Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Fastighetsområden 20 Bostadslägenheter 22 Styrelsens ordförande 23 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Belopp inom parentes avser föregående år. 2

3 Bra förutsättningar för framtiden Vi har lagt ett bra år bakom oss och är nu beredda att ta oss an ett nytt år med fortsatt hög fart på verksamheten. Vår marknad utvecklas positivt och vi ser inga orosmoln framför oss när det gäller uthyrningen av våra lägenheter. Sala som kommun växer långsamt och fastighetspriserna stiger också om än långsamt. Bolaget har under året gjort ett resultat på cirka 5 Mkr exklusive reavinster från ett antal fastigheter som sålts. Det är den nivå på resultat som bolaget behöver för att säkerställa ekonomin långsiktigt. I resultaträkningen för 2013 visar vi dock ett resultat på ca 13 Mkr vilket är en direkt följd av fastighetsförsäljningar. Överskottet är välkommet då det bidrar till att stärka bolagets soliditet vilket behövs både för att möta behoven av renoveringar som stora delar av vårt fastighetsbestånd står inför och för att klara eventuell nyproduktion av bostäder. Under 2013 har vi byggt in ett helt nytt fiberbaserat bredbandsnät i samtliga lägenheter. Det ger oss förutsättningar att möta framtidens krav när det gäller snabba kommunikationer för ljud, bild och data. Förbindelser till orterna utanför Sala stad kommer att färdigställas under våren Övergången till det nya nätet är dock bekymmersam för många av våra hyresgäster som inte är så intresserade av ny teknik. Vi har dock valt att behålla analog TV, men med begränsat utbud, för de som inte vill ta till sig den nya tekniken. Vårt största bostadsområde Åkra, har varit föremål för en uppstart av stambytesprojekt där vi provat en egen modell som blivit uppmärksammad i media. Det handlar om att med minsta möjliga hyrespåverkan åstadkomma insatser som ger bra boendemiljö för lång tid. Det har inneburit att våra hyresgäster fått göra uppoffringar i form av att bo kvar mitt i en byggarbetsplats under fem veckor per lägenhet. Arbetet har gått bra och nu börjar det bli rutin efter att ca 30 lägenheter färdigställts med gott resultat. Projektet kommer att följas upp under kommande år för att stämma av ekonomiska och energimässiga effekter. Vår personal har arbetat med att införa en mer kundnära organisation. Det har gått lite långsamt under hösten men kommer att få en högre fart under våren Vi ser fram mot nästa mätning av NKI (Nöjd kund index) som planeras till hösten Till hyresgäster, personal, styrelse, ägare och Hyresgästföreningen skickar jag ett tack för gott samarbete och för att vi tillsammans lagt ett spännande år bakom oss som ger bra förutsättningar för framtiden. Bernard Niglis, VD 3

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Salabostäder AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten under tiden Kommunfullmäktige i Sala kommun beslutade och att välja fem ledamöter och tre ersättare till och med ordinarie bolagsstämma 2014 enligt följande: Ordinarie Suppleanter Glenn Andersson (s) ordf. Magnus Eriksson (sbä) Kristina Nyberg (s) vice ordf. Sven-Erik Undhagen (Viklund) (v) Peter Kraft (mp) Mårten Öhrström (c) Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Ansvarsförsäkring för styrelse och verkställande direktör är tecknad hos ACE Europe. Arbetstagarrepresentanter Vision och Ledarna har under 2013 haft ett samarbete kring arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Anna-Lena Danneby (Vision) Ann-Marie Jacobsson (Ledarna ers) Gunnar Palm (Fastighets) Tomas Jansson (Fastighets ers.) Verkställande Direktör Bernard Niglis är bolagets verkställande direktör. Revisorer Ordinarie Peter Söderman, auktoriserad revisor Bengt Åkesson, (s) lekmannarevisor Suppleanter Johan Tingström, auktoriserad revisor Agneta Selling, (s) lekmannarevisor Organisationsanslutningar SABO Företaget är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag PACTA Arbetsgivarförbund HBV Husbyggnadsvaror HBV Ek. Förening Ägare Sala kommun äger samtliga aktier i bolaget. Sammanträden Styrelsen har hållit 11 styrelsemöten. Årsstämma hölls den 10 juni

5 Vision och mål Bolagets föremål och ändamål Salabostäders bolagsordning beskriver företagets föremål och ändamål. Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Sala kommun köpa, sälja, äga, bebygga, utveckla, hyra ut och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Sala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Vision och fokuserade mål Bolaget arbetar i enlighet med beslut i KF 143/2012 enligt följande År 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen. Vision Vi skall vara regionens bästa bostadsbolag med fokus på långsiktig hållbarhet. Mål Personal vi ska hålla en god lönenivå, minska sjukfrånvaron samt skapa nöjdare medarbetare. Kunder vi ska bli bättre beställare, ha en bra kommunikation internt och externt, ha en serviceinriktad personal samt jobba för att få nöjdare kunder. Viktiga händelser under 2013 Under året har bolaget sålt sju fastigheter med sammanlagt 80 lägenheter. I redovisningen finns dock även resultatet av föregående års försäljning av sex fastigheter med 33 lägenheter i och med att tillträdesdagen var innevarande år. Beslutet att sälja fastigheter är ett led i att se över Salabostäders organisation och stärka bolaget för framtiden. De sålda fastigheterna är: Disponenten 1 Kärrbäcksbo 1:49-1:50 Kumla Klockargård 1:9 Färnebo Klockargård 1:20 Hedåker 10:5 Färnebo Prästgård 1:31 Hedåker 5:8 Färnebo Prästgård 2:2 Kranen 1 Islingby 2:13 Ortdrivaren 6 Kristina 4:241 (del av) Under 2013 har ett större stamrenoveringsprojekt startats. Det gäller två fastigheter inom Åkra-området med sammalagt 100 lägenheter. I projektet byts vatten och avloppsstammar, el och ventilation. Lägenheterna får badrum och kök totalrenoverat. Hela projektet är planerat med målsättningen att hålla nere hyresökningarna så långt det går med tanke på att de hyresgäster som bor i husen skall kunna bo kvar och klara ökningarna. Det har i sin tur inneburit att hyresgästerna fått stå ut med att renovering pågått i deras lägenhet under fem veckor mot en mindre ersättning. Arbetet har gått bra och ett fåtal har fått flyttas på grund av ålder eller sjukdom. Etapp ett med 20 lägenheter färdigställdes före jul och den andra etappen skall vara färdigställd i augusti Fastigheter vi ska ha en vakansnivå under 2 %, minska vår energiförbrukning samt stamrenovera minst 25 lägenheter per år. Ekonomi - de ekonomiska målen är att skapa en långsiktig ekonomi i företaget med god soliditet för att klara framtida samhällsförändringar och underhållsbehov samt att ge beslutad avkastning på ägarens satsade kapital. 5

6 Kunder och marknad Bolagets marknad är Sala kommun med (21596) invånare. Befolkningsökningen uppgick 2013 till 173 personer. Antalet personer som flyttade in till kommunen under 2013 var 1192 personer vilket kan jämföras med 1111 personer under Antalet utflyttande från kommunen 2013 var 1019 personer, att jämföra med 1052 personer Totala antalet lägenheter i flerbostadshus i kommunen är 4335, varav bolaget äger och förvaltar 2669 lägenheter vid 2013 års utgång. Bolaget äger därmed ca 62 % (64 %) av beståndet i flerbostadshus. Av det totala bostadsbeståndet (10668) i kommunen utgör bolagets bostäder ca 25 % (26 %). Genom bolagets dominans på hyresrättsmarknaden har det en ledande och ansvarsfull roll. Av lägenhetsbeståndet finns ca 124 (200) lägenheter i kommunens ytterområden. De första lägenheterna uppfördes i början på 1950-talet i kvarteret Stamparen 1 och omfattade 141 lägenheter. Av bolagets lägenhetsbestånd uppfördes 1500 lägenheter under miljonprogrammet, det vill säga från början av 1960-talet och till mitten av 1970-talet. Under senare delen av 1980-talet och under 1990-talet byggdes och förvärvades 178 lägenheter i centrala Sala. Ytterligare 62 lägenheter har tillkommit genom nyproduktion under 2000-talet. Marknadsinsatser Salabostäder sponsrar i huvudsak icke-kommersiella föreningar och verksamheter som har en tydlig anknytning till våra bostadsområden och som berör många hyresgäster. Vår utgångspunkt är att bostadsområden inte består av hus utan av människor som bor i dem. Därför måste allt utvecklingsarbete utgå ifrån människorna. Vi vill därför att de föreningar/verksamheter som vi stödjer bidrar till ökat umgänge och aktivitet där människor bor. Det är viktigt att föreningens/verksamhetens värdegrund stämmer överens med Salabostäders arbete för ökad mångfald, integration, jämställdhet och trygghet. Bredband Under 2013 har ett helt nytt bredbandsnät installerats med fiber in till varje lägenhet. Nätet följer de rekommendationer som finns från både SABO och Hyresgästföreningen om öppet nät. Det innebär att vi hyr ut nätet till en kommunikationsoperatör som i sin tur ser till att det finna många leverantörer som skapar konkurrens i nätet. För våra hyresgäster innebär detta ett teknikskifte från den gamla kabel-tv lösningen till en modern lösning med IPTV, IP-telefoni och ett riktigt snabbt bredband. Kvar i det gamla nätet finns dock tv-kanaler som vi har vidaresändningsplikt på samt TV4 för att den som inte vill skifta teknik skall slippa det. Hyror Efter förhandling med Hyresgästföreningen träffade parterna en överenskommelse från 1 januari 2013 avseende höjning av utgående hyror med 2,0 % för bostäder, garage, bilplatser samt lokaler. För lägenheter med kallhyra höjdes hyrorna med 1,7 %. Uthyrning De senaste fem årens utveckling av vakanta lägenheter och varierad befolkningsmängd: Antal lägenheter Vakanser, antal Vakanser, % 0,3 0,5 0,8 0,8 - Hyresförluster, tkr Befolkning

7 Organisation Personal Vid verksamhetsårets slut hade bolaget 37,5 årsarbetare. Heltid Deltid Tjänstemän 9,5 9-0,75 Fastighetsskötare ,5 0,5 Fastighetstekniker Bovärd 1, ,5 1,25 Fördelning män/kvinnor Män Kvinnor Tjänstemän 3, ,75 Fastighetsskötare 9,5 9,5 5 5 Fastighetstekniker Bovärd 0, ,5 25, ,75 Arbetsmiljö och friskvård Bolaget bedriver ett aktivt arbete för att förbättra arbetsmiljön för fastighetsskötare och reparatörer. Under året har fokus varit på källartrappor och uppstigningar till vindar. Det arbetet kommer att fortsätta under nästkommande år. Arbetet bedrivs i samverkan med de fackliga organisationerna och igenom vår skyddskommitté. Syftet med bolagets personalvårdsförmåner är att ge personalen möjlighet att bibehålla en god hälsa, förebygga förslitningsskador samt att skapa trivsel och gemenskap. Personalen kan relativt fritt välja motionsformer till ett värde av ca 3000 kronor per år. Aktiviteten måste rymmas inom skatteverkets regler för skattefri förmån. Några exempel på aktiviteter är gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter, vanligt förekommande lagidrotter, spinning, thai chi, qigong m.fl. Personalen kan relativt fritt välja att få friskvårdande behandling 1 gång per månad. Skattefri friskvård innefattar olika behandlingar som är avstressande, som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som uppkommit i samband med ensidigt arbete. Hälsoundersökning erbjuds alla anställda vart tredje år. Detta sker i samarbete med företagshälsovård. Ekonomi Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen kommer hyrorna att höjas med 2 % fr.o.m Kvalitetspolicy Bolagets kvalitetspolicy beskriver helhetssynen på kvalitet och omfattar såväl våra lägenheter som köpta tjänster och material. Kontinuerlig utveckling, korta beslutsvägar och väl utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning, där alla tar ansvar i samverkan, ska ge bolaget nöjda kunder. Den pågående förändringen av organisation och ansvar med tyngdpunkten på att flytta ut ansvaret i organisationen är ett led i att förbättra vår kvalitetsuppföljning när det gäller köpta tjänster. Förändringen har redan gett effekt när det gäller kontroll av utförda tjänster. Miljö Miljöpolicy Bolagets miljöpolicy är vägledande för samtliga anställda i det dagliga arbetet och ställer krav på ett aktivt engagemang i miljöfrågor. Verksamheten skall anpassas till ekologiskt sunda system och därigenom skapa en uthållig och god livsmiljö för hyresgäster och andra som vistas i företagets områden. Kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar skall beaktas i all verksamhet som företaget bedriver. Bolagets miljöarbete är i linje med kommunens arbete med miljöfrågor. Minska mängden avfall Miljöanpassat material och arbetssätt är ett krav vid upphandling av våra entreprenörer. Bolaget har ett 25-tal egna miljöbodar där nio fraktioner sorteras. Energihushållning Fjärrvärme utgör basen i bolagets energikonsumtion. Uppvärmningen av bostäderna i centrala Sala sker till största delen med fjärrvärme från Sala-Heby Energi AB. Övriga fastigheter uppvärms med biobränsle. Som Salas klart största bostadsbolag har Salabostäder ett stort ansvar att bidra till minskad klimatpåverkan antog bolaget SABOs energiutmaning om att minska energiförbrukningen med 20 % från 2007 års förbrukning till Förbrukningen har minskat med 15,1% fram till 2013 jämfört med 2007 års förbrukning på värme, varmvatten och fastighetsel. En del i arbetet med att minska energiförbrukningen är arbetet med prognosstyrning av värmen. Radon/PCB Under 2013 har tre fastigheter PCB-sanerats, Stöten 1 och 2 samt Myntet 1. Ytterligare radonåtgärder har utförts under 2013 där värdena varit för höga trots tidigare åtgärder. 7

8 FASTIGHETER, INVESTERINGAR OCH FINANSIERING FASTIGHETER Bolaget har under året genomfört en värdering av fastighetsbeståndet. Värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en värderingsmetod baserad på fastigheternas driftnetto. Värderingen påvisade inte några väsentliga över- eller undervärden varför bolaget i årets bokslut inte genomför några upp- eller nedskrivningar av fastigheternas bokförda värden. INVESTERINGAR Totala investeringar 2013 är tkr (891 tkr) varav maskiner och inventarier 0 tkr (250 tkr). UNDERHÅLL Bolagets långsiktiga plan för planerat underhåll följs, dock med någon förskjutning. Under året utfördes underhåll för tkr ( tkr). Det fördelar sig på lägenhetsunderhåll tkr ( tkr) och övrigt underhåll tkr ( tkr). Planerat underhåll under året har bl.a. utförts på följande fastigheter: Fastighet Skrået 2, Sotargränd Knostret 1 Aftern 7 Konstmästaren 12 Jakobsberg 2 och 4 Stamparen 3 Åkra 2 Åtgärd Utvändig målning, byte av balkongräcken renovering tvättstuga Modernisering värmecentral Byte garageportar Byte stamventiler på värme Stamrenovering, ett trapphus Byte entréportar FINANSIELLA RISKER Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. På grund av bolagets dominans på hyresmarknaden finns en ökad risk för vakanser vid en eventuell utflyttning. FÖRSÄKRINGAR Fastigheterna är försäkrade till fullvärde hos Protector Forsikring ASA och skadedjursförsäkring är tecknad hos Anticimex. 8 FINANSIERING Bolaget har antagit en finanspolicy där den genomsnittliga räntebindningen inte får understiga 1 år och inte överstiga 7 år. Räntebindning Lånebelopp Andel av lån till % % % % % % Genomsnittsränta inklusive borgensavgift till kommunen för 2013 var 3,36 % (3,64 %). FRAMTid Bolagets framtid innehåller stora utmaningar när det gäller att med god ekonomi fortsätta renovera i vårt fastighetsbestånd och samtidigt försöka bidra till kommunens utveckling genom att bygga nya bostäder. Delar av vårt fastighetsbestånd är i stort behov av renovering och dessa är kostsamma. En hållbar nivå är mellan lägenheter som renoveras per år. Att bygga nya bostäder i Sala kräver på grund av byggkostnaderna en hög hyresnivå för att bygget skall kunna räknas ihop ekonomiskt. Bolagets erfarenhet visar att dessa lägenheter har en begränsad kundkrets med så pass höga hyror som det blir fråga om. Ytterligare en utmaning är att skapa vinster i bolaget för att öka soliditeten och därmed minska bolagets och ägarens risk. Att skapa vinster samtidigt som underhållet släpar efter är inte bara svårt, det skapar ett pedagogiskt problem i relationen med hyresgäster samtidigt men det är nödvändigt för långsiktigheten. FEMÅRSÖVERSIKT Belopp i Mkr Ekonomi Balansomslutning 701,7 686,5 685,2 666,1 637,0 Omsättning 196,4 176,4 169,6 164,2 158,9 Underhåll 26,9 27,7 27,5 22,5 24,3 Driftkostnader 111,4 101,3 99,4 109,2 103,6 Fastighetsskatt 3,4 4,6 4,6 4,6 4,1 Avskrivningar 13,3 13,7 13,2 12,5 11,2 Finansiella intäkter 0,8 0,4 0,4 0,2 0,2 Finansiella kostnader 19,4 21,2 21,3 15,3 16,3 Resultat före skatt 17,9 8,2 3,8 0,2-1,0 Soliditet (%) 9,7 8,0 7,2 7,0 7,1 Likviditet (%) 135,0 98,6 67,8 65,6 63,5 Personal Medeltal anställda 37,5 38,25 37,05 37,05 35,05 Arvoden och löner 14,8 13,9 14,1 13,6 13,5

9 Resultat och ställning Bolagets resultat inkluderat fastighetsförsäljningar före skatt är plus tkr vilket är tkr bättre än föregående år och tkr högre än budgeterat. Det stora överskottet beror till största delen på de fastighetsförsäljningar bolaget genomfört under 2012/2013. Bolagets resultat exklusive fastighetsförsäljningar före skatt är plus tkr. Driftkostnaderna har överskridit budget med tkr och det beror till största delen på ökade kostnader för försäkringsskador. Fastighetsskatten har blivit något lägre än budgeterat på grund av att Bryggeriet taxerats som vårdbyggnad och därmed undantas från skatt. Återbetalning har skett för tidigare års fastighetsskatt. Avskrivningarna har givit ett överskott mot budget på 851 tkr p.g.a. försålda fastigheter. Räntekostnaderna för 2013 har givit ett överskott mot budget på tkr, vilket beror på att bolaget fortsatt att omsätta lånen till lägre ränta samt att ränteutvecklingen blivit lägre än vad som förutspåddes vid budgeteringen. Efter avsättning för uppskjuten skatt på tkr är resultatet för tkr. Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel ,98 Årets vinst , ,55 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas ,00 att i ny räkning överförs , ,55 Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen påverkar bolagets soliditet marginellt från 9,75 procent till 9,72 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. (försiktighetsregeln). Enligt Förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag får utdelning från allmännyttiga bostadsföretag högst motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet. Utdelningen får dock inte överstiga bostadsföretagets resultat för föregående räkenskapsår. 9

10 Resultaträkning not Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Realisationsvinst vid fastighetsförsäljningar Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader 4, 5, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Realisationsförlust vid fastighetsförsäljningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets vinst

11 Balansräkning Not Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Eget kapital, avsättningar och skulder 1 Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st. aktier med kvotvärde kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa avsättningar Långfristiga skulder 19 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

13 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Reavinst/förlust vid fastighetsförsäljningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringen av rörelsekapital Ökning/minskning fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttring av anläggningstillgångar Förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med uppställningsformen i Redovisningsrådets rekommendation nr 7, avseende indirekt kassaflöde. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Vid värdering av fastigheterna tillämpas SABO:s rekommendation om nedskrivning av fastigheter. Detta innebär att värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en värderingsmodell baserad på fastigheternas driftnetto. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser som uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skulder. Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och underskottsavdrag. En skattesats om 22 % har använts vid beräkningen av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattningen det är troligt att framtida skattemässiga resultat kommer att kunna kvittas mot de temporära skillnaderna. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Vid större underhållsåtgärder används metoden för redovisning av reservdelar i enlighet med Bokföringsnämndens uttalande BFN U 90:13. De ersatta delarna utrangeras till bokfört värde och underhållsåtgärderna aktiveras. Avskrivning sker efter bedömning av åtgärdernas nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Följande avskrivningssatser tillämpas: Inventarier 20 % Maskiner 20 % Kabel-TV installation 10 % Byggnader 1,5 % - 2 % Större underhållsåtgärder 3 % Värdering av tillgångar och skulder Fordringar har värderats till det belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder har värderats enligt högsta värdets princip. Periodisering har skett i enlighet med god redovisningssed. Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas, oavsett om de är finansiella eller operationella, som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Not 2 Hyresintäkter inkl outhyrda objekt I nettoomsättningen ingår intäkter från: Bostäder Lokaler Övrigt Avgår rabatter (underhållsrabatter) Summa Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Summa Summa hyresintäkter Not 3 Övriga förvaltningsintäkter El 3 4 Övriga förvaltningsintäkter Summa övriga förvaltningsintäkter Not 4 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städ Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Administration Övriga driftkostnader Summa driftkostnader Not 5 Ersättning till revisorerna Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning 4 44 Övriga tjänster 25 0 Summa ersättning till revisorerna Not 6 Utgifter för årets underhållsåtgärder Lägenhetsunderhåll Övrigt underhåll Summa underhållsåtgärder

15 Not 7 Planenliga avskrivningar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Summa planenliga avskrivningar Not 8 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Samtliga Kvinnor 13 13,2 Män 26,2 25 Totalt 39,2 38,2 Ledningsgrupp Kvinnor 1 1 Män 3 3 Totalt 4 4 Styrelse och VD Kvinnor 2 2 Män 4 4 Totalt 6 6 Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader, varav för styrelse 2 tkr (2 tkr) och verkställande direktör 35 tkr (33 tkr) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Kapitalförsäkring avseende direktpension har utbetalats med 11 tkr. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Styrelseledamöter 5 60 % 5 60 % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % % Not 9 Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Summa skatt på årets resultat Not 10 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Investeringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Utgående bokfört värde byggnad Utgående bokfört värde mark Taxeringsvärden Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 12 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

16 Not 13 Pågående ny- och ombyggnader Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Not 14 Andelar i intresseföretag Antal Kvotvärde Bokfört andelar värde SABO Byggnadsförsäkrings AB Summa aktier och andelar 70 Not 15 Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar Kundfordringar Summa hyres- och kundfordringar Not 16 Övriga fordringar HBV Skattekonto Skattefordringar Momsfordringar 14 0 Summa övriga fordringar Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna sociala avgifter december Fordran FORA Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 18 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Utdelning Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång Not 19 Upplåning Räntebärande skulder Långfristiga Skulder till kreditinstitut Kortfristiga Skulder till kreditinstitut Summa räntebärande skulder Förfallotider Långfristiga skulder med löptider över 5 år Skulder till kreditinstitut Summa För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till tkr ( tkr). Per bokslutsdagen finns ett övervärde på ca tkr ( tkr) i avtalen. Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (s.k. ränteskillnads-ersättning) uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 5,26 år (6,04 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2,87% (3,11%). Nedan framgår bolagets förfalloprofil, tkr, (inkl. ränteswapar) avseende räntebindningen: Inom 1 år Inom 1-2 år Inom 2-3 år Inom 3-4 år Inom 4-5 år 0 0 Inom 5-6 år 0 0 Inom 6-7 år 0 0 Inom 7-8 år 0 0 Inom 8-9 år 0 0 Inom 9-10 år Summa

17 Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntor Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda hyror Övriga poster Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 21 Ställda säkerheter Skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter

18 Revisionsberättelse 18

19 Granskningsrapport 19

20 Fastighetsområdenas resp färdigställningår, anskaffningsvärde, värdeminskning, bokförda restvärde samt taxeringsvärde Tkr Fastighetsområde Färdig- Anskaffningsvärde Värdeminskning Bokfört Taxeringsställningsår mark byggnad restvärde värde Stamparen Ekeby Aftern Sligen Åkra Åkra Stöten Knostret Stöten Myntet Berget Fältspaten 1 68, Dolomiten Jakobsberg Jakobsberg Jakobsberg Kärrbäcksbo 5: Bryggeriet Stamparen Stamparen Stigaren

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

64 297 kvm. Måluppfyllelse Bolaget har under året haft en hög andel uthyrd yta utan vakanser vilket har bidragit till ett positivt resultat.

64 297 kvm. Måluppfyllelse Bolaget har under året haft en hög andel uthyrd yta utan vakanser vilket har bidragit till ett positivt resultat. ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen och Verkställande Direktören för AB Strömstadslokaler () avger följande berättelse över verksamheten för år 2012. Allmänt om verksamheten AB Strömstadslokaler

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31.

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. 1 Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer