Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt utfall och ställning i korthet"

Transkript

1 Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund där kommunen äger mer än 20 procent av aktiernas/ andelarnas röstvärde. Av störst ekonomisk betydelse är Karlstads Bostads AB, Karlstads Energi AB, Karlstads Elnät AB samt den delägda Stiftelsen Karlstadshus. Koncernen visar ett betydligt högre resultat än föregående år. Resultatet uppgår till 276 mnkr jämfört med 180 mnkr år Nedskrivning av vindkraftverken i Vindpark Vänern Kraft AB (84 mnkr). Årets nettoinvesteringar uppgår till rekordhöga 956 mnkr (949 mnkr år 2011). Soliditeten uppgår nu till 45,8 procent (44,8 procent år 2011). Koncernen Kommunen Verksamhetens nettokostnader mnkr mnkr Skatteintäkter och utjämning mnkr mnkr Finansnetto - 93 mnkr - 2 mnkr Skattekostnad 22 mnkr Årets resultat 276 mnkr 216 mnkr justerat resultat mot balanskrav 139 mnkr i procent av skatteintäkter och utjämning + 3,6 % Investering 956 mnkr 536 mnkr Ökad nettolåneskuld (efter justering för reavinster och engångsposter) 82 mnkr Soliditet 45,8 % 47,4 % Soliditet inkl. hela pensionsåtagandet 26,5 % 23,1 % Utdebitering 21:75 50 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

2 Finansiell analys fyra aspekter I nedanstående avsnitt görs en analys av koncernens och kommunens finansiella utveckling och ställning. Syftet är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om man har en god ekonomisk hushållning eller inte. Analysen bygger på fyra perspektiv som är hörnstenar i modellen: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal ekonomiska begrepp och nyckeltal. Resultat I ett första läge kartläggs årets resultat och dess orsaker. Vilken balans har koncernen och kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden? Under detta perspektiv analyseras också investeringar och dess utveckling. Kapacitet Det andra perspektivet benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken finansiell motståndskraft koncernen och kommunen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är man för kommande lågkonjunkturer. Risk Under det tredje perspektivet risk analyseras den finansiella riskexponeringen. En god ekonomisk hushållning skapar möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. Här diskuteras också borgensåtagande och den samlade pensionsskulden. Kontroll Med det fjärde perspektivet kontroll avses hur ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så sätt att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

3 Finansiell analys kommunkoncernen RESULTAT Årets resultat Årets resultat (mnkr) % av eget kapital vid årets början 6,6 6,4 7,8 4,2 6,2 Koncernen Karlstads kommun redovisar ett högre resultat än föregående år. Årets resultat uppgår till 276 mnkr. Detta innebär att det egna kapitalet ökar med 6,2 procent. Det höga resultatet genereras till största delen av kommunen (216 mnkr) och består i huvudsak av tillfälliga intäkter som reavinster, återbetalning av premier från AFA för avtalsgruppförsäkring (74 mnkr) och ovanligt höga intäkter från exploateringsverksamheten. De kommunala bolagen som tidigare stått för en stor del av resultatet har under året uppvisat lägre resultat relativt tidigare år. Den främsta orsaken är nedskrivning av vindkraftverken i Vindpark Vänern Kraft AB (84 mnkr). Detta vägs till viss del upp av att bolagsskattesatsen har sänkts från 26,3 procent till 22 procent från och med den 1 januari Detta påverkar hur kommunkoncernen beräknar och redovisar uppskjuten skatt på obeskattade reserver i 2012 års bokslut och har en positiv påverkan på resultatet. Investeringsvolym Kommunen Karlstads Energi AB Karlstads Elnät AB Karlstads Bostads AB Vindpark Vänern Kraft AB Övriga företag Årets nettoinvesteringar (mnkr) Investeringsnivån är fortsatt hög. Årets investeringar uppgår till 956 mnkr och är återigen den högsta nivån hittills i kommunkoncernen. De största investeringarna har även i år skett i kommunen 536 mnkr. Bland bolagen kan nämnas Karlstads Energi AB 228 mnkr med bland annat investeringar i nytt kraftvärmeverk på heden och fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet och Karlstads Bostads AB 100 mnkr med nybyggnation och renovering. KAPACITET Soliditet (%) Soliditet (%) 43,3 44,1 44,9 44,8 45,8 Soliditet inkl hela pensionsåtagandet 22,0 23,1 25,9 24,8 26,5 Soliditeten som är ett mått på kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme uppgår nu till 45,8 procent. Med hänsyn tagen till det pensionsåtagande på mnkr som redovisas utanför balansräkningen minskar kommunkoncernens soliditet. 52 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

4 Skuldsättningsgrad % Total skuldsättningsgrad (%) 56,7 55,9 55,1 55,2 54,2 varav avsättningsgrad 5,0 5,3 5,3 5,8 5,6 varav kortfristig skuldsättningsgrad 14,8 17,4 22,7 19,8 25,5 varav långfristig skuldsättningsgrad 36,9 33,1 27,1 29,6 23,1 Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Av den totala skuldsättningen ökar andelen kortfristig skuld medan andelen långfristig skuld minskar. RISK Finansiella tillgångar Aktier mm Långfristig utlåning Kortfristig utlåning Kortfristiga placeringar Likvida medel Totalt Kommunkoncernen har betydande finansiella tillgångar. Dessa tillgångar är i form av såväl aktier som utlåning. Utlåningen till Vindpark Vänern Kraft AB på 72 mnkr redovisades tidigare som en kortfristig utlåning men redovisas nu som långfristig utlåning. Utlåningen till Värmlandskraft OKG-Delägarna AB har ökat med 26 mnkr. Finansiella skulder Långfristiga lån Kortfristiga lån Totalt Kommunkoncernens låneskuld ökade marginellt under året. Kortfristiga lån utgörs i allt väsentligt av kommunens upplåning via kommuncertifikat på 550 mnkr och Karlstads Stadshus AB:s särskilda kortfristiga lån på 320 mnkr från Kommuninvest i Sverige AB. Pensionsåtagande Avsättning till pensioner Pensionsförpliktelser äldre än Totalt Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt. Pensionsåtagandet har ökat marginellt i förhållande till föregående år. KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

5 Sammanfattande analys Årets höga resultat i kommunkoncernen beror främst på tillfälliga intäkter i kommunen. Det underliggande resultatet i kommunen är i själva verket negativt med i några fall stora budgetavvikelser bland nämnderna. De kommunala bolagens del i resultat är lägre än tidigare år. Nedskrivningen av vindkraftverken i Vindpark Vänern Kraft AB är den enskilt största orsaken till den låga nivån och är av engångskaraktär. De kommunala bolagens resultat förväntas i framtiden återgå till tidigare års nivåer. Bolagen i siffror I nedanstående tabell har vissa nyckeltal ställts upp specificerat per företag i kommunkoncernen. I de delägda företagen har endast kommunens andel tagits upp. Siffrorna avseende balansomslutning, soliditet och omsättning har tagits från de ingående företagens redovisningar innan de interna elimineringarna genomförts. Beloppen för Karlstads Stadshus AB avser enbart moderbolaget och inkluderar alltså inte dotterbolagen. Under året har Fastighets AB Sandgrund tillkommit. I tabellen redovisas resultaten före bokslutsdispositioner och skatt. Soliditeten är beräknad på det justerade egna kapitalet, dvs. inklusive 78 procent av de obeskattade reserverna. För närmare analys av räkenskaperna hänvisas till kommunens respektive bolagens årsredovisningar. Preliminära uppgifter har lämnats av Tåsans Kraftaktiebolag medan övriga bolag och stiftelser har lämnat uppgifter som är granskade. Kommunen/bolag/stiftelse Andel i % Balansomslutning mnkr Soliditet % Omsättn. mnkr Resultat före boksluts disp o skatt mnkr Karlstads kommun , Koncernen Karlstads Stadshus AB 100,0 Karlstads Stadshus AB, moderbolag 100, ,5 0-5 Karlstads Bostads AB 100, , Karlstads Energi AB 100, , Karlstads Elnät AB 100, , Karlstads Parkerings AB 100, , Mariebergsskogen AB 100,0 22 3, Karlstad Airport AB 100, , Vindpark Vänern Kraft AB 70, , Övriga bolag och stiftelser m.m. Tåsans Kraft AB 60,0 57 7, Vänerhamn AB 31, , Visit Karlstad AB 49,0 7 6, Fastighets AB Sandgrund 100,0 8 11,7 1 0 Stiftelsen Karlstadshus 60, , Stiftelsen Karlstads Studentbostäder 100,0 9 99,1 2 0 Karlstad-Grums vattenverksförbund 42,0 2 25,2 1 0 Karlstadsregionens Räddningstjänstfärbund 62, , Not: Observera att beloppen anges utifrån ägarandel. 54 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

6 Finansiell analys kommunen RESULTAT Årets resultat Årets resultat (mnkr) % av skatteintäkt, bidrag, utjämning 3,6 4,0 5,9 2,8 5,5 % av eget kapital vid årets början 4,0 4,3 6,5 2,9 5,9 Kommunen redovisar återigen ett positivt resultat, och på en ovanligt hög nivå. Resultatet motsvarar 5,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Årets resultat innebär att det egna kapitalet ökade med 5,9 procent. Detta kan ställas mot att konsumentprisindex ökade med 0,9 procent under året. Kommunen har därigenom med råge klarat att inflationsskydda det egna kapitalet. Resultatet i årsredovisningen kan dock i hög grad påverkas av jämförelsestörande poster och reavinster. En mer rättvisande bild av årets resultat visas om justering sker för sådana poster: Resultatanalys och avstämning av balanskravet Årets resultat avgår realisationsvinster Avstämning mot balanskravet resultatanalys särskilda poster elproduktionen exploatering övriga jämförelsestörande poster Underliggande resultat Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet reduceras med de realisationsvinster som uppstått under året. Däremot ingår intäkter från exploateringsverksamheten och olika former av engångsposter. Resultatnivån är betydligt högre än förra året, och balanskravet uppnås med god marginal. Karlstads kommun har uppfyllt balanskravet varje år sedan detta infördes år Årets resultat består i huvudsak av reavinster, återbetalning av premier från AFA för avtalsgruppförsäkring (74 mnkr) och ovanligt höga intäkter från exploateringsverksamheten. Det underliggande resultatet enligt tabellen ovan sjönk dramatiskt under 2011 och är till och med negativt under Den höga reavinsten är en följd av fullmäktiges beslut om rabatt vid friköp av tomträtter. Resultatet 2010 har justerats med en extraordinär intäkt på 58 mnkr som avser ersättning till kommunen i samband med övertagandet av flygplatsen. KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

7 Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader Skatteintäkt, bidrag, utjämning, ökning (mnkr) Procentuell ökning 5,3 2,0 5,4 3,1 2,5 Nettokostnad ökning (mnkr) Procentuell ökning 6,6 1,0 5,1 4,1 0,1 En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de intäkter vi får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningssystemet. Under 2012 är nettokostnadens utveckling missvisande till följd av de ovanligt stora intäkterna från reavinster, AFA och exploatering. Om de särskilda intäkterna hade legat på samma nivå som förra året, hade även nettokostnadsökningen legat på ungefär samma nivå (cirka 4 procent), vilket därmed är högre än skatteintäkternas ökningstakt. Utvecklingen är därför oroande vilket även framgår av resultatanalysen i föregående avsnitt. Nettokostnadsandel Olika kostnaders andel av skatteintäkter och utjämning (%) Verksamheten 92,0 90,9 90,7 91,3 88,7 Avskrivningar 5,0 5,1 5,1 5,4 5,8 Nettokostnad före finansnetto 97,0 96,0 95,8 96,7 94,5 Finansnetto - 0,6 0,0-0,1 0,5 0,0 Extraordinära poster - 1,6 0,0 0,0 Nettokostnad totalt 96,4 96,0 94,1 97,2 94,5 Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verksamhetskostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter och bidrag. Tabellen ovan har kopplingar till föregående tabeller. Den andel av skatteintäkterna som inte tas i anspråk av driftkostnader, alltså 5,5 procent, utgör årets resultat. Nettokostnadens andel av dessa intäkter har minskat 2012 eftersom verksamhetens nettokostnad då varit oförändrad. Investeringsvolym Investering exkl. exploatering Exploateringsområden Investeringsbidrag Årets nettovesteringar (mnkr) Årets resultat + avskrivningar (mnkr) i förhållande till årets netto-investeringar (%) Årets bruttoinvesteringar uppgick återigen till en bit över en halv miljard kronor, trots att cirka 300 mnkr av investeringsanslagen fortfarande är oförbrukade. De största investeringarna har gjorts inom teknik- och fastighetsnämndens skattefinansierade verksamhet (370 mnkr). Under året har investeringsbidrag erhållits med närmare 9 mnkr. Inom exploateringsområden har 70 mnkr investerats. En utförligare beskrivning av investeringarna redovisas i avsnittet Investeringsredovisning. 56 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

8 Avskrivningsmedlen bidrar tillsammans med årets resultat till att skapa ett utrymme för investeringar. Relationen mellan denna summa och de faktiska nettoinvesteringarna ger en indikation på om investeringsvolymen leder till påfrestningar på skuldsättningen eller likviditeten. Som framgår av tabellen ligger investeringarna under de senaste åren på en högre nivå än det utrymme som skapats från årets verksamhet. Här ska påpekas att måttet inte är det samma som det som gäller i kommunens ekonomiska mål, där även pensionsåtagande beaktas och bland annat reavinster avräknas. KAPACITET Soliditet (%) Soliditet (%) 50,0 48,9 48,8 46,1 47,4 Soliditet inkl hela pensionsåtagandet 21,4 21,3 24,0 21,1 23,1 Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. Med utgångspunkt från balansräkningen uppgår soliditeten till 47,4 procent och har därmed förbättrats jämfört med föregående år. Främsta orsaken är en hög resultatnivå och att större delen av investeringarna kunnat finansieras utan upplåning. För att få ett mer relevant mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Om detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick till mnkr, läggs in i balansräkningen har kommunen fortfarande en positiv och ökande soliditet. Skuldsättningsgrad (%) Total skuldsättningsgrad (%) 50,0 51,1 51,2 53,9 52,6 varav avsättningsgrad 2,7 2,8 2,8 3,1 3,4 varav kortfristig skuldsättningsgrad 11,3 15,3 22,3 19,2 21,5 varav långfristig skuldsättningsgrad 36,0 33,0 26,1 31,6 27,7 Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Kommunens totala skuldsättningsgrad har minskat under året, av samma orsaker som anges under soliditetsmåttet ovan. Förskjutningen från långfristig till kortfristig skuld hänger samman med att vi från 2012 anpassar oss till gällande redovisningsprinciper och klassificerar del av låneskulden som kortfristig vid amortering inom ett år eller där ingen överenskommelse om refinansiering skett. KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

9 RISK Finansiella tillgångar Aktier mm Långfristig utlåning Kortfristig utlåning Likvida medel Totalt Kommunen har stora tillgångar i den kommunala bolagskoncernen. Dessa tillgångar är i form av såväl aktier som utlåning till bolagen. I bolagskoncernen ingår företag med betydande värden inom huvudsakligen energioch bostadssektorn. Kommunens finansiella tillgångar är i stort sett oförändrade. Kommunens fordran på Vindpark Vänern Kraft AB 237 mnkr har tidigare redovisats som kortfristig då den hanteras administrativt via en checkräkningskredit, men har nu överförts till långfristig utlåning. Finansiella skulder Långfristiga lån Kortfristiga lån Koncernkonto Amortering inom ett år 300 Totalt Den totala volymen finansiella skulder har sjunkit något jämfört med Kortfristiga lån, vilket har ökat något jämfört med 2011, utgörs helt av kommuncertifikat och uppgick vid årets slut till 550 mnkr. Dessa emitteras i syfte att minska upplåningskostnaden. Pensionsåtagande Avsättning till pensioner Pensionsförpliktelser äldre än Totalt Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt. Det totala pensionsåtagandet har ökat under året med 32 mnkr. Under 2011 var ökningen hela 224 mnkr, främst till följd av att den s.k. diskonteringsräntan sänktes. Eftersom utbetalning sker långt fram i tiden skall skulden nuvärdeberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre desto lägre räntan är och vice versa. Med nuvarande räntenivåer är det sannolikt att det blir en ny liknande förändring under Kommunen har inte gjort några finansiella placeringar för pensionsåtagandet, utan hela förpliktelsen har återlånats i verksamheten. Härigenom begränsas kommunens låneskuld. 58 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

10 Borgensåtagande Karlstads Bostads AB Karlstads Stadshus AB Karlstads Energi AB Övriga kommunala företag Värmlandskraft-OKG-delägarna Bostadsrättsföreningar Övriga Totalt Kommunens borgensåtagande har ökat med 52 mnkr under året, vilket i allt väsentligt förklaras av ett nytt borgensåtagande för Karlstads Energi AB. Åtagandet avser säkerhet för en eventuell förtida sluttäckning av deponi på Djupdalen. Riskerna bedöms vara störst för åtagandet avseende bostadsrättsföreningar. Sannolikheten för ytterligare infrianden bedöms dock som låg. Totalt sett utgör moderbolaget i den kommunala bolagskoncernen Karlstads Stadshus AB det största åtagandet. Moderbolaget lånade tidigare via kommunens internbank, men på grund av förändrad lagstiftning sker bolagets finansiering tills vidare med kommunal borgen. Ny borgen för stöd till bostadsförsörjningen tecknas inte längre. KONTROLL Budgetavvikelse totalt Budgetavvikelse årets resultat Varav: nämnderna verksamhetens nettokostnad övrigt skatteintäkter o statsbidrag finansnetto extraordinära intäkter En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god budgetföljsamhet i kommunen. Under perioden har tre av fem år visat positiva budgetavvikelser, även om enskilda områden visat negativa avvikelser. Som framgår av den resultatanalys som redovisats inledningsvis har dock några större intäktsposter bidragit. Detta gäller inte minst 2012 i form av reavinster (+72 mnkr), återbetalning från AFA (+74 mnkr) och exploateringsverksamhet. (+49 mnkr mot budget). Effekten motverkas till stor del av att elproduktionen gett ett avsevärt lägre resultat än budgeterat (-40 mnkr). Nämnderna har sammantaget 137 mnkr att disponera från tidigare års bokslut. Bedömningen i den reviderade budgeten var att nämnderna skulle använda 25 mnkr av sina överskott. Nämndernas nettokostnad ökade ytterligare 6 mnkr jämfört med reviderad budget. Det finns dock variationer mellan de olika nämnderna. Stora underskott redovisas för gymnasienämnden samt försörjningsstödet. Arbetsmarknads- och socialnämndens övriga verksamhet visar dock ett stort överskott. De olika nämndernas budgetavvikelser beskrivs i avsnittet Driftredovisning. Skatteintäkter och statsbidrag har blivit 12 mnkr högre än budget. Här bör dock noteras att den budgeterade intäkten reducerades i den reviderade budgeten. Jämfört med den budget som fastställdes i juni 2011 är utfallet lägre. Finansnettot har blivit 4 mnkr bättre än budget, vilket förklaras av en reavinst i samband med försäljning till Region Värmland av kommunens aktier i Värmlandstrafik AB. KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

11 Prognossäkerhet Årets resultat (mnkr) Skillnad mot prognos i delårsbokslut Varav: nämnderna reavinst, el, exploatering övrigt (Plustecken innebär att bokslutet visar en förbättring jämfört med prognosen i delårsbokslutet) Prognossäkerheten hos nämnderna är viktig för kommunens möjligheter att ha kontroll över den finansiella utvecklingen. Med undantag av 2009 har nämndernas prognoser stämt relativt bra, totalt sett. Dock finns några enskilda undantag. Under 2011 var det gymnasienämnden som fick ett avsevärt sämre utfall jämfört med prognosen svarar arbetsmarknads- och socialnämnden för en stor del av den positiva avvikelsen, då utfallet blev drygt 20 mnkr bättre än prognosen i delårsbokslutet. Övriga nämnder har genomgående visat en relativt bra träffsäkerhet i sina prognoser. Prognoserna över intäkter från exploateringsverksamhet och reavinster är svåra att göra prognos på eftersom det även en bit in på hösten kan vara svårt att bedöma vilken sida av årsskiftet som försäljning sker. Övriga avvikelser mot prognosen orsakas av mer pessimistiska skatteprognoser från SKL samt kostnader till följd av aktieinnehav i Visit Karlstad AB och Fastighets AB Sandgrund. Känslighetsanalys En kommun påverkas av händelser som på kort sikt kan vara svåra att påverka. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys för att visa hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. För att möta sådana förändringar är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. Som jämförelse anges även effekten av en förändrad utdebitering med 10 öre. Kommunens personalkostnader uppgår till drygt 3 miljarder kronor och därigenom får utfallet av lönerörelsen stor betydelse. Av tabellen framgår att en löneökning med 1 procent motsvarar 30 mnkr. Av stor betydelse är även förändringar i skatteunderlagets utveckling och förändringar av statsbidragen, vilket framgår av tabellen Budgetavvikelse totalt ( ). Händelse (mnkr) Löneökning med 1 % 31 Prisökning 1 % på varor och tjänster 18 Socialbidragsförändring 10 % 10 Ränteförändring 1 % (nettoeffekt) 0 Händelse (mnkr) Inkomstutjämning 1 % 6 Kostnadsutjämning 1 % 2 Förändrad utdebitering 10 öre 17 Skattekraftsutveckling 0,1 % 4,1 60 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

12 Avstämning av ekonomiska mål Resultatmål Skatter och generella statsbidrag Resultatmål (2 %) Resultat (justerat enligt nedan) Jämförelse med resultatmålet Årets resultat avser resultat justerat för realisationsvinster och elproduktion. Kommunens ekonomiska mål ska stämmas av över en femårsperiod. Härigenom finns det möjlighet att balansera ett sämre utfall under en lågkonjunktur med bättre resultat under år med en starkare utveckling av skatteunderlaget. Resultatmålet innebär att resultatet ska uppgå till minst 2 procent av kommunens totala skatteintäkter och generella statsbidrag. Avstämningen avser kommunens resultat efter avstämning av balanskravet, d v s realisationsvinster får inte tillgodoräknas. En ytterligare begränsning finns genom att högst 45 mnkr får tillgodoräknas av elproduktionens intäkter. Resultatet för 2012 ligger 61 mnkr över resultatmålet, men det är enbart tack vare de stora intäkter, som beskrivits i tidigare avsnitt. För perioden som helhet ligger resultatet 219 mnkr högre än resultatmålet. Finansieringsmål Finansieringsmålet är formulerat på följande sätt: Kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala pensionsåtagande skall inte öka. Detta innebär att kommunens investeringar ska finansieras med egna pengar och att även den del av pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen ska inräknas i den totala skuldsättningen. För att kunna analysera hur kommunens nettoskuldsättning förändrats måste hänsyn tas till förändringar på både tillgångs- och skuldsidan. På tillgångssidan finns framför allt fordringarna på de kommunägda bolagen genom den utlåning som går via kommunen. Avstämning för den senaste femårsperioden redovisas i nedanstående tabell. Tabell: Förändring av nettoskulden (belopp i mnkr) Kassan Utlåning Summa tillgångsförändring Låneskuld Kommuncertifikat Avsättningar pensioner mm Pensioner äldre än Summa skuldförändring Nettoskuldförändring Justering reavinster övrigt Justerad nettoskuldförändring Negativt belopp innebär minskad nettoskuld. Positivt belopp innebär ökad nettoskuld. KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

13 Totalt över den aktuella femårsperioden har nettoskulden ökat med 664 mnkr. Den faktiska nettoskuldförändringen justeras i nästa steg för reavinster som inte får tillgodoräknas, men även för övriga poster som på ett missvisande sätt påverkar nettolåneskulden. År 2010 och 2011 har justering skett för investeringar där kapitalkostnaden betalas av Region Värmland och Vänerhamn har även justerats för investeringar där kapitalkostnaden finansieras genom lägre driftskostnader, energi- och klimatinvesteringar samt för lokalanpassning inom gymnasieskolan. Slutligen justerades även 2011 års utfall för den skuldökning som orsakades av sänkt diskonteringsränta RIPS. Med hänsyn tagen till dessa justeringar begränsas nettoskuldsökningen till 564 mnkr under femårsperioden. Även den justerade nettoskuldsförändringen varierar kraftigt mellan åren, vilket framgår av tabellen. Detta förklaras delvis av att resultatnivåerna skiljt mellan åren men framför allt av att investeringsvolymen varierat kraftigt. Uppdelning mellan avgiftsfinansierad och skattefinansierad verksamhet Enligt beslut i kommunfullmäktige i samband med budget ska fortsättningsvis en uppdelning ske mellan avgiftsfinansierad och skattefinansierad verksamhet vid avstämning av finansieringsmålet. Om vi gör en motsvarande uppdelning för den senaste femårsperioden blir resultatet att låneskulden för avgiftsfinansierad verksamhet har ökat med 55 mnkr och att ökningen för den skattefinansierade verksamheten därmed uppgår till 509 mnkr (justerat för reavinster och särskilda poster enligt ovan). Tabell: Förändring av nettoskulden (belopp i mnkr, uppdelning på avgiftsfinansierad och skattefinansierad verksamhet) Justerad nettoskuldförändring Varav: avgiftsfinansierad verksamhet skattefinansierad verksamhet Kommunfullmäktige godkände en avvikelse från de ekonomiska målen i samband med beslutet om budget för Enligt beslutet skulle ökningen av låneskulden för den skattefinansierade verksamheten maximalt uppgå till 141 mnkr. Årets skuldförändring ryms med god marginal inom kommunfullmäktiges beslut, även om det har skett genom en kombination av de höga intäkterna i resultaträkningen och av att en ovanligt hög andel av investeringsbudgeten ännu inte använts. Kommunfullmäktige godkände även en avvikelse från de ekonomiska målen under Till skillnad från 2012 fanns inte något belopp angivet. Härigenom är det svårt att stämma av femårsperioden mot kommunfullmäktiges beslut. Utvecklingen bör dock även stämmas av mot det långsiktiga finansieringsmålet och då kan vi konstatera att målet inte har uppnåtts under Finansieringsmålet har heller inte uppnåtts sett över hela femårsperioden 62 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

14 Sammanfattande analys Att beskriva årets ekonomiska utfall innebär en pedagogisk utmaning. Resultaträkningen visar plus 216 mnkr och bruttoinvesteringar på över en halv miljard kronor har genomförts utan någon upplåning. Trots detta visar analysen att ekonomin långsiktigt har försämrats. Det höga resultatet har uteslutande skapats genom tillfälliga intäkter: reavinster, återbetalning av premier från AFA samt ovanligt höga intäkter från exploateringsverksamheten. Det underliggande resultatet har stadigt försämrats under senare år och är till och med negativt under Det höga resultat som nämnda intäkter har skapat har samtidigt finansierat en stor del av årets investeringar. Bland nämnderna finns stora negativa budgetavvikelser främst för gymnasienämnden och för försörjningsstödet. Bland övriga nämnder och verksamheter finns både negativa och positiva avvikelser. Inför framtiden är det viktigt att alla nämnder kan nå balans mellan kostnader och budgetramar. Bolagssektorn har traditionellt visat en jämn och stabil resultatnivå. Under 2012 visar dock bolagen ett betydligt sämre resultat som hänger samman med problemen inom Vindpark Vänern Kraft AB. De stora avsättningar som gjorts av våra ägarbolag är dock en engångsinsats och framåt förväntas bolagens resultat återgå till tidigare års nivåer. Kommunens ekonomi på sikt Osäkerheten om den fortsatta konjunkturutvecklingen är fortsatt stor. Även om den senaste skatteprognosen från SKL bryter trenden och är mer positiv än den föregående så är bedömningen att återhämtningen sker långsamt och att den tar tid. Jämfört med budgetbeslutet i juni 2012 har det skett en avsevärd försämring av resultatnivån i det utkast till ramar som ligger till grund för budgetarbetet för perioden När budgetarbetet startar under våren beräknas resultatnivån i utgångsläget att vara så låg som strax över 50 mnkr de båda första åren. Bedömningen är därför att det i princip inte finns något utrymme för ambitionshöjningar under de närmaste åren, liksom att investeringsnivån bör begränsas. Fokus måste ligga på att nämnderna når balans mellan kostnader och budgetramar, som nämnts ovan. Detta underlättas i viss mån av att det generella påslaget för pris- och löneökningar återigen ligger på 2 procent från och med Finansdepartementet har nu lagt fram ett förslag till ändringar i kostnads- och inkomstutjämningen för kommuner och landsting. Förändringarna föreslås träda i kraft från och med Beträffande kostnadsutjämningen överensstämmer förslaget i allt väsentligt med Utjämningskommitténs förslag från våren Förändringarna i kostnadsutjämningen ger stora förbättringar för nästan alla kommuner i Värmland. Karlstad påverkas dock bara marginellt av förslaget. KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE Finansiell analys Kommunen En bedömning av kommunens finansiella situation grundar sig på flera aspekter. Ofta läggs fokus på enbart resultatet, inte minst efter tillkomsten

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE Revisionskontoret ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE samt förenklad jämförelse med Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting Granskningsrapport nr 43/2008 NP Magnusson, Fredrik

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Mål och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunstyrelsens ordförande 3. Organisation och övergripande kommentar. Kommunens vision 4-5. Organisation 6

Innehållsförteckning. Kommunstyrelsens ordförande 3. Organisation och övergripande kommentar. Kommunens vision 4-5. Organisation 6 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunkoncernen Kommunstyrelsens ordförande Kommunens vision Organisation Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2013

delårsrapport januari - mars 2013 delårsrapport januari - mars 2013 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld God ekonomisk hushållning Ekonomi - Finansiell analys Kommunen 3 Delårsbokslut januari mars

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Finansiell profil. Salems kommun 2008 2010

Finansiell profil. Salems kommun 2008 2010 Finansiell profil Salems kommun 008 00 Innehåll Inledning syftet med denna rapport... Finansiell analys av Södertörnskommunerna 008 00... Så tolkar du den finansiella profilen!... 0 Förklaringar av de

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Tertial 1 januari april 2010

Tertial 1 januari april 2010 Tertial 1 januari april 2010 Ekonomi/Redovisning 1 TERTIALRAPPORT 1 2010 INLEDNING Föreliggande rapport är den första tertialrapporten för året och bygger på verkligt utfall januari april med prognos för

Läs mer