Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Fastighetsområden 20 Bostadslägenheter 22 Styrelsens ordförande 23 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Belopp inom parentes avser föregående år. 2

3 Bra förutsättningar för framtiden Vi har lagt ett bra år bakom oss och är nu beredda att ta oss an ett nytt år med fortsatt hög fart på verksamheten. Vår marknad utvecklas positivt och vi ser inga orosmoln framför oss när det gäller uthyrningen av våra lägenheter. Sala som kommun växer långsamt och fastighetspriserna stiger också om än långsamt. Bolaget har under året gjort ett resultat på cirka 5 Mkr exklusive reavinster från ett antal fastigheter som sålts. Det är den nivå på resultat som bolaget behöver för att säkerställa ekonomin långsiktigt. I resultaträkningen för 2013 visar vi dock ett resultat på ca 13 Mkr vilket är en direkt följd av fastighetsförsäljningar. Överskottet är välkommet då det bidrar till att stärka bolagets soliditet vilket behövs både för att möta behoven av renoveringar som stora delar av vårt fastighetsbestånd står inför och för att klara eventuell nyproduktion av bostäder. Under 2013 har vi byggt in ett helt nytt fiberbaserat bredbandsnät i samtliga lägenheter. Det ger oss förutsättningar att möta framtidens krav när det gäller snabba kommunikationer för ljud, bild och data. Förbindelser till orterna utanför Sala stad kommer att färdigställas under våren Övergången till det nya nätet är dock bekymmersam för många av våra hyresgäster som inte är så intresserade av ny teknik. Vi har dock valt att behålla analog TV, men med begränsat utbud, för de som inte vill ta till sig den nya tekniken. Vårt största bostadsområde Åkra, har varit föremål för en uppstart av stambytesprojekt där vi provat en egen modell som blivit uppmärksammad i media. Det handlar om att med minsta möjliga hyrespåverkan åstadkomma insatser som ger bra boendemiljö för lång tid. Det har inneburit att våra hyresgäster fått göra uppoffringar i form av att bo kvar mitt i en byggarbetsplats under fem veckor per lägenhet. Arbetet har gått bra och nu börjar det bli rutin efter att ca 30 lägenheter färdigställts med gott resultat. Projektet kommer att följas upp under kommande år för att stämma av ekonomiska och energimässiga effekter. Vår personal har arbetat med att införa en mer kundnära organisation. Det har gått lite långsamt under hösten men kommer att få en högre fart under våren Vi ser fram mot nästa mätning av NKI (Nöjd kund index) som planeras till hösten Till hyresgäster, personal, styrelse, ägare och Hyresgästföreningen skickar jag ett tack för gott samarbete och för att vi tillsammans lagt ett spännande år bakom oss som ger bra förutsättningar för framtiden. Bernard Niglis, VD 3

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Salabostäder AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten under tiden Kommunfullmäktige i Sala kommun beslutade och att välja fem ledamöter och tre ersättare till och med ordinarie bolagsstämma 2014 enligt följande: Ordinarie Suppleanter Glenn Andersson (s) ordf. Magnus Eriksson (sbä) Kristina Nyberg (s) vice ordf. Sven-Erik Undhagen (Viklund) (v) Peter Kraft (mp) Mårten Öhrström (c) Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Ansvarsförsäkring för styrelse och verkställande direktör är tecknad hos ACE Europe. Arbetstagarrepresentanter Vision och Ledarna har under 2013 haft ett samarbete kring arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Anna-Lena Danneby (Vision) Ann-Marie Jacobsson (Ledarna ers) Gunnar Palm (Fastighets) Tomas Jansson (Fastighets ers.) Verkställande Direktör Bernard Niglis är bolagets verkställande direktör. Revisorer Ordinarie Peter Söderman, auktoriserad revisor Bengt Åkesson, (s) lekmannarevisor Suppleanter Johan Tingström, auktoriserad revisor Agneta Selling, (s) lekmannarevisor Organisationsanslutningar SABO Företaget är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag PACTA Arbetsgivarförbund HBV Husbyggnadsvaror HBV Ek. Förening Ägare Sala kommun äger samtliga aktier i bolaget. Sammanträden Styrelsen har hållit 11 styrelsemöten. Årsstämma hölls den 10 juni

5 Vision och mål Bolagets föremål och ändamål Salabostäders bolagsordning beskriver företagets föremål och ändamål. Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Sala kommun köpa, sälja, äga, bebygga, utveckla, hyra ut och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Sala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Vision och fokuserade mål Bolaget arbetar i enlighet med beslut i KF 143/2012 enligt följande År 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen. Vision Vi skall vara regionens bästa bostadsbolag med fokus på långsiktig hållbarhet. Mål Personal vi ska hålla en god lönenivå, minska sjukfrånvaron samt skapa nöjdare medarbetare. Kunder vi ska bli bättre beställare, ha en bra kommunikation internt och externt, ha en serviceinriktad personal samt jobba för att få nöjdare kunder. Viktiga händelser under 2013 Under året har bolaget sålt sju fastigheter med sammanlagt 80 lägenheter. I redovisningen finns dock även resultatet av föregående års försäljning av sex fastigheter med 33 lägenheter i och med att tillträdesdagen var innevarande år. Beslutet att sälja fastigheter är ett led i att se över Salabostäders organisation och stärka bolaget för framtiden. De sålda fastigheterna är: Disponenten 1 Kärrbäcksbo 1:49-1:50 Kumla Klockargård 1:9 Färnebo Klockargård 1:20 Hedåker 10:5 Färnebo Prästgård 1:31 Hedåker 5:8 Färnebo Prästgård 2:2 Kranen 1 Islingby 2:13 Ortdrivaren 6 Kristina 4:241 (del av) Under 2013 har ett större stamrenoveringsprojekt startats. Det gäller två fastigheter inom Åkra-området med sammalagt 100 lägenheter. I projektet byts vatten och avloppsstammar, el och ventilation. Lägenheterna får badrum och kök totalrenoverat. Hela projektet är planerat med målsättningen att hålla nere hyresökningarna så långt det går med tanke på att de hyresgäster som bor i husen skall kunna bo kvar och klara ökningarna. Det har i sin tur inneburit att hyresgästerna fått stå ut med att renovering pågått i deras lägenhet under fem veckor mot en mindre ersättning. Arbetet har gått bra och ett fåtal har fått flyttas på grund av ålder eller sjukdom. Etapp ett med 20 lägenheter färdigställdes före jul och den andra etappen skall vara färdigställd i augusti Fastigheter vi ska ha en vakansnivå under 2 %, minska vår energiförbrukning samt stamrenovera minst 25 lägenheter per år. Ekonomi - de ekonomiska målen är att skapa en långsiktig ekonomi i företaget med god soliditet för att klara framtida samhällsförändringar och underhållsbehov samt att ge beslutad avkastning på ägarens satsade kapital. 5

6 Kunder och marknad Bolagets marknad är Sala kommun med (21596) invånare. Befolkningsökningen uppgick 2013 till 173 personer. Antalet personer som flyttade in till kommunen under 2013 var 1192 personer vilket kan jämföras med 1111 personer under Antalet utflyttande från kommunen 2013 var 1019 personer, att jämföra med 1052 personer Totala antalet lägenheter i flerbostadshus i kommunen är 4335, varav bolaget äger och förvaltar 2669 lägenheter vid 2013 års utgång. Bolaget äger därmed ca 62 % (64 %) av beståndet i flerbostadshus. Av det totala bostadsbeståndet (10668) i kommunen utgör bolagets bostäder ca 25 % (26 %). Genom bolagets dominans på hyresrättsmarknaden har det en ledande och ansvarsfull roll. Av lägenhetsbeståndet finns ca 124 (200) lägenheter i kommunens ytterområden. De första lägenheterna uppfördes i början på 1950-talet i kvarteret Stamparen 1 och omfattade 141 lägenheter. Av bolagets lägenhetsbestånd uppfördes 1500 lägenheter under miljonprogrammet, det vill säga från början av 1960-talet och till mitten av 1970-talet. Under senare delen av 1980-talet och under 1990-talet byggdes och förvärvades 178 lägenheter i centrala Sala. Ytterligare 62 lägenheter har tillkommit genom nyproduktion under 2000-talet. Marknadsinsatser Salabostäder sponsrar i huvudsak icke-kommersiella föreningar och verksamheter som har en tydlig anknytning till våra bostadsområden och som berör många hyresgäster. Vår utgångspunkt är att bostadsområden inte består av hus utan av människor som bor i dem. Därför måste allt utvecklingsarbete utgå ifrån människorna. Vi vill därför att de föreningar/verksamheter som vi stödjer bidrar till ökat umgänge och aktivitet där människor bor. Det är viktigt att föreningens/verksamhetens värdegrund stämmer överens med Salabostäders arbete för ökad mångfald, integration, jämställdhet och trygghet. Bredband Under 2013 har ett helt nytt bredbandsnät installerats med fiber in till varje lägenhet. Nätet följer de rekommendationer som finns från både SABO och Hyresgästföreningen om öppet nät. Det innebär att vi hyr ut nätet till en kommunikationsoperatör som i sin tur ser till att det finna många leverantörer som skapar konkurrens i nätet. För våra hyresgäster innebär detta ett teknikskifte från den gamla kabel-tv lösningen till en modern lösning med IPTV, IP-telefoni och ett riktigt snabbt bredband. Kvar i det gamla nätet finns dock tv-kanaler som vi har vidaresändningsplikt på samt TV4 för att den som inte vill skifta teknik skall slippa det. Hyror Efter förhandling med Hyresgästföreningen träffade parterna en överenskommelse från 1 januari 2013 avseende höjning av utgående hyror med 2,0 % för bostäder, garage, bilplatser samt lokaler. För lägenheter med kallhyra höjdes hyrorna med 1,7 %. Uthyrning De senaste fem årens utveckling av vakanta lägenheter och varierad befolkningsmängd: Antal lägenheter Vakanser, antal Vakanser, % 0,3 0,5 0,8 0,8 - Hyresförluster, tkr Befolkning

7 Organisation Personal Vid verksamhetsårets slut hade bolaget 37,5 årsarbetare. Heltid Deltid Tjänstemän 9,5 9-0,75 Fastighetsskötare ,5 0,5 Fastighetstekniker Bovärd 1, ,5 1,25 Fördelning män/kvinnor Män Kvinnor Tjänstemän 3, ,75 Fastighetsskötare 9,5 9,5 5 5 Fastighetstekniker Bovärd 0, ,5 25, ,75 Arbetsmiljö och friskvård Bolaget bedriver ett aktivt arbete för att förbättra arbetsmiljön för fastighetsskötare och reparatörer. Under året har fokus varit på källartrappor och uppstigningar till vindar. Det arbetet kommer att fortsätta under nästkommande år. Arbetet bedrivs i samverkan med de fackliga organisationerna och igenom vår skyddskommitté. Syftet med bolagets personalvårdsförmåner är att ge personalen möjlighet att bibehålla en god hälsa, förebygga förslitningsskador samt att skapa trivsel och gemenskap. Personalen kan relativt fritt välja motionsformer till ett värde av ca 3000 kronor per år. Aktiviteten måste rymmas inom skatteverkets regler för skattefri förmån. Några exempel på aktiviteter är gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter, vanligt förekommande lagidrotter, spinning, thai chi, qigong m.fl. Personalen kan relativt fritt välja att få friskvårdande behandling 1 gång per månad. Skattefri friskvård innefattar olika behandlingar som är avstressande, som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som uppkommit i samband med ensidigt arbete. Hälsoundersökning erbjuds alla anställda vart tredje år. Detta sker i samarbete med företagshälsovård. Ekonomi Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen kommer hyrorna att höjas med 2 % fr.o.m Kvalitetspolicy Bolagets kvalitetspolicy beskriver helhetssynen på kvalitet och omfattar såväl våra lägenheter som köpta tjänster och material. Kontinuerlig utveckling, korta beslutsvägar och väl utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning, där alla tar ansvar i samverkan, ska ge bolaget nöjda kunder. Den pågående förändringen av organisation och ansvar med tyngdpunkten på att flytta ut ansvaret i organisationen är ett led i att förbättra vår kvalitetsuppföljning när det gäller köpta tjänster. Förändringen har redan gett effekt när det gäller kontroll av utförda tjänster. Miljö Miljöpolicy Bolagets miljöpolicy är vägledande för samtliga anställda i det dagliga arbetet och ställer krav på ett aktivt engagemang i miljöfrågor. Verksamheten skall anpassas till ekologiskt sunda system och därigenom skapa en uthållig och god livsmiljö för hyresgäster och andra som vistas i företagets områden. Kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar skall beaktas i all verksamhet som företaget bedriver. Bolagets miljöarbete är i linje med kommunens arbete med miljöfrågor. Minska mängden avfall Miljöanpassat material och arbetssätt är ett krav vid upphandling av våra entreprenörer. Bolaget har ett 25-tal egna miljöbodar där nio fraktioner sorteras. Energihushållning Fjärrvärme utgör basen i bolagets energikonsumtion. Uppvärmningen av bostäderna i centrala Sala sker till största delen med fjärrvärme från Sala-Heby Energi AB. Övriga fastigheter uppvärms med biobränsle. Som Salas klart största bostadsbolag har Salabostäder ett stort ansvar att bidra till minskad klimatpåverkan antog bolaget SABOs energiutmaning om att minska energiförbrukningen med 20 % från 2007 års förbrukning till Förbrukningen har minskat med 15,1% fram till 2013 jämfört med 2007 års förbrukning på värme, varmvatten och fastighetsel. En del i arbetet med att minska energiförbrukningen är arbetet med prognosstyrning av värmen. Radon/PCB Under 2013 har tre fastigheter PCB-sanerats, Stöten 1 och 2 samt Myntet 1. Ytterligare radonåtgärder har utförts under 2013 där värdena varit för höga trots tidigare åtgärder. 7

8 FASTIGHETER, INVESTERINGAR OCH FINANSIERING FASTIGHETER Bolaget har under året genomfört en värdering av fastighetsbeståndet. Värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en värderingsmetod baserad på fastigheternas driftnetto. Värderingen påvisade inte några väsentliga över- eller undervärden varför bolaget i årets bokslut inte genomför några upp- eller nedskrivningar av fastigheternas bokförda värden. INVESTERINGAR Totala investeringar 2013 är tkr (891 tkr) varav maskiner och inventarier 0 tkr (250 tkr). UNDERHÅLL Bolagets långsiktiga plan för planerat underhåll följs, dock med någon förskjutning. Under året utfördes underhåll för tkr ( tkr). Det fördelar sig på lägenhetsunderhåll tkr ( tkr) och övrigt underhåll tkr ( tkr). Planerat underhåll under året har bl.a. utförts på följande fastigheter: Fastighet Skrået 2, Sotargränd Knostret 1 Aftern 7 Konstmästaren 12 Jakobsberg 2 och 4 Stamparen 3 Åkra 2 Åtgärd Utvändig målning, byte av balkongräcken renovering tvättstuga Modernisering värmecentral Byte garageportar Byte stamventiler på värme Stamrenovering, ett trapphus Byte entréportar FINANSIELLA RISKER Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. På grund av bolagets dominans på hyresmarknaden finns en ökad risk för vakanser vid en eventuell utflyttning. FÖRSÄKRINGAR Fastigheterna är försäkrade till fullvärde hos Protector Forsikring ASA och skadedjursförsäkring är tecknad hos Anticimex. 8 FINANSIERING Bolaget har antagit en finanspolicy där den genomsnittliga räntebindningen inte får understiga 1 år och inte överstiga 7 år. Räntebindning Lånebelopp Andel av lån till % % % % % % Genomsnittsränta inklusive borgensavgift till kommunen för 2013 var 3,36 % (3,64 %). FRAMTid Bolagets framtid innehåller stora utmaningar när det gäller att med god ekonomi fortsätta renovera i vårt fastighetsbestånd och samtidigt försöka bidra till kommunens utveckling genom att bygga nya bostäder. Delar av vårt fastighetsbestånd är i stort behov av renovering och dessa är kostsamma. En hållbar nivå är mellan lägenheter som renoveras per år. Att bygga nya bostäder i Sala kräver på grund av byggkostnaderna en hög hyresnivå för att bygget skall kunna räknas ihop ekonomiskt. Bolagets erfarenhet visar att dessa lägenheter har en begränsad kundkrets med så pass höga hyror som det blir fråga om. Ytterligare en utmaning är att skapa vinster i bolaget för att öka soliditeten och därmed minska bolagets och ägarens risk. Att skapa vinster samtidigt som underhållet släpar efter är inte bara svårt, det skapar ett pedagogiskt problem i relationen med hyresgäster samtidigt men det är nödvändigt för långsiktigheten. FEMÅRSÖVERSIKT Belopp i Mkr Ekonomi Balansomslutning 701,7 686,5 685,2 666,1 637,0 Omsättning 196,4 176,4 169,6 164,2 158,9 Underhåll 26,9 27,7 27,5 22,5 24,3 Driftkostnader 111,4 101,3 99,4 109,2 103,6 Fastighetsskatt 3,4 4,6 4,6 4,6 4,1 Avskrivningar 13,3 13,7 13,2 12,5 11,2 Finansiella intäkter 0,8 0,4 0,4 0,2 0,2 Finansiella kostnader 19,4 21,2 21,3 15,3 16,3 Resultat före skatt 17,9 8,2 3,8 0,2-1,0 Soliditet (%) 9,7 8,0 7,2 7,0 7,1 Likviditet (%) 135,0 98,6 67,8 65,6 63,5 Personal Medeltal anställda 37,5 38,25 37,05 37,05 35,05 Arvoden och löner 14,8 13,9 14,1 13,6 13,5

9 Resultat och ställning Bolagets resultat inkluderat fastighetsförsäljningar före skatt är plus tkr vilket är tkr bättre än föregående år och tkr högre än budgeterat. Det stora överskottet beror till största delen på de fastighetsförsäljningar bolaget genomfört under 2012/2013. Bolagets resultat exklusive fastighetsförsäljningar före skatt är plus tkr. Driftkostnaderna har överskridit budget med tkr och det beror till största delen på ökade kostnader för försäkringsskador. Fastighetsskatten har blivit något lägre än budgeterat på grund av att Bryggeriet taxerats som vårdbyggnad och därmed undantas från skatt. Återbetalning har skett för tidigare års fastighetsskatt. Avskrivningarna har givit ett överskott mot budget på 851 tkr p.g.a. försålda fastigheter. Räntekostnaderna för 2013 har givit ett överskott mot budget på tkr, vilket beror på att bolaget fortsatt att omsätta lånen till lägre ränta samt att ränteutvecklingen blivit lägre än vad som förutspåddes vid budgeteringen. Efter avsättning för uppskjuten skatt på tkr är resultatet för tkr. Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel ,98 Årets vinst , ,55 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas ,00 att i ny räkning överförs , ,55 Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen påverkar bolagets soliditet marginellt från 9,75 procent till 9,72 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. (försiktighetsregeln). Enligt Förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag får utdelning från allmännyttiga bostadsföretag högst motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet. Utdelningen får dock inte överstiga bostadsföretagets resultat för föregående räkenskapsår. 9

10 Resultaträkning not Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Realisationsvinst vid fastighetsförsäljningar Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader 4, 5, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Realisationsförlust vid fastighetsförsäljningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets vinst

11 Balansräkning Not Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Eget kapital, avsättningar och skulder 1 Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st. aktier med kvotvärde kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa avsättningar Långfristiga skulder 19 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

13 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Reavinst/förlust vid fastighetsförsäljningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringen av rörelsekapital Ökning/minskning fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttring av anläggningstillgångar Förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med uppställningsformen i Redovisningsrådets rekommendation nr 7, avseende indirekt kassaflöde. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Vid värdering av fastigheterna tillämpas SABO:s rekommendation om nedskrivning av fastigheter. Detta innebär att värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en värderingsmodell baserad på fastigheternas driftnetto. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser som uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skulder. Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och underskottsavdrag. En skattesats om 22 % har använts vid beräkningen av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattningen det är troligt att framtida skattemässiga resultat kommer att kunna kvittas mot de temporära skillnaderna. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Vid större underhållsåtgärder används metoden för redovisning av reservdelar i enlighet med Bokföringsnämndens uttalande BFN U 90:13. De ersatta delarna utrangeras till bokfört värde och underhållsåtgärderna aktiveras. Avskrivning sker efter bedömning av åtgärdernas nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Följande avskrivningssatser tillämpas: Inventarier 20 % Maskiner 20 % Kabel-TV installation 10 % Byggnader 1,5 % - 2 % Större underhållsåtgärder 3 % Värdering av tillgångar och skulder Fordringar har värderats till det belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder har värderats enligt högsta värdets princip. Periodisering har skett i enlighet med god redovisningssed. Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas, oavsett om de är finansiella eller operationella, som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Not 2 Hyresintäkter inkl outhyrda objekt I nettoomsättningen ingår intäkter från: Bostäder Lokaler Övrigt Avgår rabatter (underhållsrabatter) Summa Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Summa Summa hyresintäkter Not 3 Övriga förvaltningsintäkter El 3 4 Övriga förvaltningsintäkter Summa övriga förvaltningsintäkter Not 4 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städ Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Administration Övriga driftkostnader Summa driftkostnader Not 5 Ersättning till revisorerna Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning 4 44 Övriga tjänster 25 0 Summa ersättning till revisorerna Not 6 Utgifter för årets underhållsåtgärder Lägenhetsunderhåll Övrigt underhåll Summa underhållsåtgärder

15 Not 7 Planenliga avskrivningar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Summa planenliga avskrivningar Not 8 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Samtliga Kvinnor 13 13,2 Män 26,2 25 Totalt 39,2 38,2 Ledningsgrupp Kvinnor 1 1 Män 3 3 Totalt 4 4 Styrelse och VD Kvinnor 2 2 Män 4 4 Totalt 6 6 Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader, varav för styrelse 2 tkr (2 tkr) och verkställande direktör 35 tkr (33 tkr) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Kapitalförsäkring avseende direktpension har utbetalats med 11 tkr. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Styrelseledamöter 5 60 % 5 60 % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % % Not 9 Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Summa skatt på årets resultat Not 10 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Investeringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Utgående bokfört värde byggnad Utgående bokfört värde mark Taxeringsvärden Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 12 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

16 Not 13 Pågående ny- och ombyggnader Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Not 14 Andelar i intresseföretag Antal Kvotvärde Bokfört andelar värde SABO Byggnadsförsäkrings AB Summa aktier och andelar 70 Not 15 Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar Kundfordringar Summa hyres- och kundfordringar Not 16 Övriga fordringar HBV Skattekonto Skattefordringar Momsfordringar 14 0 Summa övriga fordringar Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna sociala avgifter december Fordran FORA Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 18 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Utdelning Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång Not 19 Upplåning Räntebärande skulder Långfristiga Skulder till kreditinstitut Kortfristiga Skulder till kreditinstitut Summa räntebärande skulder Förfallotider Långfristiga skulder med löptider över 5 år Skulder till kreditinstitut Summa För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till tkr ( tkr). Per bokslutsdagen finns ett övervärde på ca tkr ( tkr) i avtalen. Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (s.k. ränteskillnads-ersättning) uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 5,26 år (6,04 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2,87% (3,11%). Nedan framgår bolagets förfalloprofil, tkr, (inkl. ränteswapar) avseende räntebindningen: Inom 1 år Inom 1-2 år Inom 2-3 år Inom 3-4 år Inom 4-5 år 0 0 Inom 5-6 år 0 0 Inom 6-7 år 0 0 Inom 7-8 år 0 0 Inom 8-9 år 0 0 Inom 9-10 år Summa

17 Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntor Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda hyror Övriga poster Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 21 Ställda säkerheter Skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter

18 Revisionsberättelse 18

19 Granskningsrapport 19

20 Fastighetsområdenas resp färdigställningår, anskaffningsvärde, värdeminskning, bokförda restvärde samt taxeringsvärde Tkr Fastighetsområde Färdig- Anskaffningsvärde Värdeminskning Bokfört Taxeringsställningsår mark byggnad restvärde värde Stamparen Ekeby Aftern Sligen Åkra Åkra Stöten Knostret Stöten Myntet Berget Fältspaten 1 68, Dolomiten Jakobsberg Jakobsberg Jakobsberg Kärrbäcksbo 5: Bryggeriet Stamparen Stamparen Stigaren

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Årsredovisning

Årsredovisning Årsredovisning InnehållsförtecknIng vd har ordet Förvaltningsberättelse resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys noter Fastighetsområden Bostadslägenheter Styrelsens ordförande Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning 2008 Räkenskapsåret 2007 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer