ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008"

Transkript

1 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

2 Fotografier i denna årsredovisning är från senaste årens ljusfestivaler i Alingsås. Illustrationer av Idermark och Lagerwall.

3 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

4 INLEDNING > innehållsförteckning innehåll Alingsås kommun Årsredovisning 2008 Kommunstyrelsens ordförande 5 Ekonomisk sammanfattning 6 Samhället Alingsås 11 Samhällsekonomin 12 Koncernen Alingsås kommun 14 Ekonomiska rapporter 14 Noter 16 Kommunala bolag 19 Koncernredovisning 21 Kommunen Alingsås 24 Ekonomiska rapporter 24 Noter 26 Finansiell analys 33 Redovisningsprinciper 40 Skattefinansierad verksamhet 42 Vård- och äldreomsorgsnämnd 42 Socialnämnd 44 Utbildningsnämnd 46 Barn- och ungdomsnämnd 48 Kultur- & fritidsnämnd 50 Miljöskyddsnämnd 52 Byggnadsnämnd 53 Kommunstyrelse 54 Räddningstjänst 56 Överförmyndarnämnd 57 Teknisk förvaltning 58 Serviceenhet 60 Avgiftsfinansierad verksamhet 61 Avfall 61 Exploatering 62 Vatten- och avloppsverk 64 Övrig redovisning 66 Personalredovisning inkl. hälsobokslut 66 Barnkonventionen 69 Bilaga - Stadsskogen 70

5 INLEDNING > kommunstyrelsens ordförande har ordet Alingsås den moderna mötesplatsen! Tiden går fort och ännu ett år har passerat. Det är nu dags att summera år 2008 och jag vill först och främst rikta ett stort tack till alla medarbetare och förtroendevalda för det gångna året och för de insatser som gjorts för medborgarna. De senaste årens positiva resultat fortsätter och för nionde året i rad redovisar Alingsås kommun ett positivt resultat. Att som kommun ha långsiktigt sunda finanser och att kunna redovisa en god ekonomisk hushållning är oerhört viktigt. Under senare delen av 2008 blev detta än mer viktigt då krisen på finansmarknaderna och en tilltagande lågkonjunktur tydligt visade hur känslig vår totala ekonomiska och sociala tillvaro är. Vikande skatteintäkter och en ökande arbetslöshet tog under hösten sin början och vi ser inte idag någon direkt tendens till återhämtning. Den kommunala utmaningen består häri att upprätthålla en god kvalité i våra verksamheter och samtidigt på ett ansvarstagande sätt skapa en ekonomisk hushållning trots minskade resurser. Under året införde Alingsås, som en av de första kommunerna i Sverige, vårdnadsbidrag. Denna reform är ytterligare ett steg i att utveckla större valfrihet för den enskilda människan och familjen. Kundvalssystemet inom hemtjänsten fortsätter att utvecklas väl och är ett annat exempel på ambitionen att öka inflytandet och makten i vardagen för vanliga människor. Ett intensivt arbete genomfördes under året med att skapa Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund, en samverkan utöver det vanliga och över kommungränserna. En ökad kvalité och bättre service till medborgarna blir resultatet. Från 1 januari 2009 existerar förbundet som kanske bara är en början på mer samarbete över geografiska gränser. Kommunen har uttalat mål för energieffektivt byggande och driver tillsammans med Västra Götalandsregionen ett regionalt passivhuscentrum i Alingsås. Målet med Passivhuscentrum är att Alingsås skall vara den samlade och pådrivande kraften för hållbart byggande genom passivhusteknik i ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Ett tecken på att vårt arbete skapat eko i omvärlden var naturligtvis kungaparets besök. Ett bättre kvitto på ett lyckat projekt går väl knappast att få! Alingsås har haft en gemensam vision sedan Visionen har skapat långsiktig och övergripande politisk enighet och är en ledstjärna för allt arbete och planering. Visionen inspirerar även företag och organisationer och bidrar på så vis till en positiv utveckling av hela kommunen skapades en ny vision med sikte på Utgångspunkt och plattform för den nya visionen är att Alingsås, genom att dra nytta av sin geografiska placering, blir en central och växande partner i utvecklingen av Västsverige. Visionen präglas även av hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Men det mest inspirerande och utmanande vår portalparagraf - åtminstone enligt min mening, är att vi senast år 2019 är den moderna mötesplatsen! Alingsås i mars 2009 Daniel Filipsson Kommunstyrelsens ordförande

6 ekonomisk sammanfatning > hur har det gått? ekonomisk sammanfattning Hur har det gått? För nionde året i rad redovisar Alingsås kommun ett positivt resultat. År 2008 fastställs resultatet till +26,8 mnkr vilket är lägre än föregående år och på gränsen för att upprätthålla god ekonomisk hushållning enligt uppsatta mål. Balanskravet klaras däremot med bred marginal. I resultatet ingår en pensionsavsättning på 20 mnkr. Kommunens långsiktiga betalningsförmåga har förbättrats betydligt de senaste fem åren. Dock har det senaste året bidragit negativt. Både den medellånga och kortsiktiga betalningsförmågan har förbättrats och är vid årsskiftet snarare för hög än för låg. Kommunen hade alltså ett likviditetsöverskott. Budgetutfall För nionde året i rad redovisar Alingsås kommun ett positivt resultat. År 2008 fastställs resultatet till +26,8 mnkr vilket är lägre än föregående år och på gränsen för att upprätthålla god ekonomisk hushållning enligt uppsatta mål. Balanskravet klaras däremot med bred marginal. I resultatet ingår en pensionsavsättning på 20 mnkr. Kommunens långsiktiga betalningsförmåga har förbättrats betydligt de senaste fem åren. Dock har det senaste året bidragit negativt. Både den medellånga och kortsiktiga betalningsförmågan har förbättrats och är vid årsskiftet snarare för hög än för låg. Kommunen hade alltså ett likviditetsöverskott. När vi blickar framåt vet vi att Sveriges kommuner och landstings prognoser för de närmsta åren är relativt dystra. Generellt bör kommunerna klara balanskrav och god ekonomisk hushållning Men konjunkturnedgången innebär att expansionsutrymmet för de kommunala verksamheterna begränsas påtagligt. För Alingsås del är det framförallt utvecklingen inom LSS-utjämningssystemet som skapar orosmoln. Förändringar sker även inom övriga verksamhetsområden såsom barnomsorg och gymnasieskola som kan skapa resurs- och förändringsbehov inom den närmaste tiden. Den senaste budgeten med treårsplan som kommunfullmäktige antog i november 2008 och som avser perioden visar på att kommunen mycket väl kan upprätthålla god ekonomisk hushållning under den kommande treårsperioden. I februari 2009 kom nya uppgifter om skatteunderlagets utveckling för den kommande treårsperioden. Utvecklingen är betydligt svagare än vad som antagits i budget och åtgärder har beslutats av kommunstyrelsen. För att upprätthålla god ekonomisk hushållning fordras åtgärder i 20-miljonersklassen redan Kommunens möjligheter att upprätthålla god ekonomisk hushållning har kraftigt försämrats. Däremot bör balanskravet klaras med marginal. Hur står vi rustade inför framtiden Den senaste femårsperioden har totalt sett varit en period med stärkta finanser i Alingsås kommun. Dock har de två senaste åren haft en snabbare utveckling av nettokostnaderna än av skatteintäkterna och statsbidragen. Nettokostnadsandelen har stigit från 94 % i början av perioden till 98 %.

7 ekonomisk sammanfatning > nyckeltal nyckeltal de senaste tio åren Mått från resultaträkningen Årets resultat, mnkr Bruttoomsättning, mnkr (samtl kostn) Nettokostnadsandel (exkl. avskrivningar) 99 % 94 % 94 % 95 % 95 % 95 % 94 % 94 % 96 % 98 % Nettokostnad, kr/invånare Mått från balansräkningen Investeringsvolym, mnkr Balansomslutning, mnkr Likviditetsdagar Soliditet 51 % 52 % 55 % 53 % 50 % 59 % 67 % 68 % 68 % 67 % Soliditet (inkl pensionsskuld och löneskatt) 2 % 4 % -6 % -6 % -6 % 14 % 19 % 18 % 12 % 13 % Borgensåtagande, mnkr Övriga mått Verksamhetens budgetföljsamhet, mnkr Kommunal skattesats 21:79 21:79 21:79 21:79 21:79 21:79 21:79 21:79 21:79 21:79 Antal invånare 31 december ) Inklusive reavinst genom försäljning av aktier till AB Alingsås Rådhus och försäljning av fastigheter. För jämförelse med tidigare år kan beloppet rensas från reavinster och då hamnar verksamhetens budgetföljsamhet på +4 mnkr.

8 ekonomisk sammanfatning > BUDGETUTFALL SAMMANFATTNING BUDGETUTFALL SAMMANFATTNING UTFALL DRIFTBUDGET Budget Bokslut Avvikelse Ingående Utgående eget kapital eget kapital Belopp i tkr Vård och äldreomsorgsnämnd 0,0-8,5-8,5 16,2 7,7 Socialnämnd 0,0-9,3-9,3 15,9 6,6 Utbildningsnämnd 0,0-4,1-4,1 3,9-0,2 Barn- och ungdomsnämnd 0,0-10,3-10,3 11,3 1,0 Kultur- och fritidsnämnd 0,0-0,8-0,8 1,1 0,3 Miljöskyddsnämnd -0,2-0,2 0,0 0,5 0,2 Byggnadsnämnd -1,2-1,6-0,3 3,6 2,0 Kommunstyrelse -0,1 11,3 11,4 22,4 28,9 Räddningstjänst 0,0-1,3-1,3-1,3 0,0 Överförmyndarnämnd 0,0 0,2 0,2 0,3 0,5 Teknisk förvaltning 4,6 4,6 0,0 5,8 7,1 Serviceenhet -3,4-4,6-1,2 7,4 2,8 Summa skattefinansierad verksamhet -0,3-24,5-24,2 86,9 56,9 Avfall 1,4 2,8 1,4-6,8-4,0 Exploatering 13,8 6,8-7,0 2,2 6,9 VA -1,4 0,1 1,5 2,8 2,9 Summa avgiftsfinansierad verksamhet 13,8 9,7-4,1-1,9 5,8 Summa verksamhet 13,5-14,8-28,4 85,1 62,7 Finansiering 33,0 41,6 8,6 891,5 940,6 Summa kommunen 46,5 26,8-19,8 976, ,3 Budgeterat resultat +46,5 mnkr När kommunfullmäktige fattade beslut om budgeten i november 2007 var det budgeterade resultatet +55 mnkr inklusive avsättning till pensionsfond på 20 mnkr. Under året har det budgeterade resultatet justerats. I samband med bokslut 2007 beslutade kommunfullmäktige att byggnadsnämnden får ianspråkta ytterligare 0,3 mnkr av eget kapital under 2008 för utökat detaljplanearbete. Barnoch ungdomsnämnden beviljades under februari månad ett tilläggsanslag på 3,9 mnkr per år under perioden för utbyggnad av förskoleverksamheten. Samma nämnd fick i juni månad ett tillläggsanslag på 2,3 mnkr avseende vårdnadsbidraget. Kommunstyrelsen beviljades i mars ett tilläggsanslag på 0,6 mnkr för att bekosta en vägutredning för norra länken. Kommunstyrelsen har också beviljats ett tilläggsanslag på 60 tkr för ändamålsenliga lokaler för kommunfullmäktiges sammanträden och 15 tkr för att stödja styrgruppen för Fair trade city. Vård- och äldreomsorgsnämnden och socialnämnden beviljades i oktober tilläggsanslag med 470 tkr respektive 370 tkr för vaccinationer. Budgetavvikelse för kommunen 19,8 mnkr Totalt visar kommunen en negativ budgetavvikelse på 19,8 mnkr. Verksamheternas budgetavvikelse uppgår till 28,4 mnkr och finansieringens till +8,6 mnkr. Endast två ansvarsenheter inom den skattefinansierade delen redovisar positiva avvikelser. Inom den avgiftsfinansierade verksamheten visar exploateringen en stor negativ avvikelse.

9 ekonomisk sammanfatning > BUDGETUTFALL SAMMANFATTNING Skattefinansierad verksamhet negativ budgetavvikelse 24,2 mnkr De skattefinansierade verksamheterna visar en negativ budgetavvikelse, -24 mnkr. Vård- och äldreomsorgsnämndens avvikelse på 8,5 mnkr ligger huvudsakligen i ökade hyreskostnader samt volymökningar och omställningar inom hemtjänsten. Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på 3,9 mnkr där den största delen beror på ökade kostnader för placeringar av barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. Utbildningsnämnden redovisar en avvikelse på 4,1 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen ökade interkommunala kostnader för Alströmergymnasiet. Barn- och ungdomsnämnden redovisar en avvikelse på 10,3 mnkr. Avvikelsen utgörs till största del av engångskostnader för etablering av nya förskolor. Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse på +11,4 mnkr. Av resultatet avser 3,9 mnkr tomtförsäljningar i Stadsskogen. Övriga verksamheter som redovisar relativt stora positiva budgetavvikelser är kollektivtrafiken, telefonväxeln och särskilda utredningar. Räddningstjänstens budgetavvikelse redovisas till 1,3 mnkr vilket förklaras med ökad semesterlöneskuld samt startkostnader för förbundsbildningen. Serviceenheten redovisar en negativ budgetavvikelse på 1,2 mnkr. Största delen ligger i kostnader för kostutredningen. För övriga ansvarsenheter, alla med mindre avvikelse än 1 mnkr, hänvisas till respektive ansvarsenhet i årsredovisningen. Negativ budgetavvikelse för den avgiftsfinansierade verksamheten Tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamheter redovisar en negativ budgetavvikelse på 4,1 mnkr. Den negativa avvikelsen ligger på exploateringen vilket främst förklaras med tidsförskjutna tomtförsäljningar. Finansiering positiv avvikelse +8,6 mnkr Orsaken till den positiva avvikelsen ligger på intäktssidan i form av inkomsträntor samt på pensioner i form av högre överskott på löneskatten än beräknat.

10 ekonomisk sammanfatning > UTFALL - INVESTERINGSBUDGET UTFALL - INVESTERINGSBUDGET (mnkr) Budget 1 Redovisat Avvikelse Vård och äldreomsorgsnämnd 6,3 5,9 0,4 Socialnämnd 3,9 1,4 2,5 Utbildningsnämnd 4,0 3,0 1,0 Barn- och ungdomsnämnd 5,5 5,6-0,1 Kultur- och fritidsnämnd 1,7 0,9 0,8 Miljöskyddsnämnd 0,2 0,2 0,0 Byggnadsnämnd 0,5 0,3 0,2 Kommunstyrelse 9,2 5,4 3,7 Räddningstjänst 3,7 3,7 0,0 Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,0 Teknisk förvaltning 63,3 18,6 44,7 Serviceenhet 0,4 0,1 0,3 Summa 98,7 45,0 53,6 Avfall 10,5 1,7 8,8 Exploatering 1,4 1,8-0,4 Va-verk 17,8 9,2 8,6 Summa 29,7 12,7 17,0 Finansiell leasing 4,0-1,5 5,5 Summa investeringar 132,4 56,2 76,2 1) Inklusive ombudgeteringar och revideringar under året Budgeterade investeringar på 132,4 mnkr Investeringsbudgeten fastställdes av kommunfullmäktige till 113,3 mnkr. Därefter har framförallt ombudgeteringar från 2007 skett. Kommunstyrelsen erhöll, i februari månad, ett tilläggsanslag på 2 mnkr för byte av ärendehanteringssystem. Vård- och äldreomsorgsnämndens budget utökades under april månad med 1 mnkr för tidigareläggning avseende omstruktureringar inom de särskilda boendeformerna. Under september månad minskades tekniska förvaltningens budget med 25,5 mnkr pg. a felbudgeteringar. Samma månad beviljades exploateringen 0,5 mnkr för förköp av Tuvebo 1:65 och 0,5 mnkr för förköp av Tuvebo 1:67. Investeringar stor positiv avvikelse +76,2 mnkr Orsakerna till avvikelserna går att finna hos tekniska nämnden. Teknisk förvaltning redovisar ett överskott på 44,7 mnkr och detta beror till stor del på att en del investeringsprojekt blivit försenade. Avfallsverksamhetens (8,8 mnkr) och vaverkets (8,6 mnkr) överskott beror också, till största del, på tidsförskjutningar av investeringsprojekt. 10

11 SAMHÄLLET ALINGSÅS SAMHÄLLET ALINGSÅS Den moderna mötesplatsen Under året har kommunen antagit en ny Bostadsbyggande Bostadsbyggandet låg på en hög nivå vision vilkens huvudprincip är att vara under Sedan år 2000 har mer än 1 den moderna mötesplatsen, med hållbarhet och livskvalitet. Planeringsmålet är att gå mot invånare år Det strategiska arbetet för att skapa denna vision pågår med full kraft. Kort kan sägas att 200 nya bostäder producerats. Av dessa är mer än hälften i hyresrätt, vilket är en ovanligt stor andel. Under senaste åren är det nyproduktion främst i stadskärnan och nya utbyggnadsområdet Stadsskogen. tillväxten, vilket varit ett av huvudmålen i visionsarbetet, har ökat markant. Näringslivsklimatet mycket bra Näringslivsklimatet är en värdemätare på Folkmängden ökar Folkmängden har ökat mer än någonsin under året. Ökningen sedan föregående årsskifte är ca 1,4 % (508 personer). Över hälften av ökningen ligger i åldersintervallet 65 år och äldre. Attraktionskraften för Alingsås är stor och kommunen är en populär inflyttningskommun. Den naturliga folkökningen, födda minus döda, är också positiv. vad lokala företag anser om tillväxtmöjligheter och övrig lokal utveckling. Vid mätning som Svenskt Näringsliv gör årligen hamnade kommunen på 24:e plats i landet. Det är den småföretagarprägel som kommunen har, tillsammans med ett omfattande utvecklings- och klimatarbete via Alingsås Futurum, som skapat dessa goda förutsättningar. Dessutom har företagarsluss och kommunens arbete med s.k. 100 företagsbesök gett resultat. Inflyttning Utflyttning Födda Döda Vägar och järnvägen Statens infrastrukturplanering är inne i ett intensivt skede. En översyn av Investeringsplan skall läggas fast hösten Kommunen deltar i ett underslagsarbete inom GR:s ram. Huvudprincipen för kommunen är att Västra stambanan och väg E20 skall stärkas som nationella kommunikationsstråk. E20 kommer att byggas ut till motorvägsstandard från Tollered till Alingsås, med start Norr om Alingsås pågår Vägverkets vägutredning om var en framtida motorväg mellan Alingsås och Vårgårda skall lokaliseras. Kommunen har starkt förordat det s.k. skogsalternativet. Utbildning Vår lokala högskoleutbildning, Campus Alingsås, har över 600 studerande. Här hålls både kortkurser i olika ämnen, som juridik, IT, mm. Dessutom pågår fyra högskoleprogram. Sammantaget har Campus Alingsås samarbete med 26 olika högskolor/universitet. Sammantaget ligger verksamheten väl i fas med målbilden om att nå 700 studenter år Folkmängd Ålder Totalt Bostäder Färdigställda

12 samhällsekonomin SAMHÄLLSEKONOMIN BNP för världsekonomin stadigt nedreviderad (källa: SCB) Under sensommaren 2008 spred sig oron på finansmarknaden till att i oktober ha utvecklats till en finansiell kris av betydande storlek. Problemen började i USA med osäkra bostadslån till att snabbt sprida sig in i hela den finansiella sektorn. Detta i samklang med en snabbt avtagande konjunktur ledde till att världsekonomins utveckling skrevs ned fortlöpande under hösten. I slutet av året sjönk inflationen och räntorna i världen till mycket låga nivåer. Den internationella efterfrågan bromsades upp och slog mycket hårt mot de svenska exportföretagen. Orderingångar minskar och det samma gör industriproduktionen. Stockholmsbörsen tappade drygt 42 % av sitt värde och kronan var rekordsvag mot euron vid årsskiftet. Inom EU området var bilden densamma och den finansiella krisen drabbade några länder speciellt hårt. Nedgången för Sverige var vid årsskiftet klart lägre än för EU som helhet. Prognoserna för 2009 har även justerats ned fortlöpande. Den totala BNP förändringen i världen förväntas stanna på 0,5 % för Där de klassiska industriländernas bidrag är negativt. Kraftigt fall i inflationstakten (källa: SCB) Inflationstakten räknat som förändringen under de senaste tolv månaderna var i december 0,9 % (3,5 %). Så sent som i oktober var inflationstakten 4,0 %. Det enskilt största bidraget till den sjunkande inflationstakten under slutet av året har varit räntekostnader för egna hem. Även prissänkningarna på bensin, kläder och el har haft stor betydelse. På helårsbasis har dock ökade boendekostnader och högre elpriser samt högre priser på livsmedel påverkat inflationen uppåt. Dessa ökningar har motverkats av prissänkningar på bland annat transporter, teletjänster och tandvård. Snabb försvagning av arbetsmarknaden (källa: SCB) Antalet varsel var väldigt högt i slutet av året. Det var inom uppdragsverksamhet som antalet varsel ökade mest. Arbetslösheten gick upp med 0,8 procentenheter till 6,4 %. Det är bland männen i alla åldersgrupper som arbetslösheten har ökat. När det gäller sysselsättningen finns ingen statistisk säkerställd förändring mellan december 07 och december 08. De fast anställda ökar och de tidsbegränsade minskar. I genomsnitt var de arbetade timmarna 133,0 miljoner per vecka vilket är samma som för ett år sedan. Sveriges folkmängd (källa: SCB) Vid årsskiftet uppgick Sveriges folkmängd till personer. Detta är en ökning med personer sedan förra årsskiftet. En så stor folkökning har inte Sverige haft sedan Invandringen som slagit nya rekord de senaste åren var återigen den högsta någonsin, personer. Utvandringen uppgick till vilket ger ett invandringsöverskott på personer. Största invandrargruppen är återvändande svenska medborgare följt av irakier och polacker. Största utvandrar gruppen är svenska medborgare. Födelseöverskottet uppgår till vilket är ett resultat av både högre födelsetal och lägre dödstal. Födelsetalen ökar stadigt från bottennoteringarna i slutet av 90 talet och dödstalen varierar betydligt mindre. Trenden att små kommuner minskar och större kommuner ökar sitt invånarantal har hållit i sig. Kommunsektorns ekonomi (källa: Sveriges kommuner och landsting, SCB) Efter ett par år med stark skatteunderlagstillväxt får vi nu räkna med några år då ökningen blir betydligt mindre. År 2007 redovisade kommunerna sammantaget ett resultat motsvarande 2,7 % av skatter och bidrag. Under 2008 väntas resultatet sjunka något men bör fortfarande vara positivt. Kommunernas resultat försämrades i samband med lågkonjunkturen och hamnade nära noll. Därefter har resultatet förbättrats avsevärt och åren var sammantaget mycket goda för kommunerna i detta avseende. Första halvåret 2008 var fortsatt mycket starkt men utvecklingen gick snabbt neråt under andra halvåret. Även för 2009 kan det sammanlagda resultatet bli positivt. Detta beroende på att i flertalet kommuner finns det marginaler sedan åren dessförinnan. Detta innebär att kostnadsökningarna inte behöver få fullt genomslag i besparingar detta år. Det blir dock ingalunda något bekymmersfritt år. Flera kommuner dras med underskott eller saknar marginaler. För åren väntar ytterligare resultatförsvagningar. Detta trots att skatteunderlaget förväntas öka snabbare och volymutvecklingen bromsats in. Orsaken till detta är att det generella statsbidraget antas vara nominellt oförändrat och därför krymper realt. I februari 2009 kom nya prognoser för skatteunderlagets utveckling som tyder på att tidigare antaganden om perioden är alltför positiva. Konjunkturförsvagningen blir djupare än vad som tidigare antagits. Detta gör med stor sannolikhet att antalet kommuner som inte klarar balanskravet 2009 ökar 12

13 samhällsekonomin markant. Någon samlad bild av kommunernas åtgärder finns ännu inte. Konjunkturnedgången innebär att expansionsutrymmet för de kommunala verksamheterna begränsas påtagligt. Som en konsekvens kommer kommunerna att dra ner på kostnadsutvecklingen. I praktiken kommer kostnaderna endast att öka med demografi och LSS. Den sammantagna demografiska volymutvecklingen är mycket liten under de närmast åren men innehåller stora förskjutningar mellan verksamheter. Inför 2009 höjs kommunalskatten i 91 kommuner. Höjningen beror till största delen på ökad landstingsskatt. Sett till enbart den primärkommunala skattesatsen höjer 32 kommuner skatten inför Totalt sänks skatten i 18 kommuner. Den genomsnittliga kommunala skattesatsen i riket ökar till 31:52 att jämföra med Alingsås 32:24. Samtliga kommuner utom en inom GRområdet visar ett positivt resultat för Skattesatserna i GR, exkl. Göteborg, spänner mellan 20,49 och 22,80 med ett genomsnitt på 21,55. 13

14 koncernen alingsås kommun > ekonomiska rapporter koncernresultaträkning Redovisning, mnkr Verksamhetens intäkter 744,0 740,0 761,2 Verksamhetens kostnader , , ,6 Avskrivningar (not 1) -94,9-100,3-104,4 Verksamhetens nettokostnader , , ,8 Skatteintäkter (not 2) 1 222, , ,6 Generella statsbidrag (not 2) 268,8 279,0 293,6 Finansiella intäkter (not 3) 8,0 11,3 10,2 Finansiella kostnader (not 4) -38,7-47,4-52,9 Resultat före skatt 116,2 90,1 53,7 Skatt -12,9-7,4-6,9 Årets resultat (not 5) 103,3 82,7 46,8 KONCERNFINANSIERINGSANALYS Den löpande verksamheten Årets resultat 103,3 82,7 46,8 Justering för av- och nedskrivningar 94,9 100,3 104,4 Justering för gjorda avsättningar 21,4 27,1 18,3 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster (not 6) 12,9 12,4 15,4 Utbetalning av FÅP till Skandia -3,4 - - Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 229,1 222,5 184,9 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -7,4-32,9-34,7 Ökning/minskning förråd och varulager -14,1-4,3-5,0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -41,1 36,7 46,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 166,5 222,0 191,6 Investeringsverksamheten Investering i anläggningstillgångar -222,2-231,5-265,1 Försäljning av anläggningstillgångar (not 7) 26,8 3,4 1,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -195,4-228,1-263,2 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 181,4 38,9 57,4 Amortering av skuld -128,1-2,7-0,4 Utbetalning av nya och garantipensioner -3,4-3,4-3,4 Ökning långfristiga fordringar -2,8-32,2-12,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47,1 0,6 41,3 Årets kassaflöde 18,2-5,5-30,3 Likvida medel vid årets början 147,9 166,1 160,6 Likvida medel vid årets slut 166,1 160,6 130,3 14

15 koncernen alingsås kommun > ekonomiska rapporter KONCERNBALANSRÄKNING Belopp i mnkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 8) 2 142, , ,4 - Maskiner och inventarier 90,9 93,8 97,2 Finansiella anläggningstillgångar (not 9) 26,3 58,5 70,7 Summa anläggningstillgångar 2 259, , ,3 Omsättningstillgångar Förråd mm (not 10) 48,0 52,3 57,3 Fordringar 161,1 154,0 173,7 Kortfristiga placeringar 50,0 90,0 105,0 Kassa och bank 166,1 160,6 130,3 Summa omsättningstillgångar 425,2 456,9 466,3 Summa tillgångar 2 684, , ,6 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital (not 11) 983, , ,9 - därav årets resultat 103,3 82,7 46,8 - därav 2005 års avsättning till pensionsfond -10,0 Avsättningar (not 12) 125,2 160,9 188,3 Skulder Långfristiga skulder (not 13) 1 182, , ,0 Kortfristiga skulder 393,3 430,0 476,4 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 684, , ,6 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser 668,8 803,5 811,7 Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser (not 14) 53,7 48,7 49,6 Ställda panter Företagsinteckningar 6,0 6,0 6,0 15

16 koncernen alingsås kommun > noter NOTER till koncernredovisningen För specifikation under rubriken Kommunen, se respektive not under kommunens redovisning. Not 1 Avskrivningar Företagens avskrivningsprinciper har inte anpassats till kommunens. Det är framför allt AB Alingsåshem som har skillnader i avskrivningstid för sitt fastighetsbestånd jämfört med kommunen. Not 2 Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkter 1 206, , ,9 Slutavräkningar 15,3 16,6-11,4 Summa 1 222, , ,6 Av slutavräkningar som bokförs 2008 avser 8,9 mnkr innevarande år medan resterande 2,5 mnkr består av korrigering av slutavräkning för I den skatteprognos som kommunledningskontoret erhöll i slutet av februari 2009 framgick att slutavräkningen 2008 försämrats ytterligare med 3,8 mnkr. Försämringen belastar Inkomstutjämning 201,6 207,9 230,7 Kostnadsutjämning 3,1-7,0-16,0 Införande avdr/regl.avg -0,6 33,3-16,8 LSS-utjämning 44,2 44,9 47,5 Kom. fastighetsavgift ,2 Sysselsättningsstöd 20,5 - - Summa 268,8 279,1 293,6 Sysselsättningsstödet var ett tvåårigt bidrag som fr.o.m ingår i den sk. påsen. Kommunal fastighetsavgift är ett nytt bidrag fr o m Not 3 Finansiella intäkter, mnkr Ränteintäkter 5,1 9,4 8,7 Räntebidrag 2,9 1,9 1,5 Summa 8,0 11,3 10,2 Not 4 Finansiella kostnader, mnkr Räntekostnader 37,4 45,6 50,8 Ränta på pensionsavsättning 1,3 1,8 2,1 Summa 38,7 47,7 52,9 Räntekostnaderna har ökat, framförallt hos Alingsåshem men också hos Alingsås Energi Nät AB. 16

17 koncernen alingsås kommun > noter Not 5 Årets resultat Årets resultat redovisas efter justeringar för koncerninterna poster och bokslutsdispositioner. Not 6 Övriga ej likvidpåverkande poster, mnkr Ej likvidpåverkande Pensioner 8,6 8,8 6,9 Löneskatt skuldförändring 0,5 1,2 0,9 Exploatering slutredov. gammal modell - 1,0 Restpost från koncernen 3,8 1,4 7,6 Summa 12,9 12,4 15,4 Not 7 Försäljning av anläggningstillgångar, mnkr Kommunen 18,1 1,5 1,1 AB Alingsås Rådhus 8,7 1,9 0,8 Summa 26,8 3,4 1,9 Not 8 Mark, byggnader, tekn. anläggningar, mnkr Kommunen 293,1 304,5 313,9 AB Alingsås Rådhus 1 849, , ,5 Summa 2 142, , ,4 Not 9 Finansiella anläggningstillgångar, mnkr Värdepapper och andelar 3,6 3,6 3,6 Långfristiga fordringar 13,8 46,1 58,3 Balanspost enligt lag 8,9 8,8 8,8 Summa 26,3 58,5 70,7 Värdepappren avser: SABO Byggnadsförsäkring AB; 0,1 mnkr. Västtrafik AB; 2,3 mnkr, Kommuninvest; 1,0 mnkr samt övrigt 0,2 mnkr. Balanspost enligt lag avser AB Alingsåshems ersättningslånepost som tillgångsförts enligt SFS 1991:13. Ökningen av långfristiga fordringar beror på placering av pensionsmedel som redovisas hos kommunen. Not 10 Förråd, mnkr Förråd 3,0 3,0 3,8 Exploateringsmark 45,0 49,3 53,5 Pågående arb för annan - - 0,4 Summa 48,0 52,3 57,3 Ökningen på exploateringsmark 2008 ligger huvudsakligen i norra stadsskogen 17

18 koncernen alingsås kommun > noter Not 11 Eget kapital Ingående eget kapital 890,3 983, ,3 Årets resultat 103,3 82,7 46,8 Justering -10,0 - -0,2 Summa 983, , ,9 Förändring av eget kapital redovisas efter justeringar för koncerninterna poster och bokslutsdispositioner. År 2006 minskar kommunens egna kapital med 10 mnkr. Det är 2005 års avsättning till pensionsfond som flyttas från eget kapital till avsättningar. Not 12 Avsättningar mnkr Pensioner 42,7 48,6 53,0 Återställningsfond Bälinge 6,2 7,3 7,8 Pensionsfond 30,3 51,3 69,1 Uppskjuten skatt 46,0 47,7 52,4 GC-väg västra bodarne - 6,0 6,0 Summa 125,2 160,9 188,3 Pensionsfond är avsättning hos kommunen. Läs not 18 på sid 30. Not 13 Långfristiga skulder, mnkr Förfallotid Inom ett år 408,8 358,0 304,0 två till fem år 602,2 590,4 676,9 Längre än fem år 166,0 265,6 289,8 Minoritetsintressen 5,8 4,9 5,3 Summa 1 182, , ,0 Not 14 Borgensförbindelser, mnkr Kommunen 53,5 48,7 49,6 AB Alingsåshem, Fastigo 0,2 0,2 0,2 Summa 53,7 48,9 49,8 18

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Koncernen Alingsås kommun

Koncernen Alingsås kommun Koncernen Alingsås kommun Delårsrapport 2012 Rapporten i sammandrag: Koncernens delårsbokslut Resultat: 124,5 mnkr Kassaflöde: -84,9 mnkr Soliditet: 39,5 % Investeringar: 243,4 mnkr = = Innehåll Koncernen

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 1 INLEDNING > innehållsförteckning Alingsås kommun Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsens ordförande 4 Ekonomisk sammanfattning 5 Samhället Alingsås 10 Samhällsekonomin

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

2012-03-05. www.alingsas.se. Alingsås kommun. Årsredovisning 2011

2012-03-05. www.alingsas.se. Alingsås kommun. Årsredovisning 2011 2012-03-05 Alingsås kommun Årsredovisning 2011 www.alingsas.se Innehåll Alingsås kommun Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsens ordförande...2 Ekonomisk sammanfattning...3 Samhället Alingsås...8 Samhällsekonomin...10

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 1 2 Fotografier i denna årsredovisning är från senaste ljusfestivalen i Alingsås. Illustrationer av Idermark och Lagerwall. ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 3 INLEDNING

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 1 2 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 3 INLEDNING > innehållsförteckning innehåll Alingsås kommun Årsredovisning 2010 Kommunstyrelsens ordförande 5 Ekonomisk sammanfattning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2012» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Finansiell profil Munkedals kommun

Finansiell profil Munkedals kommun Finansiell profil Munkedals kommun 00 007 profiler för Munkedals kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Finansiell profil Salems kommun

Finansiell profil Salems kommun Finansiell profil Salems kommun 00 007 profiler för Salems kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Salems kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under perioden

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 294 (267) MSEK Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgick till 55,7 (32,5) Eget kapital ökade med 101,7

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Arsredovisning för 769604-8953 (I '~ Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer