AKTIEBOLAGET HULTSFREDS BOSTÄDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIEBOLAGET HULTSFREDS BOSTÄDER"

Transkript

1 AKTIEBOLAGET HULTSFREDS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2013

2 2 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge Å R S R E D O V I S N I N G för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Hultsfreds Bostäder avger följande berättelse för 2013 års verksamhet. Styrelse Styrelsen väljs i sin helhet av kommunfullmäktige. Ledamöter Suppleanter Åke Nilsson, ordf. (kd) Sture Bergh (kd) Tomas Söreling, v. ordf. (s) Britt Sorpola (s) Sievert Andersson (m) Anita Bergh (m) Gunilla Abrahamsson (s) Ove Karlsson (s) Conny Daag (m) Marie Drott (c) Göran Lundberg (s) Agneta Malmqvist (s) Johnny Sigvardsson (c) Lennart Eklund (c) Fackliga representanter (utan beslutanderätt) Ledamöter Lennart Larsson, SKTF, adv. 195, H-fred Lars-Göran Örbäck, Hultsfreds Bostäders Fackklubb Verkställande direktör Nils-Olof Wainebro Revisorer Jan Persson, aukt. revisor Gilbert Carlsson Bengt-Olof Karlsson Utsedd av Bolagsstämman Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Revisorssuppleanter Pernilla Edwards, aukt. revisor Bolagsstämman Styrelsesammanträden Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Organisationsanslutning SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

3 3 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation HBV, Husbyggnadsvaror Ekonomisk Förening u p a Hyresförhandlingar Efter förhandlingar beslöts höja hyran med 15 kr per kvm för Fastighetsbeståndet. Vid 2013 års utgång förvaltade bolaget bostadslägenheter ( m 2 ) varav 65 studentrum (30 lägenheter) 194 lokaler ( m 2 ) 189 garage 336 skärmtaksplatser 67 parkeringsplatser Den genomsnittliga vakansgraden har varit 170 lägenheter vilket motsvarar 10,4 % (10,2 % 2012), och 62 studentrum, 83 % (45 % 2012) Nyproduktion, ombyggnad, underhåll Nybyggnad Nyproduktion av 12 lägenheter, centralt belägna med sjöutsikt i kv. Sjölunden, Hultsfred. Färdigställt i maj Ombyggnad vid Granitvägen 24 bottenplan. Asylsjukvårdslokaler till Landstinget. Iordningställande av ny förskoleavdelning Gläntan, Granitvägen 35. Fibernät fullt utbyggt i samtliga fastigheter. Ny ventilation Barn och Familjeomsorg, Granitvägen 12. Förbättringar Stålhagsprojektet fortsätter. Ny utvändig belysning, ny utvändig färgsättning. Utvändig målning Hultsfred: Stålhagen och gruppboende Oredan. Målilla: Gruppboende och Södra Långgatan. Virserum: Bastugatan. Utemiljö Hultsfred: Ekeberg, Oredan, Omlastaren, Stålhagen. Silverdalen: Smala Gränd. Nya brandlarm installerade vid förskolorna Oredan och Stålhagen. Invändiga lägenhetsreparationer Lägenhetsreparationer (målning/tapetsering) 123 st. Lägenhetsreparationer (golvbyte) 60 st. Badrumsrenovering (golv, väggar, vitvaror) 70 st. Elinstallationer och ventilation, 50 st. Renoveringar Utbyte ytterdörrar till lägenheter, Granitvägen Hultsfred. Utbyte av entrédörrar Stålhagen och Mörlunda. Installation/utbyte av tvättmaskiner, torktumlare i vissa fastigheter. Renovering av tvättstugor Hagstigen, Mörlunda. Renovering av tvättstuga Vällingbyvägen, Mörlunda. Fönsterbyte Norra Oskarsgatan 103, Hultsfred och delvis Hagstigen, Mörlunda. Balkongrenovering Stationsgatan 5, Hultsfred.

4 4 Energiåtgärder Energioptimeringar snart utbyggt i hela beståndet, fastighetsstyrning via datanätet. Ombyggnad av värmesystem från direktel till fjärrvärme och ny ventilation, Rönnvägen 13-15, Hultsfred. Skador 15 vattenskador, 2 st. brandskada Information Under året har tidningen H-Nytt utkommit i 2 nummer. Omflyttning Omflyttningarna uppgick till 22,0 % eller 355 st., en ökning med två lägenheter jämfört med år Förändringar i likviditet och finansiering (Kassaflödesanalysen) Som framgår av kassaflödesanalysen har bolagets likvida medel minskat med 5 277,6 tkr. Den långfristiga upplåningen/amorteringen har minskat med 2 528,2 tkr. I övrigt hänvisas till kassaflödesanalysen. För bedömning av 2013 års verksamhet och bolagets ekonomiska ställning per hänvisas till Resultat- och Balansräkningen med noter Ägarstruktur Aktier Procent Aktier Procent Hultsfreds kommun Resultat och ställning i tkr Nettoomsättning , , , ,4 Resultat efter finansiella poster 2 960,5 843, ,3 1034,1 Balansomslutning , , , ,8 Soliditet 23,8 % 23,5 % 24,9 % 23,8 % Medelantalet anställda inkl. 28,98 28,34 30,04 27,70 Verkställande direktör (4,98 kvinnor, 24,00 män 2013) (3,94 kvinnor, 24,40 män 2012)

5 5 Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel balanserat resultat ,04 årets resultat ,74 Totalt ,78 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att: utdelning görs med ,00 i ny räkning överförs ,78 Totalt ,78 Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Bolagets egna fria kapital möjliggör utdelning till aktieägare. Hänsyn har tagits till verksamheten, dess omfattning, bolagets likviditet och investeringsbehov jämte förändringen av bolagets soliditet och kassalikviditet. Utdelningen påverkar inte bolagets möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

6 6 RESULTATRÄKNING tkr Not Rörelsens intäkter Hyresintäkter , ,1 Övriga rörelseintäkter , , , ,6 Rörelsens kostnader Driftkostnader 3, , ,9 Periodiska underhållskostnader , ,5 Fastighetsskatt , ,1 Avskrivningar , ,1 Återföring av nedskrivna fastigheter 421,0 0 Förlust rivning byggnad -638, , ,6 Bruttoresultat , ,0 Centraladministration 4, , ,6 Avskrivningar av kontorsinventarier 5-12,3-98,2 Rörelseresultat 8 485, ,2 Övriga finansiella kostnader och intäkter 7 133,6 118,1 Ränteintäkter 109,0 358,1 Räntekostnader , ,3 Resultat efter finansiella poster 2 960,5 843,1 Bokslutsdispositioner ,0 0 Årets skattekostnad 8-233,4-221,7 Årets resultat 827,1 621,4

7 7 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader , ,6 Pågående nyanläggningar 3 563, ,0 Mark 9 158, ,4 Inventarier och maskiner , ,5 Summa materiella anläggningstillgångar , ,5 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 40,0 40,0 Andra långfristiga fordringar , ,2 Summa finansiella anläggningstillgångar 7 372, ,2 Summa anläggningstillgångar , ,7 Omsättningstillgångar Varulager 1 292, ,8 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar 156,1 131,6 Aktuell skattefordran 0 723,1 Fordringar hos koncernföretag ,3 639,3 Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter 859, ,8 Summa kortfristiga fordringar 1 688, ,8 Kassa bank , ,1 Summa omsättningstillgångar 7 971, ,7 SUMMA TILLGÅNGAR , ,4

8 8 BALANSRÄKNING (forts) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 14 Aktiekapital ( aktier) 2 010, ,0 Reservfond , ,5 Summa bundet eget kapital , ,5 Fritt eget kapital Balanserad vinst , ,6 Årets resultat 827,1 621,4 Summa fritt eget kapital , ,0 Summa eget kapital , ,5 Obeskattade reserver ,0 0 Avsättningar Avsättningar för pensioner 18,6 343,4 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut , ,2 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 9 507, ,8 Skulder till koncernföretag 105,7 86,4 Aktuell skatteskuld 116,3 0 Övriga skulder ,1 963,5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , ,6 Summa kortfristiga skulder , ,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,4 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 6 188, ,3 Ansvarsförbindelser Fastigos Garantifond 186,3 179,9

9 9 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i tkr Den löpande verksamheten Årets resultat 827,1 621,4 Justering för av- och nedskrivningar 9 826, ,3 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 1 668,7 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet , ,7 Ökn(-)minskn(+) varulager 49,6 220,1 Ökn(-)minskn(+)korta fordr 1 044,5 296,1 Ökn(+)minskn(-) korta skulder 426,6 272,1 Medel från den löpande verksamheten , ,0 Investeringsverksamheten Investering i anläggningstillgångar , ,7 Inköp inventarier , ,2 Försäljning av inventarier 0 0 Medel från investeringsverksamheten , ,9 Finansieringsverksamheten Minskning av långfristiga fordringar 105,2 110,5 Ökning/minskn långfristiga värdepappersinnehav 0 0 Återbetald utlåning Utdelning -50,5-71,5 Upptagna lån , ,1 Medel från finansieringsverksamheten , ,1 Årets kassaflöde , ,8 Likvida medel vid årets början , ,9 Likvida medel vid årets slut 4 990, ,1

10 10 Belopp i tkr Rörelsekapitalets förändring Förändring likvida medel , ,8 Just av rörelsekap löpande verksamhet Avskr m.m. Avskrivn fastigh mm 7 678, ,7 Avskr inventarier 2 135, ,4 Avskr kontorsinventarier 12,3 98, , ,3 Reavinst/förlust förs inventarier mm 0 0

11 11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år, om ej annat anges. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Kundfordringar Kundfordringarna är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta. Värdering av varulager Posterna i varulagret har värderats till anskaffningsvärdet. Övriga tillgångar och skulder Obligationer och andra värdepapper har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde på balansdagen. Värderingen sker för posten som helhet och inte för varje värdepapper för sig. Övriga tillgångar och skulder är upptagna till nominella belopp respektive anskaffningsvärdet. Avskrivningar Avskrivningar av anläggningstillgångar har verkställts på ursprungliga anskaffningsvärdet. Avskrivningar enligt plan utgör för: Maskiner och inventarier Byggnadsinventarier Datautrustning Byggnader planenligt 20 procent 3-20,0 procent/år 33,3 procent/år 2,0 procent/år NOTER 1. Hyresintäkter inklusive outhyrda objekt Nettoomsättningen och rörelseresultat fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Hyresintäkter Outhyrt Nettointäkter Bostäder , , , , , ,8 Lokaler , , , , , ,3 Bränsle , , , ,2 Övrigt 2 544, ,0 300,7 303, , ,8 Summa , , , , , ,1 Hyresbortfallet 2013 motsvarar 11,10 % (10,87 % 2012) av totalhyran.

12 Övriga intäkter Skadeersättning 54,3 63,7 Bost. anpassningsbidr. 3,4 23,8 Övriga förv.intäkter 2 263, ,0 Övriga extra intäkter 135,5 0 Summa 2 456, ,5 3. Driftkostnader Fastighetsskötsel och städ 7 055, ,8 Löpande reparationer 6 492, ,2 Taxebundna kostnader , ,6 Uppvärmning , ,3 Övriga driftkostnader 2 026, ,0 Summa , ,9 4. Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Revisionsuppdrag Revisionsbyrån Andersson & Co i Karlshamn AB 133,3 106,6 5. Avskrivningar Maskiner och inventarier 2 147, ,6 Byggnader 7 678, ,7 Summa 9 826, ,3 6. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelse och verkställande direktör 807,0 634,5 Övriga anställda 8 998, ,2 Sociala kostnader enligt lag och avtal 5 315, ,3 varav pensionskostnader till verkställande direktör 320,6 214,0 övriga anställda 540,7 488,6

13 Sjukfrånvaro Samtliga anställda 5,1 % 3,4 % Andel långtidssjukfrånvaro 5,0 % 0 % Kvinnor 1,1 % 1,4 % Män 5,8 % 3,7 % Åldersintervall ,2 % 4,0 % Åldersintervall år 1,7 % 1,4 % Åldersintervall 50 år och äldre 7,9 % 4,6 % Könsfördelning i företagsledning Styrelse Kvinnor 1 1 Män 6 6 VD och övriga befattningshavare Kvinnor 1 1 Män Övriga finansiella kostnader och intäkter Övriga finansiella intäkter (utdelningar, reavinster, räntor) 133,6 118,1 Reavinster vid försäljning av inventarier 0 0 Summa 133,6 118,1 8. Årets skattekostnad Uppskjuten skatt -230,1-221,7 Årets skatt -3, ,4-221,7 9. Anläggningstillgångar Byggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden , ,9 Årets anskaffning , ,5 Rivning -773, , ,4 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enl. plan Byggnader , ,1 Årets avskrivningar enligt plan , ,7 Rivning 583,8 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enl. plan , ,8 Ingående nedskrivningar , ,0 Återförda nedskrivningar 421,0 0 Årets nedskrivning 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar , ,0 Utgående planenligt restvärde , ,6

14 Taxeringsvärden på mark och byggnader Totalt , ,0 Därav byggnader , ,0 Brandförsäkringsvärden På bolagets fastigheter Fullvärde Fullvärde På maskiner, lager och inventarier Fullvärde Fullvärde 10. Inventarier och maskiner Ingående ackumulerade anskaffningsvärden , ,1 Årets inköp, Byggnadsinventarier 1 914, ,7 Årets inköp, Inventarier och maskiner 111,2 145,5 Årets försäljningar/utrangerat -145,8-168,7 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,6 Ingående ackumulerade avskrivningar enl. plan , ,2 Årets avskrivningar , ,6 Årets försäljningar/utrangerat 145,8 168,7 Utgående ackumulerade avskrivningar enl. plan , ,1 Planenligt restvärde , ,5 11. Andra långfristiga fordringar Fordran HBV 519,3 394,4 Uppskjuten skattefordran 6 812, ,8 Summa 7 332, ,2 12. Övriga fordringar Hultsfreds kommun, ÖSK 672,3 639,3 13. Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit 8 000, ,0 varav utnyttjad kredit 1 647, ,0 Aktiekapital Reservfond Balanserat 14. Förändring av eget kapital Resultat Belopp vid årets ingång 2 010, , ,0 Vinstdisposition enligt beslut om utdelning - 50,5 Årets resultat 827,1 Belopp vid årets utgång 2 010, , ,6

15 Obeskattade reserver Avskrivningar över plan , Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Fastighetslån förfall senast 5 år efter balansdagen , ,2 Kortfristig del av skulden bedöms till 2 493,8 tkr Summa , ,2 17. Övriga kortfristiga skulder Källskatteskuld 218,4 212,1 Övriga löneavdrag -2,0-0,2 Dep. avgift TV sladdar mm 14,2 17,1 Momsfordran/momsskuld -58,5 734,5 Summa 172,1 963,5 18. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 631,6 764,4 Upplupna löner och semesterlöner 1 051, ,5 Upplupna arbetsgivaravgifter 763,6 705,0 Förutbetalda hyresintäkter 6 731, ,1 Övriga interimsskulder 137,9 142,6 Summa 9 315, ,6

16 16 Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Hultsfred den 14 mars 2014 Åke Nilsson Tomas Söreling Gunilla Abrahamsson Ordförande Vice ordförande Sievert Andersson Göran Lundberg Johnny Sigvardsson Conny Daag Lennart Larsson Lars-Göran Örbäck Arbetstagarrepr. Arbetstagarrepr. Nils-Olof Wainebro Verkställande direktör Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 19 mars 2014 Jan Persson Auktoriserad revisor Vald av bolagsstämman Bil: 1:1-1:4

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar.

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB SvalövsBostäder, organisationsnummer 556081-2892, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB

Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grums Hyresbostäder AB, 556526-6680, avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1 Knivstabostäder AB Besöksadress: Emil Sjögrensväg 20 Postadress: 741 75 Knivsta Tel: 018-34 71 30 Fax: 018-34 35 97 Org.nr 556637-3444 Innehåll Innehåll.. 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2008 Fastighetsbeståndet..

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

2008 g in visn o rsred Å

2008 g in visn o rsred Å Årsredovisning 2008 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 2 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org nr 864500-0459 Årsredovisning för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för räkenskapsåret

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse 2. Nyckeltal 6. Resultaträkning 7. Tillgångar 8. Eget kapital & skulder 9. Finansieringsanalys 10.

Innehåll. Förvaltningsberättelse 2. Nyckeltal 6. Resultaträkning 7. Tillgångar 8. Eget kapital & skulder 9. Finansieringsanalys 10. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Nyckeltal 6 Resultaträkning 7 Tillgångar 8 Eget kapital & skulder 9 Finansieringsanalys 10 Noter 12 Besöksadress Ängbyvägen 8 Postadress 741 75 Knivsta Tel 018-34 70 00

Läs mer

Årsredovisning 2011 Condesign Infocom AB, Ljungby 2012

Årsredovisning 2011 Condesign Infocom AB, Ljungby 2012 Årsredovisning 2011 VD har ordet Oj vad tiden går snabbt! Redan har ett år till passerat. Frågan är om man någon gång kan lära sig att ett år inte är längre än just så här? I det skenet är det extra anmärkningsvärt

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

STURESTADENS FASTIGHETS AB

STURESTADENS FASTIGHETS AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Sturestadens Fastighets AB (organisationsnummer 556167-2063) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2011.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer