Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt utfall och ställning i korthet"

Transkript

1 Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund där kommunen äger mer än 20 procent av aktiernas/ andelarnas röstvärde. Av störst ekonomisk betydelse är Karlstads Bostads AB, Karlstads Energi AB, Karlstads Elnät AB samt den delägda Stiftelsen Karlstadshus. Koncernen visar ett betydligt högre resultat än föregående år. Resultatet uppgår till 276 mnkr jämfört med 180 mnkr år Nedskrivning av vindkraftverken i Vindpark Vänern Kraft AB (84 mnkr). Årets nettoinvesteringar uppgår till rekordhöga 956 mnkr (949 mnkr år 2011). Soliditeten uppgår nu till 45,8 procent (44,8 procent år 2011). Koncernen Kommunen Verksamhetens nettokostnader mnkr mnkr Skatteintäkter och utjämning mnkr mnkr Finansnetto - 93 mnkr - 2 mnkr Skattekostnad 22 mnkr Årets resultat 276 mnkr 216 mnkr justerat resultat mot balanskrav 139 mnkr i procent av skatteintäkter och utjämning + 3,6 % Investering 956 mnkr 536 mnkr Ökad nettolåneskuld (efter justering för reavinster och engångsposter) 82 mnkr Soliditet 45,8 % 47,4 % Soliditet inkl. hela pensionsåtagandet 26,5 % 23,1 % Utdebitering 21:75 50 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

2 Finansiell analys fyra aspekter I nedanstående avsnitt görs en analys av koncernens och kommunens finansiella utveckling och ställning. Syftet är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om man har en god ekonomisk hushållning eller inte. Analysen bygger på fyra perspektiv som är hörnstenar i modellen: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal ekonomiska begrepp och nyckeltal. Resultat I ett första läge kartläggs årets resultat och dess orsaker. Vilken balans har koncernen och kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden? Under detta perspektiv analyseras också investeringar och dess utveckling. Kapacitet Det andra perspektivet benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken finansiell motståndskraft koncernen och kommunen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är man för kommande lågkonjunkturer. Risk Under det tredje perspektivet risk analyseras den finansiella riskexponeringen. En god ekonomisk hushållning skapar möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. Här diskuteras också borgensåtagande och den samlade pensionsskulden. Kontroll Med det fjärde perspektivet kontroll avses hur ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så sätt att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

3 Finansiell analys kommunkoncernen RESULTAT Årets resultat Årets resultat (mnkr) % av eget kapital vid årets början 6,6 6,4 7,8 4,2 6,2 Koncernen Karlstads kommun redovisar ett högre resultat än föregående år. Årets resultat uppgår till 276 mnkr. Detta innebär att det egna kapitalet ökar med 6,2 procent. Det höga resultatet genereras till största delen av kommunen (216 mnkr) och består i huvudsak av tillfälliga intäkter som reavinster, återbetalning av premier från AFA för avtalsgruppförsäkring (74 mnkr) och ovanligt höga intäkter från exploateringsverksamheten. De kommunala bolagen som tidigare stått för en stor del av resultatet har under året uppvisat lägre resultat relativt tidigare år. Den främsta orsaken är nedskrivning av vindkraftverken i Vindpark Vänern Kraft AB (84 mnkr). Detta vägs till viss del upp av att bolagsskattesatsen har sänkts från 26,3 procent till 22 procent från och med den 1 januari Detta påverkar hur kommunkoncernen beräknar och redovisar uppskjuten skatt på obeskattade reserver i 2012 års bokslut och har en positiv påverkan på resultatet. Investeringsvolym Kommunen Karlstads Energi AB Karlstads Elnät AB Karlstads Bostads AB Vindpark Vänern Kraft AB Övriga företag Årets nettoinvesteringar (mnkr) Investeringsnivån är fortsatt hög. Årets investeringar uppgår till 956 mnkr och är återigen den högsta nivån hittills i kommunkoncernen. De största investeringarna har även i år skett i kommunen 536 mnkr. Bland bolagen kan nämnas Karlstads Energi AB 228 mnkr med bland annat investeringar i nytt kraftvärmeverk på heden och fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet och Karlstads Bostads AB 100 mnkr med nybyggnation och renovering. KAPACITET Soliditet (%) Soliditet (%) 43,3 44,1 44,9 44,8 45,8 Soliditet inkl hela pensionsåtagandet 22,0 23,1 25,9 24,8 26,5 Soliditeten som är ett mått på kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme uppgår nu till 45,8 procent. Med hänsyn tagen till det pensionsåtagande på mnkr som redovisas utanför balansräkningen minskar kommunkoncernens soliditet. 52 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

4 Skuldsättningsgrad % Total skuldsättningsgrad (%) 56,7 55,9 55,1 55,2 54,2 varav avsättningsgrad 5,0 5,3 5,3 5,8 5,6 varav kortfristig skuldsättningsgrad 14,8 17,4 22,7 19,8 25,5 varav långfristig skuldsättningsgrad 36,9 33,1 27,1 29,6 23,1 Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Av den totala skuldsättningen ökar andelen kortfristig skuld medan andelen långfristig skuld minskar. RISK Finansiella tillgångar Aktier mm Långfristig utlåning Kortfristig utlåning Kortfristiga placeringar Likvida medel Totalt Kommunkoncernen har betydande finansiella tillgångar. Dessa tillgångar är i form av såväl aktier som utlåning. Utlåningen till Vindpark Vänern Kraft AB på 72 mnkr redovisades tidigare som en kortfristig utlåning men redovisas nu som långfristig utlåning. Utlåningen till Värmlandskraft OKG-Delägarna AB har ökat med 26 mnkr. Finansiella skulder Långfristiga lån Kortfristiga lån Totalt Kommunkoncernens låneskuld ökade marginellt under året. Kortfristiga lån utgörs i allt väsentligt av kommunens upplåning via kommuncertifikat på 550 mnkr och Karlstads Stadshus AB:s särskilda kortfristiga lån på 320 mnkr från Kommuninvest i Sverige AB. Pensionsåtagande Avsättning till pensioner Pensionsförpliktelser äldre än Totalt Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt. Pensionsåtagandet har ökat marginellt i förhållande till föregående år. KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

5 Sammanfattande analys Årets höga resultat i kommunkoncernen beror främst på tillfälliga intäkter i kommunen. Det underliggande resultatet i kommunen är i själva verket negativt med i några fall stora budgetavvikelser bland nämnderna. De kommunala bolagens del i resultat är lägre än tidigare år. Nedskrivningen av vindkraftverken i Vindpark Vänern Kraft AB är den enskilt största orsaken till den låga nivån och är av engångskaraktär. De kommunala bolagens resultat förväntas i framtiden återgå till tidigare års nivåer. Bolagen i siffror I nedanstående tabell har vissa nyckeltal ställts upp specificerat per företag i kommunkoncernen. I de delägda företagen har endast kommunens andel tagits upp. Siffrorna avseende balansomslutning, soliditet och omsättning har tagits från de ingående företagens redovisningar innan de interna elimineringarna genomförts. Beloppen för Karlstads Stadshus AB avser enbart moderbolaget och inkluderar alltså inte dotterbolagen. Under året har Fastighets AB Sandgrund tillkommit. I tabellen redovisas resultaten före bokslutsdispositioner och skatt. Soliditeten är beräknad på det justerade egna kapitalet, dvs. inklusive 78 procent av de obeskattade reserverna. För närmare analys av räkenskaperna hänvisas till kommunens respektive bolagens årsredovisningar. Preliminära uppgifter har lämnats av Tåsans Kraftaktiebolag medan övriga bolag och stiftelser har lämnat uppgifter som är granskade. Kommunen/bolag/stiftelse Andel i % Balansomslutning mnkr Soliditet % Omsättn. mnkr Resultat före boksluts disp o skatt mnkr Karlstads kommun , Koncernen Karlstads Stadshus AB 100,0 Karlstads Stadshus AB, moderbolag 100, ,5 0-5 Karlstads Bostads AB 100, , Karlstads Energi AB 100, , Karlstads Elnät AB 100, , Karlstads Parkerings AB 100, , Mariebergsskogen AB 100,0 22 3, Karlstad Airport AB 100, , Vindpark Vänern Kraft AB 70, , Övriga bolag och stiftelser m.m. Tåsans Kraft AB 60,0 57 7, Vänerhamn AB 31, , Visit Karlstad AB 49,0 7 6, Fastighets AB Sandgrund 100,0 8 11,7 1 0 Stiftelsen Karlstadshus 60, , Stiftelsen Karlstads Studentbostäder 100,0 9 99,1 2 0 Karlstad-Grums vattenverksförbund 42,0 2 25,2 1 0 Karlstadsregionens Räddningstjänstfärbund 62, , Not: Observera att beloppen anges utifrån ägarandel. 54 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

6 Finansiell analys kommunen RESULTAT Årets resultat Årets resultat (mnkr) % av skatteintäkt, bidrag, utjämning 3,6 4,0 5,9 2,8 5,5 % av eget kapital vid årets början 4,0 4,3 6,5 2,9 5,9 Kommunen redovisar återigen ett positivt resultat, och på en ovanligt hög nivå. Resultatet motsvarar 5,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Årets resultat innebär att det egna kapitalet ökade med 5,9 procent. Detta kan ställas mot att konsumentprisindex ökade med 0,9 procent under året. Kommunen har därigenom med råge klarat att inflationsskydda det egna kapitalet. Resultatet i årsredovisningen kan dock i hög grad påverkas av jämförelsestörande poster och reavinster. En mer rättvisande bild av årets resultat visas om justering sker för sådana poster: Resultatanalys och avstämning av balanskravet Årets resultat avgår realisationsvinster Avstämning mot balanskravet resultatanalys särskilda poster elproduktionen exploatering övriga jämförelsestörande poster Underliggande resultat Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet reduceras med de realisationsvinster som uppstått under året. Däremot ingår intäkter från exploateringsverksamheten och olika former av engångsposter. Resultatnivån är betydligt högre än förra året, och balanskravet uppnås med god marginal. Karlstads kommun har uppfyllt balanskravet varje år sedan detta infördes år Årets resultat består i huvudsak av reavinster, återbetalning av premier från AFA för avtalsgruppförsäkring (74 mnkr) och ovanligt höga intäkter från exploateringsverksamheten. Det underliggande resultatet enligt tabellen ovan sjönk dramatiskt under 2011 och är till och med negativt under Den höga reavinsten är en följd av fullmäktiges beslut om rabatt vid friköp av tomträtter. Resultatet 2010 har justerats med en extraordinär intäkt på 58 mnkr som avser ersättning till kommunen i samband med övertagandet av flygplatsen. KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

7 Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader Skatteintäkt, bidrag, utjämning, ökning (mnkr) Procentuell ökning 5,3 2,0 5,4 3,1 2,5 Nettokostnad ökning (mnkr) Procentuell ökning 6,6 1,0 5,1 4,1 0,1 En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de intäkter vi får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningssystemet. Under 2012 är nettokostnadens utveckling missvisande till följd av de ovanligt stora intäkterna från reavinster, AFA och exploatering. Om de särskilda intäkterna hade legat på samma nivå som förra året, hade även nettokostnadsökningen legat på ungefär samma nivå (cirka 4 procent), vilket därmed är högre än skatteintäkternas ökningstakt. Utvecklingen är därför oroande vilket även framgår av resultatanalysen i föregående avsnitt. Nettokostnadsandel Olika kostnaders andel av skatteintäkter och utjämning (%) Verksamheten 92,0 90,9 90,7 91,3 88,7 Avskrivningar 5,0 5,1 5,1 5,4 5,8 Nettokostnad före finansnetto 97,0 96,0 95,8 96,7 94,5 Finansnetto - 0,6 0,0-0,1 0,5 0,0 Extraordinära poster - 1,6 0,0 0,0 Nettokostnad totalt 96,4 96,0 94,1 97,2 94,5 Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verksamhetskostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter och bidrag. Tabellen ovan har kopplingar till föregående tabeller. Den andel av skatteintäkterna som inte tas i anspråk av driftkostnader, alltså 5,5 procent, utgör årets resultat. Nettokostnadens andel av dessa intäkter har minskat 2012 eftersom verksamhetens nettokostnad då varit oförändrad. Investeringsvolym Investering exkl. exploatering Exploateringsområden Investeringsbidrag Årets nettovesteringar (mnkr) Årets resultat + avskrivningar (mnkr) i förhållande till årets netto-investeringar (%) Årets bruttoinvesteringar uppgick återigen till en bit över en halv miljard kronor, trots att cirka 300 mnkr av investeringsanslagen fortfarande är oförbrukade. De största investeringarna har gjorts inom teknik- och fastighetsnämndens skattefinansierade verksamhet (370 mnkr). Under året har investeringsbidrag erhållits med närmare 9 mnkr. Inom exploateringsområden har 70 mnkr investerats. En utförligare beskrivning av investeringarna redovisas i avsnittet Investeringsredovisning. 56 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

8 Avskrivningsmedlen bidrar tillsammans med årets resultat till att skapa ett utrymme för investeringar. Relationen mellan denna summa och de faktiska nettoinvesteringarna ger en indikation på om investeringsvolymen leder till påfrestningar på skuldsättningen eller likviditeten. Som framgår av tabellen ligger investeringarna under de senaste åren på en högre nivå än det utrymme som skapats från årets verksamhet. Här ska påpekas att måttet inte är det samma som det som gäller i kommunens ekonomiska mål, där även pensionsåtagande beaktas och bland annat reavinster avräknas. KAPACITET Soliditet (%) Soliditet (%) 50,0 48,9 48,8 46,1 47,4 Soliditet inkl hela pensionsåtagandet 21,4 21,3 24,0 21,1 23,1 Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. Med utgångspunkt från balansräkningen uppgår soliditeten till 47,4 procent och har därmed förbättrats jämfört med föregående år. Främsta orsaken är en hög resultatnivå och att större delen av investeringarna kunnat finansieras utan upplåning. För att få ett mer relevant mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Om detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick till mnkr, läggs in i balansräkningen har kommunen fortfarande en positiv och ökande soliditet. Skuldsättningsgrad (%) Total skuldsättningsgrad (%) 50,0 51,1 51,2 53,9 52,6 varav avsättningsgrad 2,7 2,8 2,8 3,1 3,4 varav kortfristig skuldsättningsgrad 11,3 15,3 22,3 19,2 21,5 varav långfristig skuldsättningsgrad 36,0 33,0 26,1 31,6 27,7 Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Kommunens totala skuldsättningsgrad har minskat under året, av samma orsaker som anges under soliditetsmåttet ovan. Förskjutningen från långfristig till kortfristig skuld hänger samman med att vi från 2012 anpassar oss till gällande redovisningsprinciper och klassificerar del av låneskulden som kortfristig vid amortering inom ett år eller där ingen överenskommelse om refinansiering skett. KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

9 RISK Finansiella tillgångar Aktier mm Långfristig utlåning Kortfristig utlåning Likvida medel Totalt Kommunen har stora tillgångar i den kommunala bolagskoncernen. Dessa tillgångar är i form av såväl aktier som utlåning till bolagen. I bolagskoncernen ingår företag med betydande värden inom huvudsakligen energioch bostadssektorn. Kommunens finansiella tillgångar är i stort sett oförändrade. Kommunens fordran på Vindpark Vänern Kraft AB 237 mnkr har tidigare redovisats som kortfristig då den hanteras administrativt via en checkräkningskredit, men har nu överförts till långfristig utlåning. Finansiella skulder Långfristiga lån Kortfristiga lån Koncernkonto Amortering inom ett år 300 Totalt Den totala volymen finansiella skulder har sjunkit något jämfört med Kortfristiga lån, vilket har ökat något jämfört med 2011, utgörs helt av kommuncertifikat och uppgick vid årets slut till 550 mnkr. Dessa emitteras i syfte att minska upplåningskostnaden. Pensionsåtagande Avsättning till pensioner Pensionsförpliktelser äldre än Totalt Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt. Det totala pensionsåtagandet har ökat under året med 32 mnkr. Under 2011 var ökningen hela 224 mnkr, främst till följd av att den s.k. diskonteringsräntan sänktes. Eftersom utbetalning sker långt fram i tiden skall skulden nuvärdeberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre desto lägre räntan är och vice versa. Med nuvarande räntenivåer är det sannolikt att det blir en ny liknande förändring under Kommunen har inte gjort några finansiella placeringar för pensionsåtagandet, utan hela förpliktelsen har återlånats i verksamheten. Härigenom begränsas kommunens låneskuld. 58 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

10 Borgensåtagande Karlstads Bostads AB Karlstads Stadshus AB Karlstads Energi AB Övriga kommunala företag Värmlandskraft-OKG-delägarna Bostadsrättsföreningar Övriga Totalt Kommunens borgensåtagande har ökat med 52 mnkr under året, vilket i allt väsentligt förklaras av ett nytt borgensåtagande för Karlstads Energi AB. Åtagandet avser säkerhet för en eventuell förtida sluttäckning av deponi på Djupdalen. Riskerna bedöms vara störst för åtagandet avseende bostadsrättsföreningar. Sannolikheten för ytterligare infrianden bedöms dock som låg. Totalt sett utgör moderbolaget i den kommunala bolagskoncernen Karlstads Stadshus AB det största åtagandet. Moderbolaget lånade tidigare via kommunens internbank, men på grund av förändrad lagstiftning sker bolagets finansiering tills vidare med kommunal borgen. Ny borgen för stöd till bostadsförsörjningen tecknas inte längre. KONTROLL Budgetavvikelse totalt Budgetavvikelse årets resultat Varav: nämnderna verksamhetens nettokostnad övrigt skatteintäkter o statsbidrag finansnetto extraordinära intäkter En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god budgetföljsamhet i kommunen. Under perioden har tre av fem år visat positiva budgetavvikelser, även om enskilda områden visat negativa avvikelser. Som framgår av den resultatanalys som redovisats inledningsvis har dock några större intäktsposter bidragit. Detta gäller inte minst 2012 i form av reavinster (+72 mnkr), återbetalning från AFA (+74 mnkr) och exploateringsverksamhet. (+49 mnkr mot budget). Effekten motverkas till stor del av att elproduktionen gett ett avsevärt lägre resultat än budgeterat (-40 mnkr). Nämnderna har sammantaget 137 mnkr att disponera från tidigare års bokslut. Bedömningen i den reviderade budgeten var att nämnderna skulle använda 25 mnkr av sina överskott. Nämndernas nettokostnad ökade ytterligare 6 mnkr jämfört med reviderad budget. Det finns dock variationer mellan de olika nämnderna. Stora underskott redovisas för gymnasienämnden samt försörjningsstödet. Arbetsmarknads- och socialnämndens övriga verksamhet visar dock ett stort överskott. De olika nämndernas budgetavvikelser beskrivs i avsnittet Driftredovisning. Skatteintäkter och statsbidrag har blivit 12 mnkr högre än budget. Här bör dock noteras att den budgeterade intäkten reducerades i den reviderade budgeten. Jämfört med den budget som fastställdes i juni 2011 är utfallet lägre. Finansnettot har blivit 4 mnkr bättre än budget, vilket förklaras av en reavinst i samband med försäljning till Region Värmland av kommunens aktier i Värmlandstrafik AB. KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

11 Prognossäkerhet Årets resultat (mnkr) Skillnad mot prognos i delårsbokslut Varav: nämnderna reavinst, el, exploatering övrigt (Plustecken innebär att bokslutet visar en förbättring jämfört med prognosen i delårsbokslutet) Prognossäkerheten hos nämnderna är viktig för kommunens möjligheter att ha kontroll över den finansiella utvecklingen. Med undantag av 2009 har nämndernas prognoser stämt relativt bra, totalt sett. Dock finns några enskilda undantag. Under 2011 var det gymnasienämnden som fick ett avsevärt sämre utfall jämfört med prognosen svarar arbetsmarknads- och socialnämnden för en stor del av den positiva avvikelsen, då utfallet blev drygt 20 mnkr bättre än prognosen i delårsbokslutet. Övriga nämnder har genomgående visat en relativt bra träffsäkerhet i sina prognoser. Prognoserna över intäkter från exploateringsverksamhet och reavinster är svåra att göra prognos på eftersom det även en bit in på hösten kan vara svårt att bedöma vilken sida av årsskiftet som försäljning sker. Övriga avvikelser mot prognosen orsakas av mer pessimistiska skatteprognoser från SKL samt kostnader till följd av aktieinnehav i Visit Karlstad AB och Fastighets AB Sandgrund. Känslighetsanalys En kommun påverkas av händelser som på kort sikt kan vara svåra att påverka. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys för att visa hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. För att möta sådana förändringar är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. Som jämförelse anges även effekten av en förändrad utdebitering med 10 öre. Kommunens personalkostnader uppgår till drygt 3 miljarder kronor och därigenom får utfallet av lönerörelsen stor betydelse. Av tabellen framgår att en löneökning med 1 procent motsvarar 30 mnkr. Av stor betydelse är även förändringar i skatteunderlagets utveckling och förändringar av statsbidragen, vilket framgår av tabellen Budgetavvikelse totalt ( ). Händelse (mnkr) Löneökning med 1 % 31 Prisökning 1 % på varor och tjänster 18 Socialbidragsförändring 10 % 10 Ränteförändring 1 % (nettoeffekt) 0 Händelse (mnkr) Inkomstutjämning 1 % 6 Kostnadsutjämning 1 % 2 Förändrad utdebitering 10 öre 17 Skattekraftsutveckling 0,1 % 4,1 60 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

12 Avstämning av ekonomiska mål Resultatmål Skatter och generella statsbidrag Resultatmål (2 %) Resultat (justerat enligt nedan) Jämförelse med resultatmålet Årets resultat avser resultat justerat för realisationsvinster och elproduktion. Kommunens ekonomiska mål ska stämmas av över en femårsperiod. Härigenom finns det möjlighet att balansera ett sämre utfall under en lågkonjunktur med bättre resultat under år med en starkare utveckling av skatteunderlaget. Resultatmålet innebär att resultatet ska uppgå till minst 2 procent av kommunens totala skatteintäkter och generella statsbidrag. Avstämningen avser kommunens resultat efter avstämning av balanskravet, d v s realisationsvinster får inte tillgodoräknas. En ytterligare begränsning finns genom att högst 45 mnkr får tillgodoräknas av elproduktionens intäkter. Resultatet för 2012 ligger 61 mnkr över resultatmålet, men det är enbart tack vare de stora intäkter, som beskrivits i tidigare avsnitt. För perioden som helhet ligger resultatet 219 mnkr högre än resultatmålet. Finansieringsmål Finansieringsmålet är formulerat på följande sätt: Kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala pensionsåtagande skall inte öka. Detta innebär att kommunens investeringar ska finansieras med egna pengar och att även den del av pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen ska inräknas i den totala skuldsättningen. För att kunna analysera hur kommunens nettoskuldsättning förändrats måste hänsyn tas till förändringar på både tillgångs- och skuldsidan. På tillgångssidan finns framför allt fordringarna på de kommunägda bolagen genom den utlåning som går via kommunen. Avstämning för den senaste femårsperioden redovisas i nedanstående tabell. Tabell: Förändring av nettoskulden (belopp i mnkr) Kassan Utlåning Summa tillgångsförändring Låneskuld Kommuncertifikat Avsättningar pensioner mm Pensioner äldre än Summa skuldförändring Nettoskuldförändring Justering reavinster övrigt Justerad nettoskuldförändring Negativt belopp innebär minskad nettoskuld. Positivt belopp innebär ökad nettoskuld. KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

13 Totalt över den aktuella femårsperioden har nettoskulden ökat med 664 mnkr. Den faktiska nettoskuldförändringen justeras i nästa steg för reavinster som inte får tillgodoräknas, men även för övriga poster som på ett missvisande sätt påverkar nettolåneskulden. År 2010 och 2011 har justering skett för investeringar där kapitalkostnaden betalas av Region Värmland och Vänerhamn har även justerats för investeringar där kapitalkostnaden finansieras genom lägre driftskostnader, energi- och klimatinvesteringar samt för lokalanpassning inom gymnasieskolan. Slutligen justerades även 2011 års utfall för den skuldökning som orsakades av sänkt diskonteringsränta RIPS. Med hänsyn tagen till dessa justeringar begränsas nettoskuldsökningen till 564 mnkr under femårsperioden. Även den justerade nettoskuldsförändringen varierar kraftigt mellan åren, vilket framgår av tabellen. Detta förklaras delvis av att resultatnivåerna skiljt mellan åren men framför allt av att investeringsvolymen varierat kraftigt. Uppdelning mellan avgiftsfinansierad och skattefinansierad verksamhet Enligt beslut i kommunfullmäktige i samband med budget ska fortsättningsvis en uppdelning ske mellan avgiftsfinansierad och skattefinansierad verksamhet vid avstämning av finansieringsmålet. Om vi gör en motsvarande uppdelning för den senaste femårsperioden blir resultatet att låneskulden för avgiftsfinansierad verksamhet har ökat med 55 mnkr och att ökningen för den skattefinansierade verksamheten därmed uppgår till 509 mnkr (justerat för reavinster och särskilda poster enligt ovan). Tabell: Förändring av nettoskulden (belopp i mnkr, uppdelning på avgiftsfinansierad och skattefinansierad verksamhet) Justerad nettoskuldförändring Varav: avgiftsfinansierad verksamhet skattefinansierad verksamhet Kommunfullmäktige godkände en avvikelse från de ekonomiska målen i samband med beslutet om budget för Enligt beslutet skulle ökningen av låneskulden för den skattefinansierade verksamheten maximalt uppgå till 141 mnkr. Årets skuldförändring ryms med god marginal inom kommunfullmäktiges beslut, även om det har skett genom en kombination av de höga intäkterna i resultaträkningen och av att en ovanligt hög andel av investeringsbudgeten ännu inte använts. Kommunfullmäktige godkände även en avvikelse från de ekonomiska målen under Till skillnad från 2012 fanns inte något belopp angivet. Härigenom är det svårt att stämma av femårsperioden mot kommunfullmäktiges beslut. Utvecklingen bör dock även stämmas av mot det långsiktiga finansieringsmålet och då kan vi konstatera att målet inte har uppnåtts under Finansieringsmålet har heller inte uppnåtts sett över hela femårsperioden 62 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

14 Sammanfattande analys Att beskriva årets ekonomiska utfall innebär en pedagogisk utmaning. Resultaträkningen visar plus 216 mnkr och bruttoinvesteringar på över en halv miljard kronor har genomförts utan någon upplåning. Trots detta visar analysen att ekonomin långsiktigt har försämrats. Det höga resultatet har uteslutande skapats genom tillfälliga intäkter: reavinster, återbetalning av premier från AFA samt ovanligt höga intäkter från exploateringsverksamheten. Det underliggande resultatet har stadigt försämrats under senare år och är till och med negativt under Det höga resultat som nämnda intäkter har skapat har samtidigt finansierat en stor del av årets investeringar. Bland nämnderna finns stora negativa budgetavvikelser främst för gymnasienämnden och för försörjningsstödet. Bland övriga nämnder och verksamheter finns både negativa och positiva avvikelser. Inför framtiden är det viktigt att alla nämnder kan nå balans mellan kostnader och budgetramar. Bolagssektorn har traditionellt visat en jämn och stabil resultatnivå. Under 2012 visar dock bolagen ett betydligt sämre resultat som hänger samman med problemen inom Vindpark Vänern Kraft AB. De stora avsättningar som gjorts av våra ägarbolag är dock en engångsinsats och framåt förväntas bolagens resultat återgå till tidigare års nivåer. Kommunens ekonomi på sikt Osäkerheten om den fortsatta konjunkturutvecklingen är fortsatt stor. Även om den senaste skatteprognosen från SKL bryter trenden och är mer positiv än den föregående så är bedömningen att återhämtningen sker långsamt och att den tar tid. Jämfört med budgetbeslutet i juni 2012 har det skett en avsevärd försämring av resultatnivån i det utkast till ramar som ligger till grund för budgetarbetet för perioden När budgetarbetet startar under våren beräknas resultatnivån i utgångsläget att vara så låg som strax över 50 mnkr de båda första åren. Bedömningen är därför att det i princip inte finns något utrymme för ambitionshöjningar under de närmaste åren, liksom att investeringsnivån bör begränsas. Fokus måste ligga på att nämnderna når balans mellan kostnader och budgetramar, som nämnts ovan. Detta underlättas i viss mån av att det generella påslaget för pris- och löneökningar återigen ligger på 2 procent från och med Finansdepartementet har nu lagt fram ett förslag till ändringar i kostnads- och inkomstutjämningen för kommuner och landsting. Förändringarna föreslås träda i kraft från och med Beträffande kostnadsutjämningen överensstämmer förslaget i allt väsentligt med Utjämningskommitténs förslag från våren Förändringarna i kostnadsutjämningen ger stora förbättringar för nästan alla kommuner i Värmland. Karlstad påverkas dock bara marginellt av förslaget. KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015 Dnr KS-2015-281 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2015-05-28 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2013

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2013 Dnr KS-2013-216 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-06-03 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

göteborgs stad delårsrapport

göteborgs stad delårsrapport göteborgs stad delårsrapport per augusti 2010 Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2012» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS-2014-11 Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-02-10 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Reviderad budget 2014 samt beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Finansiell profil Salems kommun

Finansiell profil Salems kommun Finansiell profil Salems kommun 00 007 profiler för Salems kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Salems kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under perioden

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Finansiell profil Munkedals kommun

Finansiell profil Munkedals kommun Finansiell profil Munkedals kommun 00 007 profiler för Munkedals kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer