Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning 4 Sammanställd redovisning, bolagsberättelser 5 Sammanställd resultaträkning / finansieringsanalys 6 Sammanställd balansräkning 7 Koncernens noter 8 Koncernens nyckeltal 11 Resultaträkning kommunen och bolagskoncernen 12 Balansräkning kommunen och bolagskoncernen 13 KOMMUNEN Allmän översikt 14 Ekonomisk översikt 17 Personalbokslut 26 Befolkningsutveckling 33 Resultaträkning 34 Finansieringsanalys 34 Balansräkning 35 Nothänvisningar 36 Redovisningsprinciper 44 Ord och uttryck 44 Driftsredovisning 45 Investeringsredovisning 46 Nyckeltal 49 Va-verksamhet Resultaträkning och Finansieringsanalys 50 Va-verksamhet Nothänvisningar 51 Kommunens organisation 53 Nämndernas kommentarer: Kommunstyrelsens förvaltningar Ekonomikontoret 54 Fastighetskontoret 55 Gatukontoret 56 Kommunkansliet 58 Personalkontoret 61 Kostenheten 63 Städenheten 65 It- och inköpsenhet 66 Miljö- och byggnadsnämnden 67 Kulturnämnden 70 Barn- och utbildningsnämnden 72 Socialnämnden individ- och familj 76 Socialnämnden vård- och omsorg 78 Borlänge-Säter gymnasienämnd 81 REVISIONSBERÄTTELSE 86 Bilden på framsidan är från Grängshammar, Silvbergs församling 1

3 Kommunalrådet har ordet Så är ännu ett år till ända var det första hela året med ny politisk majoritet efter valet. Det nya samarbetet har nu hunnit etablera sig på ett mycket bra sätt. Detta har gett politiska möjligheter att starta arbetet med att utveckla Säters Kommun på allvar. Under 2007 kunde flera utvecklingsprojekt ta fart. Arbetet med handelsutredningen gick in i en aktivare fas. Bygget av nya förskolan i Mora by kunde startas. Arbetet med att ta fram ny bostadsmark intensifierades genom planläggningar i både Säter och Gustafs, i Gustafs gjordes även en extra marknadsföringsinsats under året. Exploateringsavtal tecknades med ett Holländskt bolag kring exploatering av 65 villatomter i Ulfshyttan. Detta skapar förutsättningar att erbjuda attraktiva villatomter i alla 4 kommundelarna i dagsläget. Till detta kan också tilläggas att Säterbostäder investerat i nya seniorboenden i annexet i Kyrkbyn St Skedvi samt skapat bättre tillgänglighet för äldre på falkgränd i Säter. Befolkningen fortsätter att öka i Kommunen för tredje året i rad! Det är bara 4 kommuner av 15 i länet som klarade av att öka befolkningen under Säters Kommun hade vid årsskiftet exakt innevånare, Kommunen är därmed ohotad som länets 8:e största kommun. Vi har även en av länets yngsta befolkningar, vilket i sammanhanget måste anses vara positivt för framtiden. Arbetet med att utveckla Kommunen som arbetsgivare har intensifierats under I framtiden kommer detta att vara oerhört viktigt för att kunna rekrytera personal när konkurrensen väntas öka i spåren av 40 talist generationens pensioneringar. Friskhetstalen har ökats i förhållande till 2006 och dom tidiga åren av 2000 talet, dock klarade vi inte av att komma upp i 2005 års frisk tal. Under 2007 har arbetet med att få bort dom ofrivilliga deltiderna ökat, framför allt är det äldreomsorgen som lagt ner mycket resurser på att arbeta bort dessa. Dock återstår det mycket arbete för att klara målet om att avskaffa dom ofrivilliga deltiderna. Det har under året även åter inrättats ett personalutskott för att öka det politiska engagemanget för personalfrågor inför framtiden. Det ekonomiska resultatet för 2007 är +8,8 miljoner kronor, vilket är ett gott resultat, Kommunen har nu visat positiva resultat i 6 år i rad. Detta skall vi vara stolta över! Framtiden om konjunkturen vänder ser dock inte lika ljus ut, vilket är värt att tänka på inför framtiden. Under 2007 hade vi framförallt problem med att individ och familjeomsorgen inta klarade sina ramar, framför allt p.g.a. ökade kostnader för institutionsplaceringar. Andra områden som har fått jobba extra hårt i år är Äldreomsorgen, som fått ett ökat tryck på framför allt korttidsplatser och barnomsorgen som har sett ett ökat behov av barnomsorgsplatser. Båda verksamheterna har dock lagt ned mycket arbete på att klara av det ökade behovet. Till sist vill jag tacka all personal som under 2007 skapat dom positiva resultat som vi nu kan summera, utan en engagerad personal hade detta inte varit möjligt! Abbe Ronsten Ks ordförande 2

4 KONCERNEN SÄTERS KOMMUN SÄTERBOSTÄDER AB SÄTERS KOMMUNS FASTIGHETS AB Kommunens engagemang i kommunala bolag (kkr) Bolag Aktieinnehav/ Ägarandel Borgens- Aktieägartillskott % åtaganden Säterbostäder AB ,2 mkr Säters Kommuns Fastighets AB 15,3 mkr 3

5 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Kommunerna är enligt kommunallagen skyldiga att upprätta en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Koncernredovisning i aktiebolag och i offentlig verksamhet har delvis olika syften. I det förstnämnda fallet avser man att klarlägga koncernens årsresultat och skydda mot för hög utdelning i moderbolaget. När det gäller en kommun vill man med koncernredovisningen visa det totala åtagandet som kommunen har. Detta kan läggas till grund för analyser och ge ökade möjligheter till styrning av kommunens ekonomi oavsett om denna bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. All kommunal verksamhet bör finnas med i koncernredovisningen i den mån kommunen har ett väsentligt inflytande eller ekonomiskt åtagande. Den tumregel som utvecklats enligt praxis anger en nedre gräns på ca 20% aktie- eller andelsinnehav. Om ägarandelen understiger gränsen kan dock kommunen ha ett väsentligt ekonomiskt åtagande exempelvis genom borgensförpliktelser eller stora driftbidrag. Koncernens omfattning Koncernen Säters kommun omfattar vid utgången av 2007 kommunen och en bolagskoncern; Säterbostäder AB med dotterbolaget Säters kommuns Fastighets AB bildades Utvecklingsbolaget MittDalarna AB i vilket kommunen är delägare tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef och Ludvika kommuner. Kommunens aktiekapital är kr vilket utgör en andel på 7,5% i bolaget. Utvecklingsbolaget har därför inte tagits med i koncernen. Säters kommun har tillsammans med Falun och Borlänge bildat ett kommunalförbund för räddningstjänsten, Räddningstjänsten Dala Mitt. Förbundet startade sin verksamhet och kommunens andel är cirka 11 %. Förbundet säljer sina tjänster via räddningstjänstavtal till ägarkommunerna. För 2007 var kostnaden för Säters kommun 8,5 Mkr. Inte heller räddningstjänstförbundet har medtagits i koncernen. I kommunen finns en friskola i Solvarbo med 58 elever i skola, 6 barn i förskoleklass och 57 barn i fritidshem. Skolan fick under 2007 totalt c:a 5,3 Mkr i skolpeng. Föräldrakooperativet Tornet i Gustafs fick 1,3 Mkr för sin förskoleverksamhet med 16 barn. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det egna kapitalet som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats. Proportionell konsolidering innebär att endast ägda andelar av räkenskapsposterna tas med i koncernredovisningen. Bolagskoncernen ägs av kommunen till 100 procent. Interna transaktioner mellan kommunen och bolagskoncernen och inom den sistnämnda har eliminerats. Pensionsskulden har redovisats olika inom koncernen. Säterbostäder har premiereservsystem. Koncernens resultat Koncernens resultat för 2007 blev + 7,1 Mkr. Bolagskoncernen redovisar ett negativt resultat på 1,7 Mkr, och kommunen ett positivt resultat på 8,8 Mkr. Nyckeltal Koncernens soliditet uppgick till 55,7 % vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Att koncernens soliditet är lägre än kommunens beror på bolagens låga soliditet. Bostadsbolag finansierar normalt sitt bostadsbyggande via upplåning och får därigenom en högre skuldsättningsgrad. Likviditeten uppgick till 12,6 %, vilket är en försämring jämfört med föregående år på 0,7 procentenheter. Kommunen och dess helägda dotterbolag samordnar likviditetshanteringen genom ett koncerngemensamt konto. Koncernkontot ger parterna möjlighet att låna pengar av varandra, vilket gör att den erforderliga likviditetsreserven kan hållas nere. F n utnyttjas koncernkrediten av Säterbostäder och dess dotterbolag, Säters Fastighets AB, med 5 resp 12,9 mkr. Krediten uppgår till totalt 55 mkr för hela kommunkoncernen. 4

6 KONCERNBOLAG Säterbostäder AB Bokslut Bokslut Omsättning, Mkr 56,0 54,5 Resultat före extraord. poster 0,7 1,8 Koncernbidrag t. Fastighets AB 1,4 2,3 Resultat e. koncernbidrag o skatt -0,6-0,7 Nettoinvesteringar, Mkr 14,5 1,3 Soliditet, % 15,3 15,9 Årsarbetare 12,0 12,0 Årets resultat Årets resultat uppgår till -0,6 M kr efter koncernbidrag till Säters kommuns Fastighets AB (1,4 M kr). Resultatet före extr.ord poster är 0,7 M kr lägre än budget. Högre kostnader än beräknat för underhåll och reparationer är en bidragande orsak till resultatutvecklingen. Årets verksamhet Prästgärdsprojektet på Åsenområdet, med anknytning till äldres boende, färdigställdes under året. Kostnaderna uppgår till 3,8 M kr för hissinstallationer och övriga anpassningar. Annexet, f d förskolan i Kyrkbyn, byggdes om till bostadsändamål. Fem lägenheter till en kostnad av 3,7 M kr. Bolaget fyllde 60 år. Detta firades med jubileumsarrangemang under sensommaren där det bjöds på förtäring och musikupplevelser Framtiden Huvudmålen i bolagets handlingsplan, kravet på 30 M kr i eget kapital och uthyrningsgrad på minst 95 %, måste infrias för att säkerställa en långsiktig stabil finansiell ställning och hanteringen av rimliga affärsrisker. I detta ingår att säkerställa ett ekonomiskt oberoende till kommunen, garantera en god underhållsstatus på fastighetsbeståndet och borga för framtida ombyggnader och nyproduktion av bostäder. Huvudmålen skall infrias men lika viktigt är att de konkreta målsättningarna som berör utvecklingen av äldres boende prioriteras. Bolagets betydelsefullaste kundgrupp är i dag de som uppnått pensionsålder. Så kommer det att fortsätta att vara. Gruppen växer och blir äldre. Säters kommuns Fastighets AB Bokslut Bokslut Omsättning, Mkr 3,2 2,0 Resultat före extraord. poster -2,4-2,3 Konc.bidrag fr. Säterbostäder 1,4 2,3 Resultat e. koncernbidrag -1,0 0,0 Nettoinvesteringar, Mkr - - Soliditet, % 26,2 31,2 Årsarbetare - - Året resultat Resultatet för koncernbidrag uppgår till -2,4 M kr. Minusresultatet är föranlett av omfattande reparationer av panncentralen i Mora by och lokalanpassningar i fastigheten Myran 3 för förskoleverksamhet samt nedskrivning av den samma. Årets verksamhet Renoveringen av panncentralen i Mora by slutfördes under våren. Totalt har 2,4 M kr lagts ner för att få centralen i drift efter övertagandet från Hedmora Energi föregående år. Värdet på fastigheten Myran 3 skrevs ner med 1 M kr mot bakgrund av tidigare framtaget värderingsunderlag. Miljö- och byggnadsnämndens avslag om rivning av kvarvarande byggnad på tomten för tidigare fabriksbyggnaden Segebaden-Berg har föranlett bolaget att överklaga beslutet till länsstyrelsen. Framtiden I framtiden kommer bolaget i huvudsak att ägna sig åt produktion och leverans av värme. Ett steg i den riktningen är omhändertagandet av panncentralen i Mora by. Fastighetsförvaltningen avvecklas successivt. Ett antal objekt är föremål för försäljning inom något år 5

7 SAMMANSTÄLLD RESULTATRÄKNING Specifikation (kkr) Not Verksamhetens intäkter: Verksamhetens kostnader Avskrivningar Nedskrivning av fastighetsvärden Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Kapitalförvaltningen Resultat för e o poster Skatteskuld Extra ordinär kostnad -856 Årets resultat SAMMANSTÄLLD FINANSIERINGSANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättningar Justering för obeskattad reserv -635 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapitalet Ökning (-)/ minskning (+) kortfr fordringar Ökning (-)/ minskning (+) kortfr placeringar Ökning (-)/ minskning (+) förråd Ökning (-)/ minskning (+) exploateringsfastigheter Förändring av korta skulder Övriga justeringsposter Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anl tillgångar Inköp av finansiella tillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 527 Ökning (-) / minskning (+) anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksameten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering/ överföring till korta skulder Ökning (-)/ minskning (+) långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

8 SAMMANSTÄLLD BALANSRÄKNING Specifikation (kkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar mark, byggnader och tekniska anläggningar maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar värdepapper, aktier o bostadsrätter långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar: förråd expl mark och fastighetsförsäljning fordringar kortfristiga placeringar kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Ingående eget kapital Resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar långfristiga Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA AVSÄTTNINGAR, SKULDER OCH EGET KAPITAL Panter och ansvarsförbindelser Ställda panter (Säterbostäder) Pensionsförpliktelser (Kommunen) Borgensåtaganden Fastigo Kommunalt borgens- o förlustansvar egnahem Anläggningskapital Rörelsekapital

9 NOTHÄNVISNINGAR - SAMMANSTÄLLD REDOVISNING FINANSIERINGERINGSANALYS Not 1: Justering för av och nedskrivningar Planenliga avskrivningar Nedskrivning av fastigheter Säters kommun Nedskrivning/ utrangering Säterbostäder Not 2: Justering för avsättningar Pensionsavsättning Säters kommun Minskning av avsättning för bredband (kommunen) 74 Minskning avsättning rivning (Säterbostäder) Not 3: Övriga ej likviditetspåverkande poster Reavinst fastighetsförsäljning kommunen Reavinst likvidation av Dalarnas Kommunförbund BALANSRÄKNING Not 4: Mark, byggnader och tekniska anläggningar Markreserv Ingående bokfört värde Försäljningar -59 Utgående bokfört värde Verksamhetsfastigheter Ingående bokfört värde Nyanskaffning Statsbidrag fjärrvärme -570 Nedskrivningar Omf till publika fastigheter -19 Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Fastigheter för affärsverksamhet Ingående bokfört värde Nyanskaffning Nedskrivningar/ utrangering Omf från pågående 512 Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Publika fastigheter Ingående bokfört värde Nyanskaffning Försäljning -10 Nedskrivningar Årets avskrivningar Utgående bokfört värde

10 Fastigheter för annan verksamhet Ingående bokfört värde Nyanskaffning Försäljning/ utrangering -66 Omfört från verksamhetsfastigheter 19 Nedskrivningar Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Övriga fastigheter + anslutningsavgifter Ingående bokfört värde Nyanskaffning Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Exploateringsmark Ingående bokfört värde Nyanskaffning Försäljning av mark Omfört till anläggningstillgångar Utgående bokfört värde Pågående investeringar Ingående bokfört värde Pågående investeringar Omfört till fastigheter Utgående bokfört värde Summa mark och byggnader Not 5: Maskiner och inventarier mm Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Omföring fr kortfr fordringar 0 85 Nedskrivning -1 Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Not 6: Värdepapper, aktier och bostadsrätter Dalatrafik Andelskapital Kommuninvest Utv bolaget MittDalarna Andelar HBV (Husbyggnadsvaror) Övrigt Not 7: Långfristiga fordringar Lån anslutningsavgifter Vägverket, förskott rondell rv HBV, innest återbäring SPP 226 Övriga fordringar

11 Not 8: Eget kapital Ingående eget kapital Obeskattad reserv föregående år -635 Årets resultat Summa eget kapital Not 9: Avsättningar Avsättningar för pensioner inkl löneskatt (kommunen) Not 10: Långfristiga skulder Låneskuld kommunen Skulder till kreditinstitut Säterbostäder koncern Anslutningsavgifter (kommunen) Uppskjuten skatteskuld (Säterbostäder) Summa långfristiga skulder

12 NYCKELTAL SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Redo- Redo- Redo- Redo- Redovisning visning visning visning visning Kommentar Likviditet 12,6% 13,3% 10% 12% 9% rörelsekap x 100 årets utgifter Soliditet 55,7% 55,3% 52% 51% 47% eget kapital totala tillgångar Skuldsättningsgrad 44,3% 44,7% 48% 49% 53% skulder och avsättn totala tillgångar Skulder (Mkr) Skulder/invånare, kr Eget kapital (Mkr) Eget kapital/invånare, kr Totala tillgångar (Mkr) Tillgångar/invånare, kr Antal invånare 31 dec

13 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING RESULTATRÄKNING Säters kommun Bolagskoncernen*) Specifikation (kkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Pensionsförvaltning Resultat före e o poster Skatt på årets resultat Extra ordinära kostnader -856 Årets resultat *) Bolagskoncernen består av Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters Fastighets AB 12

14 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING BALANSRÄKNING Säters kommun Bolagskoncernen*) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar Maskiner och inventarier Värdepapper, aktier, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggntillgångar Omsättningstillgångar Förråd Exploateringsmark, fast försäljn Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättntillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget Kapital Ingående eget kapital Årets resultat Obeskattad reserv -636 Summa eget kapital Avsättningar Pensioner Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Leverantörsskulder Uppskjuten skatteskuld 270 Övriga kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER *) Bolagskoncernen består av Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters Fastighets AB 13

15 Allmän översikt Året som gick befolkningsutveckling mm Det senaste åren har bla befolkningsutvecklingen i kommunen, länet mm kommenterats i samband med bokslutet. I länet minskade befolkningen med 93 personer 2007, 2006 var minskningen 44 personer års minskning hänger sedan tidigare ihop med ett kraftigt födelseunderskott minus 518 personer, däremot har länet ett positivt flyttnetto 431 personer även detta är lägre än 2006 då flyttnettot var 601 personer. Folkmängden i riket som helhet ökade med personer under 2007, ökningen beror i första hand på ökad invandring. Hela migrationsnettot var personer. Hela flyttade in medan flyttade ut, aldrig tidigare har så många invandrat till Sverige under ett enskilt år. Drygt hälften av landets kommuner 160 stycken hade en befolkningsökning under 2007, störst procentuell ökning hade Nykvarn följt av Lomma och Värmdö. Störst minskning hade Pajala, Dorotea och Laxå. Ett tydligt geografiskt mönster framkommer med befolkningsökningar i stora delar av södra halvan av Sverige och befolkningsminskningar i stora delar av norra halvan. De kommuner som hade högst födelsenetto var Botkyrka, Värmdö och Habo, lägst födelsenetto hade kommunerna Övertorneå, Dorotea och Pajala. För Säters del kan vi konstatera att den positiva trenden som varit 2005 och 2006 kvarstår. Befolkningen ökade med 9 personer och uppgick vid årsskiftet till personer. Bland församlingarna i kommunen har befolkningen ökat med 3 personer i Säter, 28 i Stora Skedvi, minskat med 15 i Gustafs och 7 i Silvberg. I kommunen föddes totalt 91 barn att jämföra med 108 föregående år. Det dog 121 personer det innebar ett födelsenetto på minus 30. I länet är det bara Borlänge och Falun som uppvisar positiva födelsenetton, den största befolkningsökningen i länet hade Borlänge med 357 personer. Arbete I en rapporten om var jobben finns 2008 bedömer man att den höga efterfrågan på arbetskraft kommer att dämpas något under Antalet sysselsatta bedöms öka med ca , dämpningen av ökningstakten beror på sämre konjunktur och att tillgången på arbetssökande krympt avsevärt inom många yrken, det hämmar sysselsättningsutvecklingen. Antalet jobb kommer att öka framförallt inom tjänstesektorerna exempelvis inom service, restaurang, data, hälso- och sjukvård samt vissa administrativa och finansiella yrken. Inom byggnads och teknik yrken kommer jobbtillväxten att minska. I yrkesgrupper som bedöms ha en fortsatt god arbetsmarknad finns civilingenjörer, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, anläggningsmaskinförare, datatekniker, förskollärare m.fl. I rapporten för februari månad 2008 för Dalarna anges att arbetslösheten fortsätter att minska. I februari var 2,7% av befolkningen år arbetslösa, motsvarande siffra 2007 var 3,6%. Arbetslösheten har alltså minskat med en fjärdedel under det senaste året. Även bland ungdomar har arbetslösheten minskat, åldersgruppen avser år där arbetslösheten uppgår till 4,4% motsvarande siffra förra året var 6,2%. Antalet långtidsarbetslösa har minskat med 45% sedan ett år tillbaka. För Säters del är arbetslösheten låg, 1,9%, endast Gagnef har en lägre arbetslöshet. Motsvarande siffra för februari 2007 var 2,7%. Ungdomsarbetslösheten i Säter är 2,6% detta är också en låg siffra jämfört med länssnittet som ligger på 4,4%. Endast Gagnef har en lägre ungdomsarbetslöshet. 14

16 Arbetspendlingen blir allt viktigare för allt fler därigenom förändras arbetsmarknadsregionerna. Antalet arbetsmarknadsregioner har ständigt minskat de senaste åren, detta innebär en regionförstoring. Regionförstoringen har varit ett villkor för att kunna förena ett spritt boendemönster med ekonomisk tillväxt. Det förbättrar naturligtvis arbetsmarknadens funktionssätt, större lokala arbetsmarknader ger plats för mer näringsgrenar, det blir lättare för arbetslösa att hitta ett nytt jobb och för företagen att hitta lämplig arbetskraft. I Borlänge arbetsmarknadsregion ingår idag 6 kommuner för 15 år sedan var det bara 3 kommuner. Den kommun i länet som haft den största ökningen i total utpendling mellan 1986 och 2004 är Säter där utpendlingen ökat med 16,7%. Kvinnors utpendling har för Säters del ökat mer än männens. Högutbildad arbetskraft pendlar mer än lågutbildad arbetskraft. I Säter uppgår utpendlingen till personer och inpendlingen till 760 personer. Detta innebär en nettopendling på personer. Utpendlingen sker i första hand till Borlänge1.220, till Hedemora 510 och till Falun 430 för att nämna de större utpendlingsorterna. Av de 760 inpendlarna kommer 280 från Borlänge, 240 från Hedemora och 90 personer från Falun. Regionernas tillstånd Institutet för tillväxtpolitiska studier redovisar en översiktlig bild av den regionala tillväxtutvecklingen i landets regioner. Detta är fallet främst för storstadsregionerna samt några regionala centra. Den ekonomiska aktiviteten är skevt fördelat i landet, storstadsregionerna står för mer än 50% av den totala lönesumman och för drygt 47% av befolkningen. Det är stora skillnader i tillväxt mellan regionerna under den senaste 10-årsperioden där ungefär 50 av landets 72 regioner utvecklades sämre än riksgenomsnittet innebär att de regionala skillnaderna ökar. Det finns även små regioner som har en god tillväxtutveckling, den senaste 10-årsperioden. Bland dessa återfinns Strömstad, Vetlanda och Dorotea i toppen av tillväxtligan avseende regional inkomst. Mellan tredje kvartalet 2006 och tredje kvartalet 2007 ökade den regionala inkomsten mest i Haparanda, Jokkmokk och Arvidsjaur med tillväxt på över 9%. Dessa regioner ligger dock fortfarande långt efter storstadsregionerna när det gäller nivån på produktiviteten och den regionala inkomsten. Sett till perioden har befolkningsökningen varit störst i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå, minskningen har varit störst i Åsele, Jokkmokk och Pajala med en minskning på 15% eller mer. Förvärvsfrekvensen varierar betydligt bland de mindre regionerna Vetlanda och Sorsele har den högsta förvärvsfrekvensen för män respektive kvinnor. Haparanda har den lägsta för både män och kvinnor, Överkalix och Pajala har högst arbetslöshet, lägst arbetslöshet finns i Älmhult och Värnamo. Förändringar i befolkningens åldersstruktur, globaliseringen och klimatförändringen är exempel på faktorer som kan antas ha stor betydelse för den framtida regionala utvecklingen. Enligt SCB:s scenario för befolkningsutvecklingen beräknas befolkningen i Sverige att växa från knappt 9,2 miljoner idag till drygt 9,5 miljoner 2015 och knappt 10,1 miljon Bostadsförsörjning Säterbostäder har lämnat årsredovisning för 2007 och under rubriken viktiga händelser nämns bla att fösta etappen av Prästgärdsprojektet seniorboende blev nästan klar under Fem trapphissar och en utvändig hiss i anslutning till parkeringsområdet har iordningställts. Projektetappens kostnader uppgår till totalt 3,8 miljoner kronor. I Kyrkby i Stora Skedvi har ombyggnad skett av det så kallade annexet till fem bostäder till en kostnad av 3,7 miljoner kronor. Den totala investeringsnivån 2007 uppgår till 14,5 miljoner kronor. Målsättningen för bolaget är att ha ett eget kapital och obeskattad reserver om 30 miljoner kronor, i bokslutet redovisades detta till 26,8 miljoner kronor. Uthyrningsläget är bra och vid årsskiftet uppgick uthyrningsgraden till 94,9%, målsättningen är en uthyrningsgrad på minst 95%. I det sammanträffande som 15

17 kommunstyrelsens arbetsutskott hade med styrelsen för Säterbostäder för en tid sedan konstaterades att det fanns 40 lediga lägenheter i Säter, 6 i vardera Gustafs och Stora Skedvi. Kön uppgick till motsvarande 27 i Säter, 8 i Gustafs och 23 personer i Stora Skedvi Kyrkbyn. För Säterbostäder redovisas ett resultat om minus 0,6 miljoner kronor då har bolaget lämnat koncernbidrag med 1,4 miljoner kronor till Säters kommuns fastighets AB. Beträffande småhusbyggnation i Säter har det under 2007 fastställts detaljplan för nio stycken tomter i Lars Anders täppa i Säter och planområdet i Mora by Gustafs har det avstyckats 11 stycken nya tomter i anslutning till daghemsbyggnationen. I Gustafs har det under året sålts två stycken egnahemstomter samt i Stora Skedvi en. Beslut under 2007 Under 2007 togs i sedvanlig ordning ett antal kommunala beslut en del av besluten kommer naturligtvis att ha olika betydelse för kommunens fortsatta utveckling. En byggnation av stor betydelse som påbörjats under 2007 är byggnationen av daghem i Gustafs. Tillsammans med den exploatering av ytterligare tomter för småhusbyggnation skapar detta en framtidstro i Gustafsområdet. På samma sätt bidrar detaljplanläggningen av egnahemstomter i Lars Anders Täppa i Säter till en sådana möjligheter. I Kullsveden påbörjades planläggning för rondell och ett kombinerat handels- och småindustriområde. För att säkerställa möjligheter till framtida bebyggelse träffades avtal med Bergviks Skog om överlåtelse av mark på andra sidan Ljustern i Viken samt i Bispberg. Tankarna om fritidsbebyggelse vid Norbo strand i anslutning till Ulfshyttans Herrgård återuppväcktes genom ett exploateringsavtal med ett bolag med Holländska förtecken, ScanPark. Avtal träffades med Borlänge kommun om förlängning av avtal och samarbete rörande gymnasieskolan fram till Detta är några av de beslut som kommunen tog under Christer Malmstedt Kommunchef 16

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret Årsredovisning 2006 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning 4 Sammanställd redovisning, bolagsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tid: Måndagen den 13 april 2015 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Iris Carlsson-Rustas och Roger Karlsson

Tid: Måndagen den 13 april 2015 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Iris Carlsson-Rustas och Roger Karlsson KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-13 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 13 april 2015 kl. 18.00 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Iris Carlsson-Rustas och

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 Årsredovisning 2013 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 97% 95% 97% 100% Resultat

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Från tunnelhus till museum!

Från tunnelhus till museum! Tomelilla kommun Från tunnelhus till museum! Årsredovisning 2005 Politisk organisation Verksamhetsorganisation VERKSAMHETSORGANISATION Team Samhällsbyggnad Team Hemvård Team LSS Team Medborgarservice Team

Läs mer

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 Årsredovisning 2010 Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2010 2009 2008 2007 2006 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 99% 100% 99% 98% 99% Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Årsredovisning 2012. Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22

Årsredovisning 2012. Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22 Årsredovisning 2012 Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2012 2011 2010 2009 2008 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 100% 99% 100% 99% Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN ÅSTORPS KOMMUNKONCERN Gyllenbielkeska hospitalet i Kvidinge (mer information på bladets baksida). Foto: Mats Peterson ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Gyllenbielkeska Hospitalet Tack vare en karolins

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen ÅRSREDOVISNING 2011 Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar Tryck IT Grafiska AB, Kungälv Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 100 ex Omslagfoto Skolfartyget

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Årsredovisning 2007. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand.

Årsredovisning 2007. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand. Görvälns slott från 1600talet har restaurang, festvåning och konferenslokaler. Gårdsmiljön är unik då alla byggnader

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING 2010 UPPLANDS- BRO Innehåll foto: Peter bergman Kommunstyrelsens ordförandes förord 2 Organisationsöversikt 4 Hur användes skattepengarna 2010? 6 Fem år i sammandrag 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer