Skapande skola , Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan"

Transkript

1 Skapande skola , Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun, med storslagen fjällnatur och stora skogsområden. Här bor ca invånare på en yta som är något större än hela Skånes län. Strömsunds kommun består av fem större orter: Strömsund (centralort), Backe, Gäddede, Hammerdal och Hoting. Från Strömsund är det ca 5, 5 mil till Backe, ca 14 mil till Gäddede, ca,5 mil till Hammerdal och ca 5 mil till Hoting. Det är ca 10 mil mellan Strömsund och Östersund. Detta ger en bild av att långa avstånd i en glesbygd försvårar för våra elever att ta del av kulturliv som en större stad kan åstadkomma, detta medför också stora ekonomiska kostnader. Förra läsåret var det första året som alla kommunala grundskolor i Strömsund kommun blev beviljade Skapande skola-bidraget. Skolorna i Hammerdal och Backe har tidigare ansökt enskilt, och fått bidrag till Skapande skola. Detta bidrag är mycket viktigt för att kommunens alla elever, flickor och pojkar, ska kunna få ett större utbud av kultur. Då Strömsunds kommun är en glesbygdskommun finns det heller inte så stort utbud av professionella kulturutövare, vilket gör att skolorna också måste anlita kulturutövare från övriga delar av Jämtland och Sverige. Strömsunds kommun är samiskt förvaltningsområde. Skolan har ett viktigt uppdrag att förvalta och sprida kunskap om den samiska kulturen. Skolorna i Strömsunds kommun består av: - 9 st grundskolor med förskoleklass årskurs 9, särskolan är inkluderad i respektive klasser. - 1 st fristående skola med förskola åk 6-1 st gymnasieskola. Elevantalet i kommunens grundskolor med förskoleklasser är 110 elever (inkl. fristående skolan, ej gymnasieskolan). Kopplingar till skolans styrdokument och andra skrivningar om kulturens roll i skolan LGR11: Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska var likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. (s.8) Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. (s. 10) Skolan ansvarar för att eleven efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud (s. 14).

2 Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel (s. 14.) Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen (s. 15). Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö (s.17) Strömsund kommuns kultur- och fritidsplan: Allmän kulturverksamhet Att ge kvinnor och män i kommunen möjlighet att ta del av kulturaktiviteter av hög kvalitet. Att stödja flickors och pojkars egna aktiviteter inom teater, musik, dans, bild, litteratur och annan konstnärlig verksamhet. Kulturevenemang för flickor och pojkar, kvinnor och män som anordnas i samverkan mellan olika aktörer lokalt och regionalt ska uppmuntras och ska också prioriteras. Utbudet av kulturevenemang ska präglas av mångfald, där ibland den samiska kulturen, och stimulera till kulturmöten över generations- och kulturgränser för flickor och pojkar, kvinnor och män. Bevara, levnadsgöra och öka intresset för kulturarvet och den lokala kulturen. (sid 10-11) Kulturskola Kulturskolan ska vara ett nav i kommunens musik och kulturliv. Eleverna har också möjlighet att utveckla sin förmåga till kreativt skapande och att de får ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud och kan utveckla och använda sina kunskaper och erfarenheter i så många uttrycksformer som möjligt som musik, dans, drama, bild och övrig skapande verksamhet. Det viktigaste målet är att glädjen och lusten ska stimuleras, så att de teoretiska ämnena i skolan känns lättare. (sid 12) Strömsund kommuns Biblioteksplan: Bibliotekslagen fastställer folkbibliotekens uppdrag och kärnverksamhet i samhället, nämligen: Främja läsning och litteratur Information Lärande Kulturell verksamhet Det finns ett klart samband mellan de olika uppdragen. Barns förmåga till läsupplevelser och läsförståelse är en förutsättning för framgångsrikt lärande. Läsförståelse och informationskompetens parad med tillgång till allsidig information skapar förutsättningar för ett aktivt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle. (s.2) FN:s barnkonvention: Artikel 1: Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer. Artikel 1: Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.

3 CEMR:s deklaration för jämställdhet Strömsunds kommun har antagit CEMR:s deklaration för jämställdhet med speciell betoning på : Artikel 6: Bekämpa stereotyper och förebygga stereotyper. Artikel 9: Genomföra jämställdhetsanalyser. Artikel 1: Säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar, har lika tillgång till utbildning och livslångt lärande samt att eliminera alla aspekter av stereotypa könsroller i alla former av utbildning Artikel 20: Garantera att kvinnor och män, flickor och pojkar, har lika tillgång till kulturella aktiviteter, rekreationsaktiviteter och sportaktiviteter samt de resurser och hjälpmedel som förbinds med alla dessa aktiviteter. Nulägesbeskrivning Läsåret är det första läsåret som samtliga kommunala grundskolor i Strömsunds kommun arbetat med Skapande skola. Vi har en arbetsgrupp bestående av lärarrepresentanter från alla skolenheter och kommunens kultursekreterare. Vi har regelbundet fysiska möten ca tre gånger/termin och mellan dessa möten har vi mailkontakt, där hela gruppen tar del av alla mail och annan information som rör Skapande skola. Vår utgångspunkt, när Skapande skola-bidraget beviljades, var att alla elever i en viss årskurs skulle delta på samma aktiviteter oavsett vilken skola i Strömsunds kommun eleverna gick på. Redan vid första aktiviteten, som skedde på Jamtli i Östersund, visade det sig att det blev för lång resa för eleverna i Gäddede att åka till Östersund, de skulle få en skoldag på ca 18 timmar och avstod därför från denna aktivitet. Att arbeta på detta sätt är inte hållbart, så vi har nu ändrat vårt arbetssätt på följande sätt; Varje skola är unik, arbetar på olika sätt och har olika förutsättningar på grund av t.ex. geografiskt läge. Nu bestämmer varje skola vilken aktivitet som skolan vill delta i och delger detta till vår kulturgrupp, som i sin tur tar upp det i sin skola. Här ser vi att vi kan hitta möjligheter för en hållbar utveckling som gynnar samarbetet mellan kommunens skolor och på så sätt ökar möjligheterna för att samtliga elever ska få ett bra kulturutbud. I Gäddede finns samarbete med gränskommunerna i Norge, vilket kommer att fortsätta. Med utgångspunkt från årets Skapande skola-verksamhet vill vi fortsätta att arbeta med aktiviteter på Jamtli i Östersund. Författarbesök och arbetet med läsning och det svenska språket vill vi särskilt trycka på då det ligger till grund för förståelsen inom skolans samtliga ämnen. Den samiska kulturen kommer vi att arbeta vidare med, då detta är viktigt för Strömsunds kommuns elever, flickor och pojkar. Strömsunds kommun har under läsåret infört avgiftsfri Kulturskola och en omorganisation pågår för att förutom musik kunna erbjuda fler konstuttryck såsom dans och bildkonst. Nuvarande kulturinsatser i skolorna I alla skolor i hela Strömsunds kommun görs många olika kulturinsatser, Skapande skolabidraget har gett möjligheter till ökat kulturutbud i skolorna. - Samarbete med Länskulturen i Jämtland län, Estrad Norr t.ex. konserter, teatrar - Teater och andra föreställningar av andra aktörer än ovan nämnda - Samarbete med regionalt Kulturforum i Jämtlands län - Luciafiranden, termins- och läsårsavslutningar - Samisk kultur i samarbete med Norge - Allsång hela skolan sjunger med elever som uppträder

4 - Jul och vårshower av och med elever - Samarbete med Kulturskolan blåsorkestrar, förberedande undervisning i åk 2 - Samarbete med Biblioteken - Besök på bondgårdar - Samarbete med lokala konstgrupper - elevkonstutställningar - Hemkunskapen i samarbete med utlandsfödda föräldrar och dess matkultur. - Filmteman - Elevframträdanden vid äldreboenden - Tolkar skönlitteratur, skriver egna sagor filmatiserar de. - Tredimensionella tittskåp klimatområden, ämnesövergripande bild/geografi - Vägskyltar med information om värdegrunden, ämnesövergripande bild/slöjd/biologi - Internkonserter/uppvisningar i klassrummen av kulturskolans musikelever - Påsk- och julvandring i kyrkan - Lärare uppträder för eleverna - Samarbete i musik mellan grundskolans åk 1 och gymnasieskolans Estetiska program åk. Så här vill vi långsiktigt stärka kulturens roll i lärandet och skolans samverkan med kulturlivet i Strömsunds kommun För att långsiktigt stärka kulturens roll i skolan vill vi sträva efter att integrera kulturen som en naturlig del i undervisningen och koppla den till skolans värdegrund. Det lärande och den utveckling som bevisligen sker inom de estetiska kunskapsfälten har ett egenvärde och bidrar till en helhetssyn på människan, samtidigt som det skapar ett fördjupat uttryck och ytterligare språk. Vi vill förstärka de demokratiska arbetsformerna tillsammans med eleverna. Vi bjuder in professionella kulturarbetare som ett komplement i skolans vardagsliv. Vi vill få elever att upptäcka kulturaktiviteter som de annars aldrig kommer att ta del av. Den samiska kulturen är viktig i Strömsunds kommun, vilken vi ytterligare kommer att arbeta med inom skolan. Förvaltningschefen och skolornas rektorer är positivt inställda till arbetet med Skapande skola, där de ser mervärdet för elevernas måluppfyllelse att arbeta med estetiska lärprocesser, vilket stärker det långsiktiga arbetet med Skapande skola, som i sin tur ger ringar på vattnet för kulturlivet i civilsamhället. Genom att vi har skapat en kommunövergripande kulturgrupp bestående av, skolpersonal och tjänstemän arbetar vi för att kulturen i skolan får en likvärdig ställning i hela kommunen. Kulturgruppen strävar efter att det ska ingå elevrepresentanter från grundskolans högre klasser. Vi vill bredda och utveckla den befintliga kulturverksamheten med hjälp av Kulturrådets bidrag till Skapande skola. Elevers medverkan och inflytande i arbetet Vi arbetar med att eleverna kommer att vara aktivt medverkande då det på klassrådens- och elevrådens dagordning kommer att finnas en fast punkt Skapande skola. Vi strävar mot att eleverna också kommer att få ett ökat ansvar ju högre upp i skolåldern de kommer. Vi har som mål att elevrepresentanter från grundskolans högre klasser ska medverka i den kommunövergripande kulturgruppens möten. Förvaltningschefen förankrar denna fråga med skolornas rektorer. Utvärdering Utvärdering sker efter varje tillfälle då arbetet med kultur har genomförts. Den kommunövergripande kulturgruppen gör vid sina träffar, ca tre gånger/termin regelbundna utvärderingar av Skapande skola-projekten. Vi arbetar med att eleverna, via klass- och elevråden, gör utvärderingar som därefter delges till de övriga skolorna i kommunen.

5 Statistik över antal elever i Strömsunds kommun. LÅ 201/2014 S:.a S:a Område/skola F-sk inkl fsk STRÖMSUND Vattudalsskolan STRÖMSUND 29 Hedenvindskolan STRÖMSUND 20 Bredgårdsskolan HAMMERDAL 18 Grevåkerskolan HOTING 10 Centralskolan Kyrktåsjö skola BACKE Fjällsjöskolan FROSTVIKEN 4 Frostviksskolan Jormvattnets skola Friskolan Bodum Särskolan: Är integrerad i alla kommunens grundskolor. Summa elever: 5 elever

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen Kultur i ögonhöjd Förskolan Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och som får uppleva konst och kultur med alla sina sinnen växer. Att detta blir

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer