Verksamhetsplan Uteförskolan Totte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2012 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen Lpfö

2 Vi arbetar för: att varje dag ska vara den bästa! Vår filosofi Upplägg av verksamheten och planering Varje dag ska vara den bästa vilket i praktiken innebär att alla i arbetslaget skall sträva efter att varje dag på förskolan blir lustfylld och inspirerande. Förskolan skall vara en plats som man glädjer sig att komma till. Utomhuspedagogik Vi arbetar utifrån den reviderade läroplanens alla delar och lyfter fram naturkunskap och utomhus pedagogik. Då vårt fokus ligger på naturkunskap och experiment gör att vi försöker se barnens lärande och fånga upp saker de gör och ge förslag på hur vi kan ta leken eller aktiviteten vidare. En stor del av vårt naturvetenskapliga arbetssätt handlar om att observera, sortera, klassificera, ställa hypoteser, undersöka, dra slutsatser och kommunicera. Vi serverar inte färdiga kunskaper utan är medforskare. Vi lär mycket genom det informella lärandet och låter intresset och nyfikenheten styra. För att hitta kunskap ställer vi: vad, hur och varför frågor. Det att vi arbetar med naturkunskap innebär inte vi har en total ämnesfokusering eller avancerade naturvetenskapliga experiment. Ett experiment kan vara att undersöka om rutschbanan går fortare om man kastar på mer snö. Det gäller att hitta glädjen i utforskandet, vi behöver inte kunna förklara allt. För oss är det innehållet i varje dag som är viktig. I vardagen använder vi oss oss av läroplanen och andra styrdokuments olika innehåll på ett naturligt sätt. Det är genom leken och vardagssituationerna som barnen får sitt språk, lär känna sig själva och sin omgivning. Stommen i vår vardag är våra rutiner som med sina klara och tydliga strukturer ger barnet trygghet som i sin tur ger glädje. Vi arbetar aktivt med att just i vardagen och i leken tydliggöra språket, sammanhanget och innehållet i det vi gör. Vi arbetar dagligen med språk- och matematiklekar. Hos oss kommer barnen att ta del av olika aktiviteter som: temaarbete, olika lekar, nya och traditionella, utflykter, rörelse/gymnastik, sång/sagostund, skapande verksamhet, teaterbesök och naturvetenskap. Det mesta av detta gör vi utomhus. 2

3 Uteförskola Vi är en uteförskola och vår verksamhet bedrivs till största del utomhus. Men att gå på uteförskola innebär inte att vi är ute hela tiden, utan sunt förnuft får råda. Vi leker, lär och skapar i naturen med det som finns i naturen. Vi lär oss om naturen och vår miljö genom att leka i den. Vi följer naturens växlingar på nära håll. Barn är forskare och genom sina upptäckter i naturen väcks nyfikenheten och de börjar ställa frågor som: Hur? och Varför? Hur kan trädet växa? och Varför sjunger fåglarna? Tillsammans tar vi reda på svaren på våra frågor. Naturen är en utmärkt utgångspunkt för naturvetenskapliga begrepp där olika händelser hänger ihop med varandra. Barnen går från gripa till begripa. Vi sover alltid ute, frukost och lunch äter vi nästan alltid inne, mellanmål äter vi ute när vädret tillåter. Utomhuspedagogiken är en process. En plats för lärande,ett sätt att lära och en mening med lärandet. Utomhuspedagogiken kopplar samman känsla och förnuft, anden och handen, teori och praktik, knopp och kropp. Källa; Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass / Anders Szczepanski. Naturvetenskap är en naturlig del av vår verksamhet Naturvetenskap förklarar vår omvärld. I förskolan utgår vi från barnets vardagsvärld i arbetet med naturvetenskap och skapar där med en naturlig förståelse. Detta gör vi genom att intressera och medvetandegöra barnen i att själva vilja undersöka, uppleva och upptäcka. Det leder så småningom till kunskaper hos barnen som hjälper dem att själva ställa en hypotes/fråga och testa den. Barn i förskolan är fyllda av nyfikenhet, de är kreativa och funderar kring naturfenomen och ställer frågor och söker svar på dessa. T.ex. - Vem ska vattna träden och blommorna när vi dör? Barn lär hela tiden och vi arbetar med tänket där rummet är tredje pedagogen (Loris Malaguzzi, Reggio Emilia). 3

4 Utdrag ur läroplanen för förskolan (Lpfö-98) I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld Man ska inte glömma att naturen är full med spännande saker och tillräckligt intressant i sig. Ofta räcker det att prata om och titta på det vi ser och upptäcker. Barn utforskar och undersöker hela tiden naturvetenskap i sin närmiljö. Vatten och luft är alltid intressant, terrarier med småkryp likaså och det är roligt att titta närmare och undersöka stenar och annat naturmateria. Det gäller att hitta intressanta och undersökningsbara material och givetvis fånga tillfällena! Reggio Emilia inspirerad det forskande barnet Vi inspireras av Reggio Emilia pedagogiken En bärande idé i Reggio Emilia pedagogiken är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Att barn har hundra språk är ett vedertaget förhållningssätt. Pedagogen (den vuxne) ska inte värdera eller påverka på vilket sätt barnet vill eller ska ha möjlighet till att uttrycka sig. Därför används lekmateriel som oftast inte är färdiga. Istället får barnet andra typer av material som öppnar möjligheten att vrida och vända på sin fantasi. Barnets lekfulla förundran tas till vara genom att pedagogen ser sig själv som medforskande i livets alla delar som är nya för barnet. Pedagogen bör helst inte ge färdiga svar på frågor utan istället finnas med som ett stöd för barnet när hon/han funderar på hur de kan lära sig förstå det de funderar på. Skapande, observation och dokumentation har stor betydelse i verksamheten. Barnet ses som rikt, kompetent och nyfiket. Den pedagogiska filosofin står också för: ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Loris Malaguzzi har sagt: "Jag tror att de ord som bäst sammanfattar vår verksamhet är utforskande och delaktighet." 4

5 bejakandet av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och en tro på att man genom att bekräfta barnens individualitet och rättigheter på sikt kan förändra världen i en allt mer demokratisk riktning. en pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring. Därför står inte Reggio Emilia för ett pedagogiskt program som man kan "ta över" eller kopiera. Man kan däremot som vi inspireras av grundtankarna och filosofin för att utveckla dem i sitt eget sammanhang, utifrån sina egna förutsättningar. Leken Leken utgör grunden för barns lärande och utveckling. Barn utvecklar sin lekförmåga genom lust till lek och lust till socialt samspel med andra. Det är i leken som barnen tränar sig på att avläsa sina kamraters känslor.den viktiga empatin! Leken är viktig för barn, den är rolig, språkligt och socialt utvecklande. Barn lär av barn (Vogotsky). Det jag som barn ser något annat barn göra i dag, kan jag prova att göra i morgon! Leken medvetandegör och utvecklar barnets förmågor och färdigheter Det är viktigt att: ge gott om tid för lek utan avbrott en lekinspirerande miljö både ute och inne engagerade vuxna som tillvara på tillfällen att ge barn kunskaper och upplevelser som inbjuder till lek vid behov att pedagogerna kan initiera en en viss ped.lek för att öva på ett specifikt område t.ex. matematiska begrepp eller liknande 5

6 Så här ser det ut hos oss Varje dag har vi utesamling i vår dunge, med våra 20 barn. Samlingen ska vara rolig och väcka barnens nyfikenhet och intresse. Varje samling startar vi med vår startsång, barnen vet då att det är dags för något roligt och spännande! Vi sjunger tillsammans, gör rörelselekar och ramsor och äter frukt. Att varje dag hälsa på varandra och se vem som är här idag och tillsammans prata en stund om dagen och vad vi ska göra ger oss lugn, bekräftelse och trygghet. Därefter delar vi upp barnen i två mindre grupper, efter ålder och mognad, för att tillgodose allas behov av utveckling och går iväg, varför sig, för att skapa, samtala och leka utifrån vårt tema. Även denna mindre grupp kan delas vid behov. Gymnastik, bad och utflykter in till Staffanstorp ingår också i vår agenda. Två ny inköpta Christianiacyklar ska invigas för små utflykter under mars-april. Femåringarna är två ggr/veckan ute med F-klassen på deras rast. Under mars-maj äter femåringarna med F-klassen en gång i veckan, och är en stund därefter inne hos dem. Vi arbetar för att stärka självkänslan genom lagom svåra utmaningar. Vi vill att barnet ska klara av saker själva och att de får mycket beröm för detta. Barnen ska ställas inför rimliga krav, så att barnen får känna succé. När barnen ofta får göra det de redan kan stärks deras självkänsla och de känner sig stolta. De ska även få utmaningar och möjlighet att undersöka och prova sig fram för att få nya erfarenheter detta ger bra självkänsla och självförtroende. Vi kopplar vårt pedagogiska arbete till målen i Läroplanen för förskolan Lpfö 98 Målet är att barnen ska uppleva, utforska och ha roligt hos oss. Att barnen ska vara nyfikna, kreativa och självständiga när de tar steget över till F-klassen. Att åstadkomma ett medvetet och konstruktivt föräldrasamarbete. Denna vår följer vi nu på nära håll och med spänning vårt bygge av en ny anpassad lokal och utemiljö som vi ska ta i anspråk i augusti

7 Veckans hållpunkter: Måndag: Tisdag: Onsdag Torsdag: Fredag: Utegymnastik, femåringarna tillsammans ute med F-klassen Temagrupper Temagrupper Temagrupper Bad och utflyktsdag, femåringarna tillsammans ute med F-klassen Tema : Vänskap en igelkott och en ekorre ska bygga en koja i skogen och allt fler och fler vänner i skogen vill vara med hur löser vi detta? Detta kopplar vi till: Läroplanen Lpfö Utveckling och lärande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den utvecklar sin förmåga att fungera enskilt i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv Vi har också bestämt att fokusera och dokumentera ett MATEMATISKT mål lite närmre: Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla sin förståelse för rum, form, läge, riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp Vi har BARNRÅD en gång i månaden som vi kopplar till Lpfö 2.3 Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation Målsättningen med vår verksamhet är att vi ska få: glada, trygga, nyfikna och forskande barn! 7

8 Dokumentation och återkoppling Personalen diskuterar, planerar och dokumenterar verksamheten under planeringstid och arbetsplatsträffar. Alla barn har en IUP. Minst två utvecklingssamtal hålls/ år/ barn. Ett till två föräldramöten anordnas varje år. Löpande planering och dokumentation finns att läsa i förskolans hall. Veckobrev/månadsbrev mailas hem till alla föräldrar. Den dagliga dialogen med föräldrarna är vår viktigaste kommunikation. Föräldrasamverkan Förskolan styrs av en styrelse som är väljs av medlemmarna på föreningens årsstämma. Förskolan har styrelsemöte ca. 10 ggr/år där förskolechefen är närvarande som adjungerad ledamot. Förskolans personal har det övergripandet pedagogiska ansvaret för verksamheten. Förskolan har tre olika arbetsgrupper, som består av barnens föräldrar, som personalen och föräldrarna kan anlita vid behov. Trädgårdsgrupp, vaktmästeri och trivselgrupp. Föräldrarna ordnar tillsammans fixardagar och olika återkommande aktiviteter för att försöka få alla föräldrar att lära känna varandra och att skapa en vi känsla. Förskolans medlemmar har inte arbetsplikt. 8

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Mall för pedagogisk dokumentation

Mall för pedagogisk dokumentation Mall för pedagogisk dokumentation Grupp: Alla barnen Tema/arbetsområde: Rymdnissarna Syfte och mål: Att göra barnen mer medvetna om deras egen påverkan i naturen. Att med hjälp av verktyg så som läsplattor

Läs mer

Pedagogers definition och syn på lek

Pedagogers definition och syn på lek Pedagogers definition och syn på lek En enkätstudie mellan pedagoger inom två pedagogiker Maria Svensson & Linda Torstenson Kurs. LAU370 Handledare: Staffan Stukát Examinator: Pia Williams Rapportnummer:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

GPP kring vardagliga situationer

GPP kring vardagliga situationer Humlan Humlan är en avdelning med totalt 15 barn i åldrarna 1-4 år, 6 flickor och 9 pojkar. 8 barn födda 2011 3 barn födda 2010 4 barn födda 2009 Arbetslaget består av 3 pedagoger: 2,55 tjänst Vi på Aleskogens

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer