Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran"

Transkript

1 Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran 1

2 Innehållsförteckning Inledning 1. Värdegrund Barnets bästa 1.2. Trygga människoförhållanden 1.3. Att bli förstådd och uppmärksammad enligt ålder och utvecklingsnivå 2. Tärnans syn på småbarnsfostran Inlärningsmiljö Fysisk inlärningsmiljö Estetisk inlärningsmiljö Psykosocial inlärningsmiljö Kognitiv inlärningsmiljö Emotionell inlärningsmiljö Barnets välbefinnande det centrala 7 3. Egenvårdarsystem och hembesök 3.1. Egenvårdaren Hembesök 3.3. Starten på daghemmet mjuklandningen 4. Genomförandet av småbarnsfostran Smågruppsverksamhet 4.2. Egenvårdarstunder 5. Leken 5.1. Småbarns lek De större barnens lek 5.3. Pedagogiska metoder 6. Utevistelse Utevistelsen som pedagogisk verksamhet 6.2. Pedagogiska mål Lekglädje och reflektion Gemenskap Motion och motorik Samspel Kreativitet och nyfikenhet 7. Språkets betydelse inom småbarnsfostran 2

3 7.1. Språkstrategier Våra abetsmetoder Egenvårdarsystemet stöder språket Veckans barn Stegvis Sagotema årsvis Traditioner Vår närmiljö Diskussionsgrupper Innehållsmässiga inriktningar 8.1. Naturvetenskaplig, matematisk inlärning Historisk samhällelig inlärning Etisk inlärning och fostran 8.4. Estetisk inlärning och skapande verksamhet Religions och åskådningsanknuten inlärning 9. Personalens utveckling Bilagor 23 3

4 INLEDNING Daghemmet Tärnans personal har jobbat med Planen för småbarnsfostran främst genom att hålla kvällsmöten då vi diskuterat olika teman. Vi har jobbat i smågrupper pga Tärnans stora personalantal. 1. VÄRDEGRUND Tärnans personal har valt följande punkter som de viktigaste värdegrunderna i vårt arbete: 1.1. BARNETS BÄSTA Under rubriken barnets bästa skulle vi kunna ta upp många olika aspekter, men vi har valt att lyfta fram bl.a. vikten av att se varje barn som en unik, enskild individ. Vi utgår från barnets utvecklingsnivå; vi vill att barnen skall få utvecklas i egen takt, att de skall må bra både psykiskt och fysiskt. Barnet skall få uppleva närhet och glädje i en lugn miljö, där de kan lita på de vuxna. Vardagen skall innehålla varierande upplevelser och intryck, temaarbeten, utfärder och experiment. Barnet lär sig genom att upptäcka, utforska och nyfiket studera sin omgivning. Barnet skall få känna att han/hon är viktig och få uppleva delaktighet i gemenskap och verksamhet 1.2. TRYGGA MÄNSKOFÖRHÅLLANDEN För varje barn utses en egenvårdare. Genom att egenvårdaren gör ett hembesök till familjen före barnet börjar på dagis skapas ett tryggt förhållande mellan barnet, föräldrarna och egenvårdaren. På Tärnan vill vi ge barnet en trygg omgivning som vi uppnår genom regler och rutiner, respekt för varandra och ett gott samarbete mellan vårdnadshavare och personal. Vi strävar efter och värdesätter en öppen, ärlig och tillitsfull kommunikation med föräldrarna. Vi poängterar även vikten av ett fungerande samarbete personalen emellan ATT BLI FÖRSTÅDD OCH UPPMÄRKSAMMAD ENLIGT ÅLDER OCH UTVECKLINGSNIVÅ Den vuxna behöver kunna bedöma barnets utvecklingsnivå och känna till vad barnet har förmåga till, vilket stöd och vilken stimulans barnet behöver och vilka som är barnets intressen. 4

5 Barnets egenvårdare gör upp en vårdplan för barnet tillsammans med dess vårdnadshavare. Vårdplanen ger riktlinjer för hur vården och fostran skall genomföras på daghemmet. 2. TÄRNANS SYN PÅ SMÅBARNSFOSTRAN 2.1. INLÄRNINGSMILJÖ Den som ställer många frågor ökar mångas visdom ( Kinesikt ordspråk ) Daghemmets uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Atmosfären på daghemmet och inlärningsmiljön har stor betydelse för hur barnets inlärning sker. Vi strävar till att göra inläringsmiljön så lugn, harmonisk, stimulerande och uppmuntrande som möjligt. Barnen skall ges möjlighet att utgående från egna intressen och egen utvecklingsnivå få möjlighet att upptäcka och utforska, pröva på och träna in nya färdigheter Fysisk inlärningsmiljö Vi strävar efter att den fysiska inlärningsmiljön skall inbjuda till lek och att leksakerna skall finnas tillgängliga för barnen. Vi vill att inlärningsmiljön skall planeras trygg och säker för barnen (t.ex. staket på gården, stadiga möbler) samt ergonomiskt lämplig för både barn och vuxna (t.ex. justerbara stolar för barnen, pallar på hjul för vuxna vid tamburssituationer). Avgränsade lekområden ger barnen möjlighet att utveckla sina lekar. I barngrupperna finns det lekstationer bl.a dockvrå, pysselhörna och bygglek. Vi tar också belysningen i beakttande, tillräcklig belysning uppnås med lysrör och punktbelysning, små lampor, ger mysig stämningsbelysning. Under utevistelsen strävar vi till att barnen skall kunna leka under trygga förhållanden. Då daghemmet har en stor mängd barn som delar gård måste överenskomna regler och system gälla under utevistelsen. Gården är uppdelad i områden, t.ex för bollspel och pulkaåkning och området runt gungorna är avgränsat med staket.barnen bör känna till reglerna och motiveringen till vad som är förbjudet. Den vuxna finns tillgängliga för barnen, hjälper barnen att komma tillrätta, att hitta sysselsättning och kamrater att leka med. 5

6 Estetisk inlärningsmiljö Den estetiska inlärningsmiljön tycker vi också att är viktig. Trivsamma och ändamålsenliga utrymmen ger inspiration och stimulerar barnets fantasi i lekarna. Vi anser att det är viktigt att den vuxna följer uttryckta regler så att barnen också lär sig dem. Den vuxna fungerar som modell och förebild Psykosocial inlärningsmiljö I den psykosociala inlärningsmiljön gäller att växelverkan mellan barnen men även mellan barnen och den vuxna fungerar. Vi vill lära barnen att visa hänsyn till och respekt för varandra och att lyssna till varandra. Den vuxnas roll är att se gruppens behov, men också att stöda det enskilda barnet. På daghemmet vill vi att personalen är medveten om sina arbetsmetoder, att den vuxna utvecklar dessa och är lyhörda för barnens önskningar och behov. Den vuxna ser varje enskilt barn som en unik individ, stöder och stimulerar barnets utveckling, inlärningsförmåga och intressen. Den vuxna stöder barnets självständighetsprocess, ger barnet möjlighet att utvecklas enligt sin förmåga, att öva nya färdigheter och hjälper barnet att hitta lösningar på problem och vid konflikter Kognitiv inlärningsmiljö Kognitivt tänkande innebär medveten förmåga att ta emot, handskas med och minnas given information. För att kunna inta information behövs såväl uppmärksamhet som observationsförmåga. Tankeverksamhet och språklig förmåga gör det möjligt att behandla informationen. Vid inlärning används minnet för att lagra kunskap och information. Tänkande, minne och inlärning är en viktig del av mänskans kognitiva funktioner. Tankeverksamheten formas enligt barnets erfarenheter. Utvecklingen av tänkandet sker hela tiden under barnets olika utvecklingsstadier Vi vill bygga upp en kognitiv inlärningsmiljö som uppmuntrar barnen, till inlärning via lek, till rörelse, till att uttrycka sig genom konst, som utvecklar barnets språk och tränar barnets minne. Barnets inlärning sker bäst då han / hon deltar med hela kroppen och alla sinnen, då miljön är öppen, positiv, trygg och uppmuntrande. Barnet har tillgång till spel, böcker och olika sorters material. De har möjlighet att röra sig i daghemmets närmiljö, där de kan observera, iaktta och utforska händelser och fenomen. 6

7 Då barnet får genomföra och lära sig genom att göra och uppleva så uppehålls de inlärda färdigheterna längre i minnet. Den vuxnas uppgift är att väcka barnens nyfikenhet, också för små vardagliga ting. Detta gör den vuxna genom att själv visa intresse, nyfikenhet och engagemang. Vardagliga situationer, så som att klä på sig eller att vara mathjälpare, är pedagogiska situationer som också stöder barnets kognitiva utveckling Emotionell inlärningsmiljö För oss innebär den emotionella inlärningsmiljön att barnet skall våga visa sina känslor och uttrycka sina önskemål. Detta kräver ett visst förhållningssätt av de vuxna. Då den vuxna upplever arbetet positivt och givande förmedlas stämningen till barnen. Den vuxna fungerar uppmuntrande, ger beröm och stärker på så sätt barnets positiva jagbild. Upprepning i verksamheten, då barnen får öva färdigheter (detta gäller bl.a stunder med exempelvis rörelse, musik) ger känslan av att jag kan, något som känns tryggt för barnet och ökar dess sjävkänsla. 2.2 BARNETS VÄLBEFINNNANDE DET CENTRALA Barnet behöver må bra både fysikt och psykiskt för att kunna utvecklas optimalt. För att utvecklingen skall ske optimalt måste barnet även känna trygghet. Utgångsläget är en lugn miljö med fasta rutiner och nära kontakt till de vuxna. Den vuxna ordnar verksamheten i barngruppen så att rutiner, strukturer, regler och riktlinjer är tydliga och klara. Barnet vet då vad som sker och vad som förväntas av henne / honom. Den vuxna vägleder och handleder barnet i de olika situationerna Den vuxna visar respekt, omtanke och uppskattning gentemot barnet. Barnet skall kunna lita på och känna förtroende för den vuxna. Den vuxna visar även respekt, uppskattning och omtanke gentemot sina arbetskamrater. De gemensamma riktlinjerna, målen för verksamheten görs upp i arbetsteamet och verksamheten planeras, genomförs och utvärderas tillsammans. Personalen i grupperna har planeringsstunder en gång i veckan och handledning varannan vecka. 3. EGENVÅRDARSYSTEM OCH HEMBESÖK Vi strävar till att personalen på daghemmet skall fungera enligt Med barnaögonmodellen. Den vuxna bör vara lyhörd för barnet, för barnets sinnestillstånd och känslor. Den vuxna försöker förstå hur det enskilda barnet upplever händelser, stämningar och intryck. Barnets utveckling sker i dialog och den vuxna behöver tona 7

8 in sig på barnet så att barnet upplever sig sett, hört, förstått och uppskattat. Den vuxna bör då ha ett mindre antal barn, s.k egenvårdarbarn, som hon / han lär känna individuellt. Den vuxna följer med, stöder och stimulerar barnets utveckling, känner till barnets närutvecklingsområde, d.v.s det som för tillfället håller på att utvecklas, tränas in. Den vuxna uppmuntrar och stöder barnets förmåga att klara av nya färdigheter själv. Arbetsteamen har sedan tillsammans ansvar för hela barngruppen och den verksamhet som planeras EGENVÅRDAREN För att barnets första kontakt med daghemmet skall bli så positiv som möjligt utses för varje barn en egenvårdare. Egenvårdaren är den person, vård- och fostrare som barnet kan anknyta till samtidigt som egenvårdaren fungerar som kontaktperson till föräldrarna. Innan barnet börjar invänjningsperioden på daghemmet gör egenvårdaren tillsammans med en annan person, vanligtvis daghemmets föreståndare, ett hembesök HEMBESÖK Under hembesöket får fostraren bekanta sej med barnet, familjen, hemmiljön och fostringskulturen klimatet, samt får värdefull information om barnet. Fostraren följer ett frågeformulär, speciellt utarbetat för ändamålet. Familjen kan sedan inleda starten, den s.k mjuklandningsperioden på daghemmet. Personalen informerar om hur mjuklandningen går till, gör upp ett invänjningsprogram för varje enskilt barn STARTEN PÅ DAGHEMMET - MJUKLANDNINGEN Föräldrarna deltar tillsammans med barnet i mjuklandningen på daghemmet den första tiden, en eller två veckor. De får då en inblick i rutinerna och har möjlighet att ställa frågor. Personalen informerar om rutiner och metoder för arbetet, samt handleder familjen. Föräldrarnas uppgift under invänjningsperioden är att hjälpa barnet att komma till rätta i den nya miljön. Föräldrarna lär sig känna egenvårdaren och även de övriga vårdarna. Vårdarens uppgift är att skapa en öppen, förtrolig, och jämnlik dialog där föräldrarnas åsikter,uppfattning och önskemål tas i beakttande. Personalen skapar dialogen genom att vara ärliga, saklig och genom att visa respekt, intresse och engagemang. Vi lyssnar, visar förståelse och empati. Gemensamma riktlinjer och principer för det enskilda barnets vård och fostran, s.k vårdplaner, görs upp tillsammans med föräldrarna, dessa utvärderas och uppdateras sedan årligen. 8

9 Personalen informerar och uppdaterar målsättningen för verksamheten. information om verksamheten och 4. GENOMFÖRANDET AV SMÅBARNSFOSTRAN På Tärnan har vi valt att dela in barnen i grupper enligt ålder. Småbarnsgrupperna har barn i åldern 0 3 år, de äldre barnen är indelade i grupper för 3 och 4 åringar, 5 åringar, och förskolebarn SMÅGRUPPSVERKSAMHET Vi strävar till att dela grupperna i mindre enheter, s.k smågruppsverksamhet, för att kunna genomföra verksamheten så att den är passande enligt ålder, utvecklingsstadie och intresse och så att alla kan delta och känna sig delaktiga. Den vuxna har möjlighet att fungera i växelverkan, dialog med barnet / barnen då verksamhetetn sker i små grupper EGENVÅRDARSTUNDER Egenvårdaren har s.k. egenvårdarstunder för barnen, stunder då barnen får känna sig viktiga, omhändertagna och vårdade.dessa stunder utförs i en positiv anda, den vuxna ger då ingen negativ kritik åt barnen. Stunderna är inspirerade av Theraplay metoden. Theraplay är en metod där man genom lek stärker den tidiga anknytningen, självkänslan och den sociala förmågan hos barnet. 5. LEKEN Genom leken utvecklar barnet sin fantasi och kreativitet, övar olika roller, bearbetar problem och löser konflikter. I leken övas turtagande och barnet lär sig kompromissa. I leken löser barnet sociala problem, vilket ökar barnets förståelse för sociala förhållanden. Leken sätter världen i ett sammanhang och gör händelser begripliga för barnet. Genom leken utvecklas barnet känslomässigt, intellektuellt och socialt, och det blir möjligt att våga, prova, forska, upptäcka och framför allt ha roligt. Leken är en verksamhetsform som är naturlig och frivillig, barnet har en inre motivation till lek. Lekåldern pågår som intensivast vid 2-6 års ålder. Barnet upptäcker sig själv och sin näromgivning, lär sig nytt och delar med sig av sina 9

10 erfarenheter till andra barn. Leken övar upp förmåga till växelverkan, något som är extra viktigt. Till att börja med är leken en form av övning. Då är själva handlingen betydelsefull, inte resultatet. Barnets nya erfarenheter smälter samman med tidigare införskaffad kunskap. Barnet upptäcker och observerar, händelser dagligen, som kan användas i leken.i leken övar barnet sedan att följa regler, att sätta gränser, att ge uttryck för känslor. I leken utvecklas såväl samvete som könsidentifiering. I leken ställer barnet sig frågor, hon / han föreställer sig och prövar även omöjliga idéer. Det är viktigt för barnet att leken anses betydelsefull också för den vuxna och att den vuxna uppmuntrar och ger idéer till leken. Verksamheten på daghemmet styrs av barnets lek, eftersom barnets inlärning sker via leken.barnen leker utgående från upplevelser och händelser de varit med om, den vuxna ger utrymme och material till leken.den vuxna vägleder och inspirerar barnen i leken, diskuterar och kommunicerar, ställer frågor och uppmuntrar till nya frågeställningar SMÅBARNS LEK För de mindre barnen fungerar leken genom vuxenkontakten, ge och ta emot, rim, ramsor, fingerlek, sång och i växelverkan under de dagliga rutinerna. Den vuxnas roll är då att finnas med i leken, genom att kommunicera med och tolka barnet, ge material och leksaker och inspirera till att hitta på lekar. Småningom ger den vuxna barnet större möjlighet att själv utveckla leken, men den vuxna finns fortfarande tillgänglig, genom att tillföra leken nya idéer eller något roligt upptåg. Den vuxna observerar barnets / barnens lek. De yngre barnen leker ännu mycket för sig själva, men visar intresse för andra barn.de behöver känna sig trygga och ha lugn och ro kring sin lek, så att de kan bearbeta upplevelser och händelser samt öva in och lära sig nya färdigheter.den vuxna behöver vara lyhörd för barnets behov i leken, stimulera och fungera i växelverkan med barnet, ge barnet modell för hur de kan ta kontakt med de andra och hur de kan fungera tillsammans DE STÖRRE BARNENS LEK De större barnen vill ha lekkamrater och det blir viktigt att lära sig leka flera tillsammans, kommunikationen blir en viktig del av leken.barnen behöver kunna uttrycka sina önskemål och föreställningar för kamraterna, för att kunna föra leken framåt. I roll lekarna som är populära i 3 och 4 års åldern behöver barnen lära sig kommunicera, lära sig tur tagande och att respektera varandras önskningar.den vuxna vägleder barnen, fungerar som förebild för hur vi kommunicerar med och hur vi lyssnar på varandra samt hur vi visar hänsyn till varandra.den vuxna ger barnen 10

11 möjlighet att själva fundera ut lösningar då det gäller att bygga upp leken och materialet som används. De äldsta barnens lek fungerar redan självständigt. På daghemmet leker barnen i s.k lekstationer, t.ex dockskåp, hemlek, bygglek m.m.de väljer själva vilken lekstation de vill leka i, eller så väljer den vuxna för dem. Barnen vill ofta fortsätta samma lek i längre perioder och den vuxna behöver då se till att leken kan sparas PEDAGOGISKA METODER Det finns ingen större glädje än känslan av eget skapande Alla barn bör få känna samhörighet och delaktighet. Också det enskilda barnets behov skall tas i beakttande i mån av möjlighet, t.ex om någon vill leka för sig själv en stund. Barnen klarar ännu inte av att vara alltför många i en lek. Den vuxna ser till att lekgrupperna inte blir för stora och att alla hittar sysselsättning. Den vuxna lär barnen känna empati, se och känna igen känslor och uttryck för känslor. Barnen får också lära sig uttrycka känslor på ett konstruktivt sätt och de får lära sig behärska sitt beteende. Barnen får lära sig att alla känsor är tillåtna men man får inte bete sig illa då en känsla tar över. På daghemmet använder vi oss av Start paketet och Stegvis metoden för att lära barnen fungera socialt. Personalen lär ut traditionella lekar, sång - och rörelselekar, lekar som tränar olika färdigheter. Den vuxna hjälper barnen att själva hitta lösningar på konflikter och problem som uppstår i leken. Barnen kan med den vuxnas hjälp ordna teman för leken t.ex drama, teater och sånguppvisning. Den vuxna ger utrymme för barnens kreativitet och fantasi och tar vara på och hjälper dem att utveckla det som framställs i leken. Barnen kan sedan ha utställning av de egna produkterna. Hur stöda barnets lek - uppmuntra barnet till lek - barnet behöver stöd med att starta leken : hur ta kontakt med andra barn, val av gemensamt lektema - ge tid och lekutrymme - gör lekidéerna möjliga och uppmuntra dem - var själv med i leken 11

12 - uppmuntra barnen till att spela spel, som övar barnets förmåga att vänta på sin tur, att kunna ta besvikelser då man förlorar och kunna glädja sig då man vinner - lär och uppmuntra barnen att leka tillsammans - läs sagor och berättelser och upplev saker tillsammans 6. UTEVISTELSE Daghemsdagen är strukturerad så att barnets grundbehov tas i beakttande. Utevistelsen är en viktig del av barnets dag på daghemmet. Barnet behöver få frisk luft, behöver kunna röra på sig och uppleva utomhusmiljön och närmiljön UTEVISTELE SOM PEDAGOGISK VERKSAMHET Ett pedagogiskt synsätt på utevistelsen : Utevistelsen bör vara en trygg och stimulerande gemenskap över grupp- och åldersgränser med möjlighet och rum för glädje och fantasi, rörelsefrihet, nyfikenhet och upptäckarglädje utomhus! Den pedagogiska uteverksamheten bygger på gemensamma mål, reflektion och utvärdering. Vad, hur och varför PEDAGOGISKA MÅL Vad vill vi uppnå och hur arbetar vi mot detta mål? Trygghet - att slappna av. En trygg gård där vi följer gemensamma klara, tydliga och konsekventa regler. De vuxna ansvarar för att föra samtal kring reglernas innebörd med barnen. De vuxna ansvarar även för att dessa gemensamma regler följs. För att kunna skapa en trygg miljö behövs aktivt närvarande personal. Personalen iakttar, deltar, inspirerar, finns till för barnet, leder- och avleder och stödjer där behov uppstår dvs SER barnet. Varje barn har rätt att få vuxenstöd i att komma in i leken då det behövs men barnets behov av egen plats, även viljan att dra sig ur en leksituation respekteras Lekglädje och reflektion Den vuxna ansvarar för att utvärdera utevistelsen utifrån barnets synvinkel, trivs barnet? Behövs det ny inspiration, kan vi erbjuda fria inspirationskällor som stimulerar fantasi och kreativitet där det behövs för att bibehålla lekglädjen? Gemenskap 12

13 För att skapa en trygg och glädjefull gemenskap bör barnen uppmuntras och ges möjligheter till att lära känna varandra. Även vuxengemenskapen reflekteras i atmosfären Motion och motorik Vi vill erbjuda barnen möjligheter och mångsidiga redskap och inspiration för att väcka rörelseglädjen i varje barn. Barnen ska ges möjligheten att utveckla nya kunskaper, nya erfarenheter genom att få nya ålders- och utvecklingsenliga utmaningar Samspel De vuxna fungerar som aktivt stöd när det gäller det sociala samspelet ute på gården. Hänsyn, respekt, att lyssna och bli hörd övas utomhus i alla situationer. Barnen lär sig orsak och konsekvens, att se sin egen roll som aktiv agerare i förhållande till andra Kreativitet och nyfikenhet Vi vill inspirera till upptäckarlust och intresse för vår närmiljö. Observation och närgranskande som verktyg. Den vuxna är ansvarig för att närgranska eller observera leken och dess utveckling för att kunna vara till stöd vid behov. - Vilka är rollfördelningarna, sker regelförändringar? - hur ser samspel och växelverkan ut? - är leken konstruktiv, - behöver leken vuxenstyrning eller behöver barnen stödjas till att avsluta och påbörja en ny lek? 7. SPRÅKETS BETYDELSE INOM SMÅBARNSFOSTRAN Att lyssna väl är nästan att svara ( Pierre Carlet de Chambian de Marcivaux ) Till daghemmet Tärnan kommer de flesta barnen från tvåspråkiga familjer. Vi upplever därför att det är väldigt viktigt att stöda det svenska språket på daghemmet. Detta gör vi genom att vara medvetna om hur vi fungerar som språkmodeller. Vi använder oss av ett rikt och nyanserat språk, och vi pratar alltid svenska med barnen. Om barnet har svårt att förstå vad den vuxna säger, omskriver vi meningen i en enklare form, och handleder barnet i de olika situationerna. 13

14 Den vuxna tolkar omgivningen och händelser språkligt för de mindre barnen. De äldre barnen benämner ting, beskriver händelser och upplevelser för den vuxna och för varandra. Barnen ges taltid, de får berätta medan den vuxna lyssnar SPRÅKSTRATEGI Vårt mål på Tärnan är att erbjuda varje barn rikliga positiva språkliga upplevelser i vardagen. Vi konkretiserar och verbaliserar det vi tillsammans är med om att uppleva. Att stimulera, förstärka och befästa språket genomsyrar hela vår pedagogiska verksamhet. Det lilla barnet forskar sig fram genom att använda alla sina sinnen men börjar tidigt ana sambandet mellan språk, kommunikation och gemenskap med andra. Innan barnet uttrycker sig på ett verbalt plan växer en ickeverbal växelverkan mellan barnet och vårdaren fram - att titta på varandra, hålla i handen, ge och ta, tittutlekar, sitta i famnen dvs att utveckla en grundläggande känsla av trygghet och gemenskap på olika sätt. Det krävs en öppen och sensitiv vårdomgivning för att uppnå detta, som vårdare VILL vi kommunicera med barnen på barnens villkor oavsett om det gäller verbal eller preverbal växelverkan och denna känslan vill vi förmedla till barnen. Jag är här närvarande för dig och vill veta hur just DU tänker och mår för DU är värdefull! Att utveckla en stark språkbas ger barnet trygghet och verktyg att orientera sig, barnet får en kanal för att uttrycka sin inre värld och barnets omgivning får mer nyanserade möjligheter att stödja och stimulera barnet utifrån barnets individuella utvecklingsnivå, behov och intressen. Vi ser språket även som en viktig del av identitetsutvecklingen - självkänslan och jagbilden - och den förankrar oss alla även i ett kulturellt kontext. Genom att synliggöra traditioner och seder får vi föra vidare en viktig del av vårt kulturella arv till barnen. Vi läser mångsidig barnlitteratur men barnen är också själva med och skapar sina egna berättelser och historier, den språkliga utvecklingen sker i växelverkan med andra genom reflektion, att dela med sig sina tankar och lyssna på varandra. Vi vill ge varje barn en subjektiv känsla av att bli hörd, förstådd och lyssnad till. Dagistillvaron äger rum i en pedagogiskt språkmedveten miljö där barnet uppmuntras, motiveras och lockas till att kreativt bearbeta sina upplevelser för att få en inre struktur på det som händer och sker runtomkring. Vi vill locka till intresse för språket genom att barnet upptäcker möjligheterna språket ger - gemenskap och samvaro, ett verktyg för att bjuda in andra till sin inre värld och få ta del av andras tankar, ideer och verklighet. 14

15 Ett medvetet språkligt förhållningsätt innebär att vi aktivt arbetar för att befästa ord och begrepp i vardagen. Detta uppnås genom att verbalisera och tydliggöra handlingar och situationer inte enbart när de aktivt omger oss utan genom introduktion och förberedelse. Vi går tillsammans igenom vad kommer vi att göra och vad kan vi förvänta oss att se/uppleva, verbalisera situationen tillsammans då vi upplever den samt efterarbeta situationen för att förstärka minnesbilderna och befästa händelsen som en språklig upplevelse. Varje barns språkliga och kognitiva utvecklingsnivå tas i beaktande då man bedömer behovet, graden, formen, tiden och rummet av informationen - diskussionen och dialogen i vardagen. Nyckeln till denna bedömning ligger i att LYSSNA på barnet och dess funderingar, hur tänker barnet kring sina upplevelser och hur kan barnets uppfattning av tillvaron se ut? Vi vill skapa en lyssnande atmosfär där barnet uppmuntras till att vidare utveckla sina tankar Som vuxna strävar vi till att ge barnet nya infallsvinklar. Men vi låter barnet själv ta sig igenom tankeprocessen för att stödja en inre förståelse genom att barnet själv reflekterar kring olika fenomen. Den vuxna stödjer reflektions processen med öppna frågor istället för absoluta svar, tillsammans kan vi upptäcka och ta reda på saker vi funderar över För att uppnå dessa mål strävar vi till att skapa en positiv språkatmosfär där varje barn känner sig hört och bekräftat. En atmosfär där språket är en rikedom och en glädjefylld port till samvaro och förståelse! 7.2. VÅRA ARBETSMETODER Vi upplever att det är av stor vikt att barnen får friheten plats och rum- att vara språkligt aktiva i trygga smågrupper. Tydlighet, kroppspråk och inlevelse förstärker det verbala budskapet. På Tärnan vill vi speciellt lyfta fram de språkliga aspekterna genom följande värdefulla arbetsverktyg och metoder som vi upplever ger oss extra inspiration i stödjande av den individuella språkliga processen: Egenvårdarsystemet stöder språket Egenvårdarsystemet baserar sig på en personlig och trygg anknytning till en egenvårdare. Processen inleds redan innan dagisstarten genom att egenvårdaren gör ett hembesök och får träffa barnet i fråga i dess egen miljö. Detta lägger grunden till en trygg start och positiv anknytning och växelverkan under dagisvistelsen. Senare stöds detta bla. genom sk egenvårdarstunder i smågrupper. Detta ger barnet möjligheten att ta del av en mindre grupp där de språkliga färdigheterna övas genom lekar, diskussioner och roliga övningar tillsammans Veckans barn I varje grupp på Tärnan har vi ett roterande system för veckans barn. Ett system där varje barn i tur och ordning på olika sätt får ge uttryck för sig själv och sin 15

16 personlighet. Barnet får berätta om sin familj eller på annat sätt dela med sig något personligt utöver det som syns i dagisvardagen. Veckans barn har varierande specialuppdrag under veckan. Bla. val av rim och ramsor, att leda diskussioner o dyl beroende på barnets ålder. Språkplantan Vi använder oss av material från Språkplantan på varierande sätt, ålders- och utvecklingsenligt. Språkövningarna och lekarna är både tydliga, roliga och utmanade för barn i alla åldrar Stegvis Stegvis är ett material som uppmuntrar till reflektion kring mer abstrakta begrepp, känslor och sociala situationer. Det visuella materialet i stegvis ligger som grund för samtal kring känslor, empati, vänskap och respekt. Material finns både för äldre och yngre barn och inspirerar till diskussioner kring precis det som knyter an till barnets verklighet och upplevelser Sagotema årsvis Vi genomför ett årligt tema som grupperna arbetar fritt med och sedan delar med sig till varandra. Exempel på teman kan vara klassiska sagor, Alfons Åberg eller tex en känd författare. Under läsåret kommer Tärnans grupper att arbeta kring Astrid Lindgrens sagor. En utställning kring temat är planerad till alla hjärtans dag då far-och morföräldrarna är inbjudna på kaffe Traditioner Vi har rikligt med traditioner som firas på olika sätt på dagiset. Förutom traditionen i sig själv är en språklig upplevelse vårt syfte och mål Vår närmiljö Tärnan har en ovanligt rik närmiljö, parker, stadsmiljö och stränder på gångavstånd. Detta gör att vi har oändliga källor för observation och reflektion då vi rör oss utanför dagisets gränser. Alla grupper har sina promenad-dagar då vi går ut och upplever både nya och bekanta fenomen runt omkring oss. De stora barnen går ofta ut med en uppgift. Det kan vara allt ifrån att räkna antalet rönnar till att skåda fåglar eller undersöka mängden skräp som flutit in med vågorna. Barnen kommer fram till olika tankar, svar och observationer vilket gör att diskussionerna blir varierande och intressanta. Man jämför, argumenterar och reflekterar och blir samtidigt både kognitivt och språkligt utmanad av varandra. 16

17 Förutom de ovannämnda finns även möjlighet till mer individuella stödmetoder för kommunikation vid särskillda behov, stödtecken, bildstöd etc som planeras i samråd med personal, föräldrar och specialbarnträdgårdslärare Diskussionsgrupper Barnen får diskutera och samtala i mindre grupper och enskilt med den vuxna.den vuxna fungerar som ordförande och ger ordet åt ett barn i gången. Barnet lär sig lyssna till vad de övriga barnen har att berätta och upplever att berättandet är betydelsefullt. Den vuxna fungerar framför allt som förebild för en god lyssnare men deltar även i diskussionen. Olika former av munmotoriska övningar, språklekar, sagor, sagotering, rim och ramsor ingår i verksamheten. Idéer och lekar ur programmen Språkplantan och Språkfrön ingår i verksamheten. Hur ytterligare stöda barnets språk - prata med barnet i alla vardagliga situationer - använd ett tydligt och förståeligt språk - hjälp barnet att rikta in uppmärksamheten och hålla sig uppmärksam - håll ögonkontakt då du pratar med barnet - genom att ändra tonläge uppehåller du barnets uppmärksamhet - använd miner och gester som klargör det du säger, tala långsamt och med passande tonläge. - hjälp barnet att öva upp sin förmåga att lyssna, genom gott föredöme, samt via spel, uppgifter och lekar - ge det försiktiga barnet tid och utrymme att bli hörd - använd bilder som stöd, de hjälper barnet att förstå språket, och att förflytta sig från en situation till en ny ( övergångssituationer ) - hjälp barnet att uppfatta bilderna rätt - förstärk barnets egen förmåga att använda sig av bilder - då du läser sagor försäkra dig om att barnen förstått uttrycken - förklara nya ord - ställ frågor och gå igenom sagan på nytt efter läsandet - berättelser utan bilder utvecklar barnens fantasi och uppmuntrar till verbal kommunikation - försäkra dej om att sagan passar barnets utvecklingstadie - sagans bilder stöder barnets förmåga att föreställa sig 17

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Lojo stad Utbildningsnämndens finska sektion 22.8.2007 22 2 INLEDNING Småbarnsfostran är växelverkan i barnets revir, där barnets egen verksamhet, kontakterna med gruppen

Läs mer

DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.VÄRDEGRUNDEN 1.2 VERKSAMHETS IDE 2. GENOMFÖRANDE AV SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 INLÄRNINGSMILJÖN 2.2 BARNET GLÄDS ÖVER ATT LÄRA SIG 2.3

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN i Pargas stad Bildningsnämnden har 31.8.2010 godkänt planen för småbarnsfostran i Väståbolands stad. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. VÄRDEGRUND... 4 3. UTVECKLING OCH

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014 Enskild verksamhet Innehållsförteckning 1. Beskrivning av verksamheten och hur den är organiserad... 2 2. Förutsättningar... 3 2.1. Personal...

Läs mer

Fyra tassar och en svans blir fem

Fyra tassar och en svans blir fem Nina Borgström Fyra tassar och en svans blir fem En studie i hur hundassisterad pedagogik som metod kan främja barns inlärning i matematik Kandidatarbete Enheten för barnpedagogik vid Åbo Akademi Helsingfors

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING Antagen av Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-08-26

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer