intellecta tolvmånadersrapport 1 september augusti 2006 tolvmånadersrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport"

Transkript

1 intellecta tolvmånadersrapport 1 september augusti 2006 tolvmånadersrapport Rörelsens intäkter ökade till 380,2 (375,9) MSEK Rörelseresultatet ökade till 6,2 (0,0) MSEK Resultatet efter finansnetto ökade till 4,8 ( 1,3) MSEK Resultat efter skatt 35,6 ( 1,0) MSEK, varav resultat från avyttrade verksamheter 31,3 ( 2,6) MSEK Resultat per aktie 8,00 ( 0,60) SEK, varav resultat från avyttrade verksamheter 7,45 ( 0,60) SEK Avkastning på sysselsatt kapital 20,8 (neg) procent och på eget kapital 24,4 (neg) procent Försäljningen av Intellectas fastighet i Solna i oktober månad ökar likvida medel med 40 MSEK och ger en reavinst om ca 19,5 MSEK Resultatprognosen om 50 MSEK per den 31 augusti 2006 har överträffats med beaktande av den i oktober slutförda fastighetsförsäljningen. Inklusive fastighetsförsäljningen uppgår resultatet till ca 55 MSEK Förvärv av Rewir, ett ledande konsultföretag inom strategi- och varumärkesrådgivning Räkenskapsåret, som är förlängt, avslutas per den 31 december 2006

2 En förbättrad lönsamhet och ett förbättrat kassaflöde, frigjort kapital genom en renodling av koncernen och en gynnsam marknadssituation möjliggör offensiva satsningar inom kärnaffärerna kommunikation och publicering. Förvärvet av Rewir, en ledande konsult inom strategi- och varumärkesrådgivning, stärker Intellecta ytterligare inom rådgivningsverksamheten. intäkter och resultat Fjärde kvartalet 2005/2006 Efterfrågan på koncernens tjänster är fortsatt god. Inom affärsområdet InfoLog är utvecklingen stark inom de områden där tjänsteinnehållet i leveransen till kund är betydande. Efterfrågan på enskilda tryckeritjänster och -produkter ökar, men prispressen är bestående. Koncernens intäkter uppgick till 70,0 (73,3) MSEK. Under det tredje kvartalet avyttrades Bröderna Ljungbergs Tryckeri AB (Ljungbergs) och konsolideras därför inte i koncernens räkenskaper. Rörelseresultatet uppgick till 5,3 ( 7,8) MSEK och resultatet efter finansnetto till 5,5 ( 8,3) MSEK. Försäljningen av Ljungbergs har medfört att Intellecta har en positiv nettokassa, vilket möjliggör offensiva satsningar inom kärnaffärerna kommunikation och publicering. Tolv månader 2005/06 Koncernens intäkter uppgick till 380,2 (375,9) MSEK, en ökning med 1,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 6,2 (0,0) MSEK och resultatet efter finansnetto till 4,8 ( 1,3) MSEK. Exklusive årets engångspost om 7,1 MSEK för den f.d. koncernchefen och föregående års engångsposter för omstrukturering inom InfoLog, uppgick rörelseresultatet till 13,3 (7,8) MSEK och resultatet efter finansnetto till 11,9 (6,5) MSEK. Resultatet från avyttrad verksamhet uppgick till 31,3 ( 2,6) MSEK, inklusive en reavinst om 26,1 ( ) MSEK. verksamheten Intellecta är en kommunikations- och publiceringskoncern med verksamhet i Sverige och Danmark. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i Byråtjänster (Communication), Informationslogistik (InfoLog) och Funktionsåtaganden (Operations). Utvecklingen i Communication och InfoLog beskrivs nedan. Affärsområde Operations, som startade per den 1 januari 2005, erbjuder kunden att överlåta det fulla operativa ansvaret för en definierad funktion i kundens kommunikationsoch/eller publiceringsprocess. Operations är en försäljnings- och projektledningsorganisation, medan Operations affärer produceras och levereras av Communication och InfoLog eller av externa leverantörer. Communication Nettoomsättningen uppgick till 132,7 (127,4) MSEK och rörelseresultatet till 10,5 (7,9) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 (6, procent. Affärsområdet som helhet har utvecklats mycket positivt under perioden. Lönsamheten i Danmark har varit betydligt högre än i Sverige, framförallt beroende på en svag lönsamhet i de svenska webbprojekten. Den starkt positiva utvecklingen inom Intellectas danska verksamhet är ett resultat av den ökade försäljningen av integrerade lösningar inom marknadskommunikation som levereras av dotterbolaget Bysted i Danmark. Bland de större kunduppdragen kan nämnas ett integrerat varumärkesuppdrag för Dong Energy, som innefattar design, webbutveckling, utställningar, intern kommunikation och implementering av en ny visuell identitet. Bland Bysteds kunder kan också nämnas ett flertal danska kommuner. Antalet danska kommuner har efter en omfattande strukturomvandling minskats från 278 till 98 stycken. I samband med denna strukturomvandling har Bysted levererat flera omfattande uppdrag inom integrerad marknadskommunikation, som spänt från koncept och design till publicering och webblösningar. Intellecta Communication tillhandahåller breda och kompletta byråtjänsterbjudanden inom Branding & Design, Investor Relations, PR, Publishing, Employee Relations och webblösningar. Inom IR-området är Intellecta Communication bland annat en marknadsledande rådgivare och producent av årsredovisningar. För ett flertal kunder har uppdragen utvecklats till att omfatta flera delar av Intellecta Communications totala tjänsteutbud. Bland sådana kunder kan nämnas Green Cargo, Invest in Sweden Agency och Skandia Liv. Inom webbområdet har ett ramavtal tecknats med Robur avseende webbutveckling. InfoLog Nettoomsättningen uppgick till 236,7 (246, MSEK och rörelseresultatet till 6,3 (1, MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,7 (0,5) procent. Rörelseresultatet för föregående år belastades med omstruktureringskostnader om 7,8 MSEK. Affärsområdet InfoLog har påverkats negativt av digitaltryckverksamheten som genererat förluster under perioden. Med den handlingsplan vi arbetar efter i form av omstrukturering av verksamheten Nettoomsättning fördelad per affärsområde 2005/ /05 36% 34% 64% 66% Communication InfoLog Rörelsens intäkter, MSEK * 02/03 03/04 04/05 05/ Utfall Utfall per kvartal, per kvartal vänster axel Rullande Rullande tolv månader tolv månader, höger axel * Korrigering för avyttrade enheter har ej skett av tidigare perioder.

3 kommer digitaltryckverksamheten för innevarande fyramånadersperiod som avslutas den 31 december att generera ett nollresultat. För de mer högförädlade kunderbjudandena inom InfoLog är lönsamheten och tillväxten fortsatt god. I de fall där kunderna endast efterfrågar tryck som enskild produkt har efterfrågan ökat men prispressen är bestående. Intellecta har som ett av tre företag under det fjärde kvartalet tecknat ett ramavtal med Försäkringskassan och PPM avseende produktionstjänster för tryckt material. Avtalet, som initialt löper över två år, har nu börjat generera uppdrag. Intellecta Finanstryck, som är den ledande svenska leverantören av formgivning, tryck och distribution av aktiemarknadsprospekt har haft en fortsatt gynnsam utveckling. Ett strategiskt samarbetsavtal har ingåtts med Intra- Links, som är världsledande inom säkra digitala arbetsytor vid bland annat M&A-transaktioner. Avtalet innebär att Intellecta stärker erbjudandet till finans- och företagskunder på den skandinaviska marknaden. Bland nya tryckkunder kan nämnas uppdraget att producera Nissans förar- och servicemanualer för den nordiska marknaden. Uppdraget omfattar översättning, originalproduktion, tryck och distribution. funktionsåtagande för swedbank Intellecta har tecknat avtal med Swedbank om att överta ansvaret för deras produktion, lagerhållning och distribution av tryckt material. Samarbetet, som inleddes , intensifierades i och med namnbytet från FöreningsSparbanken till Swedbank i september moderbolaget Intäkterna uppgick till 28,0 (23,3) MSEK och resultatet efter finansnetto till 36,6 ( 6,8) MSEK. I resultatet ingår utdelningar från dotterbolagen med 30,4 MSEK, reavinst vid försäljning av dotterbolaget Ljungbergs med 26,1 MSEK samt en avsättning om 7,1 MSEK för den f.d. koncernchefen. Som en del av uppgörelsen med den f.d. koncernchefen har Intellecta återköpt köpoptioner utställda på B-aktier ägda av Intellecta. Återköpet av optionerna har inte medfört någon resultateffekt, men det egna kapitalet minskade med 0,3 MSEK. Resultatet efter finansnetto exklusive utdelningar, reavinst och avsättningar uppgick till 12,8 ( 6,8) MSEK. I resultatet ingår en reaförlust om 8,6 MSEK efter en intern överlåtelse av fastigheten i Solna till annat bolag inom koncernen. Reaförlusten har balanserats upp med upplösning av ackumulerade överavskrivningar för fastigheten uppgående till motsvarande belopp om 8,6 MSEK vilket har redovisats som en bokslutsdisposition per den 31 augusti Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till totalt 50,6 (17, MSEK varav outnyttjad checkräkningskredit 22,0 (17, MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 17,3 (24, MSEK. antal medarbetare Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 312 (318) varav 37 i Danmark. investeringar Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 8,7 (30, MSEK varav finansiell leasing utgjordes av 2,1 (6,9) MSEK. koncernens likvida medel och finansiella ställning Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till totalt 67,2 (30, MSEK, varav 22,0 (17, MSEK i outnyttjad checkräkningskredit. Checkräkningskrediten uppgår totalt till 22,0 (22,0) MSEK. Den stärkta likviditeten hänför sig i första hand till köpeskillingen för det avyttrade dotterbolaget Ljungbergs. Av köpeskillingen har 24,7 MSEK placerats i räntebärande papper och resten av köpeskillingen har använts för amortering av checkräkningskrediten. Koncernens räntebärande skulder var vid periodens slut 42,7 (53, MSEK, en minskning med 20 procent jämfört med föregående år. Minskningen är främst en effekt av att skulden på checkräkningskontot har amorterats ned. Nettot av räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar uppgick per den 31 augusti 2006 till en nettofordran om 2,4 MSEK jämfört med förra årets nettoskuld om 40,2 MSEK, en minskning av nettoskulden med 42,6 MSEK jämfört med förra året. Nettoskuldsättningsgraden har därmed minskat till att vara negativ (0,34). Räntebärande skulder inkluderar finansiell leasing om 25,5 (29, MSEK. Soliditeten uppgick per den 31 augusti till 54 (46) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,1 (3,6) MSEK varav kassaflödet från avyttrad verksamhet svarade för 37,8 ( 0,5) MSEK. Koncernens justerade egna kapital uppgick till 146,5 (117,9) MSEK varav minoritetens andel utgjordes av 4,9 (4,0) MSEK. resultatprognos för 2005/06 I rapporten för det första kvartalet, som publicerades den 21 december 2005, lämnades en prognos om att resultatet för tolvmånadersperioden 1 september 2005 till 31 augusti 2006 förväntas överstiga resultatet efter finansnetto för räkenskapsåret 2000/01, vilket uppgick till 16,7 MSEK. I halvårsrapporten för perioden september 2005-februari 2006 lämnade styrelsen en resultatprognos om att koncernens resultat efter finansnetto, inklusive reavinsten vid den genomförda avyttringen av Ljungbergs och den påbörjade avyttringen av fastigheten i Solna samt avsättning för den f.d. koncernchefen, bedömdes uppgå till cirka 50 MSEK. Försäljning av fastigheten slutfördes först i oktober månad. Med beaktande av fastighetsförsäljningen, som gav en reavinst på ca 19,5 MSEK, uppgår det sammanlagda resultatet före skatt, inkl. resultatet från avyttrade verksamheter per den 31 augusti 2006, till ca 55 MSEK. Rörelseresultat, MSEK * /03 03/04 04/05 05/ Utfall Utfall per kvartal, per kvartal vänster axel Rullande tolv tolv månader, höger axel * Exkl jämförelsestörande poster. Korrigering för avyttrade enheter har ej skett av tidigare perioder. 12 mån sep-aug 12 mån sep-aug MSEK 2005/ /05 Communication Nettoomsättning 132,7 127,4 Rörelseresultat 10,5 7,9 Rörelsemarginal, % 7,9 6,2 Antal anställda, medelantal InfoLog Nettoomsättning 236,7 246,2 Rörelseresultat 6,3 1,2 Rörelsemarginal, % 2,7 0,5 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande 9,0 Rörelsemarginal, 3,6 Antal Rörelseresultatet anställda, medelantal avser Nettoomsättning rörelseresultat före fördelad goodwillavskrivningar på marknader och exkl. geografiska jämförelsestörande poster. Sverige 316,7 317,8 Danmark 56,4 56,1 Redovisas efter eliminering av koncernförsäljning InfoLog redovisas exkl avyttrad verksamhet. Dotterbolaget Bröderna Ljungberg Tryckeri AB avyttrades

4 händelser efter periodens utgång Koncernchef Vid dagens styrelsesammanträde utnämndes tf koncernchef Richard Ohlson till koncernchef för Intellecta AB (publ). Nordisk chef Peter Bysted, vd för kommunikationsföretaget Bysted A/S i Köpenhamn, har per den 1 oktober 2006 utnämnts till nordisk chef för affärsområdet Communication inom Intellectakoncernen. Utnämningen är ett led i Intellectas nordiska strategi att stärka kunderbjudandet inom kommunikationsrådgivning i Sverige, Danmark och Norge. En av Peter Bysteds första uppgifter som nordisk chef blir att etablera en verksamhet i Norge. Förvärv av strategi- och varumärkeskonsultföretaget Rewir. Intellecta förvärvade per den 1 oktober procent av aktierna i Rewir, ett ledande företag inom strategi- och varumärkesrådgivning. Bolaget omsätter ca 25 MSEK med 15 anställda. Rewir hjälper företag, myndigheter och organisationer att utveckla sina varumärken utsågs Rewir till Årets varumärkesbyrå i tidningen Resumés kundundersökning och vann samma år Dagens Industris och Regis stora kundundersökning Årets Byrå avseende byråer i alla kategorier. Intellecta har genom förvärvet ytterligare stärkt sin ledande marknadsposition inom corporate communication, som Intellectas byråföretag Intellecta Communication och Bysted byggt upp i Sverige och Danmark. Förvärvet beräknas skapa en rad nya affärsmöjligheter för Intellecta. Förvärvet av Rewir omfattar en kontantdel, aktier (ägda av Intellecta AB, varför ingen utspädningseffekt uppstår) och en resultatbaserad del som löper över tre år räknat från tillträdesdagen. Förvärvet förväntas påverka Intellectas vinst per aktie positivt senast under verksamhetsåret Intellectas innehav av egna aktier av serie B minskar med anledning av förvärvet av Rewir med st till st. Försäljning av fastighet I syfte att frigöra kapital för fortsatt utveckling och expansion av kärnaffärerna affärskommunikation och publicering, har styrelsen, som tidigare meddelats, beslutat att avyttra Intellectas fastighet i Solna. I fastigheten bedriver Intellecta Tryckindustri, ett av bolagen inom InfoLog, sedan många år verksamhet. Försäljningen slutfördes den 18 oktober. Köpeskillingen uppgick till 40 MSEK och innebär en reavinst på ca 19,5 MSEK. Efter denna fastighetsförsäljning äger Intellecta inte längre några fastigheter. utsikter för återstående period av 2006, september-december Intellecta räknar med en fortsatt positiv utveckling av verksamheten under den återstående delen av innevarande räkenskapsår. omläggning av räkenskapsår Bolagsstämman den 21 december 2005 fattade beslut om att Intellectas räkenskapsår ska läggas om till kalenderår. Detta innebär att räkenskapsåret 2005/06 förlängs med fyra månader och omfattar perioden 1 september december nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké lämnas den 21 februari redovisningsprinciper Från och med den 1 september 2005 upprättar Intellecta koncernredovisningen i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting och Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Moderbolagets redovisning upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper, som tillämpats i den senaste årsredovisningen, har förändrats till följd av tillämpningen av IAS-förordningen. I enlighet med IAS-förordningen, som antogs av EU 2002, föreskrivs att börsnoterade företag inom den Europeiska Unionen från och med år 2005 skall tillämpa internationella redovisningsstandarder, IFRS, i sin koncernredovisning. Enligt övergångsreglerna har jämförelseåret 2004/05 redovisats enligt de nya redovisningsprinciperna. För tidigare perioder har ingen omräkning skett. IAS 39 Finansiella instrument tillämpas från och med den 1 september 2005 och är undantaget från kravet på omräkning av jämförelseåret. Övergången till denna rekommendation har inte haft någon påverkan på koncernens finansiella rapportering. Intellecta har under året placerat en del av likvida medel i räntebärande värdepapper som redovisas enligt IAS 39/32 investments held to maturity. Tillgångarna redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden vilket innebär att periodisering görs så att en konstant förräntning erhålles. Därutöver finns kundfordringar, leverantörsskulder och därmed jämförbara poster som kan klassificeras som finansiella instrument. Effekten av omräkningen av resultatet för tolvmånadersperioden och helåret 2004/05 redovisas under tabellerna Övergång till rapportering i enlighet med IFRS. För Intellectas del består omräkningen av återläggning av avskrivningar på goodwill och ändrad redovisning av minoritetsintresse. Effekterna av övergången till IFRS redovisas även i bolagets årsredovisning 2004/05 på sidorna Försäljningen av dotterbolaget Ljungbergs skedde under tredje kvartalet vilket innebär att resultatet från denna verksamhet samt försäljningen redovisas separat i resultaträkningen under rubriken Resultat från avyttrad verksamhet. Tillämpningen av IFRS 5 har ingen annan inverkan på tidigare finansiella rapporter än en ändring i presentationen av resultat och kassaflöden från avvecklade verksamheter. Effekterna av övergången till IFRS som redovisas i denna delårsrapport är preliminära och baserade på nu gällande IFRS och tolkningar därav. Dessa kan dock komma att ändras fram till den 31 december 2006 med återföljande påverkan på rapporterade belopp. Checkräkningskrediten redovisas fr o m den 1 september 2005 som en kortfristig skuld istället för som en långfristig. Intellectas redovisningsprinciper har i övrigt varit oförändrade gentemot den senaste årsredovisningen. Liksom föregående år har bolaget inte erhållit någon information från Alecta som möjliggör redovisning av förmånsbestämd pensionsplan enligt IAS 19. ITP-planen redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 25 oktober 2006 Intellecta AB (publ) Richard Ohlson koncernchef

5 Resultaträkning för koncernen 3 mån 3 mån 12 mån 4) 12 mån 4) Juni-aug Juni-aug Sep-aug Sep-aug Belopp i KSEK 2005/ / / /05 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränta och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 4) Resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avyttrad verksamhet 3) Resultat varav minoritetens andel varav aktieägarnas andel Resultat per aktie, se rapportens sista sida Varav intäktsförd negativ goodwill 435 Inkluderar engångsposter MSEK 0,6 7,1 7,8 3) Inkluderar engångsposter MSEK 0,1 1,5 26,1 6,5 4) Innevarande räkenskapsår är förlängt med 4 månader och omfattar perioden 1 september 2005 till 31 december Föregående räkenskapsår avslutades per 31 augusti Balansräkning för koncernen Tillgångar 4) under Belopp i KSEK försäljning Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Tillgångar under försäljning 4) Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder 3) Varav goodwill, MSEK 66,0 66,0 Varav minoritetsintresse, MSEK 4,9 4,0 3) Varav räntebärande skulder, MSEK 42,7 53,2 4) Avser koncernens fastighet i Solna, Instrumentet 1. I samband med internförsäljning av fastigheten har ackumulerade överavskrivningar om 8,6 MSEK lösts upp.

6 Förändring av koncernens eget kapital Belopp i KSEK Ingående eget kapital Justering till IFRS regler Ingående eget kapital enligt IFRS regler Effekt av övergång till RR29/IAS Premie för teckningsoptioner 250 Minoritetsandel i förvärvat bolag Icke eliminerat EK i sålt dotterbolag Utdelning till minoritet i dotterbolag Omräkningsdifferens Periodens resultat Summa eget kapital Avser återläggning av avskrivningar på goodwill och ändrad redovisning av minoritetsintresse. Se vidare avsnittet Övergång till rapportering i enlighet med IFRS Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen 12 mån 12 mån Belopp i KSEK 2005/ /05 Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från avyttrad verksamhet Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Summa kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel i avyttrad verksamhet Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal 12 mån 12 mån Sep-aug Sep-aug 2005/ /05 Rörelsemarginal, % 1,7 neg Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 10,4 30,2 Disponibla likvida medel, MSEK 67,2 30,2 Soliditet % Skuldsättningsgrad, ggr 0,02 0,34 Räntabilitet på sysselsatt kapital % 3) 20,8 neg Räntabilitet på eget kapital % 3) 24,4 neg Medelantal anställda Rörelsemarginal och Medelantal anställda avser kvarvarande verksamheter Disponibla likvida medel inkluderar outnyttjad checkräkningskredit och kortfristiga placeringar. Vid beräkning av skuldsättningsgrad används nettoskuldsättning, räntebärande skulder med avdrag för likvida medel. Räntabiliteten har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden. Räntabiliteten har beräknats på resultat inklusive avyttrad verksamhet

7 Data per aktie 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån Juni-aug Juni-aug Sep-aug Sep-aug 2005/ / / /05 Resultat per aktie före utspädning 0,90 0,15 8,00 0,60 varav i kvarvarande verksamheter 0,95 0,85 0,55 0,00 varav i avyttrad verksamhet 0,05 1,00 7,45 0,60 Eget kapital per aktie 35,05 28,20 35,05 28,20 Antal aktier vid periodens slut Antal aktier, genomsnitt exkl. återköpta egna aktier Balansdagens kurs Resultat per aktie är beräknad på aktieägarnas andel av periodens resultat Då relationen mellan aktuell börskurs och lösenpris för utestående optionsprogram är sådan att teckning inte kan förväntas bli lönsam har bolaget bedömt att någon utspädningseffekt ej förväntas uppkomma. Intäkter och resultat för koncernen, kvartalsfördelat 2005/ / /04 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Rörelsens intäkter 104,4 103,1 124,1 70,0 401,6 101,2 97,3 132,6 81,5 412,6 84,3 80,4 109,4 72,2 346,3 Rörelseresultat 3,9 2,8 16,8 5,3 18,2 1,4 1,0 16,0 5,3 11,1 0,2 4,7 9,6 4,0 1,1 Finansiella poster 0,1 0,6 0,5 0,1 1,3 0,5 0,5 0,1 0,4 1,3 0,4 0,4 0,3 0,6 1,7 Resultat efter finansiella poster 3,8 2,2 16,3 5,4 16,9 0,9 1,5 16,1 5,7 9,8 0,2 5,1 9,3 4,6 0,6 Jämförelsestörande poster 18,9 0,1 19,0 0,6 14,6 0,9 14,3 2,9 2,9 Resultat efter finansiella poster inkljämförelsestörande poster 3,8 2,2 35,2 5,3 35,9 0,3 16,1 16,1 4,8 4,5 0,2 5,1 9,3 1,7 2,3 exklusive jämförelsestörande poster varav avskrivn koncerngoodwill 1,1 1,1 1,1 1,1 4,4 Intäkter och resultat för koncernen, kvartalsfördelat Exklusive avyttrad verksamhet 2005/ /05 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 kv 1 kv 2 kv 3 kv4 Rörelsens intäkter 95,1 94,3 120,8 70,0 380,2 90,5 89,7 122,5 73,2 375,9 Rörelseresultat 1,5 1,3 15,8 5,3 13,3 0,9 0,5 13,7 7,3 7,8 Finansiella poster 0,1 0,6 0,5 0,1 1,3 0,5 0,5 0,1 0,4 1,3 Resultat efter finansiella poster 1,4 0,7 15,3 5,4 12,0 0,4 0,0 13,8 7,7 6,5 Resultat från avyttrad verksamhet 2,4 1,5 27,0 0,1 31,0 0,3 9,3 2,3 3,5 3,2 Jämförelsestörande poster 7,1 7,1 0,4 6,8 0,6 7,8 Resultat efter finansiella poster inkl jämförelsestörande poster 3,8 2,2 35,2 5,3 35,9 0,3 16,1 16,1 4,8 4,5 exklusive jämförelsestörande poster i kvarvarande verksamhet Intellecta AB (publ), org.nr , Birger Jarlsgatan 57 B, Box 19063, Stockholm, Tel: Fax: ,

8 övergång till rapportering i enlighet med ifrs Resultaträkning för koncernen justerad till IFRS Rap 04/05 IFRS 04/05 Rap 04/05 IFRS 04/05 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån Juni-aug Justering Juni-aug Sep-aug Justering Sep-aug 2004/05 enl IFRS 2004/ /05 enl IFRS 2004/05 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränta och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Resultat varav minoritetens andel varav aktieägarnas andel Goodwillavskrivning ingår med varav koncerngoodwill varav intäktsförd negativ goodwill Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,15 0,30 0,15 1,75 1,15 0,60 Resultat per aktie är beräknad på aktieägarnas andel av periodens resultat Balansräkning vid övergång till IFRS 1 september 2004 Balansräkning vid övergången till IFRS, den 1 september 2004, överensstämmer i sin helhet med balansräkningen per 31 augusti Minoritetsintresse om 2,528 KSEK uppkom vid företagsförvärv den 1 oktober Balansräkning för koncernen justerad till IFRS Rap 04/05 Justering IFRS 04/05 Belopp i KSEK enl IFRS Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Kapital och reserver som kan hänföras till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Bundet eget kapital Fritt eget kapital Minoritetsintresse Summa eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Varav goodwill, MSEK 61,1 66,0

niomånadersrapport intellecta niomånadersrapport 1 september 2005 31 maj 20065

niomånadersrapport intellecta niomånadersrapport 1 september 2005 31 maj 20065 intellecta niomånadersrapport delårsrapport 1 september 2005 31 maj 20065 niomånadersrapport Rörelsens intäkter ökade till 104,2 310,2 (101,2) (302,7) MSEK Rörelseresultatet ökade till med 4,047 (0,8)

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

bokslutskommuniké intellecta sextonmånadersrapport 1 september 2005 31 december 2006, 16 månader

bokslutskommuniké intellecta sextonmånadersrapport 1 september 2005 31 december 2006, 16 månader intellecta sextonmånadersrapport september 2005 3 december 2006, 6 månader bokslutskommuniké september 2006 3 december 2006, 4 månader - Rörelsens intäkter 47,7 (26, MSEK, en tillväxt på 7 procent - Ett

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

kvartalsrapport stark öppning på det nya året intellecta kvartalsrapport 1 september november 2005

kvartalsrapport stark öppning på det nya året intellecta kvartalsrapport 1 september november 2005 intellecta kvartalsrapport september 005 0 november 005 kvartalsrapport stark öppning på det nya året Rörelsens intäkter ökade till 0, (0,) MSEK Rörelseresultatet ökade till,0 (0,8) MSEK Resultatet efter

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Intellecta. intellecta halvårsrapport 1 september februari 2004

Intellecta. intellecta halvårsrapport 1 september februari 2004 intellecta halvårsrapport 1 september 23 29 februari 24 * Rörelsens intäkter uppgick till 164,7 (173,2) msek * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 2,3 ( 9,5) msek * Resultat efter finansnetto 5,3

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer