Rapport från Statens kulturråd 1998:3. Funktionshindrades tillgång till kultur Kartläggning och handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från Statens kulturråd 1998:3. Funktionshindrades tillgång till kultur Kartläggning och handlingsprogram"

Transkript

1 Rapport från Statens kulturråd 1998:3 Funktionshindrades tillgång till kultur Kartläggning och handlingsprogram

2 1998:3 Funktionshindrades tillgång till kultur Kartläggning och handlingsprogram Rapport från Statens kulturråd

3 1998 Statens kulturråd Omslag Andreas Berg Grafisk form Leif Thollander Printed in Sweden by Skogs Boktryckeri AB, Trelleborg 1998 ARTIKEL 1032 ISSN ISBN

4 Innehåll 5 Förord 7 Sammanfattning 9 Inledning 10 Uppdraget 11 Genomförande 13 Utgångspunkter 26 Funktionshinder vad inebär det? 39 Handikappombudsmannen och Handikappinstitutet 41 Kulturvanor 46 Tillgänglighet till den byggda miljön 53 Folkbildning 58 Eget skapande 63 Statens ansvar för funktionshindrades tillgång till kultur 68 Landstingen 72 Kommunerna 74 Bibliotek och litteratur 85 Talböcker, LL-böcker och storstilsböcker 91 Tidningar och tidskrifter 92 Museer och utställningar 102 Teater 108 Musik 112 Dans 113 Radio, TV och film 119 Handlingsprogram 132 Litteratur 135 Summary

5 4

6 Förord Funktionshindrade personer skall ha tillgång till samma kultur som andra, på grundval av egna önskemål och intressen. Bara i sista hand bör man använda särlösningar. Detta är utgångspunkten för Kulturrådets handlingsprogram om funktionshindrades tillgång till kultur. Utredningen Kultur åt alla kom Sedan dess har mycket hänt som har förbättrat funktionshindrades möjligheter att ta del av kulturutbudet. En enkät till kulturinstitutionerna visar att den yttre tillgängligheten till lokalerna har blivit bättre, men det finns fortfarande stora brister i tillgängligheten till lokaler och verksamhet. Kulturinstitutionerna uttrycker ett starkt intresse för att öka tillgängligheten för funktionshindrade, men möjligheten att genomföra förbättringar begränsas av brist på både kunskaper och resurser. Ny teknik kan användas och anpassas så att den underlättar i stället för att försvåra. Många institutioner vill ha praktiska råd om genomförande och vill även att handikapporganisationerna ställer krav. Kulturdeltagandet är lägre bland funktionshindrade än bland befolkningen i övrigt. Skapande verksamhet inom studieförbund och folkhögskolor kan väcka intresse och stimulera till ökat deltagande. Rapporten beskriver en rad exempel på hur studieförbunden engagerar funktionshindrade i olika kulturaktiviteter. Radio och TV är en viktig del av vardagen inte minst för många funktionshindrade, men tillgängligheten är fortfarande ytterst begränsad. Samma sak gäller filmen, som i stora delar inte är tillgänglig. Förslagen i handlingsprogrammet fokuserar på följande områden: kultur i vård och omsorg, kulturinstitutionerna, folkbildning och eget skapande, litteratur, film och medier. Statens kulturråd föreslås genomföra ett program för ökad tillgänglighet år

7 Kartläggningen och handlingsprogrammet har utarbetats av Birgitta Modigh med biträde av Inger Wadman Kaaling. GÖRAN LANNEGREN Generaldirektör vid Statens kulturråd 6

8 Sammanfattning Statens kulturråd har fått i uppdrag att göra en kartläggning och ett handlingsprogram för att främja funktionshindrades deltagande i kulturlivet. Arbetet har koncentrerats på kulturinstitutioner med statligt stöd. Vår utgångspunkt är att kultur som stöds av allmänna medel också ska vara tillgänglig för alla. Under kartläggningen har vi kontaktat handikapporganisationerna för att utröna deras behov och önskemål. Vi har också låtit Statistiska Centralbyrån göra en särskild studie av funktionshindrades kulturvanor. Den visar att funktionshindrade, framför allt rörelsehindrade, tar del av kultur i mindre utsträckning än andra. De statligt stödda kulturinstitutionerna, bibliotek, teatrar, museer samt dans- och musikinstitutioner, har fått en enkät med frågor om hur de arbetar för förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade. En separat enkät har gått till landstingen, regional huvudman för en omfattande kulturverksamhet. Vi har också haft kontakt med andra organisationer och myndigheter som arbetar med frågor om funktionshinder och kultur. Handikapporganisationerna betonar starkt vikten av yttre tillgänglighet och påpekar att många kulturlokaler har stora brister. En annan viktig fråga för dem är rätten till delaktighet och möjlighet till eget skapande och utveckling av den konstnärliga förmågan genom kurser och utbildning. Många funktionshindrade är lågutbildade. Ofta saknas praktisk möjlighet till fortbildning och utveckling inom kulturområdet, på grund av svårigheter att få assistans, färdtjänst m.m. Enkätsvaren från kulturinstitutionerna visar att det på många håll finns ett stort intresse och goda idéer för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. Praktiska råd och möjlighet att söka bidrag till finansieringen anses dock vara en förutsättning för att förbättringar ska komma till stånd. Många önskar utveckla ett samarbete med handikapporganisationerna. 7

9 De flesta kulturinstitutionerna har ökat tillgängligheten, d.v.s. den fysiska möjligheten att komma in i lokalen, genom att installera hissar, ramper, automatiska dörröppnare m.m. Mer sällan är innehållet i verksamheten anpassat till funktionshindrade. Få institutioner har en handikappansvarig eller något måldokument som rör tillgängligheten. Vissa institutioner har särskilda projekt framför allt för synhandikappade eller begåvningshandikappade. Några har funktionshindrade bland de anställda, vilket har påverkat tillgängligheten till det bättre. Biblioteken skiljer sig från övriga kulturinstitutioner genom sin mer aktiva uppsökande verksamhet inom vård och omsorg. De har också anpassade medier som talböcker, videoböcker, LLböcker på plats eller för beställning. Alla visar ett stort intresse för att utveckla sin IT-verksamhet. Många ser en möjlighet att genom tekniken öka tillgängligheten för funktionshindrade. Alla landsting har handikappansvariga och ett ofta väl utvecklat samarbete med handikapporganisationer. Handlingsprogrammet innehåller mål på både kort och lång sikt. Några åtgärder kräver extra ekonomiska insatser. Bland förslagen finns ett program för ökad tillgänglighet inom kulturområdet med en beräknad kostnad på 10 mkr per år under en treårsperiod. Andra åtgärder kan genomföras inom nuvarande budgetramar. Statens kulturråd är berett att ta ett övergripande ansvar för att handlingsprogrammet fullföljs. Åtgärder som ger tillgänglighet för funktionshindrade bör på lång sikt ingå naturligt i alla kulturinstitutioners verksamhet. Det som är bra för funktionshindrade är nästan alltid bra också för icke-funktionshindrade. Våra förslag utgår från att funktionshindrade personer ska ha tillgång till samma kultur som andra, på grundval av sina egna önskemål och intressen. Detta är en demokratisk rättighet. Endast i sista hand bör man använda särlösningar. Döva, med teckenspråk som modersmål och svenska som andraspråk, behöver dock riktat stöd. Vi vill särskilt framhålla TV:S ansvar för att erbjuda döva och hörselskadade ett rikt kulturutbud. SVT, liksom UR och SR bör därför av staten få mer specificerade krav, beträffande såväl sändningarnas omfattning som utvecklingen av digitala lösningar för att öka tillgängligheten. Samma sak gäller filmområdet, där ett krav är att svenska spelfilmer blir tillgängliga också för döva och hörselskadade. 8

10 Inledning Áhttje gitjáj áksjujn ja sågajn. Dalloj sijda lidjin dievvasa almatj ijs. Dalloj gávnnujin ihkeva goasstevuome. Mån tjuolliv giehtjavlåk muorav biejven. Sån guhti vuodjá dav ådå tjuollárav tjuollá tuvsánav sämmi ájgen. Far slet med yxa och timmersvans Då var byarna fulla med folk. Då fanns ändlösa gammelskogar. Jag fäller sjutti träd om dagen. Han som kör den nya skördaren fäller tusen på samma tid. Den som inte kan nordsamiska kan inte förstå texten på skylten till utställningen Sápmi på Ájttemuseet i Jokkmokk. Den som är synskadad kan inte ens läsa den svenska texten. Vårt samhälle bygger i hög grad på kommunikation tal, skrift, bild, ljud. Den som inte kan höra är utestängd från många upplevelser. Den som inte kan förflytta sig kan visserligen sitta hemma framför datorn eller TV:n men har svårt att uppleva publikens sorlande förväntningar när dirigenten höjer taktpinnen för ouvertyren till Tosca. För tjugo år sedan kom betänkandet Kultur åt alla. Den lade en bra grund till dagens handikappolitik. Vi vill fortsätta där Kultur åt alla slutade och beskriva dagens situation. Utgångspunkten för våra resonemang är aspekter på kulturen utifrån delaktighet och tillgänglighet, d.v.s. kulturen i ett rättighetsperspektiv. 9

11 Uppdraget I april 1997 fick Statens kulturråd i uppdrag av regeringen att göra en kartläggning och ett handlingsprogram»för att främja funktionshindrades deltagande i kulturlivet«. Bakgrunden till uppdraget var att det saknas en samlad beskrivning av vad som görs för funktionshindrade inom kulturområdet i dag. Det finns inte heller någon samlad kunskap om hur tillgängligheten kan förbättras. I propositionen 1996/97:3 om kulturpolitik uttalade regeringen att en översyn inom området är nödvändig. Uppdraget innebär att Kulturrådet skall undersöka vad myndigheter, institutioner och övriga organisationer med statligt verksamhetsstöd inom kulturområdet gör för att verksamheten skall bli tillgänglig för funktionshindrade. Kartläggningen skall lägga handikappaspekter på utbud, deltagande, tillgänglighet och information. Faktorer som gör det svårt för funktionshindrade personer att delta i kulturlivet skall identifieras och analyseras. Syftet med handlingsprogrammet är att främja funktionshindrades deltagande i kulturlivet. Där skall anges mål på kortare och längre sikt, konkreta åtgärder, samt kostnadsberäkningar med finansiering. 10

12 Genomförande Kartläggningen har gått till på följande sätt. Kulturrådet har skickat en enkät till de institutioner och organisationer inom kulturområdet som har statligt verksamhetsstöd med frågor om åtgärder för funktionshindrade. De flesta av institutionerna är verksamma regionalt inom följande områden: bibliotek, museer, konst, design, teater, dans och musik. Även de centrala kulturinstitutionerna ingår i undersökningen, liksom också några organisationer som arbetar nationellt eller regionalt inom konst-, musikoch teaterområdet. En enkät har också skickats till huvudmännen för de regionala institutionerna, d.v.s. landstingens kultur- och utbildningsnämnder eller motsvarande. Handikapporganisationernas önskemål har fångats upp vid muntliga och skriftliga kontakter kompletterade med måldokument, remissyttranden, hemsidor på Internet m.m. För att få en bild av funktionshindrades kulturvanor har Kulturrådet låtit göra en särskild studie inom ramen för SCB: s levnadsvaneundersökningar. Företrädare för övriga organisationer och myndigheter som på olika sätt arbetar med frågor inom området har intervjuats. Kompletterande skriftligt material som anslagsframställningar och årsredovisningar har också använts i stor utsträckning. Ytterligare information och synpunkter har inhämtats genom studiebesök, konferenser och möten. Vi har valt att lägga tyngdpunkten på de områden som staten har ett direkt eller indirekt inflytande över. Vi är väl medvetna om att en stor del av kulturlivet finns lokalt i kommunerna och att lokala beslut om tillgänglighet, stöd och bistånd kan avgöra tillgången till kulturen. Vår förhoppning är att lokala beslutsfattare skall ta intryck av goda exempel, opinionsbildning och information. Vi behandlar inte särskilt barnens och invandrarnas situation. Vi menar att de hinder som finns för andra funktionshindrade gäl- 11

13 ler också för dem, även om de på många sätt är mer utsatta än andra. Situationen för invandrare med omfattande funktionshinder beskrivs ingående i Handikapputredningens slutbetänkande Ett samhälle för alla (SOU 1992:52). Barns villkor behandlas bland annat i barnkommitténs nyligen framlagda betänkande Barnets bästa i främsta rummet (SOU 1997:116). Tillgängligheten till ny teknik inom kulturområdet är en mycket viktig fråga. Vi har emellertid avstått från att göra en samlad beskrivning av detta område, eftersom det nyligen har behandlats utförligt i Handikappinstitutets rapport IT för funktionshindrade och äldre. Birgitta Modigh med biträde av Inger Wadman Kaaling har svarat för arbetet med utredningen. 12

14 Utgångspunkter Kulturrådet bedömde i sitt yttrande över 1989 års handikapputredning Ett samhälle för alla att det behövdes ett handlingsprogram för funktionshindrades deltagande i kulturlivet och att detta borde kompletteras med en metodutveckling inom området. Kulturrådet menade att kulturinstitutionernas arbete för funktionshindrade bör inriktas på bättre fysisk tillgänglighet till lokaler och verksamhet, uppsökande verksamhet och samarbete med funktionshindrade personer eller med deras organisationer, information om utbudet i en form som är tillgänglig för personer med olika funktionshinder, egen skapande verksamhet i samspel med professionella kulturutövare. Vems är ansvaret? Ansvaret för funktionshindrades tillgång till kultur ligger på aktörerna inom kultursektorn från Kulturdepartementet och Statens kulturråd till regionala och lokala kulturinstitutioner och deras huvudmän. Detta enligt ansvars- och finansieringsprincipen som säger att den som driver en verksamhet själv skall ta kostnader och ansvar för att funktionshindrade får tillgång till deras varor och tjänster. Men ansvaret är delat. För att t.ex. en gravt funktionshindrad person skall kunna delta i en studiecirkel måste det finnas färdtjänst eller ledsagare. En kommunal biståndshandläggare eller en anställd inom hemtjänsten kan ge stöd och stimulans för att väcka intresset för kultur. Via de kommunala handikappråden kan handikapporganisationerna arbeta för att bibliotek och museer blir tillgängliga års kulturutredning drog slutsatsen att»målen för kulturpolitiken bör gälla all kulturverksamhet oberoende av till vilken samhällssektor aktörerna räknas och samverkan mellan det poli- 13

15 tisk-administrativa kulturområdet och andra samhällsområden är ytterst viktig.«viktiga aktörer på den nationella nivån är Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet, samt för frågor som rör funktionshindrade, Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Handikappombudsmannen. Några centrala instanser är verksamma inom kultur- och medieområdet: Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), LLstiftelsen/Centrum för lättläst, Dövas TV (DTV), Taltidningsnämnden och Tyst Teater inom Riksteatern. Deras huvudsakliga målgrupp är funktionshindrade människor. Folkrörelserna, folkhögskolorna, förskolan och skolan har av tradition en stor betydelse för kulturen och den skapande verksamheten. Styrmedel Många samhällsområden regleras genom lagar och förordningar som på så sätt styr verksamheten. Några av de lagar som reglerar kommunernas ansvar för vård och omsorg har också kulturparagrafer, som Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bygglagstiftningen reglerar bland annat den yttre tillgängligheten till kulturinstitutionerna. Inom kultursektorn finns det mycket få lagar ett undantag är biblioteksområdet, som sedan 1997 är reglerat genom en bibliotekslag. Ett annat område där det finns lagar är kulturmiljöområdet. De av riksdagen antagna kulturpolitiska målen fungerar som kultursektorns viktigaste styrmedel. Pengar är ett annat styrmedel. Den besvärliga ekonomiska situationen i många kommuner och landsting har fått återverkningar på ett område som på många sätt befinner sig i marginalen. Nysatsningar måste oftast genomföras med särskilda projektpengar. Allmänna Arvsfonden är den viktigaste finansiären till projekt inom området handikapp och kultur. Också Statens kulturråd, Stiftelsen framtidens kultur, samt Stiftelsen för Kunskapsoch Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) finansierar projekt med inriktning mot handikappområdet. Påverkan, information, opinionsbildning och goda exempel betyder mycket för att få igång en process. När det gäller att påverka attityder är det ofta fråga om ett långsiktigt arbete. Viktiga opini- 14

16 onsbildare är handikapporganisationerna, både på lokal och nationell nivå. Det finns gott om exempel på hur de handikappade själva har lyckats driva igenom nya samhällsåtaganden. Samma kultur som andra Människor med funktionshinder skall ha tillgång till samma kultur som andra. Om kulturen inte är tillgänglig skall den anpassas. Detta har slagits fast i utredning efter utredning. Det innebär att lokaler och utbud skall vara tillgängliga. I många fall kan det behövas anpassningar, i sista hand skall man ta till särlösningar. Kultur för funktionshindrade betraktas ibland som en särskild kultur en slags handikappkultur. Men kulturen kan ha mycket skiftande innehåll. När det gäller kultur i vården talar man ofta om vardagskultur, som kan omfatta allt från att hugga ved till att sjunga gamla sånger. Vardagskultur kan också vara den kultur som man ägnar sig åt hemma att läsa tidningar, se på TV eller en film på video. För många, till exempel förståndshandikappade som bor i gruppbostad, kan det bli alltför litet utrymme för individuella intressen. Här gäller det att bryta mot fördomar och invanda mönster. Kulturen kan ha andra uppgifter än ren förströelse. Inom vård och omsorg kan kulturen fungera som ett instrument för att öka självförtroendet. Mohamed Chaib, lektor i pedagogik och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Jönköping, menar att kulturen kan ge funktionshindrade ungdomar en högre livskvalitet.»när jag argumenterar för kulturella aktiviteter är det inte i första hand fritids- och förströelseaktiviteter jag menar. Sådana aktiviteter, specifikt riktade mot olika handikappgrupper, finns det mycket av redan i dag. Den form av kulturell aktivitet som jag avser bör ha som målsättning att öka ungdomarnas möjligheter till delaktighet i olika projekt där det yttersta syftet är att höja livskvalitén, förstärka den individuella självbilden och bidra till frigörelse från vad jag här har kallat den osynliga maktutövningen. Livskvalitet ser olika ut för olika människor med funktionshinder och kulturen innebär annorlunda gestaltningar för olika individer och grupper.«låt oss formulera en något tillspetsad sats om kulturens betydelse för handikappade:»den som inte kan se får höra mera. Den som inte kan höra får se desto mera.«(vem sätter gränser? Ungdomstid 3/1995.) 15

17 I Europarådets rapport In from the margins diskuteras till och med en ny kulturform, en disability arts, med sina egna villkor och egen estetik. Utgångspunkten är att funktionshindrade, liksom andra marginaliserade grupper, är ett mänskligt kapital som förslösas om inte yttre och inre barriärer rivs. Begåvade funktionshindrade ungdomar skall få möjligheter att utbildas inom kultursektorn. Staterna skall se till att alla, även grupper som är marginaliserade av samhället på något sätt, får möjlighet att delta i kulturlivet, antingen de är aktiva deltagare eller konsumenter. Kulturen kan också användas som ett medel för opinionsbildning och information. Att visa konst av funktionshindrade konstnärer kan synliggöra de mekanismer som gör att människor med funktionshinder segregeras i samhället. Detta är en av tankarna bakom Handikappinstitutets projektidé Handikapp i konsten, där det handlar om att lära av historien och på sikt skapa attitydförändringar. Förståndshandikappade ungdomar som spelar teater kan väcka engagemang och förståelse för handikappades situation. Teatergrupper som Gävle Handikappteater och Carmengruppen i Sundsvall är goda exempel på detta. Kulturpolitiska utgångspunkter När en enig riksdag 1974 beslutade om den statliga kulturpolitiken var ett av målen att kulturlivet skulle ta särskild hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov års kulturbeslut innebar ett intensivt reformarbete. Kulturanslagen ökade kraftigt och samhället tog på sig många nya uppgifter. Uppsökande verksamhet till eftersatta eller nya grupper ingick i de flesta kulturinstitutioners verksamhet. Kulturell jämlikhet var lika viktig som social jämlikhet. Mellan 1970 och 1980 mer än fördubblades statens kulturutgifter, räknat i fast penningvärde. Också kommuner och landsting genomförde stora satsningar på kulturområdet. Med den försämrade samhällsekonomin på 90-talet stannade kultursatsningarna av års kulturpolitiska beslut Hösten 1996 beslutade riksdagen om nya kulturpolitiska mål. Samtidigt förändrades bidragen till de regionala kulturinstitutionerna och en ny bibliotekslag kom till. 16

18 De nya kulturpolitiska målen är att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den, verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande, främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar, ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället, bevara och bruka kulturarvet, främja bildningssträvandena, främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. Målen är nationella, vilket innebär att de skall genomsyra hela det offentligt stödda kulturlivet. De två första målen som rör yttrandefrihet, deltagande och eget skapande för alla rör funktionshindrades tillgång till kultur. De har ersatt det tidigare målet att kulturpolitiken skall utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov. Kulturutredningens slutbetänkande Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84) konstaterade att de främsta hindren för att delta i kulturlivet gäller bristande tillgänglighet allt från trappor och trånga hissar och till att det saknas handikappanpassade toaletter och att teleslingorna fungerar dåligt. Kulturutredningen betonade att det behövs en nära dialog mellan de funktionshindrade och kulturinstitutionerna för att de insatser som görs för att öka tillgängligheten ska motsvara behoven. Utredningen påpekar också att det är viktigt att lagen om stöd och service (LSS) blir ett reellt stöd och att kontaktpersoner får sådan utbildning att de med respekt för uppdragsgivarens integritet, kan fungera som funktionshindrades kulturombud. Utredningen föreslog att ledsagare och assistenter skulle få kulturutbildning. Det fanns också förslag som rörde olika tekniska förbättringar för döva och hörselskadade inom film- och TV-området. Förslagen har inte genomförts. Bibliotekslagen I Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) finns det bestämmelser som rör funktionshindrades tillgång till de allmänna biblioteken: 17

19 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari Det är kommunerna som har ansvaret för folk- och skolbiblioteken. Former för uppföljning och utvärdering av lagen har ännu inte etablerats.»särskild uppmärksamhet«innebär ett tydligt ställningstagande från staten att funktionshindrade och andra minoriteter skall prioriteras inom såväl folk- som skolbiblioteksområdet. Denna prioritering gäller både verksamheten i stort och anpassad litteratur som talböcker, kassettböcker, LL-böcker och storstilsböcker. Handikappolitiska utgångspunkter Socialtjänstlagen, LSS och plan- och bygglagstiftningen är några av de lagar som reglerar samhällets ansvar för funktionshindrade. De funktionshindrades rättigheter har stärkts genom förändringar i dessa lagar. Samtidigt har ansvaret för funktionshindrade förskjutits från landstingen till kommunerna, bland annat genom ÄDEL-reformen års handikapputredning är den första stora utredning som ägnat sig åt funktionshindrade och deras tillgång till kultur. Utredningens analys av funktionshindrades situation gäller i stort sett även idag, även om handikapphjälpmedel och teknik utvecklats avsevärt under de senaste tjugo åren. Handikapputredningens grundsyn var att kultur skall vara tillgänglig för alla och att det är samhällets skyldighet att göra detta möjligt, något som även 1989 års handikapputredning Ett samhälle för alla (SOU 1992:52) tog fasta på. Utredningen föreslog en rad individuella och generella åtgärder för att förbättra villkoren för funktionshindrade. Men utredningen konstaterade att det inte räcker att förbättra levnadsförhållandena, utan det behövs också 18

20 specifika satsningar för att göra kultur och medier tillgängliga. Kulturrådet bedömde i sitt yttrande över handikapputredningen att det skulle behövas ett särskilt handlingsprogram för att främja funktionshindrades deltagande i kulturlivet. I detta skulle definieras ansvarsnivåer, mål på kort och lång sikt, funktionshindrades medverkan i kulturverksamhet, riktade informationsinsatser, uppsökande verksamhet m.m. Handlingsprogrammet borde kompletteras av ett arbete för att utveckla olika metoder inom området. Socialtjänstlagen Tanken med kommunernas socialtjänst är att den skall främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. När det gäller människor med funktionshinder gäller följande: 7 Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på nämndens sociala erfarenheter Nämnden skall också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla. 21 Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och att han får bo på ett sätt som är anpassat efter hans behov av särskilt stöd. Länsstyrelsen och Socialstyrelsen har tillsyn över socialtjänsten. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) För människor med utvecklingsstörning, autism, förvärvad hjärnskada eller andra varaktiga betydande funktionshinder finns LSS (SFF 1993:387). Det är en rättighetslag och en kompletterande lag till Socialtjänstlagen. Lagen ställer högre krav på huvudmännen än vad exempelvis Socialtjänstlagen gör. Målet med LSS är att människor med omfattande funktionshinder ska kunna få ett värdigt liv i gemenskap med andra människor. Insatserna är preciserade och konkret angivna. Varje insats enligt lagen är en rättighet, vilket innebär att den enskilde kan överklaga ett beslut och därmed få rättelse i högre instans. Handikappombudsmannen rekommenderar att den enskilde begär en individuell plan i samband med att en insats enligt LSS 19

21 beviljas. Syftet med en individuell plan är att klargöra behovet av insatser samt underlätta samordningen mellan olika myndigheter som personen får stöd av. Socialstyrelsen konstaterar i sin utvärdering av handikappreformen (Handikappreformen. Slutrapport. Socialstyrelsen 1997) att personlig assistans har förbättrat livskvalitén, men att många funktionshindrade saknar arbete och annan sysselsättning som kan ge innehåll i vardagen. Fritiden måste uppmärksammas mer. Det är betydligt färre personer som har fått stöd enligt LSS än förväntat. Av dessa är barn och vuxna med utvecklingsstörning. Också LSS innehåller en kulturparagraf (15 ): 15 Till kommunens uppgifter hör att 5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1 (d.v.s. de utvecklingsstörda och svårt funktionshindrade som omfattas av LSS). Kommunerna har ansvar för att LSS följs, medan det är länsstyrelserna och Socialstyrelsen som har tillsynsansvaret. FN:s standardregler FN antog 1993 standardregler för att tillförsäkra människor med funktionshinder delaktighet och jämlikhet. Den tionde regeln gäller kultur. Regel 10. Kultur 1. Staterna bör se till att människor med funktionsnedsättning har möjlighet att använda sin kreativitet och sina konstnärliga och intellektuella färdigheter. Detta oavsett om de bor i en stad eller på landsbygden. De skall få den möjligheten inte bara för sin egen skull, utan också för att berika sin omgivning med dans, musik, litteratur, teater, målning och skulptur. Särskilt i utvecklingsländerna skall man lägga särskild vikt vid både traditionella och moderna konstformer såsom dockteater, uppläsning och berättande. 2. Staterna bör främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till lokaler för kulturutbud som teatrar, museer, biografer och bibliotek. 3. Staterna bör främja utveckling och användning av särskild teknik så att litteratur, film och teater görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Dessutom finns det regler som rör tillgängligheten till information och media. 20

22 Reglerna är viktiga ställningstaganden angående rättigheter, möjligheter och ansvar. De ger konkreta förslag till hur ett land kan undanröja hinder för funktionshindrade personer och skapa ett tillgängligt samhälle. Handikappombudsmannen har regeringens uppdrag att i Sverige informera om standardreglerna och förankra dem. Handikappombudsmannen arbetar också med att utvärdera hur standardreglerna följs. FN:s barnkonvention Barnkonventionen antogs av FN Praktiskt taget alla världens stater har anslutit sig. Den ratificerades av Sveriges riksdag Artikel 23, punkt 3, behandlar handikappade barns rättigheter:»med hänsyn till att ett handikappat barn har särskilda behov skall det bistånd som lämnas enligt punkt 2 i denna artikel vara kostnadsfritt, då så är möjligt, med beaktande av föräldrarnas ekonomiska tillgångar eller de ekonomiska tillgångarna hos andra som tar hand om barnet och skall syfta till att säkerställa att det handikappade barnet har effektiv tillgång till och erhåller undervisning och utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering, förberedelse för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, innefattande dess kulturella och andliga utveckling.«barnkommittén, som har granskat hur Sverige efterlever barnkonventionen, lade fram sitt betänkande Barnets bästa i främsta rummet (SOU 1997:116) hösten Som utgångspunkt för utredningens arbete låg barnkonventionens fyra grundprinciper: principen om icke-diskriminering, principen om barnets bästa, barnets rätt till liv och utveckling, samt barnets rätt att komma till tals. Barnkommitténs genomgång visar att Sverige när det gäller barn med handikapp väl lever upp till barnkonventionens anda och målsättning, men påpekar att man vid nedskärningar och andra förändringar av den offentliga verksamheten, särskilt måste beakta handikappade barns behov. Ansvars- och finansieringsprincipen Ansvars- och finansieringsprincipen som begrepp har funnits länge. Principen är att miljöer och verksamheter skall utformas 21

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Till. Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 Stockholm. Diarienummer 257/2006

Till. Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 Stockholm. Diarienummer 257/2006 Till Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer 257/2006 Handläggare Suzanne Staaf, SDR suzanne.staaf@sdrf.se 08-442 14 94 Ida Karlsson, SDU ida.karlsson@sdrf.se 90165 sedan 08-442

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Sektorsansvar och etappmål för ökad tillgänglighet till kultur för personer med funktionshinder

Sektorsansvar och etappmål för ökad tillgänglighet till kultur för personer med funktionshinder Statens kulturråd swedish national council for cultural affairs 2002-09-02 Dnr 1023/02-223 Sektorsansvar och etappmål för ökad tillgänglighet till kultur för personer med funktionshinder Uppdraget Statens

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 Uppföljning av enkät om tillgängligheten till kulturlivet För att genomföra det aktuella uppdraget skickade Kulturrådet i februari 2009 ut en webbaserad enkät till ett urval

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner

Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 61/71 42 Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner I skrivelse till Kommunförbundet Norrbotten har Synskadades Riksförbund (SRF)

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet. Karlstad 26 februari 2015

Tillgänglighet och delaktighet. Karlstad 26 februari 2015 Tillgänglighet och delaktighet Karlstad 26 februari 2015 Centrala element i kulturpolitiken Ända sedan 1930-talet har tillgänglighet och delaktighet varit centrala element i kulturpolitiken. Exempel: q

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder HALLSTAHAMMARS KOMMUN Kultur & Fritid 2006-03-06 F Ö R S L A G Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder BAKGRUND Handikapplan för Hallstahammar kommun

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 FN S STANDARDREGLER 1-22 FÖRUTSÄTTNINGAR Regel 1: Ökad medvetenhet Regel 2: Medicinsk vård och behandling

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiska mål för Ronneby kommun Övergripande mål * att verka för att Ronnebys invånare har goda möjligheter till

Läs mer

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder Levnadsvillkor för människor med funktionshinder En beskrivning av levnadsvillkoren i Västra Götaland och nationellt Lättläst version Handikappkommittén 2003-11-06 Innehåll Sida Inledning 2 Arbete 3 Hur

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Ett handlingsprogram för HSO i Stockholms län LättLäst Innehåll Förord... 5 Varför ett handlingsprogram?... 7 Tillgänglighet... 8 Bemötande...

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014.

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014. Utlåtande Finansministeriet Ärende: Begäran om utlåtande över utkastet till en regeringsproposition om kommunallagen, 8.5.2014, VM065.00/2012. Utlåtande ges av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Läs mer

RBU:s ideologiska grund; kortversionen

RBU:s ideologiska grund; kortversionen RBU:s ideologiska grund; kortversionen I första hand barn 1. Rätten att få vara barn med lek, trygghet och en god barndom 2. Rätten som ung till utveckling, självständighet, frigörelse och en tro på framtiden

Läs mer

Definitioner. IT och funktionshindrade. Hur uppstår ett handikapp? Olika typer av funktionshinder. Synskador. Synskador och IT

Definitioner. IT och funktionshindrade. Hur uppstår ett handikapp? Olika typer av funktionshinder. Synskador. Synskador och IT IT och funktionshindrade Fredrik Winberg, MDI/CSC, KTH Stig Becker, Hjälpmedelsinstitutet Definitioner Skada en faktisk skada, sjukdom eller annan störning som ger en nedsatt fysisk eller psykisk funktion.

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Handikappolitiskt program för

Handikappolitiskt program för Handikappolitiskt program för Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-09-21, 118 Dnr 2015/933 Innehållsförteckning Leksands kommuns vision 2025... 3 Det är lätt att leva i Leksand... 3 FN: s

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.15

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.15 Handikapplan för Kungsörs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 157 Inledning Planen ska omfatta alla Kommunens handikappolitiska plan ska inte bara vara konkret och bygga på FN:s standardregler.

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-27 KF 21 Förord Åmåls kommun vill med denna plan för full delaktighet öka delaktighet, jämlikhet, och livsvillkor för funktionshindrade

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Kompensera eller Inkludera?

Kompensera eller Inkludera? Kompensera eller Inkludera? Inkludera - Kompensera Integrera - Inkludera Träna - Kompensera Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Perspektivskifte Från patient till medborgare Utgångspunkter

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Diskriminera diskrimineringen, inte personer med funktionsnedsättning! Att bekämpa denna diskriminering

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom offentlig

Läs mer

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor Handikappolitiskt program för Södertälje kommun alla nämnders och bolagsstyrelsers ansvar Antagen av kommunfullmäktige i oktober 2011 Vision och grundläggande utgångspunkter Södertälje

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program SORSELE KOMMUN 1 (1) Handikappolitiskt program SORSELE KOMMUN Handikappolitiskt program 2 (2) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 Vad är ett handikappolitiskt program...3 Vad är handikapp...3 MÅLSÄTTNING

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer