Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8) MSEK, +250 % Resultat efter skatt exkl fastighetsförsäljningar 63,4 (42,8) MSEK, +48 % Resultatet per aktie efter split 28,21 (8,07) SEK, +250 % Resultat per aktie efter split exkl fastighetsförsäljningar 11,96 (8,07) SEK, +48 % Eget kapital per aktie efter split 69,23 (44,00) SEK Fjärde kvartalet 2007 Kvartal 4 nettoomsättningen 274,4 (159,6) MSEK, rörelseresultatet 25,8 (22,5) MSEK, resultatet efter skatt 18,8 (17,2) MSEK och resultatet per aktie efter split 3,55 (3,24) SEK. Exklusive fastighetsförsäljningar resultat efter skatt 20,2 (17,2) MSEK och resultat per aktie efter split 3,81 (3,24) SEK Utdelning Styrelsen föreslår ordinarie utdelning 4,50 (3,00) SEK per aktie, +50 %, samt extra utdelning 5,00 SEK, totalt 9,50 SEK ACAP Invest AB (publ) Studentgatan 6, S Malmö, Tfn , Fax E-post Hemsida Org nr

2 Bokslutskommuniké januari december 2007 Verksamhetsrapport Året i korthet Året har varit händelserikt med flera nya förvärv som har lett till att omsättningen i ACAP Invest nu närmar sig 1 miljard kronor. Resultatutvecklingen har också varit positiv och orderingången är fortsatt stark, koncernen går därmed in i 2008 med det bästa orderläget någonsin. Namnbytet från Active Capital AB till ACAP Invest AB genomfördes i maj efter beslut av årsstämman. Årsstämman godkände även en split av ACAP-aktien som genomfördes den 15 juni Detta medförde att för 1 gammal aktie erhölls 2 nya. Under 2007 genomfördes fyra förvärv av nya bolag, varav två utgör nya affärsområden inom koncernen. Den snabba tillväxten genom förvärv har möjliggjort att omsättningen 2007 har ökat med 59 procent till 863,5 MSEK, medan rörelseresultatet har ökat med 33 procent till 84,8 MSEK. DISAB Vacuum Technology AB (DISAB) förvärvades i februari DISAB är verksamt inom utveckling, tillverkning och försäljning av vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. DISAB definierades som ett nytt affärsområde inom ACAP Invest. Sonesson Inredningar AB tillträdde i maj 2007 Form o Miljö Sweden AB och i augusti 2007 Sälgströms Inredningar AB. Form o Miljö bedriver utveckling och försäljning av möbler och inredning till främst utbildningssektorn. Sälgströms bedriver tillverkning och försäljning av förvaringsskåp till skolor, arbetsplatser och offentliga miljöer. TPS Termiska Processer AB (TPS) tillträddes i september TPS är bland de världsledande inom förbrännings- och rökgasreningsanläggningar för biobränslen. TPS definierades som ett nytt affärsområde inom ACAP Invest. ACAP Invest sålde under året sina fastighetsförvaltande dotterbolag, Sonesson Inredningar Fastighets AB och DISAB Fastighets AB, till Active Properties AB. De avyttrade bolagen äger sex av koncernens elva industrianläggningar. Fastigheterna hyrs tillbaka på 15- årskontrakt. Överlåtelserna innebar ett likviditetstillskott om 125,0 MSEK och en reavinst om 89,2 MSEK, motsvarande 16,83 SEK per ACAP-aktie efter split. Reavinsterna och det stora likviditetstillskottet har skapat en stark ekonomisk ställning och plattform inför framtida investeringar. Koncernen fjärde kvartalet Jämfört med samma period föregående år har omsättning och resultat förbättrats. Omsättningen steg till 274,4 MSEK medan rörelseresultatet uppgick till 25,8 MSEK, vilket innebar en ökning med 72 respektive 15 procent. Resultatet per aktie efter split steg med 10 procent till 3,55 SEK. Resultat per aktie efter split och exklusive fastighetsförsäljningar steg med 17 procent till 3,81 SEK. SONO fortsätter att visa goda resultat med fortsatt omsättningsökning. Samordningsvinsterna med de nya enheterna faller huvudsakligen in från och med Nettot av avskrivningar och hyresbetalningar avseende de tidigare ägda industrifastigheterna innebar ökade kostnader på rörelseresultatnivå om 2,4 MSEK fjärde kvartalet och 5,5 MSEK på årsbasis.

3 Bokslutskommuniké januari december 2007 DISAB, som tillträddes i februari 2007, bidrog under fjärde kvartalet med 4,0 MSEK i rörelseresultat. Med rekordhög orderstock förväntar vi att årets positiva trend både avseende omsättning och resultat kommer att fortsätta. Cetec har haft ett otillfredsställande resultat. Ytterligare åtgärder för att vända resultatet har genomförts. Efterfrågan i branschen bedöms ligga kvar på oförändrat hög nivå. MW Security hade ett svagare fjärde kvartal än förväntat, detta på grund av lägre orderingång i Storbritannien. Vi bedömer nedgången som tillfällig och konstaterar med tillfredsställelse ökad efterfrågan på bland annat den ryska marknaden. TPS som tillträddes i september utgör ett nytt affärsområde inom ACAP Invest. Organisations- och strukturförändringar har påbörjats, vilket kommer att få effekter först under nästa år. Efter en konsolideringsfas avser vi att rusta TPS för framtida internationell expansion inom den snabbt växande bioenergimarknaden. Koncernens finansiella ställning Per den 31 december uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 30,4 (22,0) MSEK. Utöver likvida medel fanns outnyttjade checkkrediter om 76,0 (53,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 53,1 (51,7) procent. Eget kapital uppgick till 366,8 (233,1) MSEK, motsvarande 69,23 (44,00) SEK per aktie efter split. Nettoskulden, inklusive pensionsskulder, uppgick till 23,7 (16,1) MSEK. Investeringar i koncernen Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till -20,7 (35,5) MSEK. Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1,1 (1,7) MSEK. Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 16,6 (15,5) MSEK. Inklusive leasingobjekt uppgick bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar till 23,8 (24,6) MSEK. Bruttoinvesteringarna avseende förvärv av företag uppgick till 78,3 (20,2) MSEK. Avyttringar avseende företag uppgick till 116,4 (0,1) MSEK. Medarbetare i koncernen Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 525 (377). Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen uppgick under året till 6,2 (5,4) MSEK och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till 194,0 (104,1) MSEK. Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,2 (0,0) MSEK. Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 62,0 (14,7) MSEK, varav 62,0 (14,7) MSEK avser förvärv av företag. Avyttringar av företag uppgick till 86,2 (0,0) MSEK. Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till 3,3 (7,7) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och skulder förbättrades under perioden med 135,0 (-97,5) MSEK.

4 Bokslutskommuniké januari december 2007 Soliditeten uppgick till 81,9 (62,4) procent. Risker och osäkerhetsfaktorer Inga väsentliga förändringar av moderbolagets och koncernens risker och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. För detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer se not 32 i årsredovisningen för Transaktioner med närstående I juni sålde ACAP Invest sitt fastighetsförvaltande dotterbolag Sonesson Inredningar Fastighets AB till Active Properties AB. Fastigheterna hyrs tillbaka på 15-årskontrakt. Överlåtelsen innebar en reavinst om 81,4 MSEK. I september sålde DISAB sitt fastighetsförvaltande dotterbolag DISAB Fastighets AB till Active Properties AB. Fastigheterna hyrs tillbaka på 15-årskontrakt. Överlåtelsen innebar en reavinst om 7,8 MSEK. ACAP Invest-koncernen har under 2007 betalt totalt 8,2 MSEK i hyra till Active Properties AB avseende ovan nämnda fastigheter. Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång. Redovisningsprinciper Koncernen redovisar enligt International Financial Reporting Standards IFRS. Bokslutskommunikén är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén som i senaste årsredovisningen. Moderbolaget redovisar enligt RR 32 Redovisning för juridiska personer. Moderbolaget följer även årsredovisningslagen där nya regler i ÅRL 9:5 kräver att bokslutskommunikén ska innehålla uppgifter om moderbolagets räkenskaper. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår ordinarie utdelning om 4,50 (f å 3,00 efter justering för split) SEK per aktie. Därutöver föreslår styrelsen en extra utdelning om 5,00 SEK per aktie. Årsredovisning och årsstämma Årsredovisningen beräknas bli publicerad under vecka 16 och kommer att distribueras till samtliga aktieägare med ett innehav uppgående till minst 50 aktier. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida Årsstämman äger rum tisdagen den 29 april kl på Hotell Scandic S:t Jörgen i Malmö. Utsikter för 2008 Vi förväntar ett framgångsrikt Orderläget är starkt och vi kan inte se något mönster i orderingången som pekar på svagare efterfrågan. Koncernen har en mycket stark finansiell ställning och står väl rustad om en nedgång i ekonomin skulle komma senare under året. Ytterligare förvärv står på önskelistan för 2008.

5 Bokslutskommuniké januari december 2007 Kommande rapporttillfällen Årsstämma Delårsrapport 3 mån Delårsrapport 6 mån Delårsrapport 9 mån Bokslutskommuniké 2008 Malmö den 8 februari 2008 ACAP INVEST AB (publ) Thomas Bolmgren Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För mer information, kontakta: Thomas Bolmgren, VD, Tfn

6 Bokslutskommuniké januari december 2007 RESULTATRÄKNINGAR KONCERNEN 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån (MSEK) okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Not Nettoomsättning 274,4 159,6 863,5 542,9 Kostnad för sålda varor -174,2-94,7-547,1-334,0 Bruttoresultat 100,2 64,9 316,4 208,9 Försäljningskostnader -33,9-23,7-111,8-76,2 Administrativa kostnader -42,0-21,4-119,7-70,8 Forsknings- och utvecklingskostnader -3,9-0,9-7,5-2,9 Övriga rörelseintäkter 1 8,1 5,2 14,2 10,2 Övriga rörelsekostnader 2-2,7-1,6-6,8-5,3 Rörelseresultat 25,8 22,5 84,8 63,9 Finansiella intäkter 3 1,8 0,7 93,1 1,2 Finansiella kostnader -2,0-1,3-7,1-7,6 Finansnetto -0,2-0,5 86,0-6,4 Resultat före skatt 25,6 22,0 170,9 57,5 Skatt -6,8-4,8-21,4-14,7 Resultat efter skatt 18,8 17,2 149,5 42,8 Antal aktier (tusental), före split Antal aktier (tusental), efter split Resultat per aktie före split, SEK 7,10 6,48 56,42 16,14 Resultat per aktie efter split, SEK 3,55 3,24 28,21 8,07 Resultat per aktie före split, exkl fastighetsförsäljningar, SEK 7,61 6,48 23,92 16,14 Resultat per aktie efter split, exkl fastighetsförsäljningar, SEK 3,81 3,24 11,96 8,07 Avskrivningar som ingår i rörelseresultatet -5,3-4,1-18,2-16,2 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 31,1 26,6 103,0 80,1 BALANSRÄKNINGAR KONCERNEN 31-dec 31-dec (MSEK) Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 5 143,2 70,1 Materiella anläggningstillgångar 90,1 105,9 Förvaltningsfastigheter 0,0 0,0 Övriga anläggningstillgångar 59,8 52,1 Summa anläggningstillgångar 293,1 228,1 Varulager 169,5 99,1 Kortfristiga fordringar 198,3 101,9 Likvida medel 6 30,4 22,0 Summa omsättningstillgångar 398,1 223,0 SUMMA TILLGÅNGAR 691,2 451,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 366,8 233,1 Långfristiga skulder - räntebärande 83,2 77,6 Långfristiga skulder - ej räntebärande 5,8 6,2 Uppskjuten skatteskuld 21,8 19,1 Summa långfristiga skulder 110,8 102,8 Kortfristiga skulder - räntebärande 18,4 8,0 Kortfristiga skulder - ej räntebärande 195,2 107,1 Summa kortfristiga skulder 213,6 115,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 691,2 451,1

7 Delårsrapport januari december 2007 KASSAFLÖDESANALYSER KONCERNEN 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån (MSEK) okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Not Resultat efter finansiella poster 25,6 22,0 170,9 57,5 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 7,9 8,1-70,2 20,0 Betald inkomstskatt 1,3 1,0-16,3-2,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 34,9 31,1 84,3 75,4 förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital -4,7 4,7-87,7-6,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 30,2 35,8-3,4 69,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7,0-5,7 20,7-35,5 Operativt kassaflöde 23,2 30,1 17,3 33,8 Upptagna lån / Amortering -9,4-20,7 6,6-12,5 Utbetald utdelning 0,0 0,0-15,9-10,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9,4-20,7-9,3-23,1 Periodens kassaflöde 13,8 9,4 8,0 10,7 Likvida medel vid periodens början 16,5 12,7 22,0 11,6 Kursdifferens likvida medel 0,0-0,1 0,3-0,3 Likvida medel vid periodens slut 30,4 22,0 30,4 22,0 EGET KAPITAL KONCERNEN 12 mån 12 mån (MSEK) jan - dec jan - dec Ingående balans 233,2 262,8 Periodens resultat 149,5 42,8 Utdelning kontant -15,9-10,6 Utdelning av rörelsen Soft Center 0,0-61,8 Utgående balans 366,7 233,2 Omräkningsreserv IB 0,0 0,1 Periodens förändring 0,1-0,2 Omräkningsreserv UB 0,1 0,0 Utgående balans inklusive omräkningsreserv 366,8 233,1 NYCKELTAL 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Nettoomsättning, MSEK 274,4 159,6 863,5 542,9 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 31,1 26,6 103,0 80,1 Marginal före avskrivningar (EBITDA), % 11,3 16,7 11,9 14,8 Rörelseresultat (EBIT), MSEK 25,8 22,5 84,8 63,9 Rörelsemarginal (EBIT), % 9,4 14,1 9,8 11,8 Avkastning på totalt kapital, % 31,2 11,6 Avkastning på operativt kapital, % 26,5 16,4 Avkastning på eget kapital, % 49,8 17,2 Soliditet, % 53,1 51,7 DATA PER AKTIE * 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Antal aktier (tusental) Resultat per aktie, SEK 3,55 3,24 28,21 8,07 Resultat per aktie exkl fastighetsförsäljningar, SEK 3,81 3,24 11,96 8,07 Eget kapital per aktie, SEK 69,23 44,00 Börskurs B-aktie vid periodens slut, SEK 120,00 84,75 Börsvärde vid periodens slut, MSEK 635,8 449,0 * Samtlig data per aktie justerad för split genomförd per

8 Delårsrapport januari december 2007 RESULTATRÄKNINGAR MODERBOLAGET 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån (MSEK) okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Not Nettoomsättning 1,6 1,1 6,2 5,4 Bruttoresultat 1,6 1,1 6,2 5,4 Administrativa kostnader -1,5-2,7-6,0-7,0 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga rörelsekostnader 0,0-0,1-0,1-0,1 Rörelseresultat 0,1-1,6 0,2-1,8 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 23,6 83,5 193,1 107,0 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 0,0 0,1 0,0 0,1 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1,9 0,9 5,8 4,7 Räntekostnader och liknande resultatposter -0,9-2,4-5,1-5,9 Resultat efter finansiella poster 24,6 80,5 194,0 104,1 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat före skatt 24,6 80,5 194,0 104,0 Skatt 0,6 0,9 0,6 0,9 Resultat efter skatt 25,2 81,4 194,6 104,9 Avskrivningar som ingår i rörelseresultatet 0,0 0,0-0,1-0,1 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 0,1-1,6 0,3-1,7 BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAGET 31-dec 31-dec (MSEK) Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,0 Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,1 Finansiella anläggningstillgångar 380,9 346,7 Summa anläggningstillgångar 381,1 346,8 Kortfristiga fordringar 125,2 37,2 Kassa och bank 11,3 8,0 Summa omsättningstillgångar 136,5 45,1 SUMMA TILLGÅNGAR 517,6 391,9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 424,0 244,5 Obeskattade reserver 0,0 0,0 Skulder till kreditinstitut 29,5 6,2 Övriga skulder 0,0 4,2 Summa långfristiga skulder 29,5 10,3 Skulder till kreditinstitut 10,0 2,0 Övriga kortfristiga skulder 54,2 135,1 Summa kortfristiga skulder 64,2 137,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 517,6 391,9 Ställda säkerheter 0,0 299,2 Ansvarsförbindelser 44,9 61,8

9 Delårsrapport januari december 2007 OMSÄTTNING OCH RESULTAT 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån PER VERKSAMHET okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec (MSEK) SONO Nettoomsättning 133,1 100,1 457,7 353,2 Rörelseresultat (EBIT) 16,6 17,9 61,3 55,2 DISAB Nettoomsättning 53,1 0,0 170,7 0,0 Rörelseresultat (EBIT) 4,0 0,0 16,7 0,0 Cetec Nettoomsättning 32,4 30,0 107,0 90,8 Rörelseresultat (EBIT) 0,7 1,7 2,7 6,0 MW Security Nettoomsättning 32,5 30,5 96,9 84,7 Rörelseresultat (EBIT) 3,0 4,5 6,5 1,0 TPS Nettoomsättning 23,8 0,0 32,5 0,0 Rörelseresultat (EBIT) 3,2 0,0 3,6 0,0 Soft Center Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 16,5 Rörelseresultat (EBIT) 0,0 0,0 0,0 9,2 Övrig verksamhet Nettoomsättning 2,0 1,4 7,9 6,9 Rörelseresultat (EBIT) 0,0-1,6 0,2-2,1 Eliminering Nettoomsättning -2,5-2,6-9,1-9,2 Rörelseresultat (EBIT) -1,6 0,0-6,2-5,4 Koncern Nettoomsättning 274,4 159,6 863,5 542,9 Rörelseresultat (EBIT) 25,8 22,5 84,8 63,9

10 Delårsrapport januari december 2007 Noter 1. Den största posten ingående i övriga rörelseintäkter om 14,2 (10,2) MSEK är valutakursvinster. 2. Den största posten ingående i övriga rörelsekostnader om -6,8 (-5,3) MSEK är valutakursförluster. 3. I finansiella intäkter ingår reavinst vid försäljning av aktierna i Sonesson Inredningar Fastighets AB med 81,4 MSEK och reavinst vid försäljning av aktierna i DISAB Fastighets AB med 7,8 MSEK. 4. Per den 15 juni 2007 genomfördes en split av ACAP-aktien. Detta medförde att för 1 gammal aktie erhölls 2 nya. Vid ingången av perioden var aktier utestående och vid utgången av perioden var således aktier utestående. Bolaget har inte utställt några finansiella instrument som innebär utspädningseffekter för befintliga aktier. 5. I immateriella anläggningstillgångar om 143,2 (70,1) MSEK ingår goodwill med 130,4 (66,3) MSEK. 6. I likvida medel inklusive kortfristiga placeringar ingår kortfristiga placeringar med 0,0 (0,0) MSEK. Förvärv av rörelse Under 2007 har koncernen förvärvat 100 procent av aktierna i DISAB Vacuum Technology AB, Form o Miljö Sweden AB, Sälgströms Inredningar AB och TPS Termiska Processer AB. Under den period som bolagen har tillhört koncernen har de tillsammans bidragit med 16,6 MSEK till koncernens resultat efter skatt. Effekter av förvärven Förvärven har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. De förvärvade nettotillgångarna i förvärv genomförda Redovisade Verkligt värde Verkligt värde under 2007 vid förvärvstidpunkten värden i justering redovisat i MSEK rörelsen/företaget koncernen Immateriella anläggningstillgångar 7,1 6,3 13,4 Materiella anläggningstillgångar 24,2 11,0 35,3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 0,0 0,0 0,0 Uppskjutna skattefordringar 0,0 11,2 11,2 Varulager 49,3-0,9 48,4 Kundfordringar och övriga fordringar 68,0-1,1 66,9 Likvida medel 3,4 0,0 3,4 Räntebärande skulder -30,7 0,0-30,7 Räntebärande skulder koncern -10,0 0,0-10,0 Uppskjutna skatteskulder -2,9-2,7-5,6 Övriga avsättningar -0,9 0,0-0,9 Leverantörsskulder och övriga skulder -110,2 0,0-110,2 Netto identifierbara tillgångar och skulder -2,8 23,9 21,1 Koncerngoodwill 63,8 Erlagd köpeskilling, kontant* 79,9 Återstående beräknad tilläggsköpeskilling 5,0 Kassa (förvärvad) 3,4 Netto kassautflöde förvärv ,5 Utbetalda tilläggsköpeskillingar för förvärv genomförda ,8 Netto kassautflöde förvärv -78,3 *Inklusive arvoden om 1,2 MSEK för juridiska och övriga tjänster hänförliga till förvärven. I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec, MW Security och TPS. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. TPS är bland de världsledande inom förbrännings- och rökgasreningsanläggningar för biobränslen.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Delårsperioden januari juni 2008 Nettoomsättningen 493,6 (379,1) MSEK, +30 % Rörelseresultatet (EBIT) 34,3 (38,4) MSEK, -11 % Resultatet efter skatt 25,1 (107,4, exkl

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2014 Omsättningen ökade med 15 procent jämfört med 2013. Orderingången för första kvartalet var 3 procent högre än samma period föregående år. Resultatet förbättrades under

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2013 Rörelseresultatet för koncernen förbättrades under det tredje kvartalet till 15,2 (7,6) MSEK, trots en lägre omsättning. Resultatet har förbättrats främst tack vare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER 2016 Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (27,2), en ökning

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer