Esko Mäkelä. Lektor i slöjd vid Konstfack Lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Esko Mäkelä. Lektor i slöjd vid Konstfack Lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet"

Transkript

1 Esko Mäkelä Lektor i slöjd vid Konstfack Lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet

2 Slöjdens estetiska uttrycksformer olika sätt att arbeta in mening och uttryck i material

3 Slöjdens tre konfliktytor enligt Erik Sigurdson doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjd och genus

4 Slöjdens tre konfliktytor Estetiska lärprocesser Praktiskt ämne Könsnormskonservativ

5 Läroplanernas formuleringar om estetiska aspekter LGR 69 LGR 11

6 LGR 69 MÅL och RIKTLINJER Estetisk-praktiska ämnen / / utgör väsentliga inslag i skolans utbildning. Särskilt viktigt är att elevernas sinne för de estetiska värdena uppodlas genom både deras egen skapande verksamhet och deras smakfostran.

7 LGR 69 MÅL och RIKTLINJER Inom estetiska områden; tillägna sig färdigheter nå hög skicklighetsnivå och förmåga att uttrycka sig själva bearbeta stil- och smakproblem uppfatta, tillägna sig och bedöma estetiska kvaliteter

8 LGR 69 MÅL för SLÖJDÄMNET främja elevernas allsidiga utveckling uppöva förmåga att självständigt planera och genomföra ett manuellt arbete genom skapande verksamhet utveckla estetisk-praktiska anlag och uttrycksmöjligheter bidra till estetisk fostran och konsumentfostran utveckla elevernas känsla för form, färg och kvalitet förmedla kännedom om materialens egenskaper och ekonomiska värde vidga känsla för en personligt präglad hemkultur och för utvecklingen av våra stil- och formtraditioner i bruksting och konsthantverk

9 LGR 69 HUVUDMOMENT i SLÖJDÄMNET fritt gestaltande arbete och arbete med funktionella föremål med fantasins hjälp uttrycka upplevelser och erfarenheter utveckla förmåga till skapande verksamhet konstruktion, utformning, framställning och vård av huvudsakligen funktionella föremål utveckla förmåga att lösa olika uppgifter i samband med manuellt arbete övning i slöjdteknik i mjuka och hårda material skolning av känslan för form, färg och kvalitet inom slöjdarterna: textila material, trä, senare trä och metall samt andra material

10 LGR 80 MÅL och RIKTLINJER Skolan och kulturlivet Ett speciellt ansvar har de ämnen som har till uppgift att utveckla elevernas uttrycks- och kommunikationsförmåga i en strävan att skapa en god barn- och ungdomskultur. Genom undervisningen i t ex svenska, bild, musik, slöjd och idrott får alla elever grundläggande insikter i olika uttryck för mänskliga känslor, stämningar och erfarenheter. De får också en träning i eget skapande som är ett led i personlighetsutvecklingen.

11 LGR 80 SLÖJDÄMNET Motivering för slöjdämnet eleverna skall förstå det mänskliga och ekonomiska värdet i att kunna bearbeta och vårda material, eleverna skall utveckla sin skapande förmåga genom praktiskt arbete och få handlingsberedskap i sitt vardags- och arbetsliv, eleverna skall få lära sig använda olika material och olika arbetsmetoder.

12 LGR 80 MÅL för SLÖJDÄMNET genom praktiskt arbete utveckla skapande förmåga och känsla för estetiska värden lära sig bedöma arbetsmetoder och arbetsresultat upptäcka hur redskap och verktyg används och därigenom utveckla motorik få kännedom om kulturarvet inom slöjdens områden i samarbete med samhällsorienterande ämnen återge och nyskapa gamla ting forts...

13 LGR 80 MÅL för SLÖJDÄMNET få förståelse för mänskliga och ekonomiska värden i att själv kunna bearbeta och vårda material vara sparsam och aktsam om våra resurser utveckla kommunikationsfärdigheter, framför allt i att räkna och i att göra och läsa ritningar ge handlingsberedskap inför arbets- och vardagslivet för att känna glädje och tillfredsställelse i att lösa praktiska uppgifter samt medverka till jämställdhet

14 LGR 80 HUVUDMOMENT i SLÖJDÄMNET skapande verksamhet produktion och konsumtion miljö och kultur

15 LGR 80 HUVUDMOMENT i SLÖJDÄMNET SKAPANDE VERKSAMHET L, M, H undersöka, experimentera och välja metoder och arbeta med slöjdens material både enskilt och i grupp samt i samverkan med andra ämnen L - beskriva och berätta om slöjdarbetet L - konstruera föremål genom att förändra former och ytor

16 LGR 80 HUVUDMOMENT i SLÖJDÄMNET SKAPANDE VERKSAMHET M - konstruktion, färg och form M skiss, arbets- och mönsterritning samt arbetsinstruktioner M - beräkna och beskriva

17 LGR 80 HUVUDMOMENT i SLÖJDÄMNET SKAPANDE VERKSAMHET H - konstruktion, funktion, färg och form H - skiss- och arbetsritning, mönsteroch modellförändringar H - använda egna och andras beskrivningar och anvisningar

18 LGR 80 HUVUDMOMENT i SLÖJDÄMNET PRODUKTION och KONSUMTION undersöka materialens egenskaper och användningsområden vårda, sköta och underhålla - reparera och återanvända arbetsrutiner, säkerhetsföreskrifter, arbetsmiljöfrågor forts...

19 LGR 80 HUVUDMOMENT i SLÖJDÄMNET PRODUKTION och KONSUMTION studera konsumentfrågor i samverkan med andra ämnen diskutera resursproblem och energifrågor jämföra mellan att göra själv och köpa färdigt diskutera marknadsföring i relation till behov och resurser

20 LGR 80 HUVUDMOMENT i SLÖJDÄMNET MILJÖ och KULTUR i samverkan studera olika levnadsförhållanden och kulturer utnyttja slöjdens möjligheter att bidra till en bra lek- och närmiljö och en innehållsrik fritid vad hemslöjden och annan kulturtradition betyder för miljön och för bruksföremål och inredning studera slöjdens kulturarv och hur detta kan inspirera till nytt skapande

21 LPO 94 SKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPGIFTER I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk bildningsgång omfattar inslag av såväl manuellt som intellektuellt arbete. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig.

22 LPO 94 SLÖJDÄMNET ska bidra till skapande, manuella och kommunikativa förmågor insikt i hela processen från idé till en färdig slöjdprodukt känsla för estetiska värden samt kunskaper om material, redskap och maskiner medvetenhet om resurshushållning vid konsumtion och produktion kännedom om slöjdtraditioner i olika kulturer och hur dessa kan inspirera till nyskapande förståelse och intresse för hantverksyrken förutsättningar för båda könen att klara såväl traditionellt kvinnliga som manliga uppgifter funktionella, ekonomiska, estetiska och miljömedvetna bedömningar

23 LPO 94 SLÖJDÄMNETS mål att sträva emot (ett urval) Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att -eleven utvecklar känslan för estetiska värden och självständigt kan -välja form och färg, material och metod från kvalitativa, estetiska, ekonomiska och miljömässiga utgångspunkter

24 LPO 94 SLÖJDÄMNETS uppbyggnad och karaktär idé, planering, genomförande och värdering frågor om resursanvändning och miljö förståelse för vårt kulturarv och andra kulturer och den betydelse slöjdtraditioner har i dessa bidrar till begreppsbildning och begreppsutveckling inom andra ämnen exempelvis matematiska tillämpningar tonvikten bör ligga på praktiskt arbete med olika material, metoder och medvetna val utifrån trender, funktion, form, färg.

25 LPO 94 SLÖJDPROCESSEN Idé och planering Genomförande Värdering

26 LPO 94 SLÖJDPROCESSEN idé och planering Arbetet utgår från elevens egna idéer, som han eller hon på olika sätt åskådliggör och formger. Detta innebär exempelvis att göra medvetna val utifrån estetiska, funktionella, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Genom att välja slöjdmetod för att lösa en uppgift tränar eleven sin förmåga att reflektera och tänka kritiskt för att finna goda lösningar på arbetsuppgiften.

27 LPO 94 SLÖJDPROCESSEN genomförande Tankens, ögats och handens gemensamma arbete ger kunskaper i olika slöjdmetoder och konsumentekonomiska kunskaper om bl.a. material, form, färg, resurser, redskap och verktyg I slöjdarbetet främjas utvecklingen av elevens motoriska och spatiala förmåga, samtidigt som många sinnen stimuleras Under arbetets gång fortgår en naturlig kommunikation, med möjlighet att ompröva sina ställningstaganden och fatta nya beslut

28 LPO 94 SLÖJDPROCESSEN värdering I slöjdarbetet ingår en värdering av arbetsprocessen och av den färdiga produkten ur kvalitets- och konsumentaspekter, där funktion, form och färg lyfts fram Eleven redovisar hur inspiration, idéer, formgivning och olika ställningstaganden har påverkat arbetsresultatet och hur trender, mode och skilda kulturmönster har inverkat på utformningen

29 LPO 94 SLÖJDMÅL i år 5 egna idéer till slöjdarbeten, med handledning göra ett planeringsförslag och välja form och färg med handledning kunna välja slöjdmetod och material kunna hantera lämpliga verktyg och redskap och genomföra ett slöjdarbete

30 LPO 94 SLÖJDMÅL i år 9 hantera vardagliga situationer med anknytning till slöjd verbalt och visuellt kunna planera en slöjdidé arbeta efter text, välja funktionella metoder, redskap och verktyg ta hänsyn till färg, form, ekonomi, miljö och funktion ta initiativ och eget ansvar och kunna samarbeta förstå hur inspiration, idéer och val påverkas av olika kulturmönster beskriva process och produkt och bedöma hur den egna arbetsinsatsen påverkat resultatet

31 KURSPLAN 2000 SLÖJDÄMNETS syfte och roll i utbildningen Några nya begrepp sedan LPO -94; manuellt och intellektuellt arbete i förening kreativitet, nyfikenhet slöjdprocessen värdera och bedöma formgivning nytänkande och nyskapande jämställdhetsfrågor

32 KURSPLAN 2000 SLÖJDÄMNETS karaktär och uppbyggnad produktionsprocess från idé till färdig produkt helhetsperspektiv på material, berednings- och behandlingsmetoder samt frågor om resursanvändning och miljö kreativitet och begreppsbildning genom fantasifulla och okonventionella lösningar arbeta manuellt med olika arbetsmetoder inom slöjdområdet; material, verktyg, redskap samt ritningar, mönster och instruktioner

33 KURSPLAN 2000 SLÖJDÄMNETS mål att sträva mot (ett urval) lust till kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och intressen intresse och förståelse för skapande och manuellt arbete genom kännedom om kulturarv och slöjdtraditioner personliga ställningstaganden kring estetiska, etiska och funktionella värden

34 KURSPLAN 2000 SLÖJDÄMNETS uppnåendemål år 5 egna idéer till slöjdarbeten, med handledning göra ett planeringsförslag och välja form och färg med handledning kunna välja slöjdmetod och material kunna hantera lämpliga verktyg och redskap och genomföra ett slöjdarbete + kunna följa instruktioner och ta ansvar för arbetet kunna beskriva sina arbeten och kommentera slöjdprocessen

35 KURSPLAN 2000 SLÖJDÄMNETS uppnåendemål år 9 i ord och bild presentera idéer samt planera slöjdarbetet välja material, färg och form med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och funktionella aspekter arbeta efter olika instruktioner, välja metoder samt hantera redskap och verktyg på ett funktionellt sätt ta initiativ och eget ansvar i slöjdprocessen beskriva slöjdprocessen och motivera val samt kunna värdera arbetsinsatsen

36 LGR-11 Skolans uppdrag I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

37 LGR-11 övergripande mål och riktlinjer // Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområden.

38 LGR-11 Slöjdämnet Att slöjda är ett sätt att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet.

39 LGR-11 Slöjdämnets syfte utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar utveckla idéer, överväga olika lösningar, väcka nyfikenhet att utforska olika material på ett kreativt sätt utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion forts...

40 LGR-11 Slöjdämnets syfte utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor samt hur man främjar en hållbar utveckling utveckla medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder

41 LGR-11 Slöjdämnets syfte i 4 punkter formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syfte och utifrån kvalitets och miljöaspekter analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

42 LGR-11 Slöjdämnets centrala innehåll material, redskap och hantverkstekniker arbetsprocesser estetiska och kulturella uttrycksformer slöjden i samhället

43 LGR-11 Estetiska och kulturella uttrycksformer år 1-3 Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande. Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

44 LGR-11 Estetiska och kulturella uttrycksformer år 4-6 Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande. Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck. Hur symboler och färger används inom barnoch ungdomskulturer och vad de signalerar.

45 LGR-11 Estetiska och kulturella uttrycksformer år 7-9 Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer. Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former. Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen. Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

46 LGR-11 Kommentarmaterial till kursplan i slöjd Nyfikenhet och kreativitet Slöjdens begrepp Slöjd från olika kulturer och tidsperioder Innehållet i slöjd Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Inspirationskällor och förebilder Slöjdföremåls uttryck Slöjd som uttryck för identitet

47 Mening och uttryck Mening betydelse och innehåll Uttryck - gestaltning

48 Integrerat estetiskt perspektiv ESTETISK produkt, stil, kvalitet, sinnlighet GESTALTANDE process, representation, konstnärlighet, uttryck KREATIV process, nyskapande, divergent, problemlösande

49 Länkar och läscps Skolverkets läroplaner digitaliserade vid Göteborgs universitetsbibliotek hips://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30490 Mäkelä, Esko. Mening och uiryck i slöjd Pedagogisk Forskning i Sverige årg 18 nr issn hip://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/arccle/view/9930 Mäkelä, Esko. Slöjd som berä.else om skolungdom och este7ska perspek7v. Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete nr 41. Umeå: Umeå universitet, 2011 hip://umu.diva- portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2: ArCklar om bl a slöjd och genus, Erik Sigurdson m fl hip://www.estet.umu.se/digitalassets/81/81209_clde_14.pdf

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Aktuella mål i läroplanen 11 Här hittar du olika hänvisningar till Läroplanens övergripande mål och centrala innehåll i olika ämnen som kan vara aktuella när man deltar i FIRST LEGO League ( FLL ). Det

Läs mer

Slöjden. - ett viktigt ämne. Hans Svensson & Anna Danielsson Examensarbete 10 poäng HT 05

Slöjden. - ett viktigt ämne. Hans Svensson & Anna Danielsson Examensarbete 10 poäng HT 05 Slöjden - ett viktigt ämne Hans Svensson & Anna Danielsson Examensarbete 10 poäng HT 05 Examensarbete på lärarprogrammet, 10 p Institutionen för estetiska ämnen Sammanfattning I Skolverkets Nationella

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Vad kan man när man kan tillverka ett uttryck i slöjdföremål?

Vad kan man när man kan tillverka ett uttryck i slöjdföremål? 6 forskning om undervisning och lärande nr 10 Vad kan man när man kan tillverka ett uttryck i slöjdföremål? A Broman, J Frohagen & J Wemmenhag I ämnet slöjd förväntas elever formge och framställa föremål

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Diarienummer 2014-12-03 Ks 2014.357.600 1 (13) Plan för studie- och yrkesvägledning Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-25, 282. Postadress: BOXHOLMS KOMMUN, Barn-

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer