Inbjudan till teckning av aktier i HQ.SE HOLDING AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i HQ.SE HOLDING AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i HQ.SE HOLDING AB (publ) Föreliggande prospekt har upprättats med anledning av nyemission av aktier i HQ.SE Holding AB med företrädesrätt för befintliga aktieägare i HQ.SE Holding AB. Prospektet består av två delar, föreliggande dokument samt årsredovisningen för Hagströmer & Qviberg AB (HQ.SE Holding ABs tidigare firma) avseende räkenskapsåret 1999.

2 Innehåll Inbjudan till teckning av aktier i HQ.SE... 1 Villkor och anvisningar... 2 Sammanfattning av vissa skattefrågor i Sverige... 4 Bakgrund och motiv... 6 VD har ordet... 8 Verksamheten... 9 Riskfaktorer Aktiekapital och ägarstruktur Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Övrig information Bolagsordning Finansiell översikt Delårsbokslut för januari augusti Proformaräkenskaper efter förvärvet av Aktiespar Fondkommission Årsredovisningar för Revisors granskningsberättelse Definitioner Aktiespar Aktiespar Fondkommission, bifirma tillhörande HQ.SE Holding AB till följd av förvärv från Aktiesparinvest AB. Aktiesparinvest Aktiesparinvest AB (org. nr ). HQ.SE eller bolaget HQ.SE Holding AB (publ), (org. nr ). Inbjudan HQ.SEs erbjudande till aktieägarna om teckning med företrädesrätt av nya aktier i HQ.SE på villkor som framgår av detta prospekt. OM Stockholmsbörsen OM Stockholmsbörsen AB. PFK PFK Fondkommission AB. PRV Patent- och registreringsverket. VP konto Elektroniskt värdepapperskonto hos VPC, på vilket aktie i HQ.SE är registrerad. VPC VPC AB. Föreliggande nyemission av aktier i HQ.SE Holding AB, med företrädesrätt för befintliga aktieägare i HQ.SE Holding AB, riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till Amerikas Förenta Stater eller Kanada eller något annat land där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Detta prospekt har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

3 Inbjudan till teckning av aktier i HQ.SE Inbjudan till teckning av aktier i HQ.SE Härmed inbjudes, i enlighet med villkoren i detta prospekt, ägarna av stamaktier i HQ.SE att med företrädesrätt teckna nya stamaktier i bolaget. Vid extra bolagsstämma i HQ.SE den 10 oktober 2000 godkändes styrelsens beslut av den 14 september 2000 att öka aktiekapitalet med högst kronor och 50 öre genom emission av högst stamaktier, envar aktie om nominellt 2 kronor och 50 öre. Emissionskursen fastställdes till 25 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen tillför HQ.SE ca 160,6 Mkr före emissionskostnader om ca 1,6 Mkr. Stockholm den 11 oktober 2000 HQ.SE Holding AB (publ) Styrelsen HQ.SE Holding AB 1

4 Villkor och anvisningar Villkor och anvisningar Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 17 oktober 2000 är registrerad som ägare av stamaktier i HQ.SE äger företrädesrätt att teckna en ny stamaktie för varje tvåtal gamla stamaktier. Två gamla stamaktier berättigar således till teckning av en ny stamaktie. Emissionskurs De nya aktierna emitteras till en kurs om 25 kronor per aktie. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB för fastställande av vem som erhåller teckningsrätter har bestämts till den 17 oktober Aktierna i HQ.SE handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen från och med den 13 oktober Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till eventuell utdelning från och med för räkenskapsåret Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av VPC. Information från VPC till direktregistrerade aktieägare Prospekt och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi skickas till direktregistrerade aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av VPC för HQ.SEs räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter (se dock även rubriken Central försäljning av överskjutande teckningsrätter ). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare med flera meddelas endast genom VP-avi. Förvaltarregistrerade aktieinnehav Om aktieinnehavet är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhålles ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Teckningsrätter För varje registrerad gammal stamaktie erhålles en teckningsrätt. För teckning av en ny stamaktie erfordras två teckningsrätter. Handel med teckningsrätter Under perioden från och med den 23 oktober 2000 till och med den 7 november 2000 kan handel i teckningsrätter ske. Aktiespar och andra värdepappersinstitut står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Kursinformation beträffande teckningsrätterna kommer att förmedlas av OM Stockholmsbörsen och nämnda värdepappersinstitut. Observera att vid köp eller försäljning måste aktieägaren kontakta sitt kontoförande institut, det vill säga den bank där VP-kontot är registrerat. Vid försäljning måste dessutom aktieägare, vars kontoförande institut inte förmedlar handel i teckningsrätterna, lämna säljfullmakt till ett värdepappersinstitut som bedriver sådan förmedling. Sådan säljfullmakt skall registreras av det kontoförande institutet. Likvidkonto skall anges både vid köp och försäljning. Central försäljning av överskjutande teckningsrätter Aktieägare vars innehav ej är jämnt delbart med två är utöver det antal teckningsrätter som är jämnt delbart med två berättigad till en överskjutande teckningsrätt. Överskjutande teckningsrätter kommer att avregistreras från aktieägarnas VP-konton den 18 oktober 2000 för att säljas centralt. Försäljningen verkställs av Aktiespar på uppdrag av HQ.SE. Försäljningslikviden kommer att tillställas respektive aktieägare genom VPCs försorg. Vid central försäljning av överskjutande teckningsrätter utgår ej courtage. Observera att sedan överskjutande teckningsrätter avregistrerats kommer de som har teckningsrätter på sitt VP-konto att ha ett innehav som är jämnt delbart med två. Om aktieägare önskar köpa teckningsrätter för att teckna fler aktier skall köpet avse ett antal som är jämnt delbart med två. Teckningstid Teckning av nya aktier skall ske under perioden från och med den 23 oktober 2000 till och med den 10 november Observera att teckning skall ske senast den 10 november Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från VPC, att avföras från VP-kontot. 2 HQ.SE Holding AB

5 Villkor och anvisningar Teckning och betalning Teckning sker genom samtidig kontant betalning hos: Aktiespar Fondkommission Emissionsavdelningen Stockholm Som framgår ovan har från VPC erhållits en förtryckt inbetalningsavi. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med anmälningssedel enligt fastställt formulär i enlighet med följande alternativ: Inbetalningsavi 1. I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas. Anmälningssedeln skall ej användas. Anmälningssedel 2. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter ej utnyttjas eller då tillköpta teckningsrätter utnyttjas skall teckning genom betalning ske med anmälningssedeln som underlag. Kvittering sker då på anmälningssedeln och inbetalningsavin används ej. Anmälningssedel kan erhållas från: Teckning utan företrädesrätt För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt, kommer styrelsen för HQ.SE, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, att bestämma om och i vilken utsträckning fördelning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall äga rum samt hur sådan eventuell fördelning skall ske, dock att tilldelning i första hand skall ske till aktieägarna i förhållande till deras tidigare innehav av stamaktier. Aktier som tecknats utan företrädesrätt skall betalas kontant på en gång senast tredje bankdagen efter det att avräkningsnota skickats till tecknaren. Interimsaktier Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart det kan ske efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning skett på tecknarens VP-konto. De tecknade aktierna kan dock inte registreras hos VPC som nyemitterade aktier förrän nyemissionen registrerats hos PRV, vilket beräknas ske omkring den 15 november Fram till denna tidpunkt är de tecknade och betalda aktierna så kallade interimsaktier, av VPC kallade BTA (betalda tecknade aktier). Handel med interimsaktier kan ske så snart bekräftelse från VPC enligt ovan erhållits. Sedan nyemissionen registrerats vid PRV kommer interimsaktierna, utan avisering från VPC, att omvandlas till vanliga aktier. Sista dag för handel med interimsaktier beräknas bli omkring den 15 november Aktiespar Fondkommission Emissionsavdelningen Stockholm Tel: HQ.SE Holding AB Box Stockholm Tel: Omläggningskonto I de fall teckningsrätterna är registrerade på ett omläggningskonto med VKI (VPCs kontoförande institut) som kontoförande institut kommer omläggningskontot att övertas av respektive värdepappersinstitut i samband med handel med teckningsrätter. Handel i HQ.SEs aktier Stamaktier i HQ.SE handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista. HQ.SE Holding AB 3

6 Sammanfattning av vissa skattefrågor i Sverige Sammanfattning av vissa skattefrågor i Sverige Nedan sammanfattas vissa svenska beskattningsregler som aktualiseras av föreliggande erbjudande avseende aktier i HQ.SE. Sammanfattningen omfattar endast aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är skatterättsligt hemmahörande i Sverige, om inte annat särskilt anges, och är baserad på nu gällande lagstiftning. Sammanfattningen är endast avsedd som generell information och omfattar bland annat inte utländska skatteregler och inte heller fall där innehavda värdepapper utgör omsättningstillgångar i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Eftersom den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare och innehavare av teckningsrätter beror delvis på dennes speciella situation bör varje aktieägare respektive innehavare av teckningsrätter rådfråga skatterådgivare beträffande skattekonsekvenser som erbjudandet kan medföra. Allmänt För fysiska personer som är skatterättsligt hemmahörande i Sverige beskattas alla kapitalinkomster såsom räntor, aktieutdelningar och reavinster i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För utdelningar innehålls normalt en preliminär skatt om 30 procent av VPC eller beträffande förvaltarregistrerade aktier av förvaltaren. Reaförluster är som huvudregel avdragsgilla till 70 procent i inkomstslaget kapital. Reaförluster på marknadsnoterade aktiebeskattade värdepapper (aktier, teckningsrätter och andra värdepapper som beskattas som aktier) får dock kvittas fullt ut mot reavinster på andra aktiebeskattade värdepapper, oavsett om de är marknadsnoterade eller inte. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion, det vill säga avdrag från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger SEK och med 21 procent av återstoden. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. För aktiebolag beskattas samtliga inkomster i inkomstlaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent. Avdrag för reaförluster på aktiebeskattade värdepapper (aktier, teckningsrätter och andra värdepapper som beskattas som aktier) som innehas som kapitalplacering medges endast mot reavinster på andra aktiebeskattade värdepapper. Reaförluster som inte har kunnat utnyttjas på detta sätt ett visst år kan utnyttjas mot reavinster på aktiebeskattade värdepapper under följande år utan tidsbegränsning. Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella företagskategorier. Förmögenhetsskatt Aktierna i HQ.SE är inte föremål för förmögenhetsskatt då de är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Arv- och gåvobeskattning Vid arv- och gåvobeskattning skall aktierna i HQ.SE tas upp till 30 procent av noterat värde. Utnyttjande av erhållen teckningsrätt För aktieägare som utnyttjar de erhållna teckningsrätterna för förvärv av nya aktier i bolaget utlöses ingen beskattning. Anskaffningskostnaden för aktierna utgörs av emissionskursen. Vid en avyttring av aktierna kommer aktieägarens anskaffningsvärde för samtliga aktier av samma slag och sort att sammanläggas och beräknas gemensamt enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Det bör därvid särskilt uppmärksammas att interimsaktier och vanliga aktier inte anses vara av samma slag och sort intill dess att beslutet om nyemission har registrerats vid PRV. Den så kallade schablonregeln får användas vid avyttring av marknadsnoterade aktier, vilken innebär att anskaffningsvärdet anses utgöra 20 procent av nettoförsäljningsintäkten. Avyttring av erhållen teckningsrätt Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att deltaga i emissionen kan avyttra sina teckningsrätter. Skattepliktig reavinst skall då beräknas. Detsamma gäller vid central försäljning av aktieägarnas överskjutande teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter anses anskaffade utan kostnad. Schablonregeln får inte användas i detta fall. Anskaffningsvärdet för den ursprungliga aktien påverkas inte. Behandling av inköpt teckningsrätt m m För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrätter utgör vederlaget anskaffningskostnad för teckningsrätterna. Om förvärvade teckningsrätter utnyttjas för förvärv av aktier utlöses ingen beskattning. Anskaffningskostnaden för aktierna utgörs av emissionskursen samt erlagt vederlag för teckningsrätterna. Om teckningsrätterna istället avyttras utlöses reavinstbeskattning. Anskaffningsvärdet för teckningsrätterna beräknas enligt genomsnittsmetoden. 4 HQ.SE Holding AB

7 Sammanfattning av vissa skattefrågor i Sverige Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttages normalt svensk kupongskatt. Kupongskattesatsen är 30 procent men är i allmänhet reducerad genom avtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. I Sverige verkställer normalt VPC eller beträffande förvaltarregistrerade aktier förvaltaren avdrag för kupongskatt. Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för avyttring av aktier eller teckningsrätter. Aktieägare respektive innehavare av teckningsrätter kan dock bli föremål för beskattning i den stat där de är skatterättsligt hemmahörande. Enligt en särskild skatteregel kan dock fysiska personer som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av aktier i svenska aktiebolag om de vid något tillfälle under de tio kalenderår som närmast föregått det år då avyttringen skedde haft sitt egentliga bo och hemvist i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad av avtal för undvikande av dubbelbeskattning mellan Sverige och andra länder. HQ.SE Holding AB 5

8 Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv HQ.SE har på kort tid etablerats som en betydande aktör på den svenska marknaden för värdepappershandel och fondförvaltning via internet. Denna marknad är för närvarande under snabb tillväxt och utveckling. Bolagets verksamhet bedrivs i affärsområdena HQ.SE Fondkommission och HQ.SE Fonder. Bolagets tjänster skall kännetecknas av hög kvalitet, service och tillgänglighet. Koncernens fokus på dessa två affärsområden är en följd av beslutet på ordinarie bolagsstämma den 27 april 2000 att dela ut underkoncernen Hagströmer & Qviberg AB. HQ.SE arbetar med ett förhållandevis stort eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Detta för att ha en god finansiell beredskap, ha möjlighet att finansiera större satsningar på teknikutveckling och marknadsföring, åtnjuta högt förtroende från kunder, finansiärer och motparter i marknaden samt för att undvika ensidigt beroende av någon enskild bank eller annan finansiär. En avvägning av relationen mellan eget och främmande kapital görs dock löpande för att säkerställa att det kapital som är bundet i rörelsen kan förräntas på ett tillfredsställande sätt. På bolagsstämman den 27 april beslutades om inlösen av var tionde aktie mot en likvid om cirka 197 Mkr vilken verkställts av bolaget i september Eget kapital och likvida medel i moderbolaget per den 30 juni 2000 uppgick till 148 Mkr respektive 135 Mkr justerat för nämnda inlösen. Koncernens kapitalstruktur var därefter, enligt styrelsen bedömning, ändamålsenlig för den verksamhet internetmäkleri och fondförvaltning som för närvarande bedrivs. Förvärvet av Aktiespar HQ.SE har efter förhandlingar som gick in i ett intensivt skede i slutet av sommaren 2000 träffat avtal om att förvärva verksamheten Aktiespar av Aktiesparinvest för 220 Mkr. I samband härmed har avtal även träffats med PFK om att överta dess depåkundstock. Genom förvärven fördubblas antalet kunder, rörelseintäkter och förvaltat kapital i HQ.SE-koncernen och antalet anställda ökar med ca 50 procent. Bägge förvärven har varit villkorade av erforderliga tillstånd och godkännanden som sedermera erhållits av Finansinspektionen. Aktiespar Fondkommission är en bifirma inom Aktiesparinvest, som är ett helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Aktiespar bedriver värdepappershandel på internet och har aktiva depåkunder och 6 miljarder kr i förvaltat kapital. Verksamhetens rörelseintäkter uppgick till 40,3 Mkr första halvåret 2000 med ett resultat före skatt på 1,5 Mkr. Antal anställda uppgår till cirka 35, samtliga i Stockholm. PFK erbjuder värdepappershandel till svenska privatpersoner. PFKs depåkundstock uppgår till aktiva depåkunder och 0,5 miljarder kr i förvaltat kapital. Verksamhetens rörelseintäkter uppgick till 2,0 Mkr första halvåret 2000 proforma. En majoritet av kunderna har tillgång till internet och kunderna har också ett intresse av att genomföra värdepappersaffärer på internet. Aktiespars och PFKs kunder kommer att erbjudas ett väsentligt förbättrat produkt- och tjänsteutbud till oförändrade priser. Bland nya produkter och tjänster kommer finnas handel med optioner och fonder, möjlighet att belåna värdepapper, tjänst för mobilt internet och realtidsanalyser. Proforma per den 30 juni 2000 hade HQ.SE-koncernen cirka kunder varav i det nya affärsområdet HQ.SE Aktiespar som därmed, mätt med antal kunder, blir Sveriges största internetmäklare. I samband med förvärvet har ett samarbetsavtal mellan HQ.SE och Sveriges Aktiesparares Riksförbund slutits. Avtalet innefattar bland annat samarbete inom marknadsföring och distribution, samt att HQ.SE via Aktiespar fortsatt kommer att ha ett subventionerat erbjudande till medlemmar av Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Synergierna mellan HQ.SE och Aktiespar skattas till mellan 30 och 35 Mkr årligen. Kostnadsbesparingar bedöms uppgå till 20 Mkr och härrör huvudsakligen från systemutveckling, datadrift, marknadsföring och information. Möjlighet till ytterligare intäkter skapas genom att ge Aktiespars kunder ett utökat utbud av produkter och tjänster, såsom optionshandel samt belåning av värdepapper. Kapitalbehov Köpeskillingen för Aktiespar uppgår till totalt 220 Mkr, varav 160 Mkr avses erläggas kontant och 60 Mkr avses erläggas genom apportemission av aktier i HQ.SE. HQ.SEs största aktieägare TMT One AB, vars ägande uppgår till 37 procent av röstetal och stamaktiekapital i HQ.SE, garanterar finansieringen av förvärvet av Aktiespar. Förvärvet av Aktiespar är en s k inkråmsöverlåtelse, vilken ger upphov till en inkråmsgoodwill uppgående till 216 Mkr. Avskrivningarna av denna goodwill är skattemässigt avdragsgilla. Kontantdelen av köpeskillingen avses finansieras genom företrädesemission till befintliga aktieägare, som beräknas tillföra 160,6 Mkr före emissionskostnader. Apportemissionen uppgår till aktier och riktas till Aktiesparinvest, ett indirekt helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Dessa 6 HQ.SE Holding AB

9 Bakgrund och motiv aktier är ej berättigade att delta i företrädesemissionen, varvid apportemissionen motsvarar ett värde uppgående till 60 Mkr. Aktiesparinvests ägande kommer att uppgå till 8,2 procent efter genomförd företrädesemission och inlösen av förlagsaktier. Efter föreslagna emissioner och därtill relaterade justeringar uppgår för koncernen, proforma per den 30 juni 2000, eget kapital till 345 Mkr, likvida medel till 131 Mkr och soliditeten till 62 procent vilket bedöms vara tillfredsställande för att bedriva och vidareutveckla verksamheterna. Utsikter för år 2000 Bolagets utsikter för senare delen av år 2000 är positiva och HQ.SE förutser fortsatt tillväxt av antalet kunddepåer och transaktioner. Utökade marknadssatsningar och lansering av en rad nya tjänster och produkter förväntas förstärka HQ.SEs möjligheter till betydande tillväxt. Nettoflödena i HQ.SE Fonder bedöms bli fortsatt positiva, bl a med anledning av fondvalet inom premiepensionssystemet. Finansiella mål Under de närmaste två åren avser HQ.SE att uppnå en betydande omsättningsökning, minst motsvarande marknadens tillväxt, och en stark underliggande lönsamhet före offensiva satsningar inom marknadsföring och teknikutveckling. Utdelningspolitik Styrelsen för HQ.SE har fastställt en utdelningspolitik som innebär att HQ.SE skall lämna som utdelning till aktieägarna den del av bolagets vinster som inte bedöms behövas för att konsolidera och utveckla bolaget. Långsiktigt skall minst 50 procent av vinsten lämnas som aktieutdelning. Under de närmast förestående åren bedömer styrelsen dock att bolagets vinstmedel bör kvarstå i bolaget för att finansiera fortsatt hög tillväxt. Vi, styrelsen i HQ.SE ansvarar för detta emissionsprospekt, samt försäkrar att, såvitt vi känner till, uppgifterna i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av HQ.SE som skapas av prospektet. Stockholm den 11 oktober 2000 HQ.SE Holding AB (publ) Styrelsen HQ.SE Holding AB 7

10 VD har ordet VD har ordet Intresset för aktier och aktiefonder ökar kraftigt bland svenska privatpersoner. Inte minst Aktiespararna bidrar till att lyfta fram aktier som sparform. Över 60 procent av Sveriges befolkning har idag ett sparande i aktier eller fonder. Det nya statliga pensionssystemet höjer denna andel ytterligare. I Sverige har 60 procent av befolkningen mellan 15 och 74 år tillgång till dator hemma och nästan lika många har internet. Finansiella tjänster är väl lämpade för internet. Antalet aktiedepåer på internet ökar explosionsartat men är ändå inte fler än cirka i nuläget. Aktiehandel över internet står för 25 procent av antalet transaktioner på OM Stockholmsbörsen. Den tekniska utvecklingen och trenderna på marknaden gör att antalet depåer bedöms femfaldigas på drygt två år och procent av privatpersoners aktieaffärer kommer att göras över internet. På kort sikt är aktiviteten på OM Stockholmsbörsen i hög grad avhängig kursutvecklingen. På längre sikt bedömer vi att antalet transaktioner ökar trendmässigt. Antalet noterade bolag på OM Stockholmsbörsen fortsätter att öka och Jiway, OMs nya börssamarbete som erbjuder handel i internationella aktier, öppnar en ny placeringsvärld till låga kostnader för svenska privatpersoner. Internet och telefon är de kanaler kunderna idag använder för att nå HQ.SE. Med mobilt internet förbättras kunders förutsättningar att sköta sin privatekonomi och transaktionsintensiteten ökar. Mobilt internet spås få fler användare än fast internet. HQ.SE Fondkommission har på kort tid etablerats som en betydande aktör i Sverige. Vi har en ny, flexibel systemplattform och vi har kunnat rekrytera kompetenta medarbetare till alla funktioner som krävs för ett kunderbjudande med hög servicenivå. Enligt en undersökning i tidningen Vision i maj är HQ.SE den bästa internetmäklaren. Utmärkelsen fick vi tack vare satsningar på kvalitet, service och tillgänglighet. Genom att vara ledande i dessa avseenden stärks varumärket HQ.SE och vi bygger kundbas och transaktionsvolymer för stabil, långsiktig lönsamhet. Affärslogiken för ett internetmäkleri bygger på stordriftsfördelar och små tillkommande kostnader per ny kund och transaktion. I början på sommaren hade vi, trots en kort historia, de organisatoriska förutsättningar som krävdes för en kraftfull expansion. Förvärvet av Aktiespar är en strategiskt riktig investering men, vad viktigare är, det bedöms väl svara mot våra lönsamhetskrav. Synergieffekterna skattas till mellan 30 och 35 Mkr årligen. I en sammanslagning av två organisationer finns en potential för kostnadsbesparingar på grund av överlappande system. Intäktssynergierna som bedömts till Mkr uppkommer genom att Aktiespars kunder får tillgång till ett bredare tjänsteutbud, i första hand möjlighet att belåna aktier och handel med optioner. Börsens längre öppettider, fram till klockan från februari nästa år, och den fortsatta tillväxten i verksamheten gör att vi räknar med att behöva en förstärkning på personalsidan. Därför är hela Aktiespars kompetenta organisation varmt välkommen i det nya bolaget. I samband med de emissioner som föreslås genomföras erbjuds samtliga anställda ett optionsprogram på marknadsmässiga villkor. Syftet är att stärka samhörigheten mellan aktieägare och anställda. HQ.SE är ett av de starkaste varumärkena inom området oberoende finansiella tjänster för privatmarknaden. Till det bidrar inte minst HQ.SE Fonder som är en av Sveriges största oberoende fondbolag med tolv fonder och 8,3 miljarder kr i förvaltat kapital per den 30 juni Två nya fonder har lanserats i år, HQ.SE Gorilla som placerar globalt med inriktning på TMT-sektorn, och HQ.SE Absolut Strategi, en global blandfond som prioriterar absolut avkastning och lyckats väl med det. Fondbolaget växer dubbelt så snabbt som marknaden och har kunder. Varumärket Aktiespar är också starkt och ett bra komplement. Därför kommer vårt internetmäkleri efter samgåendet att verka under namnet HQ.SE Aktiespar Fondkommission. Vi räknar nu kunder och provisionsintäkter om 200 Mkr i årstakt. Tillväxt står i fokus på HQ.SE i det skede som branschen för finansiella tjänster på internet är inne i, men lönsamhet är målet. Målsättningen är lönsamhet inom tolv månader. Det är en utmaning och en tacksam uppgift. Stockholm den 11 oktober 2000 HQ.SE Holding AB (publ) Nicklas Storåkers Verkställande direktör 8 HQ.SE Holding AB

11 Verksamheten Verksamheten HQ.SE är moderbolag i en finansiell koncern som är fokuserad på finansiella tjänster för den breda privatmarknaden. Koncernen skall bli ledande i Sverige på denna tillväxtmarknad genom satsningar på kvalitet, service och tillgänglighet och genom att erbjuda attraktiva produkter och tjänster för såväl långsiktigt sparande som kortsiktig värdepappershandel. Navet i verksamheten är hemsidan som skall vara den huvudsakliga kanalen till marknaden för de två affärsområdena HQ.SE Fondkommission och HQ.SE Fonder. De tekniska systemen intar en framträdande plats i ett internetmäkleri. Koncernen gör betydande satsningar på IT-området och har en stab av medarbetare på IT-avdelningen vars uppgift är att utveckla och underhålla systemen. Koncernens strategiska inriktning är att skyndsamt etablera en ledande position på den svenska marknaden och utvärdera expansionsmöjligheter på utländska marknader genom nyetablering, allianser eller förvärv. Verksamheten bedrivs från Stockholm. HQ.SE Fondkommission Affärsområde HQ.SE Fondkommissions affärsidé är att vara ledande inom handel med värdepapper på internet i Sverige vilket skall uppnås genom bra service och rådgivning, hög tillgänglighet och ett brett produktutbud. HQ.SE Fondkommission kunde efter investeringar i grundläggande tekniksystem för värdepappershandel på internet och med en nyrekryterad organisation lansera tjänsten i december Därefter har kundtillströmningen varit hög, tjänsteutbudet breddats och tillgängligheten förbättrats. Antalet kunder uppgick till (1 200 per 31 december 1999) vid halvårsskiftet varav aktiva kunder. Vid halvårsskiftet uppgick antalet anställda till 25 och provisionsintäkterna uppgick till 5 Mkr under första halvåret Antalet aktörer verksamma inom området handel med aktier och fonder över internet i Sverige är för närvarande 13. Handel över internet svarar för ca 25 procent av antalet transaktioner på OM Stockholmsbörsen och den andelen förväntas öka under de närmaste åren. På grund av de betydande stordriftsfördelar som finns förväntas antalet internetmäklare komma att minska genom samgåenden. Branschen bedöms vara i början på en internationaliseringsprocess med förvärv och nyetableringar över landgränserna. HQ.SE Fondkommissions marknadsandel på OM Stockholmsbörsen uppgick per augusti 2000 till 0,6 procent av antalet transaktioner. HQ.SE Fonder HQ.SE Fonder har utvecklats under 1990-talet som en självständig del i Hagströmer & Qviberg-koncernen. Fondbolaget har en stabil förvaltningsorganisation med lång erfarenhet av värdepappersmarknaderna. Fonderna kännetecknas av aktiv förvaltning varmed menas att fondernas förmögenhetsutveckling står under ständig bevakning från förvaltarens sida med målsättningen att överträffa relevanta jämförelseindex eller avkastningskrav. Antalet kunder uppgick till vid halvårsskiftet ( per 31 december 1999) och antalet anställda till 25. Provisionsintäkterna uppgick till 55 Mkr under första halvåret HQ.SE förvaltar tolv värdepappersfonder. Förvaltat kapital uppgick per den 30 juni 2000 till Mkr (7 500 Mkr per ). Fonderna har både under första och andra kvartalet tillförts betydande nettoflöden, totalt 520 Mkr. I synnerhet detta har bidragit till att HQ.SE Fonder ökat sina marknadsandelar på den svenska fondmarknaden. Huvudförklaringarna till den positiva utvecklingen står troligtvis att finna i effektiva distributionskanaler samt konkurrenskraftiga förvaltningsresultat under lång tid. Marknaden för aktiefonder växer. Den totala fondförmögenheten uppgick till cirka 900 miljarder kr i september På den svenska marknaden konkurrerar fonder från ett sextiotal fondförvaltare, däribland utländska förvaltare som de senaste åren marknadsfört produkter på den svenska marknaden. De fyra storbankerna har tillsammans en marknadsandel på ca 80 procent. HQ.SE Fonders marknadsandel beräknas till knappt 1 procent och bolaget är därmed en av de större oberoende aktörerna på marknaden. Personalförhållanden Antalet anställda i koncernen uppgår per den 30 september 2000 till 52, varav 22 kvinnor och 30 män. Andelen anställda i åldersgruppen upp till 29 år är 60 procent, åldersgruppen år utgör 25 procent samt åldersgruppen år 15 procent. HQ.SE Holding AB 9

Utdelning av och handel med aktierna i HQ.SE FONDER AB (publ)

Utdelning av och handel med aktierna i HQ.SE FONDER AB (publ) Utdelning av och handel med aktierna i HQ.SE FONDER AB (publ) Innehållsförteckning Bakgrund och motiv... 1 HQ.SE Fonder i sammandrag... 2 Villkor och anvisningar... 3 Nya Marknaden... 4 Skattefrågor i

Läs mer

Offentliggörande av prospekt

Offentliggörande av prospekt Pressmeddelande den 23 september 2002 Kungörelse från Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Offentliggörande av prospekt Den 19 augusti 2002 beslutade en extra bolagsstämma i Industriförvaltnings

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) Innehållsförteckning INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

One Mind total control. Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ)

One Mind total control. Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) One Mind total control Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) NYEMISSION 2006 Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) NYEMISSION 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Making business mobile Emissionsmemorandum Juni 2015 Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Viktig information Detta emissionsmemorandum (Emissionsmemorandumet) har upprättats av Jojka Communications

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I BRIO AB (PUBL)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I BRIO AB (PUBL) PROVENTUS INVEST ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I BRIO AB (PUBL) ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Vederlag per aktie: 3,00 kronor kontant per stamaktie av serie A; 3,00 kronor kontant per stamaktie av serie B; 3,00

Läs mer

Inbjudan till teckning av skuldebrev med optionsrätter Teckningstid 5-19 december 2003 IMPACT EUROPE GROUP AB

Inbjudan till teckning av skuldebrev med optionsrätter Teckningstid 5-19 december 2003 IMPACT EUROPE GROUP AB Inbjudan till teckning av skuldebrev med optionsrätter Teckningstid 5-19 december 2003 IMPACT EUROPE GROUP AB Inbjudan till teckning av skuldebrev med optionsrätter Vid extra bolagsstämma den 27 november

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB enligt reglerna om budplikt i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Erbjudandehandling till aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ)

Erbjudandehandling till aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ) Nortal Investments AB 20 december 2013 Erbjudandehandling till aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ) i enlighet med reglerna om budplikt i Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i IBS AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i IBS AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i IBS AB (publ) DENNA ERBJUDANDEHANDLING ÄR VIKTIG OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET Denna erbjudandehandling, inklusive tillhörande anmälningssedel, innehåller viktig

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med?

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? ScienceHouse Lund AB (publ) Org. nr.: 556848-9362 Emissionsmemorandum november 2011 Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? Sammanfattning INNEHÅLL Sammanfattning

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Nyemission 2013 DEFINITIONER Med StjärnaFyrkant eller Bolaget avses Stjärna- Fyrkant AB (publ), org nr 556294-7845, eller den koncern i vilken

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Diligentia AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Diligentia AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i Diligentia AB (publ) Finansiell rådgivare till Castellum MORGAN STANLEY DEAN WITTER Finansiell rådgivare till Diligentia Inlämningsställen Prospektet avseende erbjudandet

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

Emissionsprospekt 2007. Sammanfattning, del 1 av 3

Emissionsprospekt 2007. Sammanfattning, del 1 av 3 Emissionsprospekt 2007 Sammanfattning, del 1 av 3 Innehåll Riskfaktorer 3 Sammanfattning 4 Kindwalls i sammandrag 4 Affärsidé och organisation 5 Utvald finansiell information 6 Motiv för erbjudandet 6

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM VIKTIG INFORMATION INNEHÅLL Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier 9 Villkor och anvisningar

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning

Bolagsbeskrivning inför listning Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North februari 2012 Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX.

Läs mer