Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010"

Transkript

1 Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010

2 Väsentliga händelser Resultatet för de första nio månaderna 2010 uppgick till TSEK (TSEK för motsvarande period föregående år) och TSEK (TSEK ) för tredje kvartalet. Utfarmning av 20 procentenheter av Block 3 och 4 medförde en reavinst om TSEK under tredje kvartalet 2010, vilken ingår i resultatet. Därutöver har resultatet påverkats av valutakursförluster och administrationskostnader Resultat per aktie SEK 2,48 (SEK -2,04) för de första nio månaderna 2010 och SEK 2,07 (SEK -0,89) för tredje kvartalet Pilotproduktionssystem på Farha South färdigställt under tredje kvartalet. Pilotproduktion inledd initialt från Farha South-3 och senare också från Farha South-4 Saiwan East-3 flödade fat olja per dag vid produktionstest i juli Saiwan East-4 färdigborrad flera oljeförande bergartslager påträffade i augusti Farha South-4 flödade fat olja per dag vid produktionstest i oktober Oberoende tredjepartsstudie av oljetillgångarna på Block 3 och 4 påvisar betingade resurser om 42 miljoner fat konventionell olja Den 19 maj ingick Tethys ett utfarmningsavtal med Mitsui E&P Middle East B.V., ett dotterbolag till Mitsui & Co. Ltd., varigenom Mitsui förvärvade 20 procents andel av licensen som omfattar Block 3 och 4. Köpeskillingen uppgick till MUSD 20 kontant. Vidare har Mitsui förbundit sig att betala Tethys andel av investeringskostnader i Block 3 och 4 upp till MUSD 60 med start från och med 1 januari 2010 Fram till den 30 september 2010 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år Under de första nio månaderna 2010 har Tethys Oil erhållit likvid om TSEK före emissionskostnader från utnyttjade teckningsoptioner och TSEK före emissionskostnader från riktade emissioner om aktier Likvida medel per den 30 september 2010 uppgick till TSEK (TSEK ). Olje- och gasinvesteringar uppgick till TSEK (TSEK ) 1) Detta motsvarar nettoinvesteringar i olje- och gastillgångar efter utfarmningen till Mitsui. Bruttoinvesteringarna före utfarmningen uppgår till TSEK

3 Vänner och investerare, Denna gång talar de väsentliga händelserna för sig själva. All systems are go. Pilotproduktionen från Farha South inleddes i augusti. Även om det handlar om testproduktion är det en viktig milstolpe för ett växande oljebolag det är första gången för Tethys som olja producerats under en längre tidsperiod. Resultaten från produktionstesterna från de genomförda borrningarna talar sannerligen för sig själva. Khufaireservoaren överraskade oss med att flöda över fat per dag vid test i juli, vilket var högt över våra förväntningar. Det är utan tvekan den bästa borrning som genomförts på Block 4, och också ett av de bästa testresultaten överhuvudtaget i Oman. Och i augusti fortsatte den positiva trenden med Farha South-4, som flödade över fat per dag från Bariksandstenen. Det är det bästa testresultatet någonsin på Block 3. Borrningarna fortsätter och i skrivande stund väntar vi med spänning på resultaten från den pågående borrningen av Farha South-5 på Block 3. Därefter väntar produktionstester av Saiwan East-4 på Block 4, vilken som ni minns, borrades, loggades och påträffade oljeförande lager i augusti men inte produktionstestades då. Så snart Farha South-5 borrats klart planeras produktionstest av Saiwan East-4 inledas senare i år. Men redan i år har vi lärt oss mycket om våra huvudsakliga reservoarer Barik- och Lower Al Bashairsandstenen på Block 3 samt Khufaikalkstenen på Block 4. Vid varje borrning ned till Khufaireservoaren har vi också genomborrat tungoljelagren i mer ytligt liggande bergartslager, vilket gett oss ytterligare information, utan extrakostnad, även om denna olja. All den information vi erhållit från borrningar tillsammans med resultaten från de två 3D-seismikstudierna som genomförts på Block 3 och 4 kommer bland annat att användas för en uppdaterad tredjepartstudie från Gaffney Cline avseende oljereserver/-resurser, vilken förväntas vara klar i början på nästa år. Med den här takten har vi förhoppningar att 2011 skall bli ett ännu mera framgångsrikt år och bli det år som Tethys kan påbörja verklig Produktion. Fältutbyggnadsplaner är under utarbetande, vi är väl finansierade och vi arbetar tillsammans med mycket kunniga partners i form av operatören CCED och Mitsui. Vi tar nu också upp arbetet på Block 15 i Oman, genomför ytterligare tester i Frankrike och utvärderar data över Gotland. Vi undersöker också möjligheten att flytta upp från First North och ansöka om notering på NasdaqOMX huvudlista. Men nu har vi skrivit mycket nog. Tag härmed emot rapporten för tredje kvartalet. Den är Er att läsa och begrunda. Och glöm inte bort vår hemsida där ni löpande kan följa våra öden och äventyr. Så fortsätt följa med oss... Stockholm i november 2010 Magnus Nordin Verkställande direktör Vince Hamilton Styrelseordförande 3

4 Verksamhet Översikt Tethys Oils kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare med andelar i tre onshore-licenser. Tethys Oil har också andelar i licenser i Sverige och Frankrike. Sultanatet Oman Under 2010 har ett omfattande utvärderingsprogram genomförts på Block 3 och 4. Hittills har tre borrningar slutförts på Block 3 och 4, och en fjärde borrning har påbörjats. En omfattande 3D-seismikstudie har genomförts som omfattar Saiwan East-strukturen på Block 4 och Farha-trenden på Block 3. Ett pilotproduktionsprogram pågår i syfte att genomföra ett långvarigt produktionstest av Farha South-strukturen. Under tredje kvartalet färdigställdes produktionsanläggningen ( Early Production System ) och produktion inleddes. Den 30 september hade sammanlagt fat producerats från borrhålen Farha South-3 och -4. Tethys andel av oljan från pilotproduktionen uppgår till 30 procent, motsvarande fat före statens andel. Varierande produktion har fortsatt från båda borrhålen efter 30 september. Operatören är i färd med att utarbeta en fältutbyggnadsplan för Barik- och Lower Al Bashairreservoarerna på Farha Southområdet på Block 3 och för Khufaireservoaren på Saiwan Eastområdet på Block 4. Planen beräknas att kunna lämnas in till myndigheterna i Sultanatet Oman under det fjärde kvartalet Vid sidan av utvärderings- och utbyggnadsarbetet kommer prospekteringsarbetet att fortsätta i andra delar av licensområdet för Block 3 och 4. För att detta arbete skall kunna fortsätta har licensrättigheterna för Block 3 och 4 av myndigheterna förlängts med två år, från december 2010 till december Syftet är att fortsätta prospekteringsarbetet i enlighet med föreslaget prospekteringsprogram och föreslagen tidsplan. Under andra kvartalet har Tethys också offentliggjort bolagets första tredjepartsstudie av oljetillgångarna på Block 3 och 4. Farha South-strukturen, Block 3 Borrningen Farha South-4 flödade fat olja per dag Borrningen Farha South-4 ( FS-4 ) inleddes i augusti 2010 och slutfördes i oktober. Borrplatsen är belägen 740 meter syd-sydost om borrplatsen Farha South-3. Den vertikala delen av hålet borrades ned till meter. De båda bergartslagren Barik och Lower Al Bashair genomborrades och befanns vara oljeförande. Båda lagren undersöktes med mätningar i borrhålet (loggning), men inga produktionstester genomfördes på den vertikala delen av borrhålet. Två borrkärnor togs från Barikformationen och en från Lower Al Bashairformationen. Barikformationen påträffades på ett djup om meter under marken. Barikformationen genomborrades med en horisontell sektion om 820 meter, vilken också loggades i samband med borrningen. Produktionstester med pump utfördes i den horisontella sektionen. Det högsta flöde som uppnåddes vid testerna var fat olja per dag, genom en 31,75-millimetersventil. Oljan håller en densitet om 43 grader API. Borrning pågår av Farha South-5 Borriggen som användes vid Farha South-4 har flyttats och borrar nu Farha South-5 ( FS-5 ), vilken är utformad som en stepout prospekteringsborrning. Borrplatsen för FS-5 ligger 6,8 kilometer nordost om FS-3. Saiwan East-strukturen på Block 4 Oljekällan Saiwan East-3 flödade fat olja per dag Borrningen av Saiwan East-3 ( SE-3 ) inleddes i början av sommaren och syftade till att utvärdera och utveckla oljefyndet i Khufaiformationen som gjordes vid borrningen av SE-2 förra året. SE-3 borrades 1,2 kilometer sydost om borrhålet SE-2. SE-3 borrades först vertikalt till ett djup om meter. SE-3 genomborrade en oljeförande zon om över 61 meter brutto (gross oil column) i Khufailagret. Efter att den vertikala borrningen avslutats, borrades en horisontell sektion vilken också pro- 4

5 duktionstestades. Det högsta flöde som uppmättes vid produktionstesterna var fat olja per dag, genom en 38 millimeter bred ventil. Oljan har en densitet om 32,4 grader API. Vid borrningen påträffades också tungolja i lagren Buah, Amin och Miqrat. Borrning av Saiwan East-4 framgångsrikt genomförd Borrningen av Saiwan East-4 ( SE-4 ) slutfördes framgångsrikt i augusti och resultaten har preliminärt utvärderats. Borrplatsen låg 2,9 kilometer sydost om SE-3, och hålet borrades till ett djup om meter. Flera oljeförande lager genomborrades, inklusive Khufaikalkstenen från vilken borrkärnor med en sammanlagd längd om 78 meter togs. Ovanför Khufailagret påträffades olja också i Buah- och Miqratlagren. Egenskaperna och kvaliteten på den olja som påträffades i de olika lagren har inte fastställts, men resultaten är tillräckligt goda för att motivera produktionstester, vilka kommer att genomföras under den senare delen av 2010 med den borrig som för närvarande är kontrakterad. Al Bashairlagret. På Block 4 beräknas de betingade resurserna (2C) uppgå till 20,8 miljoner fat brutto i Khufailagret. Dessutom beräknas den tunga oljan i Miqrat- och Aminlagren i Saiwan East på Block 4 uppgå till 32,7 miljoner fat betingade resurser (2C), brutto. Tethys nettoandel av de betingade resurserna uppgår till 30 procent (före statens andel). 3D seismikstudie på Block 3 och 4 Under slutet av 2009 och våren 2010 genomfördes en omfattande 3D-seismikstudie som omfattande både Saiwan East-strukturen på Block 4 och Farha-trenden på Block 3. Studien täckte sammanlagt 400 kvadratkilometer på Block 4 och 742 kvadratkilometer på Block 3. Seismiken insamlades av det kinesiska företaget BGP Oil and Gas Services. Oberoende tredjepartsstudie av oljetillgångarna Tethys publicerade i maj resultaten från Gaffney, Cline & Associates (GCA) tredjepartsstudie av oljetillgångarna på Block 3 och 4. Studien baseras på tillgängliga data per 1 maj 2010 och omfattar Farha Southstrukturen på Block 3 och Saiwan Eaststrukturen på Block 4. I studien beräknas de betingade resurserna (best estimate, 2C), brutto, på Farha South uppgå till 8,9 miljoner fat i Bariklagret och till 12,2 miljoner fat i Lower 5

6 Resultat och kassaflöde De konsoliderade finansiella räkenskaperna för Tethys Oil-koncernen (Tethys Oil), där Tethys Oil AB (publ) med organisationsnummer är moderbolag, presenteras härmed för niomånadersperioden som avslutades den 30 september Belopp som avser jämförelseperiod (motsvarande period föregående år) presenteras inom parentes efter beloppet för den aktuella perioden. Koncernens segment är geografiska marknader. Inom koncernen finns endast nedskrivningar och investeringar för dessa geografiska marknader vilka presenteras nedan. Periodens resultat och försäljning Tethys Oil rapporterar ett resultat för de första nio månaderna 2010 om TSEK (TSEK för motsvarande period föregående år) och TSEK (TSEK ) för tredje kvartalet, vilket motsvarar ett resultat per aktie om SEK 2,48 (SEK -2,04) för niomånadersperioden och SEK 2,07 (SEK -0,89) för tredje kvartalet. Resultatet har markant påverkats av utfarmningen av 20 procentenheter av Block 3 och 4 till Mitsui E&P Middle East B.V. ( Mitsui ). Som köpeskilling för förvärvet erhöll Tethys Oil USD 20 miljoner, motsvarande TSEK , där 40 procent (den andel av Tethys Oils tillgång som farmats ut) av det bokförda värdet 31 december 2009, som uppgick till TSEK reducerar det bokförda värdet av Block 3 och 4. Återstoden av den erhållna köpeskillingen, TSEK bokförs som reavinst i resultaträkningen i dotterbolaget Tethys Oil Blocks 3&4 Ltd. Vidare har resultatet för de första nio månaderna 2010 i betydande utsträckning påverkats av valutakursförluster. Koncernens valutakurspåverkan uppgår till TSEK som nästan uteslutande härrör till den svagare amerikanska dollarn i jämförelse med den svenska kronan. Bakgrunden är att huvuddelen av Tethys Oil ABs fordringar avser lånefinansiering av tillgångarna Block 15 och Block 3 och 4 i Oman, vilka ägs genom två utländska dotterbolag vilka finansieras genom koncernlån från moderbolaget. Valutan för dessa lån är amerikanska dollar. Omräkningsdifferenserna som uppstår mellan moderbolaget och dotterbolagen är inte kassaflödes- påverkande. Valutakursvinsterna är en del av resultatet från finansiella investeringar som uppgick till TSEK för de första nio månaderna 2010 och TSEK för tredje kvartalet. Nedskrivningar av olje- och gastillgångar under de första nio månaderna 2010 uppgick till TSEK 73 (TSEK ). Kassaflöde från verksamheten före förändringar i rörelsekapital för de första nio månaderna 2010 uppgick till TSEK (TSEK ) för de första nio månaderna 2010 och TSEK (TSEK ) för det tredje kvartalet. Det har inte förekommit någon försäljning eller produktion av olja och gas under niomånadersperioden som avslutades den 30 september Följaktligen har det inte skett någon avskrivning av olje- och gastillgångar. Övriga intäkter, administrationskostnader Administrationskostnader och uppgick till TSEK (TSEK ) för de första nio månaderna 2010 och TSEK (TSEK ) för det tredje kvartalet. Avskrivningar uppgick till TSEK 210 (TSEK 200) för niomånadersperioden och TSEK 75 (TSEK 67) för tredje kvartalet. Administrationskostnader består huvudsakligen av löner, hyror, noteringsrelaterade kostnader och konsultationer. Dessa kostnader är företagsrelaterade och kapitaliseras följaktligen inte. Avskrivningarna och nedskrivningarna är hänförliga inventarier. Delar av administrationskostnaderna i Tethys Oil Oman Ltd. vidarefaktureras det joint venture som bolaget ingår i Block 15 i Oman, där utgifterna kapitaliseras och kan, i enlighet med Produktionsdelningsavtalet återvinnas. Det ovannämnda innebär vidare att utgifterna finansieras till 60 procent av bolagets partner i Block 15 i Oman. Vidarefaktureringen till joint venture presenteras under Övriga intäkter i resultaträkningen. Delar av de återstående administrationskostnaderna kapitaliseras i dotterbolagen och i de fall Tethys Oil är operatör finansieras dessa av partners. I koncernens resultaträkning elimineras dessa interna transaktioner. 6

7 Förändringar av olje- och gastillgångar Tethys Oil har andelar i licenser i Oman, Frankrike och Sverige. Land Licensnamn Tethys Oil Total areal, km² Partners (operatör i fetstil) Bokfört värde Bokfört värde 31 dec 2009 Investeringar jan sep 2010 Oman Block 15 40% Tethys Oil, Odin Energy Oman Block 3, 4 30% CCED, Mitsui, Tethys Oil Frankrike Attila 40% Galli Coz, Tethys Oil Sverige Gotland Större 100% 540 Tethys Oil Nya områden Totalt Olje- och gastillgångar uppgick per den 30 september 2010 till TSEK (TSEK ). Investeringar i olje- och gastillgångar uppgick till TSEK (TSEK ) under niomånadersperioden som slutade 30 september Under de första nio månaderna 2010 har Tethys Oil genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Blocks 3&4 Ltd. ingått ett avtal med Mitsui E&P Middle East B.V. ( Mitsui ), varvid Mitsui förvärvade 20 procentenheter i Block 3 och 4 onshore Oman. Som köpeskilling för förvärvet av 20 procentenheter betalade Mitsui till Tethys Oil, vid slutförandet av affären, USD 20 miljoner kontant. Därutöver förband sig Mitsui att finansiera Tethys Oils andel av icke prospekteringsrelaterade investeringar från och med 1 januari 2010 upp till USD 60 miljoner avseende Block 3 och 4. Vidare skall Mitsui betala till Tethys Oil en produktionsbonus om USD 10 miljoner vid den händelse att den sammanlagda produktionen från Block 3 och 4 överstiger fat olja per dag under en 30-dagarsperiod. Enligt ovan, erhöll Tethys Oil ersättning för nästan samtliga investeringar som gjorts på Block 3 och 4 under Ersättningen uppgick till TUSD Köpeskillingen om USD 20 miljoner, motsvarande TSEK , avseende förvärvet av Mitsui har redovisat enligt följande: TSEK har bokats mot bokfört värde av Block 3 och 4 i dotterbolaget Tethys Oil Blocks 3&4 Ltd, eftersom det motsvarar 40 procent av det bokförda värdet 31 december procent är den andel som farmades ut till Mitsui TSEK bokförs som reavinst i resultaträkningen i Tethys Oil Blocks 3&4 Ltd. Verksamheten på Block 3 och 4 har under de första nio månaderna 2010 fokuserats på två separata strukturer; Saiwan East och Farha South. En tredimensionell seismikstudie genomfördes på de två områdena under den första delen av Under de första nio månaderna 2010 har Tethys Oil och samarbetspartners genomfört tre nya borrningar och tre produktionstester. Borrningarna och produktionstesterna har bekräftat produktiviteten och ökat reservoarutbredningen. Vidare har pilotproduktion påbörjats vid Farha South. Under återstoden av 2010 kommer arbetsprogrammet fortsatt inriktas på utvärderingen av Khufaireservoaren på Block 4 och att påbörja produktion från Barik- och Lower Al Bashairreservoarerna i Farha South på Block 3. Investeringarna på Block 15 uppgick till TSEK och har huvudsakligen avsett licensadministration, övervakning och geologiska studier. I Frankrike har investeringar om TSEK avsett fortsatt utvärde- 1) Per 31 december 2009 uppgick Tethys Oils andel av Block 3 och 4 till 50 procent. Efter utfarmningen till Mitsui uppgår Tethys Oils andel till 30 procent från och med 1 januari ) Dessa är nettoinvesteringarna i olje- och gastillgångar i Block 3 och 4 i Oman efter utfarmningen till Mitsui. Bruttoinvesteringarna i Block 3 och 4 uppgår till TSEK ) Dessa är de sammanlagda nettoinvesteringarna i olje- och gastillgångar efter utfarmningen till Mitsui. Bruttoinvesteringarna före utfarmningen uppgår till TSEK

8 ring av prospekteringsborrningen PLM-2. I bokfört värde av olje- och gastillgångar ingår valutakursförändringar om TSEK under de första nio månaderna 2010, vilka inte är kassaflödespåverkande och därför inte ingår i investeringar. För ytterligare information se Periodens resultat och försäljning ovan. Likviditet och finansiering Kassa och bank per den 30 september 2010 uppgick till TSEK (TSEK ). Likviditeten stärktes markant genom utfarmningen av 20 procentenheter av Block 3 och 4 till Mitsui E&P Middle East B.V. Som köpeskilling för utfarmningen erhöll Tethys Oil USD 20 miljoner i augusti samt ersättning för nedlagda investeringar under 2010 på Block 3 och 4. Under de första nio månaderna 2010 erhöll Tethys Oil likvid om TSEK från utnyttjade teckningsoptioner, som ökade antalet aktier med motsvarande antal. Med stöd av bemyndigande från Årsstämman 20 maj 2009 beslutade styrelsen att genomföra en nyemission om aktier genom två private placements. Emissionerna genomfördes till kurser på SEK 30,75 och SEK 33,75 per aktie, vilket låg i linje med rådande börskurs vid tillfället. Emissionslikviden uppgick till TSEK före emissionskostnader. Aktierna från nyemissionen registrerades i april Kortfristiga fordringar Kortfristiga fordringar uppgick till TSEK (TSEK 1 810) per den 30 september Kortfristiga fordringar avser huvudsakligen fordringar på partners i olje- och gasverksamheten. Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder per den 30 september 2010 uppgick till TSEK (TSEK ), av vilka TSEK (TSEK 1 080) är hänförliga till leverantörsskulder, TSEK 409 (TSEK ) är hänförliga till övriga kortfristiga skulder och TSEK 233 (TSEK 383) är hänförliga till upplupna kostnader. Minskningen av kortfristiga skulder beror till stor del på betalningar för tidigare investeringar på Block 3 och 4. Betalningarna skedde i början av första kvartalet Moderbolaget Moderbolaget redovisar ett resultat om TSEK (TSEK ) för de första nio månaderna 2010 och TSEK (TSEK ) för tredje kvartalet. Administrationskostnaderna uppgick till TSEK (TSEK ) för de första nio månaderna 2010 och TSEK (TSEK ) för tredje kvartalet. Resultat från finansiella investeringar uppgick till TSEK (TSEK ) under niomånadersperioden och TSEK (TSEK ) för tredje kvartalet. Den svagare amerikanska dollarn har haft negativ inverkan på resultatet från finansiella investeringar. Dessa valutakursvinster avser omräkningsdifferenser och är ej kassaflödespåverkande. Investeringar uppgick under de första nio månaderna 2010 till TSEK (TSEK ). Investeringarna är huvudsakligen lån till dotterbolag för deras respektive olje- och gasverksamhet. Den omsättning som finns i moderbolaget är relaterad till fakturering av tjänster till dotterbolagen. Styrelse och ledning Vid årsstämman den 19 maj 2010 återvaldes Håkan Ehrenblad, Vincent Hamilton, John Hoey, Magnus Nordin och Jan Risberg till styrelsemedlemmar. Jonas Lindvall avböjde omval. Inga suppleanter valdes. Vid samma årsstämma utsågs Vincent Hamilton till Styrelseordförande. Aktiedata Per den 30 september 2010 uppgick det totala antalet aktier i Tethys Oil till ( ), med ett kvotvärde om SEK 0,17 (0,17). Alla aktier representerar en röst. Tethys Oil har inget incitamentsprogram för anställda. Per den 1 januari 2010 uppgick antalet aktier i Tethys Oil till Under de första nio månaderna 2010 utnyttjades teckningsoptioner och följaktligen nyemitterade Tethys Oil motsvarande antal aktier. Emissionslikviden uppgick till TSEK före emissionskostnader. Aktierna registrerades löpande under de första nio månaderna

9 Vidare har två private placements genomförts under de första nio månaderna 2010, med stöd av bemyndigande från Årsstämman 20 maj Dessa två private placements, om aktier tillsammans, genomfördes i mars till SEK 30,75 och SEK 33,75 per aktie, vilket låg i linje med rådande börskurs vid tillfället. Emissionslikviden från dessa emissioner uppgick till TSEK före emissionskostnader. De nyemitterade aktierna registrerades i april. Risker och osäkerhetsfaktorer En redogörelse för risker och osäkerhetsfaktorer presenteras under not 1 på sidan 16. 9

10 Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat TSEK Not 1 jan jul månader 30 sep jul sep månader 31 dec månader Försäljning av olja och gas 2 Avskrivning av olje- och gastillgångar 2 Nedskrivning av olje- och gastillgångar Övriga intäkter Övriga vinster/förluster, netto Administrationskostnader inklusive avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter och liknande resultatposter Finansiella kostnader och liknande resultat poster Summa resultat från finansiella investe ringar Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Valutaomräkningsdifferens Övrigt totalresultat för perioden Totalresultat för perioden Antalet utestående aktier Antalet utestående aktier (efter utspädning) Vägt genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie, SEK 2,48 2,07-2,04-0,89-1,62 Resultat per aktie (efter utspädning), SEK 2,32 2,06-1,64-0,76-1,33 10

11 Koncernens balansräkning TSEK Not 31 dec 2009 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Olje- och gastillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserad förlust Summa eget kapital Ej räntebärande kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa ej räntebärande kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

12 Koncernens förändringar i eget kapital TSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserad förlust Summa eget kapital Ingående balans 1 januari Totalresultat första kvartalet Totalresultat andra kvartalet Totalresultat tredje kvartalet Totalresultat fjärde kvartalet Private placement februari Emissionskostnader Private placement juni Emissionskostnader teckningsoptioner Utnyttjade teckningsoptioner juli Utnyttjade teckningsoptioner oktober Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Totalresultat första kvartalet Totalresultat andra kvartalet Totalresultat tredje kvartalet Utnyttjade teckningsoptioner februari Utnyttjade teckningsoptioner mars Utnyttjade teckningsoptioner april Utnyttjade teckningsoptioner maj Utnyttjade teckningsoptioner juni Utnyttjade teckningsoptioner juli Emissionskostnader teckningsoptioner Private placement mars Utgående balans 30 september

13 Koncernens kassaflödesanalys TSEK Not 1 jan jul månader 30 sep jul sep månader 31 dec månader Kassflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Finansiella intäkter och liknande resultatposter Finansiella kostnader och liknande resultatposter -5 Inkomstskatt Justering för nedskrivning av olje- och gastillgångar Justering för avskrivningar Kassaflöde använt i den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av fordringar Minskning/ökning av skulder Kassaflöde använt i den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i olje- och gastillgångar Investeringar i övriga materiella anläggningstillgångar Kassaflöde använt i investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission efter avdrag för emissionskostnader Avkastning på övriga kortfristiga placeringar 4 4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursvinster/-förluster på likvida medel Likvida medel vid periodens slut

14 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag TSEK Not 1 jan jul månader 30 sep jul sep månader 31 dec månader Försäljning av olja och gas 2 Avskrivning av olje- och gastillgångar 2 Nedskrivning av olje- och gastillgångar 2 Övriga intäkter Övriga förluster/vinster, netto Administrationskostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och liknande resultatposter Finansiella kostnader och liknande resultatposter Nedskrivning av aktier i dotterbolag Summa resultat från finansiella investeringar Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Antalet utestående aktier Antalet utestående aktier (efter full utspädning) Vägt genomsnittligt antal aktier Moderbolagets balansräkning i sammandrag TSEK Not 31 dec 2009 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ej räntebärande kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

15 Moderbolagets förändringar i eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital TSEK Reservfond Aktiekapital Överkursfond Balanserad förlust Periodens resultat Summa eget kapital Ingående balans 1 januari Överföring av föregående års resultat Resultat första kvartalet Resultat andra kvartalet Resultat tredje kvartalet Resultat fjärde kvartalet Private placement mars Emissionskostnad private placement Private placement juni Emissionskostnad teckningsoptioner Utnyttjade teckningsoptioner juli Utnyttjade teckningsoptioner oktober Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Överföring av föregående års resultat Resultat första kvartalet Resultat andra kvartalet Resultat tredje kvartalet Utnyttjade teckningsoptioner februari Utnyttjade teckningsoptioner mars Utnyttjade teckningsoptioner april Utnyttjade teckningsoptioner maj Utnyttjade teckningsoptioner juni Utnyttjade teckningsoptioner juli Emissionskostnad teckningsoptioner Private placement mars Utgående balans 30 september

16 Noter Allmän information Tethys Oil AB (publ) (Bolaget), organisationsnummer , och dess dotterbolag (tillsammans Koncernen eller Tethys Oil ) är inriktat på att prospektera efter och utvinna olja och naturgas. Bolaget har andelar i prospekteringslicenser i Oman, Frankrike och Sverige. Bolaget är ett aktiebolag registrerat och med säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är noterat på First North i Stockholm. Redovisningsprinciper Tethys Oil-koncernens niomånadersrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. Moderbolagets niomånadersrapport för 2010 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering rekommendation RFR 2.3 Redovisning för juridisk person. Samma redovisningsprinciper användes i årsredovisningen Finansiella instrument Tethys Oil har under perioden inte använt sig av finansiella derivatinstrument i syfte att risksäkra bolaget. Not 1) Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens verksamhet är utsatt för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som löpande övervakas och analyseras. De huvudsakliga risker och osäkerhetsfaktorer är operationella och finansiella och beskrivs nedan. Verksamhetsrisk Den huvudsakliga verksamhetsrisken är av teknisk och geologisk natur. För närvarande prospekterar Koncernen efter olja och naturgas samt utvecklar kända olje- och/eller gasackumulationer. Den huvudsakliga risken är att de intressen Koncernen har i olje- och gastillgångar inte kommer att utvecklas till kommersiella fyndigheter. Tethys Oil är vidare exponerat mot oljepriser eftersom inkomst och lönsamhet kommer att bero på det vid varje tidpunkt gällande oljepriset. Då koncernen för närvarande inte producerar olja eller naturgas är denna effekt begränsad. Avsevärt lägre oljepriser skulle minska förväntad lönsamhet och kan innebära att projekt bedöms som olönsamma även om fynd påträffas. Ytterligare en verksamhetsrisk är tillgång på utrustning i Tethys Oils projekt. I synnerhet under borrfasen av ett projekt är Koncernen beroende av avancerad utrustning såsom riggar, foderrör etc. Brist på denna utrustning kan innebära svårigheter för Tethys Oil att fullfölja sina projekt. Genom sin verksamhet är Koncernen vidare exponerad för politisk risk, miljörisk och risken att inte bibehålla nyckelpersoner inom företaget. Finansiell risk Genom att vara verksamt i flera länder är Tethys Oil exponerat mot fluktuationer i ett antal valutor. Eventuella framtida intäkter kommer sannolikt att vara denominerade i utländsk valuta, i synnerhet amerikanska dollar. Vidare har Tethys Oil sedan grundandet varit helt eget kapitalfinansierat och då Koncernen inte producerat några vinster har finansiering skett genom nyemissioner. Ytterligare kapital kommer att behövas för att finansiera Tethys Oils verksamhet och/eller till förvärv av ytterligare licenser. Den huvudsakliga risken är att det kan komma att ske i ett marknadsläge som är mindre gynnsammaa. En mer detaljerad analys av Koncernens risker och osäkerheter och hur Koncernen hanterar dessa presenteras i Årsredovisningen

17 Not 2) Olje- och gastillgångar TSEK Land Bokfört Nedskrivningar Investeringar värde 1 jan 1 jan Bokfört värde 1 jan 2010 Bokfört värde 31 dec 2009 Nedskrivningar 2009 Investeringar 2009 Bokfört värde 1 jan 2009 Oman Block Oman Block 3, Frankrike Attila Marocko Bouanane Turkiet Ispandika Spanien Cameros Sverige Gotland Större Nya områden Totalt Olje- och gastillgångar Koncernen Moderbolaget TSEK 1 jan sep dec månader 1 jan sep dec månader Investeringar i olje- och gas tillgångar Ingående balans Investeringar i Frankrike Investeringar i Marocko Investeringar i Oman Investeringar i Spanien Investeringar i Turkiet Investeringar i Sverige Övriga investeringar i olje- och gastillgångar Valutakursförändringar Utgående balans Avskrivningar av olje- och gas tillgångar Avskrivningar Nedskrivningar av olje- och gastillgångar Ingående balans Nedskrivningar Utgående balans Summa olje- och gastillgångar ) Det bokförda värdet av olje- och gastillgångar inkluderar ej kassaflödespåverkande poster på TSEK för de första nio månaderna 2010, vilket inte är inkluderat i investeringar. 2) Bokfört värde av olje- och gastillgångar inkluderar ej kassaflödespåverkande poster på TSEK -796, vilket inte är inkluderat i investeringar. 3) Dessa är nettoinvesteringarna i olje- och gastillgångar efter utfarmningen till Mitsui. Bruttoinvesteringarna före utfarmningen uppgår till TSEK ) Investeringar i Oman inkluderar del av erhållen köpeskilling, TSEK , från utfarmningen till Mitsui. Bruttoinvesteringar uppgår till TSEK ) Olje- och gastillgångar förvärvade från Moderbolaget till ett helägt dotterbolag under första kvartalet

18 Not 3) Övriga intäkter Delar av administrationskostnaderna för Tethys Övriga intäkter har i stor utsträckning påverkats av utfarmningen av 20 procentenheter av Block 3 och 4 till Mitsui E&P Middle East B.V. Som köpeskilling för förvärvet erhöll Tethys Oil USD 20 miljoner, motsvarande TSEK av vilka 40 procent (den andel av Tethys Oils tillgångar som farmades ut) av bokfört värde per 31 december 2009, motsvarande TSEK , minskar det bokförda värdet av Block 3 och 4. Resterande belopp av köpeskillingen, TSEK bokförs som reavinst i resultaträkningen i dotterbolaget Tethys Oil Blocks 3&4 Ltd. Not 5) Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser per den 30 september 2010 uppgick till TSEK (TSEK ). Ansvarsförbindelserna avser i huvudsak Block 3 och 4 där Tethys Oil har ett arbetsåtagande vars genomförande uppskattas kosta MUSD 2,1. Skillnaden mellan ansvarsförbindelser per 30 september 2010 och 31 december 2009 består av minskningen från 50 procents andel i Block 3 och 4 till 30 procents andel, i enlighet med utfarmningsavtalet med Mitsui. Vidare består skillnaden av valutakursskillnader. Delar av administrationskostnaderna för Tethys Oman Ltd. vidarefaktureras det joint venture i block 15 Oman som bolaget är en del av. I detta joint venture kapitaliseras utgifterna och kan, i enlighet med Produktionsdelningsavtalet återvinnas. Det ovannämnda innebär vidare att de administrativa kostnaderna finansieras till 60 procent av bolagets partner i Oman. Vidarefaktureringen till joint venture presenteras under Övriga intäkter i resultaträkningen. Not 4) Eget kapital Per den 30 september 2010 uppgick det totala antalet aktier i Tethys Oil till ( ), med ett kvotvärde om SEK 0,17 (0,17). Alla aktier representerar en röst. Tethys Oil har inget incitamentsprogram för anställda. Per den 1 januari 2010 uppgick antalet aktier i Tethys Oil till Under de första nio månaderna 2010 utnyttjades teckningsoptioner och följaktligen nyemitterade Tethys Oil motsvarande antal aktier. Emissionslikviden uppgick till TSEK före emissionskostnader. Aktierna registrerades löpande under de första nio månaderna Vidare har två private placements genomförts under de första nio månaderna 2010, med stöd av bemyndigande från Årsstämman 20 maj Dessa två private placements, om aktier tillsammans, genomfördes i mars till SEK 30,75 och SEK 33,75 per aktie, vilket låg i linje med rådande börskurs vid tillfället. Emissionslikviden från dessa emissioner uppgick till TSEK före emissionskostnader. De nyemitterade aktierna registrerades i april. 18

19 Nyckeltal Koncernen TSEK 1 jan jul månader 30 sep jul sep månader 31 dec månader Resultat- och balansposter Bruttomarginal, TSEK n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Rörelseresultat, TSEK Rörelsemarginal, % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Resultat efter finansiella poster, TSEK Årets resultat, TSEK Nettomarginal, % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Eget kapital, TSEK Balansomslutning, TSEK Kapitalstruktur Soliditet, % 98,82% 98,82% 97,06% 97,06% 91,06% Skuldsättningsgrad, % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Andel riskbärande kapital, % 98,82% 98,82% 97,06% 97,06% 91,06% Räntetäckningsgrad, % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Investeringar, TSEK Lönsamhet Räntabilitet på eget kapital, % 19,99% 17,78% neg. neg. neg. Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 19,76% 17,57% neg. neg. neg. Nyckeltal per medarbetare Genomsnittligt antal anställda Aktiedata Utdelning per aktie, SEK n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Kassaflöde använt i den löpande verksamheten per aktie, SEK 6,32 6,12 neg. neg. neg. Antal aktier på balansdagen, tusental Eget kapital per aktie, SEK 11,58 11,58 6,59 6,59 7,23 Vägt genomsnittligt antal aktier, tusental Resultat per aktie, SEK 2,48 2,07-2,04-0,89-1,62 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,32 2,06-1,64-0,76-1,33 Se Årsredovisningen 2009 för definitioner av nyckeltal. Förkortningen n.a. betyder ej tillgänglig (not available). 19

20 Finansiell information Bolaget planerar publicera följande rapporter: Bokslutskommuniké 2010 (januari december 2010) den 17 februari 2011 Tremånadersrapport 2011 (januari - mars 2011) den 11 maj 2011 Årsstämma 2011 planeras hållas i Stockholm den 25 maj 2011 Sexmånadersrapport 2011 (januari - juni 2011) den 23 augusti 2011 Niomånadersrapport 2011 (januari september 2011) den 10 november 2011 Stockholm, 12 november 2010 Tethys Oil AB (publ) Org. No Magnus Nordin Verkställande direktör Granskningsrapport Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Tethys Oil AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Göteborg, 12 november 2010 PricewaterhouseCoopers AB Johan Rippe Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor Johan Malmqvist Auktoriserad revisor 20

Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011

Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011 Tremånadersrapport 2011 Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011 VÄSENTLIGA HÄNDELSER Under första kvartalet 2011 sålde Tethys Oil 16 032 fat olja, efter statens andel, från

Läs mer

Lundin Petroleum AB Pressrelease

Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 Nya Marknaden, Stockholmsbörsen: LUPE & LUPETO SE-111 48 Stockholm Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2007 31 december 2007

Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2007 31 december 2007 Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2007 31 december 2007 VÄSENTLIGA HÄNDELSER Återinträdesborrningen Jebel Aswad genomförd - flödade 2 626 fat oljeekvivalenter per dag vid test Frankrike

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ) Org. Nr. 556526-3968. Delårsrapport januari-september 2008

SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ) Org. Nr. 556526-3968. Delårsrapport januari-september 2008 SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ) Org. Nr. 556526-3968 Delårsrapport januari-september 2008 Väsentliga händelser under tredje kvartalet - Periodens resultat uppgick till -2 162 KSEK (-2635) - Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Tredje kvartalet och niomånadersrapport 2013

Tredje kvartalet och niomånadersrapport 2013 Tredje kvartalet och niomånadersrapport 2013 TREDJE KVARTALET 2013 Produktionen från Oman och Litauen uppgick till 442 352 fat olja, motsvarande 4 808 fat olja per dag Den första utvärderingsborrningen

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 1 (6) PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2007 Årets resultat efter skatt uppgick till 154,5 MSEK (398) Resultatet per aktie uppgick till 3,09 kronor

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK.

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK. Stockholm 28 april 2010 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari-mars 2010 Första kvartalet Resultat efter skatt uppgick till -3,2 (-4,0) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,27) SEK. Redovisat

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Andra kvartalet och halvårsrapport 2013

Andra kvartalet och halvårsrapport 2013 Andra kvartalet och halvårsrapport 2013 Andra kvartalet 2013 Produktionen från Oman och Litauen uppgick till 399 839 fat olja, motsvarande 4 394 fat olja per dag Tethys Oil godkänd för notering på NASDAQ

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Rapport 1 januari 30 juni 2011 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Rapport 1 januari 30 juni 2011 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Rapport 1 januari 30 juni ADDvise Lab Solutions AB (publ) April juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11,7 MSEK (4,3), en ökning med 172 % jämfört med samma period föregående år EBITDA för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31

Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31 MIRIS HOLDING AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31 Omsättningen uppgick till 920 tkr Periodens resultat efter fin. poster var 3 959 tkr Bokslutskommunikén omfattar Miris koncernen

Läs mer