Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun"

Transkript

1 Kulturskolan Anders Carlsson rektor Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två av EUs nyckelkompetenser, varav Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer är en. Utifrån detta har en definition formulerats för hur skolorna kan jobba med estetiska lärprocesser i förvaltningens verksamhetsplan: På en skola som använder sig av estetiska lärprocesser: Ges eleverna utrymme att prova på olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir en helhet. Uppmärksammas de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska och sociala aspekterna. Finns en positiv attityd till kreativitet och vilja att odla elevernas estetiska förmåga genom konstnärliga uttryck och deltagande i kulturlivet. Finns dans, rytmik, drama, musicerande och skapande i bild, text och form som inslag i skolans verksamhet. Den 23 juni 2010 antog barn- och utbildningsnämnden en kulturplan. I denna fastslås övergripande mål för kulturen i Falkenbergs skolor. Målen ska bland annat nås genom en kulturgaranti som omfattar teater-, dans-, musik- och filmföreställningar. Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver en verksamhet med skolbio, skolkonserter, teater- och dansföreställningar för elever i grundskolan. Skolbio erbjuds till och med gymnasiets sista årskurs. Målet är att alla elever i skolår F-9 ska få en musikföreställning, en dans- eller teaterföreställning och en skolbioföreställning per år. Kultur i Halland subventionerar våra dans-, teater- och musikföreställningar. Genom samarbetet med Kultur i Halland får vi tillgång till nationellt och internationellt verksamma kulturutövare. Fyra kulturpedagogerna är anställda i kommunen och de är länken mellan Kulturskolans frivilliga verksamhet och skolan. De gör det möjligt för alla elever att få prova på Kulturskolans ämnen. Dessutom är de inspiratörer för lärare och kan erbjuda eleverna alternativa sätt att nå kunskap. Kulturpedagogerna arbetar med elever i grundskolans år 1 och 2. Kulturpedagogerna består av en rytmik-, en drama-, en bild-, och en danspedagog. Deras arbete innebär att samtliga elever som slutar år 2 har haft undervisning en termin i rytmik, bild, dans och drama. Med hjälp av kulturpedagogerna ges klasslärarna en unik möjlighet att observera sina elever. Klasslärarna får nya insikter om eleverna och genom att gå tillbaka till eleven efter lektionen och ställa frågor kring vad som observerats leder fram till ett fördjupat 1

2 resonemang som får eleven att reflektera över sitt eget lärande. Det här är något unikt och något vi aldrig tidigare fått till oss i en utvärdering och det stärker oss i vår övertygelse att arbetet med estetiska lärprocesser är ytterligare en möjlighet för att elever med olika sätt att lära hittar sin lärstil. Barn- och utbildningsförvaltningen har även ett tätt samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen när det gäller Bibliotek i skolan-verksamheten, som finansieras av båda berörda förvaltningar. Bibliotek i skolan stödjer och främjar skolans utbildningsmål och är en pedagogisk resurs för elever, lärare och övriga i skolan. Stor vikt läggs vid att ge läslust samt utveckla elevers läsning av skönlitteratur och facklitteratur. Alla kommunens F-5-skolor har möjlighet att ta del av den service som Bibliotek i skolan erbjuder. För att uppnå de mål som finns i barn- och utbildningsförvaltningens kulturplan krävs ett tätt samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen personal och verksamheter. En arbetsgrupp Kultur i skolan med ledning och personal från de båda förvaltningarna träffas regelbundet för att arbeta med planering, genomförande och uppföljning inom såväl Skapande skola, som för att säkerställa att kulturgarantin hålls. Genom kulturgarantin får eleverna upplevelser som sedan kompletteras med mer aktivt skapande som möjliggörs genom Skapande skola. Kultur i skolan-gruppen har påbörjat ett arbete med att stärka kulturombudens (varje skola har ett eller flera kulturombud med uppgift att inspirera och informera kolleger på skolan om utbud, arbetssätt m.m.) uppdrag för att få ett bättre genomslag ute på skolorna. Kulturskolan har anställda kulturpedagoger som arbetar med elever i grundskolans år 1 och 2. Kulturpedagogerna består av en rytmik-, en drama-, en bild- och en danspedagog. Kulturpedagogernas arbete innebär att samtliga elever som slutar år 2 har haft undervisning en termin i rytmik, bild, dans och drama. På en av våra 6-9 skolor finns idag en teater- och musikprofil som innebär att eleverna jobbar med teater och musik under en eftermiddag i veckan. Detta integreras bland annat i svenska och engelska. Genom de medel Falkenbergs kommun tidigare beviljats har samarbetet mellan barn- och utbildningsförvaltningen och Falkenbergs museum utvecklats. I de projekt som drivs inom ramarna för Skapande skola har museets pedagogiska verksamhet vidgats. Museipedagoger med nya kompetenser har deltagit i projekten och museet har i ännu högre utsträckning kunnat vara en resurs för skolorna i hela kommunen. 2. Arbete för att långsiktigt stärka kulturens roll i skolan Under ett flertal år har Falkenbergs kommun arbetat med att stärka kulturens roll i lärandet i år F-9 genom Skapande skola. Dels för att elever ska möta kulturella uttryck i alla årskurser genom grundskolan, dels för att bredda de kulturella uttryck de möter. Vi ska fortsätta att arbeta för att föreställningarna blir ett naturligt inslag i skolan med förberedelse och efterarbete, något som också förs fram i kulturplanen. Att de teater-, musik-, bio- och dansföreställningar som skolan väljer att köpa in blir en del i deras tema- och projektarbeten. Vid våra val av föreställningar har vi redan idag ett jämställdhetsperspektiv. Vi har arbetat utifrån en triangel där Pedagoger Kulturombud Kulturutbud samarbetar för att arbetet med kultur i skolan inte enbart ska bli en tillfällig insats, utan något som genomsyrar skolans arbete. Kultur i skolan-gruppen fungerar som en garanti för att arbetet ska fungera och utvecklas. Just nu ligger fokus på ett utvecklingsområde som framkommit genom kultur i skolan-gruppens arbete att förenkla informationshanteringen. Information och 2

3 kommunikation av kultur ut mot skolorna måste förbättras. Under året har information lagts ut både externt och internt och ett nytt intranät, som bättre kommer att svara upp mot behovet, är på väg att installeras i kommunen. Även arbetet med att stärka skolornas kulturombud är ett led i att kommunikation och information ska nå ända ut i organisationen. På samma sätt förenklas dialogen kring innehåll och utformning av vårt Skapande skola-arbete. Ansökan för läsåret 2014/15 avser verksamheter inom följande kulturområden: Film Vi planerar att samarbeta med Filmcentrum och arbetet kommer att kretsa kring globala utmaningar som fattigdom, resursfördelning och miljö. Att ge eleverna kunskap och verktyg för att skapa egna filmer utifrån dessa teman, gör att vi kan närma oss svåra och kanske skrämmande frågor på ett lustfyllt och kreativt sätt. Dans Falkenbergs kommun har ett regionalt uppdrag när det gäller dans Rum för Dans. Det gäller främst dansföreställningar och residens. Inom Skapande skola vill vi att eleverna själva skall medverka. Under läsåret har vi gett elever i Falkenberg möjlighet att ha workshop med koreografen Erik Kaiels världsberömda dansare. Under kommande läsår vill vi fortsätta att ta till vara de nationella och internationella dansare som besöker Halland genom Rum för Dans. Foto Med dagens teknik och genom sociala medier har fotograferandet blivit en naturlig del av barns och ungas vardag. Tanken är att de ska få undersöka tekniken, men även sin stad och sig själva. Genom foto kommer vi arbeta med frågor kring identitet. Inledande kontakter har tagits med professionella fotografer. Konst/bild/form I samverkan med Konst i Halland och deras satsning Konstexpressen kommer vi låta eleverna arbeta med regionala konstnärer utifrån några teman som kommit fram i dialog med kulturombuden ute på skolorna. Exempel på teman är hållbar utveckling och värdegrundsfrågor. Litteratur Det nuvarande samarbetet mellan folkbibliotek och skolbibliotek för att stimulera läslust och språkmedvetenhet, vill vi fortsätta att prioritera. Detta sker bland annat genom att bjuda in författare till att arbeta tillsammans med eleverna. Barnen förbereder sig genom att läsa och diskutera böcker av de aktuella författarna. Författarna bjuds in i samverkan med Författarcentrum Väst utifrån önskemål från elever och pedagoger. Museer/kulturarv Under 2013 påbörjade Falkenbergs museum ett arbete med en ny utställning om Falkenberg. I anslutning till detta kommer vi att arbeta med eleverna kring vad det innebär att vara falkenbergare. Med utgångspunkt i elevernas tankar kring sin stad och deras eget förhållande till den plockar vi fram historier om olika tiders falkenbergare. Allt från sachsiska krigsfångar och utvandrade pigor till de greker och jugoslaver som kom till staden på 60-talet. Kanske gör vi också ett nedslag bland de tattare som Nils Holgerson stötte på i Halland, men som idag inte finns med i boken med hans namn. Vi diskuterar stadens ständiga förändring, frågor kring identitet och mångkultur och problematiserar vad kulturarv egentligen är. 3

4 Design/konsthantverk Falkenbergs museum har ett regionalt uppdrag inom form och design. Vi tänker arbeta vidare med några formgivare i museets nätverk. Inspirerade av Design-Lab Skärholmen och Makerrörelsen kommer vi arbeta med att ta fram en eller flera platser för skapande. Platser som också blir rum där drömmar får näring och kan lyfta, men sedan landa i ett verkligt skapande att göra på riktigt. Vi har inlett en dialog med Design-Lab Skärholmen kring någon form av metodöverföring. Musik och rörelse Med projektet Kom kompis! vill vi genom sång och rörelse ge elever och pedagoger verktyg för att närma sig temat kompisskap. Med lustfylld musik tar vi upp frågor som hur man kan vara en bra kompis, att det kan vara svårt att säga förlåt, ledsamt att vara ensam och att vi får det roligare och blir starkare tillsammans under samma himmel och samma sol. Teater/drama I samtal med kulturombuden har framkommit att det finns en efterfrågan på kreativa, konstnärliga projekt med koppling till NO-ämnen. I samarbete med Lajvverkstaden planerar vi att genomföra projektet Mysteriet på vetenskapliga akademin. Genom lajv, levande rollspel, får elever och pedagoger under en heldag lösa en spännande deckargåta med mängder av naturvetenskapliga experiment. Musik/mångkultur I samarbete med föreningen Kulturverket planerar vi ett projekt med musiker som har utländsk bakgrund. Tack vare Kulturverkets nätverk får vi tillgång till musiker med spetskompetens som verkar vid sidan av mer etablerade genrer och strukturer. Genom att eleverna får lära känna musik och musiker från andra kulturer, närmar vi oss frågor om integration och mångkultur. Övrigt En av våra högstadieskolor, som har en scenmediaprofil, kommer att arbeta med frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter. Detta gestaltas genom film, drama, musikal, dans och musik. För detta arbete anlitas lokala/regionala kulturinstitutioner, kulturentreprenörer och frilansande kulturutövare. 3. Samverkansformer med kulturlivets parter Vi fortsätter arbetet med att förbättra vårt samarbete mellan skolan och kulturlivet för att lära av varandra. Erfarenhetsmässigt vet vi att olika bakgrund och syn på kultur mellan skola och kultur och fritid har varit ett hinder för att nå goda resultat. En kontinuerlig dialog med Kultur i Hallands utveklare inom kulturområdena förs. De står som garanter för kvalitet och de förenklar även kontakterna med kulturutövarna. Vi arbetar med att förenkla för pedagoger och utövare genom att erbjuda dem möjligheter att träffas och planera aktiviteterna med eleverna gemensamt. Till våra träffar med kulturombuden bjuds även olika representanter för kulturlivet in. Med studieförbunden och kulturföreningar i Falkenberg har vi redan påbörjat ett tätt arbete. Genom att bjuda in lokala konstnärer att arbeta i skolan skapar vi möjligheter till ett erfarenhetsutbyte mellan de olika kulturerna som finns inom skola och kulturliv. 4

5 I Falkenberg samarbetar vi med: Kultur- och fritidsförvaltningen Falkenbergs museum Falkenbergs bibliotek Teater Albatros Lokalt, nationellt och internationellt verksamma kulturutövare Hallands bildningsförbund Rum för Dans Teater Halland Hembygdskonsulenten Kulturverket Kultur i Halland med utvecklare för dans, teater, musik, slöjd, konst, film, kulturarv och fria kulturlivet Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har ett etablerat samarbete kring både kulturutbud och eget skapande. Bland annat görs denna handlingsplan och ansökan om bidrag för Skapande skola gemensamt av de två förvaltningarna. Kulturen i lärandet och i skolan ska fortsätta vara en väl fungerande arbetsform som blir en obligatorisk del för Falkenbergs barn och ungdomar. 4. Elevernas deltagande i arbetet I likhet med den nationella utvärderingen av Skapande skola visar kommunens egen analys att ett utvecklingsområde är att öka delaktigheten på skolorna, både elevernas och lärarnas. Kultur i skolan-gruppen har provat på att hålla dialogcafé kring vad man vill göra inom ramen för Skapande skola. Arbetssättet har fungerat mycket bra och metoden kommer att fortsätta användas och utökas att gälla även elever. Kultur i skolan-gruppen kommer under året arbeta för ett ökat elevinflytande och pröva olika metoder. Med hjälp av stödmaterial kring vad som gäller för Skapande skola kommer elevråden, via rektorerna, att göras mer delaktiga. För de äldre eleverna i åk 6-9, där alla har en egen dator, kommer en Facebookgrupp att startas för kommunikation kring projekt inom Skapande skola. På en skola i kommunen kommer ett demokrati- och inflytandeprojekt att startas inom ramen för Skapande skola. Utifrån detta projekt ska lärdom dras kring hur eleverna kan och vill ha ökat inflytande i sin undervisning, i synnerhet utifrån ett kulturellt perspektiv. 5. Utvärdering Genom olika sätt att utvärdera vill vi dels kunna mäta/värdera hur väl vi lyckas integrera kulturella och konstnärliga uttryck i grundskolan, dels öka elevernas möjlighet till eget skapande. I de flesta av insatserna som görs med medel från Skapande skola ligger en kontinuerlig dialog och utvärdering med i projektet. Vid möten stämmer man av med deltagande pedagoger, som i sin tur stämmer av med sina elever. Målsättningen är att detta sker med enkla medel i direkt anslutning till aktiviteterna. 5

6 Andra utvärderingsmetoder som kommer att användas i olika sammanhang är enkäter, fokusgrupp (på utvald skola med större aktivitet) och dialogcafé. Minst två gånger per läsår har vi träffar med kulturombuden. Förutom att träffarna är tillfällen för fortbildning och inspiration, arbetas även med utvärdering av genomförda aktiviteter samt innehåll i kommande utbud. I några av de aktiviteter som genomförs ligger både elevdeltagande och utvärdering med som delar av arbetsprocessen. Deltagandet kan röra sig om att eleverna får välja bland olika tekniker eller material för sitt skapande. Medan utvärderingarna innebär att man i slutet av projektet skriver ner vad som varit positivt och negativt. Möjligheten att få en bra arbetscykel kring delaktighet och utvärdering förenklas i de aktiviter som erbjuds under flera år. Där har utvärderingarna tydligt lett till anpassningar och justeringar av innehåll baserade på kommentarer och tankar från både elever och pedagoger. Målsättningen är att uppnå en väl fungerande cykel där planeringen är genomsyrad av delaktighet och dialog delvis baserad på föregående läsårs utvärderingar. Vi vill förbättra vårt arbete med att ta hand om de tankar som kommer in från elever och pedagoger i samband med utvärderingarna. Kultur i skolan-gruppen kommer att avsätta tid för att göra en mer samlad bedömning av vad som kommit fram i materialet och ha detta som utgångspunkt i dialog med kulturombud/pedagoger och elevråd/elever kring kommande läsårs Skapande skola-satsningar. 6

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen Kultur i ögonhöjd Förskolan Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och som får uppleva konst och kultur med alla sina sinnen växer. Att detta blir

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Kultur i ögonhöjd Fritiden. Kulturförvaltningen

Kultur i ögonhöjd Fritiden. Kulturförvaltningen Kultur i ögonhöjd Fritiden Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och som får uppleva konst och kultur med alla sina sinnen växer. Att detta blir verklighet

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

Författarbesök, boktävlingar, föreläsningar

Författarbesök, boktävlingar, föreläsningar Författarbesök, boktävlingar, föreläsningar En inblick i Stockholms stads läs- och språksatsning med fokus på årskurs 5 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad 2011 Produktion: Utbildningsförvaltningens

Läs mer