Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8) MSEK, +250 % Resultat efter skatt exkl fastighetsförsäljningar 63,4 (42,8) MSEK, +48 % Resultatet per aktie efter split 28,21 (8,07) SEK, +250 % Resultat per aktie efter split exkl fastighetsförsäljningar 11,96 (8,07) SEK, +48 % Eget kapital per aktie efter split 69,23 (44,00) SEK Fjärde kvartalet 2007 Kvartal 4 nettoomsättningen 274,4 (159,6) MSEK, rörelseresultatet 25,8 (22,5) MSEK, resultatet efter skatt 18,8 (17,2) MSEK och resultatet per aktie efter split 3,55 (3,24) SEK. Exklusive fastighetsförsäljningar resultat efter skatt 20,2 (17,2) MSEK och resultat per aktie efter split 3,81 (3,24) SEK Utdelning Styrelsen föreslår ordinarie utdelning 4,50 (3,00) SEK per aktie, +50 %, samt extra utdelning 5,00 SEK, totalt 9,50 SEK ACAP Invest AB (publ) Studentgatan 6, S Malmö, Tfn , Fax E-post Hemsida Org nr

2 Bokslutskommuniké januari december 2007 Verksamhetsrapport Året i korthet Året har varit händelserikt med flera nya förvärv som har lett till att omsättningen i ACAP Invest nu närmar sig 1 miljard kronor. Resultatutvecklingen har också varit positiv och orderingången är fortsatt stark, koncernen går därmed in i 2008 med det bästa orderläget någonsin. Namnbytet från Active Capital AB till ACAP Invest AB genomfördes i maj efter beslut av årsstämman. Årsstämman godkände även en split av ACAP-aktien som genomfördes den 15 juni Detta medförde att för 1 gammal aktie erhölls 2 nya. Under 2007 genomfördes fyra förvärv av nya bolag, varav två utgör nya affärsområden inom koncernen. Den snabba tillväxten genom förvärv har möjliggjort att omsättningen 2007 har ökat med 59 procent till 863,5 MSEK, medan rörelseresultatet har ökat med 33 procent till 84,8 MSEK. DISAB Vacuum Technology AB (DISAB) förvärvades i februari DISAB är verksamt inom utveckling, tillverkning och försäljning av vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. DISAB definierades som ett nytt affärsområde inom ACAP Invest. Sonesson Inredningar AB tillträdde i maj 2007 Form o Miljö Sweden AB och i augusti 2007 Sälgströms Inredningar AB. Form o Miljö bedriver utveckling och försäljning av möbler och inredning till främst utbildningssektorn. Sälgströms bedriver tillverkning och försäljning av förvaringsskåp till skolor, arbetsplatser och offentliga miljöer. TPS Termiska Processer AB (TPS) tillträddes i september TPS är bland de världsledande inom förbrännings- och rökgasreningsanläggningar för biobränslen. TPS definierades som ett nytt affärsområde inom ACAP Invest. ACAP Invest sålde under året sina fastighetsförvaltande dotterbolag, Sonesson Inredningar Fastighets AB och DISAB Fastighets AB, till Active Properties AB. De avyttrade bolagen äger sex av koncernens elva industrianläggningar. Fastigheterna hyrs tillbaka på 15- årskontrakt. Överlåtelserna innebar ett likviditetstillskott om 125,0 MSEK och en reavinst om 89,2 MSEK, motsvarande 16,83 SEK per ACAP-aktie efter split. Reavinsterna och det stora likviditetstillskottet har skapat en stark ekonomisk ställning och plattform inför framtida investeringar. Koncernen fjärde kvartalet Jämfört med samma period föregående år har omsättning och resultat förbättrats. Omsättningen steg till 274,4 MSEK medan rörelseresultatet uppgick till 25,8 MSEK, vilket innebar en ökning med 72 respektive 15 procent. Resultatet per aktie efter split steg med 10 procent till 3,55 SEK. Resultat per aktie efter split och exklusive fastighetsförsäljningar steg med 17 procent till 3,81 SEK. SONO fortsätter att visa goda resultat med fortsatt omsättningsökning. Samordningsvinsterna med de nya enheterna faller huvudsakligen in från och med Nettot av avskrivningar och hyresbetalningar avseende de tidigare ägda industrifastigheterna innebar ökade kostnader på rörelseresultatnivå om 2,4 MSEK fjärde kvartalet och 5,5 MSEK på årsbasis.

3 Bokslutskommuniké januari december 2007 DISAB, som tillträddes i februari 2007, bidrog under fjärde kvartalet med 4,0 MSEK i rörelseresultat. Med rekordhög orderstock förväntar vi att årets positiva trend både avseende omsättning och resultat kommer att fortsätta. Cetec har haft ett otillfredsställande resultat. Ytterligare åtgärder för att vända resultatet har genomförts. Efterfrågan i branschen bedöms ligga kvar på oförändrat hög nivå. MW Security hade ett svagare fjärde kvartal än förväntat, detta på grund av lägre orderingång i Storbritannien. Vi bedömer nedgången som tillfällig och konstaterar med tillfredsställelse ökad efterfrågan på bland annat den ryska marknaden. TPS som tillträddes i september utgör ett nytt affärsområde inom ACAP Invest. Organisations- och strukturförändringar har påbörjats, vilket kommer att få effekter först under nästa år. Efter en konsolideringsfas avser vi att rusta TPS för framtida internationell expansion inom den snabbt växande bioenergimarknaden. Koncernens finansiella ställning Per den 31 december uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 30,4 (22,0) MSEK. Utöver likvida medel fanns outnyttjade checkkrediter om 76,0 (53,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 53,1 (51,7) procent. Eget kapital uppgick till 366,8 (233,1) MSEK, motsvarande 69,23 (44,00) SEK per aktie efter split. Nettoskulden, inklusive pensionsskulder, uppgick till 23,7 (16,1) MSEK. Investeringar i koncernen Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till -20,7 (35,5) MSEK. Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1,1 (1,7) MSEK. Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 16,6 (15,5) MSEK. Inklusive leasingobjekt uppgick bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar till 23,8 (24,6) MSEK. Bruttoinvesteringarna avseende förvärv av företag uppgick till 78,3 (20,2) MSEK. Avyttringar avseende företag uppgick till 116,4 (0,1) MSEK. Medarbetare i koncernen Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 525 (377). Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen uppgick under året till 6,2 (5,4) MSEK och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till 194,0 (104,1) MSEK. Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,2 (0,0) MSEK. Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 62,0 (14,7) MSEK, varav 62,0 (14,7) MSEK avser förvärv av företag. Avyttringar av företag uppgick till 86,2 (0,0) MSEK. Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till 3,3 (7,7) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och skulder förbättrades under perioden med 135,0 (-97,5) MSEK.

4 Bokslutskommuniké januari december 2007 Soliditeten uppgick till 81,9 (62,4) procent. Risker och osäkerhetsfaktorer Inga väsentliga förändringar av moderbolagets och koncernens risker och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. För detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer se not 32 i årsredovisningen för Transaktioner med närstående I juni sålde ACAP Invest sitt fastighetsförvaltande dotterbolag Sonesson Inredningar Fastighets AB till Active Properties AB. Fastigheterna hyrs tillbaka på 15-årskontrakt. Överlåtelsen innebar en reavinst om 81,4 MSEK. I september sålde DISAB sitt fastighetsförvaltande dotterbolag DISAB Fastighets AB till Active Properties AB. Fastigheterna hyrs tillbaka på 15-årskontrakt. Överlåtelsen innebar en reavinst om 7,8 MSEK. ACAP Invest-koncernen har under 2007 betalt totalt 8,2 MSEK i hyra till Active Properties AB avseende ovan nämnda fastigheter. Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång. Redovisningsprinciper Koncernen redovisar enligt International Financial Reporting Standards IFRS. Bokslutskommunikén är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén som i senaste årsredovisningen. Moderbolaget redovisar enligt RR 32 Redovisning för juridiska personer. Moderbolaget följer även årsredovisningslagen där nya regler i ÅRL 9:5 kräver att bokslutskommunikén ska innehålla uppgifter om moderbolagets räkenskaper. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår ordinarie utdelning om 4,50 (f å 3,00 efter justering för split) SEK per aktie. Därutöver föreslår styrelsen en extra utdelning om 5,00 SEK per aktie. Årsredovisning och årsstämma Årsredovisningen beräknas bli publicerad under vecka 16 och kommer att distribueras till samtliga aktieägare med ett innehav uppgående till minst 50 aktier. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida Årsstämman äger rum tisdagen den 29 april kl på Hotell Scandic S:t Jörgen i Malmö. Utsikter för 2008 Vi förväntar ett framgångsrikt Orderläget är starkt och vi kan inte se något mönster i orderingången som pekar på svagare efterfrågan. Koncernen har en mycket stark finansiell ställning och står väl rustad om en nedgång i ekonomin skulle komma senare under året. Ytterligare förvärv står på önskelistan för 2008.

5 Bokslutskommuniké januari december 2007 Kommande rapporttillfällen Årsstämma Delårsrapport 3 mån Delårsrapport 6 mån Delårsrapport 9 mån Bokslutskommuniké 2008 Malmö den 8 februari 2008 ACAP INVEST AB (publ) Thomas Bolmgren Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För mer information, kontakta: Thomas Bolmgren, VD, Tfn

6 Bokslutskommuniké januari december 2007 RESULTATRÄKNINGAR KONCERNEN 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån (MSEK) okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Not Nettoomsättning 274,4 159,6 863,5 542,9 Kostnad för sålda varor -174,2-94,7-547,1-334,0 Bruttoresultat 100,2 64,9 316,4 208,9 Försäljningskostnader -33,9-23,7-111,8-76,2 Administrativa kostnader -42,0-21,4-119,7-70,8 Forsknings- och utvecklingskostnader -3,9-0,9-7,5-2,9 Övriga rörelseintäkter 1 8,1 5,2 14,2 10,2 Övriga rörelsekostnader 2-2,7-1,6-6,8-5,3 Rörelseresultat 25,8 22,5 84,8 63,9 Finansiella intäkter 3 1,8 0,7 93,1 1,2 Finansiella kostnader -2,0-1,3-7,1-7,6 Finansnetto -0,2-0,5 86,0-6,4 Resultat före skatt 25,6 22,0 170,9 57,5 Skatt -6,8-4,8-21,4-14,7 Resultat efter skatt 18,8 17,2 149,5 42,8 Antal aktier (tusental), före split Antal aktier (tusental), efter split Resultat per aktie före split, SEK 7,10 6,48 56,42 16,14 Resultat per aktie efter split, SEK 3,55 3,24 28,21 8,07 Resultat per aktie före split, exkl fastighetsförsäljningar, SEK 7,61 6,48 23,92 16,14 Resultat per aktie efter split, exkl fastighetsförsäljningar, SEK 3,81 3,24 11,96 8,07 Avskrivningar som ingår i rörelseresultatet -5,3-4,1-18,2-16,2 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 31,1 26,6 103,0 80,1 BALANSRÄKNINGAR KONCERNEN 31-dec 31-dec (MSEK) Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 5 143,2 70,1 Materiella anläggningstillgångar 90,1 105,9 Förvaltningsfastigheter 0,0 0,0 Övriga anläggningstillgångar 59,8 52,1 Summa anläggningstillgångar 293,1 228,1 Varulager 169,5 99,1 Kortfristiga fordringar 198,3 101,9 Likvida medel 6 30,4 22,0 Summa omsättningstillgångar 398,1 223,0 SUMMA TILLGÅNGAR 691,2 451,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 366,8 233,1 Långfristiga skulder - räntebärande 83,2 77,6 Långfristiga skulder - ej räntebärande 5,8 6,2 Uppskjuten skatteskuld 21,8 19,1 Summa långfristiga skulder 110,8 102,8 Kortfristiga skulder - räntebärande 18,4 8,0 Kortfristiga skulder - ej räntebärande 195,2 107,1 Summa kortfristiga skulder 213,6 115,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 691,2 451,1

7 Delårsrapport januari december 2007 KASSAFLÖDESANALYSER KONCERNEN 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån (MSEK) okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Not Resultat efter finansiella poster 25,6 22,0 170,9 57,5 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 7,9 8,1-70,2 20,0 Betald inkomstskatt 1,3 1,0-16,3-2,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 34,9 31,1 84,3 75,4 förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital -4,7 4,7-87,7-6,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 30,2 35,8-3,4 69,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7,0-5,7 20,7-35,5 Operativt kassaflöde 23,2 30,1 17,3 33,8 Upptagna lån / Amortering -9,4-20,7 6,6-12,5 Utbetald utdelning 0,0 0,0-15,9-10,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9,4-20,7-9,3-23,1 Periodens kassaflöde 13,8 9,4 8,0 10,7 Likvida medel vid periodens början 16,5 12,7 22,0 11,6 Kursdifferens likvida medel 0,0-0,1 0,3-0,3 Likvida medel vid periodens slut 30,4 22,0 30,4 22,0 EGET KAPITAL KONCERNEN 12 mån 12 mån (MSEK) jan - dec jan - dec Ingående balans 233,2 262,8 Periodens resultat 149,5 42,8 Utdelning kontant -15,9-10,6 Utdelning av rörelsen Soft Center 0,0-61,8 Utgående balans 366,7 233,2 Omräkningsreserv IB 0,0 0,1 Periodens förändring 0,1-0,2 Omräkningsreserv UB 0,1 0,0 Utgående balans inklusive omräkningsreserv 366,8 233,1 NYCKELTAL 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Nettoomsättning, MSEK 274,4 159,6 863,5 542,9 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 31,1 26,6 103,0 80,1 Marginal före avskrivningar (EBITDA), % 11,3 16,7 11,9 14,8 Rörelseresultat (EBIT), MSEK 25,8 22,5 84,8 63,9 Rörelsemarginal (EBIT), % 9,4 14,1 9,8 11,8 Avkastning på totalt kapital, % 31,2 11,6 Avkastning på operativt kapital, % 26,5 16,4 Avkastning på eget kapital, % 49,8 17,2 Soliditet, % 53,1 51,7 DATA PER AKTIE * 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Antal aktier (tusental) Resultat per aktie, SEK 3,55 3,24 28,21 8,07 Resultat per aktie exkl fastighetsförsäljningar, SEK 3,81 3,24 11,96 8,07 Eget kapital per aktie, SEK 69,23 44,00 Börskurs B-aktie vid periodens slut, SEK 120,00 84,75 Börsvärde vid periodens slut, MSEK 635,8 449,0 * Samtlig data per aktie justerad för split genomförd per

8 Delårsrapport januari december 2007 RESULTATRÄKNINGAR MODERBOLAGET 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån (MSEK) okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Not Nettoomsättning 1,6 1,1 6,2 5,4 Bruttoresultat 1,6 1,1 6,2 5,4 Administrativa kostnader -1,5-2,7-6,0-7,0 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga rörelsekostnader 0,0-0,1-0,1-0,1 Rörelseresultat 0,1-1,6 0,2-1,8 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 23,6 83,5 193,1 107,0 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 0,0 0,1 0,0 0,1 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1,9 0,9 5,8 4,7 Räntekostnader och liknande resultatposter -0,9-2,4-5,1-5,9 Resultat efter finansiella poster 24,6 80,5 194,0 104,1 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat före skatt 24,6 80,5 194,0 104,0 Skatt 0,6 0,9 0,6 0,9 Resultat efter skatt 25,2 81,4 194,6 104,9 Avskrivningar som ingår i rörelseresultatet 0,0 0,0-0,1-0,1 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 0,1-1,6 0,3-1,7 BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAGET 31-dec 31-dec (MSEK) Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,0 Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,1 Finansiella anläggningstillgångar 380,9 346,7 Summa anläggningstillgångar 381,1 346,8 Kortfristiga fordringar 125,2 37,2 Kassa och bank 11,3 8,0 Summa omsättningstillgångar 136,5 45,1 SUMMA TILLGÅNGAR 517,6 391,9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 424,0 244,5 Obeskattade reserver 0,0 0,0 Skulder till kreditinstitut 29,5 6,2 Övriga skulder 0,0 4,2 Summa långfristiga skulder 29,5 10,3 Skulder till kreditinstitut 10,0 2,0 Övriga kortfristiga skulder 54,2 135,1 Summa kortfristiga skulder 64,2 137,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 517,6 391,9 Ställda säkerheter 0,0 299,2 Ansvarsförbindelser 44,9 61,8

9 Delårsrapport januari december 2007 OMSÄTTNING OCH RESULTAT 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån PER VERKSAMHET okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec (MSEK) SONO Nettoomsättning 133,1 100,1 457,7 353,2 Rörelseresultat (EBIT) 16,6 17,9 61,3 55,2 DISAB Nettoomsättning 53,1 0,0 170,7 0,0 Rörelseresultat (EBIT) 4,0 0,0 16,7 0,0 Cetec Nettoomsättning 32,4 30,0 107,0 90,8 Rörelseresultat (EBIT) 0,7 1,7 2,7 6,0 MW Security Nettoomsättning 32,5 30,5 96,9 84,7 Rörelseresultat (EBIT) 3,0 4,5 6,5 1,0 TPS Nettoomsättning 23,8 0,0 32,5 0,0 Rörelseresultat (EBIT) 3,2 0,0 3,6 0,0 Soft Center Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 16,5 Rörelseresultat (EBIT) 0,0 0,0 0,0 9,2 Övrig verksamhet Nettoomsättning 2,0 1,4 7,9 6,9 Rörelseresultat (EBIT) 0,0-1,6 0,2-2,1 Eliminering Nettoomsättning -2,5-2,6-9,1-9,2 Rörelseresultat (EBIT) -1,6 0,0-6,2-5,4 Koncern Nettoomsättning 274,4 159,6 863,5 542,9 Rörelseresultat (EBIT) 25,8 22,5 84,8 63,9

10 Delårsrapport januari december 2007 Noter 1. Den största posten ingående i övriga rörelseintäkter om 14,2 (10,2) MSEK är valutakursvinster. 2. Den största posten ingående i övriga rörelsekostnader om -6,8 (-5,3) MSEK är valutakursförluster. 3. I finansiella intäkter ingår reavinst vid försäljning av aktierna i Sonesson Inredningar Fastighets AB med 81,4 MSEK och reavinst vid försäljning av aktierna i DISAB Fastighets AB med 7,8 MSEK. 4. Per den 15 juni 2007 genomfördes en split av ACAP-aktien. Detta medförde att för 1 gammal aktie erhölls 2 nya. Vid ingången av perioden var aktier utestående och vid utgången av perioden var således aktier utestående. Bolaget har inte utställt några finansiella instrument som innebär utspädningseffekter för befintliga aktier. 5. I immateriella anläggningstillgångar om 143,2 (70,1) MSEK ingår goodwill med 130,4 (66,3) MSEK. 6. I likvida medel inklusive kortfristiga placeringar ingår kortfristiga placeringar med 0,0 (0,0) MSEK. Förvärv av rörelse Under 2007 har koncernen förvärvat 100 procent av aktierna i DISAB Vacuum Technology AB, Form o Miljö Sweden AB, Sälgströms Inredningar AB och TPS Termiska Processer AB. Under den period som bolagen har tillhört koncernen har de tillsammans bidragit med 16,6 MSEK till koncernens resultat efter skatt. Effekter av förvärven Förvärven har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. De förvärvade nettotillgångarna i förvärv genomförda Redovisade Verkligt värde Verkligt värde under 2007 vid förvärvstidpunkten värden i justering redovisat i MSEK rörelsen/företaget koncernen Immateriella anläggningstillgångar 7,1 6,3 13,4 Materiella anläggningstillgångar 24,2 11,0 35,3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 0,0 0,0 0,0 Uppskjutna skattefordringar 0,0 11,2 11,2 Varulager 49,3-0,9 48,4 Kundfordringar och övriga fordringar 68,0-1,1 66,9 Likvida medel 3,4 0,0 3,4 Räntebärande skulder -30,7 0,0-30,7 Räntebärande skulder koncern -10,0 0,0-10,0 Uppskjutna skatteskulder -2,9-2,7-5,6 Övriga avsättningar -0,9 0,0-0,9 Leverantörsskulder och övriga skulder -110,2 0,0-110,2 Netto identifierbara tillgångar och skulder -2,8 23,9 21,1 Koncerngoodwill 63,8 Erlagd köpeskilling, kontant* 79,9 Återstående beräknad tilläggsköpeskilling 5,0 Kassa (förvärvad) 3,4 Netto kassautflöde förvärv ,5 Utbetalda tilläggsköpeskillingar för förvärv genomförda ,8 Netto kassautflöde förvärv -78,3 *Inklusive arvoden om 1,2 MSEK för juridiska och övriga tjänster hänförliga till förvärven. I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec, MW Security och TPS. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. TPS är bland de världsledande inom förbrännings- och rökgasreningsanläggningar för biobränslen.

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ)

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) 1 Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) Perioden i sammanfattning 2 Q1 Perioden januari-mars 2015 Omsättning 14.3 MSEK EBITA 2.7 MSEK > Omsättningen för perioden uppgick till 14,3 (18,4) MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer