ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008"

Transkript

1 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

2 Fotografier i denna årsredovisning är från senaste årens ljusfestivaler i Alingsås. Illustrationer av Idermark och Lagerwall.

3 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

4 INLEDNING > innehållsförteckning innehåll Alingsås kommun Årsredovisning 2008 Kommunstyrelsens ordförande 5 Ekonomisk sammanfattning 6 Samhället Alingsås 11 Samhällsekonomin 12 Koncernen Alingsås kommun 14 Ekonomiska rapporter 14 Noter 16 Kommunala bolag 19 Koncernredovisning 21 Kommunen Alingsås 24 Ekonomiska rapporter 24 Noter 26 Finansiell analys 33 Redovisningsprinciper 40 Skattefinansierad verksamhet 42 Vård- och äldreomsorgsnämnd 42 Socialnämnd 44 Utbildningsnämnd 46 Barn- och ungdomsnämnd 48 Kultur- & fritidsnämnd 50 Miljöskyddsnämnd 52 Byggnadsnämnd 53 Kommunstyrelse 54 Räddningstjänst 56 Överförmyndarnämnd 57 Teknisk förvaltning 58 Serviceenhet 60 Avgiftsfinansierad verksamhet 61 Avfall 61 Exploatering 62 Vatten- och avloppsverk 64 Övrig redovisning 66 Personalredovisning inkl. hälsobokslut 66 Barnkonventionen 69 Bilaga - Stadsskogen 70

5 INLEDNING > kommunstyrelsens ordförande har ordet Alingsås den moderna mötesplatsen! Tiden går fort och ännu ett år har passerat. Det är nu dags att summera år 2008 och jag vill först och främst rikta ett stort tack till alla medarbetare och förtroendevalda för det gångna året och för de insatser som gjorts för medborgarna. De senaste årens positiva resultat fortsätter och för nionde året i rad redovisar Alingsås kommun ett positivt resultat. Att som kommun ha långsiktigt sunda finanser och att kunna redovisa en god ekonomisk hushållning är oerhört viktigt. Under senare delen av 2008 blev detta än mer viktigt då krisen på finansmarknaderna och en tilltagande lågkonjunktur tydligt visade hur känslig vår totala ekonomiska och sociala tillvaro är. Vikande skatteintäkter och en ökande arbetslöshet tog under hösten sin början och vi ser inte idag någon direkt tendens till återhämtning. Den kommunala utmaningen består häri att upprätthålla en god kvalité i våra verksamheter och samtidigt på ett ansvarstagande sätt skapa en ekonomisk hushållning trots minskade resurser. Under året införde Alingsås, som en av de första kommunerna i Sverige, vårdnadsbidrag. Denna reform är ytterligare ett steg i att utveckla större valfrihet för den enskilda människan och familjen. Kundvalssystemet inom hemtjänsten fortsätter att utvecklas väl och är ett annat exempel på ambitionen att öka inflytandet och makten i vardagen för vanliga människor. Ett intensivt arbete genomfördes under året med att skapa Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund, en samverkan utöver det vanliga och över kommungränserna. En ökad kvalité och bättre service till medborgarna blir resultatet. Från 1 januari 2009 existerar förbundet som kanske bara är en början på mer samarbete över geografiska gränser. Kommunen har uttalat mål för energieffektivt byggande och driver tillsammans med Västra Götalandsregionen ett regionalt passivhuscentrum i Alingsås. Målet med Passivhuscentrum är att Alingsås skall vara den samlade och pådrivande kraften för hållbart byggande genom passivhusteknik i ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Ett tecken på att vårt arbete skapat eko i omvärlden var naturligtvis kungaparets besök. Ett bättre kvitto på ett lyckat projekt går väl knappast att få! Alingsås har haft en gemensam vision sedan Visionen har skapat långsiktig och övergripande politisk enighet och är en ledstjärna för allt arbete och planering. Visionen inspirerar även företag och organisationer och bidrar på så vis till en positiv utveckling av hela kommunen skapades en ny vision med sikte på Utgångspunkt och plattform för den nya visionen är att Alingsås, genom att dra nytta av sin geografiska placering, blir en central och växande partner i utvecklingen av Västsverige. Visionen präglas även av hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Men det mest inspirerande och utmanande vår portalparagraf - åtminstone enligt min mening, är att vi senast år 2019 är den moderna mötesplatsen! Alingsås i mars 2009 Daniel Filipsson Kommunstyrelsens ordförande

6 ekonomisk sammanfatning > hur har det gått? ekonomisk sammanfattning Hur har det gått? För nionde året i rad redovisar Alingsås kommun ett positivt resultat. År 2008 fastställs resultatet till +26,8 mnkr vilket är lägre än föregående år och på gränsen för att upprätthålla god ekonomisk hushållning enligt uppsatta mål. Balanskravet klaras däremot med bred marginal. I resultatet ingår en pensionsavsättning på 20 mnkr. Kommunens långsiktiga betalningsförmåga har förbättrats betydligt de senaste fem åren. Dock har det senaste året bidragit negativt. Både den medellånga och kortsiktiga betalningsförmågan har förbättrats och är vid årsskiftet snarare för hög än för låg. Kommunen hade alltså ett likviditetsöverskott. Budgetutfall För nionde året i rad redovisar Alingsås kommun ett positivt resultat. År 2008 fastställs resultatet till +26,8 mnkr vilket är lägre än föregående år och på gränsen för att upprätthålla god ekonomisk hushållning enligt uppsatta mål. Balanskravet klaras däremot med bred marginal. I resultatet ingår en pensionsavsättning på 20 mnkr. Kommunens långsiktiga betalningsförmåga har förbättrats betydligt de senaste fem åren. Dock har det senaste året bidragit negativt. Både den medellånga och kortsiktiga betalningsförmågan har förbättrats och är vid årsskiftet snarare för hög än för låg. Kommunen hade alltså ett likviditetsöverskott. När vi blickar framåt vet vi att Sveriges kommuner och landstings prognoser för de närmsta åren är relativt dystra. Generellt bör kommunerna klara balanskrav och god ekonomisk hushållning Men konjunkturnedgången innebär att expansionsutrymmet för de kommunala verksamheterna begränsas påtagligt. För Alingsås del är det framförallt utvecklingen inom LSS-utjämningssystemet som skapar orosmoln. Förändringar sker även inom övriga verksamhetsområden såsom barnomsorg och gymnasieskola som kan skapa resurs- och förändringsbehov inom den närmaste tiden. Den senaste budgeten med treårsplan som kommunfullmäktige antog i november 2008 och som avser perioden visar på att kommunen mycket väl kan upprätthålla god ekonomisk hushållning under den kommande treårsperioden. I februari 2009 kom nya uppgifter om skatteunderlagets utveckling för den kommande treårsperioden. Utvecklingen är betydligt svagare än vad som antagits i budget och åtgärder har beslutats av kommunstyrelsen. För att upprätthålla god ekonomisk hushållning fordras åtgärder i 20-miljonersklassen redan Kommunens möjligheter att upprätthålla god ekonomisk hushållning har kraftigt försämrats. Däremot bör balanskravet klaras med marginal. Hur står vi rustade inför framtiden Den senaste femårsperioden har totalt sett varit en period med stärkta finanser i Alingsås kommun. Dock har de två senaste åren haft en snabbare utveckling av nettokostnaderna än av skatteintäkterna och statsbidragen. Nettokostnadsandelen har stigit från 94 % i början av perioden till 98 %.

7 ekonomisk sammanfatning > nyckeltal nyckeltal de senaste tio åren Mått från resultaträkningen Årets resultat, mnkr Bruttoomsättning, mnkr (samtl kostn) Nettokostnadsandel (exkl. avskrivningar) 99 % 94 % 94 % 95 % 95 % 95 % 94 % 94 % 96 % 98 % Nettokostnad, kr/invånare Mått från balansräkningen Investeringsvolym, mnkr Balansomslutning, mnkr Likviditetsdagar Soliditet 51 % 52 % 55 % 53 % 50 % 59 % 67 % 68 % 68 % 67 % Soliditet (inkl pensionsskuld och löneskatt) 2 % 4 % -6 % -6 % -6 % 14 % 19 % 18 % 12 % 13 % Borgensåtagande, mnkr Övriga mått Verksamhetens budgetföljsamhet, mnkr Kommunal skattesats 21:79 21:79 21:79 21:79 21:79 21:79 21:79 21:79 21:79 21:79 Antal invånare 31 december ) Inklusive reavinst genom försäljning av aktier till AB Alingsås Rådhus och försäljning av fastigheter. För jämförelse med tidigare år kan beloppet rensas från reavinster och då hamnar verksamhetens budgetföljsamhet på +4 mnkr.

8 ekonomisk sammanfatning > BUDGETUTFALL SAMMANFATTNING BUDGETUTFALL SAMMANFATTNING UTFALL DRIFTBUDGET Budget Bokslut Avvikelse Ingående Utgående eget kapital eget kapital Belopp i tkr Vård och äldreomsorgsnämnd 0,0-8,5-8,5 16,2 7,7 Socialnämnd 0,0-9,3-9,3 15,9 6,6 Utbildningsnämnd 0,0-4,1-4,1 3,9-0,2 Barn- och ungdomsnämnd 0,0-10,3-10,3 11,3 1,0 Kultur- och fritidsnämnd 0,0-0,8-0,8 1,1 0,3 Miljöskyddsnämnd -0,2-0,2 0,0 0,5 0,2 Byggnadsnämnd -1,2-1,6-0,3 3,6 2,0 Kommunstyrelse -0,1 11,3 11,4 22,4 28,9 Räddningstjänst 0,0-1,3-1,3-1,3 0,0 Överförmyndarnämnd 0,0 0,2 0,2 0,3 0,5 Teknisk förvaltning 4,6 4,6 0,0 5,8 7,1 Serviceenhet -3,4-4,6-1,2 7,4 2,8 Summa skattefinansierad verksamhet -0,3-24,5-24,2 86,9 56,9 Avfall 1,4 2,8 1,4-6,8-4,0 Exploatering 13,8 6,8-7,0 2,2 6,9 VA -1,4 0,1 1,5 2,8 2,9 Summa avgiftsfinansierad verksamhet 13,8 9,7-4,1-1,9 5,8 Summa verksamhet 13,5-14,8-28,4 85,1 62,7 Finansiering 33,0 41,6 8,6 891,5 940,6 Summa kommunen 46,5 26,8-19,8 976, ,3 Budgeterat resultat +46,5 mnkr När kommunfullmäktige fattade beslut om budgeten i november 2007 var det budgeterade resultatet +55 mnkr inklusive avsättning till pensionsfond på 20 mnkr. Under året har det budgeterade resultatet justerats. I samband med bokslut 2007 beslutade kommunfullmäktige att byggnadsnämnden får ianspråkta ytterligare 0,3 mnkr av eget kapital under 2008 för utökat detaljplanearbete. Barnoch ungdomsnämnden beviljades under februari månad ett tilläggsanslag på 3,9 mnkr per år under perioden för utbyggnad av förskoleverksamheten. Samma nämnd fick i juni månad ett tillläggsanslag på 2,3 mnkr avseende vårdnadsbidraget. Kommunstyrelsen beviljades i mars ett tilläggsanslag på 0,6 mnkr för att bekosta en vägutredning för norra länken. Kommunstyrelsen har också beviljats ett tilläggsanslag på 60 tkr för ändamålsenliga lokaler för kommunfullmäktiges sammanträden och 15 tkr för att stödja styrgruppen för Fair trade city. Vård- och äldreomsorgsnämnden och socialnämnden beviljades i oktober tilläggsanslag med 470 tkr respektive 370 tkr för vaccinationer. Budgetavvikelse för kommunen 19,8 mnkr Totalt visar kommunen en negativ budgetavvikelse på 19,8 mnkr. Verksamheternas budgetavvikelse uppgår till 28,4 mnkr och finansieringens till +8,6 mnkr. Endast två ansvarsenheter inom den skattefinansierade delen redovisar positiva avvikelser. Inom den avgiftsfinansierade verksamheten visar exploateringen en stor negativ avvikelse.

9 ekonomisk sammanfatning > BUDGETUTFALL SAMMANFATTNING Skattefinansierad verksamhet negativ budgetavvikelse 24,2 mnkr De skattefinansierade verksamheterna visar en negativ budgetavvikelse, -24 mnkr. Vård- och äldreomsorgsnämndens avvikelse på 8,5 mnkr ligger huvudsakligen i ökade hyreskostnader samt volymökningar och omställningar inom hemtjänsten. Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på 3,9 mnkr där den största delen beror på ökade kostnader för placeringar av barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. Utbildningsnämnden redovisar en avvikelse på 4,1 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen ökade interkommunala kostnader för Alströmergymnasiet. Barn- och ungdomsnämnden redovisar en avvikelse på 10,3 mnkr. Avvikelsen utgörs till största del av engångskostnader för etablering av nya förskolor. Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse på +11,4 mnkr. Av resultatet avser 3,9 mnkr tomtförsäljningar i Stadsskogen. Övriga verksamheter som redovisar relativt stora positiva budgetavvikelser är kollektivtrafiken, telefonväxeln och särskilda utredningar. Räddningstjänstens budgetavvikelse redovisas till 1,3 mnkr vilket förklaras med ökad semesterlöneskuld samt startkostnader för förbundsbildningen. Serviceenheten redovisar en negativ budgetavvikelse på 1,2 mnkr. Största delen ligger i kostnader för kostutredningen. För övriga ansvarsenheter, alla med mindre avvikelse än 1 mnkr, hänvisas till respektive ansvarsenhet i årsredovisningen. Negativ budgetavvikelse för den avgiftsfinansierade verksamheten Tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamheter redovisar en negativ budgetavvikelse på 4,1 mnkr. Den negativa avvikelsen ligger på exploateringen vilket främst förklaras med tidsförskjutna tomtförsäljningar. Finansiering positiv avvikelse +8,6 mnkr Orsaken till den positiva avvikelsen ligger på intäktssidan i form av inkomsträntor samt på pensioner i form av högre överskott på löneskatten än beräknat.

10 ekonomisk sammanfatning > UTFALL - INVESTERINGSBUDGET UTFALL - INVESTERINGSBUDGET (mnkr) Budget 1 Redovisat Avvikelse Vård och äldreomsorgsnämnd 6,3 5,9 0,4 Socialnämnd 3,9 1,4 2,5 Utbildningsnämnd 4,0 3,0 1,0 Barn- och ungdomsnämnd 5,5 5,6-0,1 Kultur- och fritidsnämnd 1,7 0,9 0,8 Miljöskyddsnämnd 0,2 0,2 0,0 Byggnadsnämnd 0,5 0,3 0,2 Kommunstyrelse 9,2 5,4 3,7 Räddningstjänst 3,7 3,7 0,0 Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,0 Teknisk förvaltning 63,3 18,6 44,7 Serviceenhet 0,4 0,1 0,3 Summa 98,7 45,0 53,6 Avfall 10,5 1,7 8,8 Exploatering 1,4 1,8-0,4 Va-verk 17,8 9,2 8,6 Summa 29,7 12,7 17,0 Finansiell leasing 4,0-1,5 5,5 Summa investeringar 132,4 56,2 76,2 1) Inklusive ombudgeteringar och revideringar under året Budgeterade investeringar på 132,4 mnkr Investeringsbudgeten fastställdes av kommunfullmäktige till 113,3 mnkr. Därefter har framförallt ombudgeteringar från 2007 skett. Kommunstyrelsen erhöll, i februari månad, ett tilläggsanslag på 2 mnkr för byte av ärendehanteringssystem. Vård- och äldreomsorgsnämndens budget utökades under april månad med 1 mnkr för tidigareläggning avseende omstruktureringar inom de särskilda boendeformerna. Under september månad minskades tekniska förvaltningens budget med 25,5 mnkr pg. a felbudgeteringar. Samma månad beviljades exploateringen 0,5 mnkr för förköp av Tuvebo 1:65 och 0,5 mnkr för förköp av Tuvebo 1:67. Investeringar stor positiv avvikelse +76,2 mnkr Orsakerna till avvikelserna går att finna hos tekniska nämnden. Teknisk förvaltning redovisar ett överskott på 44,7 mnkr och detta beror till stor del på att en del investeringsprojekt blivit försenade. Avfallsverksamhetens (8,8 mnkr) och vaverkets (8,6 mnkr) överskott beror också, till största del, på tidsförskjutningar av investeringsprojekt. 10

11 SAMHÄLLET ALINGSÅS SAMHÄLLET ALINGSÅS Den moderna mötesplatsen Under året har kommunen antagit en ny Bostadsbyggande Bostadsbyggandet låg på en hög nivå vision vilkens huvudprincip är att vara under Sedan år 2000 har mer än 1 den moderna mötesplatsen, med hållbarhet och livskvalitet. Planeringsmålet är att gå mot invånare år Det strategiska arbetet för att skapa denna vision pågår med full kraft. Kort kan sägas att 200 nya bostäder producerats. Av dessa är mer än hälften i hyresrätt, vilket är en ovanligt stor andel. Under senaste åren är det nyproduktion främst i stadskärnan och nya utbyggnadsområdet Stadsskogen. tillväxten, vilket varit ett av huvudmålen i visionsarbetet, har ökat markant. Näringslivsklimatet mycket bra Näringslivsklimatet är en värdemätare på Folkmängden ökar Folkmängden har ökat mer än någonsin under året. Ökningen sedan föregående årsskifte är ca 1,4 % (508 personer). Över hälften av ökningen ligger i åldersintervallet 65 år och äldre. Attraktionskraften för Alingsås är stor och kommunen är en populär inflyttningskommun. Den naturliga folkökningen, födda minus döda, är också positiv. vad lokala företag anser om tillväxtmöjligheter och övrig lokal utveckling. Vid mätning som Svenskt Näringsliv gör årligen hamnade kommunen på 24:e plats i landet. Det är den småföretagarprägel som kommunen har, tillsammans med ett omfattande utvecklings- och klimatarbete via Alingsås Futurum, som skapat dessa goda förutsättningar. Dessutom har företagarsluss och kommunens arbete med s.k. 100 företagsbesök gett resultat. Inflyttning Utflyttning Födda Döda Vägar och järnvägen Statens infrastrukturplanering är inne i ett intensivt skede. En översyn av Investeringsplan skall läggas fast hösten Kommunen deltar i ett underslagsarbete inom GR:s ram. Huvudprincipen för kommunen är att Västra stambanan och väg E20 skall stärkas som nationella kommunikationsstråk. E20 kommer att byggas ut till motorvägsstandard från Tollered till Alingsås, med start Norr om Alingsås pågår Vägverkets vägutredning om var en framtida motorväg mellan Alingsås och Vårgårda skall lokaliseras. Kommunen har starkt förordat det s.k. skogsalternativet. Utbildning Vår lokala högskoleutbildning, Campus Alingsås, har över 600 studerande. Här hålls både kortkurser i olika ämnen, som juridik, IT, mm. Dessutom pågår fyra högskoleprogram. Sammantaget har Campus Alingsås samarbete med 26 olika högskolor/universitet. Sammantaget ligger verksamheten väl i fas med målbilden om att nå 700 studenter år Folkmängd Ålder Totalt Bostäder Färdigställda

12 samhällsekonomin SAMHÄLLSEKONOMIN BNP för världsekonomin stadigt nedreviderad (källa: SCB) Under sensommaren 2008 spred sig oron på finansmarknaden till att i oktober ha utvecklats till en finansiell kris av betydande storlek. Problemen började i USA med osäkra bostadslån till att snabbt sprida sig in i hela den finansiella sektorn. Detta i samklang med en snabbt avtagande konjunktur ledde till att världsekonomins utveckling skrevs ned fortlöpande under hösten. I slutet av året sjönk inflationen och räntorna i världen till mycket låga nivåer. Den internationella efterfrågan bromsades upp och slog mycket hårt mot de svenska exportföretagen. Orderingångar minskar och det samma gör industriproduktionen. Stockholmsbörsen tappade drygt 42 % av sitt värde och kronan var rekordsvag mot euron vid årsskiftet. Inom EU området var bilden densamma och den finansiella krisen drabbade några länder speciellt hårt. Nedgången för Sverige var vid årsskiftet klart lägre än för EU som helhet. Prognoserna för 2009 har även justerats ned fortlöpande. Den totala BNP förändringen i världen förväntas stanna på 0,5 % för Där de klassiska industriländernas bidrag är negativt. Kraftigt fall i inflationstakten (källa: SCB) Inflationstakten räknat som förändringen under de senaste tolv månaderna var i december 0,9 % (3,5 %). Så sent som i oktober var inflationstakten 4,0 %. Det enskilt största bidraget till den sjunkande inflationstakten under slutet av året har varit räntekostnader för egna hem. Även prissänkningarna på bensin, kläder och el har haft stor betydelse. På helårsbasis har dock ökade boendekostnader och högre elpriser samt högre priser på livsmedel påverkat inflationen uppåt. Dessa ökningar har motverkats av prissänkningar på bland annat transporter, teletjänster och tandvård. Snabb försvagning av arbetsmarknaden (källa: SCB) Antalet varsel var väldigt högt i slutet av året. Det var inom uppdragsverksamhet som antalet varsel ökade mest. Arbetslösheten gick upp med 0,8 procentenheter till 6,4 %. Det är bland männen i alla åldersgrupper som arbetslösheten har ökat. När det gäller sysselsättningen finns ingen statistisk säkerställd förändring mellan december 07 och december 08. De fast anställda ökar och de tidsbegränsade minskar. I genomsnitt var de arbetade timmarna 133,0 miljoner per vecka vilket är samma som för ett år sedan. Sveriges folkmängd (källa: SCB) Vid årsskiftet uppgick Sveriges folkmängd till personer. Detta är en ökning med personer sedan förra årsskiftet. En så stor folkökning har inte Sverige haft sedan Invandringen som slagit nya rekord de senaste åren var återigen den högsta någonsin, personer. Utvandringen uppgick till vilket ger ett invandringsöverskott på personer. Största invandrargruppen är återvändande svenska medborgare följt av irakier och polacker. Största utvandrar gruppen är svenska medborgare. Födelseöverskottet uppgår till vilket är ett resultat av både högre födelsetal och lägre dödstal. Födelsetalen ökar stadigt från bottennoteringarna i slutet av 90 talet och dödstalen varierar betydligt mindre. Trenden att små kommuner minskar och större kommuner ökar sitt invånarantal har hållit i sig. Kommunsektorns ekonomi (källa: Sveriges kommuner och landsting, SCB) Efter ett par år med stark skatteunderlagstillväxt får vi nu räkna med några år då ökningen blir betydligt mindre. År 2007 redovisade kommunerna sammantaget ett resultat motsvarande 2,7 % av skatter och bidrag. Under 2008 väntas resultatet sjunka något men bör fortfarande vara positivt. Kommunernas resultat försämrades i samband med lågkonjunkturen och hamnade nära noll. Därefter har resultatet förbättrats avsevärt och åren var sammantaget mycket goda för kommunerna i detta avseende. Första halvåret 2008 var fortsatt mycket starkt men utvecklingen gick snabbt neråt under andra halvåret. Även för 2009 kan det sammanlagda resultatet bli positivt. Detta beroende på att i flertalet kommuner finns det marginaler sedan åren dessförinnan. Detta innebär att kostnadsökningarna inte behöver få fullt genomslag i besparingar detta år. Det blir dock ingalunda något bekymmersfritt år. Flera kommuner dras med underskott eller saknar marginaler. För åren väntar ytterligare resultatförsvagningar. Detta trots att skatteunderlaget förväntas öka snabbare och volymutvecklingen bromsats in. Orsaken till detta är att det generella statsbidraget antas vara nominellt oförändrat och därför krymper realt. I februari 2009 kom nya prognoser för skatteunderlagets utveckling som tyder på att tidigare antaganden om perioden är alltför positiva. Konjunkturförsvagningen blir djupare än vad som tidigare antagits. Detta gör med stor sannolikhet att antalet kommuner som inte klarar balanskravet 2009 ökar 12

13 samhällsekonomin markant. Någon samlad bild av kommunernas åtgärder finns ännu inte. Konjunkturnedgången innebär att expansionsutrymmet för de kommunala verksamheterna begränsas påtagligt. Som en konsekvens kommer kommunerna att dra ner på kostnadsutvecklingen. I praktiken kommer kostnaderna endast att öka med demografi och LSS. Den sammantagna demografiska volymutvecklingen är mycket liten under de närmast åren men innehåller stora förskjutningar mellan verksamheter. Inför 2009 höjs kommunalskatten i 91 kommuner. Höjningen beror till största delen på ökad landstingsskatt. Sett till enbart den primärkommunala skattesatsen höjer 32 kommuner skatten inför Totalt sänks skatten i 18 kommuner. Den genomsnittliga kommunala skattesatsen i riket ökar till 31:52 att jämföra med Alingsås 32:24. Samtliga kommuner utom en inom GRområdet visar ett positivt resultat för Skattesatserna i GR, exkl. Göteborg, spänner mellan 20,49 och 22,80 med ett genomsnitt på 21,55. 13

14 koncernen alingsås kommun > ekonomiska rapporter koncernresultaträkning Redovisning, mnkr Verksamhetens intäkter 744,0 740,0 761,2 Verksamhetens kostnader , , ,6 Avskrivningar (not 1) -94,9-100,3-104,4 Verksamhetens nettokostnader , , ,8 Skatteintäkter (not 2) 1 222, , ,6 Generella statsbidrag (not 2) 268,8 279,0 293,6 Finansiella intäkter (not 3) 8,0 11,3 10,2 Finansiella kostnader (not 4) -38,7-47,4-52,9 Resultat före skatt 116,2 90,1 53,7 Skatt -12,9-7,4-6,9 Årets resultat (not 5) 103,3 82,7 46,8 KONCERNFINANSIERINGSANALYS Den löpande verksamheten Årets resultat 103,3 82,7 46,8 Justering för av- och nedskrivningar 94,9 100,3 104,4 Justering för gjorda avsättningar 21,4 27,1 18,3 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster (not 6) 12,9 12,4 15,4 Utbetalning av FÅP till Skandia -3,4 - - Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 229,1 222,5 184,9 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -7,4-32,9-34,7 Ökning/minskning förråd och varulager -14,1-4,3-5,0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -41,1 36,7 46,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 166,5 222,0 191,6 Investeringsverksamheten Investering i anläggningstillgångar -222,2-231,5-265,1 Försäljning av anläggningstillgångar (not 7) 26,8 3,4 1,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -195,4-228,1-263,2 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 181,4 38,9 57,4 Amortering av skuld -128,1-2,7-0,4 Utbetalning av nya och garantipensioner -3,4-3,4-3,4 Ökning långfristiga fordringar -2,8-32,2-12,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47,1 0,6 41,3 Årets kassaflöde 18,2-5,5-30,3 Likvida medel vid årets början 147,9 166,1 160,6 Likvida medel vid årets slut 166,1 160,6 130,3 14

15 koncernen alingsås kommun > ekonomiska rapporter KONCERNBALANSRÄKNING Belopp i mnkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 8) 2 142, , ,4 - Maskiner och inventarier 90,9 93,8 97,2 Finansiella anläggningstillgångar (not 9) 26,3 58,5 70,7 Summa anläggningstillgångar 2 259, , ,3 Omsättningstillgångar Förråd mm (not 10) 48,0 52,3 57,3 Fordringar 161,1 154,0 173,7 Kortfristiga placeringar 50,0 90,0 105,0 Kassa och bank 166,1 160,6 130,3 Summa omsättningstillgångar 425,2 456,9 466,3 Summa tillgångar 2 684, , ,6 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital (not 11) 983, , ,9 - därav årets resultat 103,3 82,7 46,8 - därav 2005 års avsättning till pensionsfond -10,0 Avsättningar (not 12) 125,2 160,9 188,3 Skulder Långfristiga skulder (not 13) 1 182, , ,0 Kortfristiga skulder 393,3 430,0 476,4 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 684, , ,6 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser 668,8 803,5 811,7 Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser (not 14) 53,7 48,7 49,6 Ställda panter Företagsinteckningar 6,0 6,0 6,0 15

16 koncernen alingsås kommun > noter NOTER till koncernredovisningen För specifikation under rubriken Kommunen, se respektive not under kommunens redovisning. Not 1 Avskrivningar Företagens avskrivningsprinciper har inte anpassats till kommunens. Det är framför allt AB Alingsåshem som har skillnader i avskrivningstid för sitt fastighetsbestånd jämfört med kommunen. Not 2 Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkter 1 206, , ,9 Slutavräkningar 15,3 16,6-11,4 Summa 1 222, , ,6 Av slutavräkningar som bokförs 2008 avser 8,9 mnkr innevarande år medan resterande 2,5 mnkr består av korrigering av slutavräkning för I den skatteprognos som kommunledningskontoret erhöll i slutet av februari 2009 framgick att slutavräkningen 2008 försämrats ytterligare med 3,8 mnkr. Försämringen belastar Inkomstutjämning 201,6 207,9 230,7 Kostnadsutjämning 3,1-7,0-16,0 Införande avdr/regl.avg -0,6 33,3-16,8 LSS-utjämning 44,2 44,9 47,5 Kom. fastighetsavgift ,2 Sysselsättningsstöd 20,5 - - Summa 268,8 279,1 293,6 Sysselsättningsstödet var ett tvåårigt bidrag som fr.o.m ingår i den sk. påsen. Kommunal fastighetsavgift är ett nytt bidrag fr o m Not 3 Finansiella intäkter, mnkr Ränteintäkter 5,1 9,4 8,7 Räntebidrag 2,9 1,9 1,5 Summa 8,0 11,3 10,2 Not 4 Finansiella kostnader, mnkr Räntekostnader 37,4 45,6 50,8 Ränta på pensionsavsättning 1,3 1,8 2,1 Summa 38,7 47,7 52,9 Räntekostnaderna har ökat, framförallt hos Alingsåshem men också hos Alingsås Energi Nät AB. 16

17 koncernen alingsås kommun > noter Not 5 Årets resultat Årets resultat redovisas efter justeringar för koncerninterna poster och bokslutsdispositioner. Not 6 Övriga ej likvidpåverkande poster, mnkr Ej likvidpåverkande Pensioner 8,6 8,8 6,9 Löneskatt skuldförändring 0,5 1,2 0,9 Exploatering slutredov. gammal modell - 1,0 Restpost från koncernen 3,8 1,4 7,6 Summa 12,9 12,4 15,4 Not 7 Försäljning av anläggningstillgångar, mnkr Kommunen 18,1 1,5 1,1 AB Alingsås Rådhus 8,7 1,9 0,8 Summa 26,8 3,4 1,9 Not 8 Mark, byggnader, tekn. anläggningar, mnkr Kommunen 293,1 304,5 313,9 AB Alingsås Rådhus 1 849, , ,5 Summa 2 142, , ,4 Not 9 Finansiella anläggningstillgångar, mnkr Värdepapper och andelar 3,6 3,6 3,6 Långfristiga fordringar 13,8 46,1 58,3 Balanspost enligt lag 8,9 8,8 8,8 Summa 26,3 58,5 70,7 Värdepappren avser: SABO Byggnadsförsäkring AB; 0,1 mnkr. Västtrafik AB; 2,3 mnkr, Kommuninvest; 1,0 mnkr samt övrigt 0,2 mnkr. Balanspost enligt lag avser AB Alingsåshems ersättningslånepost som tillgångsförts enligt SFS 1991:13. Ökningen av långfristiga fordringar beror på placering av pensionsmedel som redovisas hos kommunen. Not 10 Förråd, mnkr Förråd 3,0 3,0 3,8 Exploateringsmark 45,0 49,3 53,5 Pågående arb för annan - - 0,4 Summa 48,0 52,3 57,3 Ökningen på exploateringsmark 2008 ligger huvudsakligen i norra stadsskogen 17

18 koncernen alingsås kommun > noter Not 11 Eget kapital Ingående eget kapital 890,3 983, ,3 Årets resultat 103,3 82,7 46,8 Justering -10,0 - -0,2 Summa 983, , ,9 Förändring av eget kapital redovisas efter justeringar för koncerninterna poster och bokslutsdispositioner. År 2006 minskar kommunens egna kapital med 10 mnkr. Det är 2005 års avsättning till pensionsfond som flyttas från eget kapital till avsättningar. Not 12 Avsättningar mnkr Pensioner 42,7 48,6 53,0 Återställningsfond Bälinge 6,2 7,3 7,8 Pensionsfond 30,3 51,3 69,1 Uppskjuten skatt 46,0 47,7 52,4 GC-väg västra bodarne - 6,0 6,0 Summa 125,2 160,9 188,3 Pensionsfond är avsättning hos kommunen. Läs not 18 på sid 30. Not 13 Långfristiga skulder, mnkr Förfallotid Inom ett år 408,8 358,0 304,0 två till fem år 602,2 590,4 676,9 Längre än fem år 166,0 265,6 289,8 Minoritetsintressen 5,8 4,9 5,3 Summa 1 182, , ,0 Not 14 Borgensförbindelser, mnkr Kommunen 53,5 48,7 49,6 AB Alingsåshem, Fastigo 0,2 0,2 0,2 Summa 53,7 48,9 49,8 18

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 1 INLEDNING > innehållsförteckning Alingsås kommun Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsens ordförande 4 Ekonomisk sammanfattning 5 Samhället Alingsås 10 Samhällsekonomin

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 1 2 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 3 INLEDNING > innehållsförteckning innehåll Alingsås kommun Årsredovisning 2010 Kommunstyrelsens ordförande 5 Ekonomisk sammanfattning

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Arsredovisning för 769604-8953 (I '~ Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer