Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektivare ränteavdragsbegränsningar"

Transkript

1 Finansdepartementet Stockholm Yttrande Stockholm Effektivare ränteavdragsbegränsningar Svensk Försäkring branschorganisation för de svenska försäkringsbolagen har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Effektivare ränteavdragsbegränsningar. Svensk Försäkring är medlem i Näringslivets Skattedelegation (NSD) och deltar i delegationens yttrande. Svensk Försäkring ansluter sig till vad som förts fram av NSD men vill särskilt påtala och tillägga följande. Svensk Försäkring delar uppfattningen att det är angeläget att komma till rätta med det som beskrivs som den aggressiva skatteplaneringen för att undgå bolagsbeskattning i Sverige, men avstyrker förslagen så som de är utformade i promemorian. Förslagen leder till en betydande rättsosäkerhet och träffar en betydligt vidare krets av transaktioner än sådana som syftar till oönskad skatteplanering eller i övrigt påverkar den svenska skattebasen. Svensk Försäkring avstyrker alltså förslagen i promemorian. Skulle förslagen helt eller delvis trots allt genomföras, anser Svensk Försäkring i första hand att livförsäkringsföretagen helt ska undantas från det föreslagna regelverket. Svensk Försäkring anser i andra hand att tioprocentsregeln kompletteras så att det framgår att den avkastningsskatt som livförsäkringsföretag betalar alltid motsvarar en skatt om minst tio procent samt att ventilen är tillämplig på lån inom en intressegemenskap där mottagaren av ränteintäkten är ett avkastningsbeskattat subjekt. I annat fall kan livförsäkringsföretagen komma att påverkas på ett mycket negativt sätt, vilket ska redogöras för i det följande. Det bör särskilt påpekas att vad som i det följande sägs om livförsäkringsföretag även gäller för pensionsstiftelser. Långsiktigt pensionssparande viktigt för samhällsekonomin I en omvärld där ansvaret för den framtida försörjningen alltmer förskjuts från den offentliga till den privata sektorn och där befolkningen blir allt äldre, ökar betydelsen av och kraven på det långsiktiga privata sparandet. Ett långsiktigt sparande förser också företag och entreprenörer med nödvändigt kapital till långsiktigt lönsamma investeringar, vilket utgör en förutsättning för tillväxt och välstånd. Livförsäkringsföretagen förvaltar en betydande del av det svenska folkets framtida pensioner inbegripet kollektivavtalade och privat framförhandlade tjänstepensions- Box 24043, Stockholm Karlavägen 108 Tel En del av Svensk Försäkring i samverkan

2 försäkringar. Ur såväl privatekonomisk som samhällsekonomisk synvinkel, är det viktigt med stabila och goda förutsättningar för att kunna ge försäkringstagarna en tillräckligt god tillväxt på pensionskapitalet. Livförsäkringsföretag och dess beskattning Fram till 1990 års skattereform var livförsäkringsföretag skattebefriade för den del av verksamheten som avsåg förvaltning av pensionskapital. Vid skattereformen blev livförsäkringsföretagen skattskyldiga till avkastningsskatt för avkastningen på allt pensionskapital. Den införda avkastningsskatten togs ut på nettointäkten på livförsäkringsföretagets kapital- och fastighetsförvaltning beräknad enligt reglerna i inkomstslaget näringsverksamhet. En utgångspunkt var att beskattningen ska vara neutral mellan privatpersoners direkta sparande och försäkringssparande. I förarbetena framhölls (prop. 1992/93:187 s. 166) att avkastningsskatten är en med inkomstskatt jämförlig skatt på pensionskapitalets avkastning som avser att ersätta skatt på faktiskt utgående ränta, utdelning och reavinst. År 1994 övergick beskattningen av pensionskapitalet från nettovinstbeskattning till skatt på ett schablonmässigt beräknat skatteunderlag. Som motiv för en schablonbeskattning anfördes att metoden leder till förenklingar, ökad likformighet i beskattningen av olika pensionssparanden och ett stabilare system på längre sikt. Avsikten var att behålla skatteuttaget på samma nivå som tidigare (prop. 1992/93:187 s. 165). Beaktat historiken är det tydligt att avkastningsskatten ursprungligen var en nettovinstbeskattning om än med en lägre skattesats än normal inkomstskatt. Ändringarna efter 1990 års skattereform har inte syftat till att ändra skatteuttaget. På principiella grunder är det således fortfarande nettovinsten som beskattas. Livförsäkringsföretagens placeringar Försäkringssparande kan ske på individuell eller kollektiv bas och pensionssparandet kan ske antingen i form av P-försäkring eller i form av K-försäkring. I traditionell livförsäkring placeras försäkringstagarnas tillgångar huvudsakligen i aktier, räntebärande papper och fastigheter. Strävan efter en långsiktig, säker och stabil avkastning på försäkringstagarnas tillgångar har under senare tid lett till en tydlig trend mot ökad investering i fastigheter. Livförsäkringsföretagens placeringar i fastigheter har tidigare i hög utsträckning skett genom direktförvärv. Fastighetsmarknaden har under senare år utvecklats på ett sådant sätt att fastigheterna till största delen i dag återfinns i bolag. Ett livförsäkringsföretag som vill investera i fastigheter är idag därför hänvisad till indirekta förvärv. Förvärv av fastighetsbolag har med andra ord blivit ett nödvändigt substitut för direktförvärv av fastigheter. Vid införandet av reglerna om näringsbetingade andelar (prop. 2002/03:96) blev kapitalvinster och utdelning på sådana andelar som huvudregel skattefria. Samtidigt undantogs motsvarande andelar från underlaget för schablonintäkt och avskattningsintäkt för investmentföretag. Några motsvarande skattelättnader infördes inte för avkastningsbeskattade subjekt. 2 (6)

3 Fastigheter som innehas för försäkringstagarnas räkning är föremål för avkastningsskatt och ska vid bestämmandet av kapitalunderlaget för avkastningsskatt tas upp till marknadsvärde. Någon ytterligare beskattning på grund av fastighetsinnehavet ska inte ske, vilket innebär att driftsnettot av det direkta fastighetsinnehavet inte ska beskattas. Även aktier och andelar i fastighetsbolag ska emellertid värderas med ledning av fastigheternas marknadsvärde vid bestämmandet av kapitalunderlaget. Vid indirekt ägande genom bolag kommer fastigheterna därför att bli föremål för inkomstskatt i fastighetsbolaget samtidigt som de alltjämt är föremål för avkastningsskatt i livförsäkringsföretaget. Detta leder till försämrade möjligheter till den avkastning och illikviditetspremie försäkringstagarna förväntar sig på grund av det långsiktiga och trögrörliga engagemanget i fastighetsmarknaden. I viss utsträckning har livförsäkringsföretagen kunnat neutralisera denna ökade skattebelastning på pensionskapitalet genom att delvis finansiera med internlån. Detta får anses ligga helt i linje med lagstiftarens avsikt vid avkastningsskattens införande och framstår som nödvändigt för att åstadkomma neutralitet mellan ett direkt ägande och ett indirekt ägande av fastigheter. Det kan i sammanhanget noteras att även den fordran som därmed uppstår på fastighetsbolaget ingår i avkastningsskatteunderlaget för pensionskapitalet. Pensionsspararna och fastighetsmarknaden påverkas En osäkerhet i fråga om rätten till avdrag för räntekostnader kommer att påverka livförsäkringsföretagens placeringsstrategier och kan leda till att de avhåller sig från affärsmässigt motiverade placeringar. Därmed minskar möjligheterna till en väl sammansatt tillgångsportfölj och en god riskjusterad avkastning på pensionskapitalet. För att det inte ska föreligga någon som helst tvekan i detta avseende är det från Svensk Försäkrings sida ytterst angeläget att lån mellan ett avkastningsbeskattat subjekt och ett företag i intressegemenskapen inte träffas av eventuella ränteavdragsbegränsningsregler. En lagstiftning som medför osäkerhet i detta avseende kommer att avhålla livförsäkringsföretag från affärsmässigt motiverade placeringar och får därmed direkt genomslag på storleken på den enskildes framtida pension. Livförsäkringsföretagen äger idag en betydande andel av värdet på kommersiella fastigheter. Om den föreslagna avdragsbegränsningen träffar internlån där mottagaren av ränteintäkten är ett livförsäkringsföretag, kommer detta också med stor sannolikhet att leda till ett minskat intresse att placera i fastigheter. Det är oklart hur stor denna minskade placering i fastigheter blir, men det kommer sannolikt att påverka fastighetspriserna. För att upprätthålla avkastningen på pensionskapitalet skulle livförsäkringsföretagen bli hänvisade till att i högre grad investera i utländska tillgångar eller fastighetsägande fonder, vilket i sig skulle kunna ha en negativ påverkan på den svenska skattebasen. Om livförsäkringsföretagen inte blir undantagna från de föreslagna reglerna, skulle ett annat scenario kunna bli att fastighetsbolagen tar upp externa lån. Ur livförsäkringsföretagets synvinkel är det över huvud taget inte önskvärt med externa lån eftersom uppgiften är att förvalta pensionspremier och inte upplånat kapital. Det framstår som märkligt med en skattelagstiftning som tvingar livförsäkringsföretagen och därmed försäkringstagarna att ta upp externa lån i stället för att använda 3 (6)

4 egenupparbetat kapital. En annan sannolik effekt är att räntenivåerna drivs uppåt då bankerna ökar sin exponering mot fastighetsmarknaden. En sådan höjning av räntenivån får anses vara en oönskad effekt av förslaget och leder dessutom till en lägre avkastning på pensionskapitalet. Det kapital som frigörs i livförsäkringsföretaget genom den externa upplåningen blir tillängligt för placering i andra tillgångar, vars avkastning skulle höra till det avkastningsbeskattade området och inte bli föremål för merbeskattning. Från ett strikt skatteperspektiv har man då uppnått samma resultat som med interna lån men med en uppenbar risk för högre räntenivåer, lägre intresse för fastighetsmarknaden, glidningar i kapitalmarknaden och en faktisk suboptimering av pensionskapitalets placering och avkastning. Tioprocentsregeln Den privatekonomiska och samhällsekonomiska vikten av ett långsiktigt sparande i livförsäkringar framhölls vid bestämmandet av skatteuttagets storlek för avkastningsskatten. Andra hänsyn som togs rörde placeringen av försäkringskapitalet och att pensionskapitalet är långsiktigt bundet. Försäkringstagarnas kapital är uppdelat mellan P och K. Uppdelningen är skattemässigt betingad och K-försäkringskapitalet är föremål för ett högre avkastningsskatteuttag (30 procent) än P-försäkringskapitalet (15 procent). Avkastningsskatten är en schablonskatt avsedd att ersätta skatt på faktiskt avkastning såsom utgående ränta, utdelning och reavinst. Det skulle därför med fog kunna hävdas att livförsäkringsföretag betalar minst femton procent avkastningsskatt på en tänkt nettovinst där ränta på pensionskapitalet ingår. Livförsäkringsföretagen bör inte behöva beräkna om ränteintäkten faktiskt varit föremål för en beskattning om minst tio procent. En sådan årlig avstämning skulle strida mot syftet bakom schablonbeskattningen och dessutom skapa ett avsevärt administrativt merarbete. Schablonbeskattningen av pensionskapitalet infördes av förenklingsskäl som ett alternativ till nettovinstbeskattning av samma pensionskapital. Om tioprocentregeln trots allt ska prövas på räntekostnader till livförsäkringsföretag måste även den avkastningsskatt som belöper på den underliggande fordran beaktas för att ge ett rättvisande resultat. Avkastningen (räntan) på pensionskapitalet i denna del har belastats med avkastningsskatt. Skatteuttaget är beroende av statslåneräntan. Därför kan ränteutgifter på ett lån vara avdragsgilla ett år men inte året därpå om tioprocentsregeln ska prövas. Statslåneräntans rörelse i förhållande till marknadsräntan blir i denna del avgörande för avdragsrätten. En sådan oförutsebarhet är orimlig. Svensk Försäkring anser därför att räntekostnader som ett företag i intressegemenskap betalar till livförsäkringsföretag helt ska undantas från en tillämpning av reglerna. Alternativt bör regeln kompletteras så att det framgår att den avkastningsskatt som livförsäkringsföretag betalar alltid motsvarar en skatt om minst tio procent. 4 (6)

5 Ventilen Även om inkomsten som motsvarar ränteutgiften inte beskattas med minst tio procent kan räntan enligt förslaget få dras av om företaget kan visa att skuldförhållandet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Vad som kan anses ligga i begreppet affärsmässigt motiverat är oklart. Syftet med förslaget är att förhindra skatteplanering med ränteavdrag inom en intressegemenskap. Avsikten är att situationer där det uppkommer en väsentlig skatteförmån i intressegemenskapen ska omfattas. Om intressegemenskapen inte uppnår några skattefördelar, dvs. att skuldförhållandet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat, ska ränteavdragen inte omfattas av de föreslagna begränsningarna. Förslaget är otydligt när det gäller i vilka situationer intressegemenskapen ska anses ha fått en skatteförmån. Förslaget avser att träffa skatteplanering med ränteavdrag där kapital överförs från den miljö där det upparbetats till en lägre beskattad miljö. I en sådan situation anses intressegemenskapen få en skattefördel motsvarande skillnaden mellan skattebelastningen i ursprungsmiljön och i den miljö dit kapitalet tillförts. När ett livförsäkringsföretag lånar ut eget upparbetat pensionskapital uppnås inga skattefördelar, då detta kapital har sitt ursprung i en avkastningsbeskattad miljö. Kapitalet är även efter en utlåning föremål för avkastningsbeskattning. En tillskottsfinansiering innebär däremot att avkastningsbeskattat pensionskapital förs över till den inkomstskattepliktiga miljön och därigenom drabbas av en merbeskattning. Det tillskjutna kapitalet är fortsatt föremål för avkastningsskatt, men blir också föremål för inkomstskatt på avkastningen i det mottagande företaget. Vid bedömningen av affärsmässigheten ska enligt förslaget särskilt beaktas om finansiering hade kunnat ske genom tillskott i stället för genom lån. I promemorian anförs att det i vissa situationer, t.ex. om långivaren har fått ett tillskott för att kunna lämna lånet, inte kan anses röra sig om ett affärsmässigt motiverat skuldförhållande. Svensk Försäkring ifrågasätter inte att det under sådana förutsättningar kan finnas skuldförhållanden som framstår som skattemässigt betingade. Som lagtexten är utformad torde emellertid ett skuldförhållande aldrig anses vara affärsmässigt motiverat om tillskott hade kunnat göras. Att rätten till ränteavdrag på detta sätt kopplas till allmänna möjligheter att ge tillskott till dotterbolaget framstår som helt omotiverat. Denna fråga styrs i allmänhet av helt andra överväganden än skattemässiga. Som beskrivits tidigare är ett livförsäkringsföretags utlåning av pensionskapital ett tillvägagångssätt för att i någon mån neutralisera den omotiverade merbeskattning som annars uppkommer vid indirekt ägande av fastigheter. Skulle förslaget genomföras är risken att ett skuldförhållande mellan ett livförsäkringsföretag och ett fastighetsbolag eller ett annat inkomstbeskattat företag inom intressegemenskapen, inte anses affärsmässigt motiverat på grund av att tillskott har kunnat lämnas i stället för lån. Svensk Försäkring avstyrker förslagen i promemorian. Skulle förslagen helt eller delvis komma att genomföras vill Svensk Försäkring i första hand, som tidigare angivits, att räntekostnader hänförliga till upplåning från avkastningsbeskattade subjekt hos företag i intressegemenskap inte ska omfattas av ränteavdragsbegränsningsreglerna. I andra hand anser Svensk Försäkring att det ska tydliggöras att ventilen är tillämplig på sådana räntekostnader som ovan beskrivits och att det 5 (6)

6

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler

Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler u l f tivéus Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler 1 Inledning Med verkan från ingången av 2009 gäller enligt 24 kap. 10 a e inkomstskattelagen (IL) begränsningar i avdragsrätten för

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemoria Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemorians huvudsakliga innehåll Skatteverket har under sin skattekontroll upptäckt

Läs mer

Stockholm den 24 april 2012

Stockholm den 24 april 2012 R-2012/0506 Stockholm den 24 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1349 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Effektivare

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 14 augusti 2008 R-2008/0697. Till Finansdepartementet. Fi2008/4093

1. Sammanfattning. Stockholm den 14 augusti 2008 R-2008/0697. Till Finansdepartementet. Fi2008/4093 R-2008/0697 Stockholm den 14 augusti 2008 Till Finansdepartementet Fi2008/4093 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Juridisk Publikation

Juridisk Publikation Juridisk Publikation stockholm - uppsala - lund - göteborg MIKLOS KOVACS KAL En säkerhetsventil utan säkerhet en analys av rekvisitet affärsmässigt motiverat i 24 kap. 10 e IL Särtryck ur häfte 2/2013

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån

Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Februari 2009 1 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00094 Er referens: Fi2014/2212 1 (22) 2014-10-27 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Elisabeth Sheikh 103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 Målnummer: 5070-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-27 Rubrik: Lagrum: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning

Läs mer

En ny reglering för beskattning av lån

En ny reglering för beskattning av lån *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-12-06 131 648360-10/113 En ny reglering för beskattning av lån Förslag till lag om ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) SKATTEVERKET www.skatteverket.se

Läs mer

Slutrapport. Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter 1(23) Promemoria 2013-06-25 131-296685-12/113

Slutrapport. Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter 1(23) Promemoria 2013-06-25 131-296685-12/113 1(23) Slutrapport Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se

Läs mer

Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn

Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn PROMEMORIA 1(34) Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn Externa lån och en påbörjad undersökning av tillämpningen av 2013 års regler Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

Låneförbudets koncernundantag

Låneförbudets koncernundantag Rättsvetenskap Avancerad nivå, Enskilt arbete 30 hp Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Örebro Universitet HT 2011 Låneförbudets koncernundantag - En skatterättslig analys av ett utvidgat

Läs mer

Kommittédirektiv. Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Dir. 2015:62. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015.

Kommittédirektiv. Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Dir. 2015:62. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015. Kommittédirektiv Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet Dir. 2015:62 Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015. Sammanfattning I Sverige finns långtgående möjligheter till uppskjuten

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Löpande omkostnader i inkomstslaget kapital

Löpande omkostnader i inkomstslaget kapital Handelshögskolan vid Göteborgs universitet EXAMENSARBETE Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Skatterätt, 20 p. Termin 9 Ht 2001 Johan Skoglund Uppsats för tillämpade studier Löpande omkostnader

Läs mer

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319 Räntefördelning 319 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

Stockholm den 4 april 2011

Stockholm den 4 april 2011 R-2011/0159 Stockholm den 4 april 2011 Till Finansdepartementet Fi2010/5475/S1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian En ny reglering

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring REMISSYTTRANDE Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och socialavgifter 103 33 Stockholm Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER?

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? SKATTEMÄSSIGA KONSEKVENSER VID PAKETERING AV FASTIGHETER

Läs mer

Handelsrätt D Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2009

Handelsrätt D Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2009 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats VT 2009 Fåmansaktiebolag Överskottskapital, beskattning som arbetsinkomst eller kapitalinkomst? Författare: Christina Theoander

Läs mer

Kvalificerad andel i fåmansföretag en studie av rekvisitet "verksam i betydande omfattning"

Kvalificerad andel i fåmansföretag en studie av rekvisitet verksam i betydande omfattning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Camilla Carlströmer Kvalificerad andel i fåmansföretag en studie av rekvisitet "verksam i betydande omfattning" Examensarbete 20 poäng Handledare: Mats Tjernberg

Läs mer

Betydelsen av betydande

Betydelsen av betydande Göteborgs Handelshögskola Juridiska institutionen Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade studier 30 poäng VT 2009 Betydelsen av betydande - en studie av det för fåmansföretagare centrala rekvisitet

Läs mer

Företagsskatterna utreds

Företagsskatterna utreds j o h a n fa l l & richard hellenius Företagsskatterna utreds En företagsskatteutredning har tillsatts av regeringen. Kommittén ska lämna flera delbetänkanden och vara klar med sitt slutbetänkande i slutet

Läs mer