Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com"

Transkript

1 Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr )

2 (ORGANISATIONSNUMMER ) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Andra kvartalet: april-juni (jämfört med samma period föregående år) Intäkterna uppgick till TSEK (87 825) Rörelseresultat uppgick till TSEK (6 373) Resultat efter skatt uppgick till TSEK (3 484) Resultat per aktier 0,15 SEK (0,26) VA Components byggnad har sålts vilket resulterade i en reavinst på 8,4 MSEK Första halvåret: januari-juni (jämfört med samma period föregående år) Intäkterna uppgick till TSEK ( ) Rörelseresultat uppgick till TSEK (9 991) Resultat efter skatt uppgick till TSEK (4 842) Resultat per aktier -0,46 SEK (0,53) Överenskommelse har gjorts med Autoliv om övertagande av en produktlinje Whips med omsättning överstigande 300 MSEK under de kommande tre åren för affärsområdet VA Components Fortsatt svag beläggning av affärsområdet VA Components Nya ordrar till VA Tooling från olika kunder på ca 158 MSEK Händelser efter balansdagen Nya tagna verktygsaffärer för ca 8 MSEK för leverans under andra halvåret VA Components har installerat och testkört den nya produktionslinjen för driftstart efter semestern Under augusti månad lämnar VA Tooling en offert på verktygspaket om ca 350 MSEK 2 VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

3 VD har ordet Första halvåret har varit utmanande. Verktygsbolagen har erhållit många affärer, den sammanlagda affärsvolymen i tagna ordrar befinner sig på en historiskt hög nivå. I dagsläget sker nya investeringar inom affärsområdet Verktyg för att kunna möta volymerna som förväntas under de kommande åren. Vår ambition är att förädla mer i egen regi och därigenom öka våra marginaler. Affärsområdet komponent har haft en lägre beläggning under första halvåret, detta innebär att utleveranserna inte motsvarat de förväntningar vi haft på affärsområdet komponent. Främsta skälet till den försämrade situationen är utfasningen av äldre produkter. För att på kort sikt öka volymerna av komponenter som utlevereras har VA Component fokuserat på att överta befintlig produktion från VA Automotives kunder. Dessa affärer skapar ökade volymer och intäkter. Kostnaden att starta upp produktionen är låg då det i regel handlar om att flytta befintlig produktionsutrustning och verktyg. En generell regel i dagens marknad är att en mindre del leverantörer står för en större del leveranser, detta medför att kunderna i större utsträckning väljer att reducera antalet leverantörer. VA Components har blivit nominerad för att överta produktion i Sverige samt Europa. VA Automotive har under den gångna perioden fortsatt utveckla produkt och produktion. Denna värdekedja blir allt viktigare att äga med tanke på ledtidsmålen för nya bilprojekt. VA Automotive har nu en hög och samlad kompetens i denna värdekedja. Efterfrågan på våra spetskompetenser ökar ständigt vilket gör att VA Engineering fortsätter att anställa specialister inom plåtformning och materialteknik. Forskning och utveckling har under perioden lett fram till två patenansökningar: HardMesch och Fillex HardMesch är utvecklat för att man skall kunna presshärda delar av ytor på plåtkomponenter för fordon med ett anpassat mönster. Likaså kan man skräddarsy detaljens önskade egenskaper, exempelvis vid krock. Fillex är en utvecklad metod och produkt för att underlätta och säkerställa fyllning av glasfiber i avgassystem. Fillex kommer vara en del i den egna utvecklade produktfamiljen som skall erbjudas samtliga fordonsföretag som använder sig av glasfiber för att minska ljud. Den kommande perioden kommer fortfarande vara utmanande. VA Automotive kommer fortsätta att effektivisera arbetet och synergierna inom affärområdena. Detta sker både vad gäller marknadsarbete och produktion. VA Automotive kommer också att utvidga och förtydliga affärsområdenas erbjudanden ute på marknaden, en offensivare attityd där vi också kan se ökad grad av samarbeten men också möjligheter till framtida förvärv. Hässleholm den 24 augusti Christer Svensson, Koncernchef VA Automotive 3 VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

4 Viktiga händelser under perioden april-juni Intäkterna nådde TSEK (87 825) för perioden. Minskningen är hänförlig till lägre försäljning i affärsområdet Komponent. Orderingången har varit god för affärsomårdet Verktyg. Affärsområdet Komponent har nya produkter som fasas in med stigande effekt från slutet av året. Utgående produkter har inte kunnat ersättas ännu. Rörelseresultatet minskar från föregående års TSEK till TSEK. Det sämre resultatet för affärsområdet Komponent förklarar den största delen av minskningen i resultat. VA Components har sålt sin fastighet vilket innebär en reavinst om ca 8,4 MSEK Viktiga händelser under perioden januari-juni Intäkterna nådde TSEK ( ) för perioden. Minskningen är hänförlig till lägre försäljning i affärsområdet Komponent. Orderingången har varit god för affärsomårdet Verktyg. Affärsområdet Komponent har nya produkter som fasas in med stigande effekt från slutet av året. Utgående produkter har inte kunnat ersättas ännu. Rörelseresultatet minskar från föregående års TSEK till TSEK. Det sämre resultatet för affärsområdet Komponent förklarar den största delen av minskningen i resultat. Även affärsområdet Verktyg har ett lägre resultat då mindre andel av projekten har avräknats. Affärsområdet VA Tooling har en mycket stark orderingång om ca 113 MSEK under det första halvåret, merparten av dessa kommer att levereras under resterande del av året. Total volym av utestående offerter är ca 834 MSEK. Lidhs Verktyg har investerat i en ny trådgnist och Swepart Verktyg har köpt två nya fräsar. Verksamheten i Kina (NMT) har god orderingång, speciellt på export från Kina. Kapaciteten byggs ut för att möta den ökande efterfrågan. I dagsläget planeras det för investering i en provpress som skall möjligöra provgjutning i egen regi. Affärsområdet VA Engineering har ökat personalen och har full beläggning en bra bit in på hösten. Nya kontor har startats i Olofström och Göteborg. Innan årets slut kommer antalet anställda på VA Engineering att öka till ca 20 personer. Tagna orders under innevarande period är ca 10 MSEK. Affärsområdet VA Components minskar faktureringen då äldre produkter fasas ut. VA Components har övertaget produktion som idag tillverkas av Autoliv. Produkterna har en omsättning om cirka 350 MSEK under de kommande tre åren. Produktionen startar under augusti. VA Automotive kommer att betala en royalty som ersättning för produktionsutrustning och verksamheten. Diskussioner förs om större leveranser till olika kunder, dessa förväntas orderläggas under slutet av året eller under inledningen av Utestående offertstock uppgår till ca 342 MSEK. Affärsområdet VA Automation har under våren genomgått en förändringprocess där flera olika produktkoncept utvecklas. Centralt för Automation är att leverera och utveckla befintliga kunders produkter och produktion. Målsättningen är att på sikt bli en systemleverantör som tillhandahåller service och reservdelar till kunder. Olika aktiviteter genomförs för att sänka kostnadsmassan samt för att vidareutveckla kompetensen så att kunderna kan erbjudas konkurrenskraftiga offerter. Utveckling av finansnetto Finansnettot ligger på en bättre nivå än föregående år TSEK ( ). Resultat efter skatt uppgår till TSEK (4 842). Viktiga händelser efter periodens slut Efter periodens slut har VA Automotive grupperat om sin verksamhet från bolag till affärsområden. - VA Engineering - VA Components - VA Tooling - VA Automation Orderingången för affärsområdet VA Tooling är fortsatt stark, omfattande volym av offerter avseende VA Components är under förhandling för att ytterligare öka beläggningen. VA Automation är på rätt väg i omvandlingen från gamla Industri- Teknik till nya VA Automation. VA Engineering fortsätter leverera affärer och flera anställningar sker i Olofström samt Göteborg. VA Engineering inleder ett sammarbetsavtal med Autoform. 4 VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

5 Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten är på en lägre nivå som främst förklarat av periodens lägre vinst, TSEK (3 695). Kassaflödet från investeringsverksamheten var TSEK (- 65). Under perioden har amorteringar fortsatt att göras på befintliga lån. Räntebärande skulder per 30 juni var TSEK ( ). Kassaflödet från finansieringsverksamheten blir TSEK (-3 481). Det totala kassaflödet uppgick till TSEK (149). Likvida medel uppgick till TSEK (7 043). Eget kapital uppgick till TSEK (22 783). Soliditeten har ökat till 19,1 % (föregående år 11,0 %). Moderbolaget Moderbolaget tillhandhåller gemensamma tjänster för gruppens bolag. Under första halvåret uppgick faktureringen till TSEK (4 201) och rörelseresultatet uppgick till TSEK (-1 641). Förändrad prognos avseende resultat för 2015 Under året fortsätter trenden från de senaste kvartalen med ökad andel verktyg och mindre andel komponenter. Under andra halvåret kommer komponentdelen att åter börja öka. Aktien VA Automotives aktie är noterad på Nasdaq OMX First North sedan början av december Störst aktieägare är M & L Industriförvaltning AB som hade 48,5 % av aktierna och rösterna. Per 30 juni var VA Automotives börsvärde 62,2 MSEK vilket kan jämföras med 66,8 MSEK vid slutet av året. Aktiekursen föll från 4,90 SEK/aktie i slutet av december till 4,56 per siste juni. VA Automotive har som målsättning att byta till redovisning enligt IFRS under första kvartalet 2016 och därmed möjliggöra ett byte till Nasdaq OMX Small Cap. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer VA Automotives verksamhet innehåller ett antal risker och osäkerhetsfaktorer vilka beskrivs i årsredovisningen. Inga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer bedöms ha tillkommit sedan årsredovisningen offentliggjordes. Granskning Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor. Prognosen för 2015 är osäker med tanke på den nedgång som skett under våren. Klart är emellertid att de tagna affärerna kommer bidra till en betydligt större omsättning under 2016, likaså kommer resultat att vara klart bättre för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

6 Kommande rapporteringstillfällen Rapporteringstillfällen för 2015 har fastställts till Kvartal 3 den 16 november Kvartal 4 den 15 februari 2016 Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan. Utökad styrelse valdes på bolagsstämman VA Automotive höll bolagsstämma 21 maj i Hässleholm. Vid bolagsstämman valdes en utökad styrelse som består av Lars Thunberg (ordförande), Harriet Lidh, Henrik Perman, Hans Granqvist och Bitte Müller-Hansen. Presentation av delårsrapporten Delårsrapporten kommer att presenteras 26 augusti på en hearing hos Avanza. Presentationsmaterial och inspelning kommer att finnas tillgänglig på VA Automotives hemsida (www.va-automotive.com) senare under dagen. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Hässleholm den 24 augusti 2015 VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Lars Thunberg Christer Svensson Harriet Lidh Ordförande VD Ledamot Henrik Perman Hans Granqvist Bitte Müller-Hansen Ledamot Ledamot Ledamot För mer information vänligen kontakta Lars Thunberg, ordförande Telefon: VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

7 Finansiell information i sammandrag Redovisningsprinciper VA Automotive tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts som vid upprättandet av årsredovisningen. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2007:1. Definitioner Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen Avkastning på eget kapital efter skatt Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen vid periodens slut Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal aktier vid periodens slut 7 VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

8 Resultaträkning i sammandrag mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån Tkr apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från finansiella poster Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Varav hänförligt till Moderbolagets aktieägare Minoritetsintressen VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

9 Balansräkning i sammandrag Tkr 30 jun 30 jun 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Kundfordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

10 Balansräkning i sammandrag Tkr 30 jun 30 jun 31 dec EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital Årets resultat Minoritetsintresse Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Fakturerad men ej upparbetad intäkt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

11 Avstämning eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital Årets resultat Eget kapital moderbolaget Minoritet Summa eget kapital Ingående Balans Disposition förra årets resultat Omräkningsdiff utländska dotterbolag Periodens resultat Utgående Balans Kassaflödesanalys i sammandrag mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån KSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel i början av perioden Omräkningsdifferens likvida medel Likvida medel vid periodens slut VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

12 Nyckeltal mån 6 mån 12 mån jan-jun jan-jun jan-dec Finansiella nyckeltal Rörelsemarginal, % neg 5,79% 1,57% Vinstmarginal, % 5,09% 3,62% -0,47% Avkastning på eget kapital efter skatt, % neg neg 8,0% Soliditet, % 19,1% 11,0% 22,9% Resultat kr per aktie -0,46 0,53 0,23 Eget kapital per aktie kr 2,77 2,46 3,22 Utdelning per aktie, kr Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier under perioden Börskurs vid periodens slut (kr per aktie) 4,56 N/A 4,90 Börsvärde MKr 62,2 N/A 66,8 Omräkning per aktie har gjorts med hänsyn till split (1:320) Aktiekapitalets utveckling År Händelse Total aktiekapital (kr) Förändring (kr) Antal aktier Förändring aktier Kvotvärde (kr) 2008 Bolagsbildning Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Split , Nyemission , VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

13 Ägarstruktur Nedan de tio största aktieägarna per den 31 mars Ägare Antal aktier Andel i % av kapital/röster M&L Industriförvaltnings AB ,5% LMK Ventures AB ,4% Högsby Grus & Betong AB ,2% Patrik Kazimiersky ,8% Henrik Celcing ,0% Lidhs Förvaltnings AB ,9% Rolf Gustafsson ,0% Andreas Marcetic ,3% Danica Pension Försäkrings AB ,1% Thomas Möller ,0% Övriga ägare ,8% Totalt % Insynspersoner med aktieinnehav Person Befattning Antal aktier Lars Thunberg Styrelseordförande VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

14 Resultaträkning i sammandrag Moderbolaget VA Automotive mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån Tkr apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec Nettoomsättning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter koncernföretag ,65 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från finansiella poster Resultat före skatt Skatt Periodens resultat VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

15 Balansräkning i sammandrag Moderbolaget VA Automotive Tkr 30 jun 30 jun 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Summa avsättningar Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

16 WIBERG & CO REKLAMBYRÅ 2015 Om VA Automotive i Hässleholm AB (publ) VA Automotive bedriver verksamhet inom fyra affärsområden, VA Components, VA Automation, VA Tooling och VA Engineering. Utöver detta finns utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin. VA Automotives affärsstruktur grundlades under 2013, vilket resulterade i ovan nämnda affärsområden. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som efterfrågas av Bolagets kunder men som för tillfället inte tillhandahålls av konkurrenterna. På så vis finns det goda förutsättningar för framtida expansion och tillväxt. Bolagets verksamhet är förlagd till tre platser i Sverige och en i Kina. VA Automotives affärsidé går ut på att erbjuda aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar oavsett om det gäller verktyg, automatiserad produktionsutrustning eller färdiga fordonskomponenter. VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari - mars 2010 2 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O K VA RTA

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni Q2 Delårsrapport Januari juni Doro AB Organisationsnummer 556161-9429 55,3% Försäljningstillväxt 6,9% EBIT-marginal Stark tillväxt och återställda marginaler Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar

Läs mer