Innehåll Kontoplan Ekonomienheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll 2014-04-07. Kontoplan 2014. Ekonomienheten"

Transkript

1 Innehåll Inledning... 7 Baskontoplanens uppbyggnad... 7 Grundscheman... 7 Redovisningsplan Kontoplanen Kontoklasser Kontogrupper Undergrupper Konton Objektplanen Kontoplan Anvisningar till kontoplanen Kontoplanens tillämpning Periodiseringar Vad ska periodiseras? Periodiseringskonton Inom-/utomstatliga periodiseringar Särskild periodisering vid utveckling av anläggningstillgångar i egen regi Anläggningstillgångar Huvudregler Ingående balans Anskaffningar Försäljning Utrangering Avskrivningar och nedskrivningar Lagerredovisning Inomstatliga fordringar/skulder samt intäkter/kostnader Motpartsredovisning Anslagstyper och principer för avräkning Anslagstyper Högskolemodellen Kontobeskrivningar Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Utvecklingsverksamhet , 107 Datorprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader , 116 Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav utomstatliga Obligationer och andra värdepapper inomstatliga Obligationer utomstatliga Långfristiga fordringar utomstatliga Varulager m.m Varulager och förråd Sid 1(73)

2 Kundfordringar Kundfordringar Osäkra kundfordringar Befarade kundförluster.46 Konstaterade kundförluster Fordringar hos andra myndigheter X Kundfordringar X Avräkningskonto skatter och avgifter (skattekonto) X Övriga fordringar X Osäkra kundfordringar statliga Värdereglering fordringar Ingående mervärdesskatt Mervärdesskattefordran, redovisningskonto Övriga fordringar Diverse fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Avräkning med statsverket Avräkning mot anslag Avräkning mot SCR Kortfristiga placeringar Kassa och bank Kapital och skulder Myndighetskapital Statskapital Donationskapital Resultatandelar i dotterföretag Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande avsättningar Skulder m.m Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Lagstadgade arbetsgivaravgifter Premier avtalsförsäkringar Utgående mervärdesskatt Leverantörsskulder Övriga skulder utomstatliga Skulder handkassa Personalens källskatt Avräkning PALASSO x x Skulder till personal Intresseavdrag A Palasso Sid 2(73)

3 Intresseavdrag B Palasso Depositioner Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Upplupna löner och arvoden Upplupna semesterlöner Skuld sociala avgifter upplupna löner Skuld för sociala avgifter på upplupna semesterlöner Oförmedlade och förbrukade bidrag Övriga förutbetalda intäkter Intäkter Intäkter av anslag Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt 4 avgiftsförordningen Offentligrättsliga avgifter Högskoleprovet Uppdragsintäkter Övriga intäkter i verksamheten Intern medelsfördelning Reavinst vid avyttring av anläggningstillgångar Intäktskorrigeringar Övriga ersättningar och intäkter Erhållna bidrag från statliga myndigheter Bidrag från statliga myndigheter och affärsverk Erhållna bidrag från övriga offentliga sektorn Bidrag från statliga bolag Bidrag från övriga statliga sektorn Bidrag från landsting Bidrag från kommuner Bidrag från övriga kommunala sektorn Erhållna bidrag från övriga Bidrag från privata företag Bidrag från övriga privata sektorn Bidrag från enskilda personer Bidrag från EU:s institutioner Bidrag från EU-länder, övriga länder och internationella organisationer Finansiella intäkter Ränteintäkter på räntekonto i Riksgäldskontoret Ränteintäkter på banktillgodohavanden, obligationer m.m Ränteintäkter på kundfordringar (dröjsmålsränta m.m.) Periodiseringskonto Utdelning på aktier m.m Valutakursvinster Reavinst vid avyttring av värdepapper Maskinell periodisering m.m Kostnader för personal Löner och arvoden Lärare och professorer (inklusive LOP) Forskarutbildning m.m. (inklusive LOP) Teknisk och administrative personal (inklusive LOP) Sid 3(73)

4 Semesterersättning (inklusive LOP) Arvoden (inklusive LOP) Lönekostnadsminskningar Semesterlöneskuld Periodiseringar Kostnadsersättningar och förmåner Kontanta ersättningar skattefria Skattefria ersättningar Traktamenten vid tjänsteresa Bilersättningar Förmåner till anställda skattepliktiga Fri bostad Övriga kostnadsersättningar och förmåner Skattepliktig sjukvårdsersättning Övriga skattepliktiga naturaförmåner Periodiserade kostnadsersättningar Arbetsgivaravgifter enligt lag (inklusive särskild löneskatt) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Särskild löneskatt på avgifter till kompletterande ålderspension Arbetsgivaravgifter enligt lag avseende periodavgränsningsposter Avgifter, premier och pensioner enligt avtal Premier till nämnden för statens avtalsförsäkringar (SPV) Betalda premier, pensioner Kompletterande ålderspension (KÅPAN) Universitetets egna pensionsåtaganden (delpensioner, pensionsersättning) Kostnader för sjuk- och hälsovård Kostnader för utbildning egen personal Avgifter externt anordnade kurser och konferenser Kostnader internt anordnade kurser och konferenser Övriga personalkostnader Personalrekrytering Personalrepresentation (intern representation) Personalrepresentation Övriga personalkostnader Särskild periodisering Lokalkostnader, övriga driftkostnader etc Lokalkostnader hyrda lokaler Lokalhyra Elektricitet, vatten, bränsle Lokaltillbehör Renhållning och städning Reparation av lokaler (ej statliga leverantörer) Övriga lokalkostnader och särskild periodisering Bevakning Larmtjänster Skalskydd och säkerhet Reparationer och underhåll m.m Realisationsförlust vid avyttring av anläggningstillgångar Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster etc Offentligrättsliga avgifter Sid 4(73)

5 Kundförluster etc., varor Konstaterade kundförluster, varor Kundförluster etc., tjänster Resor, representation, information Resekostnader Representation (extern) Information Annonsering PR, institutionell information etc Kataloger Utställningskostnader Övrig information Inköp av varor Korttidsinvesteringar (ej anläggningstillgångar) Tryckning, publikationer och pappersvaror Kontorsmateriel Kemikalier, laboratoriegas m.m Glas, laboratoriematerial m.m Elektriska apparater, verktyg m.m. (ej investeringar) Livsmedel, jordbruksprodukter och levande djur Övriga varor Köp av tjänster Indirekta kostnader, intern medelsfördelning samt vissa konton undantagna från OH-pålägg Forskningsuppdrag Datatjänster Utbildningstjänster Kostnader i samverkan med annan huvudman Tele och post Hyra operationell leasing Varutransporter och fraktavgifter Konsulttjänster Övriga tjänster Förändring av varulager m.m. samt aktivering av utgifter för egenutvecklade anläggningstillgångar Varulagerförändring m.m Särskild periodisering Finansiella kostnader Räntekostnader Riksgäldskontoret Räntekostnader avseende leverantörsskulder (dröjsmålsräntor m.m.) Räntekostnader avseende finansiell leasing Övriga räntekostnader Periodiseringskonton Valutakursförluster Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar Nedskrivning Övriga finansiella kostnader samt periodiseringskonton Avyttring samt avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar Avyttring materiella anläggningstillgångar Avyttring finansiella anläggningstillgångar Sid 5(73)

6 Obligationer Andra långfristiga värdepappersinnehav Avskrivningar och nedskrivningar Transfereringar, uppbörd Intäkter och inleverans av avgifter, finansiella intäkter m.m. som inte disponeras av myndigheten Medel som erhållits från statsbudgeten samt från myndigheter inkl. affärsverk för finansiering av bidrag Erhållna medel från statsbudgeten Erhållna medel från andra statliga myndigheter inkl. affärsverk Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel Lämnade bidrag till den offentliga sektorn Lämnade bidrag till internationella organisationer Lämnade bidrag till övriga samt vissa förluster och periodiseringar Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar Lämnade bidrag till privata företag och privatägda ideella föreningar Lämnade bidrag till enskilda personer Periodisering Resultat från andelar i dotterföretag samt årets kapitalförändring Resultat från andelar i dotterföretag Resultat från andelar i dotterföretag Årets kapitalförändring Årets kapitalförändring Sid 6(73)

7 Inledning Göteborgs universitets kontoplan baseras på baskontoplanen för statliga myndigheter, vilken är en integrerad del i den redovisningsmodell för statliga myndigheter som utvecklats av Ekonomistyrningsverket (ESV). Det ligger ett värde i att universitetet följer baskontoplanen för statliga myndigheter i så hög grad som möjligt. Det förenklar i utbildningssammanhang, i användningen av handledningar, vid beskrivningar av redovisningsprinciper och tillämpningar där ESV utgår från den statliga baskontoplanen. Jämförelser med andra universitet och högskolors redovisning underlättas också. Baskontoplanen för statliga myndigheter bygger på samma grundprinciper som baskontoplanen för företag (EU BAS 97) med undantag för nödvändig anpassning till statliga förhållanden. Baskontoplanens uppbyggnad Kontoplanens struktur är anpassad till den uppställning av resultat- och balansräkning som föreskrivs i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, bilaga 1 och 2. Kontoplanen har även utformats på sådant sätt att kraven i bl.a. förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, anslagsförordningen (1996:1189) och förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning kan uppfyllas. Till varje konto i baskontoplanen har en kod enligt de statliga inrapporteringskoderna, S-koder, kopplats. Syftet med rapportering på S-koder är att samla in myndigheternas ekonomiska information i en enhetlig struktur i statsredovisningssystemet. Grundscheman Bild 1 visar en grundläggande redovisningsmodell. Bild 2 visar den externa resultaträkningens uppställningsform och bild 3 balansräkningen. Strukturen i universitetets redovisningsplan framgår av bild 4. Sid 7(73)

8 Bild 1 Grundläggande redovisningsmodell Grundläggande redovisningsmodell Typ av händelse Vilken typ av händelse (extern eller intern) som registrerad data avser. Redovisningsobjekt Typ av redovisningsobjekt myndigheten som helhet eller delar av myndigheten och dess verksamhet För extern händelse: Intäkt, kostnad, finansiell händelse Berörd del av myndigheten, dess verksamhet eller produkter För intern händelse: Resursanvändning Resursomflyttning Klassificeras i en standardkontoplan Klassificeras i en objektplan Redovisningsplan Kontoplan Objektplan Sid 8(73)

9 Bild 2 Uppställningsform för resultaträkning RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter = Summa intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar = Summa kostnader Verksamhetsutfall Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Intäkter av uppbörd Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet = Saldo Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Lämnade bidrag = Saldo Årets kapitalförändring Sid 9(73)

10 Bild 3 Uppställningsform för balansräkning Balansräkning Tillgångar Kapital och skulder I. Immateriella anläggningstillgångar I. Myndighetskapital 1) Balanserade utgifter för forskning och 1) Statskapital utveckling 2) Rättigheter och andra immateriella tillgångar 2) Uppskrivningskapital 3) Förskott avseende immateriella tillgångar 3) Donationskapital 4) Resultatandelar i dotter- och intresseföretag II. Materiella anläggningstillgångar 5) Balanserad kapitalförändring 1) Byggnader, mark och annan fast egendom 6) Kapitalförändring enligt resultaträkningen 2) Förbättringsutgifter på annans fastighet 3) Maskiner, inventarier, installationer m.m. II. Fonder 4) Pågående nyanläggningar 1) Fonder 5) Beredskapstillgångar 6) Förskott avseende materiella tillgångar III. Avsättningar 1) Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser III. Finansiella anläggningstillgångar 2) Övriga avsättningar 1) Andelar i dotterföretag och intresseföretag 2) Andra långfristiga värdepappersinnehav IV. Skulder m.m. 3) Långfristiga fordringar hos andra 1) Lån i Riksgäldskontoret myndigheter 4) Andra långfristiga fordringar 2) Övriga lån 3) Räntekontokredit i Riksgäldskontoret IV. Utlåning 4) Övriga krediter i Riksgäldskontoret 1) Utlåning 5) Skulder till andra myndigheter 6) Leverantörsskulder V. Varulager m.m. 7) Övriga skulder 1) Varulager och förråd 8) Depositioner 2) Pågående arbeten 9) Förskott från uppdragsgivare och kunder 3) Fastigheter 4) Förskott till leverantörer V. Periodavgränsningsposter 1) Upplupna kostnader VI. Fordringar 2) Oförbrukade bidrag 1) Kundfordringar 3) Övriga förutbetalda intäkter 2) Fordringar hos andra myndigheter 3) Övriga fordringar VII. Periodavgränsningsposter 1) Förutbetalda kostnader 2) Upplupna bidragsintäkter 3) Övriga upplupna intäkter VIII. Avräkning med statsverket 1) Avräkning med statsverket IX. Kortfristiga placeringar Sid 10(73)

11 1) Värdepapper och andelar X. Kassa och bank 1) Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2) Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 3) Kassa, plusgiro och bank ANSVARSFÖRBINDELSER 1) Statliga garantier för lån och krediter 2) Övriga ansvarsförbindelser Bild 4 Redovisningsplan vid Göteborgs universitet KONTOPLAN Externa och interna händelser Kontoklass 1 Kontoklass 2 Kontoklass 3 Kontoklass 4 Kontoklass 5 Kontoklass 6 Kontoklass 7 Kontoklass 8 Tillgångar Eget kapital och skulder Verksamhetens intäkter Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Avyttringar samt avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar Transfereringar Resultat från andelar i dotterföretag Årets kapitalförändring OBJEKTPLAN Organisatorisk indelning Funktionell indelning Ansvarsställe Verksamhet Fritt fält Motpart Finansiär Personnummer Anläggningsnummer Redovisningsplan Universitetets redovisningsplan består av två delar (bild 4): - En kontoplan för klassificering av ekonomiska händelser, både externa och interna - En objektplan med vars hjälp de ekonomiska händelserna kan hänföras till universitetet rent organisatoriskt och den verksamhet som bedrivs där. Kontoplanen De ekonomiska händelserna kan vara av två slag: 1. Händelser som avser ett utbyte av resurser mellan universitetet och dess omvärld, externa händelser. Sid 11(73)

12 2. Händelser som avser förbrukning och fördelning av resurser inom universitetet, interna händelser Kontoplanen innehåller en förteckning över samtliga konton med benämningar. I Anvisningar till kontoplanen finns allmänna tillämpningsanvisningar samt beskrivningar av flertalet kontogrupper. Ett sökregister finns i vilket kontona sorteras i bokstavsordning efter kontots benämning med uppgift om kontonummer. Med hjälp av detta sökregister är det lätt att söka ett konto i kontoplanen eller bland kontobeskrivningarna Kontoplanen indelas enligt decimalsystemet i fyra nivåer: nivå 1 kontoklass 1 nivå 2 kontogrupp 12 nivå 3 undergrupp 123 nivå 4 konto 1234 Kontoklasser Indelningen i kontoklasser ansluter i princip till balansräkningens och resultaträkningens indelning i rubriker och poster. Baskontoplanens klassindelning framgår av bild 4. Kontogrupper En kontogrupp omfattar i så hög grad som möjligt en grupp likartade konton och har en sammanfattande benämning som anger kontogruppens innehåll. Därigenom åstadkoms dels överskådlighet i kontoplanens indelning, dels en logiskt klar avgränsning av olika konton. Kontogrupperna överensstämmer också till stor del med balans- och resultaträkningarnas olika delposter. Undergrupper Undergrupperna är ytterligare ett sätt att på lägre nivå strukturera kontona i grupper för att få en logisk överskådlighet. Konton Bokföringstransaktionerna sker på kontonivå. Objektplanen Objektplanen är en struktur för klassificering av händelser inriktad på den verksamhet och organisatoriska indelning som universitetet vill kunna styra och följa upp. Objektplanen är därmed ett viktigt inslag i den interna styrningen av universitetet, men även för återrapporteringen till regeringen och andra myndigheter. Det är viktigt att objektplanens logiska struktur väl svarar mot den indelning av universitetet som man vill följa upp ekonomiskt. Samtidigt ska det framhållas att ju mer avancerad objektplanen blir, desto mer komplicerat blir konteringsarbetet. Objektplanen bör därför självklart inte göras mer komplex än nödvändigt. I den organisatoriska indelningen hänförs kostnader och intäkter till ansvarsställen, vilka kan summeras till fakultetsområden. Syftet är att kunna följa upp resultat och ekonomisk ställning mot budgetansvar och andra delegerade befogenheter. Sid 12(73)

13 Den funktionella indelningen utgörs av verksamhet och fritt fält. Verksamheten är indelad i kärn- och stödverksamhet. Kärnverksamheten utgörs av grundutbildning eller forskning/forskarutbildning. Verksamhetskoden visar även hur verksamheten är finansierad. Verksamhetsgrupperna och avser anslagsfinansierad grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning, och avser bidragsfinansierad grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning, och avser uppdragsfinansierad grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning. Stödverksamhet utgörs av gemensamma kostnader och redovisas i verksamhetsgrupp 3. Mer information om kärn- och stödverksamhet och modellen för redovisning av indirekta kostnader finns på ekonomiavdelningens hemsida Genom fritt fält ges varje ansvarsställe möjlighet till valfri indelning av sin verksamhet i en struktur som är oberoende av övriga fält. Motparten visar vem universitetet haft en ekonomisk transaktion gentemot. Genom finansiärsbegreppet i objektplanen är det möjligt att följa upp redovisade intäkter mot ursprunglig givare. Genom personnummer blir det möjligt att följa upp lönekostnader per person på ett komplett sätt. Sid 13(73)

14 Kontoplan Kursiv stil markerar kkl/kgr och/eller budgetkonto (B). Ett budgetkonto kan bara användas för att registrera budgetvärde i Perspektiv. Konto Benämning 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar Anslagsfin/uppdragsfin interimskto anläggningar 102 Utvecklingsverksamhet, egenutvecklade 1021 Utvecklingsverksamhet, IB ack ansk, egenutv Utvecklingsverksamhet, minskn ack ansk vid utrang/förs, egenutv Utvecklingsverksamhet, årets ansk., egenutv Utvecklingsverksamhet, dummykonto, ansk, egenutv 1022 Utvecklingsverksamhet, ack avskr, av-/nedskr, egenutveck 103 Dataprogram 1031 Dataprogram, IB ack ansk Dataprogram, minskn ack ansk vid utrang/fsg Dataprogram, årets ansk Dataprogram, dummykonto, ansk 1032 Dataprogram, IB ack avskr Dataprogram, minskn ack ansk, av-/nedskr vid utrang/förs Dataprogram, årets av-/nedskrivn, egenutv Dataprogram, dummykonto, av-/nedskr vid utrang/förs 106 Utvecklingsverksamhet med utgiftsbelastning 1061 Utvecklingsverksamhet, IB ack ansk, med utgiftsbelastning Utvecklingsverksamhet, minskn ack ansk vid utrang/förs, egenutv med utgiftsbelastn Utvecklingsverksamhet, årets ansk, egenutv med utgiftsbelastning Utvecklingsverksamhet, dummykonto, ansk, egenutv med utgiftsbelastning 1062 Utvecklingsverksamhet, ack avskr, egenutv med utgiftsbelastning Utvecklingsverksamhet, minskn ack avskr, av-/nedskr vid utrang/förs, egenutv utgiftsbelastn Utvecklingsverksamhet, årets av-/nedskr, egenutv med utgiftsbelastning Utvecklingsverksamhet, dummykonto, av-/nedskr vid utrang/förs 107 Dataprogram med utgiftsbelastning 1071 Dataprogram, IB ack ansk med utgiftsbelastning Dataprogram, IB minskn ack ansk med utgiftsbelastning Dataprogram, årets ansk med utgiftsbelastning Dataprogram, dummykonto med utgiftsbelastning 1072 Dataprogram, IB ack avskr med utgiftsbelastning Dataprogram, minskn ack ansk vid utrang/förs, med utgiftsbelastning Dataprogram, årets av-/nedskrivn, med utgiftsbelastning Dataprogram, dummykonto, av-/nedskrivn vid utrang/förs, med utgiftsbelastning 11 Materiella anläggningstillgångar 1101 Kårhuset/Ågrenska villan, IB ack ansk Kårhuset/Ågrenska villan, minskn ack ansk vid utrang/förs 1102 Kårhuset/Ågrenska villan, IB ack avskr Kårhuset/Ågrenska villan, förbättr utg Kårhuset/Ågrenska villan, årets av-/nedskr Kårhuset/Ågrenska villan, dummykonto, av-/nedskr 111 Byggnader 1111 Kårhuset/Ågrenska villan, förbättringsutg, IB ack ansk Sid 14(73)

15 11110 Kårhuset/Ågrenska villan, minskn ack ansk vid utrang/förs Kårhuset/Ågrenska villan förbättringsutg, årets ansk Kårhuset/Ågrenska villan förbättringsutg, dummykonto, ansk 1112 Kårhuset/Ågrenska villan förbättringsutg, IB ack avskr Kårhuset/Ågrenska villan förbättringsutg, minskn ack av-/nedskr vid utrang/förs Kårhuset/Ågrenska villan förbättringsutg, årets av-/nedskr Kårhuset/Ågrenska villan förbättringsutg, dummykonto, av-/nedskr vid utrang/förs 112 Förbättringsutgifter annans fastighet 1120 Byggprojekt, fastighetsenh, förbättringsutg annans fast, IB ack ansk Byggprojekt, fastighetsenh, förbättr sutg annans fast, minskn ack ansk vid utrang/förs Byggprojekt, fastighetsenh, förbättringsutg annans fast, årets ansk Byggprojekt, fastighetsenh, förbättringsutg annans fast, omvänd skattskyldighet Byggprojekt, fastighetsenh, förbättringsutg annans fast, årets ansk, egenutv 1121 Förbättringsutg på annans fast, IB ack ansk Förbättringsutg på annans fast, årets ansk Förbättringsutg på annans fast, dummykonto, ansk 1122 Förbättringsutg på annans fast, ack avskr Förbättringsutg på annans fast, minskn ack av-/nedskr vid utrang/förs Förbättringsutg på annans fast, årets av-/nedskr Förbättringsutg på annans fast, dummykonto, av-/nedskr vid utrang/förs 116 Förbättringsutgift annans fastighet med utgiftsbelastning 1161 Förbättringsutg på annans fast, IB ack ansk, utgiftsbelastad Förbättringsutg på annans fast, minskn ack ansk vid utrang/förs, utgiftsbelastad Förbätringsutg på annans fast, årets ansk., utgiftsbelastad Förbättringsutg på annans fast, dummykonto ansk, utgiftsbelastad 1162 Förbättringsutg på annans fast, IB ack avskr, utgiftsbelastad Förbättringsutg på annans fast, minskn ack av-/nedskr vid utrang/förs, utgiftsbelastad Förbättringsutg på annans fast, årets av-/nedskr, utgiftsbelastad Förbättringsutg på annans fast, dummykonto, av-/nedskr vid utrang/förs 120 Pågående nyanläggning 1200 Pågående nyanläggning, IB ack ansk Pågående nyanläggning, minskn ack ansk vid utrang/förs Pågående nyanläggning, årets ansk Pågående nyanläggning, årets överföringar Pågående nyanläggning, årets nedskrivningar 121 Maskiner och inventarier 1211 Maskiner och inventarier, ack ansk Maskiner och inventarier, minskn ack ansk vid utrang/förs Maskiner och inventarier, årets ansk Maskiner och inventarier, dummykonto ansk 1212 Maskiner och inventarier, IB ack avskr 124 Konst 1241 Konst från Statens konstråd, IB ack ansk Konst från Statens konstråd, årets ansk Konst från Statens konstråd, dummykonto ansk 125 Maskiner och inventarier med utgiftsbelastning 1251 Maskiner och inventarier, IB ack ansk med utgiftsbelastning Maskiner och inventarier, årets ansk, med utgiftsbelastning Maskiner och inventarier, dummykonto, med utgiftsbelastning 1252 Maskiner och inventarier, ack avskr, med utgiftsbelastning Sid 15(73)

16 12521 Maskiner och inventarier, årets av-/nedskr med utgiftsbelastning Maskiner och inventarier, dummykonto, av-/nedskr vid utrang/förs m utgiftsbelastning 13 Finansiella anläggningstillgångar 131 Aktier och andelar i dotterföretag 1311 Aktier/andelar i dotterföretag, ack värde Aktier/andelar i dotterföretag, årets ansk Aktier/andelar i dotterföretag, utdelning Aktier/andelar i dotterföretag, värdereglering 133 Andra långfristiga värdepappersinnehav 1331 Konvertibler, ack värde Konvertibler, årets ansk Konvertibler, uppskrivning Konvertibler, värdereglering 1332 Aktier & andelar övr, ack värde Aktier & andelar övr, årets ansk Aktier & andelar övr, uppskrivning Aktier & andelar övr, värdereglering 134 Obligationer och andra värdepapper, statliga 1341 Oblig & andra värdepapper, statl, ack värde Oblig & andra värdepapper, statl, ansk Oblig & andra värdepapper, statl, förs Oblig & andra värdepapper, statl, uppskrivning Oblig & andra värdepapper, statl, värdereglering 135 Obligationer och andra värdepapper, ej statliga 1351 Oblig & andra värdepapper, ej statl, ack värde Oblig & andra värdepapper, ej statl, årets ansk Oblig & andra värdepapper, ej statl, förs Oblig & andra värdepapper, ej statl, uppskrivning Oblig & andra värdepapper, ej statl, värdereglering 137 Långfristiga fordringar, ej statliga 1371 Långfristiga fordringar, ej statl Långfristiga fordringar, ej statl, värdereglering 14 Varulager 143 Varulager 1431 Varulager 1432 Boklager för försäljning 1439 Förändring av varulager 15 Fordringar 151 Kundfordringar, utomstatliga Kundfordringar, ej statl Kundfordringar, ej statl, motkonto Kundfordringar, ej statl, manuellt Kundfordringar, utländska Kundfordringar, utländska, motkonto Osäkra kundfordringar, ej statl Osäkra kundfordringar, utländska Osäkra fordringar, pågående projekt 1519 Kundfordringar, värdereglering, ej statl 1522 Systemkonto, proforma kundreskontra Sid 16(73)

17 153 Fordringar hos andra myndigheter Kundfordringar, statl Kundfordringar, motkonto, statl Kundfordringar, egen insättn Kundfordringar, statl, manuellt Avräkningskonto, skatter o avg, statl, från Statsskuldväxlar Fordringar Arbetsförmedlingen Fordringar Riksgäldskontoret Osäkra kundfordringar, statliga Osäkra fordringar, pågående projekt 1539 Värdereglering fordringar, statliga 154 Ingående mervärdesskatt 1541 Årets ing moms, icke momspliktig verksamhet 1543 Årets ing moms, momspliktig verksamhet 1545 Årets ing moms eg, räntebel Årets ing moms 3:e land, räntebel 155 Mervärdesskattefordran 1551 Mervärdesskattefordran räntebel 156 Övriga fordringar 1568 Handkassa 157 Övriga fordringar anställda 1571 Reseförskott 1572 Manuella utbetalningar under året Manuella utbetalningar, 13:e månaden Utländsk manuell utbet under året Utländsk manuell utbet 13:e månaden 1573 Annat förskott, inst 1574 Negativ lön 1577 Fordran annan huvudman 1578 Osäkra fordringar, ej statliga 1579 Värdereglering av div. fordringar 158 Diverse kortfristiga fordringar 1581 Diverse kortfristiga fordringar 1582 Fordringar hos leverantörer 1583 Diverse långsiktiga fordringar 1584 Fordran utlägg (vidarefaktureras) 16 Periodavgränsningsposter 161 Förutbetalda kostnader Förutbetalda hyror, statliga Förutbetalda hyror, ej statliga Förutbetalda leasingkostnader, ej statliga Förutbetalda räntekostnader, statliga Förutbetalda räntekostnader, ej statliga Förutbetalda försäkringskostnader, statl Förutbetalda försäkringskostn, ej statliga Övriga förutbetalda kostnader, statliga Övriga förutbetalda kostnader, ej statliga 163 Upplupna bidragsintäkter Sid 17(73)

18 1636 Upplupna bidragsintäktet, statliga Upplupna bidragsintäkter, statliga, manuellt Upplupna bidragsintäkter, statliga 1637 Upplupna bidragsintäkter, ej statliga Upplupna bidragsintäkter, ej statliga, manuellt Upplupna bidragsintäkter, Chalmers m.fl. 167 Övriga upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter, statliga Upplupna ränteintäkter, ej statliga 1676 Upplupna uppdragsintäkter, statliga Upplupna uppdragsintäkter, statliga 1677 Upplupna uppdragsint, ej statliga Upplupna uppdragsint, ej statliga, manuellt Övriga upplupna intäkter, statliga Övriga upplupna intäkter, ej statliga 17 Avräkning med statsverket 171 Avräkning med statsverket, IB 1711 Ingående balans, avräkning med statsverket 172 Avräkning mot inkomsttitel 1720 Ingående balans, inkomsttitel 1721 Avräkning mot inkomsttitel , rta 174 Avräkning mot anslag 1740 IB anslag, ej räntebärande flöde :21 grundläggande utbildning :7 ap.1 grundläggande utbildning, takbelopp :7 ap.3 grundläggande utbildning, NCM :8 fo/fou-anslag ap.7, basresurs :72 ap.3 ALF-anslag :72 ap. 7 TUA-anslag :2 ap.1 anslag Nordicom :8 ap.9 Havsmiljöinstitutet :1 ap.20 Särskilda jämställdhetsåtgärder 1750 IB anslag, räntebärande flöde 1759 Återbetalning anslagsmedel 179 Avräkning mot SCR 1790 IB övriga fordr o skulder SCR 1791 Anslagsmedel tillföres räntekonto 1792 Medel från räntekto till inkomsttitel 1793 Inbetalningar i icke räntebelagt flöde 1794 Utbetalningar i icke räntebelagt flöde 18 Kortfristiga placeringar 181 Kortfristiga placeringar Statsskuldväxlar m.m. i Riksgäldskontoret, statliga Reverser, bankcertifikat, ej statliga Värderegl. kortfr. placeringar, statliga Värderegl. kortfr. placeringar, ej statliga 19 Kassa och bank 191 Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret 1911 Räntekonto Sid 18(73)

19 1912 Riksgäldskontoret, bunden placering 1919 Samlingskonto, intern motplacering Plusgirokonton (dolda) 196 Bankgirokonton Bankkonton Riksbanken, direkta insättningar Överföringar till SCR koncernkonto Riksbanken, direkta uttag Överföringar från SCR koncernkonto 199 Kassa och bank 1991 Central kassa 1995 Kontantkassa nyckeldeposition 2 Eget kapital och skulder 20 Myndighetskapital 201 Statskapital 2012 Statskapital utan avkastningskrav 203 Donationskapital 2030 Gåvo- och donationskapital 2032 Fondkapital 2033 Ackumulerad oförbrukad avkastning 204 Resultatandelar i dotterföretag 2040 Resultatandelar i dotterföretag 207 Balanserad kapitalförändring 2070 Balanserad kapitalförändring 209 Årets kapitalförändring 2090 Årets kapitalförändring 22 Avsättningar 221 Avsättningar för pensioner 2210 Avsättning pensioner o liknande förpliktelser Avsättning pensioner, löneskatt 2211 Avsättning pension från lop 2230 Avsättning delpension från lop 2231 Avsättning avtalsförs via lop 2250 Övriga avsättningar Skulder 251 Lån i Riksgäldskontoret Lån löpande kredit Årets nya lån Riksgäldskontoret Årets amorteringar på lån Riksgäldskontoret 256 Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder, statliga Leverantörsskulder, statliga, interim Leverantörsskulder, ej konterade, statliga Leverantörsskulder, statliga, man Ej konterat levreskontra, statliga, manuellt 2562 Arbetsgivaravgift skuld Arbetsgivaravgift in Arbetsgivaravgift ut Lop manuellt 13:e 2012 Sid 19(73)

20 25624 Lop manuellt 13:e Lop manuellt 13:e Lop manuellt 13:e Lop manuellt 13:e Arbetsgivaravgift ut, utländska 2563 IB skuld avtalsförs, AGV, Trygghetsstiftelsen Statens avtalsförsäkringar in Statens avtalsförsäkr ut Trygghetsstiftelsen ut AGV ut Trygghetsstift, AGV in 2565 Skuld Riksgäldskontoret 2566 Skatteavdrag, leverantörer utan f-skatt Inlevererad skatt, leverantörer utan f-skatt 2567 Reklamskatt Inleverans reklamskatt Forskningsanslag, statliga finansiärer Erhållna förskott sv statl, proforma Skuld övr u/h förmedl KAW-medel Skuld Statens fastighetsverk, projektkostnader Forskningsanslag, statliga, 12-delar Skuld till HSV för högskoleprovet Avräkningskonto, betalningsflöden 257 Utgående moms 2571 Utgående moms, räntebelagt flöde Utgående moms, EU-förvärv 2574 Utgående moms omvänd skattskyldighet i byggsektorn 2578 Redovisningskto, moms ränteflöde Redovisningskto, moms ränteflöde, EU 258 Leverantörsskulder Leverantörsskulder svenska, ej statliga Leverantörsskulder svenska, ej statliga, interim Leverantörsskulder svenska, ej statliga, ej konterat Leverantörsskulder svenska manuellt Leverantörsskulder, utländska Leverantörsskulder, utländska, interim Leverantörsskulder, utländska, ej konterat Leverantörsskulder, utländska, manuellt Ej konterat levreskontra, utländska Ej konterat anläggningsanskaffning, utländska Skulder, personligt utlägg Skulder, personligt utlägg, interim Skulder, personligt utlägg, ej konterat Skulder, personligt utlägg, manuellt 259 Övriga skulder Skulder handkassa Skulder handkassa, interim Skulder handkassa, ej konterat 2591 Preliminärskatt Preliminärskatt dec 2008 Sid 20(73)

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-01-12 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM)

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-01-12 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) TILLGÅNGAR 2009-01-12 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) 11 BYGGNADER OCH ÖVRIG FAST EGENDOM 119 Förbättringsutgift annans fastighet 1190 Förbättringskostnad annans

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05 Ekonomihandboken Uppdaterad 2011-12-05 Uppdatering från tidigare version 2011-10-03 har skett av följande kapitel Förbättringsutgift på annans fastighet Kapitel, sida 1.1.3.1 Maskiner, inventarier, installationer,

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

ORDLISTA 2012-11-20. administrativa system, minst 100 000 SEK.

ORDLISTA 2012-11-20. administrativa system, minst 100 000 SEK. Agresso AKO ALF-anslag Anbud Anbudsgivare Anläggningsgrupp Anläggningsregister Anläggningstillgångar - finansiella Anläggningstillgångar - immateriella Anläggningstillgångar - materiella Anskaffningsvärde/anskaffningsutgift

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Åsele Kommun. Kodplan

Åsele Kommun. Kodplan Åsele Kommun Kodplan 2015 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder... 5 3 Intäkter/Inkomster... 8 30 Försäljningsmedel... 8 31 Taxor och avgifter... 8

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER EN PRAKTISK HANDBOK I REDOVISNING MED UTFÖRLIGA ANVISNINGAR, TIPS OCH RÅD. HANDBOKEN INNEHÅLLER DEN SVENSKA KONTO- PLANEN MED UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER, EXEMPEL PÅ BOKFÖRING AV OLIKA TRANSAKTIONER M.M. SVENSK

Läs mer

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

Malmö högskola 2013-08-16 Ekonomiavdelningen. Ekonomihandbok

Malmö högskola 2013-08-16 Ekonomiavdelningen. Ekonomihandbok 2013-08-16 Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning KAPITEL 1 INLEDNING OCH SYFTE... 6 KAPITEL 2 OM MALMÖ HÖGSKOLA... 7 2.1 KORTA FAKTA... 7 2.2 ORGANISATIONSPLAN... 8 KAPITEL 3 STATENS EKONOMIADMINISTRATIVA

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer