intellecta tolvmånadersrapport 1 september augusti 2006 tolvmånadersrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport"

Transkript

1 intellecta tolvmånadersrapport 1 september augusti 2006 tolvmånadersrapport Rörelsens intäkter ökade till 380,2 (375,9) MSEK Rörelseresultatet ökade till 6,2 (0,0) MSEK Resultatet efter finansnetto ökade till 4,8 ( 1,3) MSEK Resultat efter skatt 35,6 ( 1,0) MSEK, varav resultat från avyttrade verksamheter 31,3 ( 2,6) MSEK Resultat per aktie 8,00 ( 0,60) SEK, varav resultat från avyttrade verksamheter 7,45 ( 0,60) SEK Avkastning på sysselsatt kapital 20,8 (neg) procent och på eget kapital 24,4 (neg) procent Försäljningen av Intellectas fastighet i Solna i oktober månad ökar likvida medel med 40 MSEK och ger en reavinst om ca 19,5 MSEK Resultatprognosen om 50 MSEK per den 31 augusti 2006 har överträffats med beaktande av den i oktober slutförda fastighetsförsäljningen. Inklusive fastighetsförsäljningen uppgår resultatet till ca 55 MSEK Förvärv av Rewir, ett ledande konsultföretag inom strategi- och varumärkesrådgivning Räkenskapsåret, som är förlängt, avslutas per den 31 december 2006

2 En förbättrad lönsamhet och ett förbättrat kassaflöde, frigjort kapital genom en renodling av koncernen och en gynnsam marknadssituation möjliggör offensiva satsningar inom kärnaffärerna kommunikation och publicering. Förvärvet av Rewir, en ledande konsult inom strategi- och varumärkesrådgivning, stärker Intellecta ytterligare inom rådgivningsverksamheten. intäkter och resultat Fjärde kvartalet 2005/2006 Efterfrågan på koncernens tjänster är fortsatt god. Inom affärsområdet InfoLog är utvecklingen stark inom de områden där tjänsteinnehållet i leveransen till kund är betydande. Efterfrågan på enskilda tryckeritjänster och -produkter ökar, men prispressen är bestående. Koncernens intäkter uppgick till 70,0 (73,3) MSEK. Under det tredje kvartalet avyttrades Bröderna Ljungbergs Tryckeri AB (Ljungbergs) och konsolideras därför inte i koncernens räkenskaper. Rörelseresultatet uppgick till 5,3 ( 7,8) MSEK och resultatet efter finansnetto till 5,5 ( 8,3) MSEK. Försäljningen av Ljungbergs har medfört att Intellecta har en positiv nettokassa, vilket möjliggör offensiva satsningar inom kärnaffärerna kommunikation och publicering. Tolv månader 2005/06 Koncernens intäkter uppgick till 380,2 (375,9) MSEK, en ökning med 1,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 6,2 (0,0) MSEK och resultatet efter finansnetto till 4,8 ( 1,3) MSEK. Exklusive årets engångspost om 7,1 MSEK för den f.d. koncernchefen och föregående års engångsposter för omstrukturering inom InfoLog, uppgick rörelseresultatet till 13,3 (7,8) MSEK och resultatet efter finansnetto till 11,9 (6,5) MSEK. Resultatet från avyttrad verksamhet uppgick till 31,3 ( 2,6) MSEK, inklusive en reavinst om 26,1 ( ) MSEK. verksamheten Intellecta är en kommunikations- och publiceringskoncern med verksamhet i Sverige och Danmark. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i Byråtjänster (Communication), Informationslogistik (InfoLog) och Funktionsåtaganden (Operations). Utvecklingen i Communication och InfoLog beskrivs nedan. Affärsområde Operations, som startade per den 1 januari 2005, erbjuder kunden att överlåta det fulla operativa ansvaret för en definierad funktion i kundens kommunikationsoch/eller publiceringsprocess. Operations är en försäljnings- och projektledningsorganisation, medan Operations affärer produceras och levereras av Communication och InfoLog eller av externa leverantörer. Communication Nettoomsättningen uppgick till 132,7 (127,4) MSEK och rörelseresultatet till 10,5 (7,9) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 (6, procent. Affärsområdet som helhet har utvecklats mycket positivt under perioden. Lönsamheten i Danmark har varit betydligt högre än i Sverige, framförallt beroende på en svag lönsamhet i de svenska webbprojekten. Den starkt positiva utvecklingen inom Intellectas danska verksamhet är ett resultat av den ökade försäljningen av integrerade lösningar inom marknadskommunikation som levereras av dotterbolaget Bysted i Danmark. Bland de större kunduppdragen kan nämnas ett integrerat varumärkesuppdrag för Dong Energy, som innefattar design, webbutveckling, utställningar, intern kommunikation och implementering av en ny visuell identitet. Bland Bysteds kunder kan också nämnas ett flertal danska kommuner. Antalet danska kommuner har efter en omfattande strukturomvandling minskats från 278 till 98 stycken. I samband med denna strukturomvandling har Bysted levererat flera omfattande uppdrag inom integrerad marknadskommunikation, som spänt från koncept och design till publicering och webblösningar. Intellecta Communication tillhandahåller breda och kompletta byråtjänsterbjudanden inom Branding & Design, Investor Relations, PR, Publishing, Employee Relations och webblösningar. Inom IR-området är Intellecta Communication bland annat en marknadsledande rådgivare och producent av årsredovisningar. För ett flertal kunder har uppdragen utvecklats till att omfatta flera delar av Intellecta Communications totala tjänsteutbud. Bland sådana kunder kan nämnas Green Cargo, Invest in Sweden Agency och Skandia Liv. Inom webbområdet har ett ramavtal tecknats med Robur avseende webbutveckling. InfoLog Nettoomsättningen uppgick till 236,7 (246, MSEK och rörelseresultatet till 6,3 (1, MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,7 (0,5) procent. Rörelseresultatet för föregående år belastades med omstruktureringskostnader om 7,8 MSEK. Affärsområdet InfoLog har påverkats negativt av digitaltryckverksamheten som genererat förluster under perioden. Med den handlingsplan vi arbetar efter i form av omstrukturering av verksamheten Nettoomsättning fördelad per affärsområde 2005/ /05 36% 34% 64% 66% Communication InfoLog Rörelsens intäkter, MSEK * 02/03 03/04 04/05 05/ Utfall Utfall per kvartal, per kvartal vänster axel Rullande Rullande tolv månader tolv månader, höger axel * Korrigering för avyttrade enheter har ej skett av tidigare perioder.

3 kommer digitaltryckverksamheten för innevarande fyramånadersperiod som avslutas den 31 december att generera ett nollresultat. För de mer högförädlade kunderbjudandena inom InfoLog är lönsamheten och tillväxten fortsatt god. I de fall där kunderna endast efterfrågar tryck som enskild produkt har efterfrågan ökat men prispressen är bestående. Intellecta har som ett av tre företag under det fjärde kvartalet tecknat ett ramavtal med Försäkringskassan och PPM avseende produktionstjänster för tryckt material. Avtalet, som initialt löper över två år, har nu börjat generera uppdrag. Intellecta Finanstryck, som är den ledande svenska leverantören av formgivning, tryck och distribution av aktiemarknadsprospekt har haft en fortsatt gynnsam utveckling. Ett strategiskt samarbetsavtal har ingåtts med Intra- Links, som är världsledande inom säkra digitala arbetsytor vid bland annat M&A-transaktioner. Avtalet innebär att Intellecta stärker erbjudandet till finans- och företagskunder på den skandinaviska marknaden. Bland nya tryckkunder kan nämnas uppdraget att producera Nissans förar- och servicemanualer för den nordiska marknaden. Uppdraget omfattar översättning, originalproduktion, tryck och distribution. funktionsåtagande för swedbank Intellecta har tecknat avtal med Swedbank om att överta ansvaret för deras produktion, lagerhållning och distribution av tryckt material. Samarbetet, som inleddes , intensifierades i och med namnbytet från FöreningsSparbanken till Swedbank i september moderbolaget Intäkterna uppgick till 28,0 (23,3) MSEK och resultatet efter finansnetto till 36,6 ( 6,8) MSEK. I resultatet ingår utdelningar från dotterbolagen med 30,4 MSEK, reavinst vid försäljning av dotterbolaget Ljungbergs med 26,1 MSEK samt en avsättning om 7,1 MSEK för den f.d. koncernchefen. Som en del av uppgörelsen med den f.d. koncernchefen har Intellecta återköpt köpoptioner utställda på B-aktier ägda av Intellecta. Återköpet av optionerna har inte medfört någon resultateffekt, men det egna kapitalet minskade med 0,3 MSEK. Resultatet efter finansnetto exklusive utdelningar, reavinst och avsättningar uppgick till 12,8 ( 6,8) MSEK. I resultatet ingår en reaförlust om 8,6 MSEK efter en intern överlåtelse av fastigheten i Solna till annat bolag inom koncernen. Reaförlusten har balanserats upp med upplösning av ackumulerade överavskrivningar för fastigheten uppgående till motsvarande belopp om 8,6 MSEK vilket har redovisats som en bokslutsdisposition per den 31 augusti Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till totalt 50,6 (17, MSEK varav outnyttjad checkräkningskredit 22,0 (17, MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 17,3 (24, MSEK. antal medarbetare Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 312 (318) varav 37 i Danmark. investeringar Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 8,7 (30, MSEK varav finansiell leasing utgjordes av 2,1 (6,9) MSEK. koncernens likvida medel och finansiella ställning Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till totalt 67,2 (30, MSEK, varav 22,0 (17, MSEK i outnyttjad checkräkningskredit. Checkräkningskrediten uppgår totalt till 22,0 (22,0) MSEK. Den stärkta likviditeten hänför sig i första hand till köpeskillingen för det avyttrade dotterbolaget Ljungbergs. Av köpeskillingen har 24,7 MSEK placerats i räntebärande papper och resten av köpeskillingen har använts för amortering av checkräkningskrediten. Koncernens räntebärande skulder var vid periodens slut 42,7 (53, MSEK, en minskning med 20 procent jämfört med föregående år. Minskningen är främst en effekt av att skulden på checkräkningskontot har amorterats ned. Nettot av räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar uppgick per den 31 augusti 2006 till en nettofordran om 2,4 MSEK jämfört med förra årets nettoskuld om 40,2 MSEK, en minskning av nettoskulden med 42,6 MSEK jämfört med förra året. Nettoskuldsättningsgraden har därmed minskat till att vara negativ (0,34). Räntebärande skulder inkluderar finansiell leasing om 25,5 (29, MSEK. Soliditeten uppgick per den 31 augusti till 54 (46) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,1 (3,6) MSEK varav kassaflödet från avyttrad verksamhet svarade för 37,8 ( 0,5) MSEK. Koncernens justerade egna kapital uppgick till 146,5 (117,9) MSEK varav minoritetens andel utgjordes av 4,9 (4,0) MSEK. resultatprognos för 2005/06 I rapporten för det första kvartalet, som publicerades den 21 december 2005, lämnades en prognos om att resultatet för tolvmånadersperioden 1 september 2005 till 31 augusti 2006 förväntas överstiga resultatet efter finansnetto för räkenskapsåret 2000/01, vilket uppgick till 16,7 MSEK. I halvårsrapporten för perioden september 2005-februari 2006 lämnade styrelsen en resultatprognos om att koncernens resultat efter finansnetto, inklusive reavinsten vid den genomförda avyttringen av Ljungbergs och den påbörjade avyttringen av fastigheten i Solna samt avsättning för den f.d. koncernchefen, bedömdes uppgå till cirka 50 MSEK. Försäljning av fastigheten slutfördes först i oktober månad. Med beaktande av fastighetsförsäljningen, som gav en reavinst på ca 19,5 MSEK, uppgår det sammanlagda resultatet före skatt, inkl. resultatet från avyttrade verksamheter per den 31 augusti 2006, till ca 55 MSEK. Rörelseresultat, MSEK * /03 03/04 04/05 05/ Utfall Utfall per kvartal, per kvartal vänster axel Rullande tolv tolv månader, höger axel * Exkl jämförelsestörande poster. Korrigering för avyttrade enheter har ej skett av tidigare perioder. 12 mån sep-aug 12 mån sep-aug MSEK 2005/ /05 Communication Nettoomsättning 132,7 127,4 Rörelseresultat 10,5 7,9 Rörelsemarginal, % 7,9 6,2 Antal anställda, medelantal InfoLog Nettoomsättning 236,7 246,2 Rörelseresultat 6,3 1,2 Rörelsemarginal, % 2,7 0,5 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande 9,0 Rörelsemarginal, 3,6 Antal Rörelseresultatet anställda, medelantal avser Nettoomsättning rörelseresultat före fördelad goodwillavskrivningar på marknader och exkl. geografiska jämförelsestörande poster. Sverige 316,7 317,8 Danmark 56,4 56,1 Redovisas efter eliminering av koncernförsäljning InfoLog redovisas exkl avyttrad verksamhet. Dotterbolaget Bröderna Ljungberg Tryckeri AB avyttrades

4 händelser efter periodens utgång Koncernchef Vid dagens styrelsesammanträde utnämndes tf koncernchef Richard Ohlson till koncernchef för Intellecta AB (publ). Nordisk chef Peter Bysted, vd för kommunikationsföretaget Bysted A/S i Köpenhamn, har per den 1 oktober 2006 utnämnts till nordisk chef för affärsområdet Communication inom Intellectakoncernen. Utnämningen är ett led i Intellectas nordiska strategi att stärka kunderbjudandet inom kommunikationsrådgivning i Sverige, Danmark och Norge. En av Peter Bysteds första uppgifter som nordisk chef blir att etablera en verksamhet i Norge. Förvärv av strategi- och varumärkeskonsultföretaget Rewir. Intellecta förvärvade per den 1 oktober procent av aktierna i Rewir, ett ledande företag inom strategi- och varumärkesrådgivning. Bolaget omsätter ca 25 MSEK med 15 anställda. Rewir hjälper företag, myndigheter och organisationer att utveckla sina varumärken utsågs Rewir till Årets varumärkesbyrå i tidningen Resumés kundundersökning och vann samma år Dagens Industris och Regis stora kundundersökning Årets Byrå avseende byråer i alla kategorier. Intellecta har genom förvärvet ytterligare stärkt sin ledande marknadsposition inom corporate communication, som Intellectas byråföretag Intellecta Communication och Bysted byggt upp i Sverige och Danmark. Förvärvet beräknas skapa en rad nya affärsmöjligheter för Intellecta. Förvärvet av Rewir omfattar en kontantdel, aktier (ägda av Intellecta AB, varför ingen utspädningseffekt uppstår) och en resultatbaserad del som löper över tre år räknat från tillträdesdagen. Förvärvet förväntas påverka Intellectas vinst per aktie positivt senast under verksamhetsåret Intellectas innehav av egna aktier av serie B minskar med anledning av förvärvet av Rewir med st till st. Försäljning av fastighet I syfte att frigöra kapital för fortsatt utveckling och expansion av kärnaffärerna affärskommunikation och publicering, har styrelsen, som tidigare meddelats, beslutat att avyttra Intellectas fastighet i Solna. I fastigheten bedriver Intellecta Tryckindustri, ett av bolagen inom InfoLog, sedan många år verksamhet. Försäljningen slutfördes den 18 oktober. Köpeskillingen uppgick till 40 MSEK och innebär en reavinst på ca 19,5 MSEK. Efter denna fastighetsförsäljning äger Intellecta inte längre några fastigheter. utsikter för återstående period av 2006, september-december Intellecta räknar med en fortsatt positiv utveckling av verksamheten under den återstående delen av innevarande räkenskapsår. omläggning av räkenskapsår Bolagsstämman den 21 december 2005 fattade beslut om att Intellectas räkenskapsår ska läggas om till kalenderår. Detta innebär att räkenskapsåret 2005/06 förlängs med fyra månader och omfattar perioden 1 september december nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké lämnas den 21 februari redovisningsprinciper Från och med den 1 september 2005 upprättar Intellecta koncernredovisningen i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting och Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Moderbolagets redovisning upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper, som tillämpats i den senaste årsredovisningen, har förändrats till följd av tillämpningen av IAS-förordningen. I enlighet med IAS-förordningen, som antogs av EU 2002, föreskrivs att börsnoterade företag inom den Europeiska Unionen från och med år 2005 skall tillämpa internationella redovisningsstandarder, IFRS, i sin koncernredovisning. Enligt övergångsreglerna har jämförelseåret 2004/05 redovisats enligt de nya redovisningsprinciperna. För tidigare perioder har ingen omräkning skett. IAS 39 Finansiella instrument tillämpas från och med den 1 september 2005 och är undantaget från kravet på omräkning av jämförelseåret. Övergången till denna rekommendation har inte haft någon påverkan på koncernens finansiella rapportering. Intellecta har under året placerat en del av likvida medel i räntebärande värdepapper som redovisas enligt IAS 39/32 investments held to maturity. Tillgångarna redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden vilket innebär att periodisering görs så att en konstant förräntning erhålles. Därutöver finns kundfordringar, leverantörsskulder och därmed jämförbara poster som kan klassificeras som finansiella instrument. Effekten av omräkningen av resultatet för tolvmånadersperioden och helåret 2004/05 redovisas under tabellerna Övergång till rapportering i enlighet med IFRS. För Intellectas del består omräkningen av återläggning av avskrivningar på goodwill och ändrad redovisning av minoritetsintresse. Effekterna av övergången till IFRS redovisas även i bolagets årsredovisning 2004/05 på sidorna Försäljningen av dotterbolaget Ljungbergs skedde under tredje kvartalet vilket innebär att resultatet från denna verksamhet samt försäljningen redovisas separat i resultaträkningen under rubriken Resultat från avyttrad verksamhet. Tillämpningen av IFRS 5 har ingen annan inverkan på tidigare finansiella rapporter än en ändring i presentationen av resultat och kassaflöden från avvecklade verksamheter. Effekterna av övergången till IFRS som redovisas i denna delårsrapport är preliminära och baserade på nu gällande IFRS och tolkningar därav. Dessa kan dock komma att ändras fram till den 31 december 2006 med återföljande påverkan på rapporterade belopp. Checkräkningskrediten redovisas fr o m den 1 september 2005 som en kortfristig skuld istället för som en långfristig. Intellectas redovisningsprinciper har i övrigt varit oförändrade gentemot den senaste årsredovisningen. Liksom föregående år har bolaget inte erhållit någon information från Alecta som möjliggör redovisning av förmånsbestämd pensionsplan enligt IAS 19. ITP-planen redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 25 oktober 2006 Intellecta AB (publ) Richard Ohlson koncernchef

5 Resultaträkning för koncernen 3 mån 3 mån 12 mån 4) 12 mån 4) Juni-aug Juni-aug Sep-aug Sep-aug Belopp i KSEK 2005/ / / /05 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränta och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 4) Resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avyttrad verksamhet 3) Resultat varav minoritetens andel varav aktieägarnas andel Resultat per aktie, se rapportens sista sida Varav intäktsförd negativ goodwill 435 Inkluderar engångsposter MSEK 0,6 7,1 7,8 3) Inkluderar engångsposter MSEK 0,1 1,5 26,1 6,5 4) Innevarande räkenskapsår är förlängt med 4 månader och omfattar perioden 1 september 2005 till 31 december Föregående räkenskapsår avslutades per 31 augusti Balansräkning för koncernen Tillgångar 4) under Belopp i KSEK försäljning Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Tillgångar under försäljning 4) Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder 3) Varav goodwill, MSEK 66,0 66,0 Varav minoritetsintresse, MSEK 4,9 4,0 3) Varav räntebärande skulder, MSEK 42,7 53,2 4) Avser koncernens fastighet i Solna, Instrumentet 1. I samband med internförsäljning av fastigheten har ackumulerade överavskrivningar om 8,6 MSEK lösts upp.

6 Förändring av koncernens eget kapital Belopp i KSEK Ingående eget kapital Justering till IFRS regler Ingående eget kapital enligt IFRS regler Effekt av övergång till RR29/IAS Premie för teckningsoptioner 250 Minoritetsandel i förvärvat bolag Icke eliminerat EK i sålt dotterbolag Utdelning till minoritet i dotterbolag Omräkningsdifferens Periodens resultat Summa eget kapital Avser återläggning av avskrivningar på goodwill och ändrad redovisning av minoritetsintresse. Se vidare avsnittet Övergång till rapportering i enlighet med IFRS Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen 12 mån 12 mån Belopp i KSEK 2005/ /05 Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från avyttrad verksamhet Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Summa kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel i avyttrad verksamhet Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal 12 mån 12 mån Sep-aug Sep-aug 2005/ /05 Rörelsemarginal, % 1,7 neg Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 10,4 30,2 Disponibla likvida medel, MSEK 67,2 30,2 Soliditet % Skuldsättningsgrad, ggr 0,02 0,34 Räntabilitet på sysselsatt kapital % 3) 20,8 neg Räntabilitet på eget kapital % 3) 24,4 neg Medelantal anställda Rörelsemarginal och Medelantal anställda avser kvarvarande verksamheter Disponibla likvida medel inkluderar outnyttjad checkräkningskredit och kortfristiga placeringar. Vid beräkning av skuldsättningsgrad används nettoskuldsättning, räntebärande skulder med avdrag för likvida medel. Räntabiliteten har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden. Räntabiliteten har beräknats på resultat inklusive avyttrad verksamhet

7 Data per aktie 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån Juni-aug Juni-aug Sep-aug Sep-aug 2005/ / / /05 Resultat per aktie före utspädning 0,90 0,15 8,00 0,60 varav i kvarvarande verksamheter 0,95 0,85 0,55 0,00 varav i avyttrad verksamhet 0,05 1,00 7,45 0,60 Eget kapital per aktie 35,05 28,20 35,05 28,20 Antal aktier vid periodens slut Antal aktier, genomsnitt exkl. återköpta egna aktier Balansdagens kurs Resultat per aktie är beräknad på aktieägarnas andel av periodens resultat Då relationen mellan aktuell börskurs och lösenpris för utestående optionsprogram är sådan att teckning inte kan förväntas bli lönsam har bolaget bedömt att någon utspädningseffekt ej förväntas uppkomma. Intäkter och resultat för koncernen, kvartalsfördelat 2005/ / /04 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Rörelsens intäkter 104,4 103,1 124,1 70,0 401,6 101,2 97,3 132,6 81,5 412,6 84,3 80,4 109,4 72,2 346,3 Rörelseresultat 3,9 2,8 16,8 5,3 18,2 1,4 1,0 16,0 5,3 11,1 0,2 4,7 9,6 4,0 1,1 Finansiella poster 0,1 0,6 0,5 0,1 1,3 0,5 0,5 0,1 0,4 1,3 0,4 0,4 0,3 0,6 1,7 Resultat efter finansiella poster 3,8 2,2 16,3 5,4 16,9 0,9 1,5 16,1 5,7 9,8 0,2 5,1 9,3 4,6 0,6 Jämförelsestörande poster 18,9 0,1 19,0 0,6 14,6 0,9 14,3 2,9 2,9 Resultat efter finansiella poster inkljämförelsestörande poster 3,8 2,2 35,2 5,3 35,9 0,3 16,1 16,1 4,8 4,5 0,2 5,1 9,3 1,7 2,3 exklusive jämförelsestörande poster varav avskrivn koncerngoodwill 1,1 1,1 1,1 1,1 4,4 Intäkter och resultat för koncernen, kvartalsfördelat Exklusive avyttrad verksamhet 2005/ /05 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 Rörelsens intäkter 95,1 94,3 120,8 70,0 380,2 90,5 89,7 122,5 73,2 375,9 Rörelseresultat 1,5 1,3 15,8 5,3 13,3 0,9 0,5 13,7 7,3 7,8 Finansiella poster 0,1 0,6 0,5 0,1 1,3 0,5 0,5 0,1 0,4 1,3 Resultat efter finansiella poster 1,4 0,7 15,3 5,4 12,0 0,4 0,0 13,8 7,7 6,5 Resultat från avyttrad verksamhet 2,4 1,5 27,0 0,1 31,0 0,3 9,3 2,3 3,5 3,2 Jämförelsestörande poster 7,1 7,1 0,4 6,8 0,6 7,8 Resultat efter finansiella poster inkl jämförelsestörande poster 3,8 2,2 35,2 5,3 35,9 0,3 16,1 16,1 4,8 4,5 exklusive jämförelsestörande poster i kvarvarande verksamhet Intellecta AB (publ), org.nr , Birger Jarlsgatan 57 B, Box 19063, Stockholm, Tel: Fax: ,

8 övergång till rapportering i enlighet med ifrs Resultaträkning för koncernen justerad till IFRS Rap 04/05 IFRS 04/05 Rap 04/05 IFRS 04/05 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån Juni-aug Justering Juni-aug Sep-aug Justering Sep-aug 2004/05 enl IFRS 2004/ /05 enl IFRS 2004/05 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränta och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Resultat varav minoritetens andel varav aktieägarnas andel Goodwillavskrivning ingår med varav koncerngoodwill varav intäktsförd negativ goodwill Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,15 0,30 0,15 1,75 1,15 0,60 Resultat per aktie är beräknad på aktieägarnas andel av periodens resultat Balansräkning vid övergång till IFRS 1 september 2004 Balansräkning vid övergången till IFRS, den 1 september 2004, överensstämmer i sin helhet med balansräkningen per 31 augusti Minoritetsintresse om 2,528 KSEK uppkom vid företagsförvärv den 1 oktober Balansräkning för koncernen justerad till IFRS Rap 04/05 Justering IFRS 04/05 Belopp i KSEK enl IFRS Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Kapital och reserver som kan hänföras till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Bundet eget kapital Fritt eget kapital Minoritetsintresse Summa eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Varav goodwill, MSEK 61,1 66,0

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 SWEDOL AB (publ) 556127-6188 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 HELÅRET 2007 Nettoomsättningen ökade med 36% till 719,7 Mkr (528,0 Mkr). Rörelseresultatet ökade med 46% till 100,2 Mkr (68,7 Mkr).

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Nettoomsättning 398 MSEK (360) Rörelseresultat 34 MSEK (19) Rörelsemarginal 8,4 % (5,4 %) Resultat

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer