HANDLINGSPLAN FÖR SKAPANDE SKOLA I OVANÅKERS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR SKAPANDE SKOLA I OVANÅKERS KOMMUN 2014-2015"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FÖR SKAPANDE SKOLA I OVANÅKERS KOMMUN ATT LÄRA MED FLERA SINNEN BAKGRUND Ovanåkers kommun är en liten glesbygdskommun med knappt invånare. Trots kommunens ringa storlek, kan många barn och ungdomar möta kultur på ganska många ställen, i filmföreningar, körer, dansverksamheter, musik- och konstföreningar, hembygdsföreningar och kyrkor. I kommunal regi görs insatser för alla barn. Kulturombuden på skolorna väljer ut teater-, musik- och dansföreställningar och samtliga elever får en sådan kulturupplevelse per år, ofta blir det två upplevelser. Varje år får också alla elever, under skolbioveckan, besöka biografen och se en kvalitetsfilm. Vid sidan om detta arrangerar biblioteken utställningar och program som riktar sig direkt mot skolan. Den största satsningen på kultur för barn och ungdom görs genom den kommunala musikskolan, som av tradition har en befäst position (6.4 tjänst). PÅGÅENDE INSATSER Förutom de insatser som Ovanåkers kommun fortlöpande gör innebär årets projekt inom Skapande skola, Kultur i ny samverkan steg tre, att följande aktivitet just nu pågår i kommunen: Elever i år F, 1, 2, 3 och 4 samt särskolegrupp och förberedelseklass använder dans för att, i samarbete med klassläraren och danspedagogen, tillägna sig kunskaper om den lokala historien. Eleverna skapar och framför en egen koreografi, som utgår från lokala historiska erfarenheter och texter. Elever i år 4 får, tillsammans med en professionell filmare, skapa korta filmer på datorplatta kring temat Voxnadalen förr och nu. Filmerna publiceras på bloggen voxnadalensfyror.se, som är ett tävlingsbidrag inom rikssatsningen webbstjärnan. LÅNGSIKTIG STRATEGI Läroplanen från 2011 skärpte kraven när det gäller kulturens roll i skolan. Skapande Skola är ett stöd för skolan att uppfylla dessa krav. Med tanke på de svenska resultaten i PISA 2013 vill vi gå längre än så. Vi menar att det är dags för en ny kulturpedagogik!

2 Forskningen om inlärningsstilar visar att vi lär oss på en mängd olika sätt. 1 De flesta lärare lär sig genom att se och höra, visuellt och auditivt, men många barn lär sig bäst genom kroppsliga erfarenheter, kinestetiskt och taktilt. Några elever är utpräglat sociala och behöver samarbeta för att kunskaperna ska fästa, andra behöver enskildhet. Lärare måste därför tillägna sig fler sätt att undervisa, än de sätt hen själv använder för egen inlärning, för att nå alla elever. Med ovan nämnda forskningresultat i ryggen och med utgångspunkt i den svenska läroplanen kan projekttiden ge oss möjligheter att prova nya vägar, dels i den praktiska verksamheten ute i skolorna, men också genom regelbundna strukturerade möten mellan professionella kulturarbetare och pedagoger. 1 En sammanfattande artikel finns i Skolvärlden: 2

3 PLANERADE SAMVERKANSFORMER MELLAN SKOLA OCH KULTURLIV Tillsammans med professionella kulturarbetare, vill vi inom skolan i Ovanåker vidareutveckla den pedagogiska metod som börjat växa fram under föregående år med Skapande skola och ARTinED 2 VÅRT SYFTE MED SKAPANDE SKOLA UNDER LÄSÅRET ÄR: Att kommunens lärare och de kulturarbetare som anlitas för projektet samarbetar för en långsiktig utveckling av de pedagogiska verktygen, att visa hur kulturell aktivitet kan hjälpa elever med kinestetiska och taktila inlärningsstilar att nå läroplanens mål, att visa för oss själva och andra mångfalden av inlärningsituationer där kulturella aktiviteter kan ingå, att eleverna genom dans och film inhämtar kunskaper i läroplanens olika ämnen, att stärka elevernas självkänsla genom att ge dem tillgång till egna kulturella uttrycksformer samt att stärka samhörigheten mellan nya och gamla invånare i kommunen. DE PLANERADE INSATSERNA ETT PROJEKT I SAMKLANG MED GRUNDSKOLANS LÄROPLAN Vårt projekt har starkt stöd i såväl läroplanens värdegrund som i beskrivningen av skolans uppdrag och i formuleringarna av det centrala innehållet i olika ämnen. Här följer några exempel: SKOLANS UPPDRAG SKOLAN SKA STIMULERA VARJE ELEV ATT BILDA SIG OCH VÄXA MED SINA UPPGIFTER. I SKOLARBETET SKA DE INTELLEKTUELLA SÅVÄL SOM DE PRAKTISKA, SINNLIGA OCH ESTETISKA ASPEKTERNA UPPMÄRKSAMMAS. ELEVERNA SKA FÅ UPPLEVA OLIKA UTTRYCK FÖR KUNSKAPER. DE SKA FÅ PRÖVA OCH UTVECKLA OLIKA UTTRYCKSFORMER OCH UPPLEVA KÄNSLOR OCH STÄMNINGAR. DRAMA, RYTMIK, DANS, MUSICERANDE OCH SKAPANDE I BILD, TEXT OCH FORM SKA VARA INSLAG I SKOLANS VERKSAMHET. EN HARMONISK UTVECKLING OCH BILDNINGSGÅNG OMFATTAR MÖJLIGHETER ATT PRÖVA, UTFORSKA, TILLÄGNA SIG OCH GESTALTA OLIKA KUNSKAPER OCH 2 En del av den stora EU-satsningen Konstarter i pedagogiken under

4 ERFARENHETER. FÖRMÅGA TILL EGET SKAPANDE HÖR TILL DET SOM ELEVERNA SKA TILLÄGNA SIG. EXEMPEL UR CENTRALT INNEHÅLL ENLIGT LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET SOM PASSAR FÖR ARBETE MED DATORPLATTA3: Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift (engelska år 4-6). Texter som kombinerar ord och bild, t.ex. film, interaktiva spel och webbtexter (svenska som andraspråk) Stödord, bilder och digitala medier för att planera och genomföra en muntlig presentation. (svenska som andraspråk) Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön (geografins metoder, begrepp och arbetssätt år 4-6 ). Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. (geografins metoder, begrepp och arbetssätt år 4-6). Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt (matematik; geometri år 4-6) Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras (matematik; geometri år 4-6). Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, t.ex. dokumentära bilder från hemorten och konstbilder (bild år 4-6). Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar (bild år 4-6). Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram (bild år 4-6). Filmande samt redigering i datorprogram (bild år 4-6) EXEMPEL UR CENTRALT INNEHÅLL ENLIGT LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET SOM PASSAR FÖR ARBETE MED DANS: Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer (SO år 1-3). Takt och rytm i lekar, danser och rörelse till musik (idrott och hälsa år 1-3) Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner (musik år 1-3). Gestaltning av sånger och berättelser med ljud rytmer och rörelser (musik år 1-3). 3 Svenska datatermgruppen: Ordlisteartikel 238: Datorplatta, pekplatta, bärbar dator med pekskärm. Använd datorplatta eller pekplatta för tablet computer och andra engelska benämningar för detta begrepp. Kommentar: Som kortform förekommer platta Surfplatta används också för detta begrepp, men det är onödigt snävt man kan ju göra mycket mer än surfa på en datorplatta. Jämför även läsplatta och e-bok. 4

5 Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor (fysik år 1-3). Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor (fysik år 1-3). Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning (fysik år 1-3). Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid (religionskunskap år 1-3). Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom (religionskunskap år 1-3). Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd (religionskunskap år 1-3). Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar (religionskunskap; att undersöka verkligheten år 1-3). Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns. (religionskunskap; att undersöka verkligheten år 1-3). MED PLATTAN SOM PENNA Syftet med filmdelen i projektet är att elever och pedagoger ska få erfarenhet av ett varierat arbetssätt; hur man kan fördjupa sin förståelse av omvärlden och berätta om sitt lärande, med hjälp av modern teknik. Redan i årets Skapande använder eleverna datorplattor som verktyg. Plattorna, som först kallades surfplattor, sen läsplattor och lärplattor, har under vårterminen 2014 börjat användas som berättarplattor. 4 Vi vill föra in detta kreativa lärande i fler ämnen under nästa läsår. ARBETSGÅNG Arbetet bör läggas upp olika på olika skolor. Ju fler infallsvinklar och ämnen dess bättre! Filmaren sammankallar alla inblandade lärare en första gång. Sen planerar man tillsammans tema och arbetsgång EXEMPEL 1 GEOGRAFI 1. Läraren och klassen väljer att arbeta med datorplatta i ett tema om Sveriges geografi. 2. Klassen ser avsnittet De djupa skogarna i UR:s program Geografens testamente 3. Eleverna diskuterar med filmaren etik och regler för publicering på nätet. 4. Elever, lärare och filmare planerar vad en lokal film om de djupa skogarna kan innehålla 5. Eleverna filmar i grupper. 4 Se filmbloggen på 5

6 6. Filmerna redigeras och läggs upp bland elevfilmer på UR:s sida. 7. Elevernas föräldrar och klasser runt om i Sverige tar del av elevernas arbete. EXEMPEL 2 ENGELSKA 1. Läraren och klassen väljer att arbeta med datorplatta i ett tema om kläder i undervisningen i engelska. 2. Eleverna diskuterar med filmaren etik och regler för publicering av bilder på nätet 3. Elever, lärare och filmare planerar vad som fotograferas och filmas och fotograferar därefter (t.ex.) olika kläder och skriver engelska klädglosor till bilderna. 4. Eleverna iscensätter (t.ex.) en modevisning, som filmas med kommentator. 5. Filmer och bilder redigeras i olika bildprogram. 6. Det färdiga arbetet publiceras på klassens webbsida. 7. Elevernas föräldrar samt andra klasser i kommunen tar del av elevernas arbete. Ett avslutande möte arrangeras när alla klasser har genomfört projektet. En skriftlig sammanfattning av deltagarnas erfarenheter utgör sen, tillsammans med nedan nämnda webbsidor, en tipsbank och en grund för kommande års utveckling av undervisningen i kommunen. REDOVISNING FILM Lämpliga platser att visa resultatet utanför skolan kan vara på Ovanåkers kommuns hemsida och i en blogg på webbstjärnan.se. Filmerna kan också visas i samband med filmvisningar i den lokala biografen. De elever/elevgrupper som vill kan delta i olika filmtävlingar, t.ex. i tävlingen 1 minut film vid Junior Film Festival i Stockholm våren

7 DANSA MED MENING Syftet med dansdelen i projektet är att elever och pedagoger ska få erfarenhet av hur man kan fördjupa sin förståelse av omvärlden, och berätta om sitt lärande, med hjälp av skapande rörelse. Arbetet kan läggas upp olika på olika skolor. Inget ämne är omöjligt för dans. Man kan dansa historia, matte, svenska och engelska. Danspedagogen träffar alla inblandade lärare en första gång och planerar tema och arbetsgång. Ett liknande möte arrangeras när alla klasser genomfört projektet. Vid det senare tillfället analyseras de erfarenheter som gjorts. En sammanfattning av denna analys bildar en grund för kommande års arbete. Vi vill att eleverna genom dansen tillgodogör sig kunskaper i olika skolämnen ökar sitt kroppsliga medvetande samt inspireras till ökad användning av olika konstformer som en tillgång i lärande tränar det kreativa tänkandet för nya lösningar i skolarbetet stärks genom alternativa uttrycksformer samverkar i olika gruppkonstellationer ARBETSGÅNG EXEMPEL 1 1. Läraren och klassen (med danspedagog närvarande) studerar människan och känslor, tema människokroppen 2. Pedagogisk information följs upp av att eleverna går till dansstudio/dansutrymme och gestaltar introducerat kunskapsstoff 3. Danspedagogen stöttar enskilda elever i spontana uttryck och samordnar andemeningen i en gemensam koreografi. EXEMPEL 2 1. Danspedagogen kommer till klassen när de läser geografi 2. Efter teori i klassen gestaltas informationen i dansstudio 3. Danspedagogen och klassläraren summerar/utvärderar arbetet med eleverna Efter två år med dans i Skapande skola vill vi nu ta ett steg längre: Utöver dansen som konstform för barn vill vi integrera dansen i ämnesundervisningen. Eleverna får därmed ett breddat utbud för sina individuella inlärningsstilar. 5 5 Egentligen är det bara två av Gardners nio intelligenser - verbal och logisk/matematisk intelligens som brukar uppmuntrats i skolan. De övriga - naturintelligens samt kinestetisk, spatial, musikalisk, interpersonell, intrapersonell och existentiell intelligens - har inte alls fått lika stort utrymme. Gardners grundtanke är att människor känner sig mer motiverade och blir mer engagerade om de får möjlighet att använda sin bästa intelligens, sin personlighet, sin kreativitet, sina talanger och sina intressen i lärandet. 7

8 ORGANISATION Arbetet administreras av Viksjöforsbaletten i samverkan med berörda skolledare gällande upptaktsmöte med information, schemaupplägg, utrustning, lokalbokning samt offentlig projektredovisning. Den anställda danspedagogen/koreografen är ansvarig för all kontakt med skolorna vad gäller planering med lärare, introduktion av dansen, danslektioner, slutredovisning. REDOVISNING DANS Ett lämpligt tillfälle för att visa resultatet utanför skolan kan vara Danforum i Viksjöfors SAMVERKAN MELLAN DANS OCH FILM Danspedagog och filmare samverkar vid projektplanering, seminarier redovisningar. ELEVMEDVERKAN Inom projektets ramar kommer eleverna att i hög grad kunna påverka såväl innehåll som resultat. Elevernas idéer och aktiva medverkan är en förutsättning för projektets genomförande. Projektet ger eleverna utökade uttrycksformer och såväl kulturarbetare som lärare kommer att lyssna på vad de har att säga UTVÄRDERING Filmer och koreografier är ett mått på hur aktiviteterna genomförts, men ett viktigt syfte med årets projekt är att upprätta en tipsbank för hur man kan möta barns olika inlärningsstilar med kulturella aktiviteter i olika ämnen. Kulturarbetarnas logg under projektets gång sammanställs därför och kompletteras med synpunkter från elever, lärare och skolledning. EKONOMI 769 elever deltar i projektet. 667 av dessa deltar i dansdelen; 4 ggr per elev i grupper om cirka 13 elever=204h 102 elever deltar i filmdelen; 4 ggr per elev i grupper om två=204h Total projektkostnad: 769 elever à 265 kr/elev, SEK. TOTALA KOSTNADEN INKLUDERAR Inledande och avslutande seminarium Dansklasser (lokal) Foto/filmklasser (hyra för film- och redigeringsutrustning) Offentliga redovisningar (scenbyggnad/kostymer/teknik/biograf) I Ovanåker motiverar vi den höjda snittkostnaden med att dans och film är nya prioriterade verksamheter (jfr. musik och bild). Tidsplan:

9 INVOLVERADE AKTÖRER Danspedagog Mathilda Norling Persson Filmare Josefin Torp Ovannämnda skolklasser med klasslärare Viksjöforsbaletten KONTAKTPERSON FÖR SKAPANDE SKOLA I OVANÅKER: Ovanåker i februari 2014 Solveig Landar Skolchef DETTA TILLHÖR INTE HANDLINGSPLANEN MEN SKA VARA MED I ANSÖKNINGSFORMULÄRET: ELEVGRUPPER DANS Antal elever: 667 Skola Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Alfta Runemo Viksjöfors Celsius Knåda Roteberg Lillbo Summa ELEVGRUPPER FILM Antal elever:102 Skola Åk 4 9

10 Skola Åk 4 Alfta 24 Runemo 11 Viksjöfors 5 Celsius 24 Knåda 6 Roteberg 13 Lillbo 19 Summa

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Aktuella mål i läroplanen 11 Här hittar du olika hänvisningar till Läroplanens övergripande mål och centrala innehåll i olika ämnen som kan vara aktuella när man deltar i FIRST LEGO League ( FLL ). Det

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan?

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan? EXAMENSARBETE 2010:048 Varför ska vi dansa i skolan? Anna-Linda Järrendal Carolina Svensson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik och lärande

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Inte som andra ämnen

Inte som andra ämnen Inte som andra ämnen En studie av niondeklassares åsikter om skolämnet Bild Sara Hanson Examensarbete i Bild och visuell kultur inom LAU370 Handledare: Karolina Westling Examinator: Ninni Trossholmen Rapportnummer:

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

mytologerna & tro och väsen

mytologerna & tro och väsen mytologerna & tro och väsen lärarhandledning för år 1-6 Inledning: I radioserien Tro och väsen och tv-serien Mytologerna får vi stifta bekantskap med tio olika väsen från nordisk folktro. Radioserien tar

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014 Enskild verksamhet Innehållsförteckning 1. Beskrivning av verksamheten och hur den är organiserad... 2 2. Förutsättningar... 3 2.1. Personal...

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007.

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. I ett initialt skede handlade detta projekt om att elever i olika åldrar tillsammans

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer