqvist, Magnus Graad, Laila Jeppsson Utses att justera: Roger Fredriksson Justeringens plats och tid: Stadshuset Sekreterare: Karl-Olov Svedberg Paragrafer: Ordförande: Justerande: JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunledningsenheten Karl-Olov Svedberg

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(28) Innehållsförteckning 399 Information gällande ESMEC projektet Exploatering Sörby samt prissättning Förslag till plan för budgetarbetet samt verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning I nedanstående jämte bilagor följer planering, direktiv och anvisningar för budgetarbetet samt verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning. 6 Budgetprocessen 6 Budgetberedningen 6 Kommunstyrelsens ledamöter utgör budgetberedning. 6 Ram Kompletteringsbudget 7 Verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning 7 Särskild angående kommunens helägda bolag 8 Årsredovisning för Anhållan om tilläggsanslag för rivning av Kalleberga 3: Anhållan om tilläggsäskande för rivning av uthus, Kalleberga 5: Ansökan om tilläggsanslag för byte av VA/spillvattenledningar på Hoby 5:2 13 Deltar i debatten Nya parkeringsytor kring Ronneby resecentrum Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särkilt boende Reservation Remiss av promemorian Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting Förfrågan om kommunalt intresse förvärv av fastigheten Häggatorp 2: Sammanfattning 18 Deltar i debatten Försäljning av del av Järnavik 1: Vårdförbundet Blekinge delårsrapport per augusti 2007 samt revisorernas utlåtande Avsiktsförklaring angående medfinansiering - Leader Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ronneby kommun gällande jobb- och utvecklingsgarantin Avsiktsförklaring avseende IT-samverkan i Blekinge 23 Sammanfattning 23 I debatten deltar 23 Deltar inte i beslutet 23 23

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(28) 414 Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, informationsenheten 24 Konsultuppdrag nya PortalR 24 Bakgrund, underlag för konsultbeställning 24 Bedömd kostnad 24 Konsekvenser om nej Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, geoteknisk undersökning Kurser och konferenser Delgivningsärende 28

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(28) 2007/ Information gällande ESMEC projektet sunderlag 1 Handling Information gällande ESMEC projektet Projektet Empowering Self Management a European Challenge (ESMEC) presenteras av platschef för hälsotorget i Karlskrona Per Thorell, projektledare Ylva Haasum och folkhälsosamordnare Steven Hodge. Sammanfattning ESMEC är ett internationellt EU- projekt som tagit fram hälsofrämjande metoder baserade på kraften i människors egenmakt. Projektet är närvarande i en rad sammanhang i Blekinge, bland annat Internationella hälsokommunikatörer och Att leva ett friskare liv. ESMEC i Blekinge har hälsotorget som arena. Hälsotorget finns vid Kungsmarksplan i Karlskrona. Det är mötesplatsen dit invånarna spontant kan komma för att söka information om egenvård, träna avslappning, gå stavgång eller bara komma och ta en kopp kaffe och samtidigt titta på konstutställningar från lokala konstnärer. Hälsotorget erbjuder kostrådgivning, professionell hjälp med viktminskning eller stresshantering. Här finns egenvårdsbroschyrer på sju olika språk. Målet är att få ett mer aktivt Hälsotorg även i Ronneby Kommun. Projektledare Ylva Haasum informerar även om en planerad fortsättning på projektet och den ansökan som ska lämnas till Europeiska Socialfonden. Den nya ansökan kommer att koncentreras kring hälsotorg och integrationsåtgärder. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamot Margareta Yngveson, S, och observerande ersättare Kenneth Michaelsson, C. Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet.

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(28) 2007/ Exploatering Sörby samt prissättning sunderlag 1 Handling Exploatering Sörby samt prissättning. Näringslivsutvecklare Göran T Andersson föredrar om exploatering och om marknadsföring för området Sörby Öst och Sörby Väst. Statsarkitekt David Gillanders föredrar om det pågående projektet och dess exploatering. Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2005, 43/2005, att anslå 12,5 mkr för exploatering av industriområde Sörby Öst. Kommunstyrelsen hade i samma ärende beslutat att priset för industrimark inom Sörby Väst ska vara samma som inom Sörby Öst samt att Anna-Karin Sonesson ska ha beslutsattest för exploateringsutgifterna med kommunjurist Johan Braw som ersättare. Kalkylen indikerade på ett pris på 175kr/kvm inkluderat VA och el. I juni 2006, 128/2006, beslutade Kommunfullmäktige att anslå kr för att fullfölja exploateringen av industriområde Sörby Väst. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta om ny prissättning för råtomtmark inom Sörby Öst och SörbyVäst. Attesträtten enligt tidigare beslut föreslås justeras så att en ny ersättare utses. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, och ledamöterna Ronny Pettersson, V, Thomas Håkansson, C, Margareta Yngveson, S, och observerande ersättare Kenneth Michelsson, C. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen fatta följande beslut. Kommunstyrelsen beslutar att Kanslichef Iréne Robertsson ges beslutsattest för exploateringsutgifter för området Sörby Öst och Sörby Väst som ersättare för Anna-Karin Sonesson. Exp: Iréne Robertsson

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(28) 2007/ Förslag till plan för budgetarbetet samt verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning 2008 sunderlag 1 Handling Förslag till plan för budgetarbetet samt verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning 2008 Ekonomichef Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag Sammanfattning I nedanstående jämte bilagor följer planering, direktiv och anvisningar för budgetarbetet samt verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning. Budgetprocessen Budgetberedningen Kommunstyrelsens ledamöter utgör budgetberedning. Bokslutsgenomgång Budgetprocessen startar med de bokslutsgenomgångar som genomförs i februari. Bokslut för 2007, budget 2008 och plan 2009 är en del i beredningen av rambeslut för Samtliga nämnder och helägda bolag föredrar inför budgetberedningens ledamöter. Föredragningarna disponeras enligt följande: års verksamhet; a/ måluppfyllelse, b/ väsentliga händelser, c/ väsentligt avseende det ekonomiska utfallet. 2. Framtidsutsikter. Redovisningen ska i förekommande fall stödjas av för verksamheten och dess ekonomi väsentliga verksamhetsmått. Blanketter för den ekonomiska uppföljningen distribueras av ekonomienheten. Ram 2009 Den process som beskrivs för vårens budgetberedning ser annorlunda ut än tidigare. Vårens budgetberedning fokuserar i större utsträckning på verksamhetsmått, verksamhetsförändringar, mål och riktlinjer, direktiv och andra politiska prioriteringar. I och med detta är förhoppningen ökad transparens avseende resursfördelningen och återrapporteringen av såväl verksamheten som ekonomin. (Se bilaga 1). Efter bokslutsdiskussionerna har nämnderna att inkomma med verksamhetsmått och verksamhetsförändringar till grund för budgetberedningens förslag till resursfördelning.

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(28) De verksamhetsmått som ska användas ska arbetas fram av förvaltningsorganisationen och ska därefter accepteras av Kommunstyrelsen och nämnden. Det övergripande arbetet med att ta fram verksamhetsmått som grund för resursfördelning ska initialt koncentreras till verksamheterna för förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg och handikappomsorg. För övriga verksamheter har respektive nämnd/verksamhet att på egen hand ta fram underlag till budgetberedningen. Budgetberedningen har, förutom att anpassa verksamheten efter bedömd produktionsutveckling, att ta ställning till kvalitativa aspekter, samt andra politiska prioriteringar. Till ovanstående ska kopplas mätbara mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Med den senaste fullmäktigebudgetens plan 2009 som ekonomisk bas har budgetberedningen att utifrån ovanstående föreslå omfördelning, tillägg eller avdrag till nämndernas ekonomiska ramar. Till tilldelad ram läggs mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning samt i förekommande fall direktiv om exempelvis personaltäthet, eller andra former av direktiv kopplade till 2009 års budget eller framtida budgetplaner. Verksamhetsförändringar som önskas av nämnden och som kräver nya beslut ska tas upp i särskild ordning. Förslagets syfte och ekonomiska konsekvenser ska framgå av nämndens underlag. Budgetberedning sker i april och Kommunfullmäktige fattar beslut om ramar i maj. Ekonomienheten tar fram blanketter för vårens budgetarbete. Respektive nämnd/verksamhet kommer i stor utsträckning att kunna påverka innehållet, d v s vad som bedöms relevant för att budgetberedningen ska kunna ge ett förslag till beslut om ramar för Efter fattat beslut i KF har respektive nämnd att upprätta och besluta om internbudget före september månads utgång. Väsentliga omdispositioner ska beskrivas för budgetberedningen. Nämndernas internbudgetar ska i sammandrag tillställas ekonomienheten i september. Blanketter för denna rapportering tillhandahålls av ekonomienheten. Budgetberedning sker i oktober och Kommunfullmäktige fastställer slutligen budgeten för 2009 och plan i november. Kompletteringsbudget Äskande om kompletteringsmedel omfattar ingen löpande verksamhet, utan enbart särskilda projekt, som löper över räkenskapsåren och där hänsyn till detta ej kunnat tas i samband med budgetarbetet, samt investeringsprojekt. Verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning Formaliserad uppföljning sker tertialvis. Ekonomienheten tillhandahåller mallar och närmare anvisningar för uppföljningen.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(28) Samtliga nämnder och kommunens helägda bolag har att iaktta de övergripande målen. Nämnderna och kommunens helägda bolag ska i de delar de är tillämpliga i respektive verksamhet skapa rutiner för att arbeta i enlighet med de intentioner som anges, samt skapa rutiner för uppföljning, utvärdering och rapportering. Om nämnden tvingas vidta särskilda åtgärder för att nå ekonomisk balans ska dessa åtgärder redovisas i samband med rapporterna. Vid väsentliga avvikelser ska rapportering ske utan dröjsmål utan att invänta en formell tertialrapport. Utöver ovanstående gäller för respektive budgetansvarig att månatligen följa sin verksamhet. Skulle väsentliga avvikelser uppstå ska rapportering ske till närmast överordnade led. Verksamhetschef rapporterar till nämnd, vilken ska om anledning föreligger rapportera till kommunstyrelsen. Rapport ska i varje led innehålla analys och förslag till åtgärd. Särskild angående kommunens helägda bolag Bolagsstyrelserna tar ställning till en preliminär budget som ska vara ekonomienheten tillhanda enligt tidplanen. Budgeten ska förutom 2008 innehålla en plan för de därpå följande två åren. Detta gäller även planerade investeringsaktiviteter. Enligt ägardirektiven har bolagen att till kommunstyrelsen lämna beslutade budgetar senast i januari månad. Bolagen har att i enlighet med tidplanen att avge tertialrapporter och årsredovisning. Årsredovisning för 2008 Anvisningar angående bokslutsarbetet tillhandahålls från ekonomienheten i november Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen följande beslut. Kommunfullmäktige tillstyrker Förslag till plan för budgetarbetet samt verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning 2008.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(28) 2007/ Anhållan om tilläggsanslag för rivning av Kalleberga 3:51 sunderlag 1 Handling Anhållan om tilläggsanslag för rivning av Kalleberga 3:51, Tekniska nämnden Tekniska nämnden 155/2007. Kalleberga 3:51, Ronnebyvägen 48 i Kallinge, förslag till rivning av fastigheten. Bakgrund I samband med upprättande av gällande detaljplan, år 1988, inlöstes fastigheten Kalleberga 3:51 för rivning. Fastigheten är enligt gällande planbestämmelse markerad som grönområde. I november 2001 anhöll Bygg- och fastighetsenheten hos Byggnadsnämnden om planändring för att kunna genomföra en försäljning av fastigheten Kalleberga 3:51. Mot bakgrund av att fastigheten inlösts för rivning krävdes för försäljning att byggrätten återfås, d.v.s. ändring av detaljplanen så att den åter anger bostadsändamål för Kalleberga 3:51. Ärendet har aktualiserats vid flera tillfällen. I november 2003 behandlade Tekniska nämnden ärende om försäljning av fastigheten till dåvarande hyresgäster. Tekniska nämnden beslutade i juni 2004 ( 82) att tillstyrka försäljning av fastigheten Kalleberga 3:51. I augusti 2004 ( 103) tillstyrktes försäljning till nuvarande hyresgäst till köpesumman kronor samt beslutades att i avtalet skriva in att köparen skall stå för alla buller dämpande åtgärder som krävs för fastigheten. Förslag tilländring av gällande detaljplan behandlades av Byggnadsnämnden i december Nämnden gav Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut planförslaget på samrådsremiss enligt reglerna för enkelt planförfarande. Bedömning Undertecknad har den 8 oktober 2007 sagt upp hyresavtalet med hyresgästen för bostaden Kalleberga 3:51. Uppsägningen beror på upprepade bristande betalningar. Förslag till planändring har till dags dato inte underställts Byggnadsnämnden för beslut. Det innebär att gällande planbestämmelse anger grönområde för fastigheten och att den således förutsätts rivas. Omständigheterna i ärendet talar för att försäljningen av fastigheten Kalleberga 3:51 inte genomförs. Gällande detaljplan för fastigheten föreskriver grönområde, vilket talar för att tidigare planerad rivning genomförs till en uppskattad kostnad om ca kr. Kommundirektör/ tf byggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson föreslår att Tekniska nämnden beslutar att försäljningen av fastigheten Kalleberga 3:51 avbryts, att Byggnadsnämnden meddelas att begäran om detaljplaneändring återtas, att fastigheten Kalleberga 3:51 rivs.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(28) Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att försäljningen av fastigheten Kalleberga 3:51 avbryts och att Byggnadsnämnden meddelas att begäran om detaljplaneändring återtas. Tillstyrka rivning av fastigheten Kalleberga 3:51, att rivningen lämnas ut på anbud samt att hos Kommunfullmäktige ansöka om ett tilläggsanslag om kr för att genomföra rivningen. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen följande beslutsförslag. Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka rivning av fastigheten Kalleberga 3:51 och beslutar att anslå ett tilläggsanslag om kr för genomförande av rivningen. Finansiering sker genom att ianspråkta kronor från Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(28) 2007/ Anhållan om tilläggsäskande för rivning av uthus, Kalleberga 5:8 sunderlag 1 Handling Anhållan om tilläggäskande för rivning av uthus, Tekniska nämnden Tekniska nämnden 154/2007. Kalleberga 5:8, rivning av del av fastigheten, uthus. Bygg- och fastighetsenheten innehar fastigheten Kalleberga 5:8 i sin ägo. Fastigheten består av en fotoateljé (museum) samt ett uthus. Grannar till fastigheten har klagat på att uthuset som står intill tomgränsen håller på att förfalla och har framfört önskemål att Bygg- och fastighetsenheten river uthuset. Tekniska nämnden har behandlat ärendet under 128/07 där det beslutades: Att återremittera ärendet till Bygg- och fastighetsenheten för ytterligare utredning om tomtfrågan samt att översända ärendet till Biblioteks- och kulturnämnden för yttrande avseende återställning av tomten till friluftsateljé. Biblioteks och kulturnämnden har under 84/07 i sitt yttrande ej tagit ställning till själva tomtfrågan utan har behandlat fotoateljén. De förordar även att Tekniska nämnden skall inhämta synpunkter från Blekinge museum i frågan. Bygg- och fastighetsenheten föreslår att Tekniska nämnden beslutar att riva uthuset på Kalleberg 5:8 och att i samband med rivningen snygga till tomten. Att ärendet avseende rivning lämnas ut på anbud, samt ansöka om ett tilläggsanslag om kr hos Kommunfullmäktige för genomförande. I debatten deltar ordförande Bengt-Christer Nilsson, S, Monia Svensson, C, Susanne Östergaard, FP, Willy Persson, RP, samt tjänstgörande ersättaren Bengt Wihlstrand, M. Yrkande Bengt-Christer Nilsson, S, yrkar att uthuset på fastigheten Kalleberga 5:8 rives och att rivning lämnas ut på anbud, samt att ansöka om ett tilläggsanslag om kr hos Kommunfullmäktige för genomförande. Monia Svensson, C, yrkar att avvakta en fortsatt utredning av ärendet, att Parkenheten får i uppdrag att röja upp i trädgården, och att snygga till uthuset. Propositionsordning Ordförande Bengt-Christer Nilsson, S, ställer proposition på framförda yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt hans förslag.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(28) Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes, den som bifaller Bengt-Christer Nilsson, S, förslag om att riva uthuset röstar ja och den som vill bifalla Monia Svensson, C, förslag om att avvakta en fortsatt utredning rösta nej. Omröstningsresultat Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, nio ja-röster och två nej-röster. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar tillstyrka en rivning av uthuset på Kalleberga 5:8, att rivning lämnas ut på anbud, samt att ansöka om ett tilläggsanslag om kr hos Kommunfullmäktige för genomförandet. Reservation Monia Svensson, C, reserverar till förmån för eget yrkande. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Thomas Håkansson, C, Margareta Yngveson, S. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar att anslå ett tilläggsanslag för rivning av Kalleberga 5:8 med kronor. Finansiering sker genom att ianspråkta kronor från Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(28) 2007/ Ansökan om tilläggsanslag för byte av VA/spillvattenledningar på Hoby 5:2 sunderlag 1 Handling Ansökan om tilläggsanlsag för byte av VA/spillvattenledningar på Hoby 5:2. Tekniska nämnden 156/2007. Ansökan om tilläggsanslag. Bygg- och fastighetsenheten håller på med ombyggnad av fastigheten Ronneby Hoby 5:2, Tingsgården i Bräkne-Hoby. Fastigheten skall användas till förskoleverksamhet. I samband med byggnationen upptäcktes att VA/spillvatten-ledningar till fastigheten var undermåliga och måste bytas. Ronneby Miljöteknik har filmat och konstaterat att så är fallet. Kostnaden för att åtgärda detta är beräknad till ca kr. Bygg- och fastighetsenheten föreslår att Tekniska nämnden ansöker hos Kommunfullmäktige om ett tillägganslag om kr för att byta VA/spillvatten-ledningar på fastigheten Ronneby Hoby 5:2, Tingsgården, i Bräkne-Hoby I debatten deltar ordförande Bengt-Christer Nilsson, S, och Mats Paulsson, C. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige ansöka om ett tilläggsanslag om kr för byte av VA/Spillvattenledningar på Hoby 5:2, Tingsgården, i Bräkne-Hoby. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen följande beslut. Kommunfullmäktige tillstyrker genomförandet av byte av VA/spillvattenledning på fastigheten Hoby 5:2, Tingsgården, Bräkne-Hoby. Arbetsutskottet lämnar i uppdrag till Kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson att undersöka möjligheten till att använda Tekniska nämndens konto för smärre investeringar.

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(28) 2007/ Nya parkeringsytor kring Ronneby resecentrum sunderlag 1 Handling Nya parkeringsytor kring Ronneby resecentrum, Magnus Graad Trafik, mark- och exploateringsingenjör Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Nya parkeringsytor kring Ronneby resecentrum Bakgrund I samband med ombyggnaden av Ronneby resecentrum med omnejd har två stycken områden blivit outnyttjade, dels den nordligaste delen av Fridhemsvägen, dels området norr om den nya anslutningsvägen till kv. Loket. Dessa områden är strategiskt bra lägen för kompletterande parkeringsplatser. Diskussion Ytan vid den nordligaste delen av Fridhemsvägen, se bifogad ritning, skapades i och med att järnvägsövergången stängdes för biltrafik. Det gynnsamma läget i nära anslutning både till centrala Ronneby och till Resecentrum gör att denna lämpar sig väl till husbilsplatser, något under ett antal år efterfrågats inom kommunen. Detta förslag fick bifall vid planberedningen den 12 september Bedömd kostnad för genomförandet är 100 tkr och platserna bedöms vara färdigställda före semestern Arbetet sker i egen regi. Ytan i anslutning till infartsvägen till kv. Loket, se bifogad ritning, uppkom då förrådet som tidigare stod där revs i samband med fastighetsbytet som uppkom på grund av byggnationen av GC-port vid Angelskogsvägen. Inom ombyggnaden av Ronneby resecentrum uppfördes ny gång- och cykelväg utmed järnvägsspåret förbi aktuell yta, något som medför att denna yta lämpar sig väl till kompletterande parkeringsplatser. Även detta förslag fick bifall vid planberedningen den 12 september Bedömd kostnad för genomförandet är 130 tkr och platserna bedöms vara färdigställda före semestern Arbetet sker i egen regi. Förslag till beslut Gatuenheten föreslår att Kommunfullmäktige anslår 230 tkr till iordningställande av de två parkeringsområdena i anslutning till Ronneby resecentrum. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, och ledamöterna Thomas Håkansson, C, Margareta Yngveson, S, samt Ronny Pettersson, V.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(28) Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige följande beslut. Kommunfullmäktige bifaller förslag om att inrätta två parkeringsområden i anslutning till Ronneby resecentrum.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(28) 2007/ Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särkilt boende sunderlag 1 Handling Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särkilt boende from Verksamhetschef Laila Jeppsson lämnar följande beslutsförslag angående Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särskilt boende. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Margareta Yngveson, S, Thomas Håkansson, C, Roger Fredriksson, M, och observerande ersättare Kenneth Michaelsson, C. Yrkanden Ordförande JanAnders Palmqvist, S, yrkar bifall enligt Omsorgsnämndens förslag. Roger Fredriksson, M, yrkar under rubriken Inkomster att punkterna Privata pensionsförsäkringar och Inkomst av kapital stryks. Propositionsordning Ordförande JanAnders Palmqvist, S, ställer proposition på eget yrkande och därefter proposition på Roger Fredriksson, M, yrkande. Proposition 1 Ordförande JanAnders Palmqvist, S, ställer proposition på eget yrkande och finner bifall på eget yrkande. Proposition 2 Ordförande JanAnders Palmqvist, S, ställer proposition på Roger Fredriksson, M, yrkande och finner avslag. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen följande beslut. Kommunfullmäktige bifaller Omsorgsnämndens Förslag tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särskilt boende. Reservation Roger Fredriksson, M, reserverar sig till förmån för eget yrkande.

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(28) 2007/ Remiss av promemorian Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting sunderlag 1 Handling Remiss av promemorian Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting, Finansdepartementet 2 Remiss utg Nils Ingmar Thorell besvaras senast Handling Förslag till yttrande över minoritetsåterremiss i kommuner och landsting, Kommunfullmäktige presidie, Kommunfullmäktiges presidium lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Förslag till yttrande över Ds 2007:42, Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting Kommunfullmäktiges presidium har behandlat promemorian från Finansdepartementet angående minoritetsåterremiss i kommuner och landsting. I de första förslaget av två föreslås att kommunallagen förtydligas så att motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt återremiss. Det innebär i praktiken att en minoritet som begär återremiss också ska också bestämma motiveringen till beslutet. Den nuvarande lagstiftningen ger majoriteten denna möjlighet. Vi tillstyrker den föreslagna ändringen och anser att den är logisk. Det andra förslaget om återremiss innebär att en minoritet kan begära återremiss även om ärendet tidigare har återremitterats på begäran av en majoritet. Även denna ändring tillstyrker fullmäktiges presidium. Det innebär i praktiken att en minoritet har möjlighet till en återremiss utifrån sin bedömning. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen följande beslut. Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med Kommunfullmäktiges presidies förslag.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(28) 2007/ Förfrågan om kommunalt intresse förvärv av fastigheten Häggatorp 2:179 sunderlag 1 Handling Förvärv av fastigheten Häggatorp 2:179, Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Eva Färm Nielsen har för avsikt att sälja fastigheten Häggatorp 2:179 för kronor och undrar om Ronneby Kommun är intresserad av att förvärva fastigheten. Statsarkitekt David Gillanders anger att fastigheten utgör växthus mellan Häggatorpsvägen och Rinkvägen intill Kockumhallen i Kallinge. För utveckling av idrottsanläggningen i framtiden kan förvärv av fastigheten vara intressant. Taxeringsvärdet är kronor varav kronor är för byggnad och är för mark. Det anger ett marknadsvärde på ca kronor. Byggnadsnämnden tillstyrker försäljning till marknadsvärde och översänder ärendet till Kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. Byggnadsnämnden skriver att Kommunstyrelsen bör avsätta medel för att iordningställa området. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngveson, S, ochronny Pettersson, V. Arbetsutskottet uppdrar till Statsarkitekt David Gillanders att återkomma med närmare förslag om förvärv av fastigheten Häggatorp 2:179. Ärendet tas upp till Kommunstyrelsen sammanträde i januari Exp: Statsarkitekt David Gillanders

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(28) 2006/ Försäljning av del av Järnavik 1:1 sunderlag 1 Handling Järnavik 1:1, del av - Förvärv alt nyttjanderätt 2 Handling Försäljning av del av Järnavik 1:1 Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Bo Ahlström, fastighetsägare till Järnavik 1:40 har ett nyttjanderättsavtal med Ronneby kommun som gäller t.o.m. den 25 maj Nyttjanderättsavtalet avser del av fastigheten Järnavik 1:1 om ca 2800 kvadratmeter som gränsar till Järnavik 1:40. Bo Ahlström menar att avtalet ger honom rätt att förvärva markbiten för ett belopp av fem kronor per kvadratmeter. Bo Ahlström önskar nu fullfölja det ursprungliga köpet och önskar därför friköpa den del han har nyttjanderättsavtal på. Statsarkitekt David Gillanders anför att det nyttjanderättsavtalet som finns inskrivet i fastighetsboken inte ger Ahlström rätt till köp. Bo Ahlström har redovisat ett annat avtal som ingicks mellan honom och den förre markägaren. Det avtalet godkändes dock aldrig av inskrivningsmyndigheten. Statsarkitekt David Gillanders förslag till beslut är att Byggnadsnämnden beslutar avstyrka försäljning del av Järnavik 1:1 för fem kronor per kvadratmeter och översänder ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar tillstyrka försäljning av del av Järnavik 1:1 för marknadspris och översänder ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, och ledamöterna Ronny Pettersson, V, och Margareta Yngveson, S. Arbetsutskottet tillstyrker försäljning del av Järnavik 1:1 till marknadspris och ger Statsarkitekt David Gillanders i uppdrag att ta fram avtalsförslag till Kommunstyrelsens sammanträde i januari Exp Statsarkitekt David Gillanders

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(28) 2007/ Vårdförbundet Blekinge delårsrapport per augusti 2007 samt revisorernas utlåtande sunderlag 1 Handling Delårsrapport per augusti 2007 samt revisorernas utlåtande, Vårdförbundet Blekinge Utlåtande från revisorerna i Vårdförbundet Blekinge avseende delårsrapport augusti Sammanfattning Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Vi har översiktligt granskat Vårdförbundet Blekinges delårsrapport per En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Det redovisade resultatet för perioden uppgår till 3,6 miljoner kr. I delårsrapporten redovisas ingen resultatprognos men det framgår att resultatet för år 2007 beräknas uppgå till ca 4 miljoner kr. Vi bedömer att: Delårsrapporten uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen, Förbundet kommer att uppnå ekonomisk balans för år 2007, Direktionens finansiella mål enligt budget 2007 kommer att uppfyllas, Direktionens verksamhetsmässiga mål enligt budget 2007 kommer att uppfyllas för de mål där utvärdering sker. För de mål där ingen utvärdering görs kan vi inte göra någon bedömning. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen följande beslut. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Vårdförbundet Blekinges delårsrapport per augusti 2007 samt revisorernas utlåtande till Kommunfullmäktige för kännedom.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50.

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50. Sammanträdesprotokoll 1(8) 2012-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2008-01-28 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.20 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson Roger

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 21.10 Beslutande Håkan Robertsson, s Annika Otfors, s Jusuf Nepola, s Ann-Margret Olofsson, s Åke Tärntoft, c Christoffer

Läs mer

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-11-19 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.20 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(7) 2007-10-22 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

2008-03-26. Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Tore Rova Delvis; Peter Lindahl, Thomas Lagerström, Agnetha Wildros och Liselott Lindqvist

2008-03-26. Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Tore Rova Delvis; Peter Lindahl, Thomas Lagerström, Agnetha Wildros och Liselott Lindqvist Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-03-26 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson Thomas

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 16.10 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Hugo Savmyr, s Tjg ersättare Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:20 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-10-29 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-04-24 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 16:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-04-23 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.45 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 15.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-03-20 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 11:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(10) 2008-08-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.00 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-08-23

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-08-23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 15 45 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1: e Vice ordf. Tommy Arvidsson S T

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KS 41 KS 42 KS 43 KS 44 Godkännande av anhållan från Förvaltnings AB Östra Piren om byggstart och borgen för etapp II på Östra Piren Samarbetsavtal med Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Gilbert Nilsson (C) Tj ers för Kenneth Michaelsson (C)

Gilbert Nilsson (C) Tj ers för Kenneth Michaelsson (C) Sammanträdesprotokoll 1(10) 2013-06-19 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.30-18.25 Beslutande Roger Fredriksson (M) Malin Norfall (S) Lena Karstensson (M) Susanne Lundgren

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby den 14 december 2006 kl. 09.00 16.00 Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00.

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Sammanträdesprotokoll 1(6) 2012-04-12 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Karstensson (m) Tommy Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s), ej 33 pga jäv Anna Carlbrant (rp) Åke Tärntoft (c) Christoffer Stenström

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s), ej 33 pga jäv Anna Carlbrant (rp) Åke Tärntoft (c) Christoffer Stenström Sammanträdesprotokoll 1(15) 2009-05-20 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.15 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s), ej 33 pga jäv Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson Sammanträdesprotokoll 1(16) 2010-06-21 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-17 00 ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg SIDAN 1 (11) Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 1 april 2016 kl. 10.00 11.30 Beslutande och närvarande ersättare Närvarande ej beslutande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona,

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 13 50. Beslutande Bengt-Christer Nilsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Christer Svantesson S Lindis Olsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (10)

Kommunstyrelsens Personalutskott (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter Eriksson M Thomas

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer