STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012"

Transkript

1 MSEK MSEK STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012 ANDEL AV INTÄKTERNA ÖVRIGT GP 13% 17% Koncernens intäkter uppgick till MSEK (5 603). STMP 8% MBVK 9% PROMEDIA V-TAB 17% 31% Mitt i Stockholm 5% INTÄKTER & RÖRELSEMARGINAL Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till MSEK 87 (420). EBITA påverkas av övriga intäkter, i allt väsentligt bestående av reavinster och återförd moms samt omstruktureringskostnader. Föregående år påverkades huvudsakligen av reavinst från försäljningen av Polhemsplatsen. Annonsintäkterna minskade med MSEK 216 mot föregående år som en följd av svag konjunktur. Digitala intäkter inom koncernen fortsatte att utvecklas positivt % % 6% 5% 4% Stampen Media Partner förvärvade Forma Contract AB (OTW-gruppen och Susamuru Oy) samt Hello There Holding AB % 2% 1% 0% Stampen AB förvärvade minoritetens andel i Mediebolaget Västkusten. Bolaget är nu ett helägt dotterbolag till Stampen AB. Samtidigt gick Lidköpingspress AB in som delägare i Stampen AB, motsvarande 11 procent av rösterna och 14 procent av kapitalet. Intäkter Rörelsemarginal 450 RÖRELSERESULTAT (EBITA) Innehavet i SBS Radio avyttrades, varvid koncernens finansnetto påverkades positivt med MSEK Pelle Mattisson efterträdde Tomas Brunegård som ny koncernchef STAMPEN-GRUPPEN Resultaträkning, Intäkter Rörelseresultat (EBITA) Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Resultat efter finansiella poster (EBT) Nyckeltal Tillväxt*, % -3,0 4,0 6,3-0,3 5,8 Rörelsemarginal, (EBIT) % 1,4 7,3 5,2 4,2 5,3 Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK Avkastning på eget kapital, % ** 6,2 14,8 3,7 8,4 9,4 Soliditet, % 33,3 35,2 32,0 33,4 31,4 * Exklusive Övriga intäkter. ** Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital och innehav utan bestämmande inflytande.

2 2 Koncernchefens kommentar 2012 var ännu ett spännande och utmanande år för den svenska mediebranschen. Med facit i hand blev det dock framförallt ett tufft år. Konjunktur och neddragningar överskuggade det faktum att Stampens varumärken engagerade fler svenskar, i fler kanaler, än någonsin. Totalt är det 4 miljoner människor som varje vecka utnyttjar våra medier i sin vardag. Ena dagen i print och nästa sekund digitalt beroende på vilken kanal som passar bäst. Det ställer höga krav på att vi hela tiden utmanar oss själva, bjuder in våra konsumenter och vägleder våra annonsörer så att vi tillsammans ligger rätt i den strukturomvandling som just nu tar oss med rasande fart in i framtiden. Det allmänna konjunkturläget påverkade Stampens intäkter ordentligt, framförallt under andra halvåret Kombinationen av att de intäkter som försvinner i tryckta kanaler inte fullt ut kompenseras av ökande digitala intäkter gör sammantaget att intäkterna, rensat för reavinster och återförd moms, sjönk för koncernen med MSEK 111. Vid årets slut uppgick rörelseresultatet till MSEK 87, vilket ligger långt under vår målsättning. En rad åtgärdsprogram genomfördes inom koncernen under 2012 för att sänka kostnadsnivåerna och via olika omstruktureringsprogram lämnade tyvärr över 300 medarbetare Stampen, dock flertalet via växlingsprogram. Dessa åtgärder kommer till stora delar att få full effekt under Samtidigt fortsätter satsningarna på den digitala utvecklingen och på förvärv inom tillväxtmedier. Stampen Media Partner förvärvade under 2012 OTW (redaktionell kommunikation), Hello There (spelbaserad kommunikation) och Wallstreet blev ett helägt dotterbolag (digital utomhusreklam). Totalt förväntas Stampen Media Partner omsätta MSEK och har blivit en betydande aktör inom tillväxtmedier. V-TAB har under året 2012 fortsatt att omstrukturera den nordiska tryckerimarknaden och stängt anläggningarna i Östertälje, Kungsbacka och Falköping. Stängningen av anläggningen i Avesta påbörjades och förväntas vara färdig under våren Dessutom startades produktion i den nya anläggningen i Vimmerby där man har installerat en 32 sidig press med tillhörande efterbearbetning. Vid årets slut tillträdde jag som koncernchef och under 2013 kommer Stampen att öka fokus på den gemensamma strategiska agendan kombinerat med lokal handlingskraft. Vi kommer att arbeta närmare varandra för att tillsammans nå en högre lönsamhet och öka utvecklingstakten i de delar av branschen där vi är en av de drivande aktörerna. Avslutningsvis känns det skönt att i tider präglade av osäkerhet, digital anonymitet och global konkurrens kunna konstatera att Stampens grundläggande syfte står sig starkare än någonsin att skapa en nära gemenskap i den vardag som utvecklar vårt samhälle idag och imorgon. Genom att hålla fokus på frågor som sammanför människor, kombinera journalistik och interaktivitet kommer våra lokala varumärken fortsätta att engagera och beröra. Pelle Mattisson, VD och Koncernchef Stampen

3 3 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Stampen-gruppen är en av Sveriges största mediekoncerner med ambitionen att driva utvecklingen i branschen. Inom Stampen finns ett flertal stora mediehus, nordens största tryckerikoncern V-TAB samt Stampen Media Partner med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Stampen-gruppen bestod fram till och med 2012 av affärsområdena Göteborgs-Posten, Mediebolaget Västkusten, Promedia, Mitt i Stockholm, V-TAB och Stampen Media Partner. Från och med 2013 utgörs Stampen-gruppen av affärsområdena Göteborgs-Posten, Mediebolaget Västkusten, Liberala tidningar, V-TAB och Stampen Media Partner. KONCERNENS INTÄKTER OCH RESULTAT Koncernens totala intäkter uppgick till MSEK (5 603). I koncernens övriga intäkter ingick reavinster och återförd moms med MSEK 146. Den konjunkturella osäkerheten påverkade annonsmarknaden negativt inom samtliga affärsområden. Särskilt utsatta var morgontidningarna samt flera segment inom Stampen Media Partner, vars verksamhet bygger på nykundsförsäljning och annonsintäkter. Segmentet gratistidningar hade en stabilare utveckling. Förändrade konsumentbeteenden visar en ökad efterfrågan av digitaliserade produkter, vars konsekvens framgick av minskade annonsintäkter i print och ökade digitala intäkter. För att anpassa koncernen pågår ett kontinuerligt arbete med att ta fram nya produkter och erbjudanden i de befintliga verksamheterna samt att förvärva bolag med verksamhet på tillväxtmarknader. I jämförelse mot föregående år ökade koncernens digitala intäkter med MSEK 157 (92 procent). Prenumerationsintäkterna för de digitala nyhetstidningarna ökade, medan upplageintäkterna från tryckta medier minskade något mot föregående år. Prisökningar kompenserade delvis den minskade upplagan som dock har mattats av mot föregående år. Inom V-TAB har anpassningen av verksamheten fortsatt som en konsekvens av den förändrade efterfrågan genom att bland annat avveckla bok- och katalogtryckningen i Avesta och koncentrera heatsetproduktionen i Vimmerby. För att möta de strukturella förändringar som sker inom branschen pågår långsiktiga omställningsprogram med fokus på ekonomisk lönsamhet, omstruktureringskostnaderna uppgick till MSEK 161, vilka började ge resultat under senare delen av Som en del i Stampens omstruktureringsprogram och ett viktigt steg i uppgradering och effektivisering, centraliserades större delen av Stampens IT-infrastruktur genom outsourcing till Tieto AB. Förvärvade enheter under 2012 påverkade de totala intäkterna med MSEK 133 och rörelseresultatet med MSEK 4.

4 4 RÖRELSERESULTAT (EBITA) PER AFFÄRSOMRÅDE Göteborgs-posten Mediabolaget Västkusten Promedia Mitt i Stockholm V-TAB Stampen Media Partner 30 7 Övriga verksamheter * Stampen-gruppen totalt * I rörelseresultatet för Övriga verksamheter ingår koncernjusteringar samt IFRS- justeringar vilka inte utfördelats på respektive affärsområde. Per ger nettot av IFRS-justeringar ingen effekt, vid uppgår justeringarna till MSEK 6,3. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till MSEK 87 (420). Rörelseresultatet för koncernen har under året belastats med omstruktureringskostnader om totalt MSEK -161, fördelat över affärsområdena Göteborgs-Posten. Mediebolaget i Västkusten, Promedia och V-TAB. Koncernens rörelseresultat har även påverkats positivt genom reavinster och återförd moms på ett sammanlagt belopp på MSEK 146. Föregående års resultat påverkades av omstruktureringskostnader om MSEK -58 samt reavinster om MSEK 201. FINANSNETTO Finansnettot uppgick till MSEK 25 (-65). Räntekostnaderna ökade med MSEK 9,2 som en följd av högre räntekostnader och löftesprovisioner enligt det finansieringsavtal som tecknades under senare delen av I rörelseresultatet (EBITA) fördelat per affärsområde ingick resultat från intressebolagsandelar från Radiointressenter HSVN AB. Under 2012 avyttrade Radiointressenter HSVN AB den finansiella placeringen i SBS Radio. Realisationsvinsten om MSEK 108 redovisas som finansiell intäkt. Nedskrivningar av aktier i intresseföretag har belastat finansnettot med MSEK 14. Resultat efter finansnetto (EBT) uppgick till MSEK 99 (343). SKATTER Den beslutade ändringen av skattesatsen från 26,3% till 22,0 % har påverkats koncernens nettoresultat positivt med MSEK 31. GÖTEBORGS-POSTEN Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 1,6 6,0 Tillväxt*, % -8,6 2,9 *Exkl. övriga intäkter. Göteborg-Posten är Sveriges näst största morgontidning med omkring dagliga läsare i olika kanaler. GP når ut dygnet runt med nyheter i papperstidning, webb, webb-tv, mobil och läsplatta. Papperstidningen har en unikt hög räckvidd bland storstadstidningar i såväl Sverige som internationellt. Dessutom ökar räckvidden i de digitala kanalerna mycket starkt. Inte minst i mobilen, iphone och ipad.

5 5 Under 2012 fortsatte arbetet med utvecklingsprojekt inom företaget som ska leda till nya intäkter med GP:s starka marknadsställning som bas. Ett exempel är inkråmsaffären av Sweet AB (mobila rabattkuponger), som lanserades i GPs dotterbolag Dealie under året. I slutet av året lanserades även e-handel i GP Store, med konsumenterbjudanden. Det har varit fortsatt starkt fokus på utveckling, som inneburit flera uppskattade förändringar av papperstidningen, en förbättrad nätbilaga och utveckling av e-tidning för kanaler som läsplatta och mobil. Cecilia Krönlein efterträdde Jonathan Falck som chefredaktör och ansvarig utgivare under september Peter Hjörne avgick i juni som politisk chefredaktör, men är kvar som krönikör på Göteborgs-Postens ledarsida. Intäkterna för 2012 minskade med 6 procent till MSEK (1 244). Vikande annonsintäkter på samtliga annonsmarknader under året vittnade om en svag konjunktur men också strukturella förändringar. Totalt minskade annonsintäkterna med MSEK 96 jämfört med föregående år. De digitala annonsintäkterna ökade med MSEK 8 (25 procent). Upplageintäkterna minskade med MSEK 6 i jämförelse med föregående år. Upplagevolymen minskade med 6,2 procent (-5,2 procent). Rörelseresultatet, EBITA, uppgick till MSEK 19 (75). Rörelseresultatet belastades med MSEK 50 i omstruktureringskostnader avseende växlingsprogram som berörde 57 tjänster. Omsättning och rörelseresultat påverkades med MSEK 28 i övriga rörelseintäkter till följd av återvunnen moms. MEDIEBOLAGET VÄSTKUSTEN Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % -3,5 4,1 Tillväxt*, % -5,8 4,5 *Exklusive Övriga intäkter. Affärsområdet Mediebolaget Västkusten består av verksamheten i de fem mediehusen Bohusläningen, TTELA, Strömstads Tidning, Hallands Nyheter och Hallandsposten samt affärsgruppen Gratistidningar. Den tillväxtstrategi som inleddes under 2011 inom området gratistidningar med syfte att öka marknadsandelarna och bredda erbjudandet till kunderna har fortsatt och under 2012 omsatte de nio gratistidningarna närmare MSEK 63. Tommy Hermansson lämnade sin tjänst som verkställande direktör på Västkustmedia under mars 2012 och affärsområdet leds idag av en gemensam ledningsgrupp under ledning av affärsområdeschef Boine Gepertz. Ett erbjudande om avgångsvederlag presenterades under hösten och genom detta kommer 50 tjänster att minska under första kvartalet Den årliga minskningen av personalkostnaderna beräknas uppgå till MSEK 30. Intäkterna under 2012 uppgick till MSEK 606, oförändrat jämfört med Annonsintäkterna minskade med 3 procent och uppgick till MSEK 330. Annonsintäkterna från segmentet morgontidningarna minskade med 12 procent, MSEK 36. Nedgången för morgontidningarna började under andra kvartalet och slår mot samtliga annonssegment. Särskilt påverkad var annonsintäkterna från riksmarknaden samt den konjunkturkänsliga platsannonseringen som minskade med 25 procent. Segmentet gratistidningarna ökade med MSEK 22. Upplageintäkterna ökade något jämfört med 2011 och uppgick till MSEK 234. Den samlade upplagan från de prenumererade tidningarna uppgick till cirka , vilket är en minskning med cirka 2 procent jämfört med föregående år. Med början av 2013 lanseras en ny prisstrategi innebärande att konsumenten betalar för innehållet i samtliga kanaler.

6 6 De digitala intäkterna ökade med 37 procent och uppgick till MSEK 16, vilket motsvarar 5 procent av de totala annonsintäkterna. Resultat från intressebolagsandelar hänförligt till koncernens försäljning av aktierna i SBS Radio påverkade resultatet positivt och uppgick till MSEK 24. Rörelseresultatet uppgick till MSEK -21, påverkad av, reavinst från fastighetsförsäljning, SBS Radio, avvecklingskostnader för Biztalk samt omstruktureringskostnader, totalt MSEK -22. Föregående år uppvisades ett rörelseresultat om MSEK 25. PROMEDIA Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 4,4 6,8 Tillväxt*, % -7,5 2,1 *Exklusive Övriga intäkter. PROMEDIA omfattar 12 lokaltidningar, varav två är gratisdistribuerade, samt verksamheter inom distribution och digital kommunikation med geografisk fokus i Mellansverige. I oktober såldes Motala & Vadstena Tidning till NTM-koncernen präglades av ett genomgripande omställningsarbete där organisation, arbetsformer, bemanning och kostnadsnivåer har setts över. Den nya organisationen innebär att all marknads- och affärsutveckling har samlats i en gemensam enhet och med en chef. Likaså har all produktion, stöd och teknisk utveckling samt vissa gemensamma redaktionella funktioner samlats under en chef. IT driften har lagts ut på extern samarbetspartner. Den nya organisationen innebär enhetligt arbete i standardiserade processer samt minskad organisation med ett åttiotal befattningar. Gemensam form för de prenumererade morgontidningarna är under införande. Mattias Carlsson är ny tidningschef för Norrtelje Tidning och Lennart Håkansson är t.f. tidningschef på Nerikes Allehanda. Thelma Kimsjö, tidningschef på VLT, har fått utökat tidningschefsansvar för samtliga sex tidningar i marknadsområde Västmanland. Intäkterna minskade med knappt 6 procent till MSEK (1 179). Annonsintäkterna minskade med cirka 10 procent jämfört med föregående år för jämförbara enheter. Gratistidningarna samt de digitala intäkterna har under året haft en positiv utveckling och ökat sina annonsintäkter. De digitala intäkterna har ökat med 65 procent till MSEK 28 (17). Trafiken på Promedias webb- och mobilsajter har under året ökat med 30 procent. Upplagan minskade med -3,7 procent, 1,3 procent lägre än föregående år. Upplageintäkterna uppgick till MSEK 358, vilket är i nivå med föregående år för jämförbara enheter. Resultat från intressebolagsandelar hänförligt till koncernens försäljning av aktierna i SBS Radio påverkade resultatet positivt och uppgick till MSEK 42. Rörelseresultatet för 2012 minskade med 40 procent till MSEK 48 (80) och rörelsemarginalen uppgick till 4,4 procent jämfört med 7 procent Rörelseresultatet är påverkat av engångseffekter på MSEK 31 bestående av reavinst vid försäljning av Motala & Vadstena Tidning, SBS Radio samt reservering av omstruktureringskostnader i samband med genomförda verksamhetsförändringar. Omsättning och rörelseresultat påverkades med MSEK 2 i övriga rörelseintäkter till följd av återvunnen moms.

7 7 Mitt i Stockholm Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 21,7 23,7 Tillväxt*, % -10,8 4,4 *Exklusive Övriga intäkter. Lokaltidningen Mitt i Stockholm omfattar utgivningen av 31 hemdistribuerade lokaltidningar i Stockholmsområdet, alla med namnet Lokaltidningen Mitt i. Tidningarna har utgivning varje vecka och distribueras till samtliga hushåll i utgivningsområdet. Den totala veckoupplagan är ungefär exemplar. Lokaltidningarna har en sammanlagd räckvidd på läsare i Stockholmsområdet, vilket motsvarar ca 70 procent av befolkningen inom utgivningsområdet. Affärsområdet driver även en prenumererad lokaltidning på Lidingö med en upplaga på exemplar. Under året har moderföretaget Gratistidningar i Sverige AB (GISAB) fusionerats in i Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB. Fusionen registrerades och verkställdes i november månad. I slutet av sommaren lämnade Peter Clauson som VD för Mitt i och efterträddes av Thomas Nyhlén som blev ny tidningschef Annonsmarknaden i Stockholm visade en fortsatt negativ trend under året. Lokaltidningen Mitt i har dock stärkt sin position som förstahandsval hos Stockholms mäklare. Man har dessutom märkt en ökad efterfrågan på målgruppsurval och lokalanpassade annonslösningar hos allt större kunder. Intäkterna för 2012 minskade med 11 procent till MSEK 319 (358). Annonsintäkterna minskade med 7 procent (MSEK 22) och kostnaderna minskade med 13 procent (MSEK 23). Rörelseresultatet minskade med 19 procent till MSEK 69 (85) med en vinstmarginal på 22 procent. I rörelseresultatet ingick en engångskostnad om MSEK -3 gällande avgångsvederlag. V-TAB Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 3,6 1,0 Tillväxt*, % -5,5 3,7 * Exklusive Övriga intäkter. V-TAB är nordens största tryckerikoncern och är idag marknadsledare inom coldset och en av de större aktörerna inom heatset. V-TAB trycker tidningar, tidskrifter, magasin, böcker, reklam och affärstryck samt tillverkar skyltar. Tryckerianläggningarna ligger placerade i södra och mellersta Sverige. Som en konsekvens av tidigare beslutat resultatförbättringsprogram har V-TAB under 2012 stängt anläggningarna i Östertälje, Kungsbacka och Falköping samt flyttat pressen i Falköping till Vimmerby. Under året påbörjades stängningen av verksamheten i Avesta, beräknas vara klart under våren I början av året startades produktion i den nya delen av anläggningen i Vimmerby, där en 32-sidig press för heatsettryck installerats med tillhörande efterbearbetning. Under året har gjorts en översyn av produktion,

8 8 produktsortiment och organisation i syfte att förbättra lönsamheten. Som en konsekvens beslutades att stänga den gamla produktionsanläggningen i Vimmerby. Intäkterna uppgår till MSEK 2 072, vilket i jämförelse med föregående år har minskat med MSEK 54. Omsättning och resultat har påverkats med MSEK 61 som en följd av återvunnen moms från verksamhetsåren Tryckintäkterna minskade med MSEK 108. Dagstidningar står för MSEK 88 av minskningen bland annat till följd av stora upplageminskningar. Omsättningen kompenserades delvis av en ökad efterfrågan på direktreklam coldset med MSEK 40. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 75 (22). Den positiva utvecklingen förklaras av effekterna från genomförda resultatförbättringsprogram samt återförd moms. I rörelseresultatet ingick en omstruktureringskostnad om MSEK -12. STAMPEN MEDIA PARTNER Intäkter Rörelseresultat 30 7 Rörelsemarginal, % 5,4 2,3 Tillväxt*, % 62,3 50,6 *Exklusive Övriga intäkter. Stampen Media Partner (STMP) driver Stampens utveckling inom segmenten Lifestyle Media, Editorial Media Mobile Media, Outdoor Media och Experience Media. Affärsområdet sysselsätter cirka 400 medarbetare verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Finland, USA och Polen. Under 2012 förvärvade STMP OTW Group AB från Forma Publishing Group samt Hello There Holding AB från Know IT. OTW stärker STMP:s position inom marknaden för redaktionell kommunikation och tillför samtidigt en ny verksamhetsgren genom TV-produktion. Hello There etablerar STMP som en ledande aktör inom spelbaserad marknads- och internkommunikation, med spelmiljöer och storytelling som verktyg. Under hösten tillträdde Fredric Gunnarsson som VD för Lifestyle Media och vid årsskiftet tillträdde Martin Alsander som ny VD och affärsområdeschef för Stampen Media Partner. Han efterträdde Pelle Mattisson som tillträdde som ny koncernchef för Stampen-koncernen vid årsskiftet Under året har rörelsen i Adiento, en verksamhetsgren inom Mobiento Group, avyttrats till Danska Adquota. Detta placerar Adiento i ett sammanhang där bolaget kan fortsätta utvecklas, samtidigt som Mobiento Group kan öka sitt fokus på att utveckla Mobientos kärnverksamhet som mobilbyrå. Intäkterna ökade med 67,9 procent till MSEK 561 (334). Bidragande till ökningen var en organisk tillväxt, helårseffekt av Minnesota (förvärvet genomfördes september 2011) samt tillskott av de under året genomförda förvärven av OTW och Hello There AB. Total omsättning 2012 proforma för affärsområdet uppgick till MSEK 682 (645), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 3 procent jämfört med proforma helår Rörelseresultatet uppgick till MSEK 30 (7). Rörelseresultatet påverkades positivt av reavinst från försäljningen av Adiento med MSEK 17. Samtidigt belastades rörelseresultatet med kostnader för internationell expansion om MSEK 7 (10).

9 9 ÖVRIGA VERKSAMHETER Mktmedia Mktmedia fortsatte på uppdraget att stödja koncernbolagen med att ta fram och genomföra strategier och konkreta initiativ för omställningen till det nya medielandskapet och för utveckling av digitala och kommersiella affärer. Detta genom omvärldsbevakning, ledning av nätverk, utveckling av den mobila affären och samordning av affärsutveckling. Under hösten skedde ett VD-skifte då Bosse Svensson lämnade och Hanna Konyi tillträdde som ny vd. Dotterbolagen Adbid och hälftenägda kupong- och dealsbolaget SweetDealie har haft en positiv tillväxt under året. Samedio Samedio Affärsservice är Stampen-gruppens helägda och gemensamma affärsservicebolag. Bolaget utvecklar och standardiserar effektiva affärsservicetjänster inom IT, ekonomi och löneservice. Genom att införliva nya verksamheter och bolag inom Stampen-gruppen i likvärdiga system skapar Samedio Affärsservice viktiga skalfördelar och kostnadssynergier till nytta för hela koncernen. Med en målsättning att effektivisera verksamheten ytterligare samt förbereda infrastrukturen för framtiden har stora delar av ITverksamheten lagts över till Tieto AB. Ett avtal som löper över fem år och som bl. a omfattar en konsolidering av Stampens IT-miljö till Tietos datacenter, samt drift av verksamhetskritiska system. Cirka ett trettiotal av koncernens medarbetare har flyttat över till Tieto AB. Stampen Marknad Stampen Marknad AB är ett helägt dotterbolag till Stampen med inriktning på relations- och affärsutveckling. Verksamheten svarar för Stampens gemensamma utveckling inom områdena konsumentaffärer, företagsaffärer, relations- och affärsmetoder samt identitet och varumärke. Genom att utveckla befintliga och traditionella affärsmetoder till dynamiska affärsmodeller, skapa erbjudanden med en förflyttning från analoga till digitala lösningar och erbjuda alternativa kanalkombinationer bidrar Stampen Marknad med nya värden och synergier för Stampens konsumenter, företag och Stampen-gruppens verksamheter. Det beslutades under 2012 att den enhet inom Stampen Marknad som kallas Relationer & Affärer kommer att få Mediekompaniet (där flera av Stampens medier är delägare) som huvudman Stampen Marknad genomför också Sveriges enda marknadschefsindex, där flera hundra marknadschefer i Sveriges största företag varje kvartal ger svar på frågor om utvecklingen av svensk ekonomi och konsumtion. Västsvensk Tidningsdistribution KB Västsvensk Tidningsdistribution KB (VTD) arbetar främst med distribution av morgontidningar i västra Sverige och samägs av en rad mediehus, däribland Stampen. Nya produktområden fortsätter växa, främst inom segmentet gratistidningar men också inom produktområdena post- och godstransporter. MODERFÖRETAGET Inom moderföretaget Stampen AB samlas bland annat koncerngemensamma ledningsfunktioner inom ekonomi/finans, marknad, HR, kommunikation, IT och legala frågor. Moderföretaget har 41 anställda. Intäkterna för 2012 uppgick till MSEK 78 mot MSEK 73 under Rörelseresultatet uppgick till MSEK -65, föregående år uppgick rörelseresultatet till MSEK -66. Under året har moderföretagets andelar i SBS radio avyttrats och reavinsten om MSEK 42 är redovisad som en finansiell intäkt.

10 10 ÄGARFÖRHÅLLANDE I MODERFÖRETAGET Aktier Röstandel % Kapitalandel % Skäreleja AB ( ) 52,6 46 Peter Hjörne med familj 21,4 21 Marika Cobbold med familj Lidköpingspress AB* Övriga 2 5 * Under maj 2012 tog Lidköpingspress AB över de ägar- och kapitalandelar som tidigare innehölls av Sven Nordgrén med familj. INVESTERINGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterföretag Totala investeringar Investeringar i aktier och andelar i dotterföretag avser betalningar av tidigare förvärvade Wallstreet Media samt Forma Contract AB (OTW-gruppen) och Hello There Holding AB. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar avser främst tryckeriverksamheten. I moderföretaget har resterande aktier i Mediebolaget Västkusten AB och Morgonpress Invest AB förvärvats och ägs därmed till 100 procent. FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET Koncernen Likvida medel Outnyttjad rörelsekredit Summa disponibla medel Soliditet, % 33,3 35,2 Moderföretaget Likvida medel Outnyttjad rörelsekredit Summa disponibla medel Soliditet, % 30,1 29,6 Likvida medel, inklusive kapitalplaceringar, uppgår till totalt MSEK 485, en minskning med MSEK 193 jämfört med föregående år. Minskningen förklaras till stor del av förvärvet av minoritetens andel i Mediebolaget Västkusten AB samt förvärv inom Stampen Media Partner. Nettoskulden uppgår till MSEK jämfört med MSEK vid ingången av året. Totala räntebärande lån från kreditinstitut uppgår till MSEK och den genomsnittliga löptiden motsvarar 1,9 år. Beviljade men ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till MSEK 614, varav checkräkningskrediter och kreditfaciliteter för kortfristig likviditetshantering uppgår till MSEK 388. Ej utnyttjad förvärvsfacilitet uppgår till MSEK 226.

11 11 PERSONAL Medarbetarfrågor och ledarskap är två områden som har fortsatt hög prioritet. Under hösten genomfördes ännu en medarbetarundersökning i hela koncernen. Resultatet bearbetas och analyseras för beslut om förbättringsåtgärder under Beslut togs att starta utbildning för erfarna chefer och 20 personer har startat programmet. Tre program för nya chefer har också genomförts under Antalet anställda minskade med ca 500 personer. Detta har bl. a skett genom naturliga avgångar, förändring av verksamhet (försäljning av Motala & Vadstena Tidning), omstruktureringsprogram och outsourcing av IT. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER De finansiella och operationella risker som påverkar Stampen-gruppen och Stampen AB beskrivs i 2011 års årsredovisning not 3 Finansiell riskhantering och bedöms oförändrade vid denna rapports avgivande. NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER Stampen AB har förvärvat 30 procent av aktierna i Mediebolaget Västkusten AB samt 49 procent av aktierna i Morgonpress Invest AB. Säljare är Lidköpingspress AB, som ägs av familjen Hörling. Transaktionen har genomförts till marknadsmässiga priser. Mediebolaget Västkusten och Morgonpress Invest är genom transaktionen helägda dotterbolag till Stampen AB. Lidköpingspress AB har förvärvat 14 procent av aktieinnehavet i Stampen AB från den tidigare aktieägaren Sven Nordgrén med familj. Närstående bolag till tidigare koncernchefen Tomas Brunegård har under räkenskapsåret utnyttjat en option och förvärvat 8 procent av aktierna i Stampen Media Partner AB. Då optionen utställdes skedde detta till marknadsmässiga villkor. Övriga transaktioner med närstående, som väsentligen påverkat koncernens och moderföretagets resultat och ställning, har inte förekommit. HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Stampen AB förvärvade 9,9 % av aktieinnehavet i Stampen Media Partner AB av närstående bolag till tidigare koncernchefen Tomas Brunegård, varvid bolaget blir ett helägt dotterbolag. Transaktionen genomfördes till marknadsmässiga villkor. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH GRANSKNING Delårsrapporten, för koncernen, har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting Standards (IFRS) samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen, och för moderföretaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna som tillämpas för koncernen och moderföretaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av senaste årsredovisningen. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Göteborg den 22 februari 2013 Pelle Mattisson VD och Koncernchef Stampen

12 12 Kommande rapporter Delårsrapport för Stampen AB, januari-juni 2013, kommer att publiceras i augusti Stampen AB För mer information: Göteborg Ann Flyning Besöksadress: Polhemsplatsen 5 Kommunikationschef, Stampen AB Tel: +46 (0) Tel: +46 (0) Org.nr: Mobil: +46 (0) Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. Stampen äger också interaktiva mötesplatser, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter över 5 miljarder kronor.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 01 DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 Positiv resultateffekt från avyttring av Knowit Services Ökad omsättning på oförändrad marknad Positivt resultat i Finland JANUARI MARS 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 01 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 God utveckling i Sverige, stabilt i Norge Starkt kassaflöde under kvartalet Oförändrad utdelning JANUARI DECEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 2,9 PROCENT

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2015 Nettoomsättning 296,1 Mkr (217,6) Resultat efter finansnetto 43,8 Mkr (24,3) Rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Första kvartalet: januari-mars 2014

Första kvartalet: januari-mars 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Första kvartalet: januari-mars 2014 94% intäktsökning för Mobilt sök. Andelen multiscreenintäkter av totala annonsintäkter ökar till 90% (82). Justerad EBITDA i linje med helårsprognosen.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012 Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Perioden 1 januari 30 juni 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 662 (589). Koncernens nettoomsättning uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2006

Delårsrapport januari juni 2006 Delårsrapport januari juni 2006 Starka halvårsresultat i portföljbolagen Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade under halvåret med 21 procent till 149 MSEK (123). Koncernens rörelseresultat

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats Delårsrapport första kvartalet 215 Bra inledning på 215 ny struktur på plats i sammandrag Koncernens nettoomsättning uppgick till 23 673 (19 755). Exklusive effekten från förvärvet av Apotek Hjärtat var

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Finansinspektionens diarienummer: 11-4141 Datum: 18 april 211 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Medium Term Note Program i svenska kronor Tillägg till Trelleborg Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Delårsrapport januari september 2006

Delårsrapport januari september 2006 Delårsrapport januari september 2006 Fortsatt resultattillväxt Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade för tredje kvartalet med 45 procent till 16 MSEK (11). Motsvarande resultat för de första

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 11.33 Mkr (9.834 Mkr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till 1.292 Mkr (1.117 Mkr) RESULTATET EFTER SKATT uppgick till 982 Mkr (858 Mkr)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bilprovningen Organisationsnummer: 556089-5814 Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer avyttrades. Under året såldes även merparten av koncernens

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H 1 ÅRSREDOVISNING 2003 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H BOLAGSSTÄMMA/EKONOMISK INFORMATION 2004 VLT AB 2003 Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 29 april 2004 kl 17.00 i VLT-huset, Slottsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer