intellecta tolvmånadersrapport 1 september augusti 2006 tolvmånadersrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport"

Transkript

1 intellecta tolvmånadersrapport 1 september augusti 2006 tolvmånadersrapport Rörelsens intäkter ökade till 380,2 (375,9) MSEK Rörelseresultatet ökade till 6,2 (0,0) MSEK Resultatet efter finansnetto ökade till 4,8 ( 1,3) MSEK Resultat efter skatt 35,6 ( 1,0) MSEK, varav resultat från avyttrade verksamheter 31,3 ( 2,6) MSEK Resultat per aktie 8,00 ( 0,60) SEK, varav resultat från avyttrade verksamheter 7,45 ( 0,60) SEK Avkastning på sysselsatt kapital 20,8 (neg) procent och på eget kapital 24,4 (neg) procent Försäljningen av Intellectas fastighet i Solna i oktober månad ökar likvida medel med 40 MSEK och ger en reavinst om ca 19,5 MSEK Resultatprognosen om 50 MSEK per den 31 augusti 2006 har överträffats med beaktande av den i oktober slutförda fastighetsförsäljningen. Inklusive fastighetsförsäljningen uppgår resultatet till ca 55 MSEK Förvärv av Rewir, ett ledande konsultföretag inom strategi- och varumärkesrådgivning Räkenskapsåret, som är förlängt, avslutas per den 31 december 2006

2 En förbättrad lönsamhet och ett förbättrat kassaflöde, frigjort kapital genom en renodling av koncernen och en gynnsam marknadssituation möjliggör offensiva satsningar inom kärnaffärerna kommunikation och publicering. Förvärvet av Rewir, en ledande konsult inom strategi- och varumärkesrådgivning, stärker Intellecta ytterligare inom rådgivningsverksamheten. intäkter och resultat Fjärde kvartalet 2005/2006 Efterfrågan på koncernens tjänster är fortsatt god. Inom affärsområdet InfoLog är utvecklingen stark inom de områden där tjänsteinnehållet i leveransen till kund är betydande. Efterfrågan på enskilda tryckeritjänster och -produkter ökar, men prispressen är bestående. Koncernens intäkter uppgick till 70,0 (73,3) MSEK. Under det tredje kvartalet avyttrades Bröderna Ljungbergs Tryckeri AB (Ljungbergs) och konsolideras därför inte i koncernens räkenskaper. Rörelseresultatet uppgick till 5,3 ( 7,8) MSEK och resultatet efter finansnetto till 5,5 ( 8,3) MSEK. Försäljningen av Ljungbergs har medfört att Intellecta har en positiv nettokassa, vilket möjliggör offensiva satsningar inom kärnaffärerna kommunikation och publicering. Tolv månader 2005/06 Koncernens intäkter uppgick till 380,2 (375,9) MSEK, en ökning med 1,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 6,2 (0,0) MSEK och resultatet efter finansnetto till 4,8 ( 1,3) MSEK. Exklusive årets engångspost om 7,1 MSEK för den f.d. koncernchefen och föregående års engångsposter för omstrukturering inom InfoLog, uppgick rörelseresultatet till 13,3 (7,8) MSEK och resultatet efter finansnetto till 11,9 (6,5) MSEK. Resultatet från avyttrad verksamhet uppgick till 31,3 ( 2,6) MSEK, inklusive en reavinst om 26,1 ( ) MSEK. verksamheten Intellecta är en kommunikations- och publiceringskoncern med verksamhet i Sverige och Danmark. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i Byråtjänster (Communication), Informationslogistik (InfoLog) och Funktionsåtaganden (Operations). Utvecklingen i Communication och InfoLog beskrivs nedan. Affärsområde Operations, som startade per den 1 januari 2005, erbjuder kunden att överlåta det fulla operativa ansvaret för en definierad funktion i kundens kommunikationsoch/eller publiceringsprocess. Operations är en försäljnings- och projektledningsorganisation, medan Operations affärer produceras och levereras av Communication och InfoLog eller av externa leverantörer. Communication Nettoomsättningen uppgick till 132,7 (127,4) MSEK och rörelseresultatet till 10,5 (7,9) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 (6, procent. Affärsområdet som helhet har utvecklats mycket positivt under perioden. Lönsamheten i Danmark har varit betydligt högre än i Sverige, framförallt beroende på en svag lönsamhet i de svenska webbprojekten. Den starkt positiva utvecklingen inom Intellectas danska verksamhet är ett resultat av den ökade försäljningen av integrerade lösningar inom marknadskommunikation som levereras av dotterbolaget Bysted i Danmark. Bland de större kunduppdragen kan nämnas ett integrerat varumärkesuppdrag för Dong Energy, som innefattar design, webbutveckling, utställningar, intern kommunikation och implementering av en ny visuell identitet. Bland Bysteds kunder kan också nämnas ett flertal danska kommuner. Antalet danska kommuner har efter en omfattande strukturomvandling minskats från 278 till 98 stycken. I samband med denna strukturomvandling har Bysted levererat flera omfattande uppdrag inom integrerad marknadskommunikation, som spänt från koncept och design till publicering och webblösningar. Intellecta Communication tillhandahåller breda och kompletta byråtjänsterbjudanden inom Branding & Design, Investor Relations, PR, Publishing, Employee Relations och webblösningar. Inom IR-området är Intellecta Communication bland annat en marknadsledande rådgivare och producent av årsredovisningar. För ett flertal kunder har uppdragen utvecklats till att omfatta flera delar av Intellecta Communications totala tjänsteutbud. Bland sådana kunder kan nämnas Green Cargo, Invest in Sweden Agency och Skandia Liv. Inom webbområdet har ett ramavtal tecknats med Robur avseende webbutveckling. InfoLog Nettoomsättningen uppgick till 236,7 (246, MSEK och rörelseresultatet till 6,3 (1, MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,7 (0,5) procent. Rörelseresultatet för föregående år belastades med omstruktureringskostnader om 7,8 MSEK. Affärsområdet InfoLog har påverkats negativt av digitaltryckverksamheten som genererat förluster under perioden. Med den handlingsplan vi arbetar efter i form av omstrukturering av verksamheten Nettoomsättning fördelad per affärsområde 2005/ /05 36% 34% 64% 66% Communication InfoLog Rörelsens intäkter, MSEK * 02/03 03/04 04/05 05/ Utfall Utfall per kvartal, per kvartal vänster axel Rullande Rullande tolv månader tolv månader, höger axel * Korrigering för avyttrade enheter har ej skett av tidigare perioder.

3 kommer digitaltryckverksamheten för innevarande fyramånadersperiod som avslutas den 31 december att generera ett nollresultat. För de mer högförädlade kunderbjudandena inom InfoLog är lönsamheten och tillväxten fortsatt god. I de fall där kunderna endast efterfrågar tryck som enskild produkt har efterfrågan ökat men prispressen är bestående. Intellecta har som ett av tre företag under det fjärde kvartalet tecknat ett ramavtal med Försäkringskassan och PPM avseende produktionstjänster för tryckt material. Avtalet, som initialt löper över två år, har nu börjat generera uppdrag. Intellecta Finanstryck, som är den ledande svenska leverantören av formgivning, tryck och distribution av aktiemarknadsprospekt har haft en fortsatt gynnsam utveckling. Ett strategiskt samarbetsavtal har ingåtts med Intra- Links, som är världsledande inom säkra digitala arbetsytor vid bland annat M&A-transaktioner. Avtalet innebär att Intellecta stärker erbjudandet till finans- och företagskunder på den skandinaviska marknaden. Bland nya tryckkunder kan nämnas uppdraget att producera Nissans förar- och servicemanualer för den nordiska marknaden. Uppdraget omfattar översättning, originalproduktion, tryck och distribution. funktionsåtagande för swedbank Intellecta har tecknat avtal med Swedbank om att överta ansvaret för deras produktion, lagerhållning och distribution av tryckt material. Samarbetet, som inleddes , intensifierades i och med namnbytet från FöreningsSparbanken till Swedbank i september moderbolaget Intäkterna uppgick till 28,0 (23,3) MSEK och resultatet efter finansnetto till 36,6 ( 6,8) MSEK. I resultatet ingår utdelningar från dotterbolagen med 30,4 MSEK, reavinst vid försäljning av dotterbolaget Ljungbergs med 26,1 MSEK samt en avsättning om 7,1 MSEK för den f.d. koncernchefen. Som en del av uppgörelsen med den f.d. koncernchefen har Intellecta återköpt köpoptioner utställda på B-aktier ägda av Intellecta. Återköpet av optionerna har inte medfört någon resultateffekt, men det egna kapitalet minskade med 0,3 MSEK. Resultatet efter finansnetto exklusive utdelningar, reavinst och avsättningar uppgick till 12,8 ( 6,8) MSEK. I resultatet ingår en reaförlust om 8,6 MSEK efter en intern överlåtelse av fastigheten i Solna till annat bolag inom koncernen. Reaförlusten har balanserats upp med upplösning av ackumulerade överavskrivningar för fastigheten uppgående till motsvarande belopp om 8,6 MSEK vilket har redovisats som en bokslutsdisposition per den 31 augusti Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till totalt 50,6 (17, MSEK varav outnyttjad checkräkningskredit 22,0 (17, MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 17,3 (24, MSEK. antal medarbetare Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 312 (318) varav 37 i Danmark. investeringar Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 8,7 (30, MSEK varav finansiell leasing utgjordes av 2,1 (6,9) MSEK. koncernens likvida medel och finansiella ställning Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till totalt 67,2 (30, MSEK, varav 22,0 (17, MSEK i outnyttjad checkräkningskredit. Checkräkningskrediten uppgår totalt till 22,0 (22,0) MSEK. Den stärkta likviditeten hänför sig i första hand till köpeskillingen för det avyttrade dotterbolaget Ljungbergs. Av köpeskillingen har 24,7 MSEK placerats i räntebärande papper och resten av köpeskillingen har använts för amortering av checkräkningskrediten. Koncernens räntebärande skulder var vid periodens slut 42,7 (53, MSEK, en minskning med 20 procent jämfört med föregående år. Minskningen är främst en effekt av att skulden på checkräkningskontot har amorterats ned. Nettot av räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar uppgick per den 31 augusti 2006 till en nettofordran om 2,4 MSEK jämfört med förra årets nettoskuld om 40,2 MSEK, en minskning av nettoskulden med 42,6 MSEK jämfört med förra året. Nettoskuldsättningsgraden har därmed minskat till att vara negativ (0,34). Räntebärande skulder inkluderar finansiell leasing om 25,5 (29, MSEK. Soliditeten uppgick per den 31 augusti till 54 (46) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,1 (3,6) MSEK varav kassaflödet från avyttrad verksamhet svarade för 37,8 ( 0,5) MSEK. Koncernens justerade egna kapital uppgick till 146,5 (117,9) MSEK varav minoritetens andel utgjordes av 4,9 (4,0) MSEK. resultatprognos för 2005/06 I rapporten för det första kvartalet, som publicerades den 21 december 2005, lämnades en prognos om att resultatet för tolvmånadersperioden 1 september 2005 till 31 augusti 2006 förväntas överstiga resultatet efter finansnetto för räkenskapsåret 2000/01, vilket uppgick till 16,7 MSEK. I halvårsrapporten för perioden september 2005-februari 2006 lämnade styrelsen en resultatprognos om att koncernens resultat efter finansnetto, inklusive reavinsten vid den genomförda avyttringen av Ljungbergs och den påbörjade avyttringen av fastigheten i Solna samt avsättning för den f.d. koncernchefen, bedömdes uppgå till cirka 50 MSEK. Försäljning av fastigheten slutfördes först i oktober månad. Med beaktande av fastighetsförsäljningen, som gav en reavinst på ca 19,5 MSEK, uppgår det sammanlagda resultatet före skatt, inkl. resultatet från avyttrade verksamheter per den 31 augusti 2006, till ca 55 MSEK. Rörelseresultat, MSEK * /03 03/04 04/05 05/ Utfall Utfall per kvartal, per kvartal vänster axel Rullande tolv tolv månader, höger axel * Exkl jämförelsestörande poster. Korrigering för avyttrade enheter har ej skett av tidigare perioder. 12 mån sep-aug 12 mån sep-aug MSEK 2005/ /05 Communication Nettoomsättning 132,7 127,4 Rörelseresultat 10,5 7,9 Rörelsemarginal, % 7,9 6,2 Antal anställda, medelantal InfoLog Nettoomsättning 236,7 246,2 Rörelseresultat 6,3 1,2 Rörelsemarginal, % 2,7 0,5 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande 9,0 Rörelsemarginal, 3,6 Antal Rörelseresultatet anställda, medelantal avser Nettoomsättning rörelseresultat före fördelad goodwillavskrivningar på marknader och exkl. geografiska jämförelsestörande poster. Sverige 316,7 317,8 Danmark 56,4 56,1 Redovisas efter eliminering av koncernförsäljning InfoLog redovisas exkl avyttrad verksamhet. Dotterbolaget Bröderna Ljungberg Tryckeri AB avyttrades

4 händelser efter periodens utgång Koncernchef Vid dagens styrelsesammanträde utnämndes tf koncernchef Richard Ohlson till koncernchef för Intellecta AB (publ). Nordisk chef Peter Bysted, vd för kommunikationsföretaget Bysted A/S i Köpenhamn, har per den 1 oktober 2006 utnämnts till nordisk chef för affärsområdet Communication inom Intellectakoncernen. Utnämningen är ett led i Intellectas nordiska strategi att stärka kunderbjudandet inom kommunikationsrådgivning i Sverige, Danmark och Norge. En av Peter Bysteds första uppgifter som nordisk chef blir att etablera en verksamhet i Norge. Förvärv av strategi- och varumärkeskonsultföretaget Rewir. Intellecta förvärvade per den 1 oktober procent av aktierna i Rewir, ett ledande företag inom strategi- och varumärkesrådgivning. Bolaget omsätter ca 25 MSEK med 15 anställda. Rewir hjälper företag, myndigheter och organisationer att utveckla sina varumärken utsågs Rewir till Årets varumärkesbyrå i tidningen Resumés kundundersökning och vann samma år Dagens Industris och Regis stora kundundersökning Årets Byrå avseende byråer i alla kategorier. Intellecta har genom förvärvet ytterligare stärkt sin ledande marknadsposition inom corporate communication, som Intellectas byråföretag Intellecta Communication och Bysted byggt upp i Sverige och Danmark. Förvärvet beräknas skapa en rad nya affärsmöjligheter för Intellecta. Förvärvet av Rewir omfattar en kontantdel, aktier (ägda av Intellecta AB, varför ingen utspädningseffekt uppstår) och en resultatbaserad del som löper över tre år räknat från tillträdesdagen. Förvärvet förväntas påverka Intellectas vinst per aktie positivt senast under verksamhetsåret Intellectas innehav av egna aktier av serie B minskar med anledning av förvärvet av Rewir med st till st. Försäljning av fastighet I syfte att frigöra kapital för fortsatt utveckling och expansion av kärnaffärerna affärskommunikation och publicering, har styrelsen, som tidigare meddelats, beslutat att avyttra Intellectas fastighet i Solna. I fastigheten bedriver Intellecta Tryckindustri, ett av bolagen inom InfoLog, sedan många år verksamhet. Försäljningen slutfördes den 18 oktober. Köpeskillingen uppgick till 40 MSEK och innebär en reavinst på ca 19,5 MSEK. Efter denna fastighetsförsäljning äger Intellecta inte längre några fastigheter. utsikter för återstående period av 2006, september-december Intellecta räknar med en fortsatt positiv utveckling av verksamheten under den återstående delen av innevarande räkenskapsår. omläggning av räkenskapsår Bolagsstämman den 21 december 2005 fattade beslut om att Intellectas räkenskapsår ska läggas om till kalenderår. Detta innebär att räkenskapsåret 2005/06 förlängs med fyra månader och omfattar perioden 1 september december nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké lämnas den 21 februari redovisningsprinciper Från och med den 1 september 2005 upprättar Intellecta koncernredovisningen i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting och Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Moderbolagets redovisning upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper, som tillämpats i den senaste årsredovisningen, har förändrats till följd av tillämpningen av IAS-förordningen. I enlighet med IAS-förordningen, som antogs av EU 2002, föreskrivs att börsnoterade företag inom den Europeiska Unionen från och med år 2005 skall tillämpa internationella redovisningsstandarder, IFRS, i sin koncernredovisning. Enligt övergångsreglerna har jämförelseåret 2004/05 redovisats enligt de nya redovisningsprinciperna. För tidigare perioder har ingen omräkning skett. IAS 39 Finansiella instrument tillämpas från och med den 1 september 2005 och är undantaget från kravet på omräkning av jämförelseåret. Övergången till denna rekommendation har inte haft någon påverkan på koncernens finansiella rapportering. Intellecta har under året placerat en del av likvida medel i räntebärande värdepapper som redovisas enligt IAS 39/32 investments held to maturity. Tillgångarna redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden vilket innebär att periodisering görs så att en konstant förräntning erhålles. Därutöver finns kundfordringar, leverantörsskulder och därmed jämförbara poster som kan klassificeras som finansiella instrument. Effekten av omräkningen av resultatet för tolvmånadersperioden och helåret 2004/05 redovisas under tabellerna Övergång till rapportering i enlighet med IFRS. För Intellectas del består omräkningen av återläggning av avskrivningar på goodwill och ändrad redovisning av minoritetsintresse. Effekterna av övergången till IFRS redovisas även i bolagets årsredovisning 2004/05 på sidorna Försäljningen av dotterbolaget Ljungbergs skedde under tredje kvartalet vilket innebär att resultatet från denna verksamhet samt försäljningen redovisas separat i resultaträkningen under rubriken Resultat från avyttrad verksamhet. Tillämpningen av IFRS 5 har ingen annan inverkan på tidigare finansiella rapporter än en ändring i presentationen av resultat och kassaflöden från avvecklade verksamheter. Effekterna av övergången till IFRS som redovisas i denna delårsrapport är preliminära och baserade på nu gällande IFRS och tolkningar därav. Dessa kan dock komma att ändras fram till den 31 december 2006 med återföljande påverkan på rapporterade belopp. Checkräkningskrediten redovisas fr o m den 1 september 2005 som en kortfristig skuld istället för som en långfristig. Intellectas redovisningsprinciper har i övrigt varit oförändrade gentemot den senaste årsredovisningen. Liksom föregående år har bolaget inte erhållit någon information från Alecta som möjliggör redovisning av förmånsbestämd pensionsplan enligt IAS 19. ITP-planen redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 25 oktober 2006 Intellecta AB (publ) Richard Ohlson koncernchef

5 Resultaträkning för koncernen 3 mån 3 mån 12 mån 4) 12 mån 4) Juni-aug Juni-aug Sep-aug Sep-aug Belopp i KSEK 2005/ / / /05 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränta och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 4) Resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avyttrad verksamhet 3) Resultat varav minoritetens andel varav aktieägarnas andel Resultat per aktie, se rapportens sista sida Varav intäktsförd negativ goodwill 435 Inkluderar engångsposter MSEK 0,6 7,1 7,8 3) Inkluderar engångsposter MSEK 0,1 1,5 26,1 6,5 4) Innevarande räkenskapsår är förlängt med 4 månader och omfattar perioden 1 september 2005 till 31 december Föregående räkenskapsår avslutades per 31 augusti Balansräkning för koncernen Tillgångar 4) under Belopp i KSEK försäljning Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Tillgångar under försäljning 4) Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder 3) Varav goodwill, MSEK 66,0 66,0 Varav minoritetsintresse, MSEK 4,9 4,0 3) Varav räntebärande skulder, MSEK 42,7 53,2 4) Avser koncernens fastighet i Solna, Instrumentet 1. I samband med internförsäljning av fastigheten har ackumulerade överavskrivningar om 8,6 MSEK lösts upp.

6 Förändring av koncernens eget kapital Belopp i KSEK Ingående eget kapital Justering till IFRS regler Ingående eget kapital enligt IFRS regler Effekt av övergång till RR29/IAS Premie för teckningsoptioner 250 Minoritetsandel i förvärvat bolag Icke eliminerat EK i sålt dotterbolag Utdelning till minoritet i dotterbolag Omräkningsdifferens Periodens resultat Summa eget kapital Avser återläggning av avskrivningar på goodwill och ändrad redovisning av minoritetsintresse. Se vidare avsnittet Övergång till rapportering i enlighet med IFRS Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen 12 mån 12 mån Belopp i KSEK 2005/ /05 Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från avyttrad verksamhet Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Summa kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel i avyttrad verksamhet Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal 12 mån 12 mån Sep-aug Sep-aug 2005/ /05 Rörelsemarginal, % 1,7 neg Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 10,4 30,2 Disponibla likvida medel, MSEK 67,2 30,2 Soliditet % Skuldsättningsgrad, ggr 0,02 0,34 Räntabilitet på sysselsatt kapital % 3) 20,8 neg Räntabilitet på eget kapital % 3) 24,4 neg Medelantal anställda Rörelsemarginal och Medelantal anställda avser kvarvarande verksamheter Disponibla likvida medel inkluderar outnyttjad checkräkningskredit och kortfristiga placeringar. Vid beräkning av skuldsättningsgrad används nettoskuldsättning, räntebärande skulder med avdrag för likvida medel. Räntabiliteten har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden. Räntabiliteten har beräknats på resultat inklusive avyttrad verksamhet

7 Data per aktie 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån Juni-aug Juni-aug Sep-aug Sep-aug 2005/ / / /05 Resultat per aktie före utspädning 0,90 0,15 8,00 0,60 varav i kvarvarande verksamheter 0,95 0,85 0,55 0,00 varav i avyttrad verksamhet 0,05 1,00 7,45 0,60 Eget kapital per aktie 35,05 28,20 35,05 28,20 Antal aktier vid periodens slut Antal aktier, genomsnitt exkl. återköpta egna aktier Balansdagens kurs Resultat per aktie är beräknad på aktieägarnas andel av periodens resultat Då relationen mellan aktuell börskurs och lösenpris för utestående optionsprogram är sådan att teckning inte kan förväntas bli lönsam har bolaget bedömt att någon utspädningseffekt ej förväntas uppkomma. Intäkter och resultat för koncernen, kvartalsfördelat 2005/ / /04 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Rörelsens intäkter 104,4 103,1 124,1 70,0 401,6 101,2 97,3 132,6 81,5 412,6 84,3 80,4 109,4 72,2 346,3 Rörelseresultat 3,9 2,8 16,8 5,3 18,2 1,4 1,0 16,0 5,3 11,1 0,2 4,7 9,6 4,0 1,1 Finansiella poster 0,1 0,6 0,5 0,1 1,3 0,5 0,5 0,1 0,4 1,3 0,4 0,4 0,3 0,6 1,7 Resultat efter finansiella poster 3,8 2,2 16,3 5,4 16,9 0,9 1,5 16,1 5,7 9,8 0,2 5,1 9,3 4,6 0,6 Jämförelsestörande poster 18,9 0,1 19,0 0,6 14,6 0,9 14,3 2,9 2,9 Resultat efter finansiella poster inkljämförelsestörande poster 3,8 2,2 35,2 5,3 35,9 0,3 16,1 16,1 4,8 4,5 0,2 5,1 9,3 1,7 2,3 exklusive jämförelsestörande poster varav avskrivn koncerngoodwill 1,1 1,1 1,1 1,1 4,4 Intäkter och resultat för koncernen, kvartalsfördelat Exklusive avyttrad verksamhet 2005/ /05 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 Rörelsens intäkter 95,1 94,3 120,8 70,0 380,2 90,5 89,7 122,5 73,2 375,9 Rörelseresultat 1,5 1,3 15,8 5,3 13,3 0,9 0,5 13,7 7,3 7,8 Finansiella poster 0,1 0,6 0,5 0,1 1,3 0,5 0,5 0,1 0,4 1,3 Resultat efter finansiella poster 1,4 0,7 15,3 5,4 12,0 0,4 0,0 13,8 7,7 6,5 Resultat från avyttrad verksamhet 2,4 1,5 27,0 0,1 31,0 0,3 9,3 2,3 3,5 3,2 Jämförelsestörande poster 7,1 7,1 0,4 6,8 0,6 7,8 Resultat efter finansiella poster inkl jämförelsestörande poster 3,8 2,2 35,2 5,3 35,9 0,3 16,1 16,1 4,8 4,5 exklusive jämförelsestörande poster i kvarvarande verksamhet Intellecta AB (publ), org.nr , Birger Jarlsgatan 57 B, Box 19063, Stockholm, Tel: Fax: ,

8 övergång till rapportering i enlighet med ifrs Resultaträkning för koncernen justerad till IFRS Rap 04/05 IFRS 04/05 Rap 04/05 IFRS 04/05 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån Juni-aug Justering Juni-aug Sep-aug Justering Sep-aug 2004/05 enl IFRS 2004/ /05 enl IFRS 2004/05 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränta och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Resultat varav minoritetens andel varav aktieägarnas andel Goodwillavskrivning ingår med varav koncerngoodwill varav intäktsförd negativ goodwill Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,15 0,30 0,15 1,75 1,15 0,60 Resultat per aktie är beräknad på aktieägarnas andel av periodens resultat Balansräkning vid övergång till IFRS 1 september 2004 Balansräkning vid övergången till IFRS, den 1 september 2004, överensstämmer i sin helhet med balansräkningen per 31 augusti Minoritetsintresse om 2,528 KSEK uppkom vid företagsförvärv den 1 oktober Balansräkning för koncernen justerad till IFRS Rap 04/05 Justering IFRS 04/05 Belopp i KSEK enl IFRS Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Kapital och reserver som kan hänföras till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Bundet eget kapital Fritt eget kapital Minoritetsintresse Summa eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Varav goodwill, MSEK 61,1 66,0

bokslutskommuniké intellecta sextonmånadersrapport 1 september 2005 31 december 2006, 16 månader

bokslutskommuniké intellecta sextonmånadersrapport 1 september 2005 31 december 2006, 16 månader intellecta sextonmånadersrapport september 2005 3 december 2006, 6 månader bokslutskommuniké september 2006 3 december 2006, 4 månader - Rörelsens intäkter 47,7 (26, MSEK, en tillväxt på 7 procent - Ett

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Intellecta AB (publ) PRESSINFORMATION Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001 Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Försäljningen för första

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB Bokslutskommuniké 2007 G & L Beijer AB Koncernen visar rekordresultat för 2007 Nettoomsättningen steg med 21 procent till 3136,0 (2592,2) Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 298,4 (171,8) Vinsten

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005

TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 T 2 Fortsatt uppåt för Teracomkoncernen FÖRSTA KVARTALET 2005 I SAMMANDRAG Intäkter 613 (460) MSEK Rörelseresultat 65 (26)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer