Inbjudan till teckning av aktier i HQ.SE HOLDING AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i HQ.SE HOLDING AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i HQ.SE HOLDING AB (publ) Föreliggande prospekt har upprättats med anledning av nyemission av aktier i HQ.SE Holding AB med företrädesrätt för befintliga aktieägare i HQ.SE Holding AB. Prospektet består av två delar, föreliggande dokument samt årsredovisningen för Hagströmer & Qviberg AB (HQ.SE Holding ABs tidigare firma) avseende räkenskapsåret 1999.

2 Innehåll Inbjudan till teckning av aktier i HQ.SE... 1 Villkor och anvisningar... 2 Sammanfattning av vissa skattefrågor i Sverige... 4 Bakgrund och motiv... 6 VD har ordet... 8 Verksamheten... 9 Riskfaktorer Aktiekapital och ägarstruktur Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Övrig information Bolagsordning Finansiell översikt Delårsbokslut för januari augusti Proformaräkenskaper efter förvärvet av Aktiespar Fondkommission Årsredovisningar för Revisors granskningsberättelse Definitioner Aktiespar Aktiespar Fondkommission, bifirma tillhörande HQ.SE Holding AB till följd av förvärv från Aktiesparinvest AB. Aktiesparinvest Aktiesparinvest AB (org. nr ). HQ.SE eller bolaget HQ.SE Holding AB (publ), (org. nr ). Inbjudan HQ.SEs erbjudande till aktieägarna om teckning med företrädesrätt av nya aktier i HQ.SE på villkor som framgår av detta prospekt. OM Stockholmsbörsen OM Stockholmsbörsen AB. PFK PFK Fondkommission AB. PRV Patent- och registreringsverket. VP konto Elektroniskt värdepapperskonto hos VPC, på vilket aktie i HQ.SE är registrerad. VPC VPC AB. Föreliggande nyemission av aktier i HQ.SE Holding AB, med företrädesrätt för befintliga aktieägare i HQ.SE Holding AB, riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till Amerikas Förenta Stater eller Kanada eller något annat land där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Detta prospekt har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

3 Inbjudan till teckning av aktier i HQ.SE Inbjudan till teckning av aktier i HQ.SE Härmed inbjudes, i enlighet med villkoren i detta prospekt, ägarna av stamaktier i HQ.SE att med företrädesrätt teckna nya stamaktier i bolaget. Vid extra bolagsstämma i HQ.SE den 10 oktober 2000 godkändes styrelsens beslut av den 14 september 2000 att öka aktiekapitalet med högst kronor och 50 öre genom emission av högst stamaktier, envar aktie om nominellt 2 kronor och 50 öre. Emissionskursen fastställdes till 25 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen tillför HQ.SE ca 160,6 Mkr före emissionskostnader om ca 1,6 Mkr. Stockholm den 11 oktober 2000 HQ.SE Holding AB (publ) Styrelsen HQ.SE Holding AB 1

4 Villkor och anvisningar Villkor och anvisningar Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 17 oktober 2000 är registrerad som ägare av stamaktier i HQ.SE äger företrädesrätt att teckna en ny stamaktie för varje tvåtal gamla stamaktier. Två gamla stamaktier berättigar således till teckning av en ny stamaktie. Emissionskurs De nya aktierna emitteras till en kurs om 25 kronor per aktie. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB för fastställande av vem som erhåller teckningsrätter har bestämts till den 17 oktober Aktierna i HQ.SE handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen från och med den 13 oktober Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till eventuell utdelning från och med för räkenskapsåret Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av VPC. Information från VPC till direktregistrerade aktieägare Prospekt och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi skickas till direktregistrerade aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av VPC för HQ.SEs räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter (se dock även rubriken Central försäljning av överskjutande teckningsrätter ). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare med flera meddelas endast genom VP-avi. Förvaltarregistrerade aktieinnehav Om aktieinnehavet är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhålles ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Teckningsrätter För varje registrerad gammal stamaktie erhålles en teckningsrätt. För teckning av en ny stamaktie erfordras två teckningsrätter. Handel med teckningsrätter Under perioden från och med den 23 oktober 2000 till och med den 7 november 2000 kan handel i teckningsrätter ske. Aktiespar och andra värdepappersinstitut står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Kursinformation beträffande teckningsrätterna kommer att förmedlas av OM Stockholmsbörsen och nämnda värdepappersinstitut. Observera att vid köp eller försäljning måste aktieägaren kontakta sitt kontoförande institut, det vill säga den bank där VP-kontot är registrerat. Vid försäljning måste dessutom aktieägare, vars kontoförande institut inte förmedlar handel i teckningsrätterna, lämna säljfullmakt till ett värdepappersinstitut som bedriver sådan förmedling. Sådan säljfullmakt skall registreras av det kontoförande institutet. Likvidkonto skall anges både vid köp och försäljning. Central försäljning av överskjutande teckningsrätter Aktieägare vars innehav ej är jämnt delbart med två är utöver det antal teckningsrätter som är jämnt delbart med två berättigad till en överskjutande teckningsrätt. Överskjutande teckningsrätter kommer att avregistreras från aktieägarnas VP-konton den 18 oktober 2000 för att säljas centralt. Försäljningen verkställs av Aktiespar på uppdrag av HQ.SE. Försäljningslikviden kommer att tillställas respektive aktieägare genom VPCs försorg. Vid central försäljning av överskjutande teckningsrätter utgår ej courtage. Observera att sedan överskjutande teckningsrätter avregistrerats kommer de som har teckningsrätter på sitt VP-konto att ha ett innehav som är jämnt delbart med två. Om aktieägare önskar köpa teckningsrätter för att teckna fler aktier skall köpet avse ett antal som är jämnt delbart med två. Teckningstid Teckning av nya aktier skall ske under perioden från och med den 23 oktober 2000 till och med den 10 november Observera att teckning skall ske senast den 10 november Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från VPC, att avföras från VP-kontot. 2 HQ.SE Holding AB

5 Villkor och anvisningar Teckning och betalning Teckning sker genom samtidig kontant betalning hos: Aktiespar Fondkommission Emissionsavdelningen Stockholm Som framgår ovan har från VPC erhållits en förtryckt inbetalningsavi. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med anmälningssedel enligt fastställt formulär i enlighet med följande alternativ: Inbetalningsavi 1. I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas. Anmälningssedeln skall ej användas. Anmälningssedel 2. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter ej utnyttjas eller då tillköpta teckningsrätter utnyttjas skall teckning genom betalning ske med anmälningssedeln som underlag. Kvittering sker då på anmälningssedeln och inbetalningsavin används ej. Anmälningssedel kan erhållas från: Teckning utan företrädesrätt För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt, kommer styrelsen för HQ.SE, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, att bestämma om och i vilken utsträckning fördelning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall äga rum samt hur sådan eventuell fördelning skall ske, dock att tilldelning i första hand skall ske till aktieägarna i förhållande till deras tidigare innehav av stamaktier. Aktier som tecknats utan företrädesrätt skall betalas kontant på en gång senast tredje bankdagen efter det att avräkningsnota skickats till tecknaren. Interimsaktier Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart det kan ske efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning skett på tecknarens VP-konto. De tecknade aktierna kan dock inte registreras hos VPC som nyemitterade aktier förrän nyemissionen registrerats hos PRV, vilket beräknas ske omkring den 15 november Fram till denna tidpunkt är de tecknade och betalda aktierna så kallade interimsaktier, av VPC kallade BTA (betalda tecknade aktier). Handel med interimsaktier kan ske så snart bekräftelse från VPC enligt ovan erhållits. Sedan nyemissionen registrerats vid PRV kommer interimsaktierna, utan avisering från VPC, att omvandlas till vanliga aktier. Sista dag för handel med interimsaktier beräknas bli omkring den 15 november Aktiespar Fondkommission Emissionsavdelningen Stockholm Tel: HQ.SE Holding AB Box Stockholm Tel: Omläggningskonto I de fall teckningsrätterna är registrerade på ett omläggningskonto med VKI (VPCs kontoförande institut) som kontoförande institut kommer omläggningskontot att övertas av respektive värdepappersinstitut i samband med handel med teckningsrätter. Handel i HQ.SEs aktier Stamaktier i HQ.SE handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista. HQ.SE Holding AB 3

6 Sammanfattning av vissa skattefrågor i Sverige Sammanfattning av vissa skattefrågor i Sverige Nedan sammanfattas vissa svenska beskattningsregler som aktualiseras av föreliggande erbjudande avseende aktier i HQ.SE. Sammanfattningen omfattar endast aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är skatterättsligt hemmahörande i Sverige, om inte annat särskilt anges, och är baserad på nu gällande lagstiftning. Sammanfattningen är endast avsedd som generell information och omfattar bland annat inte utländska skatteregler och inte heller fall där innehavda värdepapper utgör omsättningstillgångar i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Eftersom den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare och innehavare av teckningsrätter beror delvis på dennes speciella situation bör varje aktieägare respektive innehavare av teckningsrätter rådfråga skatterådgivare beträffande skattekonsekvenser som erbjudandet kan medföra. Allmänt För fysiska personer som är skatterättsligt hemmahörande i Sverige beskattas alla kapitalinkomster såsom räntor, aktieutdelningar och reavinster i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För utdelningar innehålls normalt en preliminär skatt om 30 procent av VPC eller beträffande förvaltarregistrerade aktier av förvaltaren. Reaförluster är som huvudregel avdragsgilla till 70 procent i inkomstslaget kapital. Reaförluster på marknadsnoterade aktiebeskattade värdepapper (aktier, teckningsrätter och andra värdepapper som beskattas som aktier) får dock kvittas fullt ut mot reavinster på andra aktiebeskattade värdepapper, oavsett om de är marknadsnoterade eller inte. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion, det vill säga avdrag från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger SEK och med 21 procent av återstoden. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. För aktiebolag beskattas samtliga inkomster i inkomstlaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent. Avdrag för reaförluster på aktiebeskattade värdepapper (aktier, teckningsrätter och andra värdepapper som beskattas som aktier) som innehas som kapitalplacering medges endast mot reavinster på andra aktiebeskattade värdepapper. Reaförluster som inte har kunnat utnyttjas på detta sätt ett visst år kan utnyttjas mot reavinster på aktiebeskattade värdepapper under följande år utan tidsbegränsning. Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella företagskategorier. Förmögenhetsskatt Aktierna i HQ.SE är inte föremål för förmögenhetsskatt då de är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Arv- och gåvobeskattning Vid arv- och gåvobeskattning skall aktierna i HQ.SE tas upp till 30 procent av noterat värde. Utnyttjande av erhållen teckningsrätt För aktieägare som utnyttjar de erhållna teckningsrätterna för förvärv av nya aktier i bolaget utlöses ingen beskattning. Anskaffningskostnaden för aktierna utgörs av emissionskursen. Vid en avyttring av aktierna kommer aktieägarens anskaffningsvärde för samtliga aktier av samma slag och sort att sammanläggas och beräknas gemensamt enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Det bör därvid särskilt uppmärksammas att interimsaktier och vanliga aktier inte anses vara av samma slag och sort intill dess att beslutet om nyemission har registrerats vid PRV. Den så kallade schablonregeln får användas vid avyttring av marknadsnoterade aktier, vilken innebär att anskaffningsvärdet anses utgöra 20 procent av nettoförsäljningsintäkten. Avyttring av erhållen teckningsrätt Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att deltaga i emissionen kan avyttra sina teckningsrätter. Skattepliktig reavinst skall då beräknas. Detsamma gäller vid central försäljning av aktieägarnas överskjutande teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter anses anskaffade utan kostnad. Schablonregeln får inte användas i detta fall. Anskaffningsvärdet för den ursprungliga aktien påverkas inte. Behandling av inköpt teckningsrätt m m För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrätter utgör vederlaget anskaffningskostnad för teckningsrätterna. Om förvärvade teckningsrätter utnyttjas för förvärv av aktier utlöses ingen beskattning. Anskaffningskostnaden för aktierna utgörs av emissionskursen samt erlagt vederlag för teckningsrätterna. Om teckningsrätterna istället avyttras utlöses reavinstbeskattning. Anskaffningsvärdet för teckningsrätterna beräknas enligt genomsnittsmetoden. 4 HQ.SE Holding AB

7 Sammanfattning av vissa skattefrågor i Sverige Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttages normalt svensk kupongskatt. Kupongskattesatsen är 30 procent men är i allmänhet reducerad genom avtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. I Sverige verkställer normalt VPC eller beträffande förvaltarregistrerade aktier förvaltaren avdrag för kupongskatt. Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för avyttring av aktier eller teckningsrätter. Aktieägare respektive innehavare av teckningsrätter kan dock bli föremål för beskattning i den stat där de är skatterättsligt hemmahörande. Enligt en särskild skatteregel kan dock fysiska personer som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av aktier i svenska aktiebolag om de vid något tillfälle under de tio kalenderår som närmast föregått det år då avyttringen skedde haft sitt egentliga bo och hemvist i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad av avtal för undvikande av dubbelbeskattning mellan Sverige och andra länder. HQ.SE Holding AB 5

8 Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv HQ.SE har på kort tid etablerats som en betydande aktör på den svenska marknaden för värdepappershandel och fondförvaltning via internet. Denna marknad är för närvarande under snabb tillväxt och utveckling. Bolagets verksamhet bedrivs i affärsområdena HQ.SE Fondkommission och HQ.SE Fonder. Bolagets tjänster skall kännetecknas av hög kvalitet, service och tillgänglighet. Koncernens fokus på dessa två affärsområden är en följd av beslutet på ordinarie bolagsstämma den 27 april 2000 att dela ut underkoncernen Hagströmer & Qviberg AB. HQ.SE arbetar med ett förhållandevis stort eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Detta för att ha en god finansiell beredskap, ha möjlighet att finansiera större satsningar på teknikutveckling och marknadsföring, åtnjuta högt förtroende från kunder, finansiärer och motparter i marknaden samt för att undvika ensidigt beroende av någon enskild bank eller annan finansiär. En avvägning av relationen mellan eget och främmande kapital görs dock löpande för att säkerställa att det kapital som är bundet i rörelsen kan förräntas på ett tillfredsställande sätt. På bolagsstämman den 27 april beslutades om inlösen av var tionde aktie mot en likvid om cirka 197 Mkr vilken verkställts av bolaget i september Eget kapital och likvida medel i moderbolaget per den 30 juni 2000 uppgick till 148 Mkr respektive 135 Mkr justerat för nämnda inlösen. Koncernens kapitalstruktur var därefter, enligt styrelsen bedömning, ändamålsenlig för den verksamhet internetmäkleri och fondförvaltning som för närvarande bedrivs. Förvärvet av Aktiespar HQ.SE har efter förhandlingar som gick in i ett intensivt skede i slutet av sommaren 2000 träffat avtal om att förvärva verksamheten Aktiespar av Aktiesparinvest för 220 Mkr. I samband härmed har avtal även träffats med PFK om att överta dess depåkundstock. Genom förvärven fördubblas antalet kunder, rörelseintäkter och förvaltat kapital i HQ.SE-koncernen och antalet anställda ökar med ca 50 procent. Bägge förvärven har varit villkorade av erforderliga tillstånd och godkännanden som sedermera erhållits av Finansinspektionen. Aktiespar Fondkommission är en bifirma inom Aktiesparinvest, som är ett helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Aktiespar bedriver värdepappershandel på internet och har aktiva depåkunder och 6 miljarder kr i förvaltat kapital. Verksamhetens rörelseintäkter uppgick till 40,3 Mkr första halvåret 2000 med ett resultat före skatt på 1,5 Mkr. Antal anställda uppgår till cirka 35, samtliga i Stockholm. PFK erbjuder värdepappershandel till svenska privatpersoner. PFKs depåkundstock uppgår till aktiva depåkunder och 0,5 miljarder kr i förvaltat kapital. Verksamhetens rörelseintäkter uppgick till 2,0 Mkr första halvåret 2000 proforma. En majoritet av kunderna har tillgång till internet och kunderna har också ett intresse av att genomföra värdepappersaffärer på internet. Aktiespars och PFKs kunder kommer att erbjudas ett väsentligt förbättrat produkt- och tjänsteutbud till oförändrade priser. Bland nya produkter och tjänster kommer finnas handel med optioner och fonder, möjlighet att belåna värdepapper, tjänst för mobilt internet och realtidsanalyser. Proforma per den 30 juni 2000 hade HQ.SE-koncernen cirka kunder varav i det nya affärsområdet HQ.SE Aktiespar som därmed, mätt med antal kunder, blir Sveriges största internetmäklare. I samband med förvärvet har ett samarbetsavtal mellan HQ.SE och Sveriges Aktiesparares Riksförbund slutits. Avtalet innefattar bland annat samarbete inom marknadsföring och distribution, samt att HQ.SE via Aktiespar fortsatt kommer att ha ett subventionerat erbjudande till medlemmar av Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Synergierna mellan HQ.SE och Aktiespar skattas till mellan 30 och 35 Mkr årligen. Kostnadsbesparingar bedöms uppgå till 20 Mkr och härrör huvudsakligen från systemutveckling, datadrift, marknadsföring och information. Möjlighet till ytterligare intäkter skapas genom att ge Aktiespars kunder ett utökat utbud av produkter och tjänster, såsom optionshandel samt belåning av värdepapper. Kapitalbehov Köpeskillingen för Aktiespar uppgår till totalt 220 Mkr, varav 160 Mkr avses erläggas kontant och 60 Mkr avses erläggas genom apportemission av aktier i HQ.SE. HQ.SEs största aktieägare TMT One AB, vars ägande uppgår till 37 procent av röstetal och stamaktiekapital i HQ.SE, garanterar finansieringen av förvärvet av Aktiespar. Förvärvet av Aktiespar är en s k inkråmsöverlåtelse, vilken ger upphov till en inkråmsgoodwill uppgående till 216 Mkr. Avskrivningarna av denna goodwill är skattemässigt avdragsgilla. Kontantdelen av köpeskillingen avses finansieras genom företrädesemission till befintliga aktieägare, som beräknas tillföra 160,6 Mkr före emissionskostnader. Apportemissionen uppgår till aktier och riktas till Aktiesparinvest, ett indirekt helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Dessa 6 HQ.SE Holding AB

9 Bakgrund och motiv aktier är ej berättigade att delta i företrädesemissionen, varvid apportemissionen motsvarar ett värde uppgående till 60 Mkr. Aktiesparinvests ägande kommer att uppgå till 8,2 procent efter genomförd företrädesemission och inlösen av förlagsaktier. Efter föreslagna emissioner och därtill relaterade justeringar uppgår för koncernen, proforma per den 30 juni 2000, eget kapital till 345 Mkr, likvida medel till 131 Mkr och soliditeten till 62 procent vilket bedöms vara tillfredsställande för att bedriva och vidareutveckla verksamheterna. Utsikter för år 2000 Bolagets utsikter för senare delen av år 2000 är positiva och HQ.SE förutser fortsatt tillväxt av antalet kunddepåer och transaktioner. Utökade marknadssatsningar och lansering av en rad nya tjänster och produkter förväntas förstärka HQ.SEs möjligheter till betydande tillväxt. Nettoflödena i HQ.SE Fonder bedöms bli fortsatt positiva, bl a med anledning av fondvalet inom premiepensionssystemet. Finansiella mål Under de närmaste två åren avser HQ.SE att uppnå en betydande omsättningsökning, minst motsvarande marknadens tillväxt, och en stark underliggande lönsamhet före offensiva satsningar inom marknadsföring och teknikutveckling. Utdelningspolitik Styrelsen för HQ.SE har fastställt en utdelningspolitik som innebär att HQ.SE skall lämna som utdelning till aktieägarna den del av bolagets vinster som inte bedöms behövas för att konsolidera och utveckla bolaget. Långsiktigt skall minst 50 procent av vinsten lämnas som aktieutdelning. Under de närmast förestående åren bedömer styrelsen dock att bolagets vinstmedel bör kvarstå i bolaget för att finansiera fortsatt hög tillväxt. Vi, styrelsen i HQ.SE ansvarar för detta emissionsprospekt, samt försäkrar att, såvitt vi känner till, uppgifterna i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av HQ.SE som skapas av prospektet. Stockholm den 11 oktober 2000 HQ.SE Holding AB (publ) Styrelsen HQ.SE Holding AB 7

10 VD har ordet VD har ordet Intresset för aktier och aktiefonder ökar kraftigt bland svenska privatpersoner. Inte minst Aktiespararna bidrar till att lyfta fram aktier som sparform. Över 60 procent av Sveriges befolkning har idag ett sparande i aktier eller fonder. Det nya statliga pensionssystemet höjer denna andel ytterligare. I Sverige har 60 procent av befolkningen mellan 15 och 74 år tillgång till dator hemma och nästan lika många har internet. Finansiella tjänster är väl lämpade för internet. Antalet aktiedepåer på internet ökar explosionsartat men är ändå inte fler än cirka i nuläget. Aktiehandel över internet står för 25 procent av antalet transaktioner på OM Stockholmsbörsen. Den tekniska utvecklingen och trenderna på marknaden gör att antalet depåer bedöms femfaldigas på drygt två år och procent av privatpersoners aktieaffärer kommer att göras över internet. På kort sikt är aktiviteten på OM Stockholmsbörsen i hög grad avhängig kursutvecklingen. På längre sikt bedömer vi att antalet transaktioner ökar trendmässigt. Antalet noterade bolag på OM Stockholmsbörsen fortsätter att öka och Jiway, OMs nya börssamarbete som erbjuder handel i internationella aktier, öppnar en ny placeringsvärld till låga kostnader för svenska privatpersoner. Internet och telefon är de kanaler kunderna idag använder för att nå HQ.SE. Med mobilt internet förbättras kunders förutsättningar att sköta sin privatekonomi och transaktionsintensiteten ökar. Mobilt internet spås få fler användare än fast internet. HQ.SE Fondkommission har på kort tid etablerats som en betydande aktör i Sverige. Vi har en ny, flexibel systemplattform och vi har kunnat rekrytera kompetenta medarbetare till alla funktioner som krävs för ett kunderbjudande med hög servicenivå. Enligt en undersökning i tidningen Vision i maj är HQ.SE den bästa internetmäklaren. Utmärkelsen fick vi tack vare satsningar på kvalitet, service och tillgänglighet. Genom att vara ledande i dessa avseenden stärks varumärket HQ.SE och vi bygger kundbas och transaktionsvolymer för stabil, långsiktig lönsamhet. Affärslogiken för ett internetmäkleri bygger på stordriftsfördelar och små tillkommande kostnader per ny kund och transaktion. I början på sommaren hade vi, trots en kort historia, de organisatoriska förutsättningar som krävdes för en kraftfull expansion. Förvärvet av Aktiespar är en strategiskt riktig investering men, vad viktigare är, det bedöms väl svara mot våra lönsamhetskrav. Synergieffekterna skattas till mellan 30 och 35 Mkr årligen. I en sammanslagning av två organisationer finns en potential för kostnadsbesparingar på grund av överlappande system. Intäktssynergierna som bedömts till Mkr uppkommer genom att Aktiespars kunder får tillgång till ett bredare tjänsteutbud, i första hand möjlighet att belåna aktier och handel med optioner. Börsens längre öppettider, fram till klockan från februari nästa år, och den fortsatta tillväxten i verksamheten gör att vi räknar med att behöva en förstärkning på personalsidan. Därför är hela Aktiespars kompetenta organisation varmt välkommen i det nya bolaget. I samband med de emissioner som föreslås genomföras erbjuds samtliga anställda ett optionsprogram på marknadsmässiga villkor. Syftet är att stärka samhörigheten mellan aktieägare och anställda. HQ.SE är ett av de starkaste varumärkena inom området oberoende finansiella tjänster för privatmarknaden. Till det bidrar inte minst HQ.SE Fonder som är en av Sveriges största oberoende fondbolag med tolv fonder och 8,3 miljarder kr i förvaltat kapital per den 30 juni Två nya fonder har lanserats i år, HQ.SE Gorilla som placerar globalt med inriktning på TMT-sektorn, och HQ.SE Absolut Strategi, en global blandfond som prioriterar absolut avkastning och lyckats väl med det. Fondbolaget växer dubbelt så snabbt som marknaden och har kunder. Varumärket Aktiespar är också starkt och ett bra komplement. Därför kommer vårt internetmäkleri efter samgåendet att verka under namnet HQ.SE Aktiespar Fondkommission. Vi räknar nu kunder och provisionsintäkter om 200 Mkr i årstakt. Tillväxt står i fokus på HQ.SE i det skede som branschen för finansiella tjänster på internet är inne i, men lönsamhet är målet. Målsättningen är lönsamhet inom tolv månader. Det är en utmaning och en tacksam uppgift. Stockholm den 11 oktober 2000 HQ.SE Holding AB (publ) Nicklas Storåkers Verkställande direktör 8 HQ.SE Holding AB

11 Verksamheten Verksamheten HQ.SE är moderbolag i en finansiell koncern som är fokuserad på finansiella tjänster för den breda privatmarknaden. Koncernen skall bli ledande i Sverige på denna tillväxtmarknad genom satsningar på kvalitet, service och tillgänglighet och genom att erbjuda attraktiva produkter och tjänster för såväl långsiktigt sparande som kortsiktig värdepappershandel. Navet i verksamheten är hemsidan som skall vara den huvudsakliga kanalen till marknaden för de två affärsområdena HQ.SE Fondkommission och HQ.SE Fonder. De tekniska systemen intar en framträdande plats i ett internetmäkleri. Koncernen gör betydande satsningar på IT-området och har en stab av medarbetare på IT-avdelningen vars uppgift är att utveckla och underhålla systemen. Koncernens strategiska inriktning är att skyndsamt etablera en ledande position på den svenska marknaden och utvärdera expansionsmöjligheter på utländska marknader genom nyetablering, allianser eller förvärv. Verksamheten bedrivs från Stockholm. HQ.SE Fondkommission Affärsområde HQ.SE Fondkommissions affärsidé är att vara ledande inom handel med värdepapper på internet i Sverige vilket skall uppnås genom bra service och rådgivning, hög tillgänglighet och ett brett produktutbud. HQ.SE Fondkommission kunde efter investeringar i grundläggande tekniksystem för värdepappershandel på internet och med en nyrekryterad organisation lansera tjänsten i december Därefter har kundtillströmningen varit hög, tjänsteutbudet breddats och tillgängligheten förbättrats. Antalet kunder uppgick till (1 200 per 31 december 1999) vid halvårsskiftet varav aktiva kunder. Vid halvårsskiftet uppgick antalet anställda till 25 och provisionsintäkterna uppgick till 5 Mkr under första halvåret Antalet aktörer verksamma inom området handel med aktier och fonder över internet i Sverige är för närvarande 13. Handel över internet svarar för ca 25 procent av antalet transaktioner på OM Stockholmsbörsen och den andelen förväntas öka under de närmaste åren. På grund av de betydande stordriftsfördelar som finns förväntas antalet internetmäklare komma att minska genom samgåenden. Branschen bedöms vara i början på en internationaliseringsprocess med förvärv och nyetableringar över landgränserna. HQ.SE Fondkommissions marknadsandel på OM Stockholmsbörsen uppgick per augusti 2000 till 0,6 procent av antalet transaktioner. HQ.SE Fonder HQ.SE Fonder har utvecklats under 1990-talet som en självständig del i Hagströmer & Qviberg-koncernen. Fondbolaget har en stabil förvaltningsorganisation med lång erfarenhet av värdepappersmarknaderna. Fonderna kännetecknas av aktiv förvaltning varmed menas att fondernas förmögenhetsutveckling står under ständig bevakning från förvaltarens sida med målsättningen att överträffa relevanta jämförelseindex eller avkastningskrav. Antalet kunder uppgick till vid halvårsskiftet ( per 31 december 1999) och antalet anställda till 25. Provisionsintäkterna uppgick till 55 Mkr under första halvåret HQ.SE förvaltar tolv värdepappersfonder. Förvaltat kapital uppgick per den 30 juni 2000 till Mkr (7 500 Mkr per ). Fonderna har både under första och andra kvartalet tillförts betydande nettoflöden, totalt 520 Mkr. I synnerhet detta har bidragit till att HQ.SE Fonder ökat sina marknadsandelar på den svenska fondmarknaden. Huvudförklaringarna till den positiva utvecklingen står troligtvis att finna i effektiva distributionskanaler samt konkurrenskraftiga förvaltningsresultat under lång tid. Marknaden för aktiefonder växer. Den totala fondförmögenheten uppgick till cirka 900 miljarder kr i september På den svenska marknaden konkurrerar fonder från ett sextiotal fondförvaltare, däribland utländska förvaltare som de senaste åren marknadsfört produkter på den svenska marknaden. De fyra storbankerna har tillsammans en marknadsandel på ca 80 procent. HQ.SE Fonders marknadsandel beräknas till knappt 1 procent och bolaget är därmed en av de större oberoende aktörerna på marknaden. Personalförhållanden Antalet anställda i koncernen uppgår per den 30 september 2000 till 52, varav 22 kvinnor och 30 män. Andelen anställda i åldersgruppen upp till 29 år är 60 procent, åldersgruppen år utgör 25 procent samt åldersgruppen år 15 procent. HQ.SE Holding AB 9

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bilaga 5 Bolagets firma är Qliro Group AB (publ). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsordning Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940 Antagen vid extra bolagsstämman den 21 november 2014. Bolagets

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Provisionsintäkterna ökade med 116% för jämförbara enheter till 60,4 (28,0) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och skatt uppgick till -3,6 MSEK. Antalet

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN)

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen. A. I syfte att anpassa bolagsordningen

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr )

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr ) BOLAGSORDNING för ZetaDisplay AB (publ) (org. nr 556603-4434) Antagen på extra bolagstämma den 2016-03-21. 1 Firma Bolagets firma är ZetaDisplay AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

Delårsrapport HQ.SE 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport HQ.SE 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport HQ.SE 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Provisionsintäkterna ökade med 95% för jämförbara enheter till 92,4 (47,4) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge.

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge. BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr. 556498-8425 Antagen vid årsstämman den 10 maj 2017 1 Bolagets firma är Recipharm AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Sdiptech AB (publ) Org.nr 556672-4893 Antagen på extra bolagsstämma den 15 okt 2015 1 Firma Bolagets firma är Sdiptech AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att en ny punkt 9 införs i bolagsordningen och att följande ändringar (där fet text innebär

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Nuvarande lydelse av 8: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 11 april 2017 klockan 10.00, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 2(5) FÖRSLAG TILL DAGORDNING för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr )

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) 1 Firma 2 Säte BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 16 mars 2016 Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). Styrelsen ska

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016

Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016 Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016 Ny bolagsordning Styrelsen i Koggbron Fastigheter AB (publ), org. nr 556605-4259, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad. Protokoll fört vid årsstämma i Investment AB Öresund (publ), org.nr 556063-9147, onsdagen den 20 mars 2013, kl. 14.00, i Citykonferensen Ingenjörshuset på Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm 1 Stämmans öppnande

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-9909, den 25 februari 2010 i Solna Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för

Läs mer

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), org.nr. 556679-1215, förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen för införande av nytt aktieslag, preferensaktier, b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Läs mer

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag. KALLELSE till årsstämma i Josab International AB Aktieägarna i Josab International AB, ("Bolaget"), kallas till årsstämma måndagen den 23 juni 2014, kl 15.00 på Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG Aktieägarna i Originalbagarn AB (publ), org.nr. 556205-8890, kallas härmed till Årsstämma fredagen den 19 maj 2017, kl. 10.00. Stämman hålls i bolagets lokaler

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 1 november 2013 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 myfc Holding AB Aktieägarna i myfc Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) Wallenstam AB (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 27 april 2011 kl. 16.00 på Wallenstams huvudkontor på Kungsportsavenyen 2 i Göteborg.

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Serendipity Ixora AB 556863-3977 ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer