Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012"

Transkript

1 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan

2 2Budget 2010

3 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart går skattepengarna 7 Så här får kommunen sina pengar... 7 och 100 kronor i skatt till kommunen användes så här 7 Ekonomisk översikt 8 Ekonomisk översikt 8 Övergripande visioner och mål 8 God ekonomisk hushållning 8 Inriktningsmål kopplat till vision 8 Ekonomisk strategi 9 Ekonomikontorets redogörelse 9 Kommunens ekonomi 10 Ekonomisk analys 10 Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag 11 Känslighetsanalys 11 Fem år i sammandrag 11 Driftsbudget 17 Revision 17 Verksamhetsbeskrivning 17 Kommunstyrelsen 18 Inriktningsmål samt effektmål 19 Verksamhetsbeskrivning 20 Verksamhetsförändringar 20 Tekniska nämnden, skattefinansierad 22 Inriktningsmål samt effektmål 23 Verksamhetsbeskrivning 23 Verksamhetsförändringar 23 Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad 24 Inriktningsmål samt effektmål 25 Verksamhetsbeskrivning 25 Verksamhetsförändringar 25 Fritidsnämnden 26 Inriktningsmål samt effektmål 26 Verksamhetsbeskrivning 28 Verksamhetsförändringar 28 Innehållsförteckning Kulturnämnden 29 Inriktningsmål samt effektmål 29 Verksamhetsbeskrivning 31 Verksamhetsförändringar 31 Barn- och utbildningsnämnden 32 Barn- och utbildningsnämndens mål 33 Verksamhetsbeskrivning 33 Verksamhetsförändringar på nationell nivå 33 Verksamhetsförändringar i BUN:s sektor 34 Trygghetsplaner 34 Budgetarbetet/ekonomi 35 Skriftliga omdömen 35 Skol- och barnomsorgspeng i Höörs kommun 35 Sätoftaskolan 35 Skolskjutsarna i kommunen 36 Förskole- och lärarlyftet 36 Vuxenutbildningen 36 Kommunens gymnasiekostnader 36 Socialnämnden 37 Inriktningsmål samt effektmål 38 Styrkort för Social sektor år Verksamhetsbeskrivning 46 Verksamhetsförändringar 46 Miljö- och byggnadsnämnden 48 Inriktningsmål samt effektmål 48 Verksamhetsbeskrivning 49 Verksamhetsförändringar 50 Investeringsbudget 52 Investeringar 52 Kommunstyrelsen 53 Kommentarer 54 Tekniska nämnden, skattefinansierad 56 Kommentarer 56 Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad 57 Kommentarer elförsörjning 57 Kommentarer VA-verksamhet 58 Fritidsnämnden 59 Kommentarer 59 Barn- och utbildningsnämnden 60 Kommentarer 61 Socialnämnden 63 Kommentarer 63 Innehållsförteckning 3

4 4Budget 2010 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Inför 2010 Planeringen för de kommande åren sker i nära samråd med Skåne Sydväst, den del av de 4 hörnen som Höör tillhör. Samarbetet berör bostadsbyggande, kollektivtrafik och infrastruktur. Beräkningarna grundar sig på en folkuppräkning med 10 % fram till I Höör räknar vi då med en befolkning kring invånare. I frågor som rör IT, Räddningstjänst och Personalredovisning samarbetar vi redan med vår nära granne, Hörby kommun och det samarbetet kommer att fördjupas ytterligare. Vi har även del i tillkomsten av ett EU-kontor som är delas av kommunerna i Skåne Nordost. Vi kommer också att delta i ett nära samarbete med Lunds Kommun för planeringen i närområdet kring bostäder och kommunal service för den kommande etableringen av den stora ESS-anläggningen i Lund. Lågkonjunkturen har inneburit en försämrad utveckling av kommunens skatteintäkter och tvingat fram en stram budget. De försämrade ekonomiska förutsättningarna har dock mildrats av extra statsbidrag, konjunkturbidrag, till kommunerna. Dessa uppgår för Höörs del till ca 19 mnkr. Vår bedömning är att konjunkturläget är relativt kortvarigt, därför har inga stora varsel lagts om uppsägningar. Sannolikt är det klokare att försöka behålla kompetent personal, eftersom vi vet att vi har ett stort rekryteringsbehov av nya medarbetare bara om några år. De stora pensionsavgångarna innebär att hundratals nya medarbetare skall rekryteras under en kort tidsperiod. Trots lågkonjunkturen har vi avsatt medel för att bygga ut kommunens infrastruktur. Detta är strategiskt viktigt eftersom detta är en förutsättning för en fortsatt utveckling med positiv befolkningstillväxt. Vi satsar på en offensiv utbyggnad av gång- och cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder i form av utbyggnad av Nya Sätoftavägen under året. Vi har också avsikten att genomföra Nya Torgs förändring i samband med att stationsområdet byggs om i samarbete med Banverket och Region Skåne.

5 I detta sammanhang är det värt att nämna att planeringen nu startar för det nyinköpta Bygglandområdet. Det är ett nyckelprojekt för att skapa en framtida sammanhängande centrumstruktur för tätorten tillsammans med just Nya Torg och bangårdsområdet. Miljöinvestering för Ringsjön står på programmet liksom naturreservat Stenskogen. Arbetet med planfrågor kommer att intensifieras. Det gäller framförallt aktualisering av ÖP, översiktsplanen, centrumplanen i Höörs tätort, Ringsjöbandet samt planer för bostäder och verksamhet i våra mindre orter. En fortsatt satsning utbyggnad av Höör Väster och projektering av verksamhetsområde Nord är också viktiga inslag i utvecklingen under planperioden. Slutligen vill jag nämna att vi arbetar idogt med att få till stånd ett tågstopp i Tjörnarp. Arbetet sker i samverkansgruppen Pågatåg Nordost, där Region Skåne och Banverket ingår. Dessutom arbetar vi intensivt för stambanans upprustning i nätverket Stambanan.com. Året 2010 kommer att innebära idogt arbete med nya satsningar för Höörs framtid! Pehr-Ove Pehrson Kommunstyrelsens ordförande Inledning 5

6 6Budget 2010 Organisationsöversikt, inkl bolag Höörs kommun Kommunfullmäktige 41 ledamöter Kommunstyrelse 13 Barn- och utbildningsnämnd 9 Socialnämnd 9 Miljö- och byggnadsnämnd 9 Fritidsnämnd 7 Kulturnämnd 7 Teknisk nämnd 7 Valnämnd 7 MERAB 22,5% HFAB 100% HIBAB 100% HBAB 100% Revision 5 Kommunförvaltning: Kommunledningskansli (KLK) Räddningstjänst Barn- och utbildningssektor Social sektor Miljö- och byggmyndighet Fritid och kultur Teknisk sektor

7 Vart går skattepengarna? Så här får kommunen sina pengar Reavinster och finansiella intäkter 1% Statsbidrag och utjämning 17% Inledning Avgifter och ersättningar 18% 64% Skatter och 100 kronor i skatt till kommunen användes så här 36:81 kronor till för- och grundskoleverksamhet 32:50 kronor till hälsa, vård och omsorg 11:72 kronor till gymnasieverksamhet 8:34 kronor till kommunövergripande verksamhet 3:81 kronor till teknisk verksamhet 2:81 kronor till fritidsverksamhet 1:88 kronor till kulturverksamhet, inkl musikskola och bibliotek 1:64 kronor till räddningstjänst 0:49 kronor till miljö- och hälsoskyddsverksamhet 7

8 8Budget 2010 Övergripande visioner och mål Visionen för Höörs kommun beskriver den önskvärda situationen år Den skall vara en övergripande, långsiktig målbild och inspirationskälla som är gemensam för samtliga verksamheter i Höörs kommun. Visionen skall också vara ett ramverk för inriktningsmålen och vara en utgångspunkt för nämndernas budgetarbete. Så här beskriver vi Höör år 2015: Höör är Skånes bästa boendekommun: - unika naturkvaliteter, en levande landsbygd och ett friluftsliv av högsta klass - en trygg och omväxlande miljö att växa upp och åldras i - en storstadsnära kommun som attraherar och ger människor och företag spännande utvecklingsmöjligheter. För att kunna styra kommunen i den riktning som anges i visionen skall kommunfullmäktige dela ut uppdrag till nämnderna i form av inriktningsmål. Dessa mål är också av övergripande karaktär, men nedbrutna till respektive nämnds verksamhetsområde. Ett inriktningsmål skall vara direkt kopplat till visionens genomförande och visa på det som skall prioriteras högst av de olika nämnderna de närmaste åren. Kommunallagen kräver också att varje kommun skall utarbeta mål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall kunna följas upp av Kommunfullmäktige, revision m.fl. Detta möjliggörs genom den målstyrningsmodell som antogs av Kf i april För att konkretisera genomförandet och göra det mätbart utarbetas ett eller flera effektmål till varje inriktningsmål. God ekonomisk hushållning Av de inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställt är följande mål av särskild vikt för begreppet god ekonomisk hushållning i Höörs kommun; Samtliga tre finansiella mål. Dricksvattnet i Höörs kommun skall vara rikligt, prisvärt och friskt utan tillsatser av klor eller andra liknande ämnen. En ökad andel elever skall få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet. Människor skall, om de så önskar, kunna bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt, med de stödinsatser detta kräver. Kommunen skall byggas ut på ett planerat sätt. Det skall i kommunens samtliga tätorter finnas tillgång till exploateringsbar mark för bostads- och verksamhetsändamål, förberedd för byggnation genom stadsplanering. Ekonomisk översikt Inriktningsmål kopplat till vision Tekniska nämnden: Dricksvattnet i Höörs kommun skall vara rikligt, prisvärt och friskt, utan tillsatser av klor eller andra liknande ämnen. Vattenmiljön i Ringsjön skall förbättras, bl a genom att allmänna avloppsanläggningar byggs ut kontinuerligt och blir tillgängliga inom flertalet områden med tätbebyggelse. Trafiksäkerheten i Höörs kommun skall ökas genom att farliga vägkorsningar åtgärdas, genom en ombyggnad av riksväg 23, ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät, bra ridvägar samt gator med väl underhållna beläggningar och genomförd tillgänglighet för funktionshindrade. Miljö- och byggnadsnämnden: Byggnadskulturen i Höörs kommun skall kännetecknas av en spännande blandning av välbevarade kulturella miljöer och modern, estetiskt tilltalande arkitektur. Miljö- och byggnadsnämnden skall ha ett förebyggande tillsynsarbete för att uppfylla de statliga miljökvalitetsmålen, vilket bidrar till att kommuninnevånarna upplever miljön i Höörs kommun som trygg och attraktiv. Barn- och utbildningsnämnden: En ökad andel elever skall få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet. Skolan skall involvera det lokala näringslivet i skolans arbete. Kommunens skolor och förskolor skall utveckla egna profilområden för att ge invånarna attraktiva valmöjligheter. FN.s barnkonvention skall vara vägledande för nämndens verksamhet. Valfrihet inom förskolan skall öka enligt riksdagens beslut om etableringsfrihet. Fritidsnämnden: Projekten Reservatsbildning i Stenskogen, Höör och Frostavallen/Dagstorp Centrum för friluftsliv skall utvecklas för friluftsändamål med beaktande av projektens slutrapport. Kommunens idrotts-, bad- och friluftsanläggningar skall bibehållas i gott skick samt ägas, drivas och skötas i nära samverkan med föreningar och näringsliv. Folkhälsoperspektivet skall vara en grund för nämndens verksamhet. Kulturnämnden: Nämnden skall främja barn- och ungdomskultur. Nämnden skall stödja dokumentation av kulturella och historiska miljöer. Nämnden skall stimulera till ett rikt kulturliv för invånarna.

9 Socialnämnden: Saklig och tydlig information beträffande individens respektive kommunens ansvar i omsorgsfrågor samt ett förebyggande arbetssätt skall ge den enskilde trygghet och möjlighet att ta ett ökat eget ansvar för sin situation. Medborgardialog och samverkan med andra aktörer inom vård och omsorg skall vara vägledande för socialtjänsten. Människor skall, om de så önskar, kunna bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt, med de stödinsatser detta kräver. FN:s barnkonvention skall vara vägledande för nämndens verksamhet. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att den samlade kommunala verksamheten utvecklas i riktning mot kommunens vision och inriktningsmål. Kommunstyrelsen skall svara för att Höörs kommun förmedlar en öppen och enhetlig bild av sin verksamhet gentemot media och sina invånare. En offensiv informations- och marknadsföringsverksamhet som omfattar hela kommunen, skall utvecklas under planeringsperioden. Personalpolitiken skall utvecklas i syfte att stärka Höörs kommuns bild av en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Formerna för inflytande och delaktighet i den kommunala verksamheten skall utvecklas. I Höörs kommun har alla rätt till en trygg och säker miljö. Brand- och olycksriskerna skall fortlöpande minskas. Kommunen skall byggas ut på ett planerat sätt. Det skall i kommunens samtliga tätorter finnas tillgång till exploateringsbar mark för bostads- och verksamhetsändamål, förberedd för byggnation genom stadsplanering. Naturvården skall ha en framskjuten roll i samhällsplaneringen Ekonomisk strategi Avsikten med kommunens ekonomistyrning är att uppnå balans mellan en acceptabel ekonomisk situation och ett bra verksamhetsresultat, dvs vad som faktiskt åstadkommits för pengarna. De finansiella målen skall enligt kommunallagen kompletteras med verksamhetsmål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Denna balans definieras som god ekonomisk hushållning för Höörs kommun. Vid fastställande av ekonomisk strategi är det viktigt att även ta hänsyn till kända framtida förändringar som påverkar kommunens finansiella situation. Ekonomisk översikt För att minimera de negativa effekterna för kommande skattebetalargeneration finns det ambitioner att bygga upp ett förvaltat kapital som skall bidra till att finansiera kostnadsökningen. Kommunen har under 2009 försålt sina verksamhetsfastigheter till det egna helägda bolaget Höörs Fastighets AB. I samband med försäljningen möjliggjordes att medel avsätts till pensionsförvaltning. Denna förvaltning beräknas få till följd att pensionskostnadsökningarna delvis kan mötas av avkastade medel samt dispositioner ur pensionskapitalet. Härigenom kan negativa effekter minimeras i form av neddragningar i verksamheterna eller skattehöjningar. En resultatnivå som motsvarar 1 % av skatt och statsbidrag kan nu anses tillräcklig. Eftersom budgetprocessen tar sin början i att fastställa kommunens finansiella förutsättningar är de finansiella målen grundläggande för budget- och planeringsprocessen. Nedan följer kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål för planperioden; årets resultat skall utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlighet att amortera på låneskuld och säkra pensionsskuld. Nyinvesteringar skall i första hand finansieras med skattemedel. Kommunens låneskuld får maximalt uppgå till 20 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Inkomster från försäljning av anläggningstillgångar skall användas till återbetalning av lån, reinvesteringar alternativt avsättningar till pensionsåtagandet. Balanskrav Förutom ovanstående strategiska mål för kommunens ekonomi har kommunen att ta hänsyn till kommunallagen som föranstal tar att kommunen skall ha en god ekono misk hushållning. I förarbeten till lagstiftningen anges att ett kriterium för god ekonomisk hushållning är att kommunens förmögenhet inte får minska. Den kommunala förmögenheten är specificerad till kommunens eget kapital. Gällande lagstiftning specificerar ytterli gare kra ven på god ekonomisk hushållning genom att ange minimikrav på ekonomisk balans i den kommunala ekonomin. Mini mikraven på ekonomisk balans är att kommunens resultat 3 skall vara positivt. Resultat 3 motsvarar förändringen av kommunens eget kapital, det vill säga re sultat efter av skrivningar, pensionskostna der och extra ordinära poster. Balanskravet gäller från och med år Ekonomikontorets redogörelse Ekonomisk översikt Höörs kommun har under flera år diskuterat hur de stegrande kostnaderna för pensioner skall finansieras. Samhällsekonomi Den internationella lågkonjunkturen bedöms av regeringen bli djup och utdragen. Först vid årsskiftet 2009/2010 väntas situationen i den finansiella sektorn normaliseras. I kombination med en expansiv penningpolitik och finanspolitiska stimulanser bidrar detta till att tillväxten i världsekonomin 9

10 10Budget 2010 successivt tilltar enligt regeringen. Aktiviteten i den svenska ekonomin avtog under 2008 och BNP föll kraftigt i slutet av året i samband med att finanskrisen blev allt värre och den internationella efterfrågan minskade. BNP beräknas fortsätta att falla under Även omvärldsefterfrågan fortsätter att falla 2009 och ökar endast svagt Sverige missgynnas i dagsläget av att en stor andel av den svenska exporten består av insats- och investeringsvaror. Enligt regeringen väntas efterfrågan på dessa varor fortsätta falla i samband med att den internationella investeringskonjunkturen dämpas ytterligare. Den totala exporten förväntas minska betydligt i år för att sedan öka svagt under Även om inkomsterna för de som arbetar väntas öka i år försvagas arbetsmarknaden snabbt. Hushållen oroas av konjunkturutvecklingen och väljer därför att öka sitt sparande. Regeringen räknar med att hushållens konsumtion minskar betydligt i år för att sedan öka svagt 2010 när osäkerheten på de finansiella marknaderna klingar av och bostadsmarknaden stabiliseras. Regeringen räknar med att sysselsättningen faller kraftigt 2009 och 2010 för att därefter stabiliseras. Detta är den främsta orsaken till att antalet arbetade timmar väntas falla kraftigt. Kommunens ekonomi Det balanserade resultatet 2008 blev blev minus 7,4 mnkr. Detta resultat skall vara återställt senast 2011 och är inarbetat i planeringsförutsättningarna. Som en följd av en kraftigt vikande konjunktur och relativt stora budgetöverskridanden visar månadsuppföljningarna 2009 på ett negativt resultat om ca 20 mnkr i den löpande verksamheten. Realisationsvinster om 149 mnkr hänförliga till försäljning av verksamhetsfastigheter resulterar dock i ett stort samlat överskott, prognostiserat till knappt 129 mnkr års budgetramar innebär att verksamheterna kompenseras för löneökningar med endast 0,5 %. Någon inflationskompensation utgår inte. Dessutom regleras resursfördelningen utifrån demografiska förändringar. Stora omfördelningar är framförallt kopplade till Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Relativt sett så minskar kostnaderna inom gymnasieverksamheten men ökar något inom grundskola och barnomsorg. För att klara det lagreglerade balanskravet har planerad skattesänkning år 2010 skjutits fram till efter planperioden och det har dessutom varit nödvändigt att ålägga nämnderna ett besparingsbeting i form av mycket begränsade kompensationer för kostnadsökningar. Även i ett längre tidsperspektiv påverkar den demografiska utvecklingen förutsättningarna för den kommunala ekonomin och verksamheternas innehåll och omfattning. För att klara av att bedriva verksamheterna med en god kvalitetsnivå måste genomgripande förändringar genomföras. Kommunen Ekonomisk översikt har inlett en strukturerad omprövningsprocess med syfte att anpassa och kostnadseffektivisera de kommunala verksamheterna. Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har slutfört denna process och övriga nämnder skall vara klara med sina genomgångar senast Budgetramarna har på grund av rådande konjunkturläge inte fullt ut anpassats till kommunens eko nomiska strategi. Den löpande verksamheten genererar en utveckling av det egna kapitalet enligt nedan med Kommunstyrelsens förslag till budget: 2010: 0,4 Mnkr 2011: 7,8 Mnkr 2012: 13,1 Mnkr Kommunens försäljning av verksamhetsfastigheter till det helägda fastighetsbolaget HFAB har inneburit att kommunens likviditet har stärkts under 2009 och att ytterligare avsättningar till kommunens pensionsförvaltning har genomförts. Ekonomisk analys Avstämning ekonomisk strategi Det övergripande strategiska målet för kommunen är att kommunens eget ka pital inte får minska. Som tidigare nämnts regleras detta numera i kom munallagen. Nedan redovisas föränd ringen av eget kapital mellan 2008 och Noteras bör att förändringen 2009 inkluderar realisationsvinster om 149 mnkr. Eget kapital Mnkr , , Eget kapital , Ett riktmärke för nettokostnadernas andel av skatteintäkterna är 96 %. Denna nivå är härledd ur kommunens målsättning för egenfinansiering av investeringar. Utvecklingen av detta mått redovisas som följer: 0,4 7,8

11 Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag Mnkr , Nettokostnadernas andel 101, , Kommunens likviditet har under några år fallit ner mot en hanterbar miniminivå. Från och med 2009 ökar likviditeten kraftigt. Orsaken är frigjorda medel då kommunens verksamhetsfastigheter säljs till det egna helägda fastighetsbolaget. Likviditeten beräknas uppgå till drygt 90 mnkr budgetåret Finansnettot bedöms bli positivt under planperioden. Ett positivt fi nansnetto genererar resurser till den lö pande kommunala verksamheten. Investeringsnivån, inom den skattefinansierade verksamheten, ligger i snitt på 46 mil joner kronor per år under planpe rio den. Ekonomisk översikt 96, , Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger hur stor andel av våra totala tillgångar som vi själv äger, det vill säga eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna. För 2010 beräknas solidi teten till 80 %. Soliditeten är också ett uttryck för den finansiella styrkan i kommunen. Om soliditeten minskar är detta ett tecken på att kostnadsnivån är för hög. Under planperioden ligger soliditetsnivån fast på nivån 80 %. Känslighetsanalys Fem år i sammandrag En kommun påverkas av händelser i omvärlden som ofta kan vara svåra att påverka. Det kan till exempel vara en konjunktursvängning eller förändrade lagar och förordningar. Ett sätt att tydliggöra hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation är upprättandet av en känslighetsanalys. I sammanställningen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Bland annat framgår det att varje procents löneökning innebär en kostnadsökning med 3,7 mnkr. Händelse/förändring Kostnad/intäkt (mnkr) Löneförändring med 1 % + - 3,7 Ränteförändring med 1 % + - 0,2 Likviditetsförändring med 10 mnkr + - 0,3 Upplåning 10 mnkr + - 0,4 Socialbidragsförändring med 1 % + - 0,2 Generella statsbidrag med 1 % + - 1,3 Bruttokostnader med 1 % + - 7,4 Förändrad utdebitering med 1 kr ,0 Ekonomisk översikt Soliditet 1) Likvida medel, mnkr 4,4 154,4 90,1 32,5 32,0 Skuldsättningsgrad, % Nettokostnader o finansnetto i förhållande till skatteintäkter o statsbidrag, % (2) 97,8 101,1 97,4 96,3 95,6 Resultat inkl. e.o poster, mnkr -10,2-20,3 0,4 7,8 13,1 Tillgångar, mnkr 573,5 638,4 638,7 646,1 660,0 Tillgångar/invånare, kr Låneskuld, mnkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Låneskuld/invånare, kr Eget kapital, mnkr 380,7 509,4 509,8 517,6 530,7 Eget kapital/invånare, kr Investeringar, mnkr 69,0 52,2 83,4 70,9 44,9 Utdebitering, kr % 20:58 20:58 20:58 20:58 20:58 Antal invånare den 31 dec ) Soliditeten definieras som Eget kapital i förhållande till totalt kapital. 2) Avskrivningar inkluderas ej. 11

12 12Budget 2010 Resultatbudget, mnkr Ekonomisk översikt Bokslut Budget Budget VP 1 VP Verksamhetens intäkter 132,4 121,3 122,5 124,4 126,2 Verksamhetens kostnader -714,6-738,2-740,8-738,8-754,7 Avskrivningar -23,3-16,8-15,8-15,8-15,8 Verksamhetens nettokostn. (Not 1) -605,5-633,7-634,1-630,2-644,2 Skatteintäkter 469,1 482,3 489,7 501,7 518,6 Generella statsbidrag 128,4 128,1 122,3 132,2 134,5 Finansiell förstärkning vårprop 7,9 Finansiell förstärkning budgetprop 11,3 Finansiella intäkter 1,5 3,2 3,2 4,2 4,2 Finansiella kostnader -3,7-0,2 0,0 0,0 0,0 Resultat efter skatt o finans -10,2-20,3 0,4 7,8 13,1 Realisationsvinster 149,0 Varav återställande resultat -7,4 mnkr 0,4 7,0 Förändring av eget kapital -10,2 128,7 0,4 7,8 13,1 Finansieringsbudget, mnkr Bokslut Budget Budget VP 1 VP Löpande verksamheten Årets resultat -10,2 128,7 0,4 7,8 13,1 Avskrivningar/Nedskrivningar 23,3 16,8 15,8 15,8 15,8 Justering ej rörelsekap.påverkande poster -0,5 0,3-0,4-0,4 0,8 Justering övriga likviditetspåverkande poster 0,0 161,5 0,0 0,0 0,0 Ökning-/Minskning+ kortfristiga fordringar -8,9 20,0 2,4 2,3 2,3 Ökning-/Minskning+ förråd m.m. -14,8-1,0 0,6-12,2 2,4 Ökning+/Minskning- kortfristiga skulder 19,4-4,1 0,3 0,0 0,0 Kassaflöde från löpande verksamhet 8,3 322,2 19,1 13,3 34,4 Investeringsverksamhet Nettoinvesteringar i inventarier och fastigh. -69,0-52,2-83,4-70,9-44,9 Kassaflöde från investeringsverksamhet -69,0-52,2-83,4-70,9-44,9 Finansieringsverksamhet Förändring låneskuld 60,0-60,0 0,0 0,0 0,0 Ökning-/Minskning långfristiga fordringar+ -1,7-60,0 0,0 0,0 10,0 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 58,3-120,0 0,0 0,0 10,0 Årets kassaflöde -2,4 150,0-64,3-57,6-0,5

13 Ekonomisk översikt 13

14 14Budget 2010 Balansbudget, mnkr Ekonomisk översikt Bokslut Budget Budget VP 1 VP Anläggningstillgångar 483,9 417,8 485,4 540,5 559,6 Förråd m.m. 40,7 41,7 41,1 53,3 50,9 Övriga omsättningstillgångar 44,5 24,5 22,1 19,8 17,5 Likvida medel 4,4 154,4 90,1 32,5 32,0 Omsättningstillgångar 89,6 220,6 153,3 105,6 100,4 Summa tillgångar 573,5 638,4 638,7 646,1 660,0 Eget kapital vid årets början 390,9 380,7 509,4 509,8 517,6 Årets förändring -10,2 128,7 0,4 7,8 13,1 Eget kapital anm 2 380,7 509,4 509,8 517,6 530,7 Avsättningar pensioner 2,7 3,0 2,6 2,2 3,0 Långfristiga lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsättn o långfristiga skulder 2,7 3,0 2,6 2,2 3,0 Kortfristiga skulder 190,1 126,0 126,3 126,3 126,3 S.a skulder & eget kapital 573,5 638,4 638,7 646,1 660,0 Ansvarsförbindelse pensionsskuld 267,1 267,2 261,0 270,2 273,2 Övriga ansvars och borgensförbindelser 399,2 817,7 817,7 817,7 817,7 Beviljad Checkräkningskredit 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Reslutatbudget/balansbudget not, mnkr Not 1 Nämndernas nettokostnader 626,9 621,2 625,4 Avsatt för lönekostnadsökningar 4,3 9,0 Pensionskostnader 9,9 9,9 9,9 Förändring semesterlöneskuld 1,1 1,1 1,1 Anslag för oförutsedda händelser KF 0,5 0,5 0,5 Anslag för oförutsedda händelser KS 6,0 4,0 9,1 Reserverade medel exploateringskostnader 1,0 1,0 1,0 Utvecklingsprojekt 1,5 1,5 1,5 Avkastning bolag -0,4-0,4-0,4 Kapitalkostnad (intern intäkt) -29,4-29,9-29,9 Nya projekt 1,2 1,2 1,2 Avskrivningar 15,8 15,8 15,8 Summa verksamhetens nettokostnad 634,1 630,2 644,2 Balansbudget Tkr IB 2009 Anm 2 Regleringsfond inom eget kapital för affärsdrivande verksamhet VA-verksamhet Elnätsverksamhet 3 966

15 Driftssammandrag/budgetramar, tkr Ekonomisk översikt Bokslut Budget Budget VP 1 VP Revision Kommunstyrelse Teknisk nämnd, skattefin Teknisk nämnd, avgiftsfin Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn o utbildning Varav gymnasieverksamhet Socialnämnd Miljö o byggnadsnämnd Totalt Ekonomisk översikt Löneökningskompensation Ingår i ramar Nämnders nettokostnad i löpande priser Investeringsbudget/sammanställning av förslag, tkr Totalt Kommunstyrelse Teknisk nämnd, skattefinansierat Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn o utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö- o byggnadsnämnd Totalt exkl avgiftsfinansierat Teknisk nämnd avgiftsfinansierat Totalt inkl avgiftsfinansierat Snitt per år Snitt per år exkl avgiftsfinansierat

16 16Budget 2010

17 Tkr Revision Bokslut Budget Budget VP 1 VP Intäkter Kostnader Driftsbudget Varav: Personalkostnad Övriga verks.kostnader Lokalkostnad Kapitalkostnad Tillskott av skattemedel Årets resultat -122 Kostnader Revision Intäkter Revision Verksamhetsbeskrivning Revisorernas uppdrag innebär att pröva om den verksamhet som bedrivs av styrelse och nämnder utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivs av styrelser och nämnder är tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelser och nämnder. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionens utförande omfattar planering, genomförande och bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår revisionen från väsentlighet och risk. 17

18 18Budget 2010 Tkr Kommunstyrelsen Bokslut Budget Budget VP 1 VP Intäkter Kostnader Varav: Personalkostnad Övriga verksamhetskostnader Lokalkostnad Kapitalkostnad Tillskott av skattemedel Årets resultat 295 Kostnader Nämnd- och styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Övrig verksamhet Gemensamma administrativa enheter Övriga gemensamma seviceenheter Övergripande personaladministration Fastighetsförvaltning Fysisk o teknisk planering Näringslivsfrämjande åtgärder Turistverksamhet Miljö- o hälsoskydd Räddningstjänst o samhällsskydd Bibliotek Musikskola Färdtjänst Arbetsmarknadsåtgärder Näringsliv o bostäder Kommunikationer Intäkter Nämnd- och styrelseverksamheter Övrig verksamhet Gemensamma administrativa enheter Övriga gemensamma seviceenheter Övergripande personaladministration Fastighetsförvaltning Fysisk o teknisk planering Näringslivsfrämjande åtgärder

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar Strategisk plan Planeringsförutsättningar del 2 2015 2018 2015 Innehållsförteckning 1 Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Allmänna utskottet... 4 1.2.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Kommunkompassen. Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007

Kommunkompassen. Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007 1 (30) Avdelningen för Ekonomi och styrning Kommunkompassen Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Sollefteå kommun i förhållande till Kommunkompassen: En sammanfattande

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Landshövdingen har ordet 2 Organisation 4 Resultatredovisning 5 Länsstyrelseinstruktion 2 5 Övrig förvaltning 10 Trafikföreskrifter 13 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna

Läs mer

Del 2 Hur ska vi nå framtiden?

Del 2 Hur ska vi nå framtiden? Del 2 Hur ska vi nå framtiden? I avsnittet Hur vi ska nå framtiden beskrivs de strategier, inom varje målområde, som vi behöver arbeta efter för att visionen och målen ska nås. Utifrån vår vision ska vi

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer