Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010"

Transkript

1 Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010

2 Väsentliga händelser Resultatet för de första nio månaderna 2010 uppgick till TSEK (TSEK för motsvarande period föregående år) och TSEK (TSEK ) för tredje kvartalet. Utfarmning av 20 procentenheter av Block 3 och 4 medförde en reavinst om TSEK under tredje kvartalet 2010, vilken ingår i resultatet. Därutöver har resultatet påverkats av valutakursförluster och administrationskostnader Resultat per aktie SEK 2,48 (SEK -2,04) för de första nio månaderna 2010 och SEK 2,07 (SEK -0,89) för tredje kvartalet Pilotproduktionssystem på Farha South färdigställt under tredje kvartalet. Pilotproduktion inledd initialt från Farha South-3 och senare också från Farha South-4 Saiwan East-3 flödade fat olja per dag vid produktionstest i juli Saiwan East-4 färdigborrad flera oljeförande bergartslager påträffade i augusti Farha South-4 flödade fat olja per dag vid produktionstest i oktober Oberoende tredjepartsstudie av oljetillgångarna på Block 3 och 4 påvisar betingade resurser om 42 miljoner fat konventionell olja Den 19 maj ingick Tethys ett utfarmningsavtal med Mitsui E&P Middle East B.V., ett dotterbolag till Mitsui & Co. Ltd., varigenom Mitsui förvärvade 20 procents andel av licensen som omfattar Block 3 och 4. Köpeskillingen uppgick till MUSD 20 kontant. Vidare har Mitsui förbundit sig att betala Tethys andel av investeringskostnader i Block 3 och 4 upp till MUSD 60 med start från och med 1 januari 2010 Fram till den 30 september 2010 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år Under de första nio månaderna 2010 har Tethys Oil erhållit likvid om TSEK före emissionskostnader från utnyttjade teckningsoptioner och TSEK före emissionskostnader från riktade emissioner om aktier Likvida medel per den 30 september 2010 uppgick till TSEK (TSEK ). Olje- och gasinvesteringar uppgick till TSEK (TSEK ) 1) Detta motsvarar nettoinvesteringar i olje- och gastillgångar efter utfarmningen till Mitsui. Bruttoinvesteringarna före utfarmningen uppgår till TSEK

3 Vänner och investerare, Denna gång talar de väsentliga händelserna för sig själva. All systems are go. Pilotproduktionen från Farha South inleddes i augusti. Även om det handlar om testproduktion är det en viktig milstolpe för ett växande oljebolag det är första gången för Tethys som olja producerats under en längre tidsperiod. Resultaten från produktionstesterna från de genomförda borrningarna talar sannerligen för sig själva. Khufaireservoaren överraskade oss med att flöda över fat per dag vid test i juli, vilket var högt över våra förväntningar. Det är utan tvekan den bästa borrning som genomförts på Block 4, och också ett av de bästa testresultaten överhuvudtaget i Oman. Och i augusti fortsatte den positiva trenden med Farha South-4, som flödade över fat per dag från Bariksandstenen. Det är det bästa testresultatet någonsin på Block 3. Borrningarna fortsätter och i skrivande stund väntar vi med spänning på resultaten från den pågående borrningen av Farha South-5 på Block 3. Därefter väntar produktionstester av Saiwan East-4 på Block 4, vilken som ni minns, borrades, loggades och påträffade oljeförande lager i augusti men inte produktionstestades då. Så snart Farha South-5 borrats klart planeras produktionstest av Saiwan East-4 inledas senare i år. Men redan i år har vi lärt oss mycket om våra huvudsakliga reservoarer Barik- och Lower Al Bashairsandstenen på Block 3 samt Khufaikalkstenen på Block 4. Vid varje borrning ned till Khufaireservoaren har vi också genomborrat tungoljelagren i mer ytligt liggande bergartslager, vilket gett oss ytterligare information, utan extrakostnad, även om denna olja. All den information vi erhållit från borrningar tillsammans med resultaten från de två 3D-seismikstudierna som genomförts på Block 3 och 4 kommer bland annat att användas för en uppdaterad tredjepartstudie från Gaffney Cline avseende oljereserver/-resurser, vilken förväntas vara klar i början på nästa år. Med den här takten har vi förhoppningar att 2011 skall bli ett ännu mera framgångsrikt år och bli det år som Tethys kan påbörja verklig Produktion. Fältutbyggnadsplaner är under utarbetande, vi är väl finansierade och vi arbetar tillsammans med mycket kunniga partners i form av operatören CCED och Mitsui. Vi tar nu också upp arbetet på Block 15 i Oman, genomför ytterligare tester i Frankrike och utvärderar data över Gotland. Vi undersöker också möjligheten att flytta upp från First North och ansöka om notering på NasdaqOMX huvudlista. Men nu har vi skrivit mycket nog. Tag härmed emot rapporten för tredje kvartalet. Den är Er att läsa och begrunda. Och glöm inte bort vår hemsida där ni löpande kan följa våra öden och äventyr. Så fortsätt följa med oss... Stockholm i november 2010 Magnus Nordin Verkställande direktör Vince Hamilton Styrelseordförande 3

4 Verksamhet Översikt Tethys Oils kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare med andelar i tre onshore-licenser. Tethys Oil har också andelar i licenser i Sverige och Frankrike. Sultanatet Oman Under 2010 har ett omfattande utvärderingsprogram genomförts på Block 3 och 4. Hittills har tre borrningar slutförts på Block 3 och 4, och en fjärde borrning har påbörjats. En omfattande 3D-seismikstudie har genomförts som omfattar Saiwan East-strukturen på Block 4 och Farha-trenden på Block 3. Ett pilotproduktionsprogram pågår i syfte att genomföra ett långvarigt produktionstest av Farha South-strukturen. Under tredje kvartalet färdigställdes produktionsanläggningen ( Early Production System ) och produktion inleddes. Den 30 september hade sammanlagt fat producerats från borrhålen Farha South-3 och -4. Tethys andel av oljan från pilotproduktionen uppgår till 30 procent, motsvarande fat före statens andel. Varierande produktion har fortsatt från båda borrhålen efter 30 september. Operatören är i färd med att utarbeta en fältutbyggnadsplan för Barik- och Lower Al Bashairreservoarerna på Farha Southområdet på Block 3 och för Khufaireservoaren på Saiwan Eastområdet på Block 4. Planen beräknas att kunna lämnas in till myndigheterna i Sultanatet Oman under det fjärde kvartalet Vid sidan av utvärderings- och utbyggnadsarbetet kommer prospekteringsarbetet att fortsätta i andra delar av licensområdet för Block 3 och 4. För att detta arbete skall kunna fortsätta har licensrättigheterna för Block 3 och 4 av myndigheterna förlängts med två år, från december 2010 till december Syftet är att fortsätta prospekteringsarbetet i enlighet med föreslaget prospekteringsprogram och föreslagen tidsplan. Under andra kvartalet har Tethys också offentliggjort bolagets första tredjepartsstudie av oljetillgångarna på Block 3 och 4. Farha South-strukturen, Block 3 Borrningen Farha South-4 flödade fat olja per dag Borrningen Farha South-4 ( FS-4 ) inleddes i augusti 2010 och slutfördes i oktober. Borrplatsen är belägen 740 meter syd-sydost om borrplatsen Farha South-3. Den vertikala delen av hålet borrades ned till meter. De båda bergartslagren Barik och Lower Al Bashair genomborrades och befanns vara oljeförande. Båda lagren undersöktes med mätningar i borrhålet (loggning), men inga produktionstester genomfördes på den vertikala delen av borrhålet. Två borrkärnor togs från Barikformationen och en från Lower Al Bashairformationen. Barikformationen påträffades på ett djup om meter under marken. Barikformationen genomborrades med en horisontell sektion om 820 meter, vilken också loggades i samband med borrningen. Produktionstester med pump utfördes i den horisontella sektionen. Det högsta flöde som uppnåddes vid testerna var fat olja per dag, genom en 31,75-millimetersventil. Oljan håller en densitet om 43 grader API. Borrning pågår av Farha South-5 Borriggen som användes vid Farha South-4 har flyttats och borrar nu Farha South-5 ( FS-5 ), vilken är utformad som en stepout prospekteringsborrning. Borrplatsen för FS-5 ligger 6,8 kilometer nordost om FS-3. Saiwan East-strukturen på Block 4 Oljekällan Saiwan East-3 flödade fat olja per dag Borrningen av Saiwan East-3 ( SE-3 ) inleddes i början av sommaren och syftade till att utvärdera och utveckla oljefyndet i Khufaiformationen som gjordes vid borrningen av SE-2 förra året. SE-3 borrades 1,2 kilometer sydost om borrhålet SE-2. SE-3 borrades först vertikalt till ett djup om meter. SE-3 genomborrade en oljeförande zon om över 61 meter brutto (gross oil column) i Khufailagret. Efter att den vertikala borrningen avslutats, borrades en horisontell sektion vilken också pro- 4

5 duktionstestades. Det högsta flöde som uppmättes vid produktionstesterna var fat olja per dag, genom en 38 millimeter bred ventil. Oljan har en densitet om 32,4 grader API. Vid borrningen påträffades också tungolja i lagren Buah, Amin och Miqrat. Borrning av Saiwan East-4 framgångsrikt genomförd Borrningen av Saiwan East-4 ( SE-4 ) slutfördes framgångsrikt i augusti och resultaten har preliminärt utvärderats. Borrplatsen låg 2,9 kilometer sydost om SE-3, och hålet borrades till ett djup om meter. Flera oljeförande lager genomborrades, inklusive Khufaikalkstenen från vilken borrkärnor med en sammanlagd längd om 78 meter togs. Ovanför Khufailagret påträffades olja också i Buah- och Miqratlagren. Egenskaperna och kvaliteten på den olja som påträffades i de olika lagren har inte fastställts, men resultaten är tillräckligt goda för att motivera produktionstester, vilka kommer att genomföras under den senare delen av 2010 med den borrig som för närvarande är kontrakterad. Al Bashairlagret. På Block 4 beräknas de betingade resurserna (2C) uppgå till 20,8 miljoner fat brutto i Khufailagret. Dessutom beräknas den tunga oljan i Miqrat- och Aminlagren i Saiwan East på Block 4 uppgå till 32,7 miljoner fat betingade resurser (2C), brutto. Tethys nettoandel av de betingade resurserna uppgår till 30 procent (före statens andel). 3D seismikstudie på Block 3 och 4 Under slutet av 2009 och våren 2010 genomfördes en omfattande 3D-seismikstudie som omfattande både Saiwan East-strukturen på Block 4 och Farha-trenden på Block 3. Studien täckte sammanlagt 400 kvadratkilometer på Block 4 och 742 kvadratkilometer på Block 3. Seismiken insamlades av det kinesiska företaget BGP Oil and Gas Services. Oberoende tredjepartsstudie av oljetillgångarna Tethys publicerade i maj resultaten från Gaffney, Cline & Associates (GCA) tredjepartsstudie av oljetillgångarna på Block 3 och 4. Studien baseras på tillgängliga data per 1 maj 2010 och omfattar Farha Southstrukturen på Block 3 och Saiwan Eaststrukturen på Block 4. I studien beräknas de betingade resurserna (best estimate, 2C), brutto, på Farha South uppgå till 8,9 miljoner fat i Bariklagret och till 12,2 miljoner fat i Lower 5

6 Resultat och kassaflöde De konsoliderade finansiella räkenskaperna för Tethys Oil-koncernen (Tethys Oil), där Tethys Oil AB (publ) med organisationsnummer är moderbolag, presenteras härmed för niomånadersperioden som avslutades den 30 september Belopp som avser jämförelseperiod (motsvarande period föregående år) presenteras inom parentes efter beloppet för den aktuella perioden. Koncernens segment är geografiska marknader. Inom koncernen finns endast nedskrivningar och investeringar för dessa geografiska marknader vilka presenteras nedan. Periodens resultat och försäljning Tethys Oil rapporterar ett resultat för de första nio månaderna 2010 om TSEK (TSEK för motsvarande period föregående år) och TSEK (TSEK ) för tredje kvartalet, vilket motsvarar ett resultat per aktie om SEK 2,48 (SEK -2,04) för niomånadersperioden och SEK 2,07 (SEK -0,89) för tredje kvartalet. Resultatet har markant påverkats av utfarmningen av 20 procentenheter av Block 3 och 4 till Mitsui E&P Middle East B.V. ( Mitsui ). Som köpeskilling för förvärvet erhöll Tethys Oil USD 20 miljoner, motsvarande TSEK , där 40 procent (den andel av Tethys Oils tillgång som farmats ut) av det bokförda värdet 31 december 2009, som uppgick till TSEK reducerar det bokförda värdet av Block 3 och 4. Återstoden av den erhållna köpeskillingen, TSEK bokförs som reavinst i resultaträkningen i dotterbolaget Tethys Oil Blocks 3&4 Ltd. Vidare har resultatet för de första nio månaderna 2010 i betydande utsträckning påverkats av valutakursförluster. Koncernens valutakurspåverkan uppgår till TSEK som nästan uteslutande härrör till den svagare amerikanska dollarn i jämförelse med den svenska kronan. Bakgrunden är att huvuddelen av Tethys Oil ABs fordringar avser lånefinansiering av tillgångarna Block 15 och Block 3 och 4 i Oman, vilka ägs genom två utländska dotterbolag vilka finansieras genom koncernlån från moderbolaget. Valutan för dessa lån är amerikanska dollar. Omräkningsdifferenserna som uppstår mellan moderbolaget och dotterbolagen är inte kassaflödes- påverkande. Valutakursvinsterna är en del av resultatet från finansiella investeringar som uppgick till TSEK för de första nio månaderna 2010 och TSEK för tredje kvartalet. Nedskrivningar av olje- och gastillgångar under de första nio månaderna 2010 uppgick till TSEK 73 (TSEK ). Kassaflöde från verksamheten före förändringar i rörelsekapital för de första nio månaderna 2010 uppgick till TSEK (TSEK ) för de första nio månaderna 2010 och TSEK (TSEK ) för det tredje kvartalet. Det har inte förekommit någon försäljning eller produktion av olja och gas under niomånadersperioden som avslutades den 30 september Följaktligen har det inte skett någon avskrivning av olje- och gastillgångar. Övriga intäkter, administrationskostnader Administrationskostnader och uppgick till TSEK (TSEK ) för de första nio månaderna 2010 och TSEK (TSEK ) för det tredje kvartalet. Avskrivningar uppgick till TSEK 210 (TSEK 200) för niomånadersperioden och TSEK 75 (TSEK 67) för tredje kvartalet. Administrationskostnader består huvudsakligen av löner, hyror, noteringsrelaterade kostnader och konsultationer. Dessa kostnader är företagsrelaterade och kapitaliseras följaktligen inte. Avskrivningarna och nedskrivningarna är hänförliga inventarier. Delar av administrationskostnaderna i Tethys Oil Oman Ltd. vidarefaktureras det joint venture som bolaget ingår i Block 15 i Oman, där utgifterna kapitaliseras och kan, i enlighet med Produktionsdelningsavtalet återvinnas. Det ovannämnda innebär vidare att utgifterna finansieras till 60 procent av bolagets partner i Block 15 i Oman. Vidarefaktureringen till joint venture presenteras under Övriga intäkter i resultaträkningen. Delar av de återstående administrationskostnaderna kapitaliseras i dotterbolagen och i de fall Tethys Oil är operatör finansieras dessa av partners. I koncernens resultaträkning elimineras dessa interna transaktioner. 6

7 Förändringar av olje- och gastillgångar Tethys Oil har andelar i licenser i Oman, Frankrike och Sverige. Land Licensnamn Tethys Oil Total areal, km² Partners (operatör i fetstil) Bokfört värde Bokfört värde 31 dec 2009 Investeringar jan sep 2010 Oman Block 15 40% Tethys Oil, Odin Energy Oman Block 3, 4 30% CCED, Mitsui, Tethys Oil Frankrike Attila 40% Galli Coz, Tethys Oil Sverige Gotland Större 100% 540 Tethys Oil Nya områden Totalt Olje- och gastillgångar uppgick per den 30 september 2010 till TSEK (TSEK ). Investeringar i olje- och gastillgångar uppgick till TSEK (TSEK ) under niomånadersperioden som slutade 30 september Under de första nio månaderna 2010 har Tethys Oil genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Blocks 3&4 Ltd. ingått ett avtal med Mitsui E&P Middle East B.V. ( Mitsui ), varvid Mitsui förvärvade 20 procentenheter i Block 3 och 4 onshore Oman. Som köpeskilling för förvärvet av 20 procentenheter betalade Mitsui till Tethys Oil, vid slutförandet av affären, USD 20 miljoner kontant. Därutöver förband sig Mitsui att finansiera Tethys Oils andel av icke prospekteringsrelaterade investeringar från och med 1 januari 2010 upp till USD 60 miljoner avseende Block 3 och 4. Vidare skall Mitsui betala till Tethys Oil en produktionsbonus om USD 10 miljoner vid den händelse att den sammanlagda produktionen från Block 3 och 4 överstiger fat olja per dag under en 30-dagarsperiod. Enligt ovan, erhöll Tethys Oil ersättning för nästan samtliga investeringar som gjorts på Block 3 och 4 under Ersättningen uppgick till TUSD Köpeskillingen om USD 20 miljoner, motsvarande TSEK , avseende förvärvet av Mitsui har redovisat enligt följande: TSEK har bokats mot bokfört värde av Block 3 och 4 i dotterbolaget Tethys Oil Blocks 3&4 Ltd, eftersom det motsvarar 40 procent av det bokförda värdet 31 december procent är den andel som farmades ut till Mitsui TSEK bokförs som reavinst i resultaträkningen i Tethys Oil Blocks 3&4 Ltd. Verksamheten på Block 3 och 4 har under de första nio månaderna 2010 fokuserats på två separata strukturer; Saiwan East och Farha South. En tredimensionell seismikstudie genomfördes på de två områdena under den första delen av Under de första nio månaderna 2010 har Tethys Oil och samarbetspartners genomfört tre nya borrningar och tre produktionstester. Borrningarna och produktionstesterna har bekräftat produktiviteten och ökat reservoarutbredningen. Vidare har pilotproduktion påbörjats vid Farha South. Under återstoden av 2010 kommer arbetsprogrammet fortsatt inriktas på utvärderingen av Khufaireservoaren på Block 4 och att påbörja produktion från Barik- och Lower Al Bashairreservoarerna i Farha South på Block 3. Investeringarna på Block 15 uppgick till TSEK och har huvudsakligen avsett licensadministration, övervakning och geologiska studier. I Frankrike har investeringar om TSEK avsett fortsatt utvärde- 1) Per 31 december 2009 uppgick Tethys Oils andel av Block 3 och 4 till 50 procent. Efter utfarmningen till Mitsui uppgår Tethys Oils andel till 30 procent från och med 1 januari ) Dessa är nettoinvesteringarna i olje- och gastillgångar i Block 3 och 4 i Oman efter utfarmningen till Mitsui. Bruttoinvesteringarna i Block 3 och 4 uppgår till TSEK ) Dessa är de sammanlagda nettoinvesteringarna i olje- och gastillgångar efter utfarmningen till Mitsui. Bruttoinvesteringarna före utfarmningen uppgår till TSEK

8 ring av prospekteringsborrningen PLM-2. I bokfört värde av olje- och gastillgångar ingår valutakursförändringar om TSEK under de första nio månaderna 2010, vilka inte är kassaflödespåverkande och därför inte ingår i investeringar. För ytterligare information se Periodens resultat och försäljning ovan. Likviditet och finansiering Kassa och bank per den 30 september 2010 uppgick till TSEK (TSEK ). Likviditeten stärktes markant genom utfarmningen av 20 procentenheter av Block 3 och 4 till Mitsui E&P Middle East B.V. Som köpeskilling för utfarmningen erhöll Tethys Oil USD 20 miljoner i augusti samt ersättning för nedlagda investeringar under 2010 på Block 3 och 4. Under de första nio månaderna 2010 erhöll Tethys Oil likvid om TSEK från utnyttjade teckningsoptioner, som ökade antalet aktier med motsvarande antal. Med stöd av bemyndigande från Årsstämman 20 maj 2009 beslutade styrelsen att genomföra en nyemission om aktier genom två private placements. Emissionerna genomfördes till kurser på SEK 30,75 och SEK 33,75 per aktie, vilket låg i linje med rådande börskurs vid tillfället. Emissionslikviden uppgick till TSEK före emissionskostnader. Aktierna från nyemissionen registrerades i april Kortfristiga fordringar Kortfristiga fordringar uppgick till TSEK (TSEK 1 810) per den 30 september Kortfristiga fordringar avser huvudsakligen fordringar på partners i olje- och gasverksamheten. Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder per den 30 september 2010 uppgick till TSEK (TSEK ), av vilka TSEK (TSEK 1 080) är hänförliga till leverantörsskulder, TSEK 409 (TSEK ) är hänförliga till övriga kortfristiga skulder och TSEK 233 (TSEK 383) är hänförliga till upplupna kostnader. Minskningen av kortfristiga skulder beror till stor del på betalningar för tidigare investeringar på Block 3 och 4. Betalningarna skedde i början av första kvartalet Moderbolaget Moderbolaget redovisar ett resultat om TSEK (TSEK ) för de första nio månaderna 2010 och TSEK (TSEK ) för tredje kvartalet. Administrationskostnaderna uppgick till TSEK (TSEK ) för de första nio månaderna 2010 och TSEK (TSEK ) för tredje kvartalet. Resultat från finansiella investeringar uppgick till TSEK (TSEK ) under niomånadersperioden och TSEK (TSEK ) för tredje kvartalet. Den svagare amerikanska dollarn har haft negativ inverkan på resultatet från finansiella investeringar. Dessa valutakursvinster avser omräkningsdifferenser och är ej kassaflödespåverkande. Investeringar uppgick under de första nio månaderna 2010 till TSEK (TSEK ). Investeringarna är huvudsakligen lån till dotterbolag för deras respektive olje- och gasverksamhet. Den omsättning som finns i moderbolaget är relaterad till fakturering av tjänster till dotterbolagen. Styrelse och ledning Vid årsstämman den 19 maj 2010 återvaldes Håkan Ehrenblad, Vincent Hamilton, John Hoey, Magnus Nordin och Jan Risberg till styrelsemedlemmar. Jonas Lindvall avböjde omval. Inga suppleanter valdes. Vid samma årsstämma utsågs Vincent Hamilton till Styrelseordförande. Aktiedata Per den 30 september 2010 uppgick det totala antalet aktier i Tethys Oil till ( ), med ett kvotvärde om SEK 0,17 (0,17). Alla aktier representerar en röst. Tethys Oil har inget incitamentsprogram för anställda. Per den 1 januari 2010 uppgick antalet aktier i Tethys Oil till Under de första nio månaderna 2010 utnyttjades teckningsoptioner och följaktligen nyemitterade Tethys Oil motsvarande antal aktier. Emissionslikviden uppgick till TSEK före emissionskostnader. Aktierna registrerades löpande under de första nio månaderna

9 Vidare har två private placements genomförts under de första nio månaderna 2010, med stöd av bemyndigande från Årsstämman 20 maj Dessa två private placements, om aktier tillsammans, genomfördes i mars till SEK 30,75 och SEK 33,75 per aktie, vilket låg i linje med rådande börskurs vid tillfället. Emissionslikviden från dessa emissioner uppgick till TSEK före emissionskostnader. De nyemitterade aktierna registrerades i april. Risker och osäkerhetsfaktorer En redogörelse för risker och osäkerhetsfaktorer presenteras under not 1 på sidan 16. 9

10 Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat TSEK Not 1 jan jul månader 30 sep jul sep månader 31 dec månader Försäljning av olja och gas 2 Avskrivning av olje- och gastillgångar 2 Nedskrivning av olje- och gastillgångar Övriga intäkter Övriga vinster/förluster, netto Administrationskostnader inklusive avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter och liknande resultatposter Finansiella kostnader och liknande resultat poster Summa resultat från finansiella investe ringar Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Valutaomräkningsdifferens Övrigt totalresultat för perioden Totalresultat för perioden Antalet utestående aktier Antalet utestående aktier (efter utspädning) Vägt genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie, SEK 2,48 2,07-2,04-0,89-1,62 Resultat per aktie (efter utspädning), SEK 2,32 2,06-1,64-0,76-1,33 10

11 Koncernens balansräkning TSEK Not 31 dec 2009 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Olje- och gastillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserad förlust Summa eget kapital Ej räntebärande kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa ej räntebärande kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

12 Koncernens förändringar i eget kapital TSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserad förlust Summa eget kapital Ingående balans 1 januari Totalresultat första kvartalet Totalresultat andra kvartalet Totalresultat tredje kvartalet Totalresultat fjärde kvartalet Private placement februari Emissionskostnader Private placement juni Emissionskostnader teckningsoptioner Utnyttjade teckningsoptioner juli Utnyttjade teckningsoptioner oktober Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Totalresultat första kvartalet Totalresultat andra kvartalet Totalresultat tredje kvartalet Utnyttjade teckningsoptioner februari Utnyttjade teckningsoptioner mars Utnyttjade teckningsoptioner april Utnyttjade teckningsoptioner maj Utnyttjade teckningsoptioner juni Utnyttjade teckningsoptioner juli Emissionskostnader teckningsoptioner Private placement mars Utgående balans 30 september

13 Koncernens kassaflödesanalys TSEK Not 1 jan jul månader 30 sep jul sep månader 31 dec månader Kassflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Finansiella intäkter och liknande resultatposter Finansiella kostnader och liknande resultatposter -5 Inkomstskatt Justering för nedskrivning av olje- och gastillgångar Justering för avskrivningar Kassaflöde använt i den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av fordringar Minskning/ökning av skulder Kassaflöde använt i den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i olje- och gastillgångar Investeringar i övriga materiella anläggningstillgångar Kassaflöde använt i investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission efter avdrag för emissionskostnader Avkastning på övriga kortfristiga placeringar 4 4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursvinster/-förluster på likvida medel Likvida medel vid periodens slut

14 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag TSEK Not 1 jan jul månader 30 sep jul sep månader 31 dec månader Försäljning av olja och gas 2 Avskrivning av olje- och gastillgångar 2 Nedskrivning av olje- och gastillgångar 2 Övriga intäkter Övriga förluster/vinster, netto Administrationskostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och liknande resultatposter Finansiella kostnader och liknande resultatposter Nedskrivning av aktier i dotterbolag Summa resultat från finansiella investeringar Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Antalet utestående aktier Antalet utestående aktier (efter full utspädning) Vägt genomsnittligt antal aktier Moderbolagets balansräkning i sammandrag TSEK Not 31 dec 2009 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ej räntebärande kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011

Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011 Tremånadersrapport 2011 Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011 VÄSENTLIGA HÄNDELSER Under första kvartalet 2011 sålde Tethys Oil 16 032 fat olja, efter statens andel, från

Läs mer

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015 Q2 och halvårsrapport och halvårsrapport Försäljning andra kvartalet uppgick till MSEK 265 jämfört med MSEK 163 för det första kvartalet, en ökning med 63 procent. Den starka försäljningsutvecklingen beror

Läs mer

Tethys Oil AB (publ) Notering på NASDAQ OMX Stockholm

Tethys Oil AB (publ) Notering på NASDAQ OMX Stockholm Tethys Oil AB (publ) Notering på NASDAQ OMX Stockholm 2013 Definitioner och förkortningar Tethys Oil eller Bolaget Tethys Oil AB (publ), org. nr. 556615-8266 Koncernen Tethys Oil AB (publ) med dotterbolag,

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Q4 TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Sammanfattning fjärde kvartalet 2009 Koncernens intäkter från försäljning av olja och gas uppgick till 409 TSEK (2 147 TSEK) för fjärde kvartalet.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

Definitioner och generella förkortningar

Definitioner och generella förkortningar Årsredovisning Året i korthet Den 17 februari offentliggör Shelton Petroleum ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Petrogrand. Den 7 mars genomfördes en extra bolagsstämma i Petrogrand AB,

Läs mer

1 januari 2014 31 mars 2014

1 januari 2014 31 mars 2014 7 maj 2014 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2014 FORTSATT TILLVÄXT TROTS OVISS MARKNADSSITUATION Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 501,1 MSEK (467,0 MSEK), 22,9 % i rubel

Läs mer

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ)

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ) Årsredovisning 2011 Crown Energy AB (publ) Innehåll Kort om Crown energy.................................................... 3 inledning..................................................................

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x DELÅRSRAPPORT Januari-september Q3 2014 Ökad kundtillväxt - levererar enligt plan SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettomsättningen uppgick till 1 210 (1 104) MSEK, en ökning med 9,6% jämfört med tredje

Läs mer

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT Sida 1 STARKT KVARTAL DRIVET AV ORGANISK TILLVÄXT TREDJE KVARTALET 2011 Intäkterna för tredje kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015. Petrogrand AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2015. Petrogrand AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Petrogrand AB (publ) 28 augusti 2015 Andra kvartalet 2015 Förvärv av andel om 49% i Ripiano Holdings Ltd, med tre producerande oljefält i Komi i Ryssland Under andra kvartalet

Läs mer

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Sida 1 av 15 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2010 Koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009 Räkenskapsåret 2009 Intäkterna uppgick till 1 726,4 MUSD (2 721,6 MUSD). EBITDA uppgick till 387,9 MUSD (585,0 MUSD).

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Q2 2014. Levererar enligt plan. Delårsrapport Januari-juni. Sammanfattning andra kvartalet. Sammanfattning sex månader. Finansiella nyckeltal

Q2 2014. Levererar enligt plan. Delårsrapport Januari-juni. Sammanfattning andra kvartalet. Sammanfattning sex månader. Finansiella nyckeltal Delårsrapport Januari-juni Q2 2014 Levererar enligt plan Sammanfattning andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 1 198 (1 108) MSEK, en ökning med 8,1% jämfört med andra kvartalet 2013. Underliggande

Läs mer