Delårsrapport Januari-mars 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari-mars 2006"

Transkript

1 Delårsrapport Januari-mars 2006 Fortsatt förbättrad lönsamhet Nettoomsättning 562 mkr (551). Resultat efter skatt 10 mkr (578). Vinst per aktie 0.13 kr (7.26). Resultat efter finansiella poster uppgick till 15 mkr (578). Jämförelsetalet för 2005 uppgick till 7 mkr, exklusive reavinst från försäljning av dotterbolag. Rörelseresultatet ökade med 11 mkr i perioden till 13 mkr (2) exklusive reavinst från försäljning av dotterbolag. Erik Heilborn utnämndes till ny VD och koncernchef. Prognos för helåret 2006 IBS har inlett ett accelererat handlingsprogram för tillväxt inom utvalda branschsegment och en successivt förbättrad lönsamhet. Prognosen för helåret 2006 är oförändrad innebärande en förväntad vinstmarginal på cirka 5% efter finansiella poster. Q i sammandrag Q Q Förändring % Nettoomsättning, mkr % Programvarulicenser, mkr - Nyförsäljning - Förnyelseintäkter % Licensmarginal 91% 90% Konsultintäkter, mkr % Konsultmarginal 25% 23% Hårdvara och övrigt, mkr % Marginal, Hårdvara och övrigt 19% 17% Rörelseresultat* 13 2 Resultat efter finansnetto* 15 7 Vinstmarginal efter finansiella poster, rullande tolv månader* 3.8% 2.8% +1.0 procent enhet * exklusive reavinst från försäljning av dotterbolag.

2 IBS delårsrapport januari-mars 2006 Marknadsutveckling Under första kvartalet har marknaden för affärssystem med tillhörande tjänster i Sverige och övriga Norden varit fortsatt positiv. I övriga Europa har utvecklingen varit stabil men med ökad aktivitet i Frankrike och Tyskland. Investeringsklimatet i Portugal har varit fortsatt kärvt till följd av en allmänt svag ekonomisk utveckling i landet. Den nordamerikanska marknaden har uppvisat en ökad aktivitet och ett positivt investeringsklimat. I Australien och Asien har marknaden varit oförändrad under kvartalet. Nykundsförsäljningen inriktas på områden där IBS erbjuder branschinriktade systemlösningar, t. ex. inom läkemedelsdistribution, elektronik, papper, fordonsindustri, bokdistribution och andra transaktionsintenvisa grossistverksamheter samt ett antal andra marknadssegment på lokal nivå. Under första kvartalet har marknadsaktiviteten varit särskilt hög inom området bokdistribution. Januari mars 2006 Jämförbart rörelseresultat, exklusive reavinst från försäljning av dotterbolag under 2005, ökade med 11 mkr i perioden till 13 mkr (2). Resultatförbättringen beror främst på ökad konsultfakturering och marginal. Förbättrade resultat har uppnåtts i bl.a. Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Sverige och USA. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15 mkr (578). Jämförelsetalet för 2005 uppgick till 7 mkr, exklusive reavinst från försäljning av dotterbolag. Nettoomsättningen ökade med 2% under kvartalet till 562 mkr (551). Programvaruintäkterna ökade med 4% till 113 (109), varav nyförsäljning uppgick till 48 mkr och förnyelseintäkter till 65 mkr, motsvarande 42 procent respektive 58 procent av de totala programvaruintäkterna. IBS har under första kvartalet tecknat programvaruavtal med bl.a. Alcyon, Amarillo Hardware, Cullity Timber, Descours & Cabaud, El-Centrum, Humboldt Creamery, Petroassist, Plannja, Power Solution, Rörvik Timber och Southern Syringe Services. Konsultintäkterna ökade med 7% till 325 mkr (305). Konsultmarginalen ökade till 25% (23), till följd av förbättrad beläggning i flera länder. Hårdvaru- och övriga intäkter minskade med 10% till 123 mkr (137). Hårdvaruförsäljningen är starkt varierande beroende på när IBM lanserar nya servermodeller. Bruttoresultatet från detta intäktsslag var oförändrat trots minskad omsättning eftersom marginalen ökade med 2 procentenheter till 19%. Utveckling per region Sverige: IBS resultatförbättring i Sverige har fortsatt under första kvartalet. Förbättringen förklaras främst av en ökad konsultbeläggning i kombination med lägre kostnader. Övriga Norden: I Finland har resultatet förbättrats jämfört med föregående år. Resultaten i Danmark och Norge var lägre än föregående års utfall för kvartalet på grund av uppskjutna affärer. Övriga Europa: Flertalet IBS-bolag i Europa har haft en positiv utveckling under kvartalet. Resultatförbättringar har uppnåtts i bl.a Tyskland, Frankrike och Storbritannien. I jämförelsetalen redovisas resultat från det avyttrade bolaget IBS Public Services. Övriga världen: IBS verksamhet i Nordamerika utvecklades positivt under kvartalet med ökad licensförsäljning, högre konsultfakturering och ett förbättrat resultat. Verksamheten i Australien, med de under 2005 förvärvade bolagen TMS och IDS, har under kvartalet haft en hög beläggning drivet av stora installationsprojekt för internationella kunder inom fordonsindustrin och bokdistribution. Det förvärvade bolaget TMS produkt, IBS Bookmaster, säljs nu som en integrerad del i IBS produktportfölj, via IBS dotterbolag i USA, Asien och Europa. Produkter och utveckling Den övergripande strategin är att fortsätta stärka ställningen som en ledande internationell leverantör av programvaror och konsulttjänster inom området handel och varuförsörjning för utvalda marknadssegment. Under 2006 kommer IBS att fokusera försäljningen på den nya programvaruversionen, IBS Enterprise 6.0, 2

3 med utökad funktionalitet och ett nytt Javagränssnitt. Under fjärde kvartalet 2006 kommer affärssystemet även att introduceras för andra IT-plattformar, bl.a. Windows. Likviditet och finansiell ställning Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Per den 31 mars uppgick koncernens egna kapital till mkr (1 108) och soliditeten till 50% (52). Likviditeten uppgick till 138% (159). Under första kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 69 mkr (56). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -39 mkr (566). Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per den 31 mars till 692 mkr (872). Härtill kommer kreditlöften om 49 mkr (49). Koncernen hade räntebärande skulder per 31 mars om 451 mkr (392). Exklusive skuld till leasingbolag var motsvarande belopp 422 mkr (361). Investeringar Koncernens investeringar i inventarier uppgick under perioden till 8 mkr (8). Skatt Periodens skattepost i resultaträkningen om -5 mkr (-0) består av -2 mkr (-3) aktuell skatt och -3 mkr (3) uppskjuten skatt. Betald skatt under perioden uppgår till -5 mkr (-4). Valutor IBS valutarisk begränsas genom att så gott som alla de operativa dotterbolagen fakturerar i samma valuta som de har sina kostnader. Större valutatransaktioner valutasäkras normalt. Under det första kvartalet har den svenska kronan ökat relativt IBS-koncernens valutakorg. Det innebär att i fasta växelkurser blir omsättnings- och kostnadsökningen 3 procentenheter högre men resultatet påverkas endast marginellt. Personal Antalet medarbetare per den 31 mars uppgick till (1786) personer, en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Ökningen beror huvudsakligen på förvärv av bolag under Moderbolaget Moderbolaget förvaltar och utvecklar heleller delägda operativa dotterbolag. Dessutom bedrivs utveckling av nya applikationer och underhåll av koncernens affärssystem. Moderbolaget bedriver även internationell marknadsföring och stöd i internationella affärer. Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 34 mkr (33) och resultatet efter finansiella poster blev -2 mkr (669). I resultatet för 2005 ingår reavinst vid försäljning av dotterbolag på 612 mkr samt utdelning från dotterbolag på 49 mkr. Väsentliga händelser efter rapport-periodens utgång Erik Heilborn tillträdde den 1 april som ny VD och koncernchef för IBS. Han kommer närmast från TeliaSonera Sverige där han var chef för segment Företag. IBS tecknade i slutet av mars, en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med Infor gällande avyttring av fyra dotterbolag med totalt 45 anställda som arbetar med Infors produkter i Sverige, Danmark, Frankrike och Spanien. Affären, som är ett led i renodlingen av IBS, planeras att slutföras den 2 maj och föregås av en s.k. Due Dilligence. Köpeskillingen förväntas uppgå till cirka 28 mkr (EUR 3 m) och medför en mindre reavinst för IBS under andra kvartalet IBS-aktien IBS-aktiens värde ökade med 21% under kvartalet och slutkursen per den 31 mars 2006 var kr. Totalt antal aktier uppgår till 79.6 miljoner. IBS har härutöver ett utestående optionsprogram. Programmet, som emitterades under 2003, består av 4 miljoner optioner. Samtliga optioner har placerats hos personalen. Varje option ger innehavaren rätt att under perioden 1-31 maj 2006 teckna en ny B-aktie till 7.66 kr. IBS bedömer att optionerna kommer att inlösas och utspädningseffekten har beaktats i enlighet med IAS 33. Nuvärdet av lösenpriset är 7.60 kr. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34, Interim Financial Reporting, samt RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisning, år Det innebär att koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har godkänts av EG-kommissionen. Nya och reviderade standarder samt nya tolkningar gällande fr o m januari 2006 har inte påverkat IBS koncernens finansiella rapporter. För vidare information om koncernens 3

4 redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för Moderbolaget tillämpar RR 32 Redovisning för juridiska personer. RR 32 innebär att moderbolaget skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden men med vissa undantag (se vidare årsredovisningen för 2005). Framtidsutsikter Ett ökat antal företag ser över sina ITlösningar för att förbättra eller byta hela eller delar av sina affärssystem. Detta skapar förutsättningar för ett positivt investeringsklimat under 2006 och framåt. Med stöd av en stark balansräkning har IBS inlett ett handlingsprogram för att intensifiera företagets specialisering inom utvalda branscher i syfte att ytterligare öka konkurrenskraft och lönsamhet. Exempel på branscher där IBS förutser en väsentlig försäljningstillväxt och ökade marknadsandelar under de kommande åren är bland annat läkemedelsdistribution, papper, fordonsindustri, elektronik, bokdistribution och andra transaktionsintensiva grossistverksamheter samt ett antal ytterligare nischer på lokal nivå. Prognos för 2006 IBS har inlett ett accelererat handlingsprogram för tillväxt inom utvalda branschsegment och en successivt förbättrad lönsamhet. Prognosen för helåret 2006 är oförändrad innebärande en förväntad vinstmarginal på cirka 5% efter finansiella poster. Årsstämma Styrelsen har kallat till årsstämma den 9 maj Staffan Ahlberg har undanbett sig omval och lämnar därmed styrelsen. Övriga sju ledamöter i IBS styrelse föreslås till omval. Engångsutdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår en engångsutdelning om 2.00 kr per aktie för verksamhetsåret Förslag om förvärv av egna aktier Styrelsen föreslår att årsstämman den 9 maj 2006 fattar beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier i IBS AB om maximalt 10% av samtliga aktier i IBS AB. Villkor finns att läsa på IBS hemsida Informationstillfällen Årsstämma hålls den 9 maj Rapport från stämman publiceras den 10 maj. Delårsrapport för perioden januarijuni publiceras den 17 augusti Delårsrapport för perioden januariseptember publiceras 24 oktober Bokslutskommuniké för helåret 2006 publiceras i februari Solna den 26 april 2006 Erik Heilborn VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR IBS AB org nr Box 1350 Hemvärnsgatan Solna Tel. +46 (0) Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Erik Heilborn tel. +46 (0) eller vvd och CFO Per-Arne Sendrén tel. +46 (0) , eller Informationsdirektör John Womack, tel. +46 (0) , 4

5 Koncernens resultaträkning mkr /05 Senaste jan-mars jan-mars % månader helår Intäkter Programvarulicenser % Konsulttjänster % Hårdvaru- och övriga intäkter % Nettoomsättning % Kostnader för sålda varor och tjänster Programvarulicenser % Konsulttjänster % Hårdvaru- och övriga kostnader % Total kostnad för sålda varor och tjänster % Bruttoresultat % Produktutvecklingskostnader % Försäljnings- och marknadsföringskostnader % Administrativa kostnader % Övriga rörelseintäkter * Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatter Periodens resultat Varav majoritetsägarnas andel Varav minoritetsägarnas andel Periodens resultat per aktie (kr) Periodens resultat per aktie efter utspädning (kr) Genomsnittligt antal aktier (k) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (k) * Reavinst vid försäljning av dotterbolag Segmentsanalys, jan-mars Sverige Övriga Övriga Resten av Moderbolaget Totalt Norden Europa världen inkl. koncernjusteringar mkr Nettoomsättning från externa kunder Programvarulicenser Konsulttjänster Hårdvaru- och övriga intäkter Nettoomsättning från övriga IBS-segment Nettoomsättning Rörelseresultat per segment Segmentsrapporteringen upprättas i enlighet med IAS 14. För IBS är den primära indelningsgrunden geografiska områden. Indelningen bygger på hur IBS är organiserat och hur det interna rapporteringssystemet är uppbyggt. IBS risker och möjligheter påverkas i första hand av att koncernen är verksam i olika länder. Internprissättningen är baserad på marknadspris. I segmentens resultat har inkluderats direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt sätt.

6 Koncernens balansräkning mkr mars 31 mars 31 dec mars 31 mars 31 dec TILLGÅNGAR Balanserade utgifter för produktutveckling Goodwill Övriga immateriella tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Majoritetsägare Minoritetsägare Eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Uppskjuten skatteskuld Pensions- och garantiavsättningar Övriga långfristiga skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändring av koncernens eget kapital mkr 31 mars 31 mars 31 dec Eget kapital vid periodens ingång Periodens resultat Periodens omräkningsdifferenser Utgående balans Förändring av koncernens ställda säkerheter och ansvarsförbindelser mkr 31 mars 31 dec förändr. Företagsinteckningar Aktier i dotterbolag Tillgångar med äganderättsförbehåll Ansvarsförbindelser Varav majoritetsägarnas andel Varav minoritetsägarnas andel

7 Koncernens kassaflödesanalys mkr Senaste jan-mars jan-mars månader helår Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Varulager Rörelsefordringar Rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förändring, immateriella anläggningstillgångar Förändring, materiella anläggningstillgångar Förändring, finansiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag Försäljning av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nettoförändring av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal och data per aktie Senaste Nyckeltal jan-mars jan-mars månader helår Genomsnittligt antal anställda Nettoomsättning per anställd (k) Förädlingsvärde per anställd (k) Rörelsemarginal % Kapitalomsättningshastighet (ggr) Avkastning på totalt kapital % Avkastning på sysselsatt kapital % Avkastning på eget kapital % Andel riskbärande kapital % Likviditet % Soliditet % Räntetäckningsgrad (ggr) Genomsnittlig kredittid (dgr) Nyckeltal per aktie Periodens resultat Periodens resultat efter utspädning Justerat eget kapital Justerat eget kapital efter utspädning Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten efter utspädning Aktiedata Genomsnittligt antal aktier (k) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (k) Totalt antal aktier (k) Totalt antal teckningsoptioner (k) Genomsnittlig aktiekurs

8 Analyser Analys av omsättningsökningen mellan åren (%) Kvartal 1 06/05 05/04 04/03 Volymtillväxt (medeltal anställda) -6% -4% -3% Förvärv/avyttring 3% 1% 0% Pris- och effektivitetsförändring 2% 2% 4% Internt påverkad tillväxt -1% -1% 1% Valutakurspåverkan 3% -1% -1% Påverkan av nya IFRS principer % Total tillväxttakt 2% -2% -3% Bruttoresultat per intäktsslag (mkr) Programvarulicenser Konsulttjänster Hårdvaru- och övriga intäkter Totalt Bruttomarginal i % per intäktsslag Programvarulicenser 91% 90% 88% Konsulttjänster 25% 23% 23% Hårdvaru- och övriga intäkter 19% 17% 18% Totalt 37% 35% 34% Intäktsslag i % av omsättningen Programvarulicenser 20% 20% 18% Konsulttjänster 58% 55% 58% Hårdvaru- och övriga intäkter 22% 25% 24% Totalt 100% 100% 100% Rörelsekostnader i % av omsättningen Produktutvecklingskostnader 11% 10% 10% Försäljnings- och marknadsföringskostnader 11% 11% 12% Administrativa kostnader 13% 13% 12% Totalt 35% 34% 34% Avskrivningar (mkr) Balanserade utgifter för produktutveckling Övriga avskrivningsbara tillgångar Totalt Resultat per kvartal mkr Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 1) Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Programvarulicenser Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster ) Rörelseresultatet inkluderar reavinst från försäljning av dotterbolag om mkr.

9 w w w. h e r l i n w i d e r b e r g. c o m IBS i korthet IBS affärsidé är att hjälpa våra kunder öka lönsamhet och kundservice genom lösningar och tjänster som effektiviserar affärsprocesser och mäter uppnådda resultat. IBS är en av världens ledande leverantörer av affärssystem med specialiserade lösningar för effektivisering och optimering av företags hela varuflödeskedja. IBS lösningar omfattar effektiva rutiner för bl.a. säljstöd, kundadministration, orderhantering, inköp och varuförsörjning, tillverkning och distribution, ekonomistyrning och flexibel affärsanalys. IBS erbjuder helhetslösningar genom att tillhandahålla programvara, konsulttjänster, IT-utrustning, driftstjänster och finansiering. Snabb och effektiv implementation ger kunderna möjlighet att fokusera på sina egna verksamhetsmål. Ett globalt nätverk av dotterbolag och affärspartners säkerställer att IBS lösningar finns tillgängliga internationellt. IBS AB (org nr ), Box 1350, Solna. Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, Solna Tel:

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättning 284 Mkr (300) Rörelseresultat 18 Mkr (12) Resultat före skatt 15 Mkr (9) Periodens resultat 7 Mkr (4) Periodens resultat per aktie före

Läs mer

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Kvartal 4 * Försäljningen uppgick till 1 272 Mkr (1 164), +9% * Rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (4) * Vinst efter skatt uppgick till 7 Mkr (0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Tillväxt och ökat resultat Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 393,2 Mkr (346,7), +13,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 21,6 Mkr

Läs mer

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2010 2010 I KORTHET Under 2010 skapades en plattform utifrån vilken IBS kan nå långsiktig lönsamhet. Med mindre

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2014

Delårsrapport Januari mars 2014 Delårsrapport Januari mars 214 Nettoomsättningen uppgick till 1 564 MSEK (1 583). Förändringen beror på 4 procent lägre leveranser vilket väsentligen kompenserats av 3 procent högre priser. Det operativa

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Nettoomsättning 398 MSEK (360) Rörelseresultat 34 MSEK (19) Rörelsemarginal 8,4 % (5,4 %) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år. Pressmeddelande 23 oktober, 2008 (11 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

CONCORDIA BUS KONCERNEN

CONCORDIA BUS KONCERNEN CONCORDIA BUS KONCERNEN Concordia Bus AB, (Publ), 556576-4569 Säte: Stockholm DELÅRSRAPPORT MARS 2009 MAJ 2009 1 av 13 Concordia Bus AB (publ) org.nr 556576-4569 Concordia Bus AB delårsrapport 1 mars 31

Läs mer