STENMOSKOLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STENMOSKOLAN 2010-2011"

Transkript

1 STENMOSKOLAN

2 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser och sex klasser åk 1-3. Skolan har arbetat med åldersblandade klasser under många år men har sedan höstterminen 2009 gjort en omorganisation till åldershomogena klasser. Lärdomar från arbetet med åldersblandade klasser har vi tagit med oss in i den nya organisationen. Fritidsverksamheten är integrerad med skolan. Det finns 25 medarbetare på Stenmo som med sina olika uppdrag bidrar till att våra gemensamma mål uppnås. I personalgruppen på Stenmoskolan ingår lärare, förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger, elevassistenter, specialpedagog, skolmåltidspersonal, städpersonal, samt skolledare. Dessutom har vi tillgång till vaktmästare, skolhälsovårds- och elevvårdspersonal. Vi får vår mat från Källbrink, som serveras i skolans matsal. Stenmoskolans utrymmen har fått namn efter Astrid Lindgrens värld. Vi arbetar i arbetslag och strävar mot att bryta fragmenteringen av skoldagen genom att i kortare eller längre perioder, arbeta tematiskt med integrering av svenska, natur, samhälle, bild, musik och matematik i så stor utsträckning som möjligt. Det tematiska arbetssättet är inspirerat av Bifrostmetoden, som innebär att barnen får komma med egna idéer om temats fördjupning, ofta utgår temat från en skönlitterär bok. Årets tema är naturen och miljön. Vi använder portfolio som dokumentationsmetod.

3 VÅRA MÅL Vår målsättning är att erbjuda barnen en trygg och lustfylld skolgång. Därför är elevinflytande, skapande arbete och värdegrundsträning ett grundläggande arbetssätt för Stenmoskolan. Vi stimulerar barns nyfikenhet, skapar en lustfylld miljö och sätter kunskapen i ett sammanhang, så att barnens egen drivkraft stimulerar dem till att söka ny kunskap. Genom Bifrostinspirerad pedagogik får barnen inflytande och delaktighet i sitt skolarbete. För att nå våra målsättningar arbetar vi med fyra viktiga områden. Struktur och samarbete Vi arbetar med att skapa en övergripande struktur på skolan så att vi kan ta till vara alla idéer på ett bra sätt. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. Lpo 94 Meningsfullt lärande Vi förstärker barnens starka sidor genom att ta till vara deras idéer och bygga på deras egna erfarenheter. Vi börjar med det konkreta och arbetar mot det abstrakta för att få en förståelse för det egna lärandet. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Lpo 94

4 Skapande verksamhet Vi använder oss av skapande verksamhet som ett redskap för att stimulera barnens olika inlärningsförmågor. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. Lpo 94 Värdegrund Genom ämnet livskunskap ger vi barnen en god självkännedom och en god självkänsla. Dessutom tränar vi barnen i konflikthantering och bemötande av andra. Livskunskapen är schemalagd varje vecka. Skolan har en plan mot diskriminering och trakasserier. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Lpo 94 Genom att sträva mot samma mål skapas förutsättningar att uppnå goda resultat. *****

5 KVALITETSSÄKRINGSPLAN FÖR STENMO När? Vad?/Hur? Vem? Augusti September Oktober/November Januari Februari/Mars Mars/April Målbeskrivning/grovplanering Inskolningssamtal åk1/förskoleklass Föräldramöte med måldialog Kursplanemål finns att tillgå inom varje ämne Måldialog under året LUS-analys Måluppföljning/individuell utvecklingsplan, LUS-analys utvecklingssamtal åk 1-3 utvecklingssamtal förskoleklass Åtgärdsprogram vid behov så tidigt som möjligt. Elevenkät och föräldraenkät om trygghet och utveckling i skolan och på fritids Sammanställning av enkäten och utvärdering Måluppföljning LUS-analys utvecklingsamtal åk 1-2 utvecklingssamtal förskoleklass Nationella Prov åk 3 Arbetslaget formulerar Pedagog/elev/föräldrar Arbetsenheten pedagog/elev pedagog/elev elev/föräldrar/pedagog elev/föräldrar/pedagog Elevgrupper/pedagoger Pedagoger, klassråd, elevråd, delges också föräldrar elev/föräldrar/pedagog elev/förälder/pedagog Maj/Juni utvärdering av verksamheten utvärdering av proven LUS-analys utvecklingssamtal åk 3 arbetslagen pedagog/elev/förälder LUS=läsutvecklingschema är en mätmetod av barns läsförmåga grunden till lärandet.

6 SÅ HÄR ARBETAR VI Struktur och samarbete I varje klass samverkar en klasslärare och en fritidspedagog för att skapa en helhet under dagen. Alla barn i åk 1-3 börjar och slutar skolan samma tid varje dag, därefter tar fritidsverksamheten vid. Förskoleklassen börjar arbetet i sin egen grupp under hösten för att sedan delta i skolans temaarbete under våren. Vi har många traditioner på skolan för att stärka vi-känslan. Vårt år innehåller bland annat; Stenmo-OS, FN-dagen, luciafirande, julmarknad, olika turneringar, temautställning, samt den stora avslutningsfinalen. De olika aktiviteterna skapar gemenskap och trygghet på vår skola. Alla barn och alla pedagoger är delaktiga på olika sätt, även ni föräldrar involveras i många aktiviteter. Pedagogerna är fördelad på olika ansvarsområden när det gäller dessa aktiviteter. Temautställningen och avslutningen är kopplad till årets tema. Alla barn i Stenmoskolan har en egen Portfolio där vi synliggör barnens kunskapsutveckling. Portfolion följer barnen från förskoleklass upp till år 9. Meningsfullt lärande och skapande verksamhet Vi arbetar med ett gemensamt tema som spänner över hela året. Det introduceras ofta gemensamt genom en inspirerande händelse. Det kan till exempel vara ett studiebesök, en föreställning eller en spännande berättelse. Temat är ämnesövergripande där alla olika skolämnen blir involverade. Det ska ge barnen möjligheter till meningsfullt lärande genom att de får påverka både vad som lärs in och hur det ska ske. I det skapande arbetet får barnen möjlighet att använda många olika uttrycksformer och inlärningssätt. Vi arbetar ibland i verkstäder där barnen får möjlighet att använda olika inlärningsstilar. Elever varierar i lärstil. Det innebär att en del elever lär bäst genom att lyssna, andra genom att läsa och se och ytterligare andra genom att känna och göra. (Stensmo 1997, s 183).

7 Barnens lärande ska vara meningsfullt; det ska finnas en mottagare. Vi tar tillvara de kunskaper som barnen har med sig. Vi utgår från barnens konkreta tänkande genom att arbeta med tankekartor, öppna frågor och låta barnen själva formulera frågeställningar kring olika företeelser. De får vara med och planera och ta ansvar. Detta gör vi för att öka barnens delaktighet. Barnen reflekterar över sin inlärning, t ex genom att skriva vad de har lärt sig och är stolta över. Undervisningen skall utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering i den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. Lpo 94 Barnen får träning i att visa upp sig själva och sitt arbete och därigenom öka sitt självförtroende. Detta gör vi genom olika föreställningar som musikal, teater, avslutning och temautställning. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. Lpo 94 Vår gemensamma värdegrund Barn och vuxna på vår skola bemöter varandra med ömsesidig respekt. De vuxna verkar som goda förebilder för barnen. På vår skola tolereras inte användning av kränkande ord eller handlingar. På rasterna strävar vi efter en god vuxentäthet. Vi uppmärksammar ensamma barn och hjälper dem att komma in i leken. Varje barn är en individ med egen personlighet och olika erfarenheter som vi bemöter på bästa sätt genom att vara lyhörda och närvarande. Hela skolan arbetar med livskunskap schemalagt en gång i veckan. I livskunskapen arbetar vi med samarbetsövningar, värderingsövningar, drama, avslappning, lekar, känslor och massage. Vi följer upp dessa övningar genom att diskutera och utvärdera dem tillsammans med barnen. Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse Lpo 94

8 Ansvar Alla barn ska få möjlighet att lära sig att ta ansvar för sig själva och för sitt lärande. Barnen ska känna ansvar för miljön de vistas i. De ska utveckla sin förmåga att känna empati för andra. Barnen ska också kunna ta ökat ansvar för sina egna saker, kunna hålla reda på sina läxor, komma ihåg att lämna fram papper hemma och kunna berätta för sina föräldrar vad de gjort under dagen. Barnen får under läsåret olika ansvarsområden som t.ex. kamratstödjare, mellanmålsvärdar och bordsvärdar. Skolan ska sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (LPO 94, sid 15) Planen mot diskriminering och trakasserier Skolans plan finns i sin helhet på skolans hemsida, Om ert barn far illa i skolan på något sätt eller om ni hör om något annat barn som far illa eller som ni hyser oro för, vill vi gärna att ni kontaktar oss på skolan. I första hand pedagogerna i klassen, men det går även bra att kontakta Gun Skybrand, biträdande rektor på Stenmoskolan eller Torsten Ingers, rektor för Fullersta skolor. Delaktighet Genom klassråd och elevråd får barnen lära sig att ta ansvar för hur deras skola ser ut och fungerar. Där lär de sig att de kan påverka både sin miljö och vad som händer i under skoldagen ex. i temaarbetet, olika aktiviteter på fritids m.m. Vi har klassråd, elevråd och kamratstödjarmöte varje vecka. Vi tränar barnen i att vara delaktiga i sitt lärande genom att de får vara med att planera olika aktiviteter, sätta upp mål och på vilket sätt de ska uppnås. Föräldrar och skola i samverkan Vi har en aktiv föräldraförening som träffas regelbundet där också skolans personal är representerade. Stenmoskolans föräldraförening finns till för alla föräldrar som vill engagera sig i skolan, dess arbete och framför allt hur barnen har det i skolan. Genom föräldraföreningen kan man lokalt tillsammans med oss verka för att problem i skolan och i vårt närområde tas upp till diskussion och hanteras. Årets stora aktivitet är Fixardagen, vilken föräldrarna planerar och genomför. Föräldraföreningen lämnar ekonomiskt bidrag till olika aktiviteter.

9 Vi lägger stor vikt vid att kontinuerligt informera er föräldrar om vad och hur vi arbetar i klasserna genom hembrev och annan information på hemsidan, Våra förväntningar på dig som förälder att du ska hämta ditt barn minst en gång per vecka för att vi ska få en kontinuerlig kontakt. att om något allvarligt händer i skolan är det viktigt att stämma av vuxna emellan att ni som föräldrar pratar positivt om skolan inför era barn att du samarbetar och för en öppen dialog med skolan att du uppmuntrar ditt barns skolarbete att du tar del av informationen från skolan/klassen, ex. genom att läsa valda delar av detta häfte och informationen på hemsidan tillsammans med ditt barn att du aktivt motverkar alla former av våld, kränkande ord och förstörelse att du deltar i olika aktiviteter för att bilda sociala nätverk kring ditt barn Förväntningar på våra elever KAMP Kamratskap Att ditt barn behandlar sina kamrater väl och aldrig göra någon kamrat illa, inte heller är med när någon annan gör det, varken i ord eller handling Att ditt barn ber en vuxen om hjälp, när de ser att någon far illa Att ditt barn vågar säga nej, när kamraterna utsätter ditt barn för något som han/hon inte vill vara med om. Ansvar Att ditt barn följer skolans och klassens gemensamma regler, samt att de lyssnar på tillsägelser från alla vuxna på skolan. Att ditt barn tar ansvar för sitt skolarbete Miljön Att ditt barn tar ansvar för miljön i skolan och är rädd om sina egna och andras saker. Positiv attityd Att ditt barn tänker positiv och alltid försöker göra sitt bästa

10 Hemmets läroplan Sammanfattning ur "Alla föräldrar kan!" av Lennart Grosin. Prata med barnen om skolan Fråga vad de gjort i skolan, vad de läst och vad de lärt sig. Passa gärna på när det är lite lugnt hemma. Föräldrarna är de viktigaste vuxna för barnen. Om du visar intresse för skolan så blir den viktig också i barnens ögon. Hjälp barnen organisera sitt skolarbete Ta reda på om de har läxor eller prov. Hjälp till med tidsplaneringen så att det finns ordentligt med tid att göra läxorna och förbereda prov. Hjälp till med läxorna Ta inte över läxorna även om det skulle gå fortare. Barnet ska själv pröva att göra läxorna. En vits med läxor är att de vuxna visar att de tror att barnen kan klara av en uppgift och ta ansvar själva. Förhör gärna läxor. Berätta om dina kunskaper och erfarenheter Vidga barnens vyer genom att berätta om det du varit med om och kan. Skolan har sin del och du har din. Barn och ungdomar är intresserade av att få höra om dina erfarenheter. Dock vill man inte höra dem om och om igen, eller inledningar som "när jag var i din ålder...". Läs, skriv, räkna och prata med barnen Läsningen är den viktigaste kunskapen. Läsningen är nödvändig för resten av skolarbetet. Även mattetal presenteras ofta med text. Läs för dina barn och låt dem läsa för dig. Gå på biblioteket och låna. Se till att det finns böcker hemma. Det spelar inte särskilt stor roll vad de läser, huvudsaken är att de läser. Tänk på att prata mycket med ditt barn. Stressade föräldrar, ökat TV-tittande och datorspel kan bidra till ett sämre språk. Intressera er för barnens fritidsintressen Föräldrar till barn som det går bra för i skolan är också mer intresserade av barnens fritid och framtid, menar forskarna. Barn vill och behöver bli sedda. Gör saker tillsammans på fritiden Barn och ungdomar behöver vara för sig själva men de behöver också göra saker tillsammans med föräldrarna. Gör gärna överenskommelser när det ska ske, framförallt när det gäller tonåringar. Titta på TV tillsammans och tala om vad du tycker är bra. Ungdomskulturen är inte allt - det finns andra värderingar!

11 Visa ditt intresse för barnets framtid Hur det ska gå för ens barn bekymrar alla föräldrar. Visa att du bryr dig om på ett positivt sätt. Håll kontakt med skolan om hur det går för ditt barn Under utvecklingssamtal kan du få reda på vad ditt barn kan och om det är något barnet behöver jobba extra med. Besök skolan Vi uppskattar att föräldrar intresserar sig för hur vi arbetar i skolan. Genom att komma på besök visar du att skolan är viktig. Var går tjatgränsen? Som förälder måste man ha stort tålamod med sig själv. Försök göra överenskommelser med ditt barn. Ställ gärna frågor till ditt barn där du efterlyser deras inställning till problemet och hur de vill lösa olika frågor. Ofta får man bra svar. Det vi uppmärksamma r får vi se mer av!!!

12 Välkomna till oss på STENMO! Repetitionens fantastiska kraft Tänk dig att du vill skapa en stig över en gräsmatta. Du börjar med att bestämma var stigen ska gå, sedan börjar du gå. Du går över gräsmattan och vänder dig om för att gå tillbaka. Det är svårt att se var du gick, men du lyckas gå samma väg tillbaka, vända och gå tillbaka, vända och gå tillbaka, vända och Efter ett tag börjar stigen synas tydligt. Följande dagar upprepar du samma promenad. Stigen blir synligare för varje dag. Blir det för långt mellan promenaderna börjar stigen växa igen, du får svårt att se var den går. Till slut har det bildats en kraftig och vacker stig, som är lätt att hitta och trevlig att gå på. Nu behöver du bara gå där då och då för att stigen ska bevaras.

13 Beröm det du vill se mer av!!!

14

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING FRIDLEVSTAD SKOLA 2008-09 Normer och värden Lärande och utveckling Ansvar och inflytande Övergång och samverkan Må bra Gjord av personalen på Fridlevstad skola Ansvarig är rektor Sven

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN Grundskola och skolbarnsomsorg Innehållsförteckning Sammanfattning av läsåret 2010/2011... 3 Grundfakta om verksamheten (inkl. skolbarnsomsorg)... 4 Förutsättningar

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Upprättad: 2006-09-15 Omskrivning: 2011-07-31 Gäller till: 2012-07-31 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar 1 Angår det dig kanske

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Myrsjöskolan 2015 2 Innehållsförteckning sid Plan mot diskriminering och kränkande behandling 3 Organisation och förebyggande arbete 3 Delaktighet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015. Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015. Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola Planerna syftar till att främja trygghet, respekt, delaktighet,

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING VID PSYKOLOGIGYMNASIET LÄSÅRET 2008-2009 Beslut samt ansvariga för denna kvalitetsredovisning: Psykologigymnasiet Sverige AB Sidiri Ekenryd, Rektor samt VD Jeanette Lundqvist, Biträdande

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer