Långsiktigt uppdrag till Röda Sten Konsthall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Långsiktigt uppdrag till Röda Sten Konsthall 2015-2017"

Transkript

1 1 (13) Långsiktigt uppdrag till Röda Sten Konsthall Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet Regionens Hus Göteborg: Rosenlundsplatsen Vänersborg

2 2 (13) Förutsättningar Kulturen är en viktig del av Västra Götalandsregionens framtidsvision Det goda livet. I denna slås fast att Västra Götaland ska vara en ledande kulturregion. Det kräver ett genomtänkt förhållningssätt till hur kulturen ska utvecklas såväl kvalitativt som kvantitativt och hur den kan bidra till utbyggnaden av ett hållbart samhälle. Två strategier ligger till grund för detta arbete. Kulturstrategin En mötesplats i världen ser kulturen i fem dimensioner. Av dessa fem väger värdena av ett öppet demokratiskt samhälle och konstnärlig kvalitet tyngst. Ett öppet demokratiskt samhälle betonar kulturpolitikens uppgift att kulturen ska komma alla till del genom ett brett, jämlikt och aktivt deltagande. Konstnärlig kvalitet understryker att kulturen också ska utvecklas utifrån sina egna konstnärliga utmaningar och visioner. Kulturstrategin lyfter fram fem strategiska områden för investeringar i framtidens kulturliv. Verksamheter som får kulturnämndens stöd ska kunna visa på att de utvecklar sin roll inom områdena; vidgat deltagande, utveckla kapaciteter, gynna nyskapande, nyttja tekniken och öka internationaliseringen. I Västra Götaland 2020 en strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland ingår kulturen i en övergripande plan för hållbar tillväxt. Förutom att samtliga verksamheter ska ta miljöhänsyn i sitt arbete lyfts kulturen särskilt fram inom kapitlet En region som syns och engagerar. Där beskrivs den som en motor i en bred samhällsutveckling med stor betydelse för social hållbarhet. Kulturen ska bidra till att stärka demokratin och utveckla det sociala kapitalet. Kulturen har också en viktig roll att spela för att Västra Götaland ska utvecklas som En ledande kunskapsregion och som En region för alla. Västra Götalandsregionen utvecklar kulturen bland annat genom särskilda uppdrag. De verksamheter som får 3-åriga uppdrag på lång eller kort sikt kan ses som en del av Västra Götalands infrastruktur för kultur. Det innebär ett särskilt ansvar att agera långsiktigt i enlighet med kulturstrategin och strategin för hållbar tillväxt VG2020. För att få fullt genomslag ska uppdraget aktivt samspela med verksamhetens egen strategiska utvecklingsplan så att dessa stärker och stödjer varandra. Följande uppdrag bygger därför både på Västra Götalands strategier för kultur och hållbar tillväxt men också på verksamhetens egen strategi för framtiden, dess roll i den regionala utvecklingen och dess kvalitetsmål. Regionfullmäktige sätter för varje budgetår upp särskilda mål för kulturnämnden. Dessa mål kommer att tas hänsyn till i samband med att uppdragstagarens genomförandeplan för året diskuteras. Dessutom gäller särskilt de riktlinjer och policys (se bilagor) som kulturnämnden har beslutat om.

3 3 (13) 1. Verksamhet 1.1 Verksamhetsbeskrivning Röda Sten Konsthall (RSK) är en konsthall för samtida konst och kultur. Verksamheten bedrivs i ett nedlagt pannhus under Älvsborgsbron i Göteborg. I husets fyra våningar visas utställningar och program året runt. RSK erbjuder verksamhet för barn, unga och vuxna och utformar ett varierande program av workshops, seminarier, visningar och föreläsningar för olika målgrupper. RSK är en arena för nyskapande och gränslösa experiment inom konstområdet och ett forum för kontinuerlig diskussion kring frågor om konst, kultur och samhälle. Röda Sten Konsthall ska också vara en arena med bred samhällsförankring över nationsgränser, där lokal, regional och internationell samtidskonst kan mötas (ur föreningens stadgar). Basverksamhetens kärna består av att producera, visa och förmedla samtidskonstutställningar av och med konstnärer med internationell räckvidd. Huvudmannaskapet för Göteborgs Internationella konstbiennal (GIBCA) innebär att RSK producerar en biennal som vartannat år presenterar nationellt och internationellt uppmärksammad samtidskonst. Ungdomsverksamheten Ung & Skapande riktar sig till unga mellan 12 och 26 år med intresse för konst bland annat genom att konstpedagoger arbetar tillsammans med socionomer inom Göteborgs stad. RSK samverkar också med Göteborgs kulturförvaltning kring skollektionsprogram som innebär att drygt hundra skolklasser årligen erbjuds lektioner, visningar och workshops. Genom ett strategiskt arbete har dessa tre verksamhetsgrenar utvecklats och utgör idag en helhet. För att engagera människor så att de blir mer delaktiga i verksamheten driver RSK också en volontärverksamhet. RSK förvaltar fastigheten och hyr ut till restaurang Röda Sten som bedriver lunch-, café- och klubbverksamhet. Under 2013 hade konsthallen drygt besökare varav ca var under 26 år. Restaurang Röda Sten hade cirka mat- och klubbgäster. 1.2 Organisation RSK drivs av den ideella föreningen Röda Sten Kulturförening och är organiserad med en löpande basverksamhet och de två stora projektverksamheterna Göteborgs Internationella konstbiennal (GIBCA) och ungdomsverksamheten Ung & Skapande. Mindre projekt tillkommer årligen så som exempelvis GIBCA Extended. Verksamheten har nio tillsvidareanställda varav en är konstnärlig ledare enkom för GIBCA (100 procent) och en är anställd för Ung & Skapande (50 procent). Basverksamheten har sju tillsvidareanställda som delar på cirka fem heltidstjänster. Utöver detta finns projektanställda som delar på strax över en heltidstjänst. Sammanfattningsvis omfattar verksamheten cirka nio årsverken år Under biennalens utförandeår ökas andelen med cirka tre årsverken med en topp under installationsveckorna.

4 4 (13) Röda Sten Kulturförening hade år 2013 drygt 600 medlemmar. Det finns även en livaktig volontärverksamhet som i dagsläget inkluderar över 200 personer. Dessa utgörs av både medlemmar och icke-medlemmar. Åldersspridningen är stor från tonåringar till seniorer. Den absoluta majoriteten är kvinnor. 1.3 Ekonomi Prognos intäkter 2014 Belopp (tkr) 23% 20% 19% 36% 2% VGR KUN VGR residens 100 Göteborgs stad Statens Kulturråd Övrigt Summa VGR KUN VGR residens Göteborgs stad Statens Kulturråd Övrigt Prognos kostnader % 13% 8% 57% 19% Belopp (tkr) Personal Fastighet 967 Administration mm 440 Produktion 670 Utställningsersättning 160 Summa Personal Fastighet Administration mm Produktion Utställningsersättning

5 5 (13) Intäkter GIBCA 2013 (tkr) Entréer och övriga intäkter 171 Samarbeten och vidarefakturerade kostnader Övriga bidrag Bidrag EU Bidrag Kulturrådet Bidrag Göteborgs stad VGR KUN Gibca Extended 350 Bidrag VGR KUN Kostnader GIBCA 2013 (tkr) GIBCA Extended 354 Venedig Marknadsföring/ kommunikation Utställningsproduktion Administration 167 Personal Verksamhetens utvecklingsstrategi RSK presenterar årligen en omfattande konstverksamhet som verkar både på en internationell och en lokal arena. Internationella konstnärskap presenteras för lokala besökare men attraherar samtidigt internationella gäster. I och med denna inriktning blir RSK en unik nationell utställningsplats. RSKs produktion av utställningar utgörs av samtidskonst i olika former som t ex bildkonst, arkitektur och även performativa uttryck. Tre övergripande områden är utmärkande för utställningsverksamheten: Egen produktion av platsspecifika utställningar med internationellt verksamma konstnärer Produktion av mindre projekt och evenemang Samarbete med gästande kultur- och konstorganisationer

6 6 (13) För att RSK ska vara ledande inom sitt område prioriteras det konstpedagogiska och förmedlande arbetet genom aktivt utforskande av nya metoder och genom personalens deltagande i andra konstinstitutioners arbete. I mötet med besökarna är nyckelorden dialog, delaktighet och upplevelse strategiska. Besökarna ska genom programverksamhet och utställningar få möjlighet till såväl kritiska samtal som eget skapande och därmed ökad förståelse för samtida konstnärsprocesser. Platsutveckling För att ta till vara verksamheten och platsens potential att utgöra ett starkt centrum för samtidskonst i Göteborg och Västra Götaland kan en rad insatser göras. För några år sedan rustades området under Älvsborgsbron upp och är idag välbesökt för rekreation och evenemang. Verksamheten håller idag på att växa ur byggnaden och anpassningar behöver göras. Främst en tillbyggnad av verkstäder för skapande aktiviteter för unga, skolklasser och andra intresserade samt ett scenutrymme som kompletterar restaurangdelen vars uteservering vindskyddas. Slutligen finns en vision om en tillbyggnad på husets tak; ett rum för scenframträdanden, konferenser och konstupplevelser med utsikt över Göteborgs hamninlopp. 1.5 Verksamhetens regionala roll En ledande kunskapsregion Verksamheten på Röda Sten Konsthall bidrar till innovation och utveckling inom det konstnärliga området genom sitt flexibla, experimenterande och öppna arbetssätt i förhållande till såväl utställningsproduktion som konstpedagogiskt arbete. Genom att erbjuda konstnärer att göra storskaliga och platsspecifika installationer och nyproduktioner medverkar RSK till att göra Västra Götaland attraktivt. Programverksamheten anknyter till utställningar och konstnärlig produktion. Genom att sammanföra olika kunskapsområden och kompetenser i samtal utifrån konsten bidrar RSK till kunskapsutveckling och ett breddat förhållningssätt till samhället. Den intellektuella och experimentella miljön är attraktiv för besökare men även inspirerande för professionella från olika discipliner på universitet och folkhögskolor. På detta vis blir RSK en arena för samtal långt utanför det konstnärliga området. En region för alla Genom öppenhet och ett inkluderande tilltal välkomnar RSK besökare och konstintresserade till alla aktiviteter, program och utställningar. RSK utvidgar även möjligheterna till deltagande genom ett aktivt och omfattande volontärprogram vilket kontinuerligt lockar nya människor att göra frivilliginsatser i verksamheten. Verksamheten Ung & Skapande har nått både nationellt och internationellt intresse för sina metoder att arbeta med unga år. Arbetssättet bygger på att konstpedagogerna lyssnar in och utgår från de ungas intressen och idéer. En självklar utgångspunkt är de pågående utställningarna som ofta använder olika material och uttryck. Genom att arbeta långsiktigt med att inkludera barn och unga i verksamheten har RSK som mål att de ska känna att de har tillträde och äger RSK.

7 7 (13) RSK ska ha låga trösklar till konsten och detta avser såväl fysisk tillgänglighet som att använda ett tilltal som är naturligt för mottagaren. En region som syns och engagerar Sedan några år har RSK noterat en spännande och märkbar förändring av intresset för såväl konsthallsverksamheten som området Röda Sten och Klippan. RSK är ett självklart mål för utländska resereportage och ligger i topp i diverse resehandböcker över vad man inte ska missa vid sitt Göteborgsbesök. Många av invånarna i Västra Götaland och Göteborg uppfattar RSK och området som en plats som gör regionen intressant. Den präglas av en ruffig charm med kulturhistoriska byggnader från en industriell tid. Många besökare lokala som internationella lockas av det oslipade och storskaliga läget under bron. 1.6 Verksamhetens kvalitetsmål RSK planerar kommande treårsperiod att höja ambitionsnivån för utställningar, program och pedagogik. Kvalitet, omvärldsanalys och delaktighet är begrepp som kommer att vara vägledande. De tre begreppen kommer att genomsyra alla led av verksamheten. Kvalitet RSK kommer att undersöka vad kvalitet innebär i förhållande till organisering, produktionsvillkor och till de utställningar och konstnärskap som presenteras. Kvalitet kan betyda att erbjuda rimliga villkor till konstnärer och andra medverkande men också att stå för en förbehållslös frihet för konstnärligt utforskande och idéer. Det kan också innebära ett djupare och engagerat bakomliggande arbete för att presentera publik verksamhet. Omvärldsanalys RSK ingår i det ekosystem som är konstvärlden och är också en viktig del av samhällets demokratiska och offentliga rum. Organisationen behöver i sin utåtriktade verksamhet relatera till såväl en samtida konstdiskurs som en bredare samhällelig social, politisk och allmänmänsklig diskussion. RSK ska genom sin utställningsverksamhet visa prov på såväl konstnärlig relevans som förmåga att tolka samtiden och omvandla kunskapen till intressanta utställningar och program. Delaktighet Idag finns i samhället rättmätiga krav på att människor ska erbjudas att vara delaktiga i verksamhet som produceras med offentliga medel. Den ska representera och ha relevans för olika grupper av människor. Frågor finns som; vem är representerad på konstinstitutionerna, vems röster och berättelse får höras? RSK vill genom sin verksamhet vara en del av denna diskussion.

8 8 (13) 1.7 Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter uppdragstagare Namn Mia Christersdotter Norman Funktion Verksamhetschef Telefon E-post Postadress Röda Sten 1, GÖTEBORG Kontaktuppgifter Kultursekretariatet Handläggarens namn Ylva Gustafsson Telefon E-post Verksamheten ansvarar för att meddela kultursekretariatet genom om förändringar av kontaktpersoner och/eller kontaktuppgifter. Kultursekretariatet meddelar om förändring av handläggare sker.

9 9 (13) 2. Uppdrag Mål 1 Röda Sten Konsthall visar internationella konstnärskap i basverksamheten och i Göteborgs Internationella konstbiennal. Kulturstrategiska områden ur kulturstrategin En mötesplats i världen Gynna nyskapande, Öka internationaliseringen Tillväxtstrategiska områden ur VG2020 En ledande kunskapsregion (1.2.5); En region som syns och engagerar (4.1.1, 4.1.2, 4.2.1) Indikatorer Antal utställningar Redovisa internationella samarbetsproduktioner Redovisa utfallet av konstbiennalen 2015 och 2017 Redovisa tillämpning av MU-avtalet Mål 2 Röda Sten Konsthall har utvecklat sin verksamhet till att nå och angå en bred publik som stimuleras till lärande och eget skapande. Kulturstrategiska områden ur kulturstrategin En mötesplats i världen Vidgat deltagande Tillväxtstrategiska områden ur VG2020 En region för alla (2.1.1, 2.1.4); En region som syns och engagerar (4.1.1, 4.1.2, 4.2.2) Indikatorer Antal besökare årligen Redovisa vilka strategier som tillämpas för att nå olika målgrupper för utställningar och program Redovisa särskilda insatser för barn och unga Redovisa samarbeten med civilsamhället Mål 3 Röda Sten Konsthall bidrar till innovation och konstartsutveckling. Kulturstrategiska områden ur kulturstrategin En mötesplats i världen Gynna nyskapande

10 10 (13) Tillväxtstrategiska områden ur VG2020 En ledande kunskapsregion (1.2.5); En region som syns och engagerar (4.1.1) Indikatorer Redovisa utvecklingen av produktionerna/utställningarna Redovisa nätverksarbetet

11 11 (13) 3. Genomförandeplan, uppföljning och rapportering Regionfullmäktiges mål för kommande budgetår meddelas 30 juni året innan. Instruktioner för rapportering kommer att sändas till respektive verksamhet i god tid innan deadline samt ligga tillgänglig på kultursekretariatets hemsida. År 2015 Senast 9 januari Redovisning av regionfullmäktiges indikatorer. Slutrapportering av uppdraget för perioden Genomförandeplan för Senast 1 mars För de verksamheter som ingår i samverkansmodellen: Kvalitativ redovisning i en skriftlig rapport. Kvantitativ redovisning genom rapportering av verksamhetens statistik i Kulturdatabasen. År 2016 Senast 9 januari Redovisning av regionfullmäktiges indikatorer. Rapport för 2015 Genomförandeplan för 2016 Preliminär prognos för måluppfyllelse 2017 Senast 1 mars För de verksamheter som ingår i samverkansmodellen: Kvalitativ redovisning i en skriftlig rapport. Kvantitativ redovisning genom rapportering av verksamhetens statistik i Kulturdatabasen.

12 12 (13) År 2017 Senast 9 januari Redovisning av regionfullmäktiges indikatorer. Rapport för 2016 Genomförandeplan för 2017 Prognos för måluppfyllelse för hela uppdragsperioden Senast 1 mars För de verksamheter som ingår i samverkansmodellen: Kvalitativ redovisning i en skriftlig rapport med svar. Kvantitativ redovisning genom rapportering av verksamhetens statistik i Kulturdatabasen. År 2018 Senast 1 mars Slutrapportering av uppdraget för perioden Bilagor Kulturstrategin En mötesplats i världen Ladda ner Kulturstrategin En mötesplats i världen Västra Götaland 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Ladda ner Västra Götaland 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (rup) Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen Ladda ner Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Vidgat deltagande Ladda ner Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Vidgat deltagande Kulturnämndens riktlinjer Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst Ladda ner kulturnämndens riktlinjer Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst

13 13 (13) Regionfullmäktiges kriterier för måluppfyllelse Ladda ner Regionfullmäktiges kriterier för måluppfyllelse

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014

Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 1(2) KALLELSE Kultursekretariatet Referens Datum Staffan Rydén/Charlotte Gerd 2014-03-10 Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 Tid: 17.30 ca 21.30 19:30-20:30 Medborgardialog/frågestund

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

KONSTEN OCH PUBLIKEN

KONSTEN OCH PUBLIKEN KONSTEN OCH PUBLIKEN Regionalt konstpedagogiskt forum 2007: Konsten och publiken Välkommen till en dokumentation av seminariet Konsten och publiken på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn den 19 november

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt VOpU tyo\a-ofyafy Uppsala R "KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2013-0581 Kulturnämnden Uppdrag att utreda behov och förutsättningar för att skapa

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer