DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av deo om 37,4 (0) MSEK Omsättningen uppgick till 81,6 (82,5) MSEK Marknadsandelen i Sverige steg till 6,7 (6,3) procent Dotterbolaget deo.com delades ut till aktieägarna Väsentliga händelser efter periodens utgång Åtgärdspaket genomförs för att säkra långsiktig lönsamhet

2 Verksamheten MNW har genomfört en processanalys av koncernen och dess verksamhet och planerar dessutom att implementera ett nytt affärssystem. Som ett resultat av detta har ledningen beslutat om ett åtgärdspaket i tre delar som syftar till att säkerställa långsiktig lönsamhet i MNW:s skivbolagsverksamhet. Åtgärdspaketet består av organisationsförändringar, en kraftig minskning i antalet representerade skivetiketter samt ett uttalat mål om att öka omsättningen från egenutvecklad repertoar. Sammanlagt beräknas åtgärderna ge upphov till direkta kostnadsbesparingar om cirka 9 MSEK på årsbasis. Åtgärderna bedöms dessutom successivt ge betydande dynamiska effekter på såväl omsättning som rörelseresultat. Omstruktureringskostnader om 5 MSEK belastar resultatet för tredje kvartalet. I delårsrapporten för första kvartalet uppgavs att MNW planerade att ansöka om notering på O-listan under andra halvåret Vid en börsnotering granskas företagens administrativa rutiner, varför MNW gjort bedömningen att en ansökan om notering vid OM Stockholmsbörsen bör anstå tills de förestående förändringarna är genomförda. deo.com MNW förvärvade Internetmusikföretaget deo.com i juli 1999 och knoppade av den till aktieägarna i maj Koncernen har under denna period gjort reavinster på 67 MSEK på deo.com. Bolagsstämman den 24 maj 2000 beslutade att dela ut samtliga av MNW ägda aktier i dotterbolaget deo.com. För varje innehavd aktie i MNW erhölls fem aktier i deo.com. Totalt delades aktier i deo.com ut till MNWs aktieägare vilket representerar 67,3 procent av det totala antalet aktier ( ) i deo.com. Den första dagen då aktien handlades exklusive deo.com förväntades aktiekursen sjunka för MNW Records Group AB, vilket den också gjorde. deo.com genomförde under april 2000 två riktade nyemissioner om totalt 65 MSEK: 1. Genom Fischer Partners FK genomfördes tidigt i april en nyemission om 50 MSEK till ett bolagsvärde om 551 MSEK efter nyemission, motsvarande 22,38 SEK per aktie i deo.com 2. I mitten av april genomfördes en nyemission till Kaupting Investment Bank om 15 MSEK till ett bolagsvärde om 666 MSEK efter nyemission, motsvarande 26,40 SEK per aktie i deo.com deo.com är för närvarande inte noterad på en officiell handelsplats. En notering beräknas till våren Xcelera Inc, Nybohov Invest AB och Fischer Partners Fondkommission AB har valt att förtidslösa sina optioner i deo.com. Utställandet av optioner i samband med finansieringen av deo.com beslutades tidigare i år på en extra bolagsstämma i MNW Records Group AB. Lösenpriset för aktier i deo.com före split 4:1 uppgår till 19,8 MSEK, vilket ger en reavinst om 19,1 MSEK för MNW Records Group AB. A&R-verksamheten Bandet Teddybears STHLM:s album Rock n roll Highschool, som släpptes 7 juni, sålde guld i augusti månad, vilket i Sverige innebär en försäljning på exemplar. Albumet toppade försäljningslistorna under sommaren. Teddybears är kontrakterade till MNW för hela världen. Planering av en internationell lansering pågår för närvarande. Roger Pontare skrev under våren avtal med MNW. Albumet beräknas vara färdigt inom kort och kommer att släppas under fjärde kvartalet. En låt från albumet kommer att användas som öppningslåt i regissören Colin Nutleys nästa film. Freddie Wadling och Stefan Sundström är klara med sina nya album. Releaser sker under hösten. Den svenska artisten Bosson skrev kontrakt för låttiteln One In A Million för filmen Miss Congeniality. Filmen är en Hollywoodproduktion som skall ha premiär i jul med Sandra Bullock i huvudrollen. Albumet kommer att släppas i Skandinavien under hösten och planeras i USA till filmpremiären.

3 Clawfinger och Backyard Babies är färdiga med sina album. Förväntningarna på framgångar är stora på båda banden. Clawfingers senaste tre produktioner sålde sammanlagt 1,2 miljoner album i världen och Backyard Babies senaste platta sålde guld i Sverige och hade framgångar i Japan. Releaserna planerades tidigare till andra halvåret 2000, men till följd av internationella lanseringar av banden skjuts releaserna upp till februari Satsningen på A&R beräknas även resultera i flera utgivningar av nya artister under Omsättning Omsättningen för första halvåret 2000 var i stort sett oförändrad från föregående år och uppgick till 81,6 (82,5) MSEK. MNW:s marknadsandel i Sverige uppgick under första halvåret till ca 6,7 (6,3) procent. Resultat Resultatet efter finansiella poster uppgick till 18 MSEK (-13,8 MSEK). I resultatet ingår en reavinst om 37,4 MSEK från försäljningen av aktier i dotterbolaget deo.com. Resultatet per aktie uppgick till 5,40 (-5,00) SEK. Det kraftigt negativa resultatet från den löpande verksamheten beror delvis på svaga releaser, både i den egna och i den representerade repertoaren, men framför allt på en ineffektiv organisationsstruktur och för omfattande kontraktsåtaganden. Ett åtgärdspaket har satts samman för att råda bot på dessa strukturella problem. Finansiell ställning och investeringar Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 61,2 (26,6) procent. Eget kapital per aktie uppgick vid periodens utgång till 31,4 (6,9) SEK. Moderbolaget Moderbolagets försäljning uppgick till 71,5 (23,1) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,4 (-11,2) MSEK. Omsättningsökningen berodde i huvudsak på att verksamheten i dotterbolagen MNW Distribution AB och MNW ILR AB under hösten 1999 förts över till moderbolaget. Moderbolagets likvida medel vid utgången av perioden var 12,8 MSEK. Kommande informationstillfällen Delårsrapport kvartal 3 27 november 2000 Bokslutskommuniké 26 februari 2001 Solna den 28 augusti 2000 Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Yngen, VD Johan Hargeby vice VD Marknad/Label Niklas Nyman, vice VD Administration

4 Resultaträkning i sammandrag TKR Rörelsens intäkter Reavinst fastighetsförsäljning Rörelsens kostnader Jämförelsestörande poster* Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Reavinst försäljning 6% deo.com Finansiellt netto Resultat efter finansnetto Skatt Minoritet RESULTAT EFTER SKATT * Jämförelsestörande poster 1999 består av kostnader för avslutande av produktioner (7,5 MSEK), kostnader för personalnedskärningar (2,3 MSEK), samt avsättning kostnader för omstrukturering (0,5 MSEK). Balansräkning i sammandrag TKR Tillgångar Anläggningstillgångar Rättigheter i produktioner Varulager Pågående projekt Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Minoritet Summa eget kapital och skulder Nyckeltal Rörelsemarginal, % neg neg Vinstmarginal, % 22,1 neg Räntabilitet på eget kapital, % 29,1 neg Andel riskbärande kapital, % 61,2 26,7 Soliditet, % 61,2 26,6 Eget kapital per aktie*, kr 31,4 6,9 Totalt antal aktier i bolaget, st Koncernens resultat efter skatt per aktie 5,4-5,0 Räntebärande långfristiga skulder, tkr Räntebärande kortfristiga skulder, tkr

5 Kassaflödesanalys TKR Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Nettoomsättningen uppgick till 23,4 (23,7) Mkr. Periodens resultat uppgick till 6,7 ( 4,4) Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ)

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,8) Mkr Resultat före skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Adcore fokuserar på Sverige

Adcore fokuserar på Sverige Delårsrapport januari juni 2001 Adcore fokuserar på Sverige Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt

Läs mer

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1

Läs mer

Renodling av verksamheten

Renodling av verksamheten Framtidsfabriken AB (publ) Bokslutskommuniké januari december Renodling av verksamheten Ny strategi: o Kraftfull renodling av Framfab som globalt internetkonsultföretag o Merparten av bolagen utanför kärnverksamheten

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2001

Delårsrapport januari - juni 2001 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Delårsrapport januari - juni 2001 Delårsrapporten för perioden 1 januari 30 juni 2001 distribueras som en del av detta pressmeddelande. Koncernens omsättning

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 Fjärde kvartalet 2013 Omsättning för koncernen uppgick till 8.250 Tkr och resultatet till 3.649 Tkr. Styrelsen har under det fjärde kvartalet fortsatt

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer