STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012"

Transkript

1 MSEK MSEK STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012 ANDEL AV INTÄKTERNA ÖVRIGT GP 13% 17% Koncernens intäkter uppgick till MSEK (5 603). STMP 8% MBVK 9% PROMEDIA V-TAB 17% 31% Mitt i Stockholm 5% INTÄKTER & RÖRELSEMARGINAL Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till MSEK 87 (420). EBITA påverkas av övriga intäkter, i allt väsentligt bestående av reavinster och återförd moms samt omstruktureringskostnader. Föregående år påverkades huvudsakligen av reavinst från försäljningen av Polhemsplatsen. Annonsintäkterna minskade med MSEK 216 mot föregående år som en följd av svag konjunktur. Digitala intäkter inom koncernen fortsatte att utvecklas positivt % % 6% 5% 4% Stampen Media Partner förvärvade Forma Contract AB (OTW-gruppen och Susamuru Oy) samt Hello There Holding AB % 2% 1% 0% Stampen AB förvärvade minoritetens andel i Mediebolaget Västkusten. Bolaget är nu ett helägt dotterbolag till Stampen AB. Samtidigt gick Lidköpingspress AB in som delägare i Stampen AB, motsvarande 11 procent av rösterna och 14 procent av kapitalet. Intäkter Rörelsemarginal 450 RÖRELSERESULTAT (EBITA) Innehavet i SBS Radio avyttrades, varvid koncernens finansnetto påverkades positivt med MSEK Pelle Mattisson efterträdde Tomas Brunegård som ny koncernchef STAMPEN-GRUPPEN Resultaträkning, Intäkter Rörelseresultat (EBITA) Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Resultat efter finansiella poster (EBT) Nyckeltal Tillväxt*, % -3,0 4,0 6,3-0,3 5,8 Rörelsemarginal, (EBIT) % 1,4 7,3 5,2 4,2 5,3 Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK Avkastning på eget kapital, % ** 6,2 14,8 3,7 8,4 9,4 Soliditet, % 33,3 35,2 32,0 33,4 31,4 * Exklusive Övriga intäkter. ** Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital och innehav utan bestämmande inflytande.

2 2 Koncernchefens kommentar 2012 var ännu ett spännande och utmanande år för den svenska mediebranschen. Med facit i hand blev det dock framförallt ett tufft år. Konjunktur och neddragningar överskuggade det faktum att Stampens varumärken engagerade fler svenskar, i fler kanaler, än någonsin. Totalt är det 4 miljoner människor som varje vecka utnyttjar våra medier i sin vardag. Ena dagen i print och nästa sekund digitalt beroende på vilken kanal som passar bäst. Det ställer höga krav på att vi hela tiden utmanar oss själva, bjuder in våra konsumenter och vägleder våra annonsörer så att vi tillsammans ligger rätt i den strukturomvandling som just nu tar oss med rasande fart in i framtiden. Det allmänna konjunkturläget påverkade Stampens intäkter ordentligt, framförallt under andra halvåret Kombinationen av att de intäkter som försvinner i tryckta kanaler inte fullt ut kompenseras av ökande digitala intäkter gör sammantaget att intäkterna, rensat för reavinster och återförd moms, sjönk för koncernen med MSEK 111. Vid årets slut uppgick rörelseresultatet till MSEK 87, vilket ligger långt under vår målsättning. En rad åtgärdsprogram genomfördes inom koncernen under 2012 för att sänka kostnadsnivåerna och via olika omstruktureringsprogram lämnade tyvärr över 300 medarbetare Stampen, dock flertalet via växlingsprogram. Dessa åtgärder kommer till stora delar att få full effekt under Samtidigt fortsätter satsningarna på den digitala utvecklingen och på förvärv inom tillväxtmedier. Stampen Media Partner förvärvade under 2012 OTW (redaktionell kommunikation), Hello There (spelbaserad kommunikation) och Wallstreet blev ett helägt dotterbolag (digital utomhusreklam). Totalt förväntas Stampen Media Partner omsätta MSEK och har blivit en betydande aktör inom tillväxtmedier. V-TAB har under året 2012 fortsatt att omstrukturera den nordiska tryckerimarknaden och stängt anläggningarna i Östertälje, Kungsbacka och Falköping. Stängningen av anläggningen i Avesta påbörjades och förväntas vara färdig under våren Dessutom startades produktion i den nya anläggningen i Vimmerby där man har installerat en 32 sidig press med tillhörande efterbearbetning. Vid årets slut tillträdde jag som koncernchef och under 2013 kommer Stampen att öka fokus på den gemensamma strategiska agendan kombinerat med lokal handlingskraft. Vi kommer att arbeta närmare varandra för att tillsammans nå en högre lönsamhet och öka utvecklingstakten i de delar av branschen där vi är en av de drivande aktörerna. Avslutningsvis känns det skönt att i tider präglade av osäkerhet, digital anonymitet och global konkurrens kunna konstatera att Stampens grundläggande syfte står sig starkare än någonsin att skapa en nära gemenskap i den vardag som utvecklar vårt samhälle idag och imorgon. Genom att hålla fokus på frågor som sammanför människor, kombinera journalistik och interaktivitet kommer våra lokala varumärken fortsätta att engagera och beröra. Pelle Mattisson, VD och Koncernchef Stampen

3 3 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Stampen-gruppen är en av Sveriges största mediekoncerner med ambitionen att driva utvecklingen i branschen. Inom Stampen finns ett flertal stora mediehus, nordens största tryckerikoncern V-TAB samt Stampen Media Partner med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Stampen-gruppen bestod fram till och med 2012 av affärsområdena Göteborgs-Posten, Mediebolaget Västkusten, Promedia, Mitt i Stockholm, V-TAB och Stampen Media Partner. Från och med 2013 utgörs Stampen-gruppen av affärsområdena Göteborgs-Posten, Mediebolaget Västkusten, Liberala tidningar, V-TAB och Stampen Media Partner. KONCERNENS INTÄKTER OCH RESULTAT Koncernens totala intäkter uppgick till MSEK (5 603). I koncernens övriga intäkter ingick reavinster och återförd moms med MSEK 146. Den konjunkturella osäkerheten påverkade annonsmarknaden negativt inom samtliga affärsområden. Särskilt utsatta var morgontidningarna samt flera segment inom Stampen Media Partner, vars verksamhet bygger på nykundsförsäljning och annonsintäkter. Segmentet gratistidningar hade en stabilare utveckling. Förändrade konsumentbeteenden visar en ökad efterfrågan av digitaliserade produkter, vars konsekvens framgick av minskade annonsintäkter i print och ökade digitala intäkter. För att anpassa koncernen pågår ett kontinuerligt arbete med att ta fram nya produkter och erbjudanden i de befintliga verksamheterna samt att förvärva bolag med verksamhet på tillväxtmarknader. I jämförelse mot föregående år ökade koncernens digitala intäkter med MSEK 157 (92 procent). Prenumerationsintäkterna för de digitala nyhetstidningarna ökade, medan upplageintäkterna från tryckta medier minskade något mot föregående år. Prisökningar kompenserade delvis den minskade upplagan som dock har mattats av mot föregående år. Inom V-TAB har anpassningen av verksamheten fortsatt som en konsekvens av den förändrade efterfrågan genom att bland annat avveckla bok- och katalogtryckningen i Avesta och koncentrera heatsetproduktionen i Vimmerby. För att möta de strukturella förändringar som sker inom branschen pågår långsiktiga omställningsprogram med fokus på ekonomisk lönsamhet, omstruktureringskostnaderna uppgick till MSEK 161, vilka började ge resultat under senare delen av Som en del i Stampens omstruktureringsprogram och ett viktigt steg i uppgradering och effektivisering, centraliserades större delen av Stampens IT-infrastruktur genom outsourcing till Tieto AB. Förvärvade enheter under 2012 påverkade de totala intäkterna med MSEK 133 och rörelseresultatet med MSEK 4.

4 4 RÖRELSERESULTAT (EBITA) PER AFFÄRSOMRÅDE Göteborgs-posten Mediabolaget Västkusten Promedia Mitt i Stockholm V-TAB Stampen Media Partner 30 7 Övriga verksamheter * Stampen-gruppen totalt * I rörelseresultatet för Övriga verksamheter ingår koncernjusteringar samt IFRS- justeringar vilka inte utfördelats på respektive affärsområde. Per ger nettot av IFRS-justeringar ingen effekt, vid uppgår justeringarna till MSEK 6,3. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till MSEK 87 (420). Rörelseresultatet för koncernen har under året belastats med omstruktureringskostnader om totalt MSEK -161, fördelat över affärsområdena Göteborgs-Posten. Mediebolaget i Västkusten, Promedia och V-TAB. Koncernens rörelseresultat har även påverkats positivt genom reavinster och återförd moms på ett sammanlagt belopp på MSEK 146. Föregående års resultat påverkades av omstruktureringskostnader om MSEK -58 samt reavinster om MSEK 201. FINANSNETTO Finansnettot uppgick till MSEK 25 (-65). Räntekostnaderna ökade med MSEK 9,2 som en följd av högre räntekostnader och löftesprovisioner enligt det finansieringsavtal som tecknades under senare delen av I rörelseresultatet (EBITA) fördelat per affärsområde ingick resultat från intressebolagsandelar från Radiointressenter HSVN AB. Under 2012 avyttrade Radiointressenter HSVN AB den finansiella placeringen i SBS Radio. Realisationsvinsten om MSEK 108 redovisas som finansiell intäkt. Nedskrivningar av aktier i intresseföretag har belastat finansnettot med MSEK 14. Resultat efter finansnetto (EBT) uppgick till MSEK 99 (343). SKATTER Den beslutade ändringen av skattesatsen från 26,3% till 22,0 % har påverkats koncernens nettoresultat positivt med MSEK 31. GÖTEBORGS-POSTEN Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 1,6 6,0 Tillväxt*, % -8,6 2,9 *Exkl. övriga intäkter. Göteborg-Posten är Sveriges näst största morgontidning med omkring dagliga läsare i olika kanaler. GP når ut dygnet runt med nyheter i papperstidning, webb, webb-tv, mobil och läsplatta. Papperstidningen har en unikt hög räckvidd bland storstadstidningar i såväl Sverige som internationellt. Dessutom ökar räckvidden i de digitala kanalerna mycket starkt. Inte minst i mobilen, iphone och ipad.

5 5 Under 2012 fortsatte arbetet med utvecklingsprojekt inom företaget som ska leda till nya intäkter med GP:s starka marknadsställning som bas. Ett exempel är inkråmsaffären av Sweet AB (mobila rabattkuponger), som lanserades i GPs dotterbolag Dealie under året. I slutet av året lanserades även e-handel i GP Store, med konsumenterbjudanden. Det har varit fortsatt starkt fokus på utveckling, som inneburit flera uppskattade förändringar av papperstidningen, en förbättrad nätbilaga och utveckling av e-tidning för kanaler som läsplatta och mobil. Cecilia Krönlein efterträdde Jonathan Falck som chefredaktör och ansvarig utgivare under september Peter Hjörne avgick i juni som politisk chefredaktör, men är kvar som krönikör på Göteborgs-Postens ledarsida. Intäkterna för 2012 minskade med 6 procent till MSEK (1 244). Vikande annonsintäkter på samtliga annonsmarknader under året vittnade om en svag konjunktur men också strukturella förändringar. Totalt minskade annonsintäkterna med MSEK 96 jämfört med föregående år. De digitala annonsintäkterna ökade med MSEK 8 (25 procent). Upplageintäkterna minskade med MSEK 6 i jämförelse med föregående år. Upplagevolymen minskade med 6,2 procent (-5,2 procent). Rörelseresultatet, EBITA, uppgick till MSEK 19 (75). Rörelseresultatet belastades med MSEK 50 i omstruktureringskostnader avseende växlingsprogram som berörde 57 tjänster. Omsättning och rörelseresultat påverkades med MSEK 28 i övriga rörelseintäkter till följd av återvunnen moms. MEDIEBOLAGET VÄSTKUSTEN Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % -3,5 4,1 Tillväxt*, % -5,8 4,5 *Exklusive Övriga intäkter. Affärsområdet Mediebolaget Västkusten består av verksamheten i de fem mediehusen Bohusläningen, TTELA, Strömstads Tidning, Hallands Nyheter och Hallandsposten samt affärsgruppen Gratistidningar. Den tillväxtstrategi som inleddes under 2011 inom området gratistidningar med syfte att öka marknadsandelarna och bredda erbjudandet till kunderna har fortsatt och under 2012 omsatte de nio gratistidningarna närmare MSEK 63. Tommy Hermansson lämnade sin tjänst som verkställande direktör på Västkustmedia under mars 2012 och affärsområdet leds idag av en gemensam ledningsgrupp under ledning av affärsområdeschef Boine Gepertz. Ett erbjudande om avgångsvederlag presenterades under hösten och genom detta kommer 50 tjänster att minska under första kvartalet Den årliga minskningen av personalkostnaderna beräknas uppgå till MSEK 30. Intäkterna under 2012 uppgick till MSEK 606, oförändrat jämfört med Annonsintäkterna minskade med 3 procent och uppgick till MSEK 330. Annonsintäkterna från segmentet morgontidningarna minskade med 12 procent, MSEK 36. Nedgången för morgontidningarna började under andra kvartalet och slår mot samtliga annonssegment. Särskilt påverkad var annonsintäkterna från riksmarknaden samt den konjunkturkänsliga platsannonseringen som minskade med 25 procent. Segmentet gratistidningarna ökade med MSEK 22. Upplageintäkterna ökade något jämfört med 2011 och uppgick till MSEK 234. Den samlade upplagan från de prenumererade tidningarna uppgick till cirka , vilket är en minskning med cirka 2 procent jämfört med föregående år. Med början av 2013 lanseras en ny prisstrategi innebärande att konsumenten betalar för innehållet i samtliga kanaler.

6 6 De digitala intäkterna ökade med 37 procent och uppgick till MSEK 16, vilket motsvarar 5 procent av de totala annonsintäkterna. Resultat från intressebolagsandelar hänförligt till koncernens försäljning av aktierna i SBS Radio påverkade resultatet positivt och uppgick till MSEK 24. Rörelseresultatet uppgick till MSEK -21, påverkad av, reavinst från fastighetsförsäljning, SBS Radio, avvecklingskostnader för Biztalk samt omstruktureringskostnader, totalt MSEK -22. Föregående år uppvisades ett rörelseresultat om MSEK 25. PROMEDIA Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 4,4 6,8 Tillväxt*, % -7,5 2,1 *Exklusive Övriga intäkter. PROMEDIA omfattar 12 lokaltidningar, varav två är gratisdistribuerade, samt verksamheter inom distribution och digital kommunikation med geografisk fokus i Mellansverige. I oktober såldes Motala & Vadstena Tidning till NTM-koncernen präglades av ett genomgripande omställningsarbete där organisation, arbetsformer, bemanning och kostnadsnivåer har setts över. Den nya organisationen innebär att all marknads- och affärsutveckling har samlats i en gemensam enhet och med en chef. Likaså har all produktion, stöd och teknisk utveckling samt vissa gemensamma redaktionella funktioner samlats under en chef. IT driften har lagts ut på extern samarbetspartner. Den nya organisationen innebär enhetligt arbete i standardiserade processer samt minskad organisation med ett åttiotal befattningar. Gemensam form för de prenumererade morgontidningarna är under införande. Mattias Carlsson är ny tidningschef för Norrtelje Tidning och Lennart Håkansson är t.f. tidningschef på Nerikes Allehanda. Thelma Kimsjö, tidningschef på VLT, har fått utökat tidningschefsansvar för samtliga sex tidningar i marknadsområde Västmanland. Intäkterna minskade med knappt 6 procent till MSEK (1 179). Annonsintäkterna minskade med cirka 10 procent jämfört med föregående år för jämförbara enheter. Gratistidningarna samt de digitala intäkterna har under året haft en positiv utveckling och ökat sina annonsintäkter. De digitala intäkterna har ökat med 65 procent till MSEK 28 (17). Trafiken på Promedias webb- och mobilsajter har under året ökat med 30 procent. Upplagan minskade med -3,7 procent, 1,3 procent lägre än föregående år. Upplageintäkterna uppgick till MSEK 358, vilket är i nivå med föregående år för jämförbara enheter. Resultat från intressebolagsandelar hänförligt till koncernens försäljning av aktierna i SBS Radio påverkade resultatet positivt och uppgick till MSEK 42. Rörelseresultatet för 2012 minskade med 40 procent till MSEK 48 (80) och rörelsemarginalen uppgick till 4,4 procent jämfört med 7 procent Rörelseresultatet är påverkat av engångseffekter på MSEK 31 bestående av reavinst vid försäljning av Motala & Vadstena Tidning, SBS Radio samt reservering av omstruktureringskostnader i samband med genomförda verksamhetsförändringar. Omsättning och rörelseresultat påverkades med MSEK 2 i övriga rörelseintäkter till följd av återvunnen moms.

7 7 Mitt i Stockholm Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 21,7 23,7 Tillväxt*, % -10,8 4,4 *Exklusive Övriga intäkter. Lokaltidningen Mitt i Stockholm omfattar utgivningen av 31 hemdistribuerade lokaltidningar i Stockholmsområdet, alla med namnet Lokaltidningen Mitt i. Tidningarna har utgivning varje vecka och distribueras till samtliga hushåll i utgivningsområdet. Den totala veckoupplagan är ungefär exemplar. Lokaltidningarna har en sammanlagd räckvidd på läsare i Stockholmsområdet, vilket motsvarar ca 70 procent av befolkningen inom utgivningsområdet. Affärsområdet driver även en prenumererad lokaltidning på Lidingö med en upplaga på exemplar. Under året har moderföretaget Gratistidningar i Sverige AB (GISAB) fusionerats in i Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB. Fusionen registrerades och verkställdes i november månad. I slutet av sommaren lämnade Peter Clauson som VD för Mitt i och efterträddes av Thomas Nyhlén som blev ny tidningschef Annonsmarknaden i Stockholm visade en fortsatt negativ trend under året. Lokaltidningen Mitt i har dock stärkt sin position som förstahandsval hos Stockholms mäklare. Man har dessutom märkt en ökad efterfrågan på målgruppsurval och lokalanpassade annonslösningar hos allt större kunder. Intäkterna för 2012 minskade med 11 procent till MSEK 319 (358). Annonsintäkterna minskade med 7 procent (MSEK 22) och kostnaderna minskade med 13 procent (MSEK 23). Rörelseresultatet minskade med 19 procent till MSEK 69 (85) med en vinstmarginal på 22 procent. I rörelseresultatet ingick en engångskostnad om MSEK -3 gällande avgångsvederlag. V-TAB Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 3,6 1,0 Tillväxt*, % -5,5 3,7 * Exklusive Övriga intäkter. V-TAB är nordens största tryckerikoncern och är idag marknadsledare inom coldset och en av de större aktörerna inom heatset. V-TAB trycker tidningar, tidskrifter, magasin, böcker, reklam och affärstryck samt tillverkar skyltar. Tryckerianläggningarna ligger placerade i södra och mellersta Sverige. Som en konsekvens av tidigare beslutat resultatförbättringsprogram har V-TAB under 2012 stängt anläggningarna i Östertälje, Kungsbacka och Falköping samt flyttat pressen i Falköping till Vimmerby. Under året påbörjades stängningen av verksamheten i Avesta, beräknas vara klart under våren I början av året startades produktion i den nya delen av anläggningen i Vimmerby, där en 32-sidig press för heatsettryck installerats med tillhörande efterbearbetning. Under året har gjorts en översyn av produktion,

8 8 produktsortiment och organisation i syfte att förbättra lönsamheten. Som en konsekvens beslutades att stänga den gamla produktionsanläggningen i Vimmerby. Intäkterna uppgår till MSEK 2 072, vilket i jämförelse med föregående år har minskat med MSEK 54. Omsättning och resultat har påverkats med MSEK 61 som en följd av återvunnen moms från verksamhetsåren Tryckintäkterna minskade med MSEK 108. Dagstidningar står för MSEK 88 av minskningen bland annat till följd av stora upplageminskningar. Omsättningen kompenserades delvis av en ökad efterfrågan på direktreklam coldset med MSEK 40. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 75 (22). Den positiva utvecklingen förklaras av effekterna från genomförda resultatförbättringsprogram samt återförd moms. I rörelseresultatet ingick en omstruktureringskostnad om MSEK -12. STAMPEN MEDIA PARTNER Intäkter Rörelseresultat 30 7 Rörelsemarginal, % 5,4 2,3 Tillväxt*, % 62,3 50,6 *Exklusive Övriga intäkter. Stampen Media Partner (STMP) driver Stampens utveckling inom segmenten Lifestyle Media, Editorial Media Mobile Media, Outdoor Media och Experience Media. Affärsområdet sysselsätter cirka 400 medarbetare verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Finland, USA och Polen. Under 2012 förvärvade STMP OTW Group AB från Forma Publishing Group samt Hello There Holding AB från Know IT. OTW stärker STMP:s position inom marknaden för redaktionell kommunikation och tillför samtidigt en ny verksamhetsgren genom TV-produktion. Hello There etablerar STMP som en ledande aktör inom spelbaserad marknads- och internkommunikation, med spelmiljöer och storytelling som verktyg. Under hösten tillträdde Fredric Gunnarsson som VD för Lifestyle Media och vid årsskiftet tillträdde Martin Alsander som ny VD och affärsområdeschef för Stampen Media Partner. Han efterträdde Pelle Mattisson som tillträdde som ny koncernchef för Stampen-koncernen vid årsskiftet Under året har rörelsen i Adiento, en verksamhetsgren inom Mobiento Group, avyttrats till Danska Adquota. Detta placerar Adiento i ett sammanhang där bolaget kan fortsätta utvecklas, samtidigt som Mobiento Group kan öka sitt fokus på att utveckla Mobientos kärnverksamhet som mobilbyrå. Intäkterna ökade med 67,9 procent till MSEK 561 (334). Bidragande till ökningen var en organisk tillväxt, helårseffekt av Minnesota (förvärvet genomfördes september 2011) samt tillskott av de under året genomförda förvärven av OTW och Hello There AB. Total omsättning 2012 proforma för affärsområdet uppgick till MSEK 682 (645), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 3 procent jämfört med proforma helår Rörelseresultatet uppgick till MSEK 30 (7). Rörelseresultatet påverkades positivt av reavinst från försäljningen av Adiento med MSEK 17. Samtidigt belastades rörelseresultatet med kostnader för internationell expansion om MSEK 7 (10).

9 9 ÖVRIGA VERKSAMHETER Mktmedia Mktmedia fortsatte på uppdraget att stödja koncernbolagen med att ta fram och genomföra strategier och konkreta initiativ för omställningen till det nya medielandskapet och för utveckling av digitala och kommersiella affärer. Detta genom omvärldsbevakning, ledning av nätverk, utveckling av den mobila affären och samordning av affärsutveckling. Under hösten skedde ett VD-skifte då Bosse Svensson lämnade och Hanna Konyi tillträdde som ny vd. Dotterbolagen Adbid och hälftenägda kupong- och dealsbolaget SweetDealie har haft en positiv tillväxt under året. Samedio Samedio Affärsservice är Stampen-gruppens helägda och gemensamma affärsservicebolag. Bolaget utvecklar och standardiserar effektiva affärsservicetjänster inom IT, ekonomi och löneservice. Genom att införliva nya verksamheter och bolag inom Stampen-gruppen i likvärdiga system skapar Samedio Affärsservice viktiga skalfördelar och kostnadssynergier till nytta för hela koncernen. Med en målsättning att effektivisera verksamheten ytterligare samt förbereda infrastrukturen för framtiden har stora delar av ITverksamheten lagts över till Tieto AB. Ett avtal som löper över fem år och som bl. a omfattar en konsolidering av Stampens IT-miljö till Tietos datacenter, samt drift av verksamhetskritiska system. Cirka ett trettiotal av koncernens medarbetare har flyttat över till Tieto AB. Stampen Marknad Stampen Marknad AB är ett helägt dotterbolag till Stampen med inriktning på relations- och affärsutveckling. Verksamheten svarar för Stampens gemensamma utveckling inom områdena konsumentaffärer, företagsaffärer, relations- och affärsmetoder samt identitet och varumärke. Genom att utveckla befintliga och traditionella affärsmetoder till dynamiska affärsmodeller, skapa erbjudanden med en förflyttning från analoga till digitala lösningar och erbjuda alternativa kanalkombinationer bidrar Stampen Marknad med nya värden och synergier för Stampens konsumenter, företag och Stampen-gruppens verksamheter. Det beslutades under 2012 att den enhet inom Stampen Marknad som kallas Relationer & Affärer kommer att få Mediekompaniet (där flera av Stampens medier är delägare) som huvudman Stampen Marknad genomför också Sveriges enda marknadschefsindex, där flera hundra marknadschefer i Sveriges största företag varje kvartal ger svar på frågor om utvecklingen av svensk ekonomi och konsumtion. Västsvensk Tidningsdistribution KB Västsvensk Tidningsdistribution KB (VTD) arbetar främst med distribution av morgontidningar i västra Sverige och samägs av en rad mediehus, däribland Stampen. Nya produktområden fortsätter växa, främst inom segmentet gratistidningar men också inom produktområdena post- och godstransporter. MODERFÖRETAGET Inom moderföretaget Stampen AB samlas bland annat koncerngemensamma ledningsfunktioner inom ekonomi/finans, marknad, HR, kommunikation, IT och legala frågor. Moderföretaget har 41 anställda. Intäkterna för 2012 uppgick till MSEK 78 mot MSEK 73 under Rörelseresultatet uppgick till MSEK -65, föregående år uppgick rörelseresultatet till MSEK -66. Under året har moderföretagets andelar i SBS radio avyttrats och reavinsten om MSEK 42 är redovisad som en finansiell intäkt.

10 10 ÄGARFÖRHÅLLANDE I MODERFÖRETAGET Aktier Röstandel % Kapitalandel % Skäreleja AB ( ) 52,6 46 Peter Hjörne med familj 21,4 21 Marika Cobbold med familj Lidköpingspress AB* Övriga 2 5 * Under maj 2012 tog Lidköpingspress AB över de ägar- och kapitalandelar som tidigare innehölls av Sven Nordgrén med familj. INVESTERINGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterföretag Totala investeringar Investeringar i aktier och andelar i dotterföretag avser betalningar av tidigare förvärvade Wallstreet Media samt Forma Contract AB (OTW-gruppen) och Hello There Holding AB. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar avser främst tryckeriverksamheten. I moderföretaget har resterande aktier i Mediebolaget Västkusten AB och Morgonpress Invest AB förvärvats och ägs därmed till 100 procent. FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET Koncernen Likvida medel Outnyttjad rörelsekredit Summa disponibla medel Soliditet, % 33,3 35,2 Moderföretaget Likvida medel Outnyttjad rörelsekredit Summa disponibla medel Soliditet, % 30,1 29,6 Likvida medel, inklusive kapitalplaceringar, uppgår till totalt MSEK 485, en minskning med MSEK 193 jämfört med föregående år. Minskningen förklaras till stor del av förvärvet av minoritetens andel i Mediebolaget Västkusten AB samt förvärv inom Stampen Media Partner. Nettoskulden uppgår till MSEK jämfört med MSEK vid ingången av året. Totala räntebärande lån från kreditinstitut uppgår till MSEK och den genomsnittliga löptiden motsvarar 1,9 år. Beviljade men ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till MSEK 614, varav checkräkningskrediter och kreditfaciliteter för kortfristig likviditetshantering uppgår till MSEK 388. Ej utnyttjad förvärvsfacilitet uppgår till MSEK 226.

11 11 PERSONAL Medarbetarfrågor och ledarskap är två områden som har fortsatt hög prioritet. Under hösten genomfördes ännu en medarbetarundersökning i hela koncernen. Resultatet bearbetas och analyseras för beslut om förbättringsåtgärder under Beslut togs att starta utbildning för erfarna chefer och 20 personer har startat programmet. Tre program för nya chefer har också genomförts under Antalet anställda minskade med ca 500 personer. Detta har bl. a skett genom naturliga avgångar, förändring av verksamhet (försäljning av Motala & Vadstena Tidning), omstruktureringsprogram och outsourcing av IT. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER De finansiella och operationella risker som påverkar Stampen-gruppen och Stampen AB beskrivs i 2011 års årsredovisning not 3 Finansiell riskhantering och bedöms oförändrade vid denna rapports avgivande. NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER Stampen AB har förvärvat 30 procent av aktierna i Mediebolaget Västkusten AB samt 49 procent av aktierna i Morgonpress Invest AB. Säljare är Lidköpingspress AB, som ägs av familjen Hörling. Transaktionen har genomförts till marknadsmässiga priser. Mediebolaget Västkusten och Morgonpress Invest är genom transaktionen helägda dotterbolag till Stampen AB. Lidköpingspress AB har förvärvat 14 procent av aktieinnehavet i Stampen AB från den tidigare aktieägaren Sven Nordgrén med familj. Närstående bolag till tidigare koncernchefen Tomas Brunegård har under räkenskapsåret utnyttjat en option och förvärvat 8 procent av aktierna i Stampen Media Partner AB. Då optionen utställdes skedde detta till marknadsmässiga villkor. Övriga transaktioner med närstående, som väsentligen påverkat koncernens och moderföretagets resultat och ställning, har inte förekommit. HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Stampen AB förvärvade 9,9 % av aktieinnehavet i Stampen Media Partner AB av närstående bolag till tidigare koncernchefen Tomas Brunegård, varvid bolaget blir ett helägt dotterbolag. Transaktionen genomfördes till marknadsmässiga villkor. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH GRANSKNING Delårsrapporten, för koncernen, har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting Standards (IFRS) samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen, och för moderföretaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna som tillämpas för koncernen och moderföretaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av senaste årsredovisningen. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Göteborg den 22 februari 2013 Pelle Mattisson VD och Koncernchef Stampen

12 12 Kommande rapporter Delårsrapport för Stampen AB, januari-juni 2013, kommer att publiceras i augusti Stampen AB För mer information: Göteborg Ann Flyning Besöksadress: Polhemsplatsen 5 Kommunikationschef, Stampen AB Tel: +46 (0) Tel: +46 (0) Org.nr: Mobil: +46 (0) Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. Stampen äger också interaktiva mötesplatser, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter över 5 miljarder kronor.

STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2012

STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2012 STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2012 ANDEL AV OMSÄTTNING ÖVRIGT 14% GP 17% STMP 7% MBVK 9% Koncernens intäkter kvar på oförändrad nivå, MSEK 2700. V-TAB 32% GISAB 5% PROMEDIA 16% Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013

Delårsrapport januari juni 2013 201306 201206 201212 MSEK 201306 201206 201212 MSEK Delårsrapport januari juni 2013 ANDEL AV OMSÄTTNING STMP 10% ÖVRIGT 12% Local Media 26% Koncernens intäkter i linje med branschens vikande trend MSEK

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Vi står nu rustade för framtiden När jag tillträdde som koncernchef i april 2014 satte vi målet att under året fördubbla det operativa resultatet och samtidigt

Läs mer

STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2011

STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2011 STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2011 ANDEL AV OMSÄTTNING ÖVRIGT GP 16% 18% STMP 5% V TAB 30% GISAB 5% MBVK 9% PROMEDIA 17% Koncernen fortsätter att växa och intäkterna ökade med 7,8 procent

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2011

STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2011 STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2011 ANDEL AV OMSÄTTNING ÖVRIGT 14% GP 18% STMP 5% MBVK 9% Koncernens intäkter ökade med 6,1 procent till MSEK 2 713 (2 556) V TAB 31% PROMEDIA 17% GISAB 6% Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

G & L Beijer AB. januari juni 2008

G & L Beijer AB. januari juni 2008 G & L Beijer AB Halvårsrapport januari juni 2008 Fortsatt starkt andra kvartal. Nettoomsättningen steg med 8 procent till 1679,8 (1561,8). Rörelseresultatet ökade till 200,5 (152,1) inklusive realisationsvinster

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer