Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Fastighetsområden 20 Bostadslägenheter 22 Styrelsens ordförande 23 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Belopp inom parentes avser föregående år. 2

3 Bra förutsättningar för framtiden Vi har lagt ett bra år bakom oss och är nu beredda att ta oss an ett nytt år med fortsatt hög fart på verksamheten. Vår marknad utvecklas positivt och vi ser inga orosmoln framför oss när det gäller uthyrningen av våra lägenheter. Sala som kommun växer långsamt och fastighetspriserna stiger också om än långsamt. Bolaget har under året gjort ett resultat på cirka 5 Mkr exklusive reavinster från ett antal fastigheter som sålts. Det är den nivå på resultat som bolaget behöver för att säkerställa ekonomin långsiktigt. I resultaträkningen för 2013 visar vi dock ett resultat på ca 13 Mkr vilket är en direkt följd av fastighetsförsäljningar. Överskottet är välkommet då det bidrar till att stärka bolagets soliditet vilket behövs både för att möta behoven av renoveringar som stora delar av vårt fastighetsbestånd står inför och för att klara eventuell nyproduktion av bostäder. Under 2013 har vi byggt in ett helt nytt fiberbaserat bredbandsnät i samtliga lägenheter. Det ger oss förutsättningar att möta framtidens krav när det gäller snabba kommunikationer för ljud, bild och data. Förbindelser till orterna utanför Sala stad kommer att färdigställas under våren Övergången till det nya nätet är dock bekymmersam för många av våra hyresgäster som inte är så intresserade av ny teknik. Vi har dock valt att behålla analog TV, men med begränsat utbud, för de som inte vill ta till sig den nya tekniken. Vårt största bostadsområde Åkra, har varit föremål för en uppstart av stambytesprojekt där vi provat en egen modell som blivit uppmärksammad i media. Det handlar om att med minsta möjliga hyrespåverkan åstadkomma insatser som ger bra boendemiljö för lång tid. Det har inneburit att våra hyresgäster fått göra uppoffringar i form av att bo kvar mitt i en byggarbetsplats under fem veckor per lägenhet. Arbetet har gått bra och nu börjar det bli rutin efter att ca 30 lägenheter färdigställts med gott resultat. Projektet kommer att följas upp under kommande år för att stämma av ekonomiska och energimässiga effekter. Vår personal har arbetat med att införa en mer kundnära organisation. Det har gått lite långsamt under hösten men kommer att få en högre fart under våren Vi ser fram mot nästa mätning av NKI (Nöjd kund index) som planeras till hösten Till hyresgäster, personal, styrelse, ägare och Hyresgästföreningen skickar jag ett tack för gott samarbete och för att vi tillsammans lagt ett spännande år bakom oss som ger bra förutsättningar för framtiden. Bernard Niglis, VD 3

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Salabostäder AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten under tiden Kommunfullmäktige i Sala kommun beslutade och att välja fem ledamöter och tre ersättare till och med ordinarie bolagsstämma 2014 enligt följande: Ordinarie Suppleanter Glenn Andersson (s) ordf. Magnus Eriksson (sbä) Kristina Nyberg (s) vice ordf. Sven-Erik Undhagen (Viklund) (v) Peter Kraft (mp) Mårten Öhrström (c) Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Ansvarsförsäkring för styrelse och verkställande direktör är tecknad hos ACE Europe. Arbetstagarrepresentanter Vision och Ledarna har under 2013 haft ett samarbete kring arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Anna-Lena Danneby (Vision) Ann-Marie Jacobsson (Ledarna ers) Gunnar Palm (Fastighets) Tomas Jansson (Fastighets ers.) Verkställande Direktör Bernard Niglis är bolagets verkställande direktör. Revisorer Ordinarie Peter Söderman, auktoriserad revisor Bengt Åkesson, (s) lekmannarevisor Suppleanter Johan Tingström, auktoriserad revisor Agneta Selling, (s) lekmannarevisor Organisationsanslutningar SABO Företaget är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag PACTA Arbetsgivarförbund HBV Husbyggnadsvaror HBV Ek. Förening Ägare Sala kommun äger samtliga aktier i bolaget. Sammanträden Styrelsen har hållit 11 styrelsemöten. Årsstämma hölls den 10 juni

5 Vision och mål Bolagets föremål och ändamål Salabostäders bolagsordning beskriver företagets föremål och ändamål. Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Sala kommun köpa, sälja, äga, bebygga, utveckla, hyra ut och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Sala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Vision och fokuserade mål Bolaget arbetar i enlighet med beslut i KF 143/2012 enligt följande År 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen. Vision Vi skall vara regionens bästa bostadsbolag med fokus på långsiktig hållbarhet. Mål Personal vi ska hålla en god lönenivå, minska sjukfrånvaron samt skapa nöjdare medarbetare. Kunder vi ska bli bättre beställare, ha en bra kommunikation internt och externt, ha en serviceinriktad personal samt jobba för att få nöjdare kunder. Viktiga händelser under 2013 Under året har bolaget sålt sju fastigheter med sammanlagt 80 lägenheter. I redovisningen finns dock även resultatet av föregående års försäljning av sex fastigheter med 33 lägenheter i och med att tillträdesdagen var innevarande år. Beslutet att sälja fastigheter är ett led i att se över Salabostäders organisation och stärka bolaget för framtiden. De sålda fastigheterna är: Disponenten 1 Kärrbäcksbo 1:49-1:50 Kumla Klockargård 1:9 Färnebo Klockargård 1:20 Hedåker 10:5 Färnebo Prästgård 1:31 Hedåker 5:8 Färnebo Prästgård 2:2 Kranen 1 Islingby 2:13 Ortdrivaren 6 Kristina 4:241 (del av) Under 2013 har ett större stamrenoveringsprojekt startats. Det gäller två fastigheter inom Åkra-området med sammalagt 100 lägenheter. I projektet byts vatten och avloppsstammar, el och ventilation. Lägenheterna får badrum och kök totalrenoverat. Hela projektet är planerat med målsättningen att hålla nere hyresökningarna så långt det går med tanke på att de hyresgäster som bor i husen skall kunna bo kvar och klara ökningarna. Det har i sin tur inneburit att hyresgästerna fått stå ut med att renovering pågått i deras lägenhet under fem veckor mot en mindre ersättning. Arbetet har gått bra och ett fåtal har fått flyttas på grund av ålder eller sjukdom. Etapp ett med 20 lägenheter färdigställdes före jul och den andra etappen skall vara färdigställd i augusti Fastigheter vi ska ha en vakansnivå under 2 %, minska vår energiförbrukning samt stamrenovera minst 25 lägenheter per år. Ekonomi - de ekonomiska målen är att skapa en långsiktig ekonomi i företaget med god soliditet för att klara framtida samhällsförändringar och underhållsbehov samt att ge beslutad avkastning på ägarens satsade kapital. 5

6 Kunder och marknad Bolagets marknad är Sala kommun med (21596) invånare. Befolkningsökningen uppgick 2013 till 173 personer. Antalet personer som flyttade in till kommunen under 2013 var 1192 personer vilket kan jämföras med 1111 personer under Antalet utflyttande från kommunen 2013 var 1019 personer, att jämföra med 1052 personer Totala antalet lägenheter i flerbostadshus i kommunen är 4335, varav bolaget äger och förvaltar 2669 lägenheter vid 2013 års utgång. Bolaget äger därmed ca 62 % (64 %) av beståndet i flerbostadshus. Av det totala bostadsbeståndet (10668) i kommunen utgör bolagets bostäder ca 25 % (26 %). Genom bolagets dominans på hyresrättsmarknaden har det en ledande och ansvarsfull roll. Av lägenhetsbeståndet finns ca 124 (200) lägenheter i kommunens ytterområden. De första lägenheterna uppfördes i början på 1950-talet i kvarteret Stamparen 1 och omfattade 141 lägenheter. Av bolagets lägenhetsbestånd uppfördes 1500 lägenheter under miljonprogrammet, det vill säga från början av 1960-talet och till mitten av 1970-talet. Under senare delen av 1980-talet och under 1990-talet byggdes och förvärvades 178 lägenheter i centrala Sala. Ytterligare 62 lägenheter har tillkommit genom nyproduktion under 2000-talet. Marknadsinsatser Salabostäder sponsrar i huvudsak icke-kommersiella föreningar och verksamheter som har en tydlig anknytning till våra bostadsområden och som berör många hyresgäster. Vår utgångspunkt är att bostadsområden inte består av hus utan av människor som bor i dem. Därför måste allt utvecklingsarbete utgå ifrån människorna. Vi vill därför att de föreningar/verksamheter som vi stödjer bidrar till ökat umgänge och aktivitet där människor bor. Det är viktigt att föreningens/verksamhetens värdegrund stämmer överens med Salabostäders arbete för ökad mångfald, integration, jämställdhet och trygghet. Bredband Under 2013 har ett helt nytt bredbandsnät installerats med fiber in till varje lägenhet. Nätet följer de rekommendationer som finns från både SABO och Hyresgästföreningen om öppet nät. Det innebär att vi hyr ut nätet till en kommunikationsoperatör som i sin tur ser till att det finna många leverantörer som skapar konkurrens i nätet. För våra hyresgäster innebär detta ett teknikskifte från den gamla kabel-tv lösningen till en modern lösning med IPTV, IP-telefoni och ett riktigt snabbt bredband. Kvar i det gamla nätet finns dock tv-kanaler som vi har vidaresändningsplikt på samt TV4 för att den som inte vill skifta teknik skall slippa det. Hyror Efter förhandling med Hyresgästföreningen träffade parterna en överenskommelse från 1 januari 2013 avseende höjning av utgående hyror med 2,0 % för bostäder, garage, bilplatser samt lokaler. För lägenheter med kallhyra höjdes hyrorna med 1,7 %. Uthyrning De senaste fem årens utveckling av vakanta lägenheter och varierad befolkningsmängd: Antal lägenheter Vakanser, antal Vakanser, % 0,3 0,5 0,8 0,8 - Hyresförluster, tkr Befolkning

7 Organisation Personal Vid verksamhetsårets slut hade bolaget 37,5 årsarbetare. Heltid Deltid Tjänstemän 9,5 9-0,75 Fastighetsskötare ,5 0,5 Fastighetstekniker Bovärd 1, ,5 1,25 Fördelning män/kvinnor Män Kvinnor Tjänstemän 3, ,75 Fastighetsskötare 9,5 9,5 5 5 Fastighetstekniker Bovärd 0, ,5 25, ,75 Arbetsmiljö och friskvård Bolaget bedriver ett aktivt arbete för att förbättra arbetsmiljön för fastighetsskötare och reparatörer. Under året har fokus varit på källartrappor och uppstigningar till vindar. Det arbetet kommer att fortsätta under nästkommande år. Arbetet bedrivs i samverkan med de fackliga organisationerna och igenom vår skyddskommitté. Syftet med bolagets personalvårdsförmåner är att ge personalen möjlighet att bibehålla en god hälsa, förebygga förslitningsskador samt att skapa trivsel och gemenskap. Personalen kan relativt fritt välja motionsformer till ett värde av ca 3000 kronor per år. Aktiviteten måste rymmas inom skatteverkets regler för skattefri förmån. Några exempel på aktiviteter är gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter, vanligt förekommande lagidrotter, spinning, thai chi, qigong m.fl. Personalen kan relativt fritt välja att få friskvårdande behandling 1 gång per månad. Skattefri friskvård innefattar olika behandlingar som är avstressande, som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som uppkommit i samband med ensidigt arbete. Hälsoundersökning erbjuds alla anställda vart tredje år. Detta sker i samarbete med företagshälsovård. Ekonomi Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen kommer hyrorna att höjas med 2 % fr.o.m Kvalitetspolicy Bolagets kvalitetspolicy beskriver helhetssynen på kvalitet och omfattar såväl våra lägenheter som köpta tjänster och material. Kontinuerlig utveckling, korta beslutsvägar och väl utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning, där alla tar ansvar i samverkan, ska ge bolaget nöjda kunder. Den pågående förändringen av organisation och ansvar med tyngdpunkten på att flytta ut ansvaret i organisationen är ett led i att förbättra vår kvalitetsuppföljning när det gäller köpta tjänster. Förändringen har redan gett effekt när det gäller kontroll av utförda tjänster. Miljö Miljöpolicy Bolagets miljöpolicy är vägledande för samtliga anställda i det dagliga arbetet och ställer krav på ett aktivt engagemang i miljöfrågor. Verksamheten skall anpassas till ekologiskt sunda system och därigenom skapa en uthållig och god livsmiljö för hyresgäster och andra som vistas i företagets områden. Kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar skall beaktas i all verksamhet som företaget bedriver. Bolagets miljöarbete är i linje med kommunens arbete med miljöfrågor. Minska mängden avfall Miljöanpassat material och arbetssätt är ett krav vid upphandling av våra entreprenörer. Bolaget har ett 25-tal egna miljöbodar där nio fraktioner sorteras. Energihushållning Fjärrvärme utgör basen i bolagets energikonsumtion. Uppvärmningen av bostäderna i centrala Sala sker till största delen med fjärrvärme från Sala-Heby Energi AB. Övriga fastigheter uppvärms med biobränsle. Som Salas klart största bostadsbolag har Salabostäder ett stort ansvar att bidra till minskad klimatpåverkan antog bolaget SABOs energiutmaning om att minska energiförbrukningen med 20 % från 2007 års förbrukning till Förbrukningen har minskat med 15,1% fram till 2013 jämfört med 2007 års förbrukning på värme, varmvatten och fastighetsel. En del i arbetet med att minska energiförbrukningen är arbetet med prognosstyrning av värmen. Radon/PCB Under 2013 har tre fastigheter PCB-sanerats, Stöten 1 och 2 samt Myntet 1. Ytterligare radonåtgärder har utförts under 2013 där värdena varit för höga trots tidigare åtgärder. 7

8 FASTIGHETER, INVESTERINGAR OCH FINANSIERING FASTIGHETER Bolaget har under året genomfört en värdering av fastighetsbeståndet. Värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en värderingsmetod baserad på fastigheternas driftnetto. Värderingen påvisade inte några väsentliga över- eller undervärden varför bolaget i årets bokslut inte genomför några upp- eller nedskrivningar av fastigheternas bokförda värden. INVESTERINGAR Totala investeringar 2013 är tkr (891 tkr) varav maskiner och inventarier 0 tkr (250 tkr). UNDERHÅLL Bolagets långsiktiga plan för planerat underhåll följs, dock med någon förskjutning. Under året utfördes underhåll för tkr ( tkr). Det fördelar sig på lägenhetsunderhåll tkr ( tkr) och övrigt underhåll tkr ( tkr). Planerat underhåll under året har bl.a. utförts på följande fastigheter: Fastighet Skrået 2, Sotargränd Knostret 1 Aftern 7 Konstmästaren 12 Jakobsberg 2 och 4 Stamparen 3 Åkra 2 Åtgärd Utvändig målning, byte av balkongräcken renovering tvättstuga Modernisering värmecentral Byte garageportar Byte stamventiler på värme Stamrenovering, ett trapphus Byte entréportar FINANSIELLA RISKER Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. På grund av bolagets dominans på hyresmarknaden finns en ökad risk för vakanser vid en eventuell utflyttning. FÖRSÄKRINGAR Fastigheterna är försäkrade till fullvärde hos Protector Forsikring ASA och skadedjursförsäkring är tecknad hos Anticimex. 8 FINANSIERING Bolaget har antagit en finanspolicy där den genomsnittliga räntebindningen inte får understiga 1 år och inte överstiga 7 år. Räntebindning Lånebelopp Andel av lån till % % % % % % Genomsnittsränta inklusive borgensavgift till kommunen för 2013 var 3,36 % (3,64 %). FRAMTid Bolagets framtid innehåller stora utmaningar när det gäller att med god ekonomi fortsätta renovera i vårt fastighetsbestånd och samtidigt försöka bidra till kommunens utveckling genom att bygga nya bostäder. Delar av vårt fastighetsbestånd är i stort behov av renovering och dessa är kostsamma. En hållbar nivå är mellan lägenheter som renoveras per år. Att bygga nya bostäder i Sala kräver på grund av byggkostnaderna en hög hyresnivå för att bygget skall kunna räknas ihop ekonomiskt. Bolagets erfarenhet visar att dessa lägenheter har en begränsad kundkrets med så pass höga hyror som det blir fråga om. Ytterligare en utmaning är att skapa vinster i bolaget för att öka soliditeten och därmed minska bolagets och ägarens risk. Att skapa vinster samtidigt som underhållet släpar efter är inte bara svårt, det skapar ett pedagogiskt problem i relationen med hyresgäster samtidigt men det är nödvändigt för långsiktigheten. FEMÅRSÖVERSIKT Belopp i Mkr Ekonomi Balansomslutning 701,7 686,5 685,2 666,1 637,0 Omsättning 196,4 176,4 169,6 164,2 158,9 Underhåll 26,9 27,7 27,5 22,5 24,3 Driftkostnader 111,4 101,3 99,4 109,2 103,6 Fastighetsskatt 3,4 4,6 4,6 4,6 4,1 Avskrivningar 13,3 13,7 13,2 12,5 11,2 Finansiella intäkter 0,8 0,4 0,4 0,2 0,2 Finansiella kostnader 19,4 21,2 21,3 15,3 16,3 Resultat före skatt 17,9 8,2 3,8 0,2-1,0 Soliditet (%) 9,7 8,0 7,2 7,0 7,1 Likviditet (%) 135,0 98,6 67,8 65,6 63,5 Personal Medeltal anställda 37,5 38,25 37,05 37,05 35,05 Arvoden och löner 14,8 13,9 14,1 13,6 13,5

9 Resultat och ställning Bolagets resultat inkluderat fastighetsförsäljningar före skatt är plus tkr vilket är tkr bättre än föregående år och tkr högre än budgeterat. Det stora överskottet beror till största delen på de fastighetsförsäljningar bolaget genomfört under 2012/2013. Bolagets resultat exklusive fastighetsförsäljningar före skatt är plus tkr. Driftkostnaderna har överskridit budget med tkr och det beror till största delen på ökade kostnader för försäkringsskador. Fastighetsskatten har blivit något lägre än budgeterat på grund av att Bryggeriet taxerats som vårdbyggnad och därmed undantas från skatt. Återbetalning har skett för tidigare års fastighetsskatt. Avskrivningarna har givit ett överskott mot budget på 851 tkr p.g.a. försålda fastigheter. Räntekostnaderna för 2013 har givit ett överskott mot budget på tkr, vilket beror på att bolaget fortsatt att omsätta lånen till lägre ränta samt att ränteutvecklingen blivit lägre än vad som förutspåddes vid budgeteringen. Efter avsättning för uppskjuten skatt på tkr är resultatet för tkr. Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel ,98 Årets vinst , ,55 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas ,00 att i ny räkning överförs , ,55 Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen påverkar bolagets soliditet marginellt från 9,75 procent till 9,72 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. (försiktighetsregeln). Enligt Förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag får utdelning från allmännyttiga bostadsföretag högst motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet. Utdelningen får dock inte överstiga bostadsföretagets resultat för föregående räkenskapsår. 9

10 Resultaträkning not Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Realisationsvinst vid fastighetsförsäljningar Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader 4, 5, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Realisationsförlust vid fastighetsförsäljningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets vinst

11 Balansräkning Not Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Eget kapital, avsättningar och skulder 1 Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st. aktier med kvotvärde kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa avsättningar Långfristiga skulder 19 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

13 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Reavinst/förlust vid fastighetsförsäljningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringen av rörelsekapital Ökning/minskning fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttring av anläggningstillgångar Förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med uppställningsformen i Redovisningsrådets rekommendation nr 7, avseende indirekt kassaflöde. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Vid värdering av fastigheterna tillämpas SABO:s rekommendation om nedskrivning av fastigheter. Detta innebär att värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en värderingsmodell baserad på fastigheternas driftnetto. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser som uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skulder. Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och underskottsavdrag. En skattesats om 22 % har använts vid beräkningen av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattningen det är troligt att framtida skattemässiga resultat kommer att kunna kvittas mot de temporära skillnaderna. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Vid större underhållsåtgärder används metoden för redovisning av reservdelar i enlighet med Bokföringsnämndens uttalande BFN U 90:13. De ersatta delarna utrangeras till bokfört värde och underhållsåtgärderna aktiveras. Avskrivning sker efter bedömning av åtgärdernas nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Följande avskrivningssatser tillämpas: Inventarier 20 % Maskiner 20 % Kabel-TV installation 10 % Byggnader 1,5 % - 2 % Större underhållsåtgärder 3 % Värdering av tillgångar och skulder Fordringar har värderats till det belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder har värderats enligt högsta värdets princip. Periodisering har skett i enlighet med god redovisningssed. Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas, oavsett om de är finansiella eller operationella, som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Not 2 Hyresintäkter inkl outhyrda objekt I nettoomsättningen ingår intäkter från: Bostäder Lokaler Övrigt Avgår rabatter (underhållsrabatter) Summa Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Summa Summa hyresintäkter Not 3 Övriga förvaltningsintäkter El 3 4 Övriga förvaltningsintäkter Summa övriga förvaltningsintäkter Not 4 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städ Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Administration Övriga driftkostnader Summa driftkostnader Not 5 Ersättning till revisorerna Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning 4 44 Övriga tjänster 25 0 Summa ersättning till revisorerna Not 6 Utgifter för årets underhållsåtgärder Lägenhetsunderhåll Övrigt underhåll Summa underhållsåtgärder

15 Not 7 Planenliga avskrivningar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Summa planenliga avskrivningar Not 8 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Samtliga Kvinnor 13 13,2 Män 26,2 25 Totalt 39,2 38,2 Ledningsgrupp Kvinnor 1 1 Män 3 3 Totalt 4 4 Styrelse och VD Kvinnor 2 2 Män 4 4 Totalt 6 6 Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader, varav för styrelse 2 tkr (2 tkr) och verkställande direktör 35 tkr (33 tkr) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Kapitalförsäkring avseende direktpension har utbetalats med 11 tkr. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Styrelseledamöter 5 60 % 5 60 % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % % Not 9 Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Summa skatt på årets resultat Not 10 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Investeringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Utgående bokfört värde byggnad Utgående bokfört värde mark Taxeringsvärden Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 12 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

16 Not 13 Pågående ny- och ombyggnader Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Not 14 Andelar i intresseföretag Antal Kvotvärde Bokfört andelar värde SABO Byggnadsförsäkrings AB Summa aktier och andelar 70 Not 15 Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar Kundfordringar Summa hyres- och kundfordringar Not 16 Övriga fordringar HBV Skattekonto Skattefordringar Momsfordringar 14 0 Summa övriga fordringar Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna sociala avgifter december Fordran FORA Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 18 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Utdelning Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång Not 19 Upplåning Räntebärande skulder Långfristiga Skulder till kreditinstitut Kortfristiga Skulder till kreditinstitut Summa räntebärande skulder Förfallotider Långfristiga skulder med löptider över 5 år Skulder till kreditinstitut Summa För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till tkr ( tkr). Per bokslutsdagen finns ett övervärde på ca tkr ( tkr) i avtalen. Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (s.k. ränteskillnads-ersättning) uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 5,26 år (6,04 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2,87% (3,11%). Nedan framgår bolagets förfalloprofil, tkr, (inkl. ränteswapar) avseende räntebindningen: Inom 1 år Inom 1-2 år Inom 2-3 år Inom 3-4 år Inom 4-5 år 0 0 Inom 5-6 år 0 0 Inom 6-7 år 0 0 Inom 7-8 år 0 0 Inom 8-9 år 0 0 Inom 9-10 år Summa

Årsredovisning 2010. Salabostäder

Årsredovisning 2010. Salabostäder Årsredovisning 2010 abostäder alabostäder Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 10 Kassaflödesanalys... 12 Noter till resultat- och balansräkning... 13-16

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Årsredovisning 2007. Salabostäder

Årsredovisning 2007. Salabostäder Årsredovisning 2007 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke Förvaltningsberättelse 09 Verksamhet 15 Kund och marknad 19 Övikshems fastigheter 21 Energi och miljö 23 Medarbetare

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Järfällahus AB

Årsredovisning 2012 Järfällahus AB Årsredovisning 2012 Järfällahus AB Vi ska vara en välkänd aktör med ett gott rykte på den lokala marknaden och uppfattas som en seriös förvaltare och fastighetsägare. (Ur Järfällahus affärsplan.) Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

ViKTIGA siffror för 2014

ViKTIGA siffror för 2014 Årsredovisning 2014 ViKTIGA siffror för 2014 Genomsnittlig lägenhetsstorlek 60 kvm 32 nybyggda lägenheter. Ett tillskott om 1,3% 2% Studentbostäder 4,6% av beståndet har renoverats och byggts om (113 lgh)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer