Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola 2009-2011"

Transkript

1 MAH/Förvaltningen Personalavdelningen Dnr PA 15-09/146 Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola

2 2 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Tillgänglighetspolicy 4 Malmö högskolas lokaler 5 Arbetsplatsen Malmö högskola 7 En högskola för alla studenter 9 Information och kommunikation 12 Styrdokument 16

3 3 Inledning och bakgrund Statliga myndigheter har ett särskilt ansvar och ska föregå med ett gott exempel i arbetet med att göra samhället tillgängligt för alla, oavsett funktionshinder. Myndigheterna ska verka för att personer med funktionshinder ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. För att en verksamhet ska bli tillgänglig krävs att tillgänglighetsperspektivet beaktas på alla plan. Det gäller t.ex. för verksamhetens lokaler, personalfrågor och i information och kommunikation, såväl internt som externt. Även vid bemötande av personer som söker sig till myndigheten ska tillgänglighetsperspektivet vara tydligt. Enligt förordning SFS 2001:526 om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken ska myndigheterna i arbetet med att göra myndigheters lokaler, verksamhet och information tillgängliga för personer med funktionshinder genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner. På uppdrag av regeringen har Handikappsombudsmannen (HO) tagit fram Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning. Riktlinjerna, som slogs fast i april 2003, anger hur myndigheterna ska kunna uppfylla förordningens krav. Universitet och högskolor skulle redan under 2005 upprätta en handlingsplan för tillgänglighet. Dessa handlingsplaner har redovisats till regeringen den 1 mars I handlingsplanen ingick att: ta fram en policy göra inventeringar analysera och prioritera upprätta en åtgärdsplan och åtgärda det som föreslagits Handlingsplanen för tillgänglighet vid Malmö högskola är en revidering och uppföljning av tidigare handlingsplan för perioden HANDISAM Myndigheten för handikappolitisk samordning är den nya myndigheten som har regeringens uppdrag att verka samordnande och pådrivande i svensk handikappolitik. Handisam ska påskynda utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Handisams arbete är en fortsättning på tidigare Handikappsombudsmannens (HO) arbetsuppgifter på området handikappolitiken. Uppdrag och ansvar Rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat och aktivt arbete för att underlätta för personer med funktionshinder att kunna arbeta och studera vid Malmö högskola på samma villkor som personer utan funktionshinder. Ansvar och arbetsordning med handlingsplanen för tillgänglighet på respektive område ska ske på samma sätt som arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. Handlingsplanen för tillgänglighet ska vara en del av arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. Det innebär ett särskilt koordinerande och uppföljande ansvar från plan- och lokalavdelningen, personalavdelningen, studieadministrativa avdelningen, informationsavdelningen och Bibliotek och IT (BIT).

4 4 Tillgänglighetspolicy för Malmö högskola Statliga myndigheter har enligt förordning SFS 2001:526 särskilt ansvar och ska föregå med gott exempel i arbetet med att göra samhället tillgängligt för alla oavsett funktionshinder*. Malmö högskola ska vidta sådana åtgärder att det blir möjligt för personer med funktionshinder att besöka, studera och arbeta vid högskolan på samma villkor som personer utan funktionshinder. Malmö högskolas tillgänglighetspolicy har sin grund i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79), och tillgänglighetsarbetet följer Handikappombudsmannens, HO:s,(numera Handisams) Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning Arbetet med ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder sker enligt följande: - Malmö högskolas lokaler ska vara tillgängliga för personer med olika funktionshinder. Vid upphandling och ombyggnad ska tillgänglighetsperspektivet alltid beaktas. - Vid antagning, rekrytering, befordran och internutbildning ska tillgänglighets- och jämlikhetsaspekter beaktas, liksom vid organisering och utformning av arbetsmiljö. Det gäller till exempel vid val av inventarier, planering av arbetsuppgifter, undervisning, kurs- och schemaläggning med mera. - Det ska finnas god kännedom om lagar och bestämmelser om likabehandling och funktionshinder. Personal som möter studenter i undervisning, vägledning och annan administration ska ha kunskap och kompetens i frågor som rör tillgänglighet. - Allmänhet, studenter och anställda med funktionshinder ska efter var och ens förutsättningar och behov kunna kommunicera med Malmö högskola och söka information på lika villkor som personer utan funktionshinder. - All information ska vara tillgänglig för alla. Rutiner och riktlinjer ska finnas för att erbjuda och använda teknik och metoder som gör information tillgänglig för personer med funktionshinder. - Ett positivt bemötande av studenter, besökande och anställda med funktionshinder är liksom allt annat jämlikhetsarbete både en demokrati- och en kvalitetsfråga. Vid bemötandet av personer med funktionshinder ska hänsyn tas till individuella önskemål och behov. *varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå (def. Enl. lag 2008:567)

5 5 Malmö högskolas lokaler Alla ska kunna komma in. En person med funktionshinder ska kunna besöka verksamheten men även kunna arbeta där. 1 Inventering Malmö högskolas verksamhet bedrivs i ett flertal olika byggnader i Malmö. Flera av byggnaderna är äldre fastigheter som tidigare har använts för andra verksamheter i kommunen. Några av byggnaderna är helt nybyggda, och har uppförts särskilt för högskolans verksamhet. Det innebär att det finns stora skillnader i tillgängligheten för högskolans lokaler. Sedan högskolans start 1998 har Plan och lokalavdelning (Pol) arbetat aktivt med att skapa miljöer som är tillgängliga för människor med olika funktionshinder. Som ett led i detta arbete tillkom år 2000 i samarbete med en tillgänglighetskonsult en checklista för tillgänglighet ( Checklista Tillgänglighet ). Denna lista används främst förebyggande, och lämnas över till den byggkonsult som anlitas för förändringar i högskolans lokaler. Under hösten 2004 genomförde Pol en inventering med hjälp av HO:s riktlinjer. Inventeringen redovisade tillgängligheten i varje enskild byggnad och utgör också underlag för den fortsatta planeringen av åtgärder. Checklistan för tillgänglighet reviderades efter inventeringen (2005). Analys och planerade åtgärder Eftersom Checklista Tillgänglighet använts sedan 2000 har alla nyproducerade lokaler en god tillgänglighet. Detta gäller för lokalerna i Studentcentrum (Gemensam förvaltning, GF), Orkanen (Lärarutbildningen, Lut), Flundran (Kultur och samhälle, KS), Ubåtshallen (Centrum för teknikstudier, Cts), Trollhättan 4 & 7 (Kultur och samhälle, KS) Trollhättan 6 (Lärarutbildningen, Lut), Allmänna sjukhuset 9 (Hälsa och samhälle, HS) och Kajplats 305 (Gemensam förvaltning, GF). Avtalet för fastigheten Trollhättan 6 har dock upphört att gälla under hösten 2008 och Mahs verksamhet i lokalen har avvecklats. Två fastigheter, Trollhättan 4 & 7 och Niagara 2 är uppsagda till avflyttning , vidare kommer Väktaren, Amphitrite och Flundran bli aktuella för avflyttning inom de närmaste åren. Pol avser att avvakta med ev. åtgärder i Väktaren 4. Den genomförda inventeringen visade på brister i tillgänglighet i några av byggnaderna. De fastigheter som är i störst behov av åtgärder är Kranen 2 (Centrum för teknikstudier, CTS) samt delar av Klerken 4 (Odontologiska fakulteten - OD). Även fastigheterna Gäddan 8 (Kultur och Samhälle, KS) och Väktaren 4 (Gemensam förvaltning - GF) är i behov av vissa åtgärder. 1 För dig som arbetar med lokaler, Handisams broschyrserie.

6 6 Pol har anlitat en byggkonsult som föreslagit åtgärder och beräkna kostnaderna för dessa. Pol har också låtit verksamheterna i de berörda byggnaderna, KS och CTS, studera inventeringen och förslagen på åtgärder för att ge synpunkter och eventuellt göra egna kompletteringar. Den fastighet som kommer att kräva mest åtgärder och investeringar är Kranen 2. Tillgängligheten är där mycket dålig för personer med rörelsehinder. Även färgsättning och skylt- och orienteringssystem inomhus i Kranen 2 behöver ses över enligt tillgänglighetskonsultens förslag. En del korridormålningar har redan gjorts och anpassats till kraven på tillräcklig kontrast mellan dörrar och vägg och mellan väggar och golv. Tidplanen har förskjutits vilket innebär att åtgärderna kommer att genomföras och vara klara till terminsstarten i augusti Ombyggnaden av Klerken 4 har fått en tillgänglighet fullt i linje med Handisams rekommendationer. Under 2005 vidtogs en del åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Gäddan 8. Bland annat har armbågskontakter installerats till entréns dörrar, vilket innebär att personer med rörelsehinder själva kan ta sig in i den del där administrationen ligger. Fortsätter åtgärderna för Gäddan 8 kommer att vidtas och kommer att genomföras under Nya åtgärder som gjorts på Orkanen är att de stora hörsalarna fått samtliga trappsteg markerade för att underlätta för synskadade att uppfatta de olika trappstegen. Samma åtgärder har gjorts på HS avseende trapporna ner till aulan och upp till biblioteket. Under våren 2005 fattade Pol beslut om att HO:s (numera Handisams) riktlinjer skulle vara den målsättning som Malmö högskola skulle ha vid all framtida ombyggnad och nybyggnad. I samband med underhåll av ytskikt i fastigheterna ska till exempel kontraster mellan golv/väggar och dörrar/väggar markeras tydligare genom färgsättning för att underlätta kommunikation för synskadade. I de stora hörsalarna i Orkanen, Trollhättan 4 & 7 samt Gäddan 8 har kompletteringar och ombyggnader gjorts på hörslingorna vilka nu fungerar tillfredställande. I aulan på OD ska hörslingorna också byggas om, detta kommer att ske under sommaren Malmö högskola inledde redan i december 2005 diskussioner och överläggningar med respektive fastighetsägare för att klargöra vad som ligger under fastighetsägarens ansvar. Av intresse i dessa överläggningar är byggnadsfrågor som till exempel nivåskillnader i trappsteg och trösklar, tunga dörrar och belysning. Det övergripande målet är att Malmö högskola år 2010 ska ha en tillgänglighet som följer högskolans policy i samtliga fastigheter som planeras för högskolans långsiktiga lokalanvändning.

7 7 Arbetsplatsen Malmö högskola Alla ska kunna arbeta. Anställda med funktionshinder ska kunna arbeta på samma villkor som sina kollegor. 2 Inventering Malmö högskola har i sina interna styrdokument på personalområdet formulerat mål och viljeinriktningar med hänsyn till den enskilde individens personliga förutsättningar att arbeta och utvecklas. Det ska finnas god kännedom om lagar och bestämmelser om likabehandling och funktionshinder hos chefer och medarbetare och högskolans personalpolitik ska präglas av tolerans och mångfald. Mål finns angivna bland annat i Arbetsmiljöpolicy 2008, Jämställdhets- och mångfaldsplanen och i Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Högskolans övergripande personalpolicy anger också i sina delmål att all personal ska ges möjligheter att aktivt kunna medverka och utvecklas i verksamheten och ges möjlighet till kompetensutveckling. De nämnda interna styrdokumenten ska vara kända och vägledande i all verksamhet. När det gäller urvals- och rekryteringsfrågor finns inget speciellt angivet i Malmö högskolas personalpolicy om beaktande av funktionshinder eller mångfaldsbegreppet. En viktig del när det gäller olika typer av funktionshinder och mångfaldsfrågor handlar om attityder och bemötande. Någon organiserad fortlöpande utbildning omkring frågor som berör lagstiftning, attityder och bemötande av funktionshinder inom personalområdet har inte förekommit. Analys Viljeinriktningen och de formulerade målen i Malmö högskolas styrdokument är i sin karaktär mer allmänt hållna. Någon systematiserad arbetsmetodik för att uppfylla målen inom personalområdet när det gäller funktionshinder har inte skett. Det finns behov av ökad kunskap och medvetenhet om den aktuella lagstiftningen på området funktionshinder i organisationen. Viktiga nyckelpersoner att nå i detta arbete är chefer, rekryteringsansvariga och personal som har frekvent kontakt med övrig personal, studenter och allmänheten. Malmö högskolas personalpolitik ska belysa mångfaldsbegreppet inklusive funktionshinder på ett tydligare sätt för att det ska få ett praktiskt utslag i högskolans verksamhet och i det dagliga personalarbetet. När det gäller individuella anpassningar av arbete, arbetsuppgifter och arbetsutrustning för personal som drabbas av funktionshinder eller har någon typ av funktionshinder, är målsättningen att lösa situationen med utgångspunkt utifrån anpassnings- och rehabiliteringsarbetet. Även det fortlöpande arbetsmiljöarbetet har stor betydelse här. Arbetsmiljöansvaret är av rektor delegerat till respektive 2 För dig som arbetar med personalfrågor, Handisams broschyrserie

8 8 område som primärt ansvarar för olika typer av anpassnings- och rehabiliteringsfrågor. Det blir därför extra viktigt att arbetsmiljön är i fokus i sin helhet oavsett funktionshinder eller ej. Sammanfattningsvis kan konstateras att en större tydlighet och struktur kring frågorna krävs i högskolans interna styrdokument. Vidare måste chefer och andra nyckelpersoner på ett mer aktivt sätt delta i olika utbildningsinsatser och information kring frågorna som berör likabehandling och funktionshinder. Dessa frågor ingår i ett vidare perspektiv kring arbetsmiljöfrågorna i stort, där det också krävs en större delaktighet, engagemang och kunskap från chefer och medarbetare. Planerade åtgärder under perioden Återkommande utbildningar om lagar och bestämmelser, attityder och bemötande. Målgrupper: chefer, rekryteringsansvariga och andra nyckelpersoner. Revidering och översyn av personalpolicy samt övriga personalpolitiska dokument utifrån mångfaldsfrågorna. Rekryteringsprocessen enhetlig rutin kring rekryteringsprocessen och urvalsförfarandet med speciellt beaktande av funktionshinder och mångfaldsfrågorna. Arbetsmiljö, anpassningsfrågor större tydlighet i frågorna med högre grad av, inkluderande synsätt

9 9 En högskola för alla studenter Att göra samhället tillgängligt innebär att ta bort de hinder som finns. 3 Inventering Studenter med funktionshinder har rätt till kompensatoriskt pedagogiskt stöd i studiesituationen. Från och med regleringsbrevet för 2005 ska universitet och högskolor avsätta 0,3 procent av grundutbildningsanslaget för detta ändamål. Vid Malmö högskolas studieadministrativa avdelning finns den centrala funktionen med samordnare för studenter med funktionshinder. Här sker utredningar och fattas beslut om stöd för den enskilde studenten. Stöd kan t ex behövas vid föreläsningar, seminarier och examinationer som gör det möjligt för studenter med funktionshinder att studera på lika villkor som studenter utan funktionshinder. Exempel på stöd är anpassad examination genom förlängd skrivtid, anteckningshjälp och assistans för att kunna förflytta sig mellan olika undervisningslokaler. Stödet innebär ett nära samarbete mellan den studerande, kursansvariga, samordnare och kontaktpersoner på utbildningsområdet. Vid behov anlitas också expertis inom vården och handikapporganisationer för att rätt förstå de pedagogiska behov som är relaterade till ett visst funktionshinder. I arbetet med att bredda rekryteringen till högskolan är ett viktigt inslag att informera om den service som erbjuds studenter med funktionshinder. Information kring mångfalden av dessa stöd ingår regelmässigt i den årligen återkommande Öppet-Hus -aktiviteten, som Malmö högskola anordnar, men finns också att tillgå på högskolans hemsidor och i tryckt utbildningsinformation. Malmö högskola har lagt ner ett stort och viktigt arbete för att förbättra den digitala tillgängligheten. Bibliotek och IT (BIT) ska vara tillgängligt för alla i den gemensamma miljön. Det finns anpassade datorer i biblioteken, talböcker kan brännas lokalt, och personalen utbildas kontinuerligt för att kunna möta det behov av stöd som studenter med funktionshinder efterfrågar. Den studieadministrativa avdelningen och BIT har utvecklat ett nära samarbete och för en fortlöpande dialog om olika sätt att säkerställa och utveckla tillgängligheten. Analys Generellt konstaterar vi att insatser av utbildning och information om olika former av stöd för och bemötande av studenter med funktionshinder, som sker idag, kan och bör intensifieras och utvecklas. Arbetet med den digitala tillgängligheten genom anpassade datorer och service för studenterna i biblioteken har varit framgångsrika satsningar som ger möjligheter till stöd för ett flertal studenter med funktionshinder. Detta arbete bör också framöver ges förutsättningar för fortsatt utveckling. 3 Riktlinjer för tillgänglighet, Handisams broschyrserie

10 10 I arbetet med studenter med rörelsenedsättningar (hinder) kan konstateras att behovet av reglerbara stolar med arm- och nackstöd samt höj- och sänkbara bord under perioden inte fått en tillfredsställande lösning. Det finns ett ökat behov av att utreda hur det kompensatoriska stödet skall förstås, definieras samt belysas i relation till psykisk och neuropsykiatrisk funktionshinder. Att finna erforderligt kompensatoriskt stöd till gruppen psykiskt och neuropsykiatriskt funktionshindrade bör vara en prioriterad punkt under För döva studenter med behov av teckenspråkstolk i studiesituationen finns god beredskap. För hörselskadade, som använder hörseltekniska hjälpmedel, kan dock lokalerna upplevas som problematiska och här bör förbättringar som t ex teleslinga mm installeras. Behov föreligger av att få igång ett utvecklingsarbete avseende undervisnings- och examinationsformer, både av praktisk och pedagogisk art, med beaktande av tekniska lösningar. Slutligen finns en del inslag i anmälnings- och antagningsprocesserna som vi bör undersöka utifrån tillgänglighets- och tydlighetsperspektiv. Planerade åtgärder Förstärkning av informationen på hemsidorna. Medverkan i kompetensutveckling för högskolans personal i frågor om tillgänglighet för studenter med funktionshinder. Införande av Tal-webb i samarbete med Informationsavdelningen och BIT. Utveckla Ladok på webben (LPW). Studie- och karriärvägledarna i samverkan med Antagningen ska erbjuda ett förstärkt stöd för sökande med funktionshinder i form av mottagning i verksamhetens drop inservice. Under två timmar varje eftermiddag (måndag tom torsdag) ges personlig hjälp på plats när det gäller t ex ansökan till högskolan. Stöd vid ansökan kan också erbjudas personligen via telefon. Information kring denna möjlighet finns på verksamhetens webbsidor. Utveckla stödformer för studenter med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder samt finna former för samarbete med samverkanspartners såsom Försäkringskassan och Region Skåne i detta arbete. Utreda förutsättningar för att ansöka om reell kompetens samt vilka hänsyn som, ur ett tillgänglighetsperspektiv, bör iakttas vid information, hantering och bedömning av ansökan om reell kompetens. Utreda förutsättningar för att använda en vidare definition av individuell prövning samt formulera vilka rutiner som bör vidtas vid information, hantering och bedömning av individuell prövning. En översyn av hur de nya tillträdesreglerna för antagning till högre utbildning från och med 1 juli 2010 kommer att påverka sökande med funktionshinder och vad detta innebär för tillgängligheten.

11 11 Att utveckla (sam-) arbetet kring tillgänglighetsfrågor i samband med antagning genom att utreda möjligheten kring att nyttja den tredjedel av platserna, på vilka högskolan själva beslutar urvalsgrunder, för ökad tillgänglighet. Medverka i utvecklandet av undervisnings- och examinationsformer för studenter med funktionshinder och i det arbetet beakta olika tekniska lösningar. Antalet datorer för utlåning i samband med tentamen samt utrustning för inspelning för studenter med funktionshinder bör utökas.

12 12 Information och kommunikation Språket är grunden för all information och kommunikation. Betydelsen av ett klart och begripligt språk kan därför inte överskattas. Det är en förutsättning för tillgänglig information. 4 Inventering Information och kommunikation är grunden för alla studier, för kunskap som inhämtas och sprids och för de resultat i form av exempelvis uppsatser, avhandlingar och rapporter som varje år produceras vid Malmö högskola. Det är därför av särskild vikt att god tillgänglighet finns i allt som rör Malmö högskolas information och kommunikation. Bibliotek och IT Bibliotek och IT (BIT) ligger i samma verksamhetsområde inom Malmö högskola. BIT har sedan 2002 kontinuerligt arbetat med utökade insatser för att förstärka tillgängligheten för studenter med funktionshinder. Eftersom de flesta hjälpmedel bygger på teknik kan bibliotekspersonal och tekniker komplettera varandra på ett mycket effektivt sätt i arbetet med ökad tillgänglighet. Dessutom finns ett nära samarbete med studieadministrativa avdelningen i dessa frågor. På Malmö högskolas alla bibliotek finns ett flertal datorarbetsstationer med specialprogram, framför allt för studenter med läs- och skrivsvårigheter. De kompensatoriska hjälpmedel som finns på dessa stationer är bland annat scanning, talsyntes, samt stavnings- och skrivhjälp på både svenska och engelska. Platserna utrustas efterhand även med höj- och sänkbara skrivbord. Arbetsplatserna är placerade både centralt i biblioteken och i mer avskild miljö. Funktionshindrade studenter kan därmed studera både tillsammans med andra eller i avskildhet. Personalen på biblioteken, inklusive de studenter om arbetar med datorsupport vid de så kallade helpdeskarna, har utbildning i de kompensatoriska hjälpmedel som finns på de anpassade datorarbetsplatserna. Biblioteken är utrustade med anpassade utlåningsmaskiner. Utöver detta finns höjoch sänkbar kopiator vid biblioteket på odontologiska biblioteket. Denna utrustning kan vid behov även installeras på de andra biblioteken. Malmö högskola har Talbokstillstånd Högskolan har genom detta tillstånd rätt att ladda ned och bränna ut talböcker på cd-rom till studenter, under 2008 gjordes drygt 800 nerladdningar. All bibliotekspersonal har kunskap om talböcker och kan hjälpa studenter att söka i TPB:s katalog. Varje bibliotek på högskolan har också en huvudansvarig bibliotekarie som sköter talbokshanteringen och kontakten med studenter i behov av denna tjänst. 4 För dig som arbetar med information, Handisams broschyrserie

13 13 BIT tillhandahåller ett urval av hjälpmedel till studenter med rätt till kompensatoriska hjälpmedel. Exempel på hjälpmedel är läspennor med lexikon, diktafoner, samt olika datorprogram. Utvecklingen på området går fort fram, framför allt när det gäller talsyntes, olika kompensatoriska hjälpmedel testas och utvärderas därför fortlöpande av funktionshindrade studenter. Webb och trycksaker Malmö högskolas tillgänglighet på webben omfattar både tekniska aspekter, som till exempel att följa kodstandard och bygga med stilmallar, men också struktur, navigering, samt språk och begriplighet. Sedan 2004 används publiceringsverktyget Episerver för i stort sett hela Malmö högskolas webb (www.mah.se). Det finns dock webbsidor som är knutna till mah.se som inte använder Episerver. Bland annat gäller detta personliga webbsidor, distansutbildningsverktyg, utbildningsdatabasen, personal- och kompetensregistret samt en handfull hemmabyggen, till exempel idrottsforum.org. Flera seminarier och arbetsgruppsmöten anordnas kontinuerligt för högskolans webbredaktörer. De teman som behandlas är tillgänglighet, upphovsrätt, samt sökbarhet och skrivande för webben. Under 2009 genomförs en omläggning av webben vilket innebär en uppgradering av Episerver. Detta medför ytterligare möjligheter att använda hjälpmedel för funktionshindrade. Omläggningen kommer bland annat att innebära en ny struktur och bättre målfokus utifrån användarnas perspektiv och behov. Malmö högskola producerar även en rad olika trycksaker, till exempel broschyrer på svenska och engelska, årsredovisning, rapporter, avhandlingar, tidskrifter. Trycksakerna är inte specifikt anpassande till funktionshinder, men produceras med ambition att de ska vara lättillgängliga i utformning och i text. Enligt den grafiska manualen används i trycksaker endast Malmö högskolas röda färg. Så kallade tonplattor, som kan försvåra läsningen för synsvaga, används inte. I Malmö högskolas trycksaker används också alltid matt papper för att underlätta läsning. Några rutiner för att framställa informationsmaterial på lättläst svenska, punktskrift, Daisy-talbok, talkassett, teckenspråk eller storstil finns inte. Analys Tillgängligheten vid Malmö högskola är relativt god när det gäller möjligheterna att söka information och kommunicera. Efter webbomläggningen kommer alltfler hjälpmedel att finnas tillhands för att möta de behov personer med olika funktionshinder kan ha. Bibliotek och IT BIT har ett kontinuerligt arbete med att göra information tillgänglig för alla. Den digitala utvecklingen med bättre datorstöd och de ökade möjligheterna att söka och lagra information elektroniskt medför bättre tillgänglighet för alla, oavsett funktionshinder. Webb och trycksaker Vad gäller Malmö högskolas webb är EpiServer ett enkelt verktyg som kan användas av många. Tillverkaren, Episerver, är stabil och levererar ständigt nya uppdateringar som anpassas efter kundernas krav. Episerver har i sin grundversion den nivå av tillgänglighet som är önskvärd. Det finns alltså bra förutsättningar att göra tillgänglig enligt de riktlinjer som ställs av tidigare Verva/24-

14 14 timmarswebben. Sedan införandet av Episerver har utvecklingsarbete kontinuerligt pågått för att förbättra webbplatsen. Vi följer uppdatering av senaste standardisering inom webbpublicering. Kodning gör det möjligt för funktionshindrade att använda de hjälpmedel som finns, till exempel talsyntes. Kodning medger också att texten kan varieras i webbläsaren utan att layout och navigering går förlorad. Utvecklingsarbetet syftar här till att bygga en stabil och säker grund. Utvecklingsarbetet vad gäller navigering syftar till att göra det lätt att hitta på Malmö högskolas webb. Stora krav ställs på att navigeringen ska vara logisk och begriplig. En ständig förbättring av sökfunktionen är allt mer angelägen för hela Det som inte hittas omedelbart ska vara lätt att söka fram. Språket på webben ska vara enkelt och lätt att förstå. Speciella krav ställs på dem som skriver för webben. Informationsavdelningen arbetar kontinuerligt med att instruera redaktörerna att skriva utifrån den journalistiska metoden. Språket ska vara tydligt och lättläst. En bra och enkel rubrik, en kort sammanfattande ingress, och alltid det viktigaste först i texten. Texterna ska inte heller vara för långa. Möjligheter till fördjupning kan i stället finnas via länkar (undersidor). Den 1 december 2005 förändrades sidtyper, layout och navigering på Det innebär att webbplatsens ramverk, det vill säga sidhuvud, sidfot och navigation samt en större del av sidinnehållet uppfyller den tidigare e-nämndens riktlinjer 5 avseende 24-timmarswebben. Det finns vissa problem med de webbsidor som är mer eller mindre knutna till Malmö högskolas webb. Malmö högskola ska kräva att distansutbildningsverktyg är tillgänglighetsanpassade av leverantör eller av de inom högskolan som ansvarar för och tillhandahåller tjänsten/sidorna. På de sidor som visar information från utbildningsdatabasen måste ställas lika höga krav som för övriga Detsamma gäller BIT:s sidor för informationssökning MUEP (Forskningspublikationer) med flera. För att uppfylla tidigare Vervas riktlinjer ska krav om tillgänglighetsanpassning ingå i all framtida upphandling eller när egna sidor utvecklas. Vad gäller trycksaker anges i HO:s riktlinjer att olika format måste användas för att information ska nå så många som möjligt. De olika formaten kan till exempel vara lättläst svenska, punktskrift, Daisytalbok, talkassett, teckenspråk, storstil eller word/pdf-fil på CD. Den information som utges som trycksak av Malmö högskola finns som regel tillgänglig på webben. Eftersom vi följer WAI-standard 6 kommer Malmö högskola att leva upp till de flesta av de ovanstående kraven. Det är också möjligt att tillhandahålla kopior på trycksaker i pdf-format, eftersom Malmö högskola som regel får korrekturkopior från formgivare i pdf. Rutiner kring detta bör tas fram vid upphandling. Enligt 5 Nämnden för elektronisk förvaltning, e-nämnden, inrättades den 1 januari 2004 och upphörde Nämndens uppgift var att stödja utvecklingen av ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter och mellan myndigheter och enskilda. Nämndens uppgifter var fastställda i förordning (2003:769) med instruktion för Nämnden för elektronisk förvaltning och i förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Den tidigare e-nämnden är nu ersatt med en operativ e-delegation, inrättad för att genomföra regeringens handlingsplan för e- förvaltningen. 6 Riktlinjer för hur information och tjänster kan utformas för att göra webbplatser tillgängliga har tagits fram av WAI (Web Accessibility Initiative), en arbetsgrupp inom W3C (World Wide Web Consortium).

15 15 HO:s riktlinjer är det också viktigt att information om alternativa format är tydlig, att det framgår på trycksaken att alternativen finns och hur man får tag på dem. Även här bör rutiner tas fram. Planerade åtgärder under perioden Under perioden är målet att aktivera en talande webb för Under 2009 är målet att fördubbla antalet tillgängliga sidor på webben mah.se och bifogade pdfdokument enligt tidigare Vervas skall-krav. Högskolans grafiska manual ska göras om och bli lättillgänglig bland annat genom fler mallar för webbpublicering. Kännedomen och användningen av manualen ska öka hos de medarbetare i organisationen som ansvarar för trycksaksproduktion och webbpublicering. Rutiner införs om att det i samband med all trycksaksproduktion också görs pdf-kopior eller att texter lagras i annat format som kan läsas av olika hjälpprogram, till exempel talsyntes. Det ska göras tydligt på trycksaker att informationen finns tillgänglig i annat format och var man kan få tag på den. Fortsatt utbildning av högskolans redaktörer i hur sidinnehållet på webben tillgänglighetsanpassas.

Tillgänglighetsplan 2011-2012

Tillgänglighetsplan 2011-2012 UFV 2010/1548 Tillgänglighetsplan 2011-2012 avseende tillgänglighet för och bemötande av personer med funktionshinder Fastställd av Rektor 2011-01-25 1 2011-01-25 UFV 2010/1548 Innehållsförteckning Uppsala

Läs mer

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Tillgänglighetsplan Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Innehållsförteckning UPPDRAG 3 BAKGRUND 3 Utgångspunkter i handikappolitiken 3 Styrande lagar

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Plan för tillgänglighet 2012-2014

Plan för tillgänglighet 2012-2014 Tillgänglighetsplan 2012-04-19 Dnr SU 149-1267-12 Plan för tillgänglighet 2012-2014 (Fastställd av rektor 2012-04-19) 2 (16) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Policy för tillgänglighet vid Stockholms

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5 2008-12-15 Bilaga 5 6 Sidor Utdrag ur Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA Layout: Kommunikationsavd., Örebro universitet. Tryck: Trio Tryck, Örebro 11/2013_1.000 Studera med funktionshinder vid Örebro universitet Lika villkor Universitetets målsättning är att du som student

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö EN STAD FÖR ALLA 2010 Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö December 2008 EN STAD FÖR ALLA... 2 MÅL... 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 2 NATIONELL PLAN FÖR HANDIKAPPOLITIKEN...

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Fastställd av rektor 2012-09-11 Dnr: UmU 500-927-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Program för tillgänglighet i Finspång

Program för tillgänglighet i Finspång Program för tillgänglighet i Finspång Antaget av kommunfullmäktige 2010-10-27 Program för tillgänglighet i Finspång Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH 2010/2011 KTH SE-100 44 Stockholm Tel: 08-790 60 00 Fax: 08-790 65 00 www.kth.se Välkommen till KTH! KTH arbetar

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

1) Introduktion i tillgänglighet

1) Introduktion i tillgänglighet 1) Introduktion i tillgänglighet Inledningsvis genomför vi en orientering i vad tillgänglighet betyder för både användare och den egna personalen. Vi kommer att ta upp de grundläggande idéerna bakom de

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Personalberedningen BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen utveckling och komplettering

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Beslut: Rektor 2015-05-04 Revidering: Dnr: DUC 2015/797/10 Gäller fr o m: 2015-05-04 Ersätter: Regler mot kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN. För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder. Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag

PERSONALHANDBOKEN. För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder. Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag PERSONALHANDBOKEN För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag Innehållsförteckning Att studera med funktionshinder... 2 Definitioner...

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Syfte: Arbetet med tillgänglighet har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla människor är lika mycket

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD Tillgänglighet Beslutsdatum 2003-12-19

Styrande dokument beslutat av GD Tillgänglighet Beslutsdatum 2003-12-19 Styrande dokument beslutat av GD Tillgänglighet Beslutsdatum 2003-12-19 1 STATENS FASTIGHETSVERK Tillgänglighet för funktionshindrade Policy och handlingsplan för Statens fastighetsverk, 2003-12-19 Vad

Läs mer

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Stockholm en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2011 Förord Stockholms stad har en vision om ett Stockholm i världsklass

Läs mer

HANKENS TILLGÄNGLIGHETSPLAN godkänd av styrelsen 8.3.2007

HANKENS TILLGÄNGLIGHETSPLAN godkänd av styrelsen 8.3.2007 HANKENS TILLGÄNGLIGHETSPLAN godkänd av styrelsen 8.3.2007 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och målsättningar... 3 2. Lägesbeskrivning... 3 2.1. Riskkartläggning... 3 2.2. Samlad service... 3 2.3. Vasa

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Bakgrund Studenter och sökande till högskolan skyddas av Lagen om likabehandling av studenter vid

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Handlingsplan. för. Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun

Handlingsplan. för. Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun 1 Handlingsplan för Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun Baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20

Läs mer

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2013 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets

Läs mer

Utbildning för Projektledare

Utbildning för Projektledare Utbildning för Projektledare 1 Introduktion till utbildning för projektledare om tillgänglighet Utbildning för projektledare om tillgänglighet är att betraktas som en mall för en halv eller heldags utbildning.

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

handlingsplan för tillgänglighet

handlingsplan för tillgänglighet Checklista handlingsplan för tillgänglighet Den här checklistan kan du använda för att vara säker på att du får med det som ska finnas med i en handlingsplan för tillgänglighet. En handlingsplan är ett

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012 Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret Under verksamhetsåret kommer mångfaldsarbete i första hand att ha inriktning på implementering av kommunens mångfaldsplan. Hela

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!...

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!... Innehåll TD... 4 Hitta i TD... 5 En mänsklig rättighet... 6 TD:s styrka... 8 TD skapar nya förutsättningar... 11 TD-spindeln gör skillnad!...12 Informationen i TD...14 Historik...15 Hitta i TD Gå till

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Antagen av Landstingsfullmäktige 8 juni 2004 KOMMUNIKATIONSPOLICY

Läs mer