Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola 2009-2011"

Transkript

1 MAH/Förvaltningen Personalavdelningen Dnr PA 15-09/146 Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola

2 2 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Tillgänglighetspolicy 4 Malmö högskolas lokaler 5 Arbetsplatsen Malmö högskola 7 En högskola för alla studenter 9 Information och kommunikation 12 Styrdokument 16

3 3 Inledning och bakgrund Statliga myndigheter har ett särskilt ansvar och ska föregå med ett gott exempel i arbetet med att göra samhället tillgängligt för alla, oavsett funktionshinder. Myndigheterna ska verka för att personer med funktionshinder ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. För att en verksamhet ska bli tillgänglig krävs att tillgänglighetsperspektivet beaktas på alla plan. Det gäller t.ex. för verksamhetens lokaler, personalfrågor och i information och kommunikation, såväl internt som externt. Även vid bemötande av personer som söker sig till myndigheten ska tillgänglighetsperspektivet vara tydligt. Enligt förordning SFS 2001:526 om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken ska myndigheterna i arbetet med att göra myndigheters lokaler, verksamhet och information tillgängliga för personer med funktionshinder genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner. På uppdrag av regeringen har Handikappsombudsmannen (HO) tagit fram Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning. Riktlinjerna, som slogs fast i april 2003, anger hur myndigheterna ska kunna uppfylla förordningens krav. Universitet och högskolor skulle redan under 2005 upprätta en handlingsplan för tillgänglighet. Dessa handlingsplaner har redovisats till regeringen den 1 mars I handlingsplanen ingick att: ta fram en policy göra inventeringar analysera och prioritera upprätta en åtgärdsplan och åtgärda det som föreslagits Handlingsplanen för tillgänglighet vid Malmö högskola är en revidering och uppföljning av tidigare handlingsplan för perioden HANDISAM Myndigheten för handikappolitisk samordning är den nya myndigheten som har regeringens uppdrag att verka samordnande och pådrivande i svensk handikappolitik. Handisam ska påskynda utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Handisams arbete är en fortsättning på tidigare Handikappsombudsmannens (HO) arbetsuppgifter på området handikappolitiken. Uppdrag och ansvar Rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat och aktivt arbete för att underlätta för personer med funktionshinder att kunna arbeta och studera vid Malmö högskola på samma villkor som personer utan funktionshinder. Ansvar och arbetsordning med handlingsplanen för tillgänglighet på respektive område ska ske på samma sätt som arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. Handlingsplanen för tillgänglighet ska vara en del av arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. Det innebär ett särskilt koordinerande och uppföljande ansvar från plan- och lokalavdelningen, personalavdelningen, studieadministrativa avdelningen, informationsavdelningen och Bibliotek och IT (BIT).

4 4 Tillgänglighetspolicy för Malmö högskola Statliga myndigheter har enligt förordning SFS 2001:526 särskilt ansvar och ska föregå med gott exempel i arbetet med att göra samhället tillgängligt för alla oavsett funktionshinder*. Malmö högskola ska vidta sådana åtgärder att det blir möjligt för personer med funktionshinder att besöka, studera och arbeta vid högskolan på samma villkor som personer utan funktionshinder. Malmö högskolas tillgänglighetspolicy har sin grund i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79), och tillgänglighetsarbetet följer Handikappombudsmannens, HO:s,(numera Handisams) Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning Arbetet med ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder sker enligt följande: - Malmö högskolas lokaler ska vara tillgängliga för personer med olika funktionshinder. Vid upphandling och ombyggnad ska tillgänglighetsperspektivet alltid beaktas. - Vid antagning, rekrytering, befordran och internutbildning ska tillgänglighets- och jämlikhetsaspekter beaktas, liksom vid organisering och utformning av arbetsmiljö. Det gäller till exempel vid val av inventarier, planering av arbetsuppgifter, undervisning, kurs- och schemaläggning med mera. - Det ska finnas god kännedom om lagar och bestämmelser om likabehandling och funktionshinder. Personal som möter studenter i undervisning, vägledning och annan administration ska ha kunskap och kompetens i frågor som rör tillgänglighet. - Allmänhet, studenter och anställda med funktionshinder ska efter var och ens förutsättningar och behov kunna kommunicera med Malmö högskola och söka information på lika villkor som personer utan funktionshinder. - All information ska vara tillgänglig för alla. Rutiner och riktlinjer ska finnas för att erbjuda och använda teknik och metoder som gör information tillgänglig för personer med funktionshinder. - Ett positivt bemötande av studenter, besökande och anställda med funktionshinder är liksom allt annat jämlikhetsarbete både en demokrati- och en kvalitetsfråga. Vid bemötandet av personer med funktionshinder ska hänsyn tas till individuella önskemål och behov. *varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå (def. Enl. lag 2008:567)

5 5 Malmö högskolas lokaler Alla ska kunna komma in. En person med funktionshinder ska kunna besöka verksamheten men även kunna arbeta där. 1 Inventering Malmö högskolas verksamhet bedrivs i ett flertal olika byggnader i Malmö. Flera av byggnaderna är äldre fastigheter som tidigare har använts för andra verksamheter i kommunen. Några av byggnaderna är helt nybyggda, och har uppförts särskilt för högskolans verksamhet. Det innebär att det finns stora skillnader i tillgängligheten för högskolans lokaler. Sedan högskolans start 1998 har Plan och lokalavdelning (Pol) arbetat aktivt med att skapa miljöer som är tillgängliga för människor med olika funktionshinder. Som ett led i detta arbete tillkom år 2000 i samarbete med en tillgänglighetskonsult en checklista för tillgänglighet ( Checklista Tillgänglighet ). Denna lista används främst förebyggande, och lämnas över till den byggkonsult som anlitas för förändringar i högskolans lokaler. Under hösten 2004 genomförde Pol en inventering med hjälp av HO:s riktlinjer. Inventeringen redovisade tillgängligheten i varje enskild byggnad och utgör också underlag för den fortsatta planeringen av åtgärder. Checklistan för tillgänglighet reviderades efter inventeringen (2005). Analys och planerade åtgärder Eftersom Checklista Tillgänglighet använts sedan 2000 har alla nyproducerade lokaler en god tillgänglighet. Detta gäller för lokalerna i Studentcentrum (Gemensam förvaltning, GF), Orkanen (Lärarutbildningen, Lut), Flundran (Kultur och samhälle, KS), Ubåtshallen (Centrum för teknikstudier, Cts), Trollhättan 4 & 7 (Kultur och samhälle, KS) Trollhättan 6 (Lärarutbildningen, Lut), Allmänna sjukhuset 9 (Hälsa och samhälle, HS) och Kajplats 305 (Gemensam förvaltning, GF). Avtalet för fastigheten Trollhättan 6 har dock upphört att gälla under hösten 2008 och Mahs verksamhet i lokalen har avvecklats. Två fastigheter, Trollhättan 4 & 7 och Niagara 2 är uppsagda till avflyttning , vidare kommer Väktaren, Amphitrite och Flundran bli aktuella för avflyttning inom de närmaste åren. Pol avser att avvakta med ev. åtgärder i Väktaren 4. Den genomförda inventeringen visade på brister i tillgänglighet i några av byggnaderna. De fastigheter som är i störst behov av åtgärder är Kranen 2 (Centrum för teknikstudier, CTS) samt delar av Klerken 4 (Odontologiska fakulteten - OD). Även fastigheterna Gäddan 8 (Kultur och Samhälle, KS) och Väktaren 4 (Gemensam förvaltning - GF) är i behov av vissa åtgärder. 1 För dig som arbetar med lokaler, Handisams broschyrserie.

6 6 Pol har anlitat en byggkonsult som föreslagit åtgärder och beräkna kostnaderna för dessa. Pol har också låtit verksamheterna i de berörda byggnaderna, KS och CTS, studera inventeringen och förslagen på åtgärder för att ge synpunkter och eventuellt göra egna kompletteringar. Den fastighet som kommer att kräva mest åtgärder och investeringar är Kranen 2. Tillgängligheten är där mycket dålig för personer med rörelsehinder. Även färgsättning och skylt- och orienteringssystem inomhus i Kranen 2 behöver ses över enligt tillgänglighetskonsultens förslag. En del korridormålningar har redan gjorts och anpassats till kraven på tillräcklig kontrast mellan dörrar och vägg och mellan väggar och golv. Tidplanen har förskjutits vilket innebär att åtgärderna kommer att genomföras och vara klara till terminsstarten i augusti Ombyggnaden av Klerken 4 har fått en tillgänglighet fullt i linje med Handisams rekommendationer. Under 2005 vidtogs en del åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Gäddan 8. Bland annat har armbågskontakter installerats till entréns dörrar, vilket innebär att personer med rörelsehinder själva kan ta sig in i den del där administrationen ligger. Fortsätter åtgärderna för Gäddan 8 kommer att vidtas och kommer att genomföras under Nya åtgärder som gjorts på Orkanen är att de stora hörsalarna fått samtliga trappsteg markerade för att underlätta för synskadade att uppfatta de olika trappstegen. Samma åtgärder har gjorts på HS avseende trapporna ner till aulan och upp till biblioteket. Under våren 2005 fattade Pol beslut om att HO:s (numera Handisams) riktlinjer skulle vara den målsättning som Malmö högskola skulle ha vid all framtida ombyggnad och nybyggnad. I samband med underhåll av ytskikt i fastigheterna ska till exempel kontraster mellan golv/väggar och dörrar/väggar markeras tydligare genom färgsättning för att underlätta kommunikation för synskadade. I de stora hörsalarna i Orkanen, Trollhättan 4 & 7 samt Gäddan 8 har kompletteringar och ombyggnader gjorts på hörslingorna vilka nu fungerar tillfredställande. I aulan på OD ska hörslingorna också byggas om, detta kommer att ske under sommaren Malmö högskola inledde redan i december 2005 diskussioner och överläggningar med respektive fastighetsägare för att klargöra vad som ligger under fastighetsägarens ansvar. Av intresse i dessa överläggningar är byggnadsfrågor som till exempel nivåskillnader i trappsteg och trösklar, tunga dörrar och belysning. Det övergripande målet är att Malmö högskola år 2010 ska ha en tillgänglighet som följer högskolans policy i samtliga fastigheter som planeras för högskolans långsiktiga lokalanvändning.

7 7 Arbetsplatsen Malmö högskola Alla ska kunna arbeta. Anställda med funktionshinder ska kunna arbeta på samma villkor som sina kollegor. 2 Inventering Malmö högskola har i sina interna styrdokument på personalområdet formulerat mål och viljeinriktningar med hänsyn till den enskilde individens personliga förutsättningar att arbeta och utvecklas. Det ska finnas god kännedom om lagar och bestämmelser om likabehandling och funktionshinder hos chefer och medarbetare och högskolans personalpolitik ska präglas av tolerans och mångfald. Mål finns angivna bland annat i Arbetsmiljöpolicy 2008, Jämställdhets- och mångfaldsplanen och i Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Högskolans övergripande personalpolicy anger också i sina delmål att all personal ska ges möjligheter att aktivt kunna medverka och utvecklas i verksamheten och ges möjlighet till kompetensutveckling. De nämnda interna styrdokumenten ska vara kända och vägledande i all verksamhet. När det gäller urvals- och rekryteringsfrågor finns inget speciellt angivet i Malmö högskolas personalpolicy om beaktande av funktionshinder eller mångfaldsbegreppet. En viktig del när det gäller olika typer av funktionshinder och mångfaldsfrågor handlar om attityder och bemötande. Någon organiserad fortlöpande utbildning omkring frågor som berör lagstiftning, attityder och bemötande av funktionshinder inom personalområdet har inte förekommit. Analys Viljeinriktningen och de formulerade målen i Malmö högskolas styrdokument är i sin karaktär mer allmänt hållna. Någon systematiserad arbetsmetodik för att uppfylla målen inom personalområdet när det gäller funktionshinder har inte skett. Det finns behov av ökad kunskap och medvetenhet om den aktuella lagstiftningen på området funktionshinder i organisationen. Viktiga nyckelpersoner att nå i detta arbete är chefer, rekryteringsansvariga och personal som har frekvent kontakt med övrig personal, studenter och allmänheten. Malmö högskolas personalpolitik ska belysa mångfaldsbegreppet inklusive funktionshinder på ett tydligare sätt för att det ska få ett praktiskt utslag i högskolans verksamhet och i det dagliga personalarbetet. När det gäller individuella anpassningar av arbete, arbetsuppgifter och arbetsutrustning för personal som drabbas av funktionshinder eller har någon typ av funktionshinder, är målsättningen att lösa situationen med utgångspunkt utifrån anpassnings- och rehabiliteringsarbetet. Även det fortlöpande arbetsmiljöarbetet har stor betydelse här. Arbetsmiljöansvaret är av rektor delegerat till respektive 2 För dig som arbetar med personalfrågor, Handisams broschyrserie

8 8 område som primärt ansvarar för olika typer av anpassnings- och rehabiliteringsfrågor. Det blir därför extra viktigt att arbetsmiljön är i fokus i sin helhet oavsett funktionshinder eller ej. Sammanfattningsvis kan konstateras att en större tydlighet och struktur kring frågorna krävs i högskolans interna styrdokument. Vidare måste chefer och andra nyckelpersoner på ett mer aktivt sätt delta i olika utbildningsinsatser och information kring frågorna som berör likabehandling och funktionshinder. Dessa frågor ingår i ett vidare perspektiv kring arbetsmiljöfrågorna i stort, där det också krävs en större delaktighet, engagemang och kunskap från chefer och medarbetare. Planerade åtgärder under perioden Återkommande utbildningar om lagar och bestämmelser, attityder och bemötande. Målgrupper: chefer, rekryteringsansvariga och andra nyckelpersoner. Revidering och översyn av personalpolicy samt övriga personalpolitiska dokument utifrån mångfaldsfrågorna. Rekryteringsprocessen enhetlig rutin kring rekryteringsprocessen och urvalsförfarandet med speciellt beaktande av funktionshinder och mångfaldsfrågorna. Arbetsmiljö, anpassningsfrågor större tydlighet i frågorna med högre grad av, inkluderande synsätt

9 9 En högskola för alla studenter Att göra samhället tillgängligt innebär att ta bort de hinder som finns. 3 Inventering Studenter med funktionshinder har rätt till kompensatoriskt pedagogiskt stöd i studiesituationen. Från och med regleringsbrevet för 2005 ska universitet och högskolor avsätta 0,3 procent av grundutbildningsanslaget för detta ändamål. Vid Malmö högskolas studieadministrativa avdelning finns den centrala funktionen med samordnare för studenter med funktionshinder. Här sker utredningar och fattas beslut om stöd för den enskilde studenten. Stöd kan t ex behövas vid föreläsningar, seminarier och examinationer som gör det möjligt för studenter med funktionshinder att studera på lika villkor som studenter utan funktionshinder. Exempel på stöd är anpassad examination genom förlängd skrivtid, anteckningshjälp och assistans för att kunna förflytta sig mellan olika undervisningslokaler. Stödet innebär ett nära samarbete mellan den studerande, kursansvariga, samordnare och kontaktpersoner på utbildningsområdet. Vid behov anlitas också expertis inom vården och handikapporganisationer för att rätt förstå de pedagogiska behov som är relaterade till ett visst funktionshinder. I arbetet med att bredda rekryteringen till högskolan är ett viktigt inslag att informera om den service som erbjuds studenter med funktionshinder. Information kring mångfalden av dessa stöd ingår regelmässigt i den årligen återkommande Öppet-Hus -aktiviteten, som Malmö högskola anordnar, men finns också att tillgå på högskolans hemsidor och i tryckt utbildningsinformation. Malmö högskola har lagt ner ett stort och viktigt arbete för att förbättra den digitala tillgängligheten. Bibliotek och IT (BIT) ska vara tillgängligt för alla i den gemensamma miljön. Det finns anpassade datorer i biblioteken, talböcker kan brännas lokalt, och personalen utbildas kontinuerligt för att kunna möta det behov av stöd som studenter med funktionshinder efterfrågar. Den studieadministrativa avdelningen och BIT har utvecklat ett nära samarbete och för en fortlöpande dialog om olika sätt att säkerställa och utveckla tillgängligheten. Analys Generellt konstaterar vi att insatser av utbildning och information om olika former av stöd för och bemötande av studenter med funktionshinder, som sker idag, kan och bör intensifieras och utvecklas. Arbetet med den digitala tillgängligheten genom anpassade datorer och service för studenterna i biblioteken har varit framgångsrika satsningar som ger möjligheter till stöd för ett flertal studenter med funktionshinder. Detta arbete bör också framöver ges förutsättningar för fortsatt utveckling. 3 Riktlinjer för tillgänglighet, Handisams broschyrserie

10 10 I arbetet med studenter med rörelsenedsättningar (hinder) kan konstateras att behovet av reglerbara stolar med arm- och nackstöd samt höj- och sänkbara bord under perioden inte fått en tillfredsställande lösning. Det finns ett ökat behov av att utreda hur det kompensatoriska stödet skall förstås, definieras samt belysas i relation till psykisk och neuropsykiatrisk funktionshinder. Att finna erforderligt kompensatoriskt stöd till gruppen psykiskt och neuropsykiatriskt funktionshindrade bör vara en prioriterad punkt under För döva studenter med behov av teckenspråkstolk i studiesituationen finns god beredskap. För hörselskadade, som använder hörseltekniska hjälpmedel, kan dock lokalerna upplevas som problematiska och här bör förbättringar som t ex teleslinga mm installeras. Behov föreligger av att få igång ett utvecklingsarbete avseende undervisnings- och examinationsformer, både av praktisk och pedagogisk art, med beaktande av tekniska lösningar. Slutligen finns en del inslag i anmälnings- och antagningsprocesserna som vi bör undersöka utifrån tillgänglighets- och tydlighetsperspektiv. Planerade åtgärder Förstärkning av informationen på hemsidorna. Medverkan i kompetensutveckling för högskolans personal i frågor om tillgänglighet för studenter med funktionshinder. Införande av Tal-webb i samarbete med Informationsavdelningen och BIT. Utveckla Ladok på webben (LPW). Studie- och karriärvägledarna i samverkan med Antagningen ska erbjuda ett förstärkt stöd för sökande med funktionshinder i form av mottagning i verksamhetens drop inservice. Under två timmar varje eftermiddag (måndag tom torsdag) ges personlig hjälp på plats när det gäller t ex ansökan till högskolan. Stöd vid ansökan kan också erbjudas personligen via telefon. Information kring denna möjlighet finns på verksamhetens webbsidor. Utveckla stödformer för studenter med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder samt finna former för samarbete med samverkanspartners såsom Försäkringskassan och Region Skåne i detta arbete. Utreda förutsättningar för att ansöka om reell kompetens samt vilka hänsyn som, ur ett tillgänglighetsperspektiv, bör iakttas vid information, hantering och bedömning av ansökan om reell kompetens. Utreda förutsättningar för att använda en vidare definition av individuell prövning samt formulera vilka rutiner som bör vidtas vid information, hantering och bedömning av individuell prövning. En översyn av hur de nya tillträdesreglerna för antagning till högre utbildning från och med 1 juli 2010 kommer att påverka sökande med funktionshinder och vad detta innebär för tillgängligheten.

11 11 Att utveckla (sam-) arbetet kring tillgänglighetsfrågor i samband med antagning genom att utreda möjligheten kring att nyttja den tredjedel av platserna, på vilka högskolan själva beslutar urvalsgrunder, för ökad tillgänglighet. Medverka i utvecklandet av undervisnings- och examinationsformer för studenter med funktionshinder och i det arbetet beakta olika tekniska lösningar. Antalet datorer för utlåning i samband med tentamen samt utrustning för inspelning för studenter med funktionshinder bör utökas.

12 12 Information och kommunikation Språket är grunden för all information och kommunikation. Betydelsen av ett klart och begripligt språk kan därför inte överskattas. Det är en förutsättning för tillgänglig information. 4 Inventering Information och kommunikation är grunden för alla studier, för kunskap som inhämtas och sprids och för de resultat i form av exempelvis uppsatser, avhandlingar och rapporter som varje år produceras vid Malmö högskola. Det är därför av särskild vikt att god tillgänglighet finns i allt som rör Malmö högskolas information och kommunikation. Bibliotek och IT Bibliotek och IT (BIT) ligger i samma verksamhetsområde inom Malmö högskola. BIT har sedan 2002 kontinuerligt arbetat med utökade insatser för att förstärka tillgängligheten för studenter med funktionshinder. Eftersom de flesta hjälpmedel bygger på teknik kan bibliotekspersonal och tekniker komplettera varandra på ett mycket effektivt sätt i arbetet med ökad tillgänglighet. Dessutom finns ett nära samarbete med studieadministrativa avdelningen i dessa frågor. På Malmö högskolas alla bibliotek finns ett flertal datorarbetsstationer med specialprogram, framför allt för studenter med läs- och skrivsvårigheter. De kompensatoriska hjälpmedel som finns på dessa stationer är bland annat scanning, talsyntes, samt stavnings- och skrivhjälp på både svenska och engelska. Platserna utrustas efterhand även med höj- och sänkbara skrivbord. Arbetsplatserna är placerade både centralt i biblioteken och i mer avskild miljö. Funktionshindrade studenter kan därmed studera både tillsammans med andra eller i avskildhet. Personalen på biblioteken, inklusive de studenter om arbetar med datorsupport vid de så kallade helpdeskarna, har utbildning i de kompensatoriska hjälpmedel som finns på de anpassade datorarbetsplatserna. Biblioteken är utrustade med anpassade utlåningsmaskiner. Utöver detta finns höjoch sänkbar kopiator vid biblioteket på odontologiska biblioteket. Denna utrustning kan vid behov även installeras på de andra biblioteken. Malmö högskola har Talbokstillstånd Högskolan har genom detta tillstånd rätt att ladda ned och bränna ut talböcker på cd-rom till studenter, under 2008 gjordes drygt 800 nerladdningar. All bibliotekspersonal har kunskap om talböcker och kan hjälpa studenter att söka i TPB:s katalog. Varje bibliotek på högskolan har också en huvudansvarig bibliotekarie som sköter talbokshanteringen och kontakten med studenter i behov av denna tjänst. 4 För dig som arbetar med information, Handisams broschyrserie

13 13 BIT tillhandahåller ett urval av hjälpmedel till studenter med rätt till kompensatoriska hjälpmedel. Exempel på hjälpmedel är läspennor med lexikon, diktafoner, samt olika datorprogram. Utvecklingen på området går fort fram, framför allt när det gäller talsyntes, olika kompensatoriska hjälpmedel testas och utvärderas därför fortlöpande av funktionshindrade studenter. Webb och trycksaker Malmö högskolas tillgänglighet på webben omfattar både tekniska aspekter, som till exempel att följa kodstandard och bygga med stilmallar, men också struktur, navigering, samt språk och begriplighet. Sedan 2004 används publiceringsverktyget Episerver för i stort sett hela Malmö högskolas webb (www.mah.se). Det finns dock webbsidor som är knutna till mah.se som inte använder Episerver. Bland annat gäller detta personliga webbsidor, distansutbildningsverktyg, utbildningsdatabasen, personal- och kompetensregistret samt en handfull hemmabyggen, till exempel idrottsforum.org. Flera seminarier och arbetsgruppsmöten anordnas kontinuerligt för högskolans webbredaktörer. De teman som behandlas är tillgänglighet, upphovsrätt, samt sökbarhet och skrivande för webben. Under 2009 genomförs en omläggning av webben vilket innebär en uppgradering av Episerver. Detta medför ytterligare möjligheter att använda hjälpmedel för funktionshindrade. Omläggningen kommer bland annat att innebära en ny struktur och bättre målfokus utifrån användarnas perspektiv och behov. Malmö högskola producerar även en rad olika trycksaker, till exempel broschyrer på svenska och engelska, årsredovisning, rapporter, avhandlingar, tidskrifter. Trycksakerna är inte specifikt anpassande till funktionshinder, men produceras med ambition att de ska vara lättillgängliga i utformning och i text. Enligt den grafiska manualen används i trycksaker endast Malmö högskolas röda färg. Så kallade tonplattor, som kan försvåra läsningen för synsvaga, används inte. I Malmö högskolas trycksaker används också alltid matt papper för att underlätta läsning. Några rutiner för att framställa informationsmaterial på lättläst svenska, punktskrift, Daisy-talbok, talkassett, teckenspråk eller storstil finns inte. Analys Tillgängligheten vid Malmö högskola är relativt god när det gäller möjligheterna att söka information och kommunicera. Efter webbomläggningen kommer alltfler hjälpmedel att finnas tillhands för att möta de behov personer med olika funktionshinder kan ha. Bibliotek och IT BIT har ett kontinuerligt arbete med att göra information tillgänglig för alla. Den digitala utvecklingen med bättre datorstöd och de ökade möjligheterna att söka och lagra information elektroniskt medför bättre tillgänglighet för alla, oavsett funktionshinder. Webb och trycksaker Vad gäller Malmö högskolas webb är EpiServer ett enkelt verktyg som kan användas av många. Tillverkaren, Episerver, är stabil och levererar ständigt nya uppdateringar som anpassas efter kundernas krav. Episerver har i sin grundversion den nivå av tillgänglighet som är önskvärd. Det finns alltså bra förutsättningar att göra tillgänglig enligt de riktlinjer som ställs av tidigare Verva/24-

14 14 timmarswebben. Sedan införandet av Episerver har utvecklingsarbete kontinuerligt pågått för att förbättra webbplatsen. Vi följer uppdatering av senaste standardisering inom webbpublicering. Kodning gör det möjligt för funktionshindrade att använda de hjälpmedel som finns, till exempel talsyntes. Kodning medger också att texten kan varieras i webbläsaren utan att layout och navigering går förlorad. Utvecklingsarbetet syftar här till att bygga en stabil och säker grund. Utvecklingsarbetet vad gäller navigering syftar till att göra det lätt att hitta på Malmö högskolas webb. Stora krav ställs på att navigeringen ska vara logisk och begriplig. En ständig förbättring av sökfunktionen är allt mer angelägen för hela Det som inte hittas omedelbart ska vara lätt att söka fram. Språket på webben ska vara enkelt och lätt att förstå. Speciella krav ställs på dem som skriver för webben. Informationsavdelningen arbetar kontinuerligt med att instruera redaktörerna att skriva utifrån den journalistiska metoden. Språket ska vara tydligt och lättläst. En bra och enkel rubrik, en kort sammanfattande ingress, och alltid det viktigaste först i texten. Texterna ska inte heller vara för långa. Möjligheter till fördjupning kan i stället finnas via länkar (undersidor). Den 1 december 2005 förändrades sidtyper, layout och navigering på Det innebär att webbplatsens ramverk, det vill säga sidhuvud, sidfot och navigation samt en större del av sidinnehållet uppfyller den tidigare e-nämndens riktlinjer 5 avseende 24-timmarswebben. Det finns vissa problem med de webbsidor som är mer eller mindre knutna till Malmö högskolas webb. Malmö högskola ska kräva att distansutbildningsverktyg är tillgänglighetsanpassade av leverantör eller av de inom högskolan som ansvarar för och tillhandahåller tjänsten/sidorna. På de sidor som visar information från utbildningsdatabasen måste ställas lika höga krav som för övriga Detsamma gäller BIT:s sidor för informationssökning MUEP (Forskningspublikationer) med flera. För att uppfylla tidigare Vervas riktlinjer ska krav om tillgänglighetsanpassning ingå i all framtida upphandling eller när egna sidor utvecklas. Vad gäller trycksaker anges i HO:s riktlinjer att olika format måste användas för att information ska nå så många som möjligt. De olika formaten kan till exempel vara lättläst svenska, punktskrift, Daisytalbok, talkassett, teckenspråk, storstil eller word/pdf-fil på CD. Den information som utges som trycksak av Malmö högskola finns som regel tillgänglig på webben. Eftersom vi följer WAI-standard 6 kommer Malmö högskola att leva upp till de flesta av de ovanstående kraven. Det är också möjligt att tillhandahålla kopior på trycksaker i pdf-format, eftersom Malmö högskola som regel får korrekturkopior från formgivare i pdf. Rutiner kring detta bör tas fram vid upphandling. Enligt 5 Nämnden för elektronisk förvaltning, e-nämnden, inrättades den 1 januari 2004 och upphörde Nämndens uppgift var att stödja utvecklingen av ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter och mellan myndigheter och enskilda. Nämndens uppgifter var fastställda i förordning (2003:769) med instruktion för Nämnden för elektronisk förvaltning och i förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Den tidigare e-nämnden är nu ersatt med en operativ e-delegation, inrättad för att genomföra regeringens handlingsplan för e- förvaltningen. 6 Riktlinjer för hur information och tjänster kan utformas för att göra webbplatser tillgängliga har tagits fram av WAI (Web Accessibility Initiative), en arbetsgrupp inom W3C (World Wide Web Consortium).

15 15 HO:s riktlinjer är det också viktigt att information om alternativa format är tydlig, att det framgår på trycksaken att alternativen finns och hur man får tag på dem. Även här bör rutiner tas fram. Planerade åtgärder under perioden Under perioden är målet att aktivera en talande webb för Under 2009 är målet att fördubbla antalet tillgängliga sidor på webben mah.se och bifogade pdfdokument enligt tidigare Vervas skall-krav. Högskolans grafiska manual ska göras om och bli lättillgänglig bland annat genom fler mallar för webbpublicering. Kännedomen och användningen av manualen ska öka hos de medarbetare i organisationen som ansvarar för trycksaksproduktion och webbpublicering. Rutiner införs om att det i samband med all trycksaksproduktion också görs pdf-kopior eller att texter lagras i annat format som kan läsas av olika hjälpprogram, till exempel talsyntes. Det ska göras tydligt på trycksaker att informationen finns tillgänglig i annat format och var man kan få tag på den. Fortsatt utbildning av högskolans redaktörer i hur sidinnehållet på webben tillgänglighetsanpassas.

Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola

Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola MAH/Förvaltningen Personalavdelningen Jan Persson Personalexpert 2006-03-02 Dnr PA 49-2006/62 Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola 2006-2008 2 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet

Handlingsplan för tillgänglighet Handlingsplan för tillgänglighet Dnr SU 149-0617-09 Handlingsplan för tillgänglighet vid Stockholms universitet 2009-2011 Målet för tillgänglighetsarbetet vid Stockholms universitet är att personer med

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Malmö högskola

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Malmö högskola MAH / Förvaltning Personalavdelningen Jan Persson Personalexpert Dnr Mahr 18-2007/158 1(8) 2007-01-24 Dnr PA 48-2007/45 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Malmö högskola 2007 2(8) Jämställdhet och mångfald

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2011-2012

Tillgänglighetsplan 2011-2012 UFV 2010/1548 Tillgänglighetsplan 2011-2012 avseende tillgänglighet för och bemötande av personer med funktionshinder Fastställd av Rektor 2011-01-25 1 2011-01-25 UFV 2010/1548 Innehållsförteckning Uppsala

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT STÖD TILL STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DNR MIUN 2015/908 Publicerad: Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Nils Wikström/Ulf Andersson

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 071217_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2007-12-17 Med tillägg: Information till studenter

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Dnr MIUN 2009-436 2009-02-24 BAKGRUND PROBLEMBESKRIVNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 4 VEM GÖR VAD?... 4 Studenten har som ansvar att:...

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet. Avser perioden 2011-2012

Handlingsplan för tillgänglighet. Avser perioden 2011-2012 Handlingsplan Dnr: 6721/2010-029 2010-12-21 Sid: 1 / 6 Universitetsförvaltningen Fastighetsavdelningen Marie Asplind, Projektledare Tillgängligehet Handlingsplan för tillgänglighet Avser perioden 2011-2012

Läs mer

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Tillgänglighetsplan Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Innehållsförteckning UPPDRAG 3 BAKGRUND 3 Utgångspunkter i handikappolitiken 3 Styrande lagar

Läs mer

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5 2008-12-15 Bilaga 5 6 Sidor Utdrag ur Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Plan för tillgänglighet 2012-2014

Plan för tillgänglighet 2012-2014 Tillgänglighetsplan 2012-04-19 Dnr SU 149-1267-12 Plan för tillgänglighet 2012-2014 (Fastställd av rektor 2012-04-19) 2 (16) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Policy för tillgänglighet vid Stockholms

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Med funktionsnedsättning på kth

Med funktionsnedsättning på kth Med funktionsnedsättning på kth 2 Välkommen till kth! Den här broschyren vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och ska börja studera på kth. kth arbetar aktivt för att göra studierna tillgängliga

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Studenternas plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Studenternas plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) Studenternas plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) 1 2 Bakgrund Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) reglerar universitetets

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet UFV 2010/180 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2010-06-10 (Med kommentarer av Rektor i fotnoter 2014-04-08) 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Utgångspunkter 4

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) 1 Plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) 2014 2 Bakgrund Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) reglerar universitetets ansvar

Läs mer

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA Layout: Kommunikationsavd., Örebro universitet. Tryck: Trio Tryck, Örebro 11/2013_1.000 Studera med funktionshinder vid Örebro universitet Lika villkor Universitetets målsättning är att du som student

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 En strategisk plan med inriktning på att utöka användarnas tillgång till och användning av TPB:s taktila produkter och tjänster Innehåll 1. Uppdrag och

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument 1 (av 3) Instruktion Rutiner vid examination av studenter med funktionsnedsättningar Inom finns en andel studenter som har någon form av funktionsnedsättning. Nedanstående rutin syftar till att tydliggöra

Läs mer

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Dnr: 354-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Ett gemensamt ansvar...

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Beskrivning av biblioteksorganisationen: Bibliotek: Adress: Kontaktperson/samordnare: Telefonnummer: E-post: Antal filialer: Antal anställda:

Beskrivning av biblioteksorganisationen: Bibliotek: Adress: Kontaktperson/samordnare: Telefonnummer: E-post: Antal filialer: Antal anställda: Detta är en bearbetad version av Kulturrådets Handledning inför arbetet med Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder. Ambitionen är att alla kulturinstitutioner

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Nämnden för elektronisk förvaltning

Nämnden för elektronisk förvaltning Nämnden för elektronisk förvaltning fastställer gemensamma standarder för myndigheters elektroniska kommunikation med varandra och med medborgare och företag Inrättades 1 januari 2004 13 ledamöter Statskontoret

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Universitetsadministrationen Dnr SLU ua 10-1042/09 Personalenheten 2009-05-25 Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Den övergripande inriktningen för SLU:s Lika villkorsarbete finns

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

Handlingsplan för arbete med tillgänglighet vid Högskolan i Skövde åren 2015-2016

Handlingsplan för arbete med tillgänglighet vid Högskolan i Skövde åren 2015-2016 HÖGSKOLAN I SKÖVDE Prorektor BESLUT 2015-06-15 Dnr HS 2015/287 Handlingsplan för arbete med tillgänglighet vid Högskolan i Skövde åren 2015-2016 Jag fastställer härmed handlingsplan för arbete med tillgänglighet

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 FN S STANDARDREGLER 1-22 FÖRUTSÄTTNINGAR Regel 1: Ökad medvetenhet Regel 2: Medicinsk vård och behandling

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Tillgänglighetspolicy

Tillgänglighetspolicy Tillgänglighetspolicy Dokumenttyp Policy + riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef Fastställt Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder HALLSTAHAMMARS KOMMUN Kultur & Fritid 2006-03-06 F Ö R S L A G Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder BAKGRUND Handikapplan för Hallstahammar kommun

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig CHECKLISTA För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan Förskolan Fantasi Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för förskolan fantasi. Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Alla på Förskolan Fantasi är skyldiga

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Särskilt pedagogiskt stöd Eva Lindgren och Marie Morin

Särskilt pedagogiskt stöd Eva Lindgren och Marie Morin Särskilt pedagogiskt stöd Eva Lindgren och Marie Morin Särskilt pedagogiskt stöd Regleras i förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. 2 kap. 3 Ansvarig utbildningsanordnare 3 För varje utbildning ska det

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2011 2012 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll LIKABEHANDLING... 2 Ansvar och organisation... 4 Handlingsplan för likabehandling... 4 Handlingsplan 2011... 4 Handlingsplan

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016

Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016 1 (11) 2016-09-01 Dnr SU FV-2.12.1-1856-16 Handläggare: Christian Edling Jämlikhetssamordnare Studentavdelningen Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016 Stockholms universitet

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/694 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Institutionen för geovetenskaper Publicerad Beslutsfattare Gäller för www.gvc.gu.se Prefekt, Mark Johnson Institution för

Läs mer

Tillgänglighet. Checklistan baseras på utvalda delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS):

Tillgänglighet. Checklistan baseras på utvalda delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS): 2015-03-10 Tillgänglighet Checklistan innehåller fysiska, psykiska, sociala och kognitiva aspekter i arbetsmiljön och kan vara ett stöd i arbetet med att öka tillgängligheten på arbetsplatsen. Checklistan

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Mångfald berikar och utvecklar

Mångfald berikar och utvecklar Kommunstyrelseförvaltningen Personalavdelningen Mångfald berikar och utvecklar - plan för mångfald 2017 2018 Inledning Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering,

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter

Likabehandlingsplan för studenter TEKNAT 2013/159 Likabehandlingsplan för studenter Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-02-11 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte med likabehandlingsplanen

Läs mer

Handikappolitisk handlingsplan

Handikappolitisk handlingsplan Handikappolitisk handlingsplan 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Åtgärder...2 Ansvar...2 Inventering...2 Åtgärder... 3 Standardregel 1 - Ökad medvetenhet...3 Standardregel

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Lärandemiljö för studenten med funktionsnedsättning Handlingsplan

Lärandemiljö för studenten med funktionsnedsättning Handlingsplan Lärandemiljö för studenten med funktionsnedsättning Handlingsplan Dnr: BTH 1.2.1-0338-2016 Förvaltningsbeslut: F120/16 Typ av dokument: Handlingsplan Beslutad av: Henrick Gyllberg Giltighetstid: 2016-2018

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien 2012-02-28 Innehåll Inledning... 3 Vad är Likabehandling?... 3 Styrdokument och organisation...

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö EN STAD FÖR ALLA 2010 Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö December 2008 EN STAD FÖR ALLA... 2 MÅL... 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 2 NATIONELL PLAN FÖR HANDIKAPPOLITIKEN...

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer