VERKSAMHETSPLAN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2015"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2015

2 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola 15 timmar i veckan för barn mellan 3 5 år välkomna. Förskolans styrdokument är: Barnkonventionen Skollagen Läroplan för förskolan Stockholm stads förskoleprogram - Framtidens förskola Diskrimineringslagen Södermalms stadsdelsnämnds verksamhetsplan Västra Söders förskolors verksamhetsplan I Västra Söders förskolor ingår förskolorna Malmgården, Pärlan, Rosen, Sagan och Samariten. Enheten har ett inskrivningstal som kan variera mellan över tid, för att matcha kö och behov av förskoleplatser olika tider på året. Barnens ålder, förskolornas utrymmen och val av verksamhet är avgörande för gruppernas storlek och personaltäthet. Som vårdnadshavare har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det och är mellan klockan 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Organisation 2

3 Ledningsgrupp 3

4 Våra brukare/kunder är barn mellan 1-6 år och deras vårdnadshavare och vårt arbetssätt syftar till att ge barnen en verksamhet där omsorg och lärande bildar en helhet. Tiden på förskolan ska stimulera barnens utveckling och lärande och samtidigt vara rolig, trygg och hälsosam. Enhetens ledord delaktighet, inflytande och meningsfullhet är kännetecknande för verksamheten. Barnens behov och intressen styr utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten och är föränderlig utifrån de behov som finns i barngrupperna just nu. Vi vill, i samarbete med barnens vårdnadshavare, skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns utveckling. Förskolan serverar mat som är lagad från grunden, med en hög andel ekologiska livsmedel. Alla kök är KRAV-certifierade på nivå 2. Det innebär att de har minst 50 procent ekologiska livsmedel (varav 50 % är KRAV-märkta), men alla kök ligger runt ett snitt på %. Maten är en viktig del på förskolan och även köket är ett pedagogiskt rum. Maten är vällagad, varierad och hälsosam och vår målsättning är att väcka barnens lust att upptäcka nya smaker och att de får ett stort "smakförråd" med sig från tiden på vår förskola. Genom hemkunskap och matråd får barnen också både praktisk och teoretisk kontakt med ämnet kost. Vårdnadshavarna får kontinuerlig information om våra aktiviteter och arbetssätt genom en Grundplanering och ett Informationsbrev som förmedlas via förskolans intranät. Enheten har en organisation för det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns gemensamma uppföljningsunderlag som säkerställer en likvärdig kvalitet på alla förskolor och sparar tid genom att arbetssättet blir tydligt för alla medarbetare. Grundplaneringen används även, 4

5 tillsammans med den pedagogiska dokumentationen, som ett verktyg för utvärdering tillsammans med barnen för att säkerställa verksamhetens arbete med de olika målen. En gång per år genomförs en utvärdering genom Kvalitetsindikatorn och GUF (Gemensam utveckling av de kommunala förskolorna på Södermalm). GUF är en modell som utgår från ett antal kriterier som relaterar till målen i läroplanen. En gång per år görs också en resultatbaserad utvärdering av förskolans Aktivitetsplan (som utgår från Verksamhetsplanen). Som underlag använder förskolan bland annat observationer, pedagogisk dokumentation och samtal. Vårdnadshavarnas åsikter följs upp genom att förskolan arbetar med resultatet från Stockholm stads årliga förskoleundersökning för att identifiera utvecklingsområden. Förutom terminsmöten (föräldramöten) där pedagogerna informerar om sitt arbete och tar upp frågor som vårdnadshavarna önskar samtala om har vi också dialogmöten där vårdnadshavare, förskolechef och pedagogisk utvecklingsledare träffas för en dialog om det pedagogiska uppdraget i förskolan och aktuella vardagsfrågor. Medarbetarna ser både enheten Västra Söders förskolor och den enskilda förskolan som en förskola ett arbetslag och samarbetar med varandra. Genom denna vi-känsla utnyttjas våra resurser på bästa sätt. Förskolans lokaler och medarbetarnas olika kompetenser tas tillvara i hela enheten och vi delar med oss av vår kunskap och kompetens och lär av varandra i alla våra forum; pedagogiska nätverk, möten på den enskilda förskolan, gemensamma arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Medarbetare anställs i enheten och är öppna för att arbeta på alla förskolor vilket ger en flexibilitet i organisationen som gynnar både förskolan och medarbetaren. Vi har flera erfarenheter av att ett byte inom enheten har gett en ökad kvalitet för barnen och en utveckling hos den enskilde medarbetaren. Vi samverkar med andra förskolor, stadsdelsförvaltningens administration och externa aktörer och deltar i olika nätverk både inom enheten och tillsammans med medarbetare från andra förskolor, vilket bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet. Miljön utgår från barnens behov och intressen och är tillgänglig, utmanande och utvecklande och ger förutsättningar för barnens egna initiativ och meningsskapande utifrån läroplanen. IT (informationsteknik) används i det pedagogiska arbetet med barnen, för dokumentation av verksamheten och i dialogen med vårdnadshavarna. Förskolan har en organisationsstruktur med rutiner och riktlinjer på intranätet och sparar gemensamma dokument i kataloger som alla kan ta del av. Sammanfattning av 2014 och framåtblick Vi ser att arbetet med att utveckla det tematiska arbetssättet har gynnat barnens utforskande och lärande och därför gett ett mervärde till målgruppen jämfört med andra arbetssätt. Den del som fortfarande behöver utvecklas är den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg för att driva projekt och teman framåt utifrån barnens perspektiv. Under föregående år har vi även arbetat med den pedagogiska miljön. På de förskolor som kommit längst ser vi ökade möjligheter till fördjupning, koncentration och kreativitet för barnen. Vi kommer därför att lägga ännu mer kraft i arbetet med att utveckla de pedagogiska miljöerna genom att ge utrymme för de pedagoger som har särskild kompetens inom området att samarbeta med alla enhetens förskolor. Genom det sättet att arbeta kommer också enhetens inventarier och material att delas och användas på bästa sätt. 5

6 I 2014 års Likabehandlingsplaner var genus- och likabehandling prioriterade områden. Det har bidragit till en ökad genuskompetens i arbetslagen. Arbetet kommer att fortsätta och enheten kommer att delta i stadsdelens genusnätverk som kommer att pågå under nästa år. Enhetens arbete med det professionella bemötandet och förhållningssättet till vårdnadshavarna har gett positivt resultat. Vi har blivit bättre på att förmedla verksamhetens innehåll till dem, samtidigt som det pedagogiska arbetet har förbättrats. I förra årets verksamhetsplan skrev vi fokusområden för varje arbetslag. De har nu utvärderats och vi ser att det är meningsfullt som utvecklingsverktyg att varje arbetslag har områden som man särskilt fokuserar på. Inför årets verksamhetsplan har arbetslagen arbetat fram två utvecklingsområden var, genom att analysera 2014 års resultat från förskoleundersökningen, GUF och kvalitetsindikatorn. 6

7 Utvecklingsområden 2015 för varje förskola/hemvist Malmgården Grodan Utvecklingsområde 1: Matematiskt tänkande. Mål: Barnen har utvecklat sin förståelse för rum, form, riktning, mängd och begreppsbildning. Arbetet med matematiskt tänkande är synligt för barnen och vårdnadshavarna genom dokumentation och information. Utvecklingsområde 2: Demokratiska värderingar. Mål: Barnen visar hänsyn och respekt och tar ansvar. Arbetet med demokratiska värderingar är synligt för barnen och vårdnadshavarna genom dokumentation och information. Krokodilen Utvecklingsområde 1: Barnets utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Mål: Varje barn har dokumentation som visar utveckling och lärande i sin portfolio. Utvecklingsområde 2: Delaktighet, inflytande och demokrati. Mål: Alla barn och vårdnadshavare upplever att de är delaktiga och har inflytande på förskolan. Nyckelpigan Utvecklingsområde 1: Kulturarbete med utgångspunkt från den övergripande frågan "Vad är kultur?". Mål: Arbetet med kultur i förskolan har breddats och synliggjorts. Utvecklingsområde 2: Genusarbete. Mål: Medarbetarna har ett medvetet genusperspektiv och ger alla barn lika förutsättningar att utveckla sina förmågor oavsett kön. Pärlan Sjöhästen Utvecklingsområde 1: Matematiskt tänkande och naturvetenskapliga fenomen. Mål: Barnen har förståelse för matematik i vardagen och intresse för olika naturvetenskapliga fenomen. Utvecklingsområde 2: Sociala förmågor. Mål: Barnen har en positiv självbild, är empatiska samt vill och vågar ta egna initiativ och eget ansvar. Delfinen Utvecklingsområde 1: Genusarbete. Mål: Medarbetarna har ett medvetet genusperspektiv och ger alla barn lika förutsättningar att utveckla sina förmågor oavsett kön. Utvecklingsområde 2: Demokratiarbete. Mål: Att alla barn har samma möjligheter att utvecklas och kunskap om allas lika värde i ett demokratiskt samhälle. 7

8 Rosen Utvecklingsområde 1: Genusarbete. Mål: Medarbetarna har ett medvetet genusperspektiv och ger alla barn lika förutsättningar att utveckla sina förmågor oavsett kön. Utvecklingsområde 2: Interkulturellt arbete. Mål: Barnen har förståelse för att man kan prata olika språk och komma från olika delar av världen. Sagan Trollet Utvecklingsområde 1: Den pedagogiska miljön. Mål: Miljön är lärande, kreativ, trygg, tillgänglig och stimulerande och stöder ett lustfyllt lärande. Utvecklingsområde 2: Skapande. Mål: Ateljén är levande och åtkomlig för barnen och erbjuder ett brett spektrum av material för skapande i olika tekniker. Spöket Utvecklingsområde 1: Den pedagogiska miljön. Mål: Miljön är lärande, kreativ, trygg, tillgänglig och stimulerande och stöder ett lustfyllt lärande. Utvecklingsområde 2: Aktuell forskning i det vardagliga arbetet. Mål: Hemvistens arbete bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Lokatten Utvecklingsområde 1: Samverkan med skolan. Mål: Samverkan med skolan fungerar enligt stadsdelsförvaltningens riktlinjer. Utvecklingsområde 2: Sociala förmågor. Mål: Barnen har en positiv självbild, är empatiska samt vill och vågar ta egna initiativ och eget ansvar. Samariten Solen Utvecklingsområde 1: Matematiskt tänkande och naturvetenskapliga fenomen. Mål: Barnen har förståelse för matematik i vardagen och intresse för olika naturvetenskapliga fenomen. Utvecklingsområde 2: Pedagogisk dokumentation. Mål: Det finns ett system för pedagogisk dokumentation och portfolio som används i arbetet med barnen. Månen Utvecklingsområde 1: Pedagogisk dokumentation. Mål: Det finns ett system för pedagogisk dokumentation och portfolio som används i arbetet 8

9 med barnen. Utvecklingsområde 2: Genusarbete. Mål: Medarbetarna har ett medvetet genusperspektiv och ger alla barn lika förutsättningar att utveckla sina förmågor oavsett kön. Regnbågen Utvecklingsområde 1: Genusarbete. Mål: Medarbetarna har ett medvetet genusperspektiv och ger alla barn lika förutsättningar att utveckla sina förmågor oavsett kön. Utvecklingsområde 2: Den pedagogiska miljön. Mål: Miljön är lärande, kreativ, trygg, tillgänglig och stimulerande och stöder ett lustfyllt lärande. Pluto-Stjärnan Utvecklingsområde 1: Pedagogisk dokumentation. Mål: Det finns ett system för pedagogisk dokumentation och portfolio som används i arbetet med barnen. Utvecklingsområde 1: Den pedagogiska miljön. Mål: Miljön är lärande, kreativ, trygg, tillgänglig och stimulerande och stöder ett lustfyllt lärande. Övergripande prioriteringar Under 2015 kommer kommunikationen med kunder och brukare vara ett prioriterat område. Enhetens pedagogiska utvecklingsledare och IT-och kommunikationsansvarig deltar i pilotprojektet "Mötet med Stockholmaren" som syftar till att ge inspiration och verktyg för utveckling. Med hjälp av enhetens arbetslagledare kommer sedan dessa verktyg att implementeras i verksamheten. Enheten kommer även att arbeta med den pedagogiska dokumentationen som underlag för utveckling och fortsätta arbetet med att utveckla den pedagogiska miljön. 9

10 Åtagande: Barn i förskolan utvecklar sina matematiska och språkliga förmågor Förväntat resultat 88 % av barnen har utvecklat sina matematiska förmågor. 95 % av barnen har utvecklat sina språkliga förmågor. 100 % av förskolorna har ett läsombud. Medarbetarnas bedömning av barns matematiska utveckling är 3,7 på en sexgradig skala. Medarbetarnas bedömning av barns språkliga och kommunikativa utveckling är 3,7 på en sexgradig skala. Arbetssätt Matematik Vi integrerar arbetet med att utveckla barnens förmåga att räkna, lokalisera, mäta, konstruera och förklara genom att använda matematiska begrepp och synsätt i alla aktiviteter. Bygg - och konstruktionslek används aktivt i ett utforskande och temainriktat arbetssätt. Vi har tydliga miljöer med ett rikt utbud av olika sorters material och verktyg som stöder och utmanar barnen i att utveckla sitt matematiska och logiska tänkande. Språk Vi använder ett rikt och nyanserat språk och ger alla barn talutrymme. Medarbetarna är närvarande och aktiva tillsammans med barnen och sätter ord på saker, tankar, känslor och skeenden. Barnen erbjuds många uttrycksformer för att bli medvetna om att de kan förmedla tankar och känslor på flera olika sätt. Vi är uppmärksamma på vårt språk och våra val av litteratur ur ett genusperspektiv. Läsombuden driver ett utvecklingsarbete i syfte att stärka litteraturens plats i förskolan. Med de yngre barnen arbetar vi med Babblarna, som är ett material för språkutveckling. Vi har miljöer för läsande, lyssnande och berättande och det finns litteratur som stöder arbetet med olika teman och projekt. Förskolan följer "Stadsdelsförvaltningens riktlinjer för modersmålsstödjande och interkulturellt arbete". Resursanvändning Pedagogiskt material och leksaker som gynnar matematiskt tänkande och språkutveckling. Pedagoger som ser sitt eget språkbruk som ett pedagogiskt verktyg och integrerar matematiskoch språklig utveckling i hela verksamheten. Uppföljning Genom våra utvärderingsverktyg säkerställer vi att: Barnet utvecklar sitt talspråk. Barnet kommunicerar. Barnet ger uttryck för egna uppfattningar. Barnet visar förståelse för symboler. Barnet visar intresse för bilder, texter och olika media. 10

11 Barnet förklarar. Barnet räknar. Barnet mäter. Barnet lokaliserar. Barnet konstruerar. Barnet integrerar matematik i leken. Utveckling Vi behöver fortsätta utvecklingsarbetet inom följande områden: Skapa tydliga miljöer som stöder och utmanar barnen i att utveckla sitt matematiska och logiska tänkande. Fortsätta arbetet med att öka barnens lust att läsa och skapa nyfikenhet på litteratur. Fortsätta arbetet med att utveckla arbetssätt för användningen av IKT (informations- och kommunikationsteknik) som ett pedagogiskt verktyg. Utveckla system så att den pedagogiska dokumentationen används som underlag för utveckling i arbetslaget och för att synliggöra barnens lärprocesser för barn och vårdnadshavare. Åtagande: Barns lärande stöds av förskolans pedagogiska miljöer - såväl inom- som utomhus Förväntat resultat Medarbetarnas bedömning av "pedagogisk miljö och material" är 3,7 på en sexgradig skala. Arbetssätt Förskolan har en miljö som är utformad så att barnen ges möjlighet att pröva, utforska, experimentera, leka, skapa och konstruera och är utformad så att den ger möjlighet till både livliga och lugna aktiviteter. De olika målområdena i läroplanen är synliga i den pedagogiska miljön. Det finns ett rikt utbud av olika sorters verktyg och material som både stöder och underlättar det pedagogiska arbetet. I det tematiska arbetet introducerar pedagogerna nya uttrycksformer, verktyg, material och tekniker. IKT används av barnen tillsammans med medarbetarna i syfte att utforska, fördjupa kunskap och att dokumentera aktiviteter och lärande. Miljön är planerad ur ett genusperspektiv och uppmuntrar till könsöverskridande lekar och aktiviteter. Förskolan har ett interkulturellt förhållningssätt som handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar, vilket är synligt i den pedagogiska miljön. Medarbetarna dokumenterar, observerar och utvärderar kontinuerligt den pedagogiska miljön 11

12 så att den kan förändras efter barnens behov. Barnen är aktivt delaktiga både i planering och utformning av den pedagogiska miljön och vårdnadshavarnas delaktighet säkerställs genom samtal vid inskolning, terminsmöten och utvecklingssamtal. Resursanvändning Utvärderingar tillsammans med barnen och observationer av hur barnen använder lokaler och material används för att förändra miljöerna både inomhus och utomhus. Pedagoger med särskild kompetens inom området samarbetar för att utveckla de pedagogiska miljöerna och enhetens inventarier och material används som resurser som delas av alla förskolor utifrån de behov som finns på varje förskola just nu. Uppföljning Genom våra utvärderingsverktyg säkerställer vi att: Den pedagogiska miljön och materialet, både inom och utomhus, ger förutsättningar för kreativitet och möten och används aktivt för att nå verksamhetens mål. IKT är tillgängligt för barnen och används i olika aktiviteter. Miljö och material är genomtänkt ur ett genus- och likabehandlingsperspektiv. Dokumentation av hur miljö och material används är underlag för diskussioner. Barn och vårdnadshavare är till viss del delaktiga i processen att utveckla den pedagogiska miljön och vårdnadshavarna är informerade om syftet med miljöns utformning. Utveckling Vi behöver fortsätta utvecklingsarbetet med miljön genom att: Utveckla miljön inom- och utomhus så att den i högre grad stöder barnens möjligheter till utveckling och lärande. Säkerställa att miljön är planerad och utformad utifrån ett genus- och likabehandlingsperspektiv. Fortsätta arbetet med att utveckla arbetssätt för användningen av IKT (informations- och kommunikationsteknik) som ett pedagogiskt verktyg. Utveckla system så att den pedagogiska dokumentationen används som underlag för utveckling av den pedagogiska miljön. 12

13 Åtagande: Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande. Förväntat resultat 92 % av barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande (Utveckling och Lärande). 81 % av vårdnadshavarna är nöjda med hur förskolan arbetar med barnens utveckling och lärande. Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling är 3,7 på en sexgradig skala. Arbetssätt Naturvetenskap och teknik Bygg- och konstruktionslek används aktivt i ett utforskande och temainriktat arbetssätt. Vi har miljöer som utmanar barnen i deras tekniska och logiska tänkande och det finns ett rikt utbud av olika sorters material och verktyg tillgängligt för barnens experiment- och skaparlusta. Barnen får goda möjligheter att utforska naturen. Skapande I ateljémiljön finns en stor bredd av olika material för kreativt och fritt skapande i olika tekniker. Barnen arbetar aktivt med att reflektera och samtala om sitt eget och andras skapande och utvecklar sin förmåga att tolka och förstå bilder, texter och symboler. Med hjälp av datorer skapar barnen också egna verk med texter och bilder och får en grundläggande kunskap i att hantera datorer. Förskolan ger stort utrymme för drama, dans, sång och musik. Lek och lärande De vuxna fördelar sig alltid inomhus/utomhus för att stötta barnens lekutveckling. Genom att vara närvarande i leken och dela in barnen i mindre grupper stöder pedagogerna barnen i de processer som stimulerar kommunikation och fantasi och förmågan att samarbeta och lösa problem. Arbetssättet stöder även pedagogernas möjligheter att fånga upp och skapa situationer där barnen ges utrymme för reflektion och lärande som utvidgar deras erfarenhetsvärld. Medarbetarna inspirerar till lek och lärande som bryter invanda mönster och organiserar grupplekar där barnen får träna sig i att förstå instruktioner och följa regler. De får möjlighet att utveckla tankar och idéer till lek och skapande och de gör språkliga erövringar och utvecklar sitt tänkande. I temaarbeten samarbetar barnen med varandra och med vuxna vilket utvecklar deras förmåga att samspela med andra. Enhetens värdeord är grunden i arbetet med utveckling och lärande. Ett ständigt pågående samtal i alla olika sammanhang lägger grunden för den delaktighet i vardagens alla skeenden som behövs för att barnen ska ha ett reellt inflytande och känna att tiden på förskolan är meningsfull för dem. I förskolans alla olika aktiviteter får barnen en mångfald av sinnesintryck i form av t.ex. färger, former, dofter och ljud och då är samtalet viktigt för att ge 13

14 barnen stöd i att tolka sinnesintryck och förvandla dem till meningsfull information. I det tematiska arbetssättet som utgår från barnens intressen får ämnesområdet genomsyra hela verksamheten, så att en fördjupning av kunskaper och färdigheter kommer till stånd hos barnen. Pedagogerna utvärderar och reflekterar tillsammans med barnen över den pedagogiska dokumentation som skapas och bygger därefter vidare på det aktuella temat. Resursanvändning Förskolan har en miljö som är utformad så att barnen ges möjlighet att pröva, utforska, experimentera, leka, skapa och konstruera och ger utrymme för både livliga och lugna aktiviteter. De olika målområdena i läroplanen är synliga i den pedagogiska miljön. Det finns ett rikt utbud av olika sorters verktyg och material som både stöder och underlättar det pedagogiska arbetet. I det tematiska arbetet introducerar pedagogerna nya uttrycksformer, verktyg, material och tekniker. IKT används av barnen tillsammans med medarbetarna i syfte att utforska, fördjupa kunskap och att dokumentera aktiviteter och lärande. Under våren kommer pedagoger i enheten att delta i ett lekprojekt för barn med autism som leds av Stödenheten. Projektet har beviljats stadsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten för ett år, med start i januari och möjlighet till förlängning. Det handlar om att ta fram ett sätt att arbeta med lek, socialt samspel och inkludering i förskolan för barn med autism och att hitta metoder för att mäta barns delaktighet, samspel och spontana kommunikation. Uppföljning Genom våra utvärderingsverktyg säkerställer vi att: Barnet söker samförstånd. Barnet tillämpar turtagning. Barnet tillämpar ömsesidighet. Barnet fantiserar och engagerar sig i leken. Barnet bygger och konstruerar. Barnet experimenterar. Barnet utforskar och urskiljer teknik i vardagen. Barnet visar intresse för naturens kretslopp. Barnet visar intresse för bild och form. Barnet visar intresse för sång och musik. Barnet visar intresse för dans och rörelse. Barnet visar intresse för drama och rollspel. Utveckling Vi behöver fortsätta utvecklingsarbetet inom följande områden: Utveckla planeringen av verksamheten så att den säkerställer pedagogernas möjligheter att vara inspiratörer i den fria leken, för att motverka könsstereotypa mönster och grupperingar. Fortsätta arbetet med att utveckla arbetssätt för användningen av IKT (informations- och kommunikationsteknik) som ett pedagogiskt verktyg. 14

15 Utveckla system så att den pedagogiska dokumentationen används som underlag för utveckling i arbetslaget och för att synliggöra barnens lärprocesser för barn och vårdnadshavare. Åtagande: Förskolan erbjuder ett varierat kulturutbud. Förväntat resultat Medarbetarnas bedömning av "Skapande verksamhet och olika uttrycksformer" är 3,6 på en sexgradig skala. Arbetssätt I ateljémiljön finns en stor bredd av olika material för kreativt och fritt skapande. Barnen arbetar aktivt med att reflektera och samtala om sitt eget och andras skapande och utvecklar sin förmåga att tolka och förstå bilder, texter och symboler. Med hjälp av datorer skapar barnen också egna verk med texter och bilder och får en grundläggande kunskap i att hantera datorer. Förskolan ger stort utrymme för drama, dans, sång och musik. I det tematiska arbetssättet som utgår från barnens intressen används stadens kulturutbud genom bl.a. teater-, musei-, konsert- och biblioteksbesök för att ge barnen en fördjupning av kunskaper och färdigheter. Vårt arbete med hur barnen erbjuds ett varierat kulturutbud dokumenteras i text och bild. Vi kommunicerar kontinuerligt våra aktiviteter och arbetssätt till vårdnadshavarna genom en Grundplanering och ett Informationsbrev som förmedlas via förskolans intranät. Resursanvändning I förskolans tematiska arbetssätt används stadens kulturutbud och kreativt skapande för att bredda och fördjupa barnens lärande. Den pedagogiska miljön är ordnad så att den inbjuder till att uttrycka sig på olika sätt. Uppföljning Genom våra utvärderingsverktyg säkerställer vi att: Barnen har tillgång till stadens kulturutbud. Barnet visar intresse för bild och form. Barnet visar intresse för sång och musik. Barnet visar intresse för dans och rörelse. Barnet visar intresse för drama och rollspel. Utveckling Vi behöver fortsätta utvecklingsarbetet inom följande områden: Utveckla miljön inom- och utomhus så att den i högre grad stöder barnens möjligheter till att uttrycka sig på olika sätt. 15

16 Fortsätta arbetet med att utveckla arbetssätt för användningen av IKT (informations- och kommunikationsteknik) som ett pedagogiskt verktyg. Utveckla system så att den pedagogiska dokumentationen används som underlag för utveckling av det tematiska arbetssättet där kultur ingår som en del. Åtagande: Barn i förskolan får en positiv upplevelse av kost, rörelse och hälsa. Förväntat resultat 87 % av vårdnadshavarna är nöjda med förskolans arbete med kost och rörelse. Arbetssätt Maten lagas från grunden utifrån Södermalms stadsdelsförvaltnings riktlinjer för mat och måltider och är mycket vällagad och varierad och vår målsättning är att väcka barnens lust att upptäcka nya smaker och att de får ett stort "smakförråd" med sig från tiden på förskolan. Kockarna på förskolan har ett pedagogiskt uppdrag att i samarbete med övriga medarbetare förmedla kunskap om mat och hälsa. Barnen deltar i matråd och hemkunskap. På matråden pratar man om maten på förskolan och lär sig om olika livsmedel genom att titta, känna, lukta och smaka. Hemkunskapen är mer praktisk. Då lagar man till något, antingen till lunchen eller till mellanmålet. Barnen erbjuds meningsfulla aktiviteter utomhus både på förskolans gård, i närområdet och under längre utflykter. Medarbetarna organiserar rörelselekar både inomhus och utomhus för att ta tillvara på barnens rörelseglädje. I aktiviteterna tränas olika funktionsområden som grovmotorik, finmotorik, balans och koordination. Varje termin genomförs en friskvårdsvecka med särskilt fokus på kost, rörelse och hälsa. Resursanvändning Västra Söders förskolor har ett matnätverk där alla kockar gemensamt arbetar med utveckling inom området kost och hälsa och säkerställer att alla enhetens förskolor håller likvärdig kvalitet. Förskolans kök ses som ett pedagogiskt rum. En friskvårdsgrupp med representanter från alla förskolor arbetar aktivt utifrån mottot En friskare arbetsplats. Enheten har ett utvecklat samarbete med Stadsdelsförvaltningens hälsostrateg. Uppföljning Genom våra utvärderingsverktyg säkerställer vi att: Barnet tycker om maten på förskolan och visar intresse för att smaka på nya råvaror och maträtter. Barnet deltar i matråd och hemkunskap tillsammans med förskolans kock. 16

17 Barnet visar intresse för att vistas utomhus. Barnet deltar i förskolans friskvårdsvecka. Barnet utvecklar förståelse för kopplingen mellan livsstil och hälsa. KRAV-certifieringen följs upp årligen av certifieringsorganet SMAK. Utveckling Vi behöver fortsätta utvecklingsarbetet inom följande områden: Den pedagogiska utomhusmiljön, för att stödja barnens vilja att vistas utomhus, ta egna initiativ till och delta i fysiska aktiviteter. Säkerställa en planerad meningsfull verksamhet utomhus som utgår från barnens intressen och nyfikenhet. Öka kunskapen hos alla medarbetare om den pedagogiska måltidens betydelse för barnens syn på och intresse för mat. Utveckla arbetssätten för utvärderingen och dokumentationen för att säkerställa att barnens upplevelse av kost, rörelse och hälsa är positiv. Under 2015 kommer Sagan/Malmgården att delta i tävlingen Guldkon, kategorin Bästa Matglädjeförskola. Åtagande: Vårdnadshavare och förskola samverkar för barnets bästa. Förväntat resultat 87 % av vårdnadshavarna anser att förskola och hem samverkar för barnens bästa. Arbetssätt När ett barn ska börja på förskolan skickar vi, per post, ut en inbjudan och information om inskolningen och när den börjar har vi ett samtal där vårdnadshavarna får en mapp med information om förskolan. Vid inskolningen deltar vårdnadshavarna aktivt, vilket gör att barnen skolas in direkt i verksamheten. Vårdnadshavarna är, tillsammans med sitt barn, delaktiga hela inskolningsperioden som pågår under 3-5 dagar i följd, vid behov längre. Efter inskolningen har en pedagog ett uppföljningssamtal med varje familj. Inför terminsmöten och dialogmöten bjuder vi in vårdnadshavarna att komma med förslag på 17

18 frågor de vill ta upp. På vårens terminsmöte synliggörs arbetet kopplat till läroplanen och på höstens möte följs resultatet från förskoleundersökningen upp i en dialog med vårdnadshavarna. Dialogmötet, där förskolechef och pedagogisk utvecklingsledare deltar, fokuserar på aktuella vardagsfrågor på förskolan samt pedagogiska diskussioner kopplat till förskoleundersökningen. Vi är tydliga med förskolans mål och via vårt intranät får vårdnadshavarna på varje hemvist varje/varannan vecka en Grundplanering där målen finns redovisade. På så sätt kan de tydligt följa förskolans arbete med de olika delarna i vårt uppdrag och också lättare ställa frågor och bidra med idéer om och synpunkter på verksamheten. Som komplement till Grundplaneringen får de också ett Informationsbrev minst en gång i månaden där vi på ett mer djupgående sätt beskriver förskolans arbete med målen i läroplanen. Vårdnadshavarna inbjuds till ett utvecklingssamtal per termin men är informerade om att det finns utrymme för ytterligare samtal. Barnens vardag på förskolan dokumenteras tillsammans med barnen själva genom texter, bilder och utställningar i förskolans lokaler. Varje barn har också en egen portfoliopärm som följer barnet under hela förskoletiden. Stockholm stads årliga förskoleundersökning används av arbetslagen när de utvärderar och planerar verksamheten. Den ger möjlighet att se och reflektera över vårdnadshavarnas åsikter och används i arbetet med att förbättra både innehåll och organisation för att utveckla verksamheten. Resursanvändning Förskolans främsta resurs är medarbetarna. Deras kompetens och vårdnadshavarnas kunskaper om det egna barnet ger förutsättningar för en god samverkan som gynnar barnet. Ett för enheten gemensamt portfoliomaterial används, tillsammans med andra former av dokumentation, för att kommunicera det enskilda barnets utveckling under förskoletiden. På varje förskolas intranät finns styrdokument/handlingsplaner och annan information tillgänglig för vårdnadshavarna. I de informationsforum som finns där, får de även all löpande information från förskolan och kan också informera varandra. Uppföljning Genom våra utvärderingsverktyg säkerställer vi att: Förskolan har professionella relationer med vårdnadshavarna. Förskola och vårdnadshavare har en tydlig dialog kring barnet. Barnets vårdnadshavare har getts möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin. Vårdnadshavarna erbjuds delaktighet på Terminsmöten och Dialogmöten. Utveckling Vi behöver fortsätta utvecklingsarbetet inom följande områden: Ge vårdnadshavarna bättre information om vad en aktiv inskolning innebär. Utveckla dokumentationen och portfoliomaterialet så att det fullt ut blir ett verktyg för dialog med vårdnadshavarna. 18

19 Fortsätta arbetet med det professionella förhållningssättet. Fortsätta arbetet med projektet Mötet med Stockholmaren. Åtagande: Barnen visar grundläggande demokratiska värderingar. Förväntat resultat 87 % av barnen visar grundläggande demokratiska värderingar. 90 % av vårdnadshavarna är nöjda med utvecklingen av barnens sociala förmåga. Arbetssätt Verksamheten planeras och utvärderas tillsammans med barnen vilket ger dem ett reellt inflytande både i praktiska situationer och över innehåll och organisation. Olikheter synliggörs, inkluderas och ses som en tillgång. Förskolan skapar mindre grupper av barn för aktiviteter och samtal. Den pedagogiska miljön organiseras så att den inbjuder till flexibilitet och egna initiativ. Barn och vuxna samtalar regelbundet om kamratskap, allas lika värde och om likheter/olikheter och de vuxna är förebilder i sitt förhållningssätt, till varandra och till barnen, genom att vara närvarande, goda lyssnare och bra kamrater. Vi arbetar med Start och Stegvis, som är ett material för att utveckla barnens sociala och emotionella kompetens och lägga en grund för ett gott socialt samspel. Likabehandling och jämställdhet är ett prioriterat område i förskolans likabehandlingsplan och i det arbetet använder vi en trestegsmodell som innebär att synliggöra, förändra och utvärdera. Barn och vuxna samtalar om känslor, kamratskap, allas lika värde och om likheter/olikheter. Medarbetarna använder kontinuerligt Start och Stegvis i arbetet med livskunskap. Alla använder boken Alla barns rätt av Pernilla Stalfelt för att barnen ska veta och förstå sina rättigheter. Resursanvändning Medarbetarnas kunskaper om förskolans värdegrund och förmåga att arbeta praktiskt tillsammans med barnen är den viktigaste resursen för demokratiarbete i förskolan startade vi en kompetensutveckling ledd av Elisabeth Arnér (förskollärare och fil.lic. som föreläser runtom i landet om demokrati och inflytande i förskola och skola och har gett ut ett flertal böcker om demokratiarbete i förskolan). Syftet var att utveckla och fördjupa kunskapen om demokratiarbete i förskolan och förankra den i det praktiska arbetet. Utbildningen, som pågick under 4 terminer, ligger till grund för enhetens värdeord delaktighet, inflytande och meningsfullhet och är ständigt närvarande i vårt värdegrundsarbete. Nya medarbetare får en introduktion i enhetens aktiva demokratiarbete, strukturer och styrdokument direkt när de börjar sin anställning och på APT, arbetslagsmöten och planeringsdagar diskuteras värdegrundsfrågor och praktiskt demokratiarbete. 19

20 Arbetet med årsmålen i Likabehandlingsplanen pågår under hela året och revideras sedan i samråd med vårdnadshavarna. Uppföljning Genom våra utvärderingsverktyg säkerställer vi att: Barnet visar ansvar. Barnet visar respekt. Barnet visar solidaritet. Barnet visar förståelse för alla människors lika värde. Barnet ger uttryck för egna uppfattningar. Utveckling Vi behöver fortsätta utvecklingsarbetet inom följande områden: Den pedagogiska inomhus- och utomhusmiljön, för att stödja barnens självständighet och möjlighet att ta egna initiativ. Säkerställa en planerad meningsfull verksamhet utomhus som utgår från barnens intressen och nyfikenhet. Omsätta satsningen på PIM (praktisk IT- och mediekompetens) i praktisk användning av IKT (informations- och kommunikationsteknik) i arbetet med barnen som ett verktyg för kommunikation och kunskapssökande. Utveckla arbetssätten för utvärderingen och dokumentationen så att förskolans demokratiska beslutsprocesser synliggörs och kan utvecklas. Åtagande: Barnen är delaktiga och har inflytande. Förväntat resultat 84 % av barnen är delaktiga och utövar inflytande. Arbetssätt Verksamheten planeras och utvärderas tillsammans med barnen vilket ger dem ett reellt inflytande både i praktiska situationer och över innehåll och organisation. Den pedagogiska dokumentationen används för att synliggöra för barnen deras lärprocesser och som verktyg för utvärdering och planering tillsammans med dem. Genom detta och i samtal, barnintervjuer och observationer säkerställer vi att verksamheten bedrivs utifrån barns perspektiv. Barnen deltar genom samtal och praktiskt arbete tillsammans med förskolans kock i matråd och hemkunskap vilket ger dem inflytande och delaktighet i kosten på förskolan. Förskolan är flexibel när det gäller rutiner för att avbryta barnen så lite som möjligt. Medarbetarna organiserar sig så att det finns utrymme för att följa barnens initiativ. Förskolan skapar mindre grupper av barn för aktiviteter och samtal. 20

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Vasaparkens förskolor

Vasaparkens förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) 1.2.1.-54/2011 Vasaparkens förskolor Lekfullt lärande och omsorg om barnen. Barn, vårdnadshavare och besökare ska känna sig välkomna till våra förskolor. Vår verksamhet

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FÖRSKOLEAVDELNINGE N KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016 Självvärdering av hur arbetslaget utifrån läroplanen skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande

Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 1 (16) Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande Syfte Syftet med förskolans självvärdering är att granska och bedöma den egna verksamheten.

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Presentation av Norrby Förskolor Norrby förskolor består av Hästskon och Pettersberg. Hästskon har 11 avdelningar fördelade i två hus. Pettersberg är en storavdelning

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Kriterier för mätområde matematikutvecklande arbetssätt

Kriterier för mätområde matematikutvecklande arbetssätt Kriterier för mätområde matematikutvecklande arbetssätt Låg nivå röd Mellannivå gul Hög nivå grön Matematisk utforskande Arbetslaget arbetar med olika matematiska aktiviteter där barnen får använda matematik.

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

Blackebergs förskolor

Blackebergs förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Blackebergs förskolor Ing re ss Övergripande bild av verksamheten. Vår verksamhet är till för barn mellan 1-5 år och deras familjer i Blackeberg och Södra Ängby.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken Systematiskt Kvalitetsarbete Tufvan, Duvan och Fisken Styrdokumenten I skollagens fjärde kapitel 3 står det att förskolan skall bedriva systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att kontinuerligt planera,

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2016-2017 Organisation Avdelning: Sörgården Antal barn: 15 Åldersfördelning:1st född 2016, 9st född 2015, 2st född 2014, 3st född 2013 Antal pojkar: 9 Antal flickor:

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2017-09-05 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskolor Enheten ansvarar för följande

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2015 2016 2 (7) Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Vattmyra förskolor Berghems förskola Nibble Förskola Vattmyra förskola Pedagogisk omsorg

VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Vattmyra förskolor Berghems förskola Nibble Förskola Vattmyra förskola Pedagogisk omsorg 1september 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Vattmyra förskolor Berghems förskola Nibble Förskola Vattmyra förskola Pedagogisk omsorg Enheten Vattmyra förskolor startade den 1 juli 2012. I enheten ingår;

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA Normer och värden sid 2 Utveckling och lärande sid 3-6 Ansvar och inflytande för barn sid 7 Förskolechefens ansvar sid 8-9 Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09

Läs mer

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning:

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning: Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan 2011-2013 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Profil. Naturvetenskap och teknik

Profil. Naturvetenskap och teknik Profil Naturvetenskap och teknik Vi på Kompassens förskola sätter naturvetenskap och teknik i fokus. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Läs mer

Arbetsplan Äppelbo förskola

Arbetsplan Äppelbo förskola Arbetsplan 2016-2017 Äppelbo förskola 1 Vår syn på uppdraget Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan. Vi ser ett barn som utforskar och undersöker omvärlden och som lär i samspel

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Årets miljöspanaruppdrag Spana på matavfallet ger många olika möjligheter att arbeta mot förskolans mål och riktlinjer enligt Lpför98/rev10. Nedan följer citat och urklipp

Läs mer

Arbetsplan för Ängen,

Arbetsplan för Ängen, Arbetsplan för Ängen, Mariebergs förskola 2010/2011 Arbetsplan för Ängen, läsåret 2010/2011 Arbetsplanen innehåller dels hur vi på Ängen kommer att arbeta under året 2010/2011 och dels hur vi alltid arbetar

Läs mer

Underlag för arbete med kvalitetsindikatorn

Underlag för arbete med kvalitetsindikatorn Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Underlag Underlag för arbete med kvalitetsindikatorn Anteckningssidor med plats för avstämningar och reflektioner utifrån Stockholms stads

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Hällabrottets förskola

Hällabrottets förskola 1(7) 2016 06 15 Verksamhetsplan Hällabrottets förskola 2016/2017 2 förskolechef: Pernilla Nilsson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetsidé 4. Hällabrottets förskola års hjul (under arbete) 5.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling

Läs mer

Förskolan Matrisen K V A L I T E T S G A R A N T I. E n k r e a t i v s t a rt på det livslånga lärandet

Förskolan Matrisen K V A L I T E T S G A R A N T I. E n k r e a t i v s t a rt på det livslånga lärandet K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (7) Förskolan Matrisen E n k r e a t i v s t a rt på det livslånga lärandet En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98)

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98) Handlingsplan för Vattenliljans förskola 2012-12-05 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 och Nyköpings kommuns tjänstegarantier. Normer och

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskola. Färggränd 2 175 47 JÄRFÄLLA 08/580 29783 Gäller från 2012-01-01

Verksamhetsplan. Förskola. Färggränd 2 175 47 JÄRFÄLLA 08/580 29783 Gäller från 2012-01-01 Verksamhetsplan Förskola Färggränd 2 175 47 JÄRFÄLLA 08/580 29783 Gäller från 2012-01-01 1 Vision Värdegrund i Lpfö 98/10 LIP Upplevelser är vår profil som genomsyrar allt vårt arbete i förskolan Sandvikskolans

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 (reviderad 2010) samt Nyköpings kommuns tjänstegarantier.

Läs mer

Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Vargavrån 2015-2016

Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Vargavrån 2015-2016 Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Vargavrån 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Matildelunds förskola, avdelning Vargavrån läsåret 2015/2016 Enhet Matildelunds förskola, Vargavrån

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen VERKSAMHETSPLAN AVD. Fjärilen 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer