Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012"

Transkript

1 Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012

2 Kuggom daghem Kuggom daghem är ett tvåspråkigt daghem. I daghemmet finns två heldagsgrupper; Mymlan är för 0-3 årigar och 3-6 åringarna har en egen heldagsgrupp. I båda grupperna finns det också barn som har deltidsvård. Den svenskspråkiga förskolan och förskolebarnens morgon- och kvällsvård utgör en del av daghemmets verksamhet. Kuggom daghem är beläget på en lugn plats i slutet av Skogsbärvägen. Det är ungefär 5km väg till Lovisa centrum. Daghemmet omges av skog och en kuperad sandgropsterräng. Via en port i staketet som omger daghemmet kan barnen gå in i skogen för att leka och utforska. 2

3 Småbarnsfostrans värderingar och mål Trygghet Vi vill att alla barn ska ha det tryggt och bra i daghemmet. De vuxna har alltid ansvar för barnen. I vårt daghem känner alla varandra och bryr sig om varandra. Vi utgår från barnet Barn är olika och utvecklas i egen takt. Varje barn bemöts utgående från sin egen utvecklingsnivå. I planen för småbarnsfostran bokförs vilka stödbehov barnet har. Varje barn har en individuell plan som görs i samråd med föräldrarna. Glädje Vardagliga erfarenheter skänker barnen glädje liksom också deras framsteg. Glädjen är en viktig del i småbarnsfostran. Vi förbinder oss till vår grunduppgift Fostrarna är medvetna om sin grunduppgift och vet vad som förväntas av dem. De finns i daghemmet för barnen och är alltid till hands. Samarbete Alla grupper i daghemmet har gemensamma fester och teman som också förverkligas tillsammans. Föräldramöten, utvecklingssamtal och fester utgör en fostringsgemenskap vilket betyder att både föräldrar och personal samarbetar för barnets bästa. Målet för småbarnsfostran i vårt daghem är att stöda barnet utgående från dess utvecklingsnivå och ålder. 3

4 Inlärningsmiljö Gården i vårt daghem är trygg och barnvänlig. Mymlorna har en egen inhägnad där de kan leka ifred utan att hamna i fötterna på de äldre barnen. Daghemmet är beläget mitt i naturen. Via en port i staketet kan barnen gå ut i skogen och t.ex. följa med årstidsväxlingarna. I skogen finns svampar, bär, käppar, kottar etc, som barnen kan undersöka och använda som lekmaterial. På gården finns två lekstugor och två sandlådor som barnen kan leka i. Två klätterställningar, en rutschbana och sex gungor ger möjlighet till motoriska övningar liksom också de träd som växer på gården. Den närbelägen skogen med sin omväxlande terräng ger barnen andra sorters möjligheter att öva sin motorik. Inomhus finns gott om utrymme att leka och röra på sig. Det finns skilda rum eller vrår för olika sorters lek. Utrymmena ger möjlighet att lätt dela barnen i mindre grupper. Åldersanpassade spel och leksaker är lättillgängliga för barnen. Barnen lär sig av varandra och med varandra. Trygga vuxna som är närvarande i barnets vardag reagerar på dess behov och känslor. 4

5 Språklig utveckling och språkets betydelse inom småbarnsfostran Vårt daghem är ett tvåspråkigt daghem. Båda heldagsgrupperna har en svenskspråkig majoritet. För tillfället har finskspråkiga barn ingen egen grupp eftersom de är så få. Varje barn fostras och lärs på sitt eget modersmål. Fördragsamheten för det andra språket ökar då båda språken utgör en del av barnets vardag. Barnen har också bekantat sig med teckenspråket via stödtecken. Att stödja språkutvecklingen är en del av vår dagliga verksamhet. Vi diskuterar dagligen med barnen om många vardagliga saker. Dagligen läses det sagor i alla grupper. Sånger, rim, ramsor, spel och olika lekar stöder också barnets språkutveckling. Allt detta görs ålders- och utvecklingsanpassat och på barnets modersmål. I ett litet daghem med små grupper får barnen mer individuell uppmärksamhet. Brister i språkutvecklingen och behov av extra övning är lättare att märka då växelverkan mellan barn och vårdare är intensiv. 5

6 Barnets sätt att fungera Barnets lek Genom leken lär sig barn många viktiga färdigheter. Gemensamma lekar utvecklar barnets sociala färdigheter. I vårt daghem har barn i olika åldrar möjlighet att leka med varandra både utomhus och under den tid då det inte är ledd verksamhet. Den fria leken, där fantasin får flöda, är lika viktig som den ledda. Det ges tid och rum till lek. Mångsidiga utrymmen och redskap samt den omkringliggande naturen inspirerar barnen till lek. Fysisk aktivitet Att klättra, springa och gunga är en del av barns dagliga fysiska aktivitet. Naturen och daghemmets gård erbjuder mångsidiga möjligheter till olika aktiviteter. Alla grupper har mulleverksamhet och går ibland på promenad. En gång i veckan samlas husets alla barn och fostrare för att sjunga och ha sånglekar tillsammans. 6

7 Skapande verksamhet Musik, bildkonst och hantverk är delar av barns skapande verksamhet. Kritor, färgpennor, tuscher och papper finns alltid tillhanda. För de äldre barnen är också saxarna alltid tillgängliga. På daghemmet bekantar vi oss med olika material och tekniker. Barn ges tid till skapande verksamhet och deras egen kreativitet uppmuntras. Fostrarna stöder även barnen att pröva på nya och utmanande färdigheter. Barnet utforskar I naturen finns det mycket som barn funderar på och undersöker. I mulleskogen använder barnen alla sina sinnen och hela sin kropp för att undersöka naturen. Fostraren och barnen undersöker och förundras tillsammans över fynd som hittas. Barnen uppmuntras till att undersöka och pröva på nya saker. 7

8 Fostringsgemenskap Föräldrarnas egna synsätt på fostran och deras önskemål utgör viktiga delar då barnets småfo planeras och förverkligas. Målet är att barnet skall ses och förstås. Grunden för en fungerande fostringsgemenskap läggs redan då barnet och barnets föräldrar bekantar sig med dagvårdsplatsen. Föräldrarna uppmanas att bekanta sig med daghemmets verksamhet i lugn och ro innan daghemsstarten. Under det första besöket och under inskolningsskedet läggs grunden för det fortsatta förhållandet. Inskolningsskedet ger också en bra möjlighet för föräldrarna att bekanta sig med hela personalen. Fostrarna försöker medvetet bygga upp en tillitsfull relation till föräldrarna för att växelverkan mellan daghem och hem ska fungera. I Mymlan är gruppen uppdelad så att de två fostrarna är egenvårdare för varsin grupp barn. Varje år och vid behov gås småfon igenom med föräldrarna. Fostringsrutiner och överenskomma mål skrivs upp. Ibland tas kontakt med daghemmets samarbetspartner som t.ex. med rådgivningen. Detta sker givetvis i samspråk med föräldrarna. För att föräldrar skall få kontakt med varandra och kunna bilda fostringsgemenskap ordnas t.ex. fars- och morsdagskaffe, föräldrakväll, vår- och julfest. 8

9 Inriktningar Barn lär sig hela tiden då de är i växelverkan med människor och miljö. I daghemmet är inlärningen inte ämnesindelad. Barnen vägleds i olika inriktningar så att de så småningom tillägnar sig sådana färdigheter som hjälper dem att lära sig beundra, förstå och uppleva omvärldens fenomen. När man väljer enskilda, konkreta inriktningar är det av avgörande betydelse vad barnen intresserar sig för, hurudana behov de har och vilka de lokala förhöllanderna är. I daghemmets dagliga verksamhet bekantar sig barnet med det matematiska och logiska tänkandet. Leksaker sorteras enligt färg, form och grupptillhörighet. Då det städas borde det hittas rätt låda för varje leksak. Under morgonsamlingen räknas det hur många barn som är på plats. Barnen funderar också ofta på vem som är äldst och vem som är yngst, vem som är längst, kortast osv. Då barnet tar mat åt sig måste det fundera om en mindre mängd mat räcker eller skall tallriken fyllas. Barn i Mymlan bekantar sig med olika former via sina formlådor. Äldre barn kan spela Colorama där man förutom form också måste tänka på att få den färg som tärningen visar. Under knytte- och skogsmullefärderna sorteras och mäts många saker. Som mått fungerar t.ex. barnets handled, fot eller en garnända. På gården börjar barnen bekanta sig med naturen. Daghemmet omges av en mångsidig natur som erbjuder många möjligheter till observation och förundran. Barnen bekantar sig också med naturen och dess fenomen genom årstidsväxlingar och väderlek. Via sagor och sånger blir också många saker som hänför sig till naturen bekanta och t.ex. namn på olika djur lärs in. 9

10 Inom den samhälleliga inriktningen bekantar barnen sig med olika yrken och serviceformer. T.ex. under 112-dagen är olika räddningstjänster aktuella. I sagor, rim, sånger och lekar uppmärksammas den historiska inriktningen. Många högtidsdagar firas enligt gamla traditioner. Förskolebarnen besöker årligen Mickos museum där de bekantar sig med gamla föremål. Den estetiska inriktningen styr barnet att märka och uppskatta skönhet, harmoni och rytm i världen omkring sig. Det ges tid och möjlighet till individuellt kreativt skapande. Spänning och glädje är viktiga delar inom den estetiska inriktningen. Etiken skapar en grund för växelverkan. Barnens vardag består av situationer och händelser som granskas utgående från rättvisa, jämlikhet och hur man förhållar sig till djur och natur. Barnen ser på de vuxna och lär sig av dem hur människor skall bemötas och hur meningsskiljaktigheter kan lösas. En god självkänsla ger förutsättningar för att möta andra människor med respekt. Under StegVisstunder en gång per vecka övar sig 4-5åringar i sociala färdigheter. Inom religions- och livsåskådningfostran uppmärksammas olika religioner och åskådningar. Andra religioner och åskådningar respekteras. På daghemmet uppmärksammas och firas den evangelisk-lutherska religionens största högtider. Pernå församlings barnarbetsledare besöker daghemmet en gång i månaden och berättar och åskådliggör flanellograf berättelser från barnens bibel.

11 Stöd för uppväxt och inlärning inom småbarnsfostran Ett barn kan behöva särskilt stöd för olika delområden i sin utveckling. Stödåtgärder ordnas i det daghem där barnet finns och inleds i ett så tidigt skede som möjligt. Inlärningsmiljön anpassas efter barnets behov. Den dagliga fostran planeras och genomförs på det sätt som bäst främjar barnets utveckling. Barnets grundläggande färdigheter tränas upp och barnets självkänsla stärks. Daghemmet har tillgång till en ambulerande specialbarnträdgårdslärares tjänster. Specialbarnträdgårdsläraren erbjuder dagvårdspersonalen handledning och konsultation för det dagliga arbetet och planeringen av det. Tillsammans med övriga samarbetsparter utreds behovet av stödåtgärder och hur åtgärderna kan genomföras. Vid behov gör dagvårdspersonalen upp en individuell plan för särskilt stöd (IP). Den bifogas till barnets egen plan för småbarnsfostran. Mångkulturell småbarnsfostran Småbarnsfostran stöder mångkulturella barn och deras familjer, som är ofta invandrare, att växa till medborgare med två kultur. För att stärka barnets identitet är det viktigt att barnets språk och kultur värdesätts. Det mångkulturella syns i daghemmet vardag i barnens lekar, sånger, seder och berättelser. Samtidigt fostras alla barn att respektera olikheter och kulturell mångfald. För tillfället finns det ingen barn med invandrarbakrund i Kuggom daghem. 11

12 Mångprofessionellt samarbete Kuggom daghems samarbetsparter inom småbarnfostran Haddom skola Pernå församling Specialbarnträdgårdslärarna Barnskydd, familjearbete Lovisa psykiatriska poliklinik, barn- och ungdomsmottagningen Barnrådgivning, psykolog, psykiatrisk sjukskötare för barn och ungdom, familjerådgivning, talterapeut, ergoterapeut, fysioterapeut Folkhälsan och Barnets Borg Kårkulla och Eteva 12

DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.VÄRDEGRUNDEN 1.2 VERKSAMHETS IDE 2. GENOMFÖRANDE AV SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 INLÄRNINGSMILJÖN 2.2 BARNET GLÄDS ÖVER ATT LÄRA SIG 2.3

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I HAKALAX DAGHEM

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I HAKALAX DAGHEM PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I HAKALAX DAGHEM 2012 2 Inledning Till dig som läser planen för småbarnsfostran i Hakalax daghem. I Karleby används en enhetlig blankett för varje barn, planen för småbarnsfostran,

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN i Pargas stad Bildningsnämnden har 31.8.2010 godkänt planen för småbarnsfostran i Väståbolands stad. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. VÄRDEGRUND... 4 3. UTVECKLING OCH

Läs mer

LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Lojo stad Utbildningsnämndens finska sektion 22.8.2007 22 2 INLEDNING Småbarnsfostran är växelverkan i barnets revir, där barnets egen verksamhet, kontakterna med gruppen

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 DAGHEMMET LILLBONDEN PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ENHETENS VERKSAMHETSIDE 2. BESKRIVNING AV ENHETENS INLÄRNINGSMILJÖ 3. FOSTRINGSGEMENSKAPEN 4. BARNETS

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt 1 Organisation Förskolan består av två avdelningar. Tallkotten har barn från 1 till 3 år och Grankotten har barn från 3 år upp till 5 år. Sex pedagoger och en kokerska arbetar på förskolan. Öppen tiderna

Läs mer