Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012"

Transkript

1 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan

2 2Budget 2010

3 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart går skattepengarna 7 Så här får kommunen sina pengar... 7 och 100 kronor i skatt till kommunen användes så här 7 Ekonomisk översikt 8 Ekonomisk översikt 8 Övergripande visioner och mål 8 God ekonomisk hushållning 8 Inriktningsmål kopplat till vision 8 Ekonomisk strategi 9 Ekonomikontorets redogörelse 9 Kommunens ekonomi 10 Ekonomisk analys 10 Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag 11 Känslighetsanalys 11 Fem år i sammandrag 11 Driftsbudget 17 Revision 17 Verksamhetsbeskrivning 17 Kommunstyrelsen 18 Inriktningsmål samt effektmål 19 Verksamhetsbeskrivning 20 Verksamhetsförändringar 20 Tekniska nämnden, skattefinansierad 22 Inriktningsmål samt effektmål 23 Verksamhetsbeskrivning 23 Verksamhetsförändringar 23 Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad 24 Inriktningsmål samt effektmål 25 Verksamhetsbeskrivning 25 Verksamhetsförändringar 25 Fritidsnämnden 26 Inriktningsmål samt effektmål 26 Verksamhetsbeskrivning 28 Verksamhetsförändringar 28 Innehållsförteckning Kulturnämnden 29 Inriktningsmål samt effektmål 29 Verksamhetsbeskrivning 31 Verksamhetsförändringar 31 Barn- och utbildningsnämnden 32 Barn- och utbildningsnämndens mål 33 Verksamhetsbeskrivning 33 Verksamhetsförändringar på nationell nivå 33 Verksamhetsförändringar i BUN:s sektor 34 Trygghetsplaner 34 Budgetarbetet/ekonomi 35 Skriftliga omdömen 35 Skol- och barnomsorgspeng i Höörs kommun 35 Sätoftaskolan 35 Skolskjutsarna i kommunen 36 Förskole- och lärarlyftet 36 Vuxenutbildningen 36 Kommunens gymnasiekostnader 36 Socialnämnden 37 Inriktningsmål samt effektmål 38 Styrkort för Social sektor år Verksamhetsbeskrivning 46 Verksamhetsförändringar 46 Miljö- och byggnadsnämnden 48 Inriktningsmål samt effektmål 48 Verksamhetsbeskrivning 49 Verksamhetsförändringar 50 Investeringsbudget 52 Investeringar 52 Kommunstyrelsen 53 Kommentarer 54 Tekniska nämnden, skattefinansierad 56 Kommentarer 56 Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad 57 Kommentarer elförsörjning 57 Kommentarer VA-verksamhet 58 Fritidsnämnden 59 Kommentarer 59 Barn- och utbildningsnämnden 60 Kommentarer 61 Socialnämnden 63 Kommentarer 63 Innehållsförteckning 3

4 4Budget 2010 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Inför 2010 Planeringen för de kommande åren sker i nära samråd med Skåne Sydväst, den del av de 4 hörnen som Höör tillhör. Samarbetet berör bostadsbyggande, kollektivtrafik och infrastruktur. Beräkningarna grundar sig på en folkuppräkning med 10 % fram till I Höör räknar vi då med en befolkning kring invånare. I frågor som rör IT, Räddningstjänst och Personalredovisning samarbetar vi redan med vår nära granne, Hörby kommun och det samarbetet kommer att fördjupas ytterligare. Vi har även del i tillkomsten av ett EU-kontor som är delas av kommunerna i Skåne Nordost. Vi kommer också att delta i ett nära samarbete med Lunds Kommun för planeringen i närområdet kring bostäder och kommunal service för den kommande etableringen av den stora ESS-anläggningen i Lund. Lågkonjunkturen har inneburit en försämrad utveckling av kommunens skatteintäkter och tvingat fram en stram budget. De försämrade ekonomiska förutsättningarna har dock mildrats av extra statsbidrag, konjunkturbidrag, till kommunerna. Dessa uppgår för Höörs del till ca 19 mnkr. Vår bedömning är att konjunkturläget är relativt kortvarigt, därför har inga stora varsel lagts om uppsägningar. Sannolikt är det klokare att försöka behålla kompetent personal, eftersom vi vet att vi har ett stort rekryteringsbehov av nya medarbetare bara om några år. De stora pensionsavgångarna innebär att hundratals nya medarbetare skall rekryteras under en kort tidsperiod. Trots lågkonjunkturen har vi avsatt medel för att bygga ut kommunens infrastruktur. Detta är strategiskt viktigt eftersom detta är en förutsättning för en fortsatt utveckling med positiv befolkningstillväxt. Vi satsar på en offensiv utbyggnad av gång- och cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder i form av utbyggnad av Nya Sätoftavägen under året. Vi har också avsikten att genomföra Nya Torgs förändring i samband med att stationsområdet byggs om i samarbete med Banverket och Region Skåne.

5 I detta sammanhang är det värt att nämna att planeringen nu startar för det nyinköpta Bygglandområdet. Det är ett nyckelprojekt för att skapa en framtida sammanhängande centrumstruktur för tätorten tillsammans med just Nya Torg och bangårdsområdet. Miljöinvestering för Ringsjön står på programmet liksom naturreservat Stenskogen. Arbetet med planfrågor kommer att intensifieras. Det gäller framförallt aktualisering av ÖP, översiktsplanen, centrumplanen i Höörs tätort, Ringsjöbandet samt planer för bostäder och verksamhet i våra mindre orter. En fortsatt satsning utbyggnad av Höör Väster och projektering av verksamhetsområde Nord är också viktiga inslag i utvecklingen under planperioden. Slutligen vill jag nämna att vi arbetar idogt med att få till stånd ett tågstopp i Tjörnarp. Arbetet sker i samverkansgruppen Pågatåg Nordost, där Region Skåne och Banverket ingår. Dessutom arbetar vi intensivt för stambanans upprustning i nätverket Stambanan.com. Året 2010 kommer att innebära idogt arbete med nya satsningar för Höörs framtid! Pehr-Ove Pehrson Kommunstyrelsens ordförande Inledning 5

6 6Budget 2010 Organisationsöversikt, inkl bolag Höörs kommun Kommunfullmäktige 41 ledamöter Kommunstyrelse 13 Barn- och utbildningsnämnd 9 Socialnämnd 9 Miljö- och byggnadsnämnd 9 Fritidsnämnd 7 Kulturnämnd 7 Teknisk nämnd 7 Valnämnd 7 MERAB 22,5% HFAB 100% HIBAB 100% HBAB 100% Revision 5 Kommunförvaltning: Kommunledningskansli (KLK) Räddningstjänst Barn- och utbildningssektor Social sektor Miljö- och byggmyndighet Fritid och kultur Teknisk sektor

7 Vart går skattepengarna? Så här får kommunen sina pengar Reavinster och finansiella intäkter 1% Statsbidrag och utjämning 17% Inledning Avgifter och ersättningar 18% 64% Skatter och 100 kronor i skatt till kommunen användes så här 36:81 kronor till för- och grundskoleverksamhet 32:50 kronor till hälsa, vård och omsorg 11:72 kronor till gymnasieverksamhet 8:34 kronor till kommunövergripande verksamhet 3:81 kronor till teknisk verksamhet 2:81 kronor till fritidsverksamhet 1:88 kronor till kulturverksamhet, inkl musikskola och bibliotek 1:64 kronor till räddningstjänst 0:49 kronor till miljö- och hälsoskyddsverksamhet 7

8 8Budget 2010 Övergripande visioner och mål Visionen för Höörs kommun beskriver den önskvärda situationen år Den skall vara en övergripande, långsiktig målbild och inspirationskälla som är gemensam för samtliga verksamheter i Höörs kommun. Visionen skall också vara ett ramverk för inriktningsmålen och vara en utgångspunkt för nämndernas budgetarbete. Så här beskriver vi Höör år 2015: Höör är Skånes bästa boendekommun: - unika naturkvaliteter, en levande landsbygd och ett friluftsliv av högsta klass - en trygg och omväxlande miljö att växa upp och åldras i - en storstadsnära kommun som attraherar och ger människor och företag spännande utvecklingsmöjligheter. För att kunna styra kommunen i den riktning som anges i visionen skall kommunfullmäktige dela ut uppdrag till nämnderna i form av inriktningsmål. Dessa mål är också av övergripande karaktär, men nedbrutna till respektive nämnds verksamhetsområde. Ett inriktningsmål skall vara direkt kopplat till visionens genomförande och visa på det som skall prioriteras högst av de olika nämnderna de närmaste åren. Kommunallagen kräver också att varje kommun skall utarbeta mål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall kunna följas upp av Kommunfullmäktige, revision m.fl. Detta möjliggörs genom den målstyrningsmodell som antogs av Kf i april För att konkretisera genomförandet och göra det mätbart utarbetas ett eller flera effektmål till varje inriktningsmål. God ekonomisk hushållning Av de inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställt är följande mål av särskild vikt för begreppet god ekonomisk hushållning i Höörs kommun; Samtliga tre finansiella mål. Dricksvattnet i Höörs kommun skall vara rikligt, prisvärt och friskt utan tillsatser av klor eller andra liknande ämnen. En ökad andel elever skall få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet. Människor skall, om de så önskar, kunna bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt, med de stödinsatser detta kräver. Kommunen skall byggas ut på ett planerat sätt. Det skall i kommunens samtliga tätorter finnas tillgång till exploateringsbar mark för bostads- och verksamhetsändamål, förberedd för byggnation genom stadsplanering. Ekonomisk översikt Inriktningsmål kopplat till vision Tekniska nämnden: Dricksvattnet i Höörs kommun skall vara rikligt, prisvärt och friskt, utan tillsatser av klor eller andra liknande ämnen. Vattenmiljön i Ringsjön skall förbättras, bl a genom att allmänna avloppsanläggningar byggs ut kontinuerligt och blir tillgängliga inom flertalet områden med tätbebyggelse. Trafiksäkerheten i Höörs kommun skall ökas genom att farliga vägkorsningar åtgärdas, genom en ombyggnad av riksväg 23, ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät, bra ridvägar samt gator med väl underhållna beläggningar och genomförd tillgänglighet för funktionshindrade. Miljö- och byggnadsnämnden: Byggnadskulturen i Höörs kommun skall kännetecknas av en spännande blandning av välbevarade kulturella miljöer och modern, estetiskt tilltalande arkitektur. Miljö- och byggnadsnämnden skall ha ett förebyggande tillsynsarbete för att uppfylla de statliga miljökvalitetsmålen, vilket bidrar till att kommuninnevånarna upplever miljön i Höörs kommun som trygg och attraktiv. Barn- och utbildningsnämnden: En ökad andel elever skall få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet. Skolan skall involvera det lokala näringslivet i skolans arbete. Kommunens skolor och förskolor skall utveckla egna profilområden för att ge invånarna attraktiva valmöjligheter. FN.s barnkonvention skall vara vägledande för nämndens verksamhet. Valfrihet inom förskolan skall öka enligt riksdagens beslut om etableringsfrihet. Fritidsnämnden: Projekten Reservatsbildning i Stenskogen, Höör och Frostavallen/Dagstorp Centrum för friluftsliv skall utvecklas för friluftsändamål med beaktande av projektens slutrapport. Kommunens idrotts-, bad- och friluftsanläggningar skall bibehållas i gott skick samt ägas, drivas och skötas i nära samverkan med föreningar och näringsliv. Folkhälsoperspektivet skall vara en grund för nämndens verksamhet. Kulturnämnden: Nämnden skall främja barn- och ungdomskultur. Nämnden skall stödja dokumentation av kulturella och historiska miljöer. Nämnden skall stimulera till ett rikt kulturliv för invånarna.

9 Socialnämnden: Saklig och tydlig information beträffande individens respektive kommunens ansvar i omsorgsfrågor samt ett förebyggande arbetssätt skall ge den enskilde trygghet och möjlighet att ta ett ökat eget ansvar för sin situation. Medborgardialog och samverkan med andra aktörer inom vård och omsorg skall vara vägledande för socialtjänsten. Människor skall, om de så önskar, kunna bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt, med de stödinsatser detta kräver. FN:s barnkonvention skall vara vägledande för nämndens verksamhet. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att den samlade kommunala verksamheten utvecklas i riktning mot kommunens vision och inriktningsmål. Kommunstyrelsen skall svara för att Höörs kommun förmedlar en öppen och enhetlig bild av sin verksamhet gentemot media och sina invånare. En offensiv informations- och marknadsföringsverksamhet som omfattar hela kommunen, skall utvecklas under planeringsperioden. Personalpolitiken skall utvecklas i syfte att stärka Höörs kommuns bild av en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Formerna för inflytande och delaktighet i den kommunala verksamheten skall utvecklas. I Höörs kommun har alla rätt till en trygg och säker miljö. Brand- och olycksriskerna skall fortlöpande minskas. Kommunen skall byggas ut på ett planerat sätt. Det skall i kommunens samtliga tätorter finnas tillgång till exploateringsbar mark för bostads- och verksamhetsändamål, förberedd för byggnation genom stadsplanering. Naturvården skall ha en framskjuten roll i samhällsplaneringen Ekonomisk strategi Avsikten med kommunens ekonomistyrning är att uppnå balans mellan en acceptabel ekonomisk situation och ett bra verksamhetsresultat, dvs vad som faktiskt åstadkommits för pengarna. De finansiella målen skall enligt kommunallagen kompletteras med verksamhetsmål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Denna balans definieras som god ekonomisk hushållning för Höörs kommun. Vid fastställande av ekonomisk strategi är det viktigt att även ta hänsyn till kända framtida förändringar som påverkar kommunens finansiella situation. Ekonomisk översikt För att minimera de negativa effekterna för kommande skattebetalargeneration finns det ambitioner att bygga upp ett förvaltat kapital som skall bidra till att finansiera kostnadsökningen. Kommunen har under 2009 försålt sina verksamhetsfastigheter till det egna helägda bolaget Höörs Fastighets AB. I samband med försäljningen möjliggjordes att medel avsätts till pensionsförvaltning. Denna förvaltning beräknas få till följd att pensionskostnadsökningarna delvis kan mötas av avkastade medel samt dispositioner ur pensionskapitalet. Härigenom kan negativa effekter minimeras i form av neddragningar i verksamheterna eller skattehöjningar. En resultatnivå som motsvarar 1 % av skatt och statsbidrag kan nu anses tillräcklig. Eftersom budgetprocessen tar sin början i att fastställa kommunens finansiella förutsättningar är de finansiella målen grundläggande för budget- och planeringsprocessen. Nedan följer kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål för planperioden; årets resultat skall utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlighet att amortera på låneskuld och säkra pensionsskuld. Nyinvesteringar skall i första hand finansieras med skattemedel. Kommunens låneskuld får maximalt uppgå till 20 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Inkomster från försäljning av anläggningstillgångar skall användas till återbetalning av lån, reinvesteringar alternativt avsättningar till pensionsåtagandet. Balanskrav Förutom ovanstående strategiska mål för kommunens ekonomi har kommunen att ta hänsyn till kommunallagen som föranstal tar att kommunen skall ha en god ekono misk hushållning. I förarbeten till lagstiftningen anges att ett kriterium för god ekonomisk hushållning är att kommunens förmögenhet inte får minska. Den kommunala förmögenheten är specificerad till kommunens eget kapital. Gällande lagstiftning specificerar ytterli gare kra ven på god ekonomisk hushållning genom att ange minimikrav på ekonomisk balans i den kommunala ekonomin. Mini mikraven på ekonomisk balans är att kommunens resultat 3 skall vara positivt. Resultat 3 motsvarar förändringen av kommunens eget kapital, det vill säga re sultat efter av skrivningar, pensionskostna der och extra ordinära poster. Balanskravet gäller från och med år Ekonomikontorets redogörelse Ekonomisk översikt Höörs kommun har under flera år diskuterat hur de stegrande kostnaderna för pensioner skall finansieras. Samhällsekonomi Den internationella lågkonjunkturen bedöms av regeringen bli djup och utdragen. Först vid årsskiftet 2009/2010 väntas situationen i den finansiella sektorn normaliseras. I kombination med en expansiv penningpolitik och finanspolitiska stimulanser bidrar detta till att tillväxten i världsekonomin 9

10 10Budget 2010 successivt tilltar enligt regeringen. Aktiviteten i den svenska ekonomin avtog under 2008 och BNP föll kraftigt i slutet av året i samband med att finanskrisen blev allt värre och den internationella efterfrågan minskade. BNP beräknas fortsätta att falla under Även omvärldsefterfrågan fortsätter att falla 2009 och ökar endast svagt Sverige missgynnas i dagsläget av att en stor andel av den svenska exporten består av insats- och investeringsvaror. Enligt regeringen väntas efterfrågan på dessa varor fortsätta falla i samband med att den internationella investeringskonjunkturen dämpas ytterligare. Den totala exporten förväntas minska betydligt i år för att sedan öka svagt under Även om inkomsterna för de som arbetar väntas öka i år försvagas arbetsmarknaden snabbt. Hushållen oroas av konjunkturutvecklingen och väljer därför att öka sitt sparande. Regeringen räknar med att hushållens konsumtion minskar betydligt i år för att sedan öka svagt 2010 när osäkerheten på de finansiella marknaderna klingar av och bostadsmarknaden stabiliseras. Regeringen räknar med att sysselsättningen faller kraftigt 2009 och 2010 för att därefter stabiliseras. Detta är den främsta orsaken till att antalet arbetade timmar väntas falla kraftigt. Kommunens ekonomi Det balanserade resultatet 2008 blev blev minus 7,4 mnkr. Detta resultat skall vara återställt senast 2011 och är inarbetat i planeringsförutsättningarna. Som en följd av en kraftigt vikande konjunktur och relativt stora budgetöverskridanden visar månadsuppföljningarna 2009 på ett negativt resultat om ca 20 mnkr i den löpande verksamheten. Realisationsvinster om 149 mnkr hänförliga till försäljning av verksamhetsfastigheter resulterar dock i ett stort samlat överskott, prognostiserat till knappt 129 mnkr års budgetramar innebär att verksamheterna kompenseras för löneökningar med endast 0,5 %. Någon inflationskompensation utgår inte. Dessutom regleras resursfördelningen utifrån demografiska förändringar. Stora omfördelningar är framförallt kopplade till Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Relativt sett så minskar kostnaderna inom gymnasieverksamheten men ökar något inom grundskola och barnomsorg. För att klara det lagreglerade balanskravet har planerad skattesänkning år 2010 skjutits fram till efter planperioden och det har dessutom varit nödvändigt att ålägga nämnderna ett besparingsbeting i form av mycket begränsade kompensationer för kostnadsökningar. Även i ett längre tidsperspektiv påverkar den demografiska utvecklingen förutsättningarna för den kommunala ekonomin och verksamheternas innehåll och omfattning. För att klara av att bedriva verksamheterna med en god kvalitetsnivå måste genomgripande förändringar genomföras. Kommunen Ekonomisk översikt har inlett en strukturerad omprövningsprocess med syfte att anpassa och kostnadseffektivisera de kommunala verksamheterna. Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har slutfört denna process och övriga nämnder skall vara klara med sina genomgångar senast Budgetramarna har på grund av rådande konjunkturläge inte fullt ut anpassats till kommunens eko nomiska strategi. Den löpande verksamheten genererar en utveckling av det egna kapitalet enligt nedan med Kommunstyrelsens förslag till budget: 2010: 0,4 Mnkr 2011: 7,8 Mnkr 2012: 13,1 Mnkr Kommunens försäljning av verksamhetsfastigheter till det helägda fastighetsbolaget HFAB har inneburit att kommunens likviditet har stärkts under 2009 och att ytterligare avsättningar till kommunens pensionsförvaltning har genomförts. Ekonomisk analys Avstämning ekonomisk strategi Det övergripande strategiska målet för kommunen är att kommunens eget ka pital inte får minska. Som tidigare nämnts regleras detta numera i kom munallagen. Nedan redovisas föränd ringen av eget kapital mellan 2008 och Noteras bör att förändringen 2009 inkluderar realisationsvinster om 149 mnkr. Eget kapital Mnkr , , Eget kapital , Ett riktmärke för nettokostnadernas andel av skatteintäkterna är 96 %. Denna nivå är härledd ur kommunens målsättning för egenfinansiering av investeringar. Utvecklingen av detta mått redovisas som följer: 0,4 7,8

11 Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag Mnkr , Nettokostnadernas andel 101, , Kommunens likviditet har under några år fallit ner mot en hanterbar miniminivå. Från och med 2009 ökar likviditeten kraftigt. Orsaken är frigjorda medel då kommunens verksamhetsfastigheter säljs till det egna helägda fastighetsbolaget. Likviditeten beräknas uppgå till drygt 90 mnkr budgetåret Finansnettot bedöms bli positivt under planperioden. Ett positivt fi nansnetto genererar resurser till den lö pande kommunala verksamheten. Investeringsnivån, inom den skattefinansierade verksamheten, ligger i snitt på 46 mil joner kronor per år under planpe rio den. Ekonomisk översikt 96, , Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger hur stor andel av våra totala tillgångar som vi själv äger, det vill säga eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna. För 2010 beräknas solidi teten till 80 %. Soliditeten är också ett uttryck för den finansiella styrkan i kommunen. Om soliditeten minskar är detta ett tecken på att kostnadsnivån är för hög. Under planperioden ligger soliditetsnivån fast på nivån 80 %. Känslighetsanalys Fem år i sammandrag En kommun påverkas av händelser i omvärlden som ofta kan vara svåra att påverka. Det kan till exempel vara en konjunktursvängning eller förändrade lagar och förordningar. Ett sätt att tydliggöra hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation är upprättandet av en känslighetsanalys. I sammanställningen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Bland annat framgår det att varje procents löneökning innebär en kostnadsökning med 3,7 mnkr. Händelse/förändring Kostnad/intäkt (mnkr) Löneförändring med 1 % + - 3,7 Ränteförändring med 1 % + - 0,2 Likviditetsförändring med 10 mnkr + - 0,3 Upplåning 10 mnkr + - 0,4 Socialbidragsförändring med 1 % + - 0,2 Generella statsbidrag med 1 % + - 1,3 Bruttokostnader med 1 % + - 7,4 Förändrad utdebitering med 1 kr ,0 Ekonomisk översikt Soliditet 1) Likvida medel, mnkr 4,4 154,4 90,1 32,5 32,0 Skuldsättningsgrad, % Nettokostnader o finansnetto i förhållande till skatteintäkter o statsbidrag, % (2) 97,8 101,1 97,4 96,3 95,6 Resultat inkl. e.o poster, mnkr -10,2-20,3 0,4 7,8 13,1 Tillgångar, mnkr 573,5 638,4 638,7 646,1 660,0 Tillgångar/invånare, kr Låneskuld, mnkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Låneskuld/invånare, kr Eget kapital, mnkr 380,7 509,4 509,8 517,6 530,7 Eget kapital/invånare, kr Investeringar, mnkr 69,0 52,2 83,4 70,9 44,9 Utdebitering, kr % 20:58 20:58 20:58 20:58 20:58 Antal invånare den 31 dec ) Soliditeten definieras som Eget kapital i förhållande till totalt kapital. 2) Avskrivningar inkluderas ej. 11

12 12Budget 2010 Resultatbudget, mnkr Ekonomisk översikt Bokslut Budget Budget VP 1 VP Verksamhetens intäkter 132,4 121,3 122,5 124,4 126,2 Verksamhetens kostnader -714,6-738,2-740,8-738,8-754,7 Avskrivningar -23,3-16,8-15,8-15,8-15,8 Verksamhetens nettokostn. (Not 1) -605,5-633,7-634,1-630,2-644,2 Skatteintäkter 469,1 482,3 489,7 501,7 518,6 Generella statsbidrag 128,4 128,1 122,3 132,2 134,5 Finansiell förstärkning vårprop 7,9 Finansiell förstärkning budgetprop 11,3 Finansiella intäkter 1,5 3,2 3,2 4,2 4,2 Finansiella kostnader -3,7-0,2 0,0 0,0 0,0 Resultat efter skatt o finans -10,2-20,3 0,4 7,8 13,1 Realisationsvinster 149,0 Varav återställande resultat -7,4 mnkr 0,4 7,0 Förändring av eget kapital -10,2 128,7 0,4 7,8 13,1 Finansieringsbudget, mnkr Bokslut Budget Budget VP 1 VP Löpande verksamheten Årets resultat -10,2 128,7 0,4 7,8 13,1 Avskrivningar/Nedskrivningar 23,3 16,8 15,8 15,8 15,8 Justering ej rörelsekap.påverkande poster -0,5 0,3-0,4-0,4 0,8 Justering övriga likviditetspåverkande poster 0,0 161,5 0,0 0,0 0,0 Ökning-/Minskning+ kortfristiga fordringar -8,9 20,0 2,4 2,3 2,3 Ökning-/Minskning+ förråd m.m. -14,8-1,0 0,6-12,2 2,4 Ökning+/Minskning- kortfristiga skulder 19,4-4,1 0,3 0,0 0,0 Kassaflöde från löpande verksamhet 8,3 322,2 19,1 13,3 34,4 Investeringsverksamhet Nettoinvesteringar i inventarier och fastigh. -69,0-52,2-83,4-70,9-44,9 Kassaflöde från investeringsverksamhet -69,0-52,2-83,4-70,9-44,9 Finansieringsverksamhet Förändring låneskuld 60,0-60,0 0,0 0,0 0,0 Ökning-/Minskning långfristiga fordringar+ -1,7-60,0 0,0 0,0 10,0 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 58,3-120,0 0,0 0,0 10,0 Årets kassaflöde -2,4 150,0-64,3-57,6-0,5

13 Ekonomisk översikt 13

14 14Budget 2010 Balansbudget, mnkr Ekonomisk översikt Bokslut Budget Budget VP 1 VP Anläggningstillgångar 483,9 417,8 485,4 540,5 559,6 Förråd m.m. 40,7 41,7 41,1 53,3 50,9 Övriga omsättningstillgångar 44,5 24,5 22,1 19,8 17,5 Likvida medel 4,4 154,4 90,1 32,5 32,0 Omsättningstillgångar 89,6 220,6 153,3 105,6 100,4 Summa tillgångar 573,5 638,4 638,7 646,1 660,0 Eget kapital vid årets början 390,9 380,7 509,4 509,8 517,6 Årets förändring -10,2 128,7 0,4 7,8 13,1 Eget kapital anm 2 380,7 509,4 509,8 517,6 530,7 Avsättningar pensioner 2,7 3,0 2,6 2,2 3,0 Långfristiga lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsättn o långfristiga skulder 2,7 3,0 2,6 2,2 3,0 Kortfristiga skulder 190,1 126,0 126,3 126,3 126,3 S.a skulder & eget kapital 573,5 638,4 638,7 646,1 660,0 Ansvarsförbindelse pensionsskuld 267,1 267,2 261,0 270,2 273,2 Övriga ansvars och borgensförbindelser 399,2 817,7 817,7 817,7 817,7 Beviljad Checkräkningskredit 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Reslutatbudget/balansbudget not, mnkr Not 1 Nämndernas nettokostnader 626,9 621,2 625,4 Avsatt för lönekostnadsökningar 4,3 9,0 Pensionskostnader 9,9 9,9 9,9 Förändring semesterlöneskuld 1,1 1,1 1,1 Anslag för oförutsedda händelser KF 0,5 0,5 0,5 Anslag för oförutsedda händelser KS 6,0 4,0 9,1 Reserverade medel exploateringskostnader 1,0 1,0 1,0 Utvecklingsprojekt 1,5 1,5 1,5 Avkastning bolag -0,4-0,4-0,4 Kapitalkostnad (intern intäkt) -29,4-29,9-29,9 Nya projekt 1,2 1,2 1,2 Avskrivningar 15,8 15,8 15,8 Summa verksamhetens nettokostnad 634,1 630,2 644,2 Balansbudget Tkr IB 2009 Anm 2 Regleringsfond inom eget kapital för affärsdrivande verksamhet VA-verksamhet Elnätsverksamhet 3 966

15 Driftssammandrag/budgetramar, tkr Ekonomisk översikt Bokslut Budget Budget VP 1 VP Revision Kommunstyrelse Teknisk nämnd, skattefin Teknisk nämnd, avgiftsfin Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn o utbildning Varav gymnasieverksamhet Socialnämnd Miljö o byggnadsnämnd Totalt Ekonomisk översikt Löneökningskompensation Ingår i ramar Nämnders nettokostnad i löpande priser Investeringsbudget/sammanställning av förslag, tkr Totalt Kommunstyrelse Teknisk nämnd, skattefinansierat Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn o utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö- o byggnadsnämnd Totalt exkl avgiftsfinansierat Teknisk nämnd avgiftsfinansierat Totalt inkl avgiftsfinansierat Snitt per år Snitt per år exkl avgiftsfinansierat

16 16Budget 2010

17 Tkr Revision Bokslut Budget Budget VP 1 VP Intäkter Kostnader Driftsbudget Varav: Personalkostnad Övriga verks.kostnader Lokalkostnad Kapitalkostnad Tillskott av skattemedel Årets resultat -122 Kostnader Revision Intäkter Revision Verksamhetsbeskrivning Revisorernas uppdrag innebär att pröva om den verksamhet som bedrivs av styrelse och nämnder utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivs av styrelser och nämnder är tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelser och nämnder. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionens utförande omfattar planering, genomförande och bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår revisionen från väsentlighet och risk. 17

18 18Budget 2010 Tkr Kommunstyrelsen Bokslut Budget Budget VP 1 VP Intäkter Kostnader Varav: Personalkostnad Övriga verksamhetskostnader Lokalkostnad Kapitalkostnad Tillskott av skattemedel Årets resultat 295 Kostnader Nämnd- och styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Övrig verksamhet Gemensamma administrativa enheter Övriga gemensamma seviceenheter Övergripande personaladministration Fastighetsförvaltning Fysisk o teknisk planering Näringslivsfrämjande åtgärder Turistverksamhet Miljö- o hälsoskydd Räddningstjänst o samhällsskydd Bibliotek Musikskola Färdtjänst Arbetsmarknadsåtgärder Näringsliv o bostäder Kommunikationer Intäkter Nämnd- och styrelseverksamheter Övrig verksamhet Gemensamma administrativa enheter Övriga gemensamma seviceenheter Övergripande personaladministration Fastighetsförvaltning Fysisk o teknisk planering Näringslivsfrämjande åtgärder

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11 -27. Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016

Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11 -27. Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11 -27 Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016 2 Innehåll INLEDNING Organisationsöversikt inklusive bolag 4 Vart går skattepengarna? 5 Så här får kommunen sina pengar...

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer