Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8) MSEK, +250 % Resultat efter skatt exkl fastighetsförsäljningar 63,4 (42,8) MSEK, +48 % Resultatet per aktie efter split 28,21 (8,07) SEK, +250 % Resultat per aktie efter split exkl fastighetsförsäljningar 11,96 (8,07) SEK, +48 % Eget kapital per aktie efter split 69,23 (44,00) SEK Fjärde kvartalet 2007 Kvartal 4 nettoomsättningen 274,4 (159,6) MSEK, rörelseresultatet 25,8 (22,5) MSEK, resultatet efter skatt 18,8 (17,2) MSEK och resultatet per aktie efter split 3,55 (3,24) SEK. Exklusive fastighetsförsäljningar resultat efter skatt 20,2 (17,2) MSEK och resultat per aktie efter split 3,81 (3,24) SEK Utdelning Styrelsen föreslår ordinarie utdelning 4,50 (3,00) SEK per aktie, +50 %, samt extra utdelning 5,00 SEK, totalt 9,50 SEK ACAP Invest AB (publ) Studentgatan 6, S Malmö, Tfn , Fax E-post Hemsida Org nr

2 Bokslutskommuniké januari december 2007 Verksamhetsrapport Året i korthet Året har varit händelserikt med flera nya förvärv som har lett till att omsättningen i ACAP Invest nu närmar sig 1 miljard kronor. Resultatutvecklingen har också varit positiv och orderingången är fortsatt stark, koncernen går därmed in i 2008 med det bästa orderläget någonsin. Namnbytet från Active Capital AB till ACAP Invest AB genomfördes i maj efter beslut av årsstämman. Årsstämman godkände även en split av ACAP-aktien som genomfördes den 15 juni Detta medförde att för 1 gammal aktie erhölls 2 nya. Under 2007 genomfördes fyra förvärv av nya bolag, varav två utgör nya affärsområden inom koncernen. Den snabba tillväxten genom förvärv har möjliggjort att omsättningen 2007 har ökat med 59 procent till 863,5 MSEK, medan rörelseresultatet har ökat med 33 procent till 84,8 MSEK. DISAB Vacuum Technology AB (DISAB) förvärvades i februari DISAB är verksamt inom utveckling, tillverkning och försäljning av vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. DISAB definierades som ett nytt affärsområde inom ACAP Invest. Sonesson Inredningar AB tillträdde i maj 2007 Form o Miljö Sweden AB och i augusti 2007 Sälgströms Inredningar AB. Form o Miljö bedriver utveckling och försäljning av möbler och inredning till främst utbildningssektorn. Sälgströms bedriver tillverkning och försäljning av förvaringsskåp till skolor, arbetsplatser och offentliga miljöer. TPS Termiska Processer AB (TPS) tillträddes i september TPS är bland de världsledande inom förbrännings- och rökgasreningsanläggningar för biobränslen. TPS definierades som ett nytt affärsområde inom ACAP Invest. ACAP Invest sålde under året sina fastighetsförvaltande dotterbolag, Sonesson Inredningar Fastighets AB och DISAB Fastighets AB, till Active Properties AB. De avyttrade bolagen äger sex av koncernens elva industrianläggningar. Fastigheterna hyrs tillbaka på 15- årskontrakt. Överlåtelserna innebar ett likviditetstillskott om 125,0 MSEK och en reavinst om 89,2 MSEK, motsvarande 16,83 SEK per ACAP-aktie efter split. Reavinsterna och det stora likviditetstillskottet har skapat en stark ekonomisk ställning och plattform inför framtida investeringar. Koncernen fjärde kvartalet Jämfört med samma period föregående år har omsättning och resultat förbättrats. Omsättningen steg till 274,4 MSEK medan rörelseresultatet uppgick till 25,8 MSEK, vilket innebar en ökning med 72 respektive 15 procent. Resultatet per aktie efter split steg med 10 procent till 3,55 SEK. Resultat per aktie efter split och exklusive fastighetsförsäljningar steg med 17 procent till 3,81 SEK. SONO fortsätter att visa goda resultat med fortsatt omsättningsökning. Samordningsvinsterna med de nya enheterna faller huvudsakligen in från och med Nettot av avskrivningar och hyresbetalningar avseende de tidigare ägda industrifastigheterna innebar ökade kostnader på rörelseresultatnivå om 2,4 MSEK fjärde kvartalet och 5,5 MSEK på årsbasis.

3 Bokslutskommuniké januari december 2007 DISAB, som tillträddes i februari 2007, bidrog under fjärde kvartalet med 4,0 MSEK i rörelseresultat. Med rekordhög orderstock förväntar vi att årets positiva trend både avseende omsättning och resultat kommer att fortsätta. Cetec har haft ett otillfredsställande resultat. Ytterligare åtgärder för att vända resultatet har genomförts. Efterfrågan i branschen bedöms ligga kvar på oförändrat hög nivå. MW Security hade ett svagare fjärde kvartal än förväntat, detta på grund av lägre orderingång i Storbritannien. Vi bedömer nedgången som tillfällig och konstaterar med tillfredsställelse ökad efterfrågan på bland annat den ryska marknaden. TPS som tillträddes i september utgör ett nytt affärsområde inom ACAP Invest. Organisations- och strukturförändringar har påbörjats, vilket kommer att få effekter först under nästa år. Efter en konsolideringsfas avser vi att rusta TPS för framtida internationell expansion inom den snabbt växande bioenergimarknaden. Koncernens finansiella ställning Per den 31 december uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 30,4 (22,0) MSEK. Utöver likvida medel fanns outnyttjade checkkrediter om 76,0 (53,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 53,1 (51,7) procent. Eget kapital uppgick till 366,8 (233,1) MSEK, motsvarande 69,23 (44,00) SEK per aktie efter split. Nettoskulden, inklusive pensionsskulder, uppgick till 23,7 (16,1) MSEK. Investeringar i koncernen Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till -20,7 (35,5) MSEK. Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1,1 (1,7) MSEK. Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 16,6 (15,5) MSEK. Inklusive leasingobjekt uppgick bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar till 23,8 (24,6) MSEK. Bruttoinvesteringarna avseende förvärv av företag uppgick till 78,3 (20,2) MSEK. Avyttringar avseende företag uppgick till 116,4 (0,1) MSEK. Medarbetare i koncernen Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 525 (377). Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen uppgick under året till 6,2 (5,4) MSEK och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till 194,0 (104,1) MSEK. Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,2 (0,0) MSEK. Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 62,0 (14,7) MSEK, varav 62,0 (14,7) MSEK avser förvärv av företag. Avyttringar av företag uppgick till 86,2 (0,0) MSEK. Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till 3,3 (7,7) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och skulder förbättrades under perioden med 135,0 (-97,5) MSEK.

4 Bokslutskommuniké januari december 2007 Soliditeten uppgick till 81,9 (62,4) procent. Risker och osäkerhetsfaktorer Inga väsentliga förändringar av moderbolagets och koncernens risker och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. För detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer se not 32 i årsredovisningen för Transaktioner med närstående I juni sålde ACAP Invest sitt fastighetsförvaltande dotterbolag Sonesson Inredningar Fastighets AB till Active Properties AB. Fastigheterna hyrs tillbaka på 15-årskontrakt. Överlåtelsen innebar en reavinst om 81,4 MSEK. I september sålde DISAB sitt fastighetsförvaltande dotterbolag DISAB Fastighets AB till Active Properties AB. Fastigheterna hyrs tillbaka på 15-årskontrakt. Överlåtelsen innebar en reavinst om 7,8 MSEK. ACAP Invest-koncernen har under 2007 betalt totalt 8,2 MSEK i hyra till Active Properties AB avseende ovan nämnda fastigheter. Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång. Redovisningsprinciper Koncernen redovisar enligt International Financial Reporting Standards IFRS. Bokslutskommunikén är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén som i senaste årsredovisningen. Moderbolaget redovisar enligt RR 32 Redovisning för juridiska personer. Moderbolaget följer även årsredovisningslagen där nya regler i ÅRL 9:5 kräver att bokslutskommunikén ska innehålla uppgifter om moderbolagets räkenskaper. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår ordinarie utdelning om 4,50 (f å 3,00 efter justering för split) SEK per aktie. Därutöver föreslår styrelsen en extra utdelning om 5,00 SEK per aktie. Årsredovisning och årsstämma Årsredovisningen beräknas bli publicerad under vecka 16 och kommer att distribueras till samtliga aktieägare med ett innehav uppgående till minst 50 aktier. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida Årsstämman äger rum tisdagen den 29 april kl på Hotell Scandic S:t Jörgen i Malmö. Utsikter för 2008 Vi förväntar ett framgångsrikt Orderläget är starkt och vi kan inte se något mönster i orderingången som pekar på svagare efterfrågan. Koncernen har en mycket stark finansiell ställning och står väl rustad om en nedgång i ekonomin skulle komma senare under året. Ytterligare förvärv står på önskelistan för 2008.

5 Bokslutskommuniké januari december 2007 Kommande rapporttillfällen Årsstämma Delårsrapport 3 mån Delårsrapport 6 mån Delårsrapport 9 mån Bokslutskommuniké 2008 Malmö den 8 februari 2008 ACAP INVEST AB (publ) Thomas Bolmgren Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För mer information, kontakta: Thomas Bolmgren, VD, Tfn

6 Bokslutskommuniké januari december 2007 RESULTATRÄKNINGAR KONCERNEN 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån (MSEK) okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Not Nettoomsättning 274,4 159,6 863,5 542,9 Kostnad för sålda varor -174,2-94,7-547,1-334,0 Bruttoresultat 100,2 64,9 316,4 208,9 Försäljningskostnader -33,9-23,7-111,8-76,2 Administrativa kostnader -42,0-21,4-119,7-70,8 Forsknings- och utvecklingskostnader -3,9-0,9-7,5-2,9 Övriga rörelseintäkter 1 8,1 5,2 14,2 10,2 Övriga rörelsekostnader 2-2,7-1,6-6,8-5,3 Rörelseresultat 25,8 22,5 84,8 63,9 Finansiella intäkter 3 1,8 0,7 93,1 1,2 Finansiella kostnader -2,0-1,3-7,1-7,6 Finansnetto -0,2-0,5 86,0-6,4 Resultat före skatt 25,6 22,0 170,9 57,5 Skatt -6,8-4,8-21,4-14,7 Resultat efter skatt 18,8 17,2 149,5 42,8 Antal aktier (tusental), före split Antal aktier (tusental), efter split Resultat per aktie före split, SEK 7,10 6,48 56,42 16,14 Resultat per aktie efter split, SEK 3,55 3,24 28,21 8,07 Resultat per aktie före split, exkl fastighetsförsäljningar, SEK 7,61 6,48 23,92 16,14 Resultat per aktie efter split, exkl fastighetsförsäljningar, SEK 3,81 3,24 11,96 8,07 Avskrivningar som ingår i rörelseresultatet -5,3-4,1-18,2-16,2 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 31,1 26,6 103,0 80,1 BALANSRÄKNINGAR KONCERNEN 31-dec 31-dec (MSEK) Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 5 143,2 70,1 Materiella anläggningstillgångar 90,1 105,9 Förvaltningsfastigheter 0,0 0,0 Övriga anläggningstillgångar 59,8 52,1 Summa anläggningstillgångar 293,1 228,1 Varulager 169,5 99,1 Kortfristiga fordringar 198,3 101,9 Likvida medel 6 30,4 22,0 Summa omsättningstillgångar 398,1 223,0 SUMMA TILLGÅNGAR 691,2 451,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 366,8 233,1 Långfristiga skulder - räntebärande 83,2 77,6 Långfristiga skulder - ej räntebärande 5,8 6,2 Uppskjuten skatteskuld 21,8 19,1 Summa långfristiga skulder 110,8 102,8 Kortfristiga skulder - räntebärande 18,4 8,0 Kortfristiga skulder - ej räntebärande 195,2 107,1 Summa kortfristiga skulder 213,6 115,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 691,2 451,1

7 Delårsrapport januari december 2007 KASSAFLÖDESANALYSER KONCERNEN 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån (MSEK) okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Not Resultat efter finansiella poster 25,6 22,0 170,9 57,5 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 7,9 8,1-70,2 20,0 Betald inkomstskatt 1,3 1,0-16,3-2,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 34,9 31,1 84,3 75,4 förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital -4,7 4,7-87,7-6,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 30,2 35,8-3,4 69,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7,0-5,7 20,7-35,5 Operativt kassaflöde 23,2 30,1 17,3 33,8 Upptagna lån / Amortering -9,4-20,7 6,6-12,5 Utbetald utdelning 0,0 0,0-15,9-10,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9,4-20,7-9,3-23,1 Periodens kassaflöde 13,8 9,4 8,0 10,7 Likvida medel vid periodens början 16,5 12,7 22,0 11,6 Kursdifferens likvida medel 0,0-0,1 0,3-0,3 Likvida medel vid periodens slut 30,4 22,0 30,4 22,0 EGET KAPITAL KONCERNEN 12 mån 12 mån (MSEK) jan - dec jan - dec Ingående balans 233,2 262,8 Periodens resultat 149,5 42,8 Utdelning kontant -15,9-10,6 Utdelning av rörelsen Soft Center 0,0-61,8 Utgående balans 366,7 233,2 Omräkningsreserv IB 0,0 0,1 Periodens förändring 0,1-0,2 Omräkningsreserv UB 0,1 0,0 Utgående balans inklusive omräkningsreserv 366,8 233,1 NYCKELTAL 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Nettoomsättning, MSEK 274,4 159,6 863,5 542,9 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 31,1 26,6 103,0 80,1 Marginal före avskrivningar (EBITDA), % 11,3 16,7 11,9 14,8 Rörelseresultat (EBIT), MSEK 25,8 22,5 84,8 63,9 Rörelsemarginal (EBIT), % 9,4 14,1 9,8 11,8 Avkastning på totalt kapital, % 31,2 11,6 Avkastning på operativt kapital, % 26,5 16,4 Avkastning på eget kapital, % 49,8 17,2 Soliditet, % 53,1 51,7 DATA PER AKTIE * 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Antal aktier (tusental) Resultat per aktie, SEK 3,55 3,24 28,21 8,07 Resultat per aktie exkl fastighetsförsäljningar, SEK 3,81 3,24 11,96 8,07 Eget kapital per aktie, SEK 69,23 44,00 Börskurs B-aktie vid periodens slut, SEK 120,00 84,75 Börsvärde vid periodens slut, MSEK 635,8 449,0 * Samtlig data per aktie justerad för split genomförd per

8 Delårsrapport januari december 2007 RESULTATRÄKNINGAR MODERBOLAGET 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån (MSEK) okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Not Nettoomsättning 1,6 1,1 6,2 5,4 Bruttoresultat 1,6 1,1 6,2 5,4 Administrativa kostnader -1,5-2,7-6,0-7,0 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga rörelsekostnader 0,0-0,1-0,1-0,1 Rörelseresultat 0,1-1,6 0,2-1,8 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 23,6 83,5 193,1 107,0 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 0,0 0,1 0,0 0,1 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1,9 0,9 5,8 4,7 Räntekostnader och liknande resultatposter -0,9-2,4-5,1-5,9 Resultat efter finansiella poster 24,6 80,5 194,0 104,1 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat före skatt 24,6 80,5 194,0 104,0 Skatt 0,6 0,9 0,6 0,9 Resultat efter skatt 25,2 81,4 194,6 104,9 Avskrivningar som ingår i rörelseresultatet 0,0 0,0-0,1-0,1 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 0,1-1,6 0,3-1,7 BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAGET 31-dec 31-dec (MSEK) Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,0 Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,1 Finansiella anläggningstillgångar 380,9 346,7 Summa anläggningstillgångar 381,1 346,8 Kortfristiga fordringar 125,2 37,2 Kassa och bank 11,3 8,0 Summa omsättningstillgångar 136,5 45,1 SUMMA TILLGÅNGAR 517,6 391,9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 424,0 244,5 Obeskattade reserver 0,0 0,0 Skulder till kreditinstitut 29,5 6,2 Övriga skulder 0,0 4,2 Summa långfristiga skulder 29,5 10,3 Skulder till kreditinstitut 10,0 2,0 Övriga kortfristiga skulder 54,2 135,1 Summa kortfristiga skulder 64,2 137,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 517,6 391,9 Ställda säkerheter 0,0 299,2 Ansvarsförbindelser 44,9 61,8

9 Delårsrapport januari december 2007 OMSÄTTNING OCH RESULTAT 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån PER VERKSAMHET okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec (MSEK) SONO Nettoomsättning 133,1 100,1 457,7 353,2 Rörelseresultat (EBIT) 16,6 17,9 61,3 55,2 DISAB Nettoomsättning 53,1 0,0 170,7 0,0 Rörelseresultat (EBIT) 4,0 0,0 16,7 0,0 Cetec Nettoomsättning 32,4 30,0 107,0 90,8 Rörelseresultat (EBIT) 0,7 1,7 2,7 6,0 MW Security Nettoomsättning 32,5 30,5 96,9 84,7 Rörelseresultat (EBIT) 3,0 4,5 6,5 1,0 TPS Nettoomsättning 23,8 0,0 32,5 0,0 Rörelseresultat (EBIT) 3,2 0,0 3,6 0,0 Soft Center Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 16,5 Rörelseresultat (EBIT) 0,0 0,0 0,0 9,2 Övrig verksamhet Nettoomsättning 2,0 1,4 7,9 6,9 Rörelseresultat (EBIT) 0,0-1,6 0,2-2,1 Eliminering Nettoomsättning -2,5-2,6-9,1-9,2 Rörelseresultat (EBIT) -1,6 0,0-6,2-5,4 Koncern Nettoomsättning 274,4 159,6 863,5 542,9 Rörelseresultat (EBIT) 25,8 22,5 84,8 63,9

10 Delårsrapport januari december 2007 Noter 1. Den största posten ingående i övriga rörelseintäkter om 14,2 (10,2) MSEK är valutakursvinster. 2. Den största posten ingående i övriga rörelsekostnader om -6,8 (-5,3) MSEK är valutakursförluster. 3. I finansiella intäkter ingår reavinst vid försäljning av aktierna i Sonesson Inredningar Fastighets AB med 81,4 MSEK och reavinst vid försäljning av aktierna i DISAB Fastighets AB med 7,8 MSEK. 4. Per den 15 juni 2007 genomfördes en split av ACAP-aktien. Detta medförde att för 1 gammal aktie erhölls 2 nya. Vid ingången av perioden var aktier utestående och vid utgången av perioden var således aktier utestående. Bolaget har inte utställt några finansiella instrument som innebär utspädningseffekter för befintliga aktier. 5. I immateriella anläggningstillgångar om 143,2 (70,1) MSEK ingår goodwill med 130,4 (66,3) MSEK. 6. I likvida medel inklusive kortfristiga placeringar ingår kortfristiga placeringar med 0,0 (0,0) MSEK. Förvärv av rörelse Under 2007 har koncernen förvärvat 100 procent av aktierna i DISAB Vacuum Technology AB, Form o Miljö Sweden AB, Sälgströms Inredningar AB och TPS Termiska Processer AB. Under den period som bolagen har tillhört koncernen har de tillsammans bidragit med 16,6 MSEK till koncernens resultat efter skatt. Effekter av förvärven Förvärven har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. De förvärvade nettotillgångarna i förvärv genomförda Redovisade Verkligt värde Verkligt värde under 2007 vid förvärvstidpunkten värden i justering redovisat i MSEK rörelsen/företaget koncernen Immateriella anläggningstillgångar 7,1 6,3 13,4 Materiella anläggningstillgångar 24,2 11,0 35,3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 0,0 0,0 0,0 Uppskjutna skattefordringar 0,0 11,2 11,2 Varulager 49,3-0,9 48,4 Kundfordringar och övriga fordringar 68,0-1,1 66,9 Likvida medel 3,4 0,0 3,4 Räntebärande skulder -30,7 0,0-30,7 Räntebärande skulder koncern -10,0 0,0-10,0 Uppskjutna skatteskulder -2,9-2,7-5,6 Övriga avsättningar -0,9 0,0-0,9 Leverantörsskulder och övriga skulder -110,2 0,0-110,2 Netto identifierbara tillgångar och skulder -2,8 23,9 21,1 Koncerngoodwill 63,8 Erlagd köpeskilling, kontant* 79,9 Återstående beräknad tilläggsköpeskilling 5,0 Kassa (förvärvad) 3,4 Netto kassautflöde förvärv ,5 Utbetalda tilläggsköpeskillingar för förvärv genomförda ,8 Netto kassautflöde förvärv -78,3 *Inklusive arvoden om 1,2 MSEK för juridiska och övriga tjänster hänförliga till förvärven. I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec, MW Security och TPS. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. TPS är bland de världsledande inom förbrännings- och rökgasreningsanläggningar för biobränslen.

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Oktober december 2014

Oktober december 2014 Bokslutskommuniké januari Studsvik bokslutskommuniké januari Försäljningen under kvartalet minskade till 247,8 (266,9) Mkr. I lokala valutor var minskningen 18 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättning 284 Mkr (300) Rörelseresultat 18 Mkr (12) Resultat före skatt 15 Mkr (9) Periodens resultat 7 Mkr (4) Periodens resultat per aktie före

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 212 1 oktober 31 december 212 Orderingång 15 423 (14 932) Nettoomsättning 19 69 (18 119) Resultat efter finansiella poster 1 252 (1 8) Periodens resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB är den marknadsledande specialisten på kycklingbaserade produkter baserad i Sverige, Danmark och Norge och säljer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 12 314 (18 518) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer