Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Ändring av sammanträdestid i maj för nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel Diarienummer: 12OLL4452 Handläggare: Marcus Olofsson Ärendebeskrivning Nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel ska bereda delårsrapporter från psykiatriförvaltningen respektive Habilitering och hjälpmedel till landstingsstyrelsen som sammanträder den 28 maj Med anledning av att förvaltningarnas delårsrapporter kommer att vara färdiga först den 15 maj 2013 och att nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel har sitt inplanerade sammanträde den 16 maj, föreslås att nämnden flyttar fram sitt möte. Ett förslag är att flytta mötet till den 24 maj så att nämndens ledamöter får tid och möjlighet att sätta sig in i redovisningarna. Förslag till beslut Nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar a t t flytta sammanträdet den 16 maj 2013 till den 24 maj Örebro Olle Bingerud Direktör Delges: Psykiatriförvaltningen Habilitering och hjälpmedel LK Ekonomi

11 FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN Nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel SAMMANTRÄDESDATUM Medborgarförslag angående rum för skapande och bildterapeut Diarienummer: 12OLL1908 Handläggare: Mikael Johansson Ärendebeskrivning Karin Greve har lämnat ett medborgarförslag angående rum för skapande och Bildterapeut. Underlag Yttrande över medborgarförslag angående rum för skapande och bildterapeut Förslag till beslut Nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta a t t medborgarförslaget inte föranleder någon åtgärd. Örebro Olle Bingerud Direktör Delges: Landstingsstyrelsen

12 1 (2) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 12OLL1908 Yttrande över medborgarförslag angående rum för skapande och Bildterapeut Karin Greve har lämnat ett medborgarförslag angående rum för skapande och Bildterapeut Karin menar att det inom, eller nära sjukhusområdet (USÖ) borde finnas en lokal för skapande verksamhet och en bildterapeut. Verksamhet skulle kunna vara fristående från kliniker och förvaltningar (ungefär som sjukhuskyrkan) och utgöra en resurs för såväl patienter, anhöriga och personal. Både individer och grupper skulle vara välkomna till verksamheten. Karin motiverar sedan förslaget med att vården har haft en fantastisk utveckling och blivit högspecialiserad, medicinskt tekniskt avancerad och standardiserad. Baksidan med denna utveckling är att det finns en risk att vi inte blir sedda som hela och unika människor i vården. Hälsa och välbefinnande är komplext, det är mer än bara en fråga om sjukdom och medicinska diagnoser. Bildterapi kan utgöra ett viktigt komplement till den medicinska vården och den skapande konsten kan i sig fungera läkande. Karin menar att bildterapi kan stärka människans copingförmåga vid svåra besked och krävande behandlingar. Den engagerar båda hjärnhalvor och främjar hälsa och lärande genom att utveckla och integrera kognitiva samt emotionella sensomotoriska processer. Bildterapi reducerar stress, ångest och smärta. Vidare menar Karin att den stärka självkänsla, identitet och känsla av mening och sammanhang Medborgarförslaget har överlämnats för yttrande till nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Nämnden får i anledning av medborgarförslaget anföra följande: Bildterapi är en metod där klienten använder konst eller bilder som ett sätt att uttrycka sig själv och reflektera i närvaro av en utbildad terapeut. Arbetet med bild antas underlätta kommunikationen med personen eftersom kontakten med terapeuten blir mindre intensiv. Bildterapi kan ges individuellt eller i grupp, och ges av utbildad terapeut i tillägg till sedvanlig behandling. Det finns en svårighet att tillsätta en tjänst som bildterapeut i landstinget eftersom det inte finns någon specifik legitimationsgrundad utbildning i bildterapi. Bildterapeuter arbetar med människor i alla åldrar inom både somatisk och psykiatrisk vård till exempel med psykoterapi, själavård, smärt och traumaterapi. I Örebro läns landsting används bildterapi främst inom psykiatrin, men till viss del även inom habiliteringen och onkologin.

13 2 (2) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 12OLL1908 Psykiatrin använder bildterapi som ett komplement till andra behandlingsinsatser och i habiliteringen används det ibland som komplement till de barn och ungdomar som går i musikbehandling hos musiktepapeut. Inom onkologin använder en kurator bildterapi som en del i sitt arbete. Bilder inom terapi med barn används ganska flitigt, både på habiliteringen och BUP, dock ej rent "bildterapeutiskt", utan som ett komplement till samtal. De vårdgivare som använder bildterapi i landstinget anser att den har sin plats i vården men att effekten av behandligen är svårbedömd. CAMTÖ, Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik i Örebro läns landsting har gjort en preliminär bedömning angående effekten av bildterapi. Deras utvärdering visar att trots att bildterapi är relativt vanligt förekommande i världen så är evidensläget osäkert då antalet randomiserade kontrollerade studier är lågt och ofta med få deltagare. De bedömer att den kliniska erfarenheten är större än den vetenskapliga och att det behövs nya välgjorda studier för att man ska kunna uttala sig om effekten för olika diagnosgrupper. Det finns alltså inte tillräckligt med evidens varken för att hävda att bildterapi kan utgöra ett viktigt komplement till olika behandlingar eller vara hälsofrämjande. Trots att det ännu inte finns ett övertygande vetenskapligt underlag som stödjer metoden ser nämnden positivt på att man fortsätter använda bildterapi som komplement. Örebro den 17 april För nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel MARTIN LIND Ordförande OLLE BINGERUD Direktör

14 I`~Tamn: Datum: ~Cari~ breve 12 0~4 1 ~ ~a~~ss: Sanågatan 1S hostadress: Medior arförsla ~ ~ Örebro läns landstin 7~2 17 trebro Bc~~ 1613 g ~ o ~ Tel: 701 I ~ OREBl~~ s ~~ 20'2 04 Epost: karin.greve~telia.com Medborgarförslag {kortfattat namn): Rum för skapande ich Bil~t~rapeut Motivering (Lämna en raser utförlig beskrivning av ditt förslag c~ch motivera varför det bör genomfäras}: Se bifogat dokument! Personuppgifterna behandlas enligt PuI1. Q Jag godkänner att förslaget med mina personuppgifter publiceras i protokoll och föredragningslistor på Landstingets hemsiåa. Jag godkänner inte ait förslaget med n~ina p~rsonuppgift~r publiceras i protokoll och föredragningslistor på landstingets hemsida. Namnunderskrift(er) ;~~ ~ ~... Namnförtydligande: Karin ~r~ve

15 ~~,:,.,. ~~ ~~~` ~,~ x ~, ~. ~. ~~~ ~~ ~,~G ~ ~YU ~ r p'~:, ~ ~ iy ~ S ~ ~.T'~ }S~ ski '~?may" å. ~,~~ M. AS} ~tp~ å`t7. E.. 1.? +~,, ~~ ` u "Yf` `t ~ F ~ + ~~i w w. ~ ~" ~ ~~ ~ S '~ It l ~ z~ 5~~~,1 r"a f~~, ~; `n ~ ~. ~~,~ ~` 1 ~ {~ C ~ y,. M ti,.,,~ ~ ~, r ~. ~QT 5 ~,. F r.,;. `. s`'. a z.. v ~ r ~, *~..x~y~ ~ ~ t~.. :.,,F,;., ~`~r ~ = 3... ~~.~7 "S' ~~~' r~ ~ e.. ~.....o ;~...:tet.,..,.~ "' t. ;. ~.... ~ vt ~. Y' f:. rt. ~~e~lb~r arförsla ~ ~ aft ~a~dstin et inrättar ett rim för ~l~a~ande och en tjänst sore Bildterapeut

16 Färs~.a~e Jag t" er rriig att det någonstans inom, eller närs., ~ju~husomr~.det ~US~j skulle Vinnas en lokal för skapande verksamhet och en bildterapeut. Denna lilla verksamhet skulle var fristående från ~Iiniker ach för~a~tningar (ungefär som sjul~husl~yrkan Danske). den skulle utgöra en resurs för såväl patienter sam anhäriga och personal. Såväl individuella kant~kkter som gruppverksamheter skulle kunna äga rum.. Bildterapeuten skulle även kunna besöka en patient p~. avdelningen då ~at~enten ~.r för s~~ dör ~.tt ko~n~n.a ti11 Iokal~~. Motivering Sjukvården äx idag högspecialiserad, medicinskt tekniskt avancerad och standardiserad. En fantastisk utveckling men med tillhörande risk att vi inte känner oss sedda som hela och unil~a männisl~~r i vården, att upplevelsen blir fra entering, s~littr~ng Bildterapi kan utgöra ett viktigt komplement ti11 den medicinska vården Hälsa och välbefinnande är korr~pl~~t, det år mer än bara en fråga Qm sjukdom. ach medicinska diagnoser Allt~ne~ ~~lägg ~~n~ner ~~. ~.tt ~ul~~l~a aktiviteter t~~si~, l~~nst, ~.~ater, dans} år hälsofränlj ande. I bildterapi förenas konst och psykologi Bildterapi kan stärka människans c~pingförmåga vid såra besked, krävande b~hand~ing~.r. (~vens~ studie firr~nns ~~ bröstcancerpatienterj Den skapande processen kan i sig fungera 1" ande Bildterapi engagerar bägge våxa hjärnhalvor och främjar hälsa ach lärande genom att ~tvec?~la ~~h irteg~era ~og~tiva, emotior~e~la och senso~notor~ska process~~ ~ildtera~i kars reducera stress, ångest, srr~~.r~. Det kams is sj älgkänsla och identitet, känsla av mening och sammanhang Art therapists ~nn~ utomlands ~ vården (~r~g~~.nd, ETSA) enen i vårt iar~d skulle +trebro läns landsung bli först!! ~ (i alla fall med en ~st~~nde tjå~st. P~. något enstaka håll finns bildterapeut i psykiatrisk verksamhet Läs mer i "Skaffande ach kroppsbaserade komp~em~ntära terapigir". Red Birgitta Englund, Umeå universitet. Utgiven av Studentlift 2004 och på Svenska Ril~s~örbund~t dör Bildter~.peuter 's hemsida; vvww.bildterapi.s~e trebro 12 ~4 1 S.~ Karin Greve... medborgare i Örbro län.. each anstä~id i a L L~

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering västra sjukvårdsregionen Foto: Rickard Eriksson Förord Denna delrapport 2013 är författad av utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 16 juni 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 15 16 juni 2009 Sammanträdets öppnande...

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson, musikterapeut fil. mag. och ordförande i SAM, Titti Fränkel,

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson, musikterapeut fil. mag. och ordförande i SAM, Titti Fränkel, i p a r e t k i s Mu ikterapeuter bedrivs av mus m so rm fo pi ra Konstnärlig te t SSR emikerförbunde anslutna till Akad 1 Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson,

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Inledning till Therese Sterners del av rapporten

Inledning till Therese Sterners del av rapporten Inledning till Therese Sterners del av rapporten Lars-Gunnar Lundh Klinisk erfarenhet ligger långt ner i evidenshierarkin. Men även om klinisk erfarenhet inte kan ligga till grund för några slutsatser

Läs mer

Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2005-2006

Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2005-2006 SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2005-2006 vald vid årsmötet 2005-10-05 Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare Vice kassör, hemsidan: Ledamot: Gunilla

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Beslut har våren 2010 tagits av nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner och i landstinget om att modellen

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Främja Hälsa. Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology?

Främja Hälsa. Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology? Främja Hälsa nr 3 2013 En tidning från nätverket Hälsofrämjande sjukvård TEMA: Den internationella HPH-konferensen i Göteborg Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology?

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

KLINISK FORSKNING FÖR VEM? Ett symposium för patientnytta, patientsäkerhet och en effektivare vård

KLINISK FORSKNING FÖR VEM? Ett symposium för patientnytta, patientsäkerhet och en effektivare vård KLINISK FORSKNING FÖR VEM? Ett symposium för patientnytta, patientsäkerhet och en effektivare vård KLINISK FORSKNING FÖR VEM? Ett symposium för patientnytta, patientsäkerhet och en effektivare vård Elva

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP 1 Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för modernt ledarskap Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 till Socialstyrelsen Hovås 21 februari 2013 2 Nationella Funktionen Sällsynta

Läs mer

Kartläggning över om och hur arbetsterapeuter använder rehabiliteringsplaner inom Örebro Läns Landsting.

Kartläggning över om och hur arbetsterapeuter använder rehabiliteringsplaner inom Örebro Läns Landsting. Kartläggning över om och hur arbetsterapeuter använder rehabiliteringsplaner inom Örebro Läns Landsting. A survey of whether and how occupational therapists use rehabilitation plans within Örebro County

Läs mer