Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning 4 Sammanställd redovisning, bolagsberättelser 5 Sammanställd resultaträkning / finansieringsanalys 6 Sammanställd balansräkning 7 Koncernens noter 8 Koncernens nyckeltal 11 Resultaträkning kommunen och bolagskoncernen 12 Balansräkning kommunen och bolagskoncernen 13 KOMMUNEN Allmän översikt 14 Ekonomisk översikt 17 Personalbokslut 26 Befolkningsutveckling 33 Resultaträkning 34 Finansieringsanalys 34 Balansräkning 35 Nothänvisningar 36 Redovisningsprinciper 44 Ord och uttryck 44 Driftsredovisning 45 Investeringsredovisning 46 Nyckeltal 49 Va-verksamhet Resultaträkning och Finansieringsanalys 50 Va-verksamhet Nothänvisningar 51 Kommunens organisation 53 Nämndernas kommentarer: Kommunstyrelsens förvaltningar Ekonomikontoret 54 Fastighetskontoret 55 Gatukontoret 56 Kommunkansliet 58 Personalkontoret 61 Kostenheten 63 Städenheten 65 It- och inköpsenhet 66 Miljö- och byggnadsnämnden 67 Kulturnämnden 70 Barn- och utbildningsnämnden 72 Socialnämnden individ- och familj 76 Socialnämnden vård- och omsorg 78 Borlänge-Säter gymnasienämnd 81 REVISIONSBERÄTTELSE 86 Bilden på framsidan är från Grängshammar, Silvbergs församling 1

3 Kommunalrådet har ordet Så är ännu ett år till ända var det första hela året med ny politisk majoritet efter valet. Det nya samarbetet har nu hunnit etablera sig på ett mycket bra sätt. Detta har gett politiska möjligheter att starta arbetet med att utveckla Säters Kommun på allvar. Under 2007 kunde flera utvecklingsprojekt ta fart. Arbetet med handelsutredningen gick in i en aktivare fas. Bygget av nya förskolan i Mora by kunde startas. Arbetet med att ta fram ny bostadsmark intensifierades genom planläggningar i både Säter och Gustafs, i Gustafs gjordes även en extra marknadsföringsinsats under året. Exploateringsavtal tecknades med ett Holländskt bolag kring exploatering av 65 villatomter i Ulfshyttan. Detta skapar förutsättningar att erbjuda attraktiva villatomter i alla 4 kommundelarna i dagsläget. Till detta kan också tilläggas att Säterbostäder investerat i nya seniorboenden i annexet i Kyrkbyn St Skedvi samt skapat bättre tillgänglighet för äldre på falkgränd i Säter. Befolkningen fortsätter att öka i Kommunen för tredje året i rad! Det är bara 4 kommuner av 15 i länet som klarade av att öka befolkningen under Säters Kommun hade vid årsskiftet exakt innevånare, Kommunen är därmed ohotad som länets 8:e största kommun. Vi har även en av länets yngsta befolkningar, vilket i sammanhanget måste anses vara positivt för framtiden. Arbetet med att utveckla Kommunen som arbetsgivare har intensifierats under I framtiden kommer detta att vara oerhört viktigt för att kunna rekrytera personal när konkurrensen väntas öka i spåren av 40 talist generationens pensioneringar. Friskhetstalen har ökats i förhållande till 2006 och dom tidiga åren av 2000 talet, dock klarade vi inte av att komma upp i 2005 års frisk tal. Under 2007 har arbetet med att få bort dom ofrivilliga deltiderna ökat, framför allt är det äldreomsorgen som lagt ner mycket resurser på att arbeta bort dessa. Dock återstår det mycket arbete för att klara målet om att avskaffa dom ofrivilliga deltiderna. Det har under året även åter inrättats ett personalutskott för att öka det politiska engagemanget för personalfrågor inför framtiden. Det ekonomiska resultatet för 2007 är +8,8 miljoner kronor, vilket är ett gott resultat, Kommunen har nu visat positiva resultat i 6 år i rad. Detta skall vi vara stolta över! Framtiden om konjunkturen vänder ser dock inte lika ljus ut, vilket är värt att tänka på inför framtiden. Under 2007 hade vi framförallt problem med att individ och familjeomsorgen inta klarade sina ramar, framför allt p.g.a. ökade kostnader för institutionsplaceringar. Andra områden som har fått jobba extra hårt i år är Äldreomsorgen, som fått ett ökat tryck på framför allt korttidsplatser och barnomsorgen som har sett ett ökat behov av barnomsorgsplatser. Båda verksamheterna har dock lagt ned mycket arbete på att klara av det ökade behovet. Till sist vill jag tacka all personal som under 2007 skapat dom positiva resultat som vi nu kan summera, utan en engagerad personal hade detta inte varit möjligt! Abbe Ronsten Ks ordförande 2

4 KONCERNEN SÄTERS KOMMUN SÄTERBOSTÄDER AB SÄTERS KOMMUNS FASTIGHETS AB Kommunens engagemang i kommunala bolag (kkr) Bolag Aktieinnehav/ Ägarandel Borgens- Aktieägartillskott % åtaganden Säterbostäder AB ,2 mkr Säters Kommuns Fastighets AB 15,3 mkr 3

5 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Kommunerna är enligt kommunallagen skyldiga att upprätta en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Koncernredovisning i aktiebolag och i offentlig verksamhet har delvis olika syften. I det förstnämnda fallet avser man att klarlägga koncernens årsresultat och skydda mot för hög utdelning i moderbolaget. När det gäller en kommun vill man med koncernredovisningen visa det totala åtagandet som kommunen har. Detta kan läggas till grund för analyser och ge ökade möjligheter till styrning av kommunens ekonomi oavsett om denna bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. All kommunal verksamhet bör finnas med i koncernredovisningen i den mån kommunen har ett väsentligt inflytande eller ekonomiskt åtagande. Den tumregel som utvecklats enligt praxis anger en nedre gräns på ca 20% aktie- eller andelsinnehav. Om ägarandelen understiger gränsen kan dock kommunen ha ett väsentligt ekonomiskt åtagande exempelvis genom borgensförpliktelser eller stora driftbidrag. Koncernens omfattning Koncernen Säters kommun omfattar vid utgången av 2007 kommunen och en bolagskoncern; Säterbostäder AB med dotterbolaget Säters kommuns Fastighets AB bildades Utvecklingsbolaget MittDalarna AB i vilket kommunen är delägare tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef och Ludvika kommuner. Kommunens aktiekapital är kr vilket utgör en andel på 7,5% i bolaget. Utvecklingsbolaget har därför inte tagits med i koncernen. Säters kommun har tillsammans med Falun och Borlänge bildat ett kommunalförbund för räddningstjänsten, Räddningstjänsten Dala Mitt. Förbundet startade sin verksamhet och kommunens andel är cirka 11 %. Förbundet säljer sina tjänster via räddningstjänstavtal till ägarkommunerna. För 2007 var kostnaden för Säters kommun 8,5 Mkr. Inte heller räddningstjänstförbundet har medtagits i koncernen. I kommunen finns en friskola i Solvarbo med 58 elever i skola, 6 barn i förskoleklass och 57 barn i fritidshem. Skolan fick under 2007 totalt c:a 5,3 Mkr i skolpeng. Föräldrakooperativet Tornet i Gustafs fick 1,3 Mkr för sin förskoleverksamhet med 16 barn. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det egna kapitalet som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats. Proportionell konsolidering innebär att endast ägda andelar av räkenskapsposterna tas med i koncernredovisningen. Bolagskoncernen ägs av kommunen till 100 procent. Interna transaktioner mellan kommunen och bolagskoncernen och inom den sistnämnda har eliminerats. Pensionsskulden har redovisats olika inom koncernen. Säterbostäder har premiereservsystem. Koncernens resultat Koncernens resultat för 2007 blev + 7,1 Mkr. Bolagskoncernen redovisar ett negativt resultat på 1,7 Mkr, och kommunen ett positivt resultat på 8,8 Mkr. Nyckeltal Koncernens soliditet uppgick till 55,7 % vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Att koncernens soliditet är lägre än kommunens beror på bolagens låga soliditet. Bostadsbolag finansierar normalt sitt bostadsbyggande via upplåning och får därigenom en högre skuldsättningsgrad. Likviditeten uppgick till 12,6 %, vilket är en försämring jämfört med föregående år på 0,7 procentenheter. Kommunen och dess helägda dotterbolag samordnar likviditetshanteringen genom ett koncerngemensamt konto. Koncernkontot ger parterna möjlighet att låna pengar av varandra, vilket gör att den erforderliga likviditetsreserven kan hållas nere. F n utnyttjas koncernkrediten av Säterbostäder och dess dotterbolag, Säters Fastighets AB, med 5 resp 12,9 mkr. Krediten uppgår till totalt 55 mkr för hela kommunkoncernen. 4

6 KONCERNBOLAG Säterbostäder AB Bokslut Bokslut Omsättning, Mkr 56,0 54,5 Resultat före extraord. poster 0,7 1,8 Koncernbidrag t. Fastighets AB 1,4 2,3 Resultat e. koncernbidrag o skatt -0,6-0,7 Nettoinvesteringar, Mkr 14,5 1,3 Soliditet, % 15,3 15,9 Årsarbetare 12,0 12,0 Årets resultat Årets resultat uppgår till -0,6 M kr efter koncernbidrag till Säters kommuns Fastighets AB (1,4 M kr). Resultatet före extr.ord poster är 0,7 M kr lägre än budget. Högre kostnader än beräknat för underhåll och reparationer är en bidragande orsak till resultatutvecklingen. Årets verksamhet Prästgärdsprojektet på Åsenområdet, med anknytning till äldres boende, färdigställdes under året. Kostnaderna uppgår till 3,8 M kr för hissinstallationer och övriga anpassningar. Annexet, f d förskolan i Kyrkbyn, byggdes om till bostadsändamål. Fem lägenheter till en kostnad av 3,7 M kr. Bolaget fyllde 60 år. Detta firades med jubileumsarrangemang under sensommaren där det bjöds på förtäring och musikupplevelser Framtiden Huvudmålen i bolagets handlingsplan, kravet på 30 M kr i eget kapital och uthyrningsgrad på minst 95 %, måste infrias för att säkerställa en långsiktig stabil finansiell ställning och hanteringen av rimliga affärsrisker. I detta ingår att säkerställa ett ekonomiskt oberoende till kommunen, garantera en god underhållsstatus på fastighetsbeståndet och borga för framtida ombyggnader och nyproduktion av bostäder. Huvudmålen skall infrias men lika viktigt är att de konkreta målsättningarna som berör utvecklingen av äldres boende prioriteras. Bolagets betydelsefullaste kundgrupp är i dag de som uppnått pensionsålder. Så kommer det att fortsätta att vara. Gruppen växer och blir äldre. Säters kommuns Fastighets AB Bokslut Bokslut Omsättning, Mkr 3,2 2,0 Resultat före extraord. poster -2,4-2,3 Konc.bidrag fr. Säterbostäder 1,4 2,3 Resultat e. koncernbidrag -1,0 0,0 Nettoinvesteringar, Mkr - - Soliditet, % 26,2 31,2 Årsarbetare - - Året resultat Resultatet för koncernbidrag uppgår till -2,4 M kr. Minusresultatet är föranlett av omfattande reparationer av panncentralen i Mora by och lokalanpassningar i fastigheten Myran 3 för förskoleverksamhet samt nedskrivning av den samma. Årets verksamhet Renoveringen av panncentralen i Mora by slutfördes under våren. Totalt har 2,4 M kr lagts ner för att få centralen i drift efter övertagandet från Hedmora Energi föregående år. Värdet på fastigheten Myran 3 skrevs ner med 1 M kr mot bakgrund av tidigare framtaget värderingsunderlag. Miljö- och byggnadsnämndens avslag om rivning av kvarvarande byggnad på tomten för tidigare fabriksbyggnaden Segebaden-Berg har föranlett bolaget att överklaga beslutet till länsstyrelsen. Framtiden I framtiden kommer bolaget i huvudsak att ägna sig åt produktion och leverans av värme. Ett steg i den riktningen är omhändertagandet av panncentralen i Mora by. Fastighetsförvaltningen avvecklas successivt. Ett antal objekt är föremål för försäljning inom något år 5

7 SAMMANSTÄLLD RESULTATRÄKNING Specifikation (kkr) Not Verksamhetens intäkter: Verksamhetens kostnader Avskrivningar Nedskrivning av fastighetsvärden Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Kapitalförvaltningen Resultat för e o poster Skatteskuld Extra ordinär kostnad -856 Årets resultat SAMMANSTÄLLD FINANSIERINGSANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättningar Justering för obeskattad reserv -635 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapitalet Ökning (-)/ minskning (+) kortfr fordringar Ökning (-)/ minskning (+) kortfr placeringar Ökning (-)/ minskning (+) förråd Ökning (-)/ minskning (+) exploateringsfastigheter Förändring av korta skulder Övriga justeringsposter Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anl tillgångar Inköp av finansiella tillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 527 Ökning (-) / minskning (+) anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksameten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering/ överföring till korta skulder Ökning (-)/ minskning (+) långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

8 SAMMANSTÄLLD BALANSRÄKNING Specifikation (kkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar mark, byggnader och tekniska anläggningar maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar värdepapper, aktier o bostadsrätter långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar: förråd expl mark och fastighetsförsäljning fordringar kortfristiga placeringar kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Ingående eget kapital Resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar långfristiga Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA AVSÄTTNINGAR, SKULDER OCH EGET KAPITAL Panter och ansvarsförbindelser Ställda panter (Säterbostäder) Pensionsförpliktelser (Kommunen) Borgensåtaganden Fastigo Kommunalt borgens- o förlustansvar egnahem Anläggningskapital Rörelsekapital

9 NOTHÄNVISNINGAR - SAMMANSTÄLLD REDOVISNING FINANSIERINGERINGSANALYS Not 1: Justering för av och nedskrivningar Planenliga avskrivningar Nedskrivning av fastigheter Säters kommun Nedskrivning/ utrangering Säterbostäder Not 2: Justering för avsättningar Pensionsavsättning Säters kommun Minskning av avsättning för bredband (kommunen) 74 Minskning avsättning rivning (Säterbostäder) Not 3: Övriga ej likviditetspåverkande poster Reavinst fastighetsförsäljning kommunen Reavinst likvidation av Dalarnas Kommunförbund BALANSRÄKNING Not 4: Mark, byggnader och tekniska anläggningar Markreserv Ingående bokfört värde Försäljningar -59 Utgående bokfört värde Verksamhetsfastigheter Ingående bokfört värde Nyanskaffning Statsbidrag fjärrvärme -570 Nedskrivningar Omf till publika fastigheter -19 Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Fastigheter för affärsverksamhet Ingående bokfört värde Nyanskaffning Nedskrivningar/ utrangering Omf från pågående 512 Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Publika fastigheter Ingående bokfört värde Nyanskaffning Försäljning -10 Nedskrivningar Årets avskrivningar Utgående bokfört värde

10 Fastigheter för annan verksamhet Ingående bokfört värde Nyanskaffning Försäljning/ utrangering -66 Omfört från verksamhetsfastigheter 19 Nedskrivningar Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Övriga fastigheter + anslutningsavgifter Ingående bokfört värde Nyanskaffning Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Exploateringsmark Ingående bokfört värde Nyanskaffning Försäljning av mark Omfört till anläggningstillgångar Utgående bokfört värde Pågående investeringar Ingående bokfört värde Pågående investeringar Omfört till fastigheter Utgående bokfört värde Summa mark och byggnader Not 5: Maskiner och inventarier mm Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Omföring fr kortfr fordringar 0 85 Nedskrivning -1 Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Not 6: Värdepapper, aktier och bostadsrätter Dalatrafik Andelskapital Kommuninvest Utv bolaget MittDalarna Andelar HBV (Husbyggnadsvaror) Övrigt Not 7: Långfristiga fordringar Lån anslutningsavgifter Vägverket, förskott rondell rv HBV, innest återbäring SPP 226 Övriga fordringar

11 Not 8: Eget kapital Ingående eget kapital Obeskattad reserv föregående år -635 Årets resultat Summa eget kapital Not 9: Avsättningar Avsättningar för pensioner inkl löneskatt (kommunen) Not 10: Långfristiga skulder Låneskuld kommunen Skulder till kreditinstitut Säterbostäder koncern Anslutningsavgifter (kommunen) Uppskjuten skatteskuld (Säterbostäder) Summa långfristiga skulder

12 NYCKELTAL SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Redo- Redo- Redo- Redo- Redovisning visning visning visning visning Kommentar Likviditet 12,6% 13,3% 10% 12% 9% rörelsekap x 100 årets utgifter Soliditet 55,7% 55,3% 52% 51% 47% eget kapital totala tillgångar Skuldsättningsgrad 44,3% 44,7% 48% 49% 53% skulder och avsättn totala tillgångar Skulder (Mkr) Skulder/invånare, kr Eget kapital (Mkr) Eget kapital/invånare, kr Totala tillgångar (Mkr) Tillgångar/invånare, kr Antal invånare 31 dec

13 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING RESULTATRÄKNING Säters kommun Bolagskoncernen*) Specifikation (kkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Pensionsförvaltning Resultat före e o poster Skatt på årets resultat Extra ordinära kostnader -856 Årets resultat *) Bolagskoncernen består av Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters Fastighets AB 12

14 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING BALANSRÄKNING Säters kommun Bolagskoncernen*) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar Maskiner och inventarier Värdepapper, aktier, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggntillgångar Omsättningstillgångar Förråd Exploateringsmark, fast försäljn Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättntillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget Kapital Ingående eget kapital Årets resultat Obeskattad reserv -636 Summa eget kapital Avsättningar Pensioner Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Leverantörsskulder Uppskjuten skatteskuld 270 Övriga kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER *) Bolagskoncernen består av Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters Fastighets AB 13

15 Allmän översikt Året som gick befolkningsutveckling mm Det senaste åren har bla befolkningsutvecklingen i kommunen, länet mm kommenterats i samband med bokslutet. I länet minskade befolkningen med 93 personer 2007, 2006 var minskningen 44 personer års minskning hänger sedan tidigare ihop med ett kraftigt födelseunderskott minus 518 personer, däremot har länet ett positivt flyttnetto 431 personer även detta är lägre än 2006 då flyttnettot var 601 personer. Folkmängden i riket som helhet ökade med personer under 2007, ökningen beror i första hand på ökad invandring. Hela migrationsnettot var personer. Hela flyttade in medan flyttade ut, aldrig tidigare har så många invandrat till Sverige under ett enskilt år. Drygt hälften av landets kommuner 160 stycken hade en befolkningsökning under 2007, störst procentuell ökning hade Nykvarn följt av Lomma och Värmdö. Störst minskning hade Pajala, Dorotea och Laxå. Ett tydligt geografiskt mönster framkommer med befolkningsökningar i stora delar av södra halvan av Sverige och befolkningsminskningar i stora delar av norra halvan. De kommuner som hade högst födelsenetto var Botkyrka, Värmdö och Habo, lägst födelsenetto hade kommunerna Övertorneå, Dorotea och Pajala. För Säters del kan vi konstatera att den positiva trenden som varit 2005 och 2006 kvarstår. Befolkningen ökade med 9 personer och uppgick vid årsskiftet till personer. Bland församlingarna i kommunen har befolkningen ökat med 3 personer i Säter, 28 i Stora Skedvi, minskat med 15 i Gustafs och 7 i Silvberg. I kommunen föddes totalt 91 barn att jämföra med 108 föregående år. Det dog 121 personer det innebar ett födelsenetto på minus 30. I länet är det bara Borlänge och Falun som uppvisar positiva födelsenetton, den största befolkningsökningen i länet hade Borlänge med 357 personer. Arbete I en rapporten om var jobben finns 2008 bedömer man att den höga efterfrågan på arbetskraft kommer att dämpas något under Antalet sysselsatta bedöms öka med ca , dämpningen av ökningstakten beror på sämre konjunktur och att tillgången på arbetssökande krympt avsevärt inom många yrken, det hämmar sysselsättningsutvecklingen. Antalet jobb kommer att öka framförallt inom tjänstesektorerna exempelvis inom service, restaurang, data, hälso- och sjukvård samt vissa administrativa och finansiella yrken. Inom byggnads och teknik yrken kommer jobbtillväxten att minska. I yrkesgrupper som bedöms ha en fortsatt god arbetsmarknad finns civilingenjörer, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, anläggningsmaskinförare, datatekniker, förskollärare m.fl. I rapporten för februari månad 2008 för Dalarna anges att arbetslösheten fortsätter att minska. I februari var 2,7% av befolkningen år arbetslösa, motsvarande siffra 2007 var 3,6%. Arbetslösheten har alltså minskat med en fjärdedel under det senaste året. Även bland ungdomar har arbetslösheten minskat, åldersgruppen avser år där arbetslösheten uppgår till 4,4% motsvarande siffra förra året var 6,2%. Antalet långtidsarbetslösa har minskat med 45% sedan ett år tillbaka. För Säters del är arbetslösheten låg, 1,9%, endast Gagnef har en lägre arbetslöshet. Motsvarande siffra för februari 2007 var 2,7%. Ungdomsarbetslösheten i Säter är 2,6% detta är också en låg siffra jämfört med länssnittet som ligger på 4,4%. Endast Gagnef har en lägre ungdomsarbetslöshet. 14

16 Arbetspendlingen blir allt viktigare för allt fler därigenom förändras arbetsmarknadsregionerna. Antalet arbetsmarknadsregioner har ständigt minskat de senaste åren, detta innebär en regionförstoring. Regionförstoringen har varit ett villkor för att kunna förena ett spritt boendemönster med ekonomisk tillväxt. Det förbättrar naturligtvis arbetsmarknadens funktionssätt, större lokala arbetsmarknader ger plats för mer näringsgrenar, det blir lättare för arbetslösa att hitta ett nytt jobb och för företagen att hitta lämplig arbetskraft. I Borlänge arbetsmarknadsregion ingår idag 6 kommuner för 15 år sedan var det bara 3 kommuner. Den kommun i länet som haft den största ökningen i total utpendling mellan 1986 och 2004 är Säter där utpendlingen ökat med 16,7%. Kvinnors utpendling har för Säters del ökat mer än männens. Högutbildad arbetskraft pendlar mer än lågutbildad arbetskraft. I Säter uppgår utpendlingen till personer och inpendlingen till 760 personer. Detta innebär en nettopendling på personer. Utpendlingen sker i första hand till Borlänge1.220, till Hedemora 510 och till Falun 430 för att nämna de större utpendlingsorterna. Av de 760 inpendlarna kommer 280 från Borlänge, 240 från Hedemora och 90 personer från Falun. Regionernas tillstånd Institutet för tillväxtpolitiska studier redovisar en översiktlig bild av den regionala tillväxtutvecklingen i landets regioner. Detta är fallet främst för storstadsregionerna samt några regionala centra. Den ekonomiska aktiviteten är skevt fördelat i landet, storstadsregionerna står för mer än 50% av den totala lönesumman och för drygt 47% av befolkningen. Det är stora skillnader i tillväxt mellan regionerna under den senaste 10-årsperioden där ungefär 50 av landets 72 regioner utvecklades sämre än riksgenomsnittet innebär att de regionala skillnaderna ökar. Det finns även små regioner som har en god tillväxtutveckling, den senaste 10-årsperioden. Bland dessa återfinns Strömstad, Vetlanda och Dorotea i toppen av tillväxtligan avseende regional inkomst. Mellan tredje kvartalet 2006 och tredje kvartalet 2007 ökade den regionala inkomsten mest i Haparanda, Jokkmokk och Arvidsjaur med tillväxt på över 9%. Dessa regioner ligger dock fortfarande långt efter storstadsregionerna när det gäller nivån på produktiviteten och den regionala inkomsten. Sett till perioden har befolkningsökningen varit störst i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå, minskningen har varit störst i Åsele, Jokkmokk och Pajala med en minskning på 15% eller mer. Förvärvsfrekvensen varierar betydligt bland de mindre regionerna Vetlanda och Sorsele har den högsta förvärvsfrekvensen för män respektive kvinnor. Haparanda har den lägsta för både män och kvinnor, Överkalix och Pajala har högst arbetslöshet, lägst arbetslöshet finns i Älmhult och Värnamo. Förändringar i befolkningens åldersstruktur, globaliseringen och klimatförändringen är exempel på faktorer som kan antas ha stor betydelse för den framtida regionala utvecklingen. Enligt SCB:s scenario för befolkningsutvecklingen beräknas befolkningen i Sverige att växa från knappt 9,2 miljoner idag till drygt 9,5 miljoner 2015 och knappt 10,1 miljon Bostadsförsörjning Säterbostäder har lämnat årsredovisning för 2007 och under rubriken viktiga händelser nämns bla att fösta etappen av Prästgärdsprojektet seniorboende blev nästan klar under Fem trapphissar och en utvändig hiss i anslutning till parkeringsområdet har iordningställts. Projektetappens kostnader uppgår till totalt 3,8 miljoner kronor. I Kyrkby i Stora Skedvi har ombyggnad skett av det så kallade annexet till fem bostäder till en kostnad av 3,7 miljoner kronor. Den totala investeringsnivån 2007 uppgår till 14,5 miljoner kronor. Målsättningen för bolaget är att ha ett eget kapital och obeskattad reserver om 30 miljoner kronor, i bokslutet redovisades detta till 26,8 miljoner kronor. Uthyrningsläget är bra och vid årsskiftet uppgick uthyrningsgraden till 94,9%, målsättningen är en uthyrningsgrad på minst 95%. I det sammanträffande som 15

17 kommunstyrelsens arbetsutskott hade med styrelsen för Säterbostäder för en tid sedan konstaterades att det fanns 40 lediga lägenheter i Säter, 6 i vardera Gustafs och Stora Skedvi. Kön uppgick till motsvarande 27 i Säter, 8 i Gustafs och 23 personer i Stora Skedvi Kyrkbyn. För Säterbostäder redovisas ett resultat om minus 0,6 miljoner kronor då har bolaget lämnat koncernbidrag med 1,4 miljoner kronor till Säters kommuns fastighets AB. Beträffande småhusbyggnation i Säter har det under 2007 fastställts detaljplan för nio stycken tomter i Lars Anders täppa i Säter och planområdet i Mora by Gustafs har det avstyckats 11 stycken nya tomter i anslutning till daghemsbyggnationen. I Gustafs har det under året sålts två stycken egnahemstomter samt i Stora Skedvi en. Beslut under 2007 Under 2007 togs i sedvanlig ordning ett antal kommunala beslut en del av besluten kommer naturligtvis att ha olika betydelse för kommunens fortsatta utveckling. En byggnation av stor betydelse som påbörjats under 2007 är byggnationen av daghem i Gustafs. Tillsammans med den exploatering av ytterligare tomter för småhusbyggnation skapar detta en framtidstro i Gustafsområdet. På samma sätt bidrar detaljplanläggningen av egnahemstomter i Lars Anders Täppa i Säter till en sådana möjligheter. I Kullsveden påbörjades planläggning för rondell och ett kombinerat handels- och småindustriområde. För att säkerställa möjligheter till framtida bebyggelse träffades avtal med Bergviks Skog om överlåtelse av mark på andra sidan Ljustern i Viken samt i Bispberg. Tankarna om fritidsbebyggelse vid Norbo strand i anslutning till Ulfshyttans Herrgård återuppväcktes genom ett exploateringsavtal med ett bolag med Holländska förtecken, ScanPark. Avtal träffades med Borlänge kommun om förlängning av avtal och samarbete rörande gymnasieskolan fram till Detta är några av de beslut som kommunen tog under Christer Malmstedt Kommunchef 16

18 EKONOMISK ÖVERSIKT Avstämning av Kommunfullmäktiges mål. Säters kommun har i budgetbeslutet i Kommunfullmäktige fastställt finansiella mål för resultat, skuldsättning samt ett tak för investeringar. Finansiella mål Resultatmål Säters kommun skall på sikt ha ett resultat som värdesäkrar kommunens egna kapital. Detta innebär vid en inflation på 2 % ett resultat på + 6 mkr. Detta mål bedömdes ej kunna nås under Målsättningen blev därför att vidmakthålla balansen mellan intäkter och kostnader, och successivt nådet långsiktiga målet. För 2007 sattes resultatmålet till + 3 mkr. I Kommunfullmäktige i juni beviljades Barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 1,7 mkr, som finansierades genom en sänkning av resultatmålet till 1,3 mkr. Kommunens resultat uppgår till + 8,8 mkr. Målet uppnås. Skuldsättning I budget för 2007 har ingen ytterligare amortering planerats. Under året har ett lån på 20 mkr omsatts, men låneskulden är oförändrad sedan föregående bokslut. Investeringstak Säters kommuns investeringar skall för att undvika negativ påverkan på kommunens likviditet, inte vara högre än beräknade avskrivningar för resp. år. Detta innebär en högsta nivå på mkr/år Med de låga resultatmål som kommunen satt upp för planperioden krävs fortsatta begränsningar i kommunens investeringar, även om amorteringar på kommunens lån skjuts på framtiden. En avvägning har gjorts mellan negativ påverkan på kommunens likviditet, och behovet av investeringar. Kommunen har en sådan buffert i sin likviditet att den klarar ett negativt kassaflöde under Investeringstaket fastställdes i budget för 2007 till 28 mkr. 2,2 mkr av 2006 års investeringsmedel har överförts till 2007, och Kommunfullmäktige har beslutat bevilja ett tilläggsanslag om 5,6 mkr. Den totala planerade investeringsvolymen för 2007 uppgick därför till 35,8 mkr. Utfallet blev betydligt lägre, 19,6 mkr. Flera stora investeringsprojekt, fr a byggnationen av ny förskola i Gustafs, har blivit förskjutna i tid. Detta innebär att utbetalningarna för investeringarna skjuts till Investeringsvolymen för 2008 uppgår till 40,2 mkr. Målet för 2007 uppnås. Mål för verksamheten Kommunfullmäktige antog i samband med budget ett antal mål för verksamheten. Utfallet kommenteras mer utförligt på resp. nämnds/ks förvaltnings bokslutskommentar. Flertalet av de uppsatta målen nås. Ett kommunövergripande mål har satts för sjukfrånvaron. Personalkontoret har getts ett uppföljande ansvar för detta mål. Målsättningen är att bibehålla och om möjligt minska den nivå för sjukfrånvaro som uppnåddes Sjukfrånvaron låg då på årsbasis på 7,78 %. För 2007 är motsvarande siffra 7,57 %, d v s en sänkning med 0,21 procentenheter. Målet uppnås. För ytterligare analys av sjukfrånvarons utveckling hänvisas till årsredovisningens personalbokslut. Miljö- och byggnadsnämnden når sina mål. Miljökontoret har genomfört planerade inspektioner och inga ärenden har återförvisats p g a fel i handläggningen. Byggnadsnämndskontoret kan erbjuda byggklara villatomter i alla kommundelar, och har korta handläggningstider. Kulturnämnden når sina uppsatta mål. Antalet kulturaktiviteter, egna eller delfinansierade uppgick till 156 mot målet 100. Antalet utlån på biblioteken blev 9,4/invånare mot målet 9,0/invånare. 17

19 Barn- och utbildningsnämnden når målen om behovstäckning i barnomsorg, lärartäthet (utfall 8,6/100 elever mot målet 8,0) samt målet att minska sjuktalen (6,6 % sjukfrånvaro mot målet 8,0). Nämnden når ej målet att öka andelen behöriga till gymnasiet (utfall 91 % mot målet 95 %). Socialnämndens individ och familjeomsorg avviker från målen för antal vårddygn för såväl barn/ungdomar som vuxna. Efterfrågan på vård har ökat markant under året. Dygnskostnaden för barn/ungdom är lägre än målet, medan den för vuxna är något högre. Socialnämndens äldre och handikappomsorg når i storts sett sina mål. Andelen 80 år och äldre med plats på särskilt boende är något högre beroende på andelen yngre boende har minskat (utfall 114/1000 invånare 80+ mot målet 100). Antalet hemtjänsttimmar/invånare 80 + och år blev 98 mot målet 96. Kostnaden för handikappomsorg blev något lägre än målet. Även kommunstyrelsens förvaltningar når de flesta av sina uppsatta mål. Fastighetskontoret når inte målet att sänka elförbrukningen fullt ut (utfall -250 Mwh mot målet -300 Mwh). Energiförbrukningen exkl. el ökade med 42 Mwh i stället för att som målet var minska med > 40 Mwh. Gatukontoret når samtliga sina mål om asfaltering, snöröjning/sandning, vattenförsörjning och ökning av antalet hemkomposter. Kommunkansliet når målet att öka resandet och intäkterna i kollektivtrafiken (Utfall 15 % mot mål 10 %). Näringslivsenheten når målet om företagsaktiviteter (utfall 19 mot mål 15), målet om nya företag (utfall 56 mot mål 55). På målet om utförda företagsbesök nås inte målet (utfall 17 mot mål 25) Målet att höja kommunens ranking i Svensk Näringslivs mätning nås ej. Kommunen tappar trots förbättringar på flera delområden 8 platser, och ligger nu på plats 195 av landets 290 kommuner. Kostenheten har som ett av sina mål att livsmedelkostnaden kr/ätande skall ligga i nivå med våra grannkommuner. Säters kommun har en något lägre kostnad än grannkommunerna. Målet får anses uppnått. Ett annat mål för kostenheten är att höja andelen kravmärkta livsmedel. Även detta mål nås. Under 2007 köptes 12 olika kravmärkta livsmedel, jämfört med 9 året före. Städenhetens mål är att ha en kostnad som ligger i nivå med kostnadsnivån i kringliggande kommuner. Målet nås. Kostnaden för ordinarie städning ligger under 2 av 3 jämförelsekommuner. IT- och inköpsenheten bedöms nå sina mål på kostnadseffektivitet och driftsäkerhet. I budget för 2008 har nya mål för verksamheten tagits fram. Första utvärderingen sker i samband med delårsrapport Årets resultat Resultatet uppvisar en ökning av det egna kapitalet med 8,8 Mkr vilket är sjätte året i rad med positivt resultat. Kommunen står därmed på en stabil ekonomisk grund, och har samtidigt inga tidigare negativa resultat att återställa. Av budgeterat resultat utgjorde 1 mkr planerad återbetalning av villkorat aktieägartillskott från Säterbostäder. Säterbostäders resultat för 2007 medger inte en sådan återbetalning. I budget för 2008 har ingen återbetalning budgeterats. Kommunfullmäktige har dock i antagna finansiella mål bestämt att en plan för återbetalning skall upprättas gemensamt av kommunstyrelse och Säterbostäders styrelse. Av resultatet utgör 2,7 mkr avkastning på pensionsförvaltning som läggs till detta sparande för framtida pensionskostnader. I resultatet ingår även en nedskrivning av bokförda värden på kommunala fastigheter med totalt 4,6 mkr, samt en reavinst på försäljning av fastighet med 0,5 mkr. Kommunen redovisar en extraordinär kostnad för skyddsåtgärder vid kommunala och privata vattentäkter om 0,9 mkr. 18

20 Budgeterat resultat för 2008 är + 3 Mkr. Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader har ökat med 25,1 Mkr sedan 2006 eller med 5,7 procent. Den största nettokostnadsökningen står Barn- och utbildningsnämnden för med 6,9 Mkr eller 4,3 %. Socialnämndens äldre och handikappomsorg ökade sin nettokostnad med 6,6 mkr eller 4,8 %. Socialnämndens individ- och familjeomsorg har ökade sin nettokostnad med 5 mkr eller 19,3 procent. Den med Borlänge gemensamma gymnasienämndens kostnadsandel för Säter har ökat med 3,8 Mkr eller med 6,1 procent. I verksamhetens nettokostnader ingår en nedskrivning av fastigheters värde på 4,6 Mkr som är av engångskaraktär. Även 2006 ingick en nedskrivning av bokförda värden med 5,2 Mkr. Räknas nedskrivningen av bokförda värden bort båda åren har verksamhetens nettokostnader ökat med 25,7 Mkr eller 5,9 procent från 2006 till Socialnämndens äldre och handikappomsorg Kommunens avskrivningar minskade något från 15,9 mkr 2006, till 15,8 mkr Detta är fr a en följd av att kommunen har skrivit ner bokförda värden för fastigheter ett antal år. I budget för 2008 är verksamhetens nettokostnad budgeterad till en ökning på 23,6 Mkr eller 5 %. Räknas nedskrivningen av bokförda värden 2007 bort blir ökningen 28,2 Mkr eller 6.1 % Tusentals kronor Budget Verksamhetens nettokostnad Ökning från föregående år Procent 4,9% 3,8% 2,6% 5,7% 5,0% Varav nedskrivning bokförda värden Ökning exkl nedskrivna värden Procent 1,8% 4,9% 3,4% 5,9% 6,1% Avskrivningar Förändring från föregående år Procent -0,7% -3,4% -4,4% -0,5% 4,1% Skatter, generella statsbidrag och utjämning Kommunens skatte- och statsbidragsintäkter har ökat med 27,3 Mkr eller 6,1 %. Av detta står skatteintäkterna för en ökning med 17 mkr, medan generella statsbidrag och utjämning ökar med 10,3 mkr. Kommunen har en demografisk förändring som innebär ökande avgifter i kostnadsutjämningssystemet. Utjämningen av LSS-kostnader innebar 2006 en lägre avgift än 2005, för att 2007 gå över i ett bidrag från systemet. Det senare är en följd av den utbyggnad av LSS-verksamheten som skett i kommunen under de senaste åren. Bidraget för 2008 ligger i nivå med bidraget för Införandebidraget i utjämningssystemet minskar successivt och kommer att 2008 försvinna helt. I budget för 2008 är skatte- och statsbidragsintäkterna budgeterade med en ökning på 20,8 Mkr eller 4,4 %. Finansiella intäkter och kostnader Kommunens finansiella intäkter exkl. pensionsförvaltningen är i nivå med De finansiella kostnaderna är 0,5 mkr högre än Orsaken till detta är det ökande ränteläget fr a under sista halvåret 2007, vilket ger högre räntor för långfristiga lån. I budget för 2008 är finansnettot negativt, en försämring jämfört med 2007 på 1,1 Mkr. Räntorna på kommunens lån förväntas öka i takt med det allmänna räntelägets uppgång. Intäktsräntan på kommunens koncernkonto kommer att bli lägre p g a lägre kassabehållning, vilket i sig beror på en hög investeringsnivå. 19

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret Årsredovisning 2005 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunalrådet har ordet.... 3 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen... 4 Sammanställd redovisning... 5 Koncernbolag... 6 Sammanställd

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-05-28. SÄTERS KOMMUN 1 Ekonomikontoret

Årsredovisning. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-05-28. SÄTERS KOMMUN 1 Ekonomikontoret Årsredovisning 2008 Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-05-28 SÄTERS KOMMUN 1 Ekonomikontoret INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret Årsredovisning 2006 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning 4 Sammanställd redovisning, bolagsberättelser

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsredovisning. 2009 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-04-29. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1

Årsredovisning. 2009 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-04-29. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1 Årsredovisning 2009 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-04-29 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunalrådet har ordet. 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens organisation 2 Gemensam förvaltningsberättelse

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Resultaträkning (i mkr) 2005 2004 Koncern Koncern Verksamhetens intäkter 92,5 97,3 Verksamhetens kostnader -271,3-282,6 Avskrivningar -13,4-11,5 Verksamhetens nettokostnad - 192,2-196,8

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr RESULTATRÄKNING Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr Intäkter...not 1 73,6 83,0 9,4 Kostnader...not 1-261,5-278,8-7,5 Avskrivningar...not 6-10,3-9,0 0,9 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer