Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010"

Transkript

1 Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010

2 Väsentliga händelser Resultatet för de första nio månaderna 2010 uppgick till TSEK (TSEK för motsvarande period föregående år) och TSEK (TSEK ) för tredje kvartalet. Utfarmning av 20 procentenheter av Block 3 och 4 medförde en reavinst om TSEK under tredje kvartalet 2010, vilken ingår i resultatet. Därutöver har resultatet påverkats av valutakursförluster och administrationskostnader Resultat per aktie SEK 2,48 (SEK -2,04) för de första nio månaderna 2010 och SEK 2,07 (SEK -0,89) för tredje kvartalet Pilotproduktionssystem på Farha South färdigställt under tredje kvartalet. Pilotproduktion inledd initialt från Farha South-3 och senare också från Farha South-4 Saiwan East-3 flödade fat olja per dag vid produktionstest i juli Saiwan East-4 färdigborrad flera oljeförande bergartslager påträffade i augusti Farha South-4 flödade fat olja per dag vid produktionstest i oktober Oberoende tredjepartsstudie av oljetillgångarna på Block 3 och 4 påvisar betingade resurser om 42 miljoner fat konventionell olja Den 19 maj ingick Tethys ett utfarmningsavtal med Mitsui E&P Middle East B.V., ett dotterbolag till Mitsui & Co. Ltd., varigenom Mitsui förvärvade 20 procents andel av licensen som omfattar Block 3 och 4. Köpeskillingen uppgick till MUSD 20 kontant. Vidare har Mitsui förbundit sig att betala Tethys andel av investeringskostnader i Block 3 och 4 upp till MUSD 60 med start från och med 1 januari 2010 Fram till den 30 september 2010 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år Under de första nio månaderna 2010 har Tethys Oil erhållit likvid om TSEK före emissionskostnader från utnyttjade teckningsoptioner och TSEK före emissionskostnader från riktade emissioner om aktier Likvida medel per den 30 september 2010 uppgick till TSEK (TSEK ). Olje- och gasinvesteringar uppgick till TSEK (TSEK ) 1) Detta motsvarar nettoinvesteringar i olje- och gastillgångar efter utfarmningen till Mitsui. Bruttoinvesteringarna före utfarmningen uppgår till TSEK

3 Vänner och investerare, Denna gång talar de väsentliga händelserna för sig själva. All systems are go. Pilotproduktionen från Farha South inleddes i augusti. Även om det handlar om testproduktion är det en viktig milstolpe för ett växande oljebolag det är första gången för Tethys som olja producerats under en längre tidsperiod. Resultaten från produktionstesterna från de genomförda borrningarna talar sannerligen för sig själva. Khufaireservoaren överraskade oss med att flöda över fat per dag vid test i juli, vilket var högt över våra förväntningar. Det är utan tvekan den bästa borrning som genomförts på Block 4, och också ett av de bästa testresultaten överhuvudtaget i Oman. Och i augusti fortsatte den positiva trenden med Farha South-4, som flödade över fat per dag från Bariksandstenen. Det är det bästa testresultatet någonsin på Block 3. Borrningarna fortsätter och i skrivande stund väntar vi med spänning på resultaten från den pågående borrningen av Farha South-5 på Block 3. Därefter väntar produktionstester av Saiwan East-4 på Block 4, vilken som ni minns, borrades, loggades och påträffade oljeförande lager i augusti men inte produktionstestades då. Så snart Farha South-5 borrats klart planeras produktionstest av Saiwan East-4 inledas senare i år. Men redan i år har vi lärt oss mycket om våra huvudsakliga reservoarer Barik- och Lower Al Bashairsandstenen på Block 3 samt Khufaikalkstenen på Block 4. Vid varje borrning ned till Khufaireservoaren har vi också genomborrat tungoljelagren i mer ytligt liggande bergartslager, vilket gett oss ytterligare information, utan extrakostnad, även om denna olja. All den information vi erhållit från borrningar tillsammans med resultaten från de två 3D-seismikstudierna som genomförts på Block 3 och 4 kommer bland annat att användas för en uppdaterad tredjepartstudie från Gaffney Cline avseende oljereserver/-resurser, vilken förväntas vara klar i början på nästa år. Med den här takten har vi förhoppningar att 2011 skall bli ett ännu mera framgångsrikt år och bli det år som Tethys kan påbörja verklig Produktion. Fältutbyggnadsplaner är under utarbetande, vi är väl finansierade och vi arbetar tillsammans med mycket kunniga partners i form av operatören CCED och Mitsui. Vi tar nu också upp arbetet på Block 15 i Oman, genomför ytterligare tester i Frankrike och utvärderar data över Gotland. Vi undersöker också möjligheten att flytta upp från First North och ansöka om notering på NasdaqOMX huvudlista. Men nu har vi skrivit mycket nog. Tag härmed emot rapporten för tredje kvartalet. Den är Er att läsa och begrunda. Och glöm inte bort vår hemsida där ni löpande kan följa våra öden och äventyr. Så fortsätt följa med oss... Stockholm i november 2010 Magnus Nordin Verkställande direktör Vince Hamilton Styrelseordförande 3

4 Verksamhet Översikt Tethys Oils kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare med andelar i tre onshore-licenser. Tethys Oil har också andelar i licenser i Sverige och Frankrike. Sultanatet Oman Under 2010 har ett omfattande utvärderingsprogram genomförts på Block 3 och 4. Hittills har tre borrningar slutförts på Block 3 och 4, och en fjärde borrning har påbörjats. En omfattande 3D-seismikstudie har genomförts som omfattar Saiwan East-strukturen på Block 4 och Farha-trenden på Block 3. Ett pilotproduktionsprogram pågår i syfte att genomföra ett långvarigt produktionstest av Farha South-strukturen. Under tredje kvartalet färdigställdes produktionsanläggningen ( Early Production System ) och produktion inleddes. Den 30 september hade sammanlagt fat producerats från borrhålen Farha South-3 och -4. Tethys andel av oljan från pilotproduktionen uppgår till 30 procent, motsvarande fat före statens andel. Varierande produktion har fortsatt från båda borrhålen efter 30 september. Operatören är i färd med att utarbeta en fältutbyggnadsplan för Barik- och Lower Al Bashairreservoarerna på Farha Southområdet på Block 3 och för Khufaireservoaren på Saiwan Eastområdet på Block 4. Planen beräknas att kunna lämnas in till myndigheterna i Sultanatet Oman under det fjärde kvartalet Vid sidan av utvärderings- och utbyggnadsarbetet kommer prospekteringsarbetet att fortsätta i andra delar av licensområdet för Block 3 och 4. För att detta arbete skall kunna fortsätta har licensrättigheterna för Block 3 och 4 av myndigheterna förlängts med två år, från december 2010 till december Syftet är att fortsätta prospekteringsarbetet i enlighet med föreslaget prospekteringsprogram och föreslagen tidsplan. Under andra kvartalet har Tethys också offentliggjort bolagets första tredjepartsstudie av oljetillgångarna på Block 3 och 4. Farha South-strukturen, Block 3 Borrningen Farha South-4 flödade fat olja per dag Borrningen Farha South-4 ( FS-4 ) inleddes i augusti 2010 och slutfördes i oktober. Borrplatsen är belägen 740 meter syd-sydost om borrplatsen Farha South-3. Den vertikala delen av hålet borrades ned till meter. De båda bergartslagren Barik och Lower Al Bashair genomborrades och befanns vara oljeförande. Båda lagren undersöktes med mätningar i borrhålet (loggning), men inga produktionstester genomfördes på den vertikala delen av borrhålet. Två borrkärnor togs från Barikformationen och en från Lower Al Bashairformationen. Barikformationen påträffades på ett djup om meter under marken. Barikformationen genomborrades med en horisontell sektion om 820 meter, vilken också loggades i samband med borrningen. Produktionstester med pump utfördes i den horisontella sektionen. Det högsta flöde som uppnåddes vid testerna var fat olja per dag, genom en 31,75-millimetersventil. Oljan håller en densitet om 43 grader API. Borrning pågår av Farha South-5 Borriggen som användes vid Farha South-4 har flyttats och borrar nu Farha South-5 ( FS-5 ), vilken är utformad som en stepout prospekteringsborrning. Borrplatsen för FS-5 ligger 6,8 kilometer nordost om FS-3. Saiwan East-strukturen på Block 4 Oljekällan Saiwan East-3 flödade fat olja per dag Borrningen av Saiwan East-3 ( SE-3 ) inleddes i början av sommaren och syftade till att utvärdera och utveckla oljefyndet i Khufaiformationen som gjordes vid borrningen av SE-2 förra året. SE-3 borrades 1,2 kilometer sydost om borrhålet SE-2. SE-3 borrades först vertikalt till ett djup om meter. SE-3 genomborrade en oljeförande zon om över 61 meter brutto (gross oil column) i Khufailagret. Efter att den vertikala borrningen avslutats, borrades en horisontell sektion vilken också pro- 4

5 duktionstestades. Det högsta flöde som uppmättes vid produktionstesterna var fat olja per dag, genom en 38 millimeter bred ventil. Oljan har en densitet om 32,4 grader API. Vid borrningen påträffades också tungolja i lagren Buah, Amin och Miqrat. Borrning av Saiwan East-4 framgångsrikt genomförd Borrningen av Saiwan East-4 ( SE-4 ) slutfördes framgångsrikt i augusti och resultaten har preliminärt utvärderats. Borrplatsen låg 2,9 kilometer sydost om SE-3, och hålet borrades till ett djup om meter. Flera oljeförande lager genomborrades, inklusive Khufaikalkstenen från vilken borrkärnor med en sammanlagd längd om 78 meter togs. Ovanför Khufailagret påträffades olja också i Buah- och Miqratlagren. Egenskaperna och kvaliteten på den olja som påträffades i de olika lagren har inte fastställts, men resultaten är tillräckligt goda för att motivera produktionstester, vilka kommer att genomföras under den senare delen av 2010 med den borrig som för närvarande är kontrakterad. Al Bashairlagret. På Block 4 beräknas de betingade resurserna (2C) uppgå till 20,8 miljoner fat brutto i Khufailagret. Dessutom beräknas den tunga oljan i Miqrat- och Aminlagren i Saiwan East på Block 4 uppgå till 32,7 miljoner fat betingade resurser (2C), brutto. Tethys nettoandel av de betingade resurserna uppgår till 30 procent (före statens andel). 3D seismikstudie på Block 3 och 4 Under slutet av 2009 och våren 2010 genomfördes en omfattande 3D-seismikstudie som omfattande både Saiwan East-strukturen på Block 4 och Farha-trenden på Block 3. Studien täckte sammanlagt 400 kvadratkilometer på Block 4 och 742 kvadratkilometer på Block 3. Seismiken insamlades av det kinesiska företaget BGP Oil and Gas Services. Oberoende tredjepartsstudie av oljetillgångarna Tethys publicerade i maj resultaten från Gaffney, Cline & Associates (GCA) tredjepartsstudie av oljetillgångarna på Block 3 och 4. Studien baseras på tillgängliga data per 1 maj 2010 och omfattar Farha Southstrukturen på Block 3 och Saiwan Eaststrukturen på Block 4. I studien beräknas de betingade resurserna (best estimate, 2C), brutto, på Farha South uppgå till 8,9 miljoner fat i Bariklagret och till 12,2 miljoner fat i Lower 5

6 Resultat och kassaflöde De konsoliderade finansiella räkenskaperna för Tethys Oil-koncernen (Tethys Oil), där Tethys Oil AB (publ) med organisationsnummer är moderbolag, presenteras härmed för niomånadersperioden som avslutades den 30 september Belopp som avser jämförelseperiod (motsvarande period föregående år) presenteras inom parentes efter beloppet för den aktuella perioden. Koncernens segment är geografiska marknader. Inom koncernen finns endast nedskrivningar och investeringar för dessa geografiska marknader vilka presenteras nedan. Periodens resultat och försäljning Tethys Oil rapporterar ett resultat för de första nio månaderna 2010 om TSEK (TSEK för motsvarande period föregående år) och TSEK (TSEK ) för tredje kvartalet, vilket motsvarar ett resultat per aktie om SEK 2,48 (SEK -2,04) för niomånadersperioden och SEK 2,07 (SEK -0,89) för tredje kvartalet. Resultatet har markant påverkats av utfarmningen av 20 procentenheter av Block 3 och 4 till Mitsui E&P Middle East B.V. ( Mitsui ). Som köpeskilling för förvärvet erhöll Tethys Oil USD 20 miljoner, motsvarande TSEK , där 40 procent (den andel av Tethys Oils tillgång som farmats ut) av det bokförda värdet 31 december 2009, som uppgick till TSEK reducerar det bokförda värdet av Block 3 och 4. Återstoden av den erhållna köpeskillingen, TSEK bokförs som reavinst i resultaträkningen i dotterbolaget Tethys Oil Blocks 3&4 Ltd. Vidare har resultatet för de första nio månaderna 2010 i betydande utsträckning påverkats av valutakursförluster. Koncernens valutakurspåverkan uppgår till TSEK som nästan uteslutande härrör till den svagare amerikanska dollarn i jämförelse med den svenska kronan. Bakgrunden är att huvuddelen av Tethys Oil ABs fordringar avser lånefinansiering av tillgångarna Block 15 och Block 3 och 4 i Oman, vilka ägs genom två utländska dotterbolag vilka finansieras genom koncernlån från moderbolaget. Valutan för dessa lån är amerikanska dollar. Omräkningsdifferenserna som uppstår mellan moderbolaget och dotterbolagen är inte kassaflödes- påverkande. Valutakursvinsterna är en del av resultatet från finansiella investeringar som uppgick till TSEK för de första nio månaderna 2010 och TSEK för tredje kvartalet. Nedskrivningar av olje- och gastillgångar under de första nio månaderna 2010 uppgick till TSEK 73 (TSEK ). Kassaflöde från verksamheten före förändringar i rörelsekapital för de första nio månaderna 2010 uppgick till TSEK (TSEK ) för de första nio månaderna 2010 och TSEK (TSEK ) för det tredje kvartalet. Det har inte förekommit någon försäljning eller produktion av olja och gas under niomånadersperioden som avslutades den 30 september Följaktligen har det inte skett någon avskrivning av olje- och gastillgångar. Övriga intäkter, administrationskostnader Administrationskostnader och uppgick till TSEK (TSEK ) för de första nio månaderna 2010 och TSEK (TSEK ) för det tredje kvartalet. Avskrivningar uppgick till TSEK 210 (TSEK 200) för niomånadersperioden och TSEK 75 (TSEK 67) för tredje kvartalet. Administrationskostnader består huvudsakligen av löner, hyror, noteringsrelaterade kostnader och konsultationer. Dessa kostnader är företagsrelaterade och kapitaliseras följaktligen inte. Avskrivningarna och nedskrivningarna är hänförliga inventarier. Delar av administrationskostnaderna i Tethys Oil Oman Ltd. vidarefaktureras det joint venture som bolaget ingår i Block 15 i Oman, där utgifterna kapitaliseras och kan, i enlighet med Produktionsdelningsavtalet återvinnas. Det ovannämnda innebär vidare att utgifterna finansieras till 60 procent av bolagets partner i Block 15 i Oman. Vidarefaktureringen till joint venture presenteras under Övriga intäkter i resultaträkningen. Delar av de återstående administrationskostnaderna kapitaliseras i dotterbolagen och i de fall Tethys Oil är operatör finansieras dessa av partners. I koncernens resultaträkning elimineras dessa interna transaktioner. 6

7 Förändringar av olje- och gastillgångar Tethys Oil har andelar i licenser i Oman, Frankrike och Sverige. Land Licensnamn Tethys Oil Total areal, km² Partners (operatör i fetstil) Bokfört värde Bokfört värde 31 dec 2009 Investeringar jan sep 2010 Oman Block 15 40% Tethys Oil, Odin Energy Oman Block 3, 4 30% CCED, Mitsui, Tethys Oil Frankrike Attila 40% Galli Coz, Tethys Oil Sverige Gotland Större 100% 540 Tethys Oil Nya områden Totalt Olje- och gastillgångar uppgick per den 30 september 2010 till TSEK (TSEK ). Investeringar i olje- och gastillgångar uppgick till TSEK (TSEK ) under niomånadersperioden som slutade 30 september Under de första nio månaderna 2010 har Tethys Oil genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Blocks 3&4 Ltd. ingått ett avtal med Mitsui E&P Middle East B.V. ( Mitsui ), varvid Mitsui förvärvade 20 procentenheter i Block 3 och 4 onshore Oman. Som köpeskilling för förvärvet av 20 procentenheter betalade Mitsui till Tethys Oil, vid slutförandet av affären, USD 20 miljoner kontant. Därutöver förband sig Mitsui att finansiera Tethys Oils andel av icke prospekteringsrelaterade investeringar från och med 1 januari 2010 upp till USD 60 miljoner avseende Block 3 och 4. Vidare skall Mitsui betala till Tethys Oil en produktionsbonus om USD 10 miljoner vid den händelse att den sammanlagda produktionen från Block 3 och 4 överstiger fat olja per dag under en 30-dagarsperiod. Enligt ovan, erhöll Tethys Oil ersättning för nästan samtliga investeringar som gjorts på Block 3 och 4 under Ersättningen uppgick till TUSD Köpeskillingen om USD 20 miljoner, motsvarande TSEK , avseende förvärvet av Mitsui har redovisat enligt följande: TSEK har bokats mot bokfört värde av Block 3 och 4 i dotterbolaget Tethys Oil Blocks 3&4 Ltd, eftersom det motsvarar 40 procent av det bokförda värdet 31 december procent är den andel som farmades ut till Mitsui TSEK bokförs som reavinst i resultaträkningen i Tethys Oil Blocks 3&4 Ltd. Verksamheten på Block 3 och 4 har under de första nio månaderna 2010 fokuserats på två separata strukturer; Saiwan East och Farha South. En tredimensionell seismikstudie genomfördes på de två områdena under den första delen av Under de första nio månaderna 2010 har Tethys Oil och samarbetspartners genomfört tre nya borrningar och tre produktionstester. Borrningarna och produktionstesterna har bekräftat produktiviteten och ökat reservoarutbredningen. Vidare har pilotproduktion påbörjats vid Farha South. Under återstoden av 2010 kommer arbetsprogrammet fortsatt inriktas på utvärderingen av Khufaireservoaren på Block 4 och att påbörja produktion från Barik- och Lower Al Bashairreservoarerna i Farha South på Block 3. Investeringarna på Block 15 uppgick till TSEK och har huvudsakligen avsett licensadministration, övervakning och geologiska studier. I Frankrike har investeringar om TSEK avsett fortsatt utvärde- 1) Per 31 december 2009 uppgick Tethys Oils andel av Block 3 och 4 till 50 procent. Efter utfarmningen till Mitsui uppgår Tethys Oils andel till 30 procent från och med 1 januari ) Dessa är nettoinvesteringarna i olje- och gastillgångar i Block 3 och 4 i Oman efter utfarmningen till Mitsui. Bruttoinvesteringarna i Block 3 och 4 uppgår till TSEK ) Dessa är de sammanlagda nettoinvesteringarna i olje- och gastillgångar efter utfarmningen till Mitsui. Bruttoinvesteringarna före utfarmningen uppgår till TSEK

8 ring av prospekteringsborrningen PLM-2. I bokfört värde av olje- och gastillgångar ingår valutakursförändringar om TSEK under de första nio månaderna 2010, vilka inte är kassaflödespåverkande och därför inte ingår i investeringar. För ytterligare information se Periodens resultat och försäljning ovan. Likviditet och finansiering Kassa och bank per den 30 september 2010 uppgick till TSEK (TSEK ). Likviditeten stärktes markant genom utfarmningen av 20 procentenheter av Block 3 och 4 till Mitsui E&P Middle East B.V. Som köpeskilling för utfarmningen erhöll Tethys Oil USD 20 miljoner i augusti samt ersättning för nedlagda investeringar under 2010 på Block 3 och 4. Under de första nio månaderna 2010 erhöll Tethys Oil likvid om TSEK från utnyttjade teckningsoptioner, som ökade antalet aktier med motsvarande antal. Med stöd av bemyndigande från Årsstämman 20 maj 2009 beslutade styrelsen att genomföra en nyemission om aktier genom två private placements. Emissionerna genomfördes till kurser på SEK 30,75 och SEK 33,75 per aktie, vilket låg i linje med rådande börskurs vid tillfället. Emissionslikviden uppgick till TSEK före emissionskostnader. Aktierna från nyemissionen registrerades i april Kortfristiga fordringar Kortfristiga fordringar uppgick till TSEK (TSEK 1 810) per den 30 september Kortfristiga fordringar avser huvudsakligen fordringar på partners i olje- och gasverksamheten. Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder per den 30 september 2010 uppgick till TSEK (TSEK ), av vilka TSEK (TSEK 1 080) är hänförliga till leverantörsskulder, TSEK 409 (TSEK ) är hänförliga till övriga kortfristiga skulder och TSEK 233 (TSEK 383) är hänförliga till upplupna kostnader. Minskningen av kortfristiga skulder beror till stor del på betalningar för tidigare investeringar på Block 3 och 4. Betalningarna skedde i början av första kvartalet Moderbolaget Moderbolaget redovisar ett resultat om TSEK (TSEK ) för de första nio månaderna 2010 och TSEK (TSEK ) för tredje kvartalet. Administrationskostnaderna uppgick till TSEK (TSEK ) för de första nio månaderna 2010 och TSEK (TSEK ) för tredje kvartalet. Resultat från finansiella investeringar uppgick till TSEK (TSEK ) under niomånadersperioden och TSEK (TSEK ) för tredje kvartalet. Den svagare amerikanska dollarn har haft negativ inverkan på resultatet från finansiella investeringar. Dessa valutakursvinster avser omräkningsdifferenser och är ej kassaflödespåverkande. Investeringar uppgick under de första nio månaderna 2010 till TSEK (TSEK ). Investeringarna är huvudsakligen lån till dotterbolag för deras respektive olje- och gasverksamhet. Den omsättning som finns i moderbolaget är relaterad till fakturering av tjänster till dotterbolagen. Styrelse och ledning Vid årsstämman den 19 maj 2010 återvaldes Håkan Ehrenblad, Vincent Hamilton, John Hoey, Magnus Nordin och Jan Risberg till styrelsemedlemmar. Jonas Lindvall avböjde omval. Inga suppleanter valdes. Vid samma årsstämma utsågs Vincent Hamilton till Styrelseordförande. Aktiedata Per den 30 september 2010 uppgick det totala antalet aktier i Tethys Oil till ( ), med ett kvotvärde om SEK 0,17 (0,17). Alla aktier representerar en röst. Tethys Oil har inget incitamentsprogram för anställda. Per den 1 januari 2010 uppgick antalet aktier i Tethys Oil till Under de första nio månaderna 2010 utnyttjades teckningsoptioner och följaktligen nyemitterade Tethys Oil motsvarande antal aktier. Emissionslikviden uppgick till TSEK före emissionskostnader. Aktierna registrerades löpande under de första nio månaderna

9 Vidare har två private placements genomförts under de första nio månaderna 2010, med stöd av bemyndigande från Årsstämman 20 maj Dessa två private placements, om aktier tillsammans, genomfördes i mars till SEK 30,75 och SEK 33,75 per aktie, vilket låg i linje med rådande börskurs vid tillfället. Emissionslikviden från dessa emissioner uppgick till TSEK före emissionskostnader. De nyemitterade aktierna registrerades i april. Risker och osäkerhetsfaktorer En redogörelse för risker och osäkerhetsfaktorer presenteras under not 1 på sidan 16. 9

10 Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat TSEK Not 1 jan jul månader 30 sep jul sep månader 31 dec månader Försäljning av olja och gas 2 Avskrivning av olje- och gastillgångar 2 Nedskrivning av olje- och gastillgångar Övriga intäkter Övriga vinster/förluster, netto Administrationskostnader inklusive avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter och liknande resultatposter Finansiella kostnader och liknande resultat poster Summa resultat från finansiella investe ringar Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Valutaomräkningsdifferens Övrigt totalresultat för perioden Totalresultat för perioden Antalet utestående aktier Antalet utestående aktier (efter utspädning) Vägt genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie, SEK 2,48 2,07-2,04-0,89-1,62 Resultat per aktie (efter utspädning), SEK 2,32 2,06-1,64-0,76-1,33 10

11 Koncernens balansräkning TSEK Not 31 dec 2009 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Olje- och gastillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserad förlust Summa eget kapital Ej räntebärande kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa ej räntebärande kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

12 Koncernens förändringar i eget kapital TSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserad förlust Summa eget kapital Ingående balans 1 januari Totalresultat första kvartalet Totalresultat andra kvartalet Totalresultat tredje kvartalet Totalresultat fjärde kvartalet Private placement februari Emissionskostnader Private placement juni Emissionskostnader teckningsoptioner Utnyttjade teckningsoptioner juli Utnyttjade teckningsoptioner oktober Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Totalresultat första kvartalet Totalresultat andra kvartalet Totalresultat tredje kvartalet Utnyttjade teckningsoptioner februari Utnyttjade teckningsoptioner mars Utnyttjade teckningsoptioner april Utnyttjade teckningsoptioner maj Utnyttjade teckningsoptioner juni Utnyttjade teckningsoptioner juli Emissionskostnader teckningsoptioner Private placement mars Utgående balans 30 september

13 Koncernens kassaflödesanalys TSEK Not 1 jan jul månader 30 sep jul sep månader 31 dec månader Kassflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Finansiella intäkter och liknande resultatposter Finansiella kostnader och liknande resultatposter -5 Inkomstskatt Justering för nedskrivning av olje- och gastillgångar Justering för avskrivningar Kassaflöde använt i den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av fordringar Minskning/ökning av skulder Kassaflöde använt i den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i olje- och gastillgångar Investeringar i övriga materiella anläggningstillgångar Kassaflöde använt i investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission efter avdrag för emissionskostnader Avkastning på övriga kortfristiga placeringar 4 4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursvinster/-förluster på likvida medel Likvida medel vid periodens slut

14 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag TSEK Not 1 jan jul månader 30 sep jul sep månader 31 dec månader Försäljning av olja och gas 2 Avskrivning av olje- och gastillgångar 2 Nedskrivning av olje- och gastillgångar 2 Övriga intäkter Övriga förluster/vinster, netto Administrationskostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och liknande resultatposter Finansiella kostnader och liknande resultatposter Nedskrivning av aktier i dotterbolag Summa resultat från finansiella investeringar Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Antalet utestående aktier Antalet utestående aktier (efter full utspädning) Vägt genomsnittligt antal aktier Moderbolagets balansräkning i sammandrag TSEK Not 31 dec 2009 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ej räntebärande kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

15 Moderbolagets förändringar i eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital TSEK Reservfond Aktiekapital Överkursfond Balanserad förlust Periodens resultat Summa eget kapital Ingående balans 1 januari Överföring av föregående års resultat Resultat första kvartalet Resultat andra kvartalet Resultat tredje kvartalet Resultat fjärde kvartalet Private placement mars Emissionskostnad private placement Private placement juni Emissionskostnad teckningsoptioner Utnyttjade teckningsoptioner juli Utnyttjade teckningsoptioner oktober Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Överföring av föregående års resultat Resultat första kvartalet Resultat andra kvartalet Resultat tredje kvartalet Utnyttjade teckningsoptioner februari Utnyttjade teckningsoptioner mars Utnyttjade teckningsoptioner april Utnyttjade teckningsoptioner maj Utnyttjade teckningsoptioner juni Utnyttjade teckningsoptioner juli Emissionskostnad teckningsoptioner Private placement mars Utgående balans 30 september

16 Noter Allmän information Tethys Oil AB (publ) (Bolaget), organisationsnummer , och dess dotterbolag (tillsammans Koncernen eller Tethys Oil ) är inriktat på att prospektera efter och utvinna olja och naturgas. Bolaget har andelar i prospekteringslicenser i Oman, Frankrike och Sverige. Bolaget är ett aktiebolag registrerat och med säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är noterat på First North i Stockholm. Redovisningsprinciper Tethys Oil-koncernens niomånadersrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. Moderbolagets niomånadersrapport för 2010 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering rekommendation RFR 2.3 Redovisning för juridisk person. Samma redovisningsprinciper användes i årsredovisningen Finansiella instrument Tethys Oil har under perioden inte använt sig av finansiella derivatinstrument i syfte att risksäkra bolaget. Not 1) Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens verksamhet är utsatt för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som löpande övervakas och analyseras. De huvudsakliga risker och osäkerhetsfaktorer är operationella och finansiella och beskrivs nedan. Verksamhetsrisk Den huvudsakliga verksamhetsrisken är av teknisk och geologisk natur. För närvarande prospekterar Koncernen efter olja och naturgas samt utvecklar kända olje- och/eller gasackumulationer. Den huvudsakliga risken är att de intressen Koncernen har i olje- och gastillgångar inte kommer att utvecklas till kommersiella fyndigheter. Tethys Oil är vidare exponerat mot oljepriser eftersom inkomst och lönsamhet kommer att bero på det vid varje tidpunkt gällande oljepriset. Då koncernen för närvarande inte producerar olja eller naturgas är denna effekt begränsad. Avsevärt lägre oljepriser skulle minska förväntad lönsamhet och kan innebära att projekt bedöms som olönsamma även om fynd påträffas. Ytterligare en verksamhetsrisk är tillgång på utrustning i Tethys Oils projekt. I synnerhet under borrfasen av ett projekt är Koncernen beroende av avancerad utrustning såsom riggar, foderrör etc. Brist på denna utrustning kan innebära svårigheter för Tethys Oil att fullfölja sina projekt. Genom sin verksamhet är Koncernen vidare exponerad för politisk risk, miljörisk och risken att inte bibehålla nyckelpersoner inom företaget. Finansiell risk Genom att vara verksamt i flera länder är Tethys Oil exponerat mot fluktuationer i ett antal valutor. Eventuella framtida intäkter kommer sannolikt att vara denominerade i utländsk valuta, i synnerhet amerikanska dollar. Vidare har Tethys Oil sedan grundandet varit helt eget kapitalfinansierat och då Koncernen inte producerat några vinster har finansiering skett genom nyemissioner. Ytterligare kapital kommer att behövas för att finansiera Tethys Oils verksamhet och/eller till förvärv av ytterligare licenser. Den huvudsakliga risken är att det kan komma att ske i ett marknadsläge som är mindre gynnsammaa. En mer detaljerad analys av Koncernens risker och osäkerheter och hur Koncernen hanterar dessa presenteras i Årsredovisningen

17 Not 2) Olje- och gastillgångar TSEK Land Bokfört Nedskrivningar Investeringar värde 1 jan 1 jan Bokfört värde 1 jan 2010 Bokfört värde 31 dec 2009 Nedskrivningar 2009 Investeringar 2009 Bokfört värde 1 jan 2009 Oman Block Oman Block 3, Frankrike Attila Marocko Bouanane Turkiet Ispandika Spanien Cameros Sverige Gotland Större Nya områden Totalt Olje- och gastillgångar Koncernen Moderbolaget TSEK 1 jan sep dec månader 1 jan sep dec månader Investeringar i olje- och gas tillgångar Ingående balans Investeringar i Frankrike Investeringar i Marocko Investeringar i Oman Investeringar i Spanien Investeringar i Turkiet Investeringar i Sverige Övriga investeringar i olje- och gastillgångar Valutakursförändringar Utgående balans Avskrivningar av olje- och gas tillgångar Avskrivningar Nedskrivningar av olje- och gastillgångar Ingående balans Nedskrivningar Utgående balans Summa olje- och gastillgångar ) Det bokförda värdet av olje- och gastillgångar inkluderar ej kassaflödespåverkande poster på TSEK för de första nio månaderna 2010, vilket inte är inkluderat i investeringar. 2) Bokfört värde av olje- och gastillgångar inkluderar ej kassaflödespåverkande poster på TSEK -796, vilket inte är inkluderat i investeringar. 3) Dessa är nettoinvesteringarna i olje- och gastillgångar efter utfarmningen till Mitsui. Bruttoinvesteringarna före utfarmningen uppgår till TSEK ) Investeringar i Oman inkluderar del av erhållen köpeskilling, TSEK , från utfarmningen till Mitsui. Bruttoinvesteringar uppgår till TSEK ) Olje- och gastillgångar förvärvade från Moderbolaget till ett helägt dotterbolag under första kvartalet

18 Not 3) Övriga intäkter Delar av administrationskostnaderna för Tethys Övriga intäkter har i stor utsträckning påverkats av utfarmningen av 20 procentenheter av Block 3 och 4 till Mitsui E&P Middle East B.V. Som köpeskilling för förvärvet erhöll Tethys Oil USD 20 miljoner, motsvarande TSEK av vilka 40 procent (den andel av Tethys Oils tillgångar som farmades ut) av bokfört värde per 31 december 2009, motsvarande TSEK , minskar det bokförda värdet av Block 3 och 4. Resterande belopp av köpeskillingen, TSEK bokförs som reavinst i resultaträkningen i dotterbolaget Tethys Oil Blocks 3&4 Ltd. Not 5) Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser per den 30 september 2010 uppgick till TSEK (TSEK ). Ansvarsförbindelserna avser i huvudsak Block 3 och 4 där Tethys Oil har ett arbetsåtagande vars genomförande uppskattas kosta MUSD 2,1. Skillnaden mellan ansvarsförbindelser per 30 september 2010 och 31 december 2009 består av minskningen från 50 procents andel i Block 3 och 4 till 30 procents andel, i enlighet med utfarmningsavtalet med Mitsui. Vidare består skillnaden av valutakursskillnader. Delar av administrationskostnaderna för Tethys Oman Ltd. vidarefaktureras det joint venture i block 15 Oman som bolaget är en del av. I detta joint venture kapitaliseras utgifterna och kan, i enlighet med Produktionsdelningsavtalet återvinnas. Det ovannämnda innebär vidare att de administrativa kostnaderna finansieras till 60 procent av bolagets partner i Oman. Vidarefaktureringen till joint venture presenteras under Övriga intäkter i resultaträkningen. Not 4) Eget kapital Per den 30 september 2010 uppgick det totala antalet aktier i Tethys Oil till ( ), med ett kvotvärde om SEK 0,17 (0,17). Alla aktier representerar en röst. Tethys Oil har inget incitamentsprogram för anställda. Per den 1 januari 2010 uppgick antalet aktier i Tethys Oil till Under de första nio månaderna 2010 utnyttjades teckningsoptioner och följaktligen nyemitterade Tethys Oil motsvarande antal aktier. Emissionslikviden uppgick till TSEK före emissionskostnader. Aktierna registrerades löpande under de första nio månaderna Vidare har två private placements genomförts under de första nio månaderna 2010, med stöd av bemyndigande från Årsstämman 20 maj Dessa två private placements, om aktier tillsammans, genomfördes i mars till SEK 30,75 och SEK 33,75 per aktie, vilket låg i linje med rådande börskurs vid tillfället. Emissionslikviden från dessa emissioner uppgick till TSEK före emissionskostnader. De nyemitterade aktierna registrerades i april. 18

19 Nyckeltal Koncernen TSEK 1 jan jul månader 30 sep jul sep månader 31 dec månader Resultat- och balansposter Bruttomarginal, TSEK n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Rörelseresultat, TSEK Rörelsemarginal, % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Resultat efter finansiella poster, TSEK Årets resultat, TSEK Nettomarginal, % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Eget kapital, TSEK Balansomslutning, TSEK Kapitalstruktur Soliditet, % 98,82% 98,82% 97,06% 97,06% 91,06% Skuldsättningsgrad, % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Andel riskbärande kapital, % 98,82% 98,82% 97,06% 97,06% 91,06% Räntetäckningsgrad, % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Investeringar, TSEK Lönsamhet Räntabilitet på eget kapital, % 19,99% 17,78% neg. neg. neg. Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 19,76% 17,57% neg. neg. neg. Nyckeltal per medarbetare Genomsnittligt antal anställda Aktiedata Utdelning per aktie, SEK n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Kassaflöde använt i den löpande verksamheten per aktie, SEK 6,32 6,12 neg. neg. neg. Antal aktier på balansdagen, tusental Eget kapital per aktie, SEK 11,58 11,58 6,59 6,59 7,23 Vägt genomsnittligt antal aktier, tusental Resultat per aktie, SEK 2,48 2,07-2,04-0,89-1,62 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,32 2,06-1,64-0,76-1,33 Se Årsredovisningen 2009 för definitioner av nyckeltal. Förkortningen n.a. betyder ej tillgänglig (not available). 19

20 Finansiell information Bolaget planerar publicera följande rapporter: Bokslutskommuniké 2010 (januari december 2010) den 17 februari 2011 Tremånadersrapport 2011 (januari - mars 2011) den 11 maj 2011 Årsstämma 2011 planeras hållas i Stockholm den 25 maj 2011 Sexmånadersrapport 2011 (januari - juni 2011) den 23 augusti 2011 Niomånadersrapport 2011 (januari september 2011) den 10 november 2011 Stockholm, 12 november 2010 Tethys Oil AB (publ) Org. No Magnus Nordin Verkställande direktör Granskningsrapport Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Tethys Oil AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Göteborg, 12 november 2010 PricewaterhouseCoopers AB Johan Rippe Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor Johan Malmqvist Auktoriserad revisor 20

Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2010 31 mars 2010

Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2010 31 mars 2010 VÄSENTLIGA HÄNDELSER Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2010 31 mars 2010 Utmärkta resultat från borrhålen Farha South-3: - flödade 1 010 fat olja per dag vid flödestest med pump från

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011

Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011 Tremånadersrapport 2011 Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011 VÄSENTLIGA HÄNDELSER Under första kvartalet 2011 sålde Tethys Oil 16 032 fat olja, efter statens andel, från

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Lundin Petroleum AB Pressrelease

Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 Nya Marknaden, Stockholmsbörsen: LUPE & LUPETO SE-111 48 Stockholm Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch

Läs mer

Rapport för perioden 1 januari december 2009

Rapport för perioden 1 januari december 2009 Rapport för perioden 1 januari 2009 31 december 2009 Väsentliga händelser Flera framgångsrika produktionstester bekräftar Tethys Omanprojekt Omfattande lager tungolja verifierat, flödespotentialen ännu

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Under årets sex första månader utfördes flera kliniska studier med som mål att fastslå potentialen för produkten Biolight inom sportmedicinen. Då studiernas resultat inte var tillräckligt tydliga, fattades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015 Stockholm, 21 maj 2015 Gripen Oil & Gas AB (publ) Vasavägen 76 181 41 Lidingö GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015 Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2014

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2014 Stockholm, 22 Maj 2014 Gripen Oil & Gas AB (publ) Vasavägen 76 181 41 Lidingö GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2014 Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Tredje kvartalet och niomånadersrapport 2015

Tredje kvartalet och niomånadersrapport 2015 Q3 och niomånadersrapport och niomånadersrapport Försäljning tredje kvartalet uppgick till MSEK 307 jämfört med MSEK 265 för det andra kvartalet, en ökning med 16 procent. Den starka försäljningstillväxten

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Rapport för perioden 1 januari 31 december 2010

Rapport för perioden 1 januari 31 december 2010 Rapport för perioden 1 januari 31 december 2010 Väsentliga händelser Under fjärde kvartalet 2010 sålde Tethys Oil 18 898 fat olja, efter statens andel, från det tidiga produktionssystemet ( EPS ) på Block

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer