Innehåll Kontoplan Ekonomienheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll 2014-04-07. Kontoplan 2014. Ekonomienheten"

Transkript

1 Innehåll Inledning... 7 Baskontoplanens uppbyggnad... 7 Grundscheman... 7 Redovisningsplan Kontoplanen Kontoklasser Kontogrupper Undergrupper Konton Objektplanen Kontoplan Anvisningar till kontoplanen Kontoplanens tillämpning Periodiseringar Vad ska periodiseras? Periodiseringskonton Inom-/utomstatliga periodiseringar Särskild periodisering vid utveckling av anläggningstillgångar i egen regi Anläggningstillgångar Huvudregler Ingående balans Anskaffningar Försäljning Utrangering Avskrivningar och nedskrivningar Lagerredovisning Inomstatliga fordringar/skulder samt intäkter/kostnader Motpartsredovisning Anslagstyper och principer för avräkning Anslagstyper Högskolemodellen Kontobeskrivningar Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Utvecklingsverksamhet , 107 Datorprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader , 116 Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav utomstatliga Obligationer och andra värdepapper inomstatliga Obligationer utomstatliga Långfristiga fordringar utomstatliga Varulager m.m Varulager och förråd Sid 1(73)

2 Kundfordringar Kundfordringar Osäkra kundfordringar Befarade kundförluster.46 Konstaterade kundförluster Fordringar hos andra myndigheter X Kundfordringar X Avräkningskonto skatter och avgifter (skattekonto) X Övriga fordringar X Osäkra kundfordringar statliga Värdereglering fordringar Ingående mervärdesskatt Mervärdesskattefordran, redovisningskonto Övriga fordringar Diverse fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Avräkning med statsverket Avräkning mot anslag Avräkning mot SCR Kortfristiga placeringar Kassa och bank Kapital och skulder Myndighetskapital Statskapital Donationskapital Resultatandelar i dotterföretag Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande avsättningar Skulder m.m Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Lagstadgade arbetsgivaravgifter Premier avtalsförsäkringar Utgående mervärdesskatt Leverantörsskulder Övriga skulder utomstatliga Skulder handkassa Personalens källskatt Avräkning PALASSO x x Skulder till personal Intresseavdrag A Palasso Sid 2(73)

3 Intresseavdrag B Palasso Depositioner Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Upplupna löner och arvoden Upplupna semesterlöner Skuld sociala avgifter upplupna löner Skuld för sociala avgifter på upplupna semesterlöner Oförmedlade och förbrukade bidrag Övriga förutbetalda intäkter Intäkter Intäkter av anslag Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt 4 avgiftsförordningen Offentligrättsliga avgifter Högskoleprovet Uppdragsintäkter Övriga intäkter i verksamheten Intern medelsfördelning Reavinst vid avyttring av anläggningstillgångar Intäktskorrigeringar Övriga ersättningar och intäkter Erhållna bidrag från statliga myndigheter Bidrag från statliga myndigheter och affärsverk Erhållna bidrag från övriga offentliga sektorn Bidrag från statliga bolag Bidrag från övriga statliga sektorn Bidrag från landsting Bidrag från kommuner Bidrag från övriga kommunala sektorn Erhållna bidrag från övriga Bidrag från privata företag Bidrag från övriga privata sektorn Bidrag från enskilda personer Bidrag från EU:s institutioner Bidrag från EU-länder, övriga länder och internationella organisationer Finansiella intäkter Ränteintäkter på räntekonto i Riksgäldskontoret Ränteintäkter på banktillgodohavanden, obligationer m.m Ränteintäkter på kundfordringar (dröjsmålsränta m.m.) Periodiseringskonto Utdelning på aktier m.m Valutakursvinster Reavinst vid avyttring av värdepapper Maskinell periodisering m.m Kostnader för personal Löner och arvoden Lärare och professorer (inklusive LOP) Forskarutbildning m.m. (inklusive LOP) Teknisk och administrative personal (inklusive LOP) Sid 3(73)

4 Semesterersättning (inklusive LOP) Arvoden (inklusive LOP) Lönekostnadsminskningar Semesterlöneskuld Periodiseringar Kostnadsersättningar och förmåner Kontanta ersättningar skattefria Skattefria ersättningar Traktamenten vid tjänsteresa Bilersättningar Förmåner till anställda skattepliktiga Fri bostad Övriga kostnadsersättningar och förmåner Skattepliktig sjukvårdsersättning Övriga skattepliktiga naturaförmåner Periodiserade kostnadsersättningar Arbetsgivaravgifter enligt lag (inklusive särskild löneskatt) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Särskild löneskatt på avgifter till kompletterande ålderspension Arbetsgivaravgifter enligt lag avseende periodavgränsningsposter Avgifter, premier och pensioner enligt avtal Premier till nämnden för statens avtalsförsäkringar (SPV) Betalda premier, pensioner Kompletterande ålderspension (KÅPAN) Universitetets egna pensionsåtaganden (delpensioner, pensionsersättning) Kostnader för sjuk- och hälsovård Kostnader för utbildning egen personal Avgifter externt anordnade kurser och konferenser Kostnader internt anordnade kurser och konferenser Övriga personalkostnader Personalrekrytering Personalrepresentation (intern representation) Personalrepresentation Övriga personalkostnader Särskild periodisering Lokalkostnader, övriga driftkostnader etc Lokalkostnader hyrda lokaler Lokalhyra Elektricitet, vatten, bränsle Lokaltillbehör Renhållning och städning Reparation av lokaler (ej statliga leverantörer) Övriga lokalkostnader och särskild periodisering Bevakning Larmtjänster Skalskydd och säkerhet Reparationer och underhåll m.m Realisationsförlust vid avyttring av anläggningstillgångar Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster etc Offentligrättsliga avgifter Sid 4(73)

5 Kundförluster etc., varor Konstaterade kundförluster, varor Kundförluster etc., tjänster Resor, representation, information Resekostnader Representation (extern) Information Annonsering PR, institutionell information etc Kataloger Utställningskostnader Övrig information Inköp av varor Korttidsinvesteringar (ej anläggningstillgångar) Tryckning, publikationer och pappersvaror Kontorsmateriel Kemikalier, laboratoriegas m.m Glas, laboratoriematerial m.m Elektriska apparater, verktyg m.m. (ej investeringar) Livsmedel, jordbruksprodukter och levande djur Övriga varor Köp av tjänster Indirekta kostnader, intern medelsfördelning samt vissa konton undantagna från OH-pålägg Forskningsuppdrag Datatjänster Utbildningstjänster Kostnader i samverkan med annan huvudman Tele och post Hyra operationell leasing Varutransporter och fraktavgifter Konsulttjänster Övriga tjänster Förändring av varulager m.m. samt aktivering av utgifter för egenutvecklade anläggningstillgångar Varulagerförändring m.m Särskild periodisering Finansiella kostnader Räntekostnader Riksgäldskontoret Räntekostnader avseende leverantörsskulder (dröjsmålsräntor m.m.) Räntekostnader avseende finansiell leasing Övriga räntekostnader Periodiseringskonton Valutakursförluster Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar Nedskrivning Övriga finansiella kostnader samt periodiseringskonton Avyttring samt avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar Avyttring materiella anläggningstillgångar Avyttring finansiella anläggningstillgångar Sid 5(73)

6 Obligationer Andra långfristiga värdepappersinnehav Avskrivningar och nedskrivningar Transfereringar, uppbörd Intäkter och inleverans av avgifter, finansiella intäkter m.m. som inte disponeras av myndigheten Medel som erhållits från statsbudgeten samt från myndigheter inkl. affärsverk för finansiering av bidrag Erhållna medel från statsbudgeten Erhållna medel från andra statliga myndigheter inkl. affärsverk Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel Lämnade bidrag till den offentliga sektorn Lämnade bidrag till internationella organisationer Lämnade bidrag till övriga samt vissa förluster och periodiseringar Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar Lämnade bidrag till privata företag och privatägda ideella föreningar Lämnade bidrag till enskilda personer Periodisering Resultat från andelar i dotterföretag samt årets kapitalförändring Resultat från andelar i dotterföretag Resultat från andelar i dotterföretag Årets kapitalförändring Årets kapitalförändring Sid 6(73)

7 Inledning Göteborgs universitets kontoplan baseras på baskontoplanen för statliga myndigheter, vilken är en integrerad del i den redovisningsmodell för statliga myndigheter som utvecklats av Ekonomistyrningsverket (ESV). Det ligger ett värde i att universitetet följer baskontoplanen för statliga myndigheter i så hög grad som möjligt. Det förenklar i utbildningssammanhang, i användningen av handledningar, vid beskrivningar av redovisningsprinciper och tillämpningar där ESV utgår från den statliga baskontoplanen. Jämförelser med andra universitet och högskolors redovisning underlättas också. Baskontoplanen för statliga myndigheter bygger på samma grundprinciper som baskontoplanen för företag (EU BAS 97) med undantag för nödvändig anpassning till statliga förhållanden. Baskontoplanens uppbyggnad Kontoplanens struktur är anpassad till den uppställning av resultat- och balansräkning som föreskrivs i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, bilaga 1 och 2. Kontoplanen har även utformats på sådant sätt att kraven i bl.a. förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, anslagsförordningen (1996:1189) och förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning kan uppfyllas. Till varje konto i baskontoplanen har en kod enligt de statliga inrapporteringskoderna, S-koder, kopplats. Syftet med rapportering på S-koder är att samla in myndigheternas ekonomiska information i en enhetlig struktur i statsredovisningssystemet. Grundscheman Bild 1 visar en grundläggande redovisningsmodell. Bild 2 visar den externa resultaträkningens uppställningsform och bild 3 balansräkningen. Strukturen i universitetets redovisningsplan framgår av bild 4. Sid 7(73)

8 Bild 1 Grundläggande redovisningsmodell Grundläggande redovisningsmodell Typ av händelse Vilken typ av händelse (extern eller intern) som registrerad data avser. Redovisningsobjekt Typ av redovisningsobjekt myndigheten som helhet eller delar av myndigheten och dess verksamhet För extern händelse: Intäkt, kostnad, finansiell händelse Berörd del av myndigheten, dess verksamhet eller produkter För intern händelse: Resursanvändning Resursomflyttning Klassificeras i en standardkontoplan Klassificeras i en objektplan Redovisningsplan Kontoplan Objektplan Sid 8(73)

9 Bild 2 Uppställningsform för resultaträkning RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter = Summa intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar = Summa kostnader Verksamhetsutfall Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Intäkter av uppbörd Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet = Saldo Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Lämnade bidrag = Saldo Årets kapitalförändring Sid 9(73)

10 Bild 3 Uppställningsform för balansräkning Balansräkning Tillgångar Kapital och skulder I. Immateriella anläggningstillgångar I. Myndighetskapital 1) Balanserade utgifter för forskning och 1) Statskapital utveckling 2) Rättigheter och andra immateriella tillgångar 2) Uppskrivningskapital 3) Förskott avseende immateriella tillgångar 3) Donationskapital 4) Resultatandelar i dotter- och intresseföretag II. Materiella anläggningstillgångar 5) Balanserad kapitalförändring 1) Byggnader, mark och annan fast egendom 6) Kapitalförändring enligt resultaträkningen 2) Förbättringsutgifter på annans fastighet 3) Maskiner, inventarier, installationer m.m. II. Fonder 4) Pågående nyanläggningar 1) Fonder 5) Beredskapstillgångar 6) Förskott avseende materiella tillgångar III. Avsättningar 1) Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser III. Finansiella anläggningstillgångar 2) Övriga avsättningar 1) Andelar i dotterföretag och intresseföretag 2) Andra långfristiga värdepappersinnehav IV. Skulder m.m. 3) Långfristiga fordringar hos andra 1) Lån i Riksgäldskontoret myndigheter 4) Andra långfristiga fordringar 2) Övriga lån 3) Räntekontokredit i Riksgäldskontoret IV. Utlåning 4) Övriga krediter i Riksgäldskontoret 1) Utlåning 5) Skulder till andra myndigheter 6) Leverantörsskulder V. Varulager m.m. 7) Övriga skulder 1) Varulager och förråd 8) Depositioner 2) Pågående arbeten 9) Förskott från uppdragsgivare och kunder 3) Fastigheter 4) Förskott till leverantörer V. Periodavgränsningsposter 1) Upplupna kostnader VI. Fordringar 2) Oförbrukade bidrag 1) Kundfordringar 3) Övriga förutbetalda intäkter 2) Fordringar hos andra myndigheter 3) Övriga fordringar VII. Periodavgränsningsposter 1) Förutbetalda kostnader 2) Upplupna bidragsintäkter 3) Övriga upplupna intäkter VIII. Avräkning med statsverket 1) Avräkning med statsverket IX. Kortfristiga placeringar Sid 10(73)

11 1) Värdepapper och andelar X. Kassa och bank 1) Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2) Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 3) Kassa, plusgiro och bank ANSVARSFÖRBINDELSER 1) Statliga garantier för lån och krediter 2) Övriga ansvarsförbindelser Bild 4 Redovisningsplan vid Göteborgs universitet KONTOPLAN Externa och interna händelser Kontoklass 1 Kontoklass 2 Kontoklass 3 Kontoklass 4 Kontoklass 5 Kontoklass 6 Kontoklass 7 Kontoklass 8 Tillgångar Eget kapital och skulder Verksamhetens intäkter Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Avyttringar samt avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar Transfereringar Resultat från andelar i dotterföretag Årets kapitalförändring OBJEKTPLAN Organisatorisk indelning Funktionell indelning Ansvarsställe Verksamhet Fritt fält Motpart Finansiär Personnummer Anläggningsnummer Redovisningsplan Universitetets redovisningsplan består av två delar (bild 4): - En kontoplan för klassificering av ekonomiska händelser, både externa och interna - En objektplan med vars hjälp de ekonomiska händelserna kan hänföras till universitetet rent organisatoriskt och den verksamhet som bedrivs där. Kontoplanen De ekonomiska händelserna kan vara av två slag: 1. Händelser som avser ett utbyte av resurser mellan universitetet och dess omvärld, externa händelser. Sid 11(73)

12 2. Händelser som avser förbrukning och fördelning av resurser inom universitetet, interna händelser Kontoplanen innehåller en förteckning över samtliga konton med benämningar. I Anvisningar till kontoplanen finns allmänna tillämpningsanvisningar samt beskrivningar av flertalet kontogrupper. Ett sökregister finns i vilket kontona sorteras i bokstavsordning efter kontots benämning med uppgift om kontonummer. Med hjälp av detta sökregister är det lätt att söka ett konto i kontoplanen eller bland kontobeskrivningarna Kontoplanen indelas enligt decimalsystemet i fyra nivåer: nivå 1 kontoklass 1 nivå 2 kontogrupp 12 nivå 3 undergrupp 123 nivå 4 konto 1234 Kontoklasser Indelningen i kontoklasser ansluter i princip till balansräkningens och resultaträkningens indelning i rubriker och poster. Baskontoplanens klassindelning framgår av bild 4. Kontogrupper En kontogrupp omfattar i så hög grad som möjligt en grupp likartade konton och har en sammanfattande benämning som anger kontogruppens innehåll. Därigenom åstadkoms dels överskådlighet i kontoplanens indelning, dels en logiskt klar avgränsning av olika konton. Kontogrupperna överensstämmer också till stor del med balans- och resultaträkningarnas olika delposter. Undergrupper Undergrupperna är ytterligare ett sätt att på lägre nivå strukturera kontona i grupper för att få en logisk överskådlighet. Konton Bokföringstransaktionerna sker på kontonivå. Objektplanen Objektplanen är en struktur för klassificering av händelser inriktad på den verksamhet och organisatoriska indelning som universitetet vill kunna styra och följa upp. Objektplanen är därmed ett viktigt inslag i den interna styrningen av universitetet, men även för återrapporteringen till regeringen och andra myndigheter. Det är viktigt att objektplanens logiska struktur väl svarar mot den indelning av universitetet som man vill följa upp ekonomiskt. Samtidigt ska det framhållas att ju mer avancerad objektplanen blir, desto mer komplicerat blir konteringsarbetet. Objektplanen bör därför självklart inte göras mer komplex än nödvändigt. I den organisatoriska indelningen hänförs kostnader och intäkter till ansvarsställen, vilka kan summeras till fakultetsområden. Syftet är att kunna följa upp resultat och ekonomisk ställning mot budgetansvar och andra delegerade befogenheter. Sid 12(73)

13 Den funktionella indelningen utgörs av verksamhet och fritt fält. Verksamheten är indelad i kärn- och stödverksamhet. Kärnverksamheten utgörs av grundutbildning eller forskning/forskarutbildning. Verksamhetskoden visar även hur verksamheten är finansierad. Verksamhetsgrupperna och avser anslagsfinansierad grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning, och avser bidragsfinansierad grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning, och avser uppdragsfinansierad grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning. Stödverksamhet utgörs av gemensamma kostnader och redovisas i verksamhetsgrupp 3. Mer information om kärn- och stödverksamhet och modellen för redovisning av indirekta kostnader finns på ekonomiavdelningens hemsida Genom fritt fält ges varje ansvarsställe möjlighet till valfri indelning av sin verksamhet i en struktur som är oberoende av övriga fält. Motparten visar vem universitetet haft en ekonomisk transaktion gentemot. Genom finansiärsbegreppet i objektplanen är det möjligt att följa upp redovisade intäkter mot ursprunglig givare. Genom personnummer blir det möjligt att följa upp lönekostnader per person på ett komplett sätt. Sid 13(73)

14 Kontoplan Kursiv stil markerar kkl/kgr och/eller budgetkonto (B). Ett budgetkonto kan bara användas för att registrera budgetvärde i Perspektiv. Konto Benämning 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar Anslagsfin/uppdragsfin interimskto anläggningar 102 Utvecklingsverksamhet, egenutvecklade 1021 Utvecklingsverksamhet, IB ack ansk, egenutv Utvecklingsverksamhet, minskn ack ansk vid utrang/förs, egenutv Utvecklingsverksamhet, årets ansk., egenutv Utvecklingsverksamhet, dummykonto, ansk, egenutv 1022 Utvecklingsverksamhet, ack avskr, av-/nedskr, egenutveck 103 Dataprogram 1031 Dataprogram, IB ack ansk Dataprogram, minskn ack ansk vid utrang/fsg Dataprogram, årets ansk Dataprogram, dummykonto, ansk 1032 Dataprogram, IB ack avskr Dataprogram, minskn ack ansk, av-/nedskr vid utrang/förs Dataprogram, årets av-/nedskrivn, egenutv Dataprogram, dummykonto, av-/nedskr vid utrang/förs 106 Utvecklingsverksamhet med utgiftsbelastning 1061 Utvecklingsverksamhet, IB ack ansk, med utgiftsbelastning Utvecklingsverksamhet, minskn ack ansk vid utrang/förs, egenutv med utgiftsbelastn Utvecklingsverksamhet, årets ansk, egenutv med utgiftsbelastning Utvecklingsverksamhet, dummykonto, ansk, egenutv med utgiftsbelastning 1062 Utvecklingsverksamhet, ack avskr, egenutv med utgiftsbelastning Utvecklingsverksamhet, minskn ack avskr, av-/nedskr vid utrang/förs, egenutv utgiftsbelastn Utvecklingsverksamhet, årets av-/nedskr, egenutv med utgiftsbelastning Utvecklingsverksamhet, dummykonto, av-/nedskr vid utrang/förs 107 Dataprogram med utgiftsbelastning 1071 Dataprogram, IB ack ansk med utgiftsbelastning Dataprogram, IB minskn ack ansk med utgiftsbelastning Dataprogram, årets ansk med utgiftsbelastning Dataprogram, dummykonto med utgiftsbelastning 1072 Dataprogram, IB ack avskr med utgiftsbelastning Dataprogram, minskn ack ansk vid utrang/förs, med utgiftsbelastning Dataprogram, årets av-/nedskrivn, med utgiftsbelastning Dataprogram, dummykonto, av-/nedskrivn vid utrang/förs, med utgiftsbelastning 11 Materiella anläggningstillgångar 1101 Kårhuset/Ågrenska villan, IB ack ansk Kårhuset/Ågrenska villan, minskn ack ansk vid utrang/förs 1102 Kårhuset/Ågrenska villan, IB ack avskr Kårhuset/Ågrenska villan, förbättr utg Kårhuset/Ågrenska villan, årets av-/nedskr Kårhuset/Ågrenska villan, dummykonto, av-/nedskr 111 Byggnader 1111 Kårhuset/Ågrenska villan, förbättringsutg, IB ack ansk Sid 14(73)

15 11110 Kårhuset/Ågrenska villan, minskn ack ansk vid utrang/förs Kårhuset/Ågrenska villan förbättringsutg, årets ansk Kårhuset/Ågrenska villan förbättringsutg, dummykonto, ansk 1112 Kårhuset/Ågrenska villan förbättringsutg, IB ack avskr Kårhuset/Ågrenska villan förbättringsutg, minskn ack av-/nedskr vid utrang/förs Kårhuset/Ågrenska villan förbättringsutg, årets av-/nedskr Kårhuset/Ågrenska villan förbättringsutg, dummykonto, av-/nedskr vid utrang/förs 112 Förbättringsutgifter annans fastighet 1120 Byggprojekt, fastighetsenh, förbättringsutg annans fast, IB ack ansk Byggprojekt, fastighetsenh, förbättr sutg annans fast, minskn ack ansk vid utrang/förs Byggprojekt, fastighetsenh, förbättringsutg annans fast, årets ansk Byggprojekt, fastighetsenh, förbättringsutg annans fast, omvänd skattskyldighet Byggprojekt, fastighetsenh, förbättringsutg annans fast, årets ansk, egenutv 1121 Förbättringsutg på annans fast, IB ack ansk Förbättringsutg på annans fast, årets ansk Förbättringsutg på annans fast, dummykonto, ansk 1122 Förbättringsutg på annans fast, ack avskr Förbättringsutg på annans fast, minskn ack av-/nedskr vid utrang/förs Förbättringsutg på annans fast, årets av-/nedskr Förbättringsutg på annans fast, dummykonto, av-/nedskr vid utrang/förs 116 Förbättringsutgift annans fastighet med utgiftsbelastning 1161 Förbättringsutg på annans fast, IB ack ansk, utgiftsbelastad Förbättringsutg på annans fast, minskn ack ansk vid utrang/förs, utgiftsbelastad Förbätringsutg på annans fast, årets ansk., utgiftsbelastad Förbättringsutg på annans fast, dummykonto ansk, utgiftsbelastad 1162 Förbättringsutg på annans fast, IB ack avskr, utgiftsbelastad Förbättringsutg på annans fast, minskn ack av-/nedskr vid utrang/förs, utgiftsbelastad Förbättringsutg på annans fast, årets av-/nedskr, utgiftsbelastad Förbättringsutg på annans fast, dummykonto, av-/nedskr vid utrang/förs 120 Pågående nyanläggning 1200 Pågående nyanläggning, IB ack ansk Pågående nyanläggning, minskn ack ansk vid utrang/förs Pågående nyanläggning, årets ansk Pågående nyanläggning, årets överföringar Pågående nyanläggning, årets nedskrivningar 121 Maskiner och inventarier 1211 Maskiner och inventarier, ack ansk Maskiner och inventarier, minskn ack ansk vid utrang/förs Maskiner och inventarier, årets ansk Maskiner och inventarier, dummykonto ansk 1212 Maskiner och inventarier, IB ack avskr 124 Konst 1241 Konst från Statens konstråd, IB ack ansk Konst från Statens konstråd, årets ansk Konst från Statens konstråd, dummykonto ansk 125 Maskiner och inventarier med utgiftsbelastning 1251 Maskiner och inventarier, IB ack ansk med utgiftsbelastning Maskiner och inventarier, årets ansk, med utgiftsbelastning Maskiner och inventarier, dummykonto, med utgiftsbelastning 1252 Maskiner och inventarier, ack avskr, med utgiftsbelastning Sid 15(73)

16 12521 Maskiner och inventarier, årets av-/nedskr med utgiftsbelastning Maskiner och inventarier, dummykonto, av-/nedskr vid utrang/förs m utgiftsbelastning 13 Finansiella anläggningstillgångar 131 Aktier och andelar i dotterföretag 1311 Aktier/andelar i dotterföretag, ack värde Aktier/andelar i dotterföretag, årets ansk Aktier/andelar i dotterföretag, utdelning Aktier/andelar i dotterföretag, värdereglering 133 Andra långfristiga värdepappersinnehav 1331 Konvertibler, ack värde Konvertibler, årets ansk Konvertibler, uppskrivning Konvertibler, värdereglering 1332 Aktier & andelar övr, ack värde Aktier & andelar övr, årets ansk Aktier & andelar övr, uppskrivning Aktier & andelar övr, värdereglering 134 Obligationer och andra värdepapper, statliga 1341 Oblig & andra värdepapper, statl, ack värde Oblig & andra värdepapper, statl, ansk Oblig & andra värdepapper, statl, förs Oblig & andra värdepapper, statl, uppskrivning Oblig & andra värdepapper, statl, värdereglering 135 Obligationer och andra värdepapper, ej statliga 1351 Oblig & andra värdepapper, ej statl, ack värde Oblig & andra värdepapper, ej statl, årets ansk Oblig & andra värdepapper, ej statl, förs Oblig & andra värdepapper, ej statl, uppskrivning Oblig & andra värdepapper, ej statl, värdereglering 137 Långfristiga fordringar, ej statliga 1371 Långfristiga fordringar, ej statl Långfristiga fordringar, ej statl, värdereglering 14 Varulager 143 Varulager 1431 Varulager 1432 Boklager för försäljning 1439 Förändring av varulager 15 Fordringar 151 Kundfordringar, utomstatliga Kundfordringar, ej statl Kundfordringar, ej statl, motkonto Kundfordringar, ej statl, manuellt Kundfordringar, utländska Kundfordringar, utländska, motkonto Osäkra kundfordringar, ej statl Osäkra kundfordringar, utländska Osäkra fordringar, pågående projekt 1519 Kundfordringar, värdereglering, ej statl 1522 Systemkonto, proforma kundreskontra Sid 16(73)

17 153 Fordringar hos andra myndigheter Kundfordringar, statl Kundfordringar, motkonto, statl Kundfordringar, egen insättn Kundfordringar, statl, manuellt Avräkningskonto, skatter o avg, statl, från Statsskuldväxlar Fordringar Arbetsförmedlingen Fordringar Riksgäldskontoret Osäkra kundfordringar, statliga Osäkra fordringar, pågående projekt 1539 Värdereglering fordringar, statliga 154 Ingående mervärdesskatt 1541 Årets ing moms, icke momspliktig verksamhet 1543 Årets ing moms, momspliktig verksamhet 1545 Årets ing moms eg, räntebel Årets ing moms 3:e land, räntebel 155 Mervärdesskattefordran 1551 Mervärdesskattefordran räntebel 156 Övriga fordringar 1568 Handkassa 157 Övriga fordringar anställda 1571 Reseförskott 1572 Manuella utbetalningar under året Manuella utbetalningar, 13:e månaden Utländsk manuell utbet under året Utländsk manuell utbet 13:e månaden 1573 Annat förskott, inst 1574 Negativ lön 1577 Fordran annan huvudman 1578 Osäkra fordringar, ej statliga 1579 Värdereglering av div. fordringar 158 Diverse kortfristiga fordringar 1581 Diverse kortfristiga fordringar 1582 Fordringar hos leverantörer 1583 Diverse långsiktiga fordringar 1584 Fordran utlägg (vidarefaktureras) 16 Periodavgränsningsposter 161 Förutbetalda kostnader Förutbetalda hyror, statliga Förutbetalda hyror, ej statliga Förutbetalda leasingkostnader, ej statliga Förutbetalda räntekostnader, statliga Förutbetalda räntekostnader, ej statliga Förutbetalda försäkringskostnader, statl Förutbetalda försäkringskostn, ej statliga Övriga förutbetalda kostnader, statliga Övriga förutbetalda kostnader, ej statliga 163 Upplupna bidragsintäkter Sid 17(73)

18 1636 Upplupna bidragsintäktet, statliga Upplupna bidragsintäkter, statliga, manuellt Upplupna bidragsintäkter, statliga 1637 Upplupna bidragsintäkter, ej statliga Upplupna bidragsintäkter, ej statliga, manuellt Upplupna bidragsintäkter, Chalmers m.fl. 167 Övriga upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter, statliga Upplupna ränteintäkter, ej statliga 1676 Upplupna uppdragsintäkter, statliga Upplupna uppdragsintäkter, statliga 1677 Upplupna uppdragsint, ej statliga Upplupna uppdragsint, ej statliga, manuellt Övriga upplupna intäkter, statliga Övriga upplupna intäkter, ej statliga 17 Avräkning med statsverket 171 Avräkning med statsverket, IB 1711 Ingående balans, avräkning med statsverket 172 Avräkning mot inkomsttitel 1720 Ingående balans, inkomsttitel 1721 Avräkning mot inkomsttitel , rta 174 Avräkning mot anslag 1740 IB anslag, ej räntebärande flöde :21 grundläggande utbildning :7 ap.1 grundläggande utbildning, takbelopp :7 ap.3 grundläggande utbildning, NCM :8 fo/fou-anslag ap.7, basresurs :72 ap.3 ALF-anslag :72 ap. 7 TUA-anslag :2 ap.1 anslag Nordicom :8 ap.9 Havsmiljöinstitutet :1 ap.20 Särskilda jämställdhetsåtgärder 1750 IB anslag, räntebärande flöde 1759 Återbetalning anslagsmedel 179 Avräkning mot SCR 1790 IB övriga fordr o skulder SCR 1791 Anslagsmedel tillföres räntekonto 1792 Medel från räntekto till inkomsttitel 1793 Inbetalningar i icke räntebelagt flöde 1794 Utbetalningar i icke räntebelagt flöde 18 Kortfristiga placeringar 181 Kortfristiga placeringar Statsskuldväxlar m.m. i Riksgäldskontoret, statliga Reverser, bankcertifikat, ej statliga Värderegl. kortfr. placeringar, statliga Värderegl. kortfr. placeringar, ej statliga 19 Kassa och bank 191 Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret 1911 Räntekonto Sid 18(73)

19 1912 Riksgäldskontoret, bunden placering 1919 Samlingskonto, intern motplacering Plusgirokonton (dolda) 196 Bankgirokonton Bankkonton Riksbanken, direkta insättningar Överföringar till SCR koncernkonto Riksbanken, direkta uttag Överföringar från SCR koncernkonto 199 Kassa och bank 1991 Central kassa 1995 Kontantkassa nyckeldeposition 2 Eget kapital och skulder 20 Myndighetskapital 201 Statskapital 2012 Statskapital utan avkastningskrav 203 Donationskapital 2030 Gåvo- och donationskapital 2032 Fondkapital 2033 Ackumulerad oförbrukad avkastning 204 Resultatandelar i dotterföretag 2040 Resultatandelar i dotterföretag 207 Balanserad kapitalförändring 2070 Balanserad kapitalförändring 209 Årets kapitalförändring 2090 Årets kapitalförändring 22 Avsättningar 221 Avsättningar för pensioner 2210 Avsättning pensioner o liknande förpliktelser Avsättning pensioner, löneskatt 2211 Avsättning pension från lop 2230 Avsättning delpension från lop 2231 Avsättning avtalsförs via lop 2250 Övriga avsättningar Skulder 251 Lån i Riksgäldskontoret Lån löpande kredit Årets nya lån Riksgäldskontoret Årets amorteringar på lån Riksgäldskontoret 256 Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder, statliga Leverantörsskulder, statliga, interim Leverantörsskulder, ej konterade, statliga Leverantörsskulder, statliga, man Ej konterat levreskontra, statliga, manuellt 2562 Arbetsgivaravgift skuld Arbetsgivaravgift in Arbetsgivaravgift ut Lop manuellt 13:e 2012 Sid 19(73)

20 25624 Lop manuellt 13:e Lop manuellt 13:e Lop manuellt 13:e Lop manuellt 13:e Arbetsgivaravgift ut, utländska 2563 IB skuld avtalsförs, AGV, Trygghetsstiftelsen Statens avtalsförsäkringar in Statens avtalsförsäkr ut Trygghetsstiftelsen ut AGV ut Trygghetsstift, AGV in 2565 Skuld Riksgäldskontoret 2566 Skatteavdrag, leverantörer utan f-skatt Inlevererad skatt, leverantörer utan f-skatt 2567 Reklamskatt Inleverans reklamskatt Forskningsanslag, statliga finansiärer Erhållna förskott sv statl, proforma Skuld övr u/h förmedl KAW-medel Skuld Statens fastighetsverk, projektkostnader Forskningsanslag, statliga, 12-delar Skuld till HSV för högskoleprovet Avräkningskonto, betalningsflöden 257 Utgående moms 2571 Utgående moms, räntebelagt flöde Utgående moms, EU-förvärv 2574 Utgående moms omvänd skattskyldighet i byggsektorn 2578 Redovisningskto, moms ränteflöde Redovisningskto, moms ränteflöde, EU 258 Leverantörsskulder Leverantörsskulder svenska, ej statliga Leverantörsskulder svenska, ej statliga, interim Leverantörsskulder svenska, ej statliga, ej konterat Leverantörsskulder svenska manuellt Leverantörsskulder, utländska Leverantörsskulder, utländska, interim Leverantörsskulder, utländska, ej konterat Leverantörsskulder, utländska, manuellt Ej konterat levreskontra, utländska Ej konterat anläggningsanskaffning, utländska Skulder, personligt utlägg Skulder, personligt utlägg, interim Skulder, personligt utlägg, ej konterat Skulder, personligt utlägg, manuellt 259 Övriga skulder Skulder handkassa Skulder handkassa, interim Skulder handkassa, ej konterat 2591 Preliminärskatt Preliminärskatt dec 2008 Sid 20(73)

Innehåll 2015-09-22. Kontoplan 2015. Ekonomienheten

Innehåll 2015-09-22. Kontoplan 2015. Ekonomienheten 2015-09-22 Innehåll Inledning... 7 Baskontoplanens uppbyggnad... 7 Grundscheman... 7 Redovisningsplan... 11 Kontoplanen... 11 Kontoklasser... 12 Kontogrupper... 12 Undergrupper... 12 Konton... 12 Objektplanen...

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Innehåll. 2011-05-25 Kapitel 4 Bilaga Kontoplan 2011. Ekonomiavdelningen

Innehåll. 2011-05-25 Kapitel 4 Bilaga Kontoplan 2011. Ekonomiavdelningen Innehåll Inledning... 7 Baskontoplanens uppbyggnad... 7 Grundscheman... 7 Redovisningsplan... 11 Kontoplanen... 11 Kontoklasser... 12 Kontogrupper... 12 Undergrupper... 12 Konton... 12 Objektplanen...

Läs mer

104-105 Fri. 108-109 Fri

104-105 Fri. 108-109 Fri 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 Balanserade utgifter för utveckling dataprogram (egenutvecklade) 1010 Dataprogram, ackumulerat anskaffningsvärde S1010 1011 Dataprogram, årets anskaffningsutgifter

Läs mer

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12)

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) 1 TILLGÅNGAR 11-12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Förbättringsutgifter på annans fastighet Som förbättringsutgifter redovisas ny-, till- och ombyggnader på annans fastighet

Läs mer

INNEHÅLL. 2010-05-28 Kontoplan 2010

INNEHÅLL. 2010-05-28 Kontoplan 2010 Kontoplan 2010 INNEHÅLL INLEDNING... 7 Baskontoplanens uppbyggnad... 7 Grundscheman... 7 Kontoklasser, kontogrupper och konton... 11 Kontoklasser... 11 Kontogrupper... 11 Undergrupper... 12 Konton... 12

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder). Beslutade den

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2009-12-15 Kap 4 Redovisning Ekonomiavdelningen

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2009-12-15 Kap 4 Redovisning Ekonomiavdelningen KONTOPLAN 2009 28 Inledning 30 Baskontoplanens uppbyggnad Grundprinciper Bild 1 Grundläggande redovisningsmodell Bild 2 Uppställningsform för resultaträkning Bild 3 Uppställningsform för balansräkning

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Hand Basko. ontoplan för statliga myndigheter 2011:32

Hand Basko. ontoplan för statliga myndigheter 2011:32 Hand dledning Basko ontoplan för statliga myndigheter 2011:32 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Publikationen

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET KONTOPLAN 2006 Sid 4-26 Inledning 28 Baskontoplanens uppbyggnad Grundprinciper Bild 1 Grundläggande redovisningsmodell Bild 2 Uppställningsform för resultaträkning Bild 3 Uppställningsform

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

Lathund intäktskonton fr o m 2014

Lathund intäktskonton fr o m 2014 Lathund intäktskonton fr o m 2014 Förklaringar till "lathunden"; VERKS: Anger vilken verksamhetsgren som intäkten hör till. När du ska bestämma en kontering för en intäkt börja med att bestämma vilken

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET KONTOPLAN 2006 Sid 4-25 Inledning 28 Baskontoplanens uppbyggnad Grundprinciper Bild 1 Grundläggande redovisningsmodell Bild 2 Uppställningsform för resultaträkning Bild 3 Uppställningsform

Läs mer

STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER)

STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER) STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER) EKONOMISTYRNINGS- VERKETS FÖRESKRIFTER FÖR RAPPORTERING AV EKONOMISK INFORMATION TILL STATS- REDOVISNINGEN EKONOMISTYRNINGSVERKETS FÖRESKRIFTER FÖR RAPPORTERING

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter : :44

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter : :44 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2016 2016:44 2016:44 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2016-07-01 Dnr: 3.8-519/2016 ESV-nr: 2016:44 Copyright:

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Rapport. Tidsserier för Årsredovisning för staten :29

Rapport. Tidsserier för Årsredovisning för staten :29 Rapport Tidsserier för sredovisning för staten 2014 2015:29 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder). ESV Cirkulär 2015:6

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2015

Delårsrapport för januari juni 2015 Delårsrapport för januari juni 2015 Ekonomiskt resultat och prognos I samband med delårsrapporten 2015 uppvisar KTH ett negativt resultat på 25,6 mnkr, samma period 2014 var resultatet 4,4 mnkr. För 2015

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Bokslut per 05-12-31 Stadsdelsnämnd: Uppföljning av budget år 2005 Nämndens Nämndens Avvikelse budget 2005 utfall 2005 budget/ inkl. utfall 2005 budgetjustering 2-1 1 2 3 Anslag för

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Kontoplan Linnéuniversitetet uppdaterad 131231

Kontoplan Linnéuniversitetet uppdaterad 131231 Innehållsförteckning Balansräkning... 3 1 Tillgångar... 3 10 Immateriella anläggningstillgångar... 4 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 4 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 5 15 Fordringar...

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011 BESLUT Datum 2011-08-10 Beteckning 111-2011-20076 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 28

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens

1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens 1/7 Bilaga 11 - Statlig redovisning 1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens redovisning Den statliga redovisningen liknar på många sätt redovisningen hos företag. Det finns dock krav i den statliga

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) 7800 Nämnd 313100 Övriga taxor och avgifter ej m 14,00 7800 Nämnd 501100 Fasta arvoden -165,00-135,94-130,00 7800 Nämnd 501200 Sammanträdesarvoden -32,18-35,00

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten Rapport Tidsserier för sredovisning för staten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Kostnadsbaserad anslagsavräkning. Innehåll. 16 Anslagsförordningen. Regelverk Bokföringsexempel

Kostnadsbaserad anslagsavräkning. Innehåll. 16 Anslagsförordningen. Regelverk Bokföringsexempel Kostnadsbaserad anslagsavräkning g Anna Sundelönn och Mikael Lindvall Seminarium 18 mars 2009 Innehåll Regelverk Bokföringsexempel 13:e månaden Teknik/systemanpassningar Budget/uppföljning Differens kapital

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924 1(9) ÅRSREDOVISNING för den ideella Föreningen Närheten 802437-7924 Bokslutsdatum: Verksamhetsår: ÅRSREDOVISNING för Föreningen Närheten 802437-7924 2(9) 2013-12-31 20130101 20131231 Resultaträkning för

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2016-04-28

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2016-04-28 Uppdaterad: 2016-04-28 Senaste ändringar gjorda under år 2016: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr.o.m. 57317 Avtalsreglerad köpt utbildning, internationella N 2016-01-04 samarbeten 57367 Resebidrag,

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer