Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten"

Transkript

1 14 OKTOBER 2008 Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten Bakgrund I denna promemoria redovisas processen med framtagning av nya styrdokument (bolagsordning och aktieägaravtal) och de ställningstaganden som gjorts inför denna nya omgång. Diskussionen om vikten av effektiv styrning av de gemensamt ägda bolagen startade redan hösten Den formaliserades i ett utredningsuppdrag våren 2006, vilket har stämts av vid en rad ägarsamråd och informationsmöten sedan dess. Bolagen som berörs är Filmpool Nord AB, IT Norrbotten AB och Länstrafiken i Norrbotten AB 1. Syftet med översynen är att åstadkomma god styrning och effektiv verksamhet. Bolagen ska direkt eller indirekt skapa nytta för medborgarna. I praktiken handlar det om ett möte mellan kommunallagen och aktiebolagslagen. Det handlar om tolkningar och behovet av att finna pragmatiska lösningar som fungerar med ett stort antal ägare. Förslag till nya bolagsordningar och konsortialavtal arbetades fram. Varje ägare länets alla kommuner och landstinget fick förslagen för godkännande i respektive fullmäktige under Ett flertal kommuner godkände förslagen medan andra valde att inte behandla förslagen utan ville se kompletteringar på ett antal punkter. Utifrån de synpunkter som framkom vid första omgången har följande frågor belysts särskilt i den fortsatta utredningen: Ska bolagen betraktas som hel - eller delägda? Val av bolagsstyrelse Lekmannarevisorer Insynsrätt I det fortsatta utredningsarbetet har KPMG och Sveriges kommuner och landstings (SKL) anlitats. Hel- och delägda bolag Utredningsunderlaget från SKL säger att bolagen är delägda eftersom det är flera ägare men att de ändå är att betrakta som helägda då samtliga ägare är kommuner och landsting. Detta medför att Kommunallagen 17 får anses gälla fullt ut gentemot samtliga delägare. Detta innebär att vissa bestämmelser kan tillämpas fullt ut medan andra är omöjliga att tillämpa med 15 ägare 1 I detta skede lämnas Länstrafiken i Norrbotten utanför processen då arbetet med ny fördelningsmodell/finansieringsprincip pågår. 1

2 14 OKTOBER 2008 som måste komma fram till ett gemensamt beslut. Här är en pragmatisk lösning ett måste. Att varje delägares fullmäktige fattar beslut om det kommunala ändamålet med verksamheten (verksamhetens föremål) är rimligt och ett absolut krav. Att varje delägares fullmäktige ska ta ställning inför beslut av principiellt beskaffenhet är möjligt med medför en väldigt tung byråkrati med så många ägare. För att ändå uppfylla lagstiftningens krav på insyn är förslaget att sådana ställningstaganden sker i något organ där respektive fullmäktige har inflytande. Ägarsamrådet föreslås vara det organet. Fullmäktiges inflytande i ägarsamrådet kan åstadkommas genom att fullmäktige ger ägarrepresentanten instruktioner inför ägarsamrådets ställningstagande (kan regleras i ägarstyrningspolicy/riktlinjer som fullmäktige fastställer). I enlighet med SKL:s rekommendationer ska ägarsamrådets funktion och roll regleras i ett aktieägaravtal. Val av bolagsstyrelse Synen på bolagen som helägda har betydelse vid val av styrelse. Det är inte möjligt att låta en och samma styrelse väljas av flera olika delägares fullmäktige. Utredningen från SKL föreslår att då det är många ägare vilket 15 stycken får anses vara är det mer lämpligt att låta bolagsstämman välja styrelsen och reglera hur nomineringar till styrelsen ska gå till i aktieägaravtalet. Viktigt är att respektive ägares fullmäktige ges rimligt inflytande över valet. Kommunallagens krav på att fullmäktige ges inflytande över styrelsevalet får då tillgodoses genom bestämmelserna i aktieägaravtalet. Om styrelsen utses av bolagsstämman blir inte reglerna om proportionellt valsätt tillämpliga. Lekmannarevisor och insynsrätt Av synsättet att bolagen är helägda kommer kravet på minst en lekmannarevisor i bolaget. Även här är det främst antalet delägare som blir styrande för tillvägagångssätt. I liggande förslag till bolagsordningar och aktieägaravtal utses en lekmannarevisor av den största ägarens fullmäktige, i detta fall landstingsfullmäktige. I förslaget till bolagsordningar finns insynsrätten inskriven efter synpunkter från ägarna. 2

3 Sammanställning och specifikation av föreslagna förändringar I detta dokument görs jämförelse mellan gällande avtal och bolagsordningar och föreliggande förslag. Varje punkt kommenteras. Filmpool Nord AB Ändringar avseende bolagsordning Gällande bolagsordning Föreslag Kommentar Firma Firma Oförändrat. Bolagets firma är Filmpool Nord AB. Firma Bolagets firma är Filmpool Nord AB. Verksamhet Bolaget ska ha till huvudsyfte för sin verksamhet att i egenskap av en regional filmpool medverka till ökad film- och TV-produktion i Norrbotten, samt verka för distribution och marknadsföring av film och TV, regionalt, nationellt och internationellt. Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet, i egenskap av en regional filmpool, är att medverka i ökad film- och TV-produktion i Norrbotten, samt verka för distribution och marknadsföring av film och TV, regionalt, nationellt och internationellt. Begränsning av samarbete med Barentsregionen Språkmässiga förändringar. Bolaget ska även tillhandahålla ekonomiskt och tekniskt stöd eller riskkapital, information och kunskap/kompetens gentemot länets filmare samt gentemot film- och TV-produktioner som planeras och genomförs i länet. Bolaget ska i länet vidare arbeta med utvecklingsfrågor inom film, TV och multimediasektorn samt inom Barentsregionen, med syfte att utveckla länet till en ledande mediaregion i Europa. Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst sjuhundrafemtiotusen ( ) kro- Bolaget ska även tillhandahålla ekonomiskt och tekniskt stöd eller riskkapital, information och kunskap/kompetens gentemot länets filmare samt gentemot film- och TV-produktioner som planeras och genomförs i länet. Bolaget ska vidare arbeta med utvecklingsfrågor inom film, TV och multimediasektorn med syfte att utveckla länet till en ledande mediaregion i Europa. Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst SEK och högst Oförändrat. 1

4 nor, högst tremiljoner ( ) kronor. Antal aktier Antal aktier ska vara lägst och högst Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Luleå kommun, Norrbottens län. Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst fem ledamöter och högst nio ledamöter med högst 2 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsen ska bestå av personer med mediakompetens samt kompetens från näringslivet och väljes efter förslag av Norrbottens läns landsting (2 ledamöter och eventuellt 1 suppleant), länets kommuner (3 ledamöter och eventuellt 1 suppleant), Luleå tekniska Universitet (1 ledamot) samt resterande ledamöter efter förslag av övriga aktieägare. Det bör eftersträvas att styrelsen innehåller en jämn könsfördelning samt att en av de resterande ledamöterna har anknytning till filmbranschen. Styrelsen äger bemyndiga person utom styrelsen att teckna bolagets firma samt till styrelsen adjungera filmsakkunnig. Revisorer För granskning av styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper väljer årligen på ordinarie bolagsstämma en revisor med högst en suppleant. SEK. Antal aktier Antal aktier ska vara lägst och högst stycken. Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Luleå, Norrbotten. Styrelse Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor med ersättare. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Oförändrat. Oförändrat. Styrelsens storlek oförändrad. Val av styrelse regleras i aktieägaravtalet. I sak oförändrat. 2

5 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom brev på posten. Övriga meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev på posten. Bolagsstämman På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande vid boalgsstämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två protokolljusterare. 4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framlagd årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer. 9. Val till styrelse och i förekommande fall av revisorer. 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman genom brev med posten eller e-mejl till aktieägarna. Bolagsstämma Årsstämman skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av förslaget till dagordningen. 4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport. 7. Beslut om a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode för auktoriserad revisor och lekmannarevisor. 9. Val av styrelse och revisorer samt suppleanter när så ska ske. 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslag Tillägg att kallelse kan skickas med e-mejl. Oförändrat sakinnehåll. Justering för överensstämmelse med Aktiebolagslagen (2005:551) 3

6 (2005:551) eller bolagsordningen. Räkenskapsår Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår. Röstberättigad Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Vinst Bolagets vinst ska kvarhållas i bolaget för att omsättas i nya projekt. Därmed sker ingen utdelning till aktieägarna. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, tillfalla aktieägarna för att främja regional film- och TV-produktion. Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. - Utgår. I aktieägaravtalet regleras en aktie en röst. - Utgår. Enligt Aktiebolagslagen Kap 18 1 fattas beslut om vinstutdelning av bolagsstämman. Tvist Skulle mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare uppkomma tvist, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1929:145) om skiljemän. Hembud Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägare av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. Lösningsberättigad till hembjuden aktie är i första hand Norrbottens läns landsting och i Norrbottens läns ingående kommuner, i andra hand övriga Tvist Skulle mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare uppkomma tvist, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1929:145) om skiljemän. Hembud Har aktie övergått till person, som förut inte är aktieägare i bolaget, skall aktie genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos Oförändrat. Uppdaterad i enlighet med nya Aktiebolagslagen (ABL 2005:551). 4

7 aktieägare. När anmälan om akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begärd det, av notarius publicus. Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkten lösenbeloppet blev bestämt. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten bestämmas dem emellan genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. För hembudsförbehåll gäller reglerna i 4 kap. ABL. Insynsrätt Bolagets handlingar ska vara tillgängliga för allmänheten i samma utsträckning som om bolaget varit en offentlig förvaltning. Insynsrätt Ägarna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt få insyn i bolaget och dess verksamhet. Samma innebörd men annan skrivning. Ändring av bolagsordning Ändring av bolagsordning Samma innebörd men 5

8 Beslut om ändring av bolagsordningen är giltig endast om det biträtts av samtliga aktieägare. Ändringar av bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Bolagsordningen får ej ändras utan godkännande av ägarnas fullmäktige. annan skrivning. - Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska en lekmannarevisor utses. Nytt. Valet att se bolagen som helägda innebär att en lekmannarevisor måste utses. Val av lekmannarevisor reglerad i aktieägaravtalet. Ändringar avseende aktieägaravtal Något aktieägaravtal har tidigare inte funnit. Förslag till aktieägaravtal är utformat i enlighet med övriga föreslagna aktieägaravtal. Informationsteknik i Norrbotten AB Ändringar avseende bolagsordning Gällande bolagsordning Föreslag Kommentar Firma Firma Oförändrat. Bolagets firma är Informationsteknik i Norrbotten AB, med org.nr Bolagets firma är Informationsteknik i Norrbotten AB Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Bodens kommun, Norrbottens län. Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Boden, Norrbotten. Oförändrat. Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta, utveckla och tillhandahålla länsgemensam IT-infrastruktur i Norrbotten. Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att främja förvaltningen och utvecklingen av länets IT-infrastruktur liksom användningen av densamma till nytta för såväl offentlig verksamhet som näringsliv och allmänhet, utan krav Avsnittet om ett Rundare Norrbotten utgår. 6

9 I enlighet med angivna ramar ska bolaget dessutom stimulera och underlätta de goda satsningar som görs i länet som bl.a. innebär att etablerad ITinfrastruktur kommer till snabb, god och rätt användning för regionens företag, offentliga verksamheter och medborgare liksom att ett Rundare Norrbotten skapas med IT-infrastrukturens hjälp. Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är inte att ge ägarna vinst, utan att främja förvaltningen och utvecklingen av länets IT-infrastruktur liksom användningen av densamma till nytta för såväl offentlig verksamhet som näringsliv och allmänhet. Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kr och högst kr. Akties nominella belopp Aktie skall lyda på 1000 kronor. Styrelsen Styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelseledamöterna väljs av bolagsstämman för tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästkommande ordinarie bolagsstämma. Samtliga ledamöter, inklusive ordföranden och vice ordförande väljs av bolagsstämman. Styrelsens beslutsförhet För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst 4/5-delar av ledamöterna (ordinarie eller suppleant) är närvarande. på vinst för ägarna. - Inryms i verksamhetsföremål (se ovan). Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst SEK och högst SEK. Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 300 och högst stycken. Styrelse Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Oförändrat Skrivning för överensstämmelse med Aktiebolagslagen (ABL 2005:551). Styrelsens storlek oförändrad. Val av styrelse regleras i aktieägaravtalet. - Utgår. Regleras i Aktiebolagslagen(ABL 2005:551). Kvalificerad majoritet - Utgår. Regleras i Aktiebo- 7

10 För beslut i följande frågor krävs minst 2/3-dels majoritet av närvarande ledamöter: - Fastställande/godkännande av budget och verksamhetsplan. - Förslag till vinstutdelning. - Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag. - Tillsättande eller avsättande av verkställande direktör, inklusive beslut avseende anställningsvillkoren för verkställande direktören. - Ändring av lokalisering av bolagets verksamhet. - Upptagande av lån överstigande kr. - Beslut att ingå borgensförbindelse. - Rättsliga åtgärder i händelse av tvist i vilken bolaget utgör part. - Beslut att vidta rättsliga åtgärder mot annan part. Förekommer sådana frågor, som enligt föregående stycke kräver viss anslutning och denna anslutning inte är uppnådd, skall frågan tas bort från dagordningen för interna överläggningar mellan parterna. Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av landstingsfullmäktige i Norrbottens läns landsting och kommunfullmäktige i samtliga kommuner som äger aktier i bolaget. Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskapshandlingar samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med suppleant. Revisor och suppleant utses av bolagsstämman för en mandatperiod om fyra år från tidpunkten för ordinarie bolagsstämma. Lekmannarevisor Norrbottens läns landsting utser lekmannarevisor skall dock godkännas av Kommunförbundet Norrbotten. Ändring av bolagsordning Ändringar av bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Bolagsordningen får ej ändras utan godkännande av ägarnas fullmäktige. Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor med ersättare. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska en lekmannarevisor utses. lagslagen(abl 2005:551). Samma innebörd men annan skrivning. Samma innebörd men annan skrivning. Samma innebörd men annan skrivning. Nominering av lekmannarevisor regleras i aktieägaravta- 8

11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägare tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Tidpunkt för ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma ska hållas i enlighet med aktiebolagslagens regler. Rösträtt Vid bolagsstämman får varje röstberättigat ombud rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma. 1. Val av ordförande för stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller flera justeringsmän. 4. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad. 5. Godkännande av lagt förslag till dagordning. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut angående: a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning samt i förekommande fall fastställd koncernbalansräkning. c. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman genom brev med posten eller e-mejl till aktieägarna. - Utgår. let. Tillägg att kallelse kan skickas med e-mejl. - Utgår. I aktieägaravtalet regleras en aktie en röst. Bolagsstämma Årsstämman skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av förslaget till dagordningen. 4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport. 7. Beslut om a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode för auktoriserad revisor och lekmannarevisor. Oförändrat sakinnehåll. Justering för överensstämmelse med Aktiebolagslagen (2005:551) 9

12 9. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleant. 10. I förekommande fall val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. I förekommande fall val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen. Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 31/12. Fördelning av tillgångar vid bolagets likvidation Om bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna med lika belopp per aktie. Firmateckning Styrelsen får inte bemyndiga annan är styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i föreningen. Verkställande direktören har dessutom rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Aktieägarnas rätt till information (inspektionsrätten) Aktieägarna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån inte hinder uppstår på grund av författningsreglerad sekretess. 9. Val av styrelse och revisorer samt suppleanter när så ska ske. 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslag (2005:551) eller bolagsordningen. Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. - - Insynsrätt Ägarna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt få insyn i bolaget och dess verksamhet. Samma innebörd men tydligare skrivning. Styrelsen ska dessutom på eget initiativ löpande informera aktieägarna om händelser som är av vikt för bolaget och dess ägare. Hembud Hembud Uppdaterad i enlighet 10

13 Har aktie övergått till ny ägare skall aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad skall anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig fler lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt skall dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. Kan enighet om lösenbeloppets storlek inte uppnås skall det bestämmas genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Lösenbeloppet skall betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid har den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien. Har aktie övergått till person, som förut inte är aktieägare i bolaget, skall aktie genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten bestämmas dem emellan genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget. med nya Aktiebolagslagen (ABL 2005:551). 11

14 Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. För hembudsförbehåll gäller reglerna i 4 kap. ABL. Tvist Skulle mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare uppkomma tvist, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1929:145) om skiljemän. Tillägg. Ändringar avseende aktieägaravtal Ett aktieägaravtal syftar till att reglera relationen mellan ägarna. Dagens konsortialavtal, daterat , är mer av karaktären ägardirektiv och upplevs hindrande av bolagets styrelse. Gällande konsortialavtal Förslag Kommentar Bolagets ändamål Parternas huvudsakliga avsikt med bolaget är att förvalta och utveckla den av Parterna definierade länsgemensamma IT-infrastrukturen i Norrbottens län. Bolagets ändamål Parternas huvudsakliga avsikt med bolaget är att förvalta och utveckla den av Parterna definierade länsgemensamma IT-infrastrukturen i Norrbottens län. Sista stycket utgår då texten är av ägardirektivskaraktär. Partnerna är överens om att infrastrukturen inledningsvis skall omfatta det redundanta svartfibernät som fr.o.m. år 2005 förbinder länets fjorton kommunhuvudorter med varandra. Om Partnerna så bestämmer skall bolaget i en andra fas även kunna erbjuda intresserade kommuner i Norrbotten att mot skälig ersättning förvalta deras ortssammanbindande nät och/eller områdesnät, förutsatt att detta är möjligt med hänsyn tagit till övriga ingångna avtal. Partnerna är överens om att infrastrukturen inledningsvis skall omfatta det redundanta svartfibernät som fr.o.m. år 2005 förbinder länets fjorton kommunhuvudorter med varandra. Om Partnerna så bestämmer skall bolaget i en andra fas även kunna erbjuda intresserade kommuner i Norrbotten att mot skälig ersättning förvalta deras ortssammanbindande nät och/eller områdesnät, förutsatt att detta är möjligt med hänsyn tagit till övriga ingångna avtal. 12

15 Parterna är slutligen överens om att bolaget skall kunna användas som ett verktyg i arbetet med att säkerställa att den länsgemensamma ITinfrastrukturen kommer till snabb och bra användning. I detta avseende finns en stark vilja att skapa ett Rundare Norrbotten där samtliga medborgare och verksamheter i länet erbjuds en mångfald av tjänster, till samma kostnad oavsett var i länet dessa är bosatta eller verkar. Fördelning av aktier och aktiekapital Bolaget ska ha ett aktiekapital på lägst SEK och högst SEK. Antal aktier ska vara lägst 300 och högst stycken med ett belopp på SEK. Varje aktie motsvarar en röst. Kommunerna äger tillsammans 53% av aktierna och Norrbottens läns landsting 47% av aktierna. Om aktie övergår till annan ägare regleras förfarandet kring detta genom klausulen om hembud i gällande bolagsordning. Ägarsamråd Parterna är överens om att ha regelbundna Ägarsamråd. Dessa skall hållas minst en gång per år och målsättningen är att ordinarie Ägarsamråd skall ske 1-2 månader före ordinarie bolagsstämma. Ägarsamrådet skall vara Partnernas forum för diskussioner, samråd och beslut avseende bolagets policys, verksamhetsinriktning, finansiering och satsningar. På ägarsamrådet diskuteras/förankras dessutom Partnerna eventuella behov av justeringar i detta Konsortialavtal, liksom eventuella Ägardirektiv till bolaget, för kommande beslut på extra eller ordinarie bolagsstämma. Fördelning av aktier och aktiekapital Bolaget ska ha ett aktiekapital på lägst SEK och högst SEK. Antal aktier ska vara lägst 300 och högst stycken med ett belopp på SEK. Varje aktie motsvarar en röst. Kommunerna äger tillsammans 53% av aktierna och Norrbottens läns landsting 47% av aktierna. Om aktie övergår till annan ägare regleras förfarandet kring detta genom klausulen om hembud i gällande bolagsordning. Ägarsamråd Parterna ska genomföra regelbundna ägarsamråd minst en gång per år. Målsättningen är att ordinarie ägarsamråd ska ske 1-2 månader före årsstämman. Ägarsamrådet ska vara parternas forum för diskussioner, samråd och beslut avseende bolagets policys, verksamhetsinriktning, finansiering och satsningar. På ägarsamrådet diskuteras och förankras dessutom parternas eventuella behov av justeringar i detta aktieägaravtal, liksom eventuella ägardirektiv till bolaget, för kommande beslut på extra bolagsstämma eller årsstämma. Förslag till styrelsesammansättning och lekmannarevisorer diskuteras på Oförändrat. Samma sakinnehåll. Tillägg avseende diskussion om styrelsesammansättning 13

16 Finansieringsprinciper Aktiv förvaltning Målsättningen är att driva bolagets förvaltningsverksamhet utifrån självkostnadsprincipen. Bolaget ska härvid erbjuda den länsgemensamma ITinfrastrukturen till lägsta möjliga kostnad, dock med hänsyn tagit till gällande marknadspriser så att inte fungerande marknader sätts ur spel. Bolaget ska slutligen följa villkoren som följer av de sk Dispositionsavtal som är tecknade med samtliga nätägare, dvs med var och en av länets fjorton (14) kommuner. Övrig verksamhet I det fall parterna väljer att samordna nya IT-infrastrukturprojekt via bolaget är målsättningen att dessa ska drivas i enlighet med självkostnadsprincipen dvs projektets uppdragsgivare bär fullt ansvar för verksamhetens finansiering och resurser för projektets styrning. Ekonomisk uppföljning Bolagets huvudinriktning är att varje projektgrupp (verksamhet) drivs i enlighet med självkostnadsprincipen dvs med egna ekonomiska tilldelade ramar. Redovisning av bolagets ekonomi ska ske på sådant sätt att samtliga bolagets pågående projekt/verksamheter ska kunna rapporteras åtskiljt från bolagets övriga verksamhet. Bolagets gemensamma kostnader skall bokföras under ett gemensamt projekt och fördelas mellan bolagets respektive projektgrupperingar (verksamheter) med hjälp av erforderliga nyckeltal. Övriga kostnader och intäkter skall bokföras på berört eller berörda projekt. Pågående projekt Finansiering av pågående IT-infrastrukturprojekt (Lokal- Kommun och Regioninfra), som avslutas senast , skall bedrivas enligt tidigare ägarsamrådet. Finansieringsprinciper Målsättningen är att driva bolagets förvaltningsverksamhet utifrån självkostnadsprincipen. Bolaget ska härvid erbjuda den länsgemensamma ITinfrastrukturen till lägsta möjliga kostnad, dock med hänsyn tagit till gällande marknadspriser så att inte fungerande marknader sätts ur spel. Bolaget ska slutligen följa villkoren som följer av de sk Dispositionsavtal som är tecknade med samtliga nätägare, dvs med var och en av länets fjorton (14) kommuner. I det fall parterna väljer att samordna nya IT-infrastrukturprojekt via bolaget är målsättningen att dessa ska drivas i enlighet med självkostnadsprincipen dvs projektets uppdragsgivare bär fullt ansvar för verksamhetens finansiering och resurser för projektets styrning. Bolaget ska förhålla sig till de villkor som staten utfärdat för stöd till utbyggnad av IT-infrastruktur, SFS 2003:62. Förordningen tar bla upp kriterier som Öppen ledning, vilket innebär att samtliga aktörer på marknaden ska ges samma rätt att trafikera nätet och samma villkor vid förhyrning av svartfiber. Redovisning av bolagets ekonomi ska ske på sådant sätt att samtliga bolagets pågående projekt/verksamheter ska kunna rapporteras åtskiljt från bolagets övriga verksamhet. I det fall Parterna ska lämna lån till bolaget eller ska ställa ut borgensförbindelser ska detta ske i proportion till antalet ägda aktier i bolaget och till lika villkor för parterna, såvida inte parterna kommer överens om annat i Förslag till ny text framarbetat i samråd med dåvarande styrelseordförande Peter Roslund och VD Tony Blomkvist våren 2007 inför framtagningen av tidigare förslag. Aktiv förvaltning kvarstår då de dispositionsavtal som avses innehåller hänvisningar till denna punkt i konsortialavtalet. Därmed behöver dispositionsavtalen med kommunerna göras om. Övrig verksamhet kvarstår då regleringen med självkostnadsprincipen är viktig. Ekonomisk uppföljning kvarstår avseende redovisningen av bolagens samtliga projekt då det reglerar uppföljningen av projekt som bolaget utför åt ägarna. Övrig text utgår. 14

17 överenskommelser. Projekt LogIN, som avslutas senast , skall drivas i enlighet med självkostnadsprincipen och redan beslutade projektdirektiv och de villkor som staten ställt för projektets finansiering. Lån/borgen I det fall Parterna skall lämna lån till bolaget eller skall ställa ut borgensförbindelser skall detta ske i proportion till antalet ägda aktier i bolaget och till lika villkor för Parterna, såvida inte Parterna har kommit överens om annat i separat avtal. separat avtal. Bolagets vinst delas ut i proportion till antalet ägda aktier, såvida inte annat har överenskommit i separat avtal. Parterna är överens om att bolaget inte ska dela ut någon vinst om bolagets soliditet understiger 100%, efter det att nödvändiga avsättningar gjorts till förebyggande och oplanerat underhåll. Bolagets vinst ska även kunna nyttjas till att minska bolagets riskexponering genom amortering av bolagets fasta kostnader i de avtal som ingåtts för bildandet av regionnätets infrastruktur, exempelvis årsavgifter till Song Networks eller kanalisationsavgifter till Vattenfall. Pågående projekt utgår. Lån/borgen kvarstår. Tillägg: - Vinst, disposition av vinst. - Underskott i bolagets verksamhet. Styrande principer för aktiv förvaltning Avstånds-/lägesoberoende priser Hyreskostnaden för svartfiber skall påverkas av marknadens storlek, men bör inte påverkas av hur långa avstånden är eller var användarna befinner sig. Prissättningen vid uthyrning av svartfiber skall därför fullt ut stödja en övergripande målsättning att slutkunden (hushåll, offentlig verksamhet, företag mfl) i slutändan ges samma villkor vid köp av tjänster (inklusive kapacitet) oavsett var i Norrbotten denne bor eller verkar. Fungerande marknader får ej störas Prissättningen får inte innebära att fungerande marknader sätts ur spel. Öppen ledning Bolaget skall förhålla sig till de villkor som staten utfärdat för stöd till utbyggnad av IT-infrastruktur, SFS 2003:62. Förordningen tar bla upp kriterier som I det fall bolagets verksamhet genererar ett underskott ska parterna täcka detta i proportion med antalet ägda aktier. - Styrande principer för aktiv förvaltning utgår delvis då det reglerar sådant som bolaget redan utfört. Texten om att bolaget ska förhålla sig till de villkor som staten utfärdat för stöd till utbyggnad av IT-infrastruktur, SFS 2003:62, görs som tillägg under Finansieringsprinciper. 15

18 Öppen ledning, vilket innebär att samtliga aktörer på marknaden skall ges samma rätt att trafikera nätet och samma villkor vid förhyrning av svartfiber. Underskott i bolagets verksamhet Aktiv förvaltning I det fall bolagets verksamhet genererar ett underskott ska parterna täcka detta i proportion med antalet ägda aktier. Stöd till aktiv förvaltning För att säkra Aktiv förvaltning och kommunernas engagemang i denna kärnverksamhet för bolaget förses Aktiv förvaltning med ett förvaltningsråd. Rådet, som skall vara ett rådgivande organ till stöd för bolagets drift och utveckling utifrån i första hand ett samlat samhällsperspektiv, skall bestå av sakkunniga tjänstemän. Parterna nominerar representanter till förvaltningsrådet i den omfattning som anses relevant för uppgiften. Val av styrelseledamöter och ordförande Parterna är överens om att bolagets styrelse ska bestå av fem (5) ledamöter med lika många personliga suppleanter, liksom att samtliga ledamöter och suppleanter väljs av bolagsstämman. En nomineringskommitté, bestående av Kommunförbundet Norrbottens ordförande och Landstingsstyrelsens ordförande, ges inför varje ordinarie bolagsstämma uppgiften att nominera: - tre (3) styrelseledamöter plus lika många suppleanter från kommunerna - två (2) styrelseledamöter plus lika många suppleanter från Landstinget. Nomineringskommittén har även till uppgift att nominera nya styrelseleda- - Underskott i bolagets verksamhet aktiv förvaltning utgår som paragraf under aktiv förvaltning och görs som tillägg under finansieringsprinciper. - Utgår efter samråd med dåvarande styrelseordförande Peter Roslund och VD Tony Blomkvist våren 2007 inför framtagningen av tidigare förslag. Nominering till styrelsen Styrelsen utses av bolagsstämman. En grupp bestående av Kommunförbundet Norrbottens presidium och två personer från landstingsstyrelsen (ordförande och en från oppositionen) samråder och diskuterar nomineringar tillsammans med parterna på ägarsamråd. Styrelsen sätts samman med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. Utöver den kompetens som krävs med hänsyn till verksamheten ska bolagets behov av generell politisk kompetens och erfarenheter tillgodoses. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Samma sakinnehåll men annan text. 16

19 möter och/eller suppleanter inför varje eventuell extra bolagsstämma som är föranledd av att en eller flera av styrelsens ledamöter eller suppleanter skall avgå i förtid. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter, inklusive ordförande och vice ordförande, väljs för en mandatperiod av två (2) år. I syfte att skapa kontinuitet väljs dock viceordförande och en ledamot och deras suppleanter på ett år vid ordinarie bolagsstämman Därefter, dvs from ordinarie bolagsstämma 2006, sker samtliga val för en mandatperiod av två (2) år. Utöver bolagets ordinarie styrelseledamöter skall Luleå tekniska universitet och Näringslivet i Norrbotten ges möjlighet att utse var sin adjungerad styrelseledamot. Den adjungerade ledamoten har rätt att närvara vid samtliga styrelsesammanträden liksom att delta i styrelsens överläggningar, men har inte rösträtt i styrelsens beslut. Nomineringskommittén ansvarar för nomineringen av dess adjungerade styrelsemedlemmar, vilka redovisas vid bolagets ordinarie bolagsstämma. Parts utnyttjande av rösträtt på bolagsstämman Parterna skall till varje bolagsstämma utse ett ombud och en ersättare. Policyfrågor I frågor av principiell art för bolaget skall Parterna sträva efter att uppnå enighet. Detsamma gäller frågor som styrelsen bedömer vara av den karaktär att de skall underställas bolagsstämman. Disposition av vinst Bolagets vinst delas ut i proportion till antalet ägda aktier, såvida inte annat har överenskommits i separat avtal. Parterna är överens om att bolaget inte skall dela ut någon vinst om bolagets soliditet understiger 100%, efter det att nödvändiga avsättningar gjorts - Utgår. Regleras i ABL (2005:551) - Utgår. Reglerar ej relationen mellan ägare. - Utgår som egen paragraf och med denna skrivning. Regleras som tillägg under finansieringsprinciper. 17

20 till förebyggande och oplanerat underhåll. Parterna är vidare överens om att under åren 2006/ avsätta en del av förvaltningsverksamhetens preliminära överskott till en fond, som skall täcka oförutsedda underhållsutgifter för bolaget, tex kostnader för omläggning eller nedmontering av fiberkabel. Storleken på denna fond skalll fastställas i samband med budgetprocessen inför verksamhetsåret Bolagets vinst skall även kunna nyttjas till att minska bolagets riskexponering genom amortering av bolagets fasta kostnader i de avtal som ingåtts för bildandet av regionnätets infrastruktur, exempelvis årsavgifter till Song Network eller kanalisationsavgifter till Vattenfall. Investerings- och marknadsföringsplaner samt budget För bolaget skall upprättas en årlig budget och verksamhetsplan/-affärsplan, innehållande bla planer för investeringar, marknadsföring, försäljning och andra aktiviteter som påverkar bolagets verksamhet på kort och lång sikt. Verksamhetsstart Parterna skall sträva efter att det omstrukturerade bolaget ska kunna inleda sin verksamhet under andra kvartalet Arkivmyndighet Arkivmyndighet för bolagets arkiv är Norrbottens läns landsting. Bolaget skall tillämpa och följa Norrbottens län landstings arkivreglemente. - Utgår då det hanteras i form av Affärsplan som antas av styrelsen. Reglerar inte relationen mellan ägarna. - Utgår då det inte reglerar relationen mellan ägarna. - Utgår då det inte reglerar relationen mellan ägarna. Nya avtalsparter För att ny part ska kunna tillträda detta avtal krävs enighet mellan parterna såvida inte en sådan situation som regleras under om rätt att sätta annan i sitt ställe föreligger. Nya avtalsparter För att ny part ska kunna tillträda detta avtal krävs enighet mellan parterna såvida inte en sådan situation som regleras under om rätt att sätta annan i sitt ställe föreligger. Oförändrat. Frånträdande av hembudsrätt Frånträdande av hembudsrätt Oförändrat. 18

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 92(98) 59./. Bilaga. Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten Kommunens utredare i rubricerat ärende

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda bolagen

Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda bolagen LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 ^ n'>' ^^ Z ^1(l(/^ ^^, ^^ Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist ^ ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober 2013 83 Byte av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Handlingar Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Bolagsordning för Strömstadsgaragen

Bolagsordning för Strömstadsgaragen STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 16 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 63 Ks 93 Au 102 KS/2014 0467 Bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB I ~ Landstinget IJ DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 0 0 0 0 9 7 2014-10-24- Datum _ 25 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/02158 Uppdnr 851 2014-11-10 Landstingsstyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL].

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL]. Bolagsordning 1 (2) Bolagsordning 1 Firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet 4 Räkenskapsår 5 Aktiekapital 6 Antal aktier 7 Styrelsen 8 Revisor Bolagets firma är [FIRMAN]. Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT].

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00 Kallelse årsstämma i Inera AB 2015 2015 04 15 Till: Landstings-/regionstyrelsens ordf (motsv) Landstings-/regiondirektören (motsv) För kännedom: Styrelsen för Inera AB KALLELSE till Ordinarie årsstämma

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

Hemställan från MKB fastighets AB gällande princip för tillsättande av styrelse samt bolagsordning för vissa dotterbolag STK-2015-1159

Hemställan från MKB fastighets AB gällande princip för tillsättande av styrelse samt bolagsordning för vissa dotterbolag STK-2015-1159 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-10-15 Vår referens Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Hemställan från MKB fastighets AB gällande princip för tillsättande av styrelse

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 28 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0411 KF Revidering av bolagsordning för StrömstaNet Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar.

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar. m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 27(30) KOMMUNSTYRaSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 73 Dnr 219/11 Revidering av bolagsordningar I samband med årsstämmorna 2011 har följande förändringar har

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA EVENT AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA EVENT AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA EVENT AB Antagen av kommunfullmäktige den 8 september 2004, 151 med ändring den 8 februari 2006, 36, den 14 mars 2007, 77, den 13 maj 2009, 133,den 11

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer