Årsstämma. Kommande rapporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma. Kommande rapporter"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Årsstämma Tid och plats Årsstämma hålls måndagen den 9 maj 2011 kl på Konferens Strandvägen 7A, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear (VPC) förda aktieboken senast tisdagen den 3 maj 2011, dels anmäla sig till SäkI senast torsdagen den 5 maj 2011 kl Anmälan kan göras under adress SäkI AB, Box 7158, Stockholm, per telefon eller per telefax Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före tisdagen den 3 maj 2011 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 12 maj Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear (VPC) med början tisdagen den 17 maj 2011 till de aktieägare som på avstämningsdagen var införda i aktieboken. Kommande rapporter Delårsrapport januari mars 2011, 9 maj 2011 Delårsrapport januari juni 2011, 22 augusti 2011 Delårsrapport januari september 2011, 14 oktober 2011 Bokslutskommuniké för 2011, februari 2012 Innehållsförteckning Årets som gick och tio år i sammandrag 1 VD har ordet 2 Detta är SäkI 3 SäkI-aktien och fjorton års verksamhet i SäkI 4 5 ASSA ABLOY 6 7 Securitas 8 9 Loomis 10 Niscayah 11 Nobia Fagerhult Academic Work 16 Aktiehandel 17 Förvaltningsberättelse Resultaträkning 21 Balansräkning 22 Kassaflödesanalys 23 Förändring eget kapital 24 Bokslutskommentarer och noter Revisionsberättelse 28 Styrelse och revisor 29

3 2010 Året som gick Årets resultat efter skatt uppgick till 187,2 MSEK (253,7) Substansvärdet per sista december var 95 kronor (70) Utdelningen föreslås till 3,00 kronor per aktie (2,50) Tio år i sammandrag (MSEK) Rörelseresultat 239,8 248,9 443,3 195,5 398,2 738,4 359,7 36,2 40,8 43,0 Resultat efter finansiella poster 204,7 272,5 410,9 155,8 398,6 740,6 349,4 19,2 20,4 24,4 Årets resultat 187,2 253,7 432,1 154,5 397,9 739,6 349,4 19,7 29,3 24,4 Resultat per aktie, kr 3,74 5,07 8,64 3,09 7,96 14,79 6,99 0,39 0,59 0,49 Realisationsvinst 108,5 124,3 270,5 47,2 288,7 654,1 304,4 13,5 17,4 Erhållna utdelningar 153,2 125,7 176,2 151,2 112,1 86,9 57,6 38,4 29,3 24,4 Förvaltnings- och administrationskostnader 4,3 3,7 3,5 3,0 2,7 2,6 2,3 2,2 2,1 2,3 Finansnetto 35,1 28,0 45,3 39,7 0,4 2,2 10,3 17,0 20,4 18,6 Räntebärande skulder Soliditet,% Eget kapital Substansvärde per aktie, kr Börskurs SäkI, kr Utdelning av årets resultat per aktie, kr 3,00* 2,50 3,50 3,10 2,30 1,74 1,15 0,77 0,60 0,49 *) Styrelsens förslag till årsstämman Alla värden per aktie fram till 2006 har omräknats till antalet utestående aktier om

4 VD har ordet Året som gått För andra året i rad utvecklades Stockholmsbörsen mycket positivt. Börsindex steg med 23 procent. För SäkI s aktieägare var utvecklingen än mer gynnsam. Substansvärdet ökade från 70 kronor per aktie till 95 kronor, en ökning med 36 procent. Även börskursen utvecklades väl med en kursuppgång från 58 kronor till 74 kronor. Procentuellt blev ökningen 28 procent. När substansvärdet ökar mer än börskursen innebär det att substansrabatten ökar. Denna utveckling gynnar inte SäkI s aktieägare kortsiktigt. Det är svårt att inse varför SäkI med endast ett innehav, Academic Work (som inte är börsnoterat) skall värderas av börsen med mer än 20 procents rabatt. SäkI modellen Målet sedan starten i maj 1997 har varit att bygga långsiktigt aktieägarvärde och ge SäkI s aktieägare en god direktavkastning. Samma affärsmodell med fyra hörnstenar har tillämpats under de senaste 13 åren. Huvudinriktningen har varit att investera i en koncentrerad börsportfölj med bolag med klar affärsidé som går att framgångsrikt internationalisera. SäkI vill vara en av huvudägarna och genom styrelsen påverka bolagens strategiska inriktning. Nästa hörnsten i affärsmodellen är investeringar i mindre onoterade bolag med stor potential. Den tredje verksamheten är handel med börsaktier som ej är intressebolag. Affärsmodellens grund är att verksamheten skall ske i börsens mest kostnadseffektiva organisation och att all utdelning skall gå vidare till SäkI s aktieägare. Året 2010 var lyckosamt med en substansvärdeökning på 36 procent. Ett resultat av att alla tre huvudverksamheterna utvecklades väl. Börsportföljen gick bättre än index med Assa Abloy och Nobia som speciellt utmärkte sig med fina kursökningar. Det onoterade Academic Work visade att affärsmodellen fungerar även utanför Sverige. Bolaget har en mycket spännande framtid och ser ut att kunna utvecklas till en av SäkI s bästa investeringar. Handel med övriga börsaktier utvecklades även den mycket väl och bidrog till årets resultat med drygt 80 miljoner kronor. Att ett enskilt år blir framgångsrikt är glädjande med vad som verkligen räknas är den långsiktiga värdestegringen. Sedan starten 1997 har SäkI haft en årlig värdestegring på 16 procent. I denna beräkning är utdelningarna återlagda. Börsens index räknat på motsvarande sätt har ökat med 8 procent årligen. Vi kan konstatera att affärsmodellen fungerat bakåt i tiden. Frågan VD och styrelse alltid måste ställa är; Har omvärlden förändrats?, Hur kan vår affärsmodell utvecklas och förfinas? Styrka och svaghet De långsiktiga investeringarna i våra intressebolag har utvecklats väl. Det finns dock förbättringspotential i urvalet av bolag och blandningen mellan stora och mindre bolag. Ej noterade bolag är ett område där SäkI har varit mycket framgångsrik. Tre innehav: Tempus Brandsläckare och Attendo Äldrevård har avyttrats med betydande vinst. Det tredje innehavet Academic Work har återbetalt hela investeringen på 4 år och nu värderas vårt innehav till mellan 200 och 300 miljoner kronor. I framtiden skulle SäkI vilja öka andelen onoterat till minst 20 procent av substansvärdet. Att åstadkomma detta framgångsrikt tar lång tid och ställer krav på att den egna organisationen förstärks. Detta står delvis i strid med vår affärsidé att ha börsens mest kostnadseffektiva organisation. Handel med övriga börsaktier har varit framgångsrik och kan bedrivas inom ramen för nuvarande organisation. Om inte förutsättningarna förändras är detta en verksamhet som skall behållas i nuvarande omfattning. Att vara ett litet noterat förvaltningsbolag har fungerat sedan starten Det finns dock vissa svagheter med att vara liten. Likviditeten i aktien är låg och vissa dagar sker ingen handel alls. En annan nackdel är att investerarna upplever Latour s och SäkI s inbördes roller på marknaden som oklara. Detta kan också innebära en svårighet att avgöra vilket av bolagen som gör vilken investering. Att huvudägarskapet i de stora intressebolagen är uppdelat på två olika bolag kan skapa brist på transparens. Vi får inte glömma att SäkI bildades för att lösa ett skatteproblem, nämligen Latour s investmentbolagstatus som äventyrades av en för koncentrerad aktieportfölj. Detta hinder för att agera med ett ägarbolag istället för två är inte längre en begränsande faktor. Välkomna till stämman! Stockholm i mars 2011 Fredrik Palmstierna 2

5 Detta är SäkI Antal aktier Alla aktier har en röst. Verksamhet SäkI skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom. Aktieportfölj (MSEK) Aktie Antal Bokfört Marknadsvärde 31 Dec 2010 st värde (MSEK) Börskurs (SEK) Kapital % Röster % Assa Abloy A* ,50 1,9 13,2 Assa Abloy B ,50 0,6 0,4 Securitas A* ,65 2,4 16,6 Securitas B ,65 1,1 0,8 Loomis A* ,00 2,4 16,6 Loomis B ,00 0,5 0,4 Niscayah Group A* ,80 2,4 16,6 Niscayah Group B ,80 1,2 0,9 Nobia ,25 12,6 12,6 Fagerhult ,50 15,1 15,1 Academic Work (onoterat)** ,99 20,0 20,0 Totalt * A-aktien har åsatts samma pris som den noterade B-aktien ** Värdet 260 MSEK motsvarar en marknadsvärdering av Academic Work från ett utomstående värderingsinstitut daterat 20 okt Ovanstående bolag förutom Nobia redovisas som intresseföretag. Ekonomiska mål och policy Inriktning Långsiktiga innehav överstigande 10 procent av röstandelstal. Onoterade innehav med tillväxtpotential och intressant värdering. Handel med börsaktier. Skuldsättning Max 45 miljoner negativt räntenetto. Skuldsättning bör understiga 35 procent av förvaltat kapital. MSK 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Utdelning till SäkIs aktieägare Utdelning Förvaltning Huvudinriktning vidarutdela mottagen utdelning. Liten effektiv organisation. 1,0 0,5 Målsättning ej över 0,1 procents kostnad av förvaltat kapital. 0, Skatter Genom intäkter på näringsbetingade innehav uppnå en minimal skattekostnad. MSK 200 Emottagna utdelningsintäkter Reavinster på övriga börsaktier kan kvittas mot eventuella underskottsavdrag Skattesituation För näringsbetingade innehav, det vill säga onoterade innehav eller noterade innehav där röstandelen är minst 10% och innehafts minst ett år, utgår skattefrihet vid försäljning eller utdelning. SäkIs näringsbetingade innehav är Assa Abloy, Securitas, Loomis, Niscayah, Fagerhult, Nobia och Academic Work

6 Substansvärdeutveckling Substansvärdets sammansättning (MSEK) dec 31 dec Intresseföretagsaktier * Övriga aktier Nettoskuld Substansvärde *) Assa Abloy, Securitas, Loomis, Niscayah Group, Fagerhult och Academic Work redovisas som intresseföretag. Substansvärdets sammansättning per aktie (SEK) dec 31 dec SEK Substansvärde Intresseföretagsaktier Övriga aktier Nettoskuld 6 11 Substansvärde per aktie Börskurs SäkI Rabatt ( )/ premie (+), % 22% 17% SäkI-aktien Aktier och ägarförhållanden Aktiekapitalet i SäkI uppgår till SEK fördelat på aktier. Aktiens kvotvärde är 2 SEK. Samtliga aktier har lika rösträtt, rätt till utdelning och rätt till bolagets tillgångar. SäkI-aktien noterades på Stockholms Fondbörs OTC-lista den 13 maj 1997 och är nu noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börsen i Stockholm för medelstora bolag under kortnamnet SAEK. Handelspost är en aktie. SäkIs börsvärde per den 31 december 2010 uppgick till MSEK (2.912). Kursökningen i SäkI-aktien uppgick till 28 procent under Ägarstruktur Uppgifterna baseras på Euroclears (VPC) aktiebok per den 30 december 2010 samt därefter kända förändringar. Antal aktier Procent Douglas, Gustaf familj och bolag ,90 Palmstierna, Fredrik familj och bolag ,52 Didner & Gerge aktiefond ,00 Dinkelspiel, Ulf Adolf Roger , Saki Aktien OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier 1000tal von Essen, Magnus ,35 Andra AP-Fonden ,32 Svenska Röda korset , Nordnet Pensionsförsäkring AB ,20 60 Citrom, George ,16 40 Pictet & Cie, W8IMY ,16 Övriga , Summa ,00 Totala antalet aktieägare den uppgick till NASDAQ OMX 4

7 Fjorton års verksamhet i SäkI Utdelning av SäkI till aktieägarna i Latour. SäkI noteras på Stockholmsbörsens O-lista till kursen 17 kr (omräknat med dagens antal utestående aktier). SäkI säljer det onoterade bolaget Attendo med en reavinst uppgående till 649 MSEK. I samband med försäljningen återinvesterar SäkI i det nya Attendo. För den erhållna likviden börjar en börsportfölj byggas upp där Nobia blir det största innehavet. SäkI säljer hela sitt innehav i Securitas Direct med en reavinst uppgående till 262 MSEK. Under året erhåller SäkI stora ägarandelar i kontanthanteringsföretaget Loomis AB genom utdelning från Securitas AB SäkI säljer det onoterade bolaget Svenska Tempus med en reavinst uppgående till 46 MSEK. Under året förvärvar SäkI betydande andelar i Attendo AB (fb TeleLarm Care AB). SäkI säljer hela sitt innehav i det nya Attendo AB med en reavinst uppgående till 256 MSEK. SäkI investerar i det onoterade bolaget Academic Work med verksamhet inom uthyrning av studenter. Under året erhåller SäkI stora ägarandelar i Securitas Direct och Niscayah Group genom utdelning från Securitas AB. Sedan 1997 har avkastningen på SäkI aktien uppgått till 490 procent att jämföras med börsens avkastning på 202 procent. Ökningen i substansvärdet har under samma period varit 643 proent. 5

8 ASSA ABLOY Världsledande inom lås- och dörrlösningar Johan Molin VD och koncernchef ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY finns i alla stora regioner, på både mogna och nya marknader, med ledande positioner i större delen av Europa, Nordamerika och Australien. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar är koncernen ledande inom exempelvis passerkontroll, identifiering, dörrautomatik och hotellsäkerhet. ASSA ABLOY AB Klarabergsviadukten 90 Box Stockholm Tel Fax

9 Internationell koncern Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med anställda och en omsättning på cirka 37 miljarder SEK. ASSA ABLOY är organiserat i fem divisioner. Tre av divisionerna EMEA, Americas och Asia Pacific är regionalt indelade. Dessa divisioner tillverkar och säljer lås, cylindrar, elektromekaniska produkter, säkerhetsdörrar och beslag på sina respektive geografiska marknader. Därtill finns två globala divisioner: Global Technologies och Entrance Systems. Global Technologies är koncernens världsomspännande organisation med produkter inom framförallt passerkontroll, säkert utfärdande av kort, identifieringsteknologi och elektroniska låsprodukter för hotell. Entrance Systems är global leverantör av helhetslösningar för automatiska dörrar. Strategisk inriktning ASSA ABLOY har idag en världsledande position som leverantör av lås- och säkerhetslösningar. Mer än var tionde lås- och säkerhetsinstallation i världen utgörs av koncernens produkter. För att ytterligare stärka sin position är ASSA ABLOYs strategi indelad i tre områden: marknadsnärvaro, produktledarskap och kostnadseffektivitet. Världsledande marknadsnärvaro skapas genom att utnyttja styrkan i varumärkesportföljen, öka tillväxten inom kärnverksamheten och genom att expandera på nya marknader och segment. Koncernens produktledarskap skapas genom att kontinuerligt utveckla produkter med ökad kundnytta och lägre produktkostnader. Arbetet med kostnadseffektivitet utvecklas kontinuerligt inom samtliga områden exempelvis genom gemensamma produktplattformar och färre komponenter samt gemensam produktutveckling. Viktiga händelser under året Investeringar i produktutveckling fortsatte på en accelererad nivå och en mängd nya produkter lanserades. Koncernens marknadsledarskap förstärktes dessutom ytterligare av fortsatta investeringar i marknadsorganisationen vilket har lagt grunden för en fortsatt tillväxt. ASSA ABLOY har utvecklat en skalbar infrastruktur för säker leverans av mobila nycklar. Hösten 2010 lanserades projektet på Clarion Hotel Stockholm och koncernen erbjuder därmed världens första kompletta mobila nyckeltjänst med NFC-teknologi. Förvärv av Pan Pan som är Kinas största tillverkare av högsäkerhetsdörrar i stål, King Door Closers som är Koreas ledande dörrstängarföretag och Paddock som är Storbritanniens ledande tillverkare av flerpunktslås. De amerikanska företagen LaserCard samt Activ-Identity förvärvades kring årsskiftet Dessa företag kompletterar den strategiska utvecklingen inom säker identifiering av IDhandlingar och identifiering inom logisk och fysisk access. I december tecknades avtal om förvärv av 63,6 procent av det svenska entréautomatikbolaget Cardo samt lämnade ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare. Cardo hade 2010 en omsättning på 8,0 miljarder SEK och cirka anställda. Under året förvärvades tretton bolag som tillför en omsättning på årsbasis om cirka MSEK. Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 SEK per aktie (3,60). Omsättningen ökade med 5 procent till (34 963). Rörelseresultatet uppgick till MSEK (5 413) Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 10,89 SEK (9,22). Det operativa kassaflödet uppgick till MSEK (6 843). Aktien ASSA ABLOY-aktien är noterad på NASDAQ OMX sedan Under 2010 förändrades aktiekursen från 137,80 SEK till 189,50 SEK motsvarande en ökning med 38 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på MKR. ASSA ABLOY (Mkr) Nettoomsättning Rörelsemarginal (EBIT), % 16,4 15,5 1) Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt ) Vinst per aktie efter skatt, kr 10,89 9,22 1) Föreslagen utdelning per aktie, kr 4,00 3,60 1 Exklusive struktur- och engångskostnade. 7

10 Alf Göransson, VD och koncernchef Securitas AB Lindhagensplan 70, Box Stockholm Tel Fax Securitas En kunskapsledare inom säkerhet Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Securitas långsiktiga strategi med kontinuerlig benchmarking, överföring av goda exempel, kunskap om bolagets kunder och deras behov och skräddarsydda utbildningsprogram på samtliga nivåer i organisationen, har gett Securitas en gedigen branschkännedom. Securitas har en mängd olika kunder i ett stort antal olika branscher och segment. Bland kunderna finns myndigheter, flygplatser, känslig infrastruktur, kontorsbyggnader, banker, shoppingcentra, hotell, tillverkningsindustrier, gruvor, sjukhus, bostadsområden och högteknologiska IT-företag. Kundfokus Eftersom kunderna varierar i storlek från kvartersbutiker till mångmiljardföretag är säkerhetslösningarna lika mångfacetterade som antalet uppdrag. För att kunna leverera skräddarsydda lösningar till en så sammansatt kundbas är Securitas företagsorga-

11 nisation både platt och vertikal till sin struktur. Basen för företagets operativa verksamhet är geografiskt väl fördelad och decentraliserad för att vara nära kunderna. Dessutom finns det enheter som är inriktade på specifika kundsegment, som t.ex. petrokemisk industri, allmänna kommunikationer och finanssektorn, på de platser där det finns efterfrågan och volym för att erbjuda dessa tjänster. Företagets kärnverksamhet är säkerhetstjänster och de främsta verksamhetsgrenarna är specialiserad bevakning, mobila tjänster, larmövervakning samt konsulttjänster & säkerhetsutredningar. Idag finns Securitas i 45 länder i Europa, Nordamerika, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och Asien och sysselsätter mer än medarbetare. Securitas affärssegment är Security Services North America, Security Services Europe samt Mobile and Monitoring. Drivkrafter för fortsatt god marknadstillväxt Den snabba välfärdsökningen i många utvecklingsländer och samhällets ökande komplexitet med ökande kostnader för störningar och behov av skydd, är starka drivkrafter för en fortsatt god tillväxt i säkerhetsbranschen. Koncernens marknadsandel av den globala bevakningsverksamheten är cirka 11 procent. På flertalet marknader där företaget verkar tillhör Securitas marknadsledarna. Strategi för framtiden Under andra halvåret av 2007 inledde Securitas implementeringen av sin affärsstrategi för framtiden. Strategin innebär i korthet att öka specialiseringen och segmenteringen inom divisionerna Security Services, skapa tillväxt genom investeringar och förvärv inom Mobile and Monitoring samt öka den globala närvaron genom förvärv på nya marknader. Aktien Securitas-aktien är noterad på NASDAQ OMX sedan Under 2010 förändrades aktiekursen från 70,05 SEK till 78,65 SEK motsvarande en ökning med 12 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på 994 MKR. Securitas (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal, % 6,1 6,0 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt Vinst per aktie efter skatt, kr 5,71 5,80 Föreslagen utdelning per aktie, kr 3,00 3,00 9

12 Loomis hanterar samhällets kontantflöde Lars Blecko VD och koncernchef Loomis erbjuder helhetslösningar för värdehantering till finansiella institutioner, detaljhandeln, andra komersiella affärsverksamheter samt till den offentliga sektorn. Cirka medarbetare är verksamma vid över 370 lokalkontor i 13 europeiska länder och i USA. Marknad Loomis har verksamhet i fjorton länder: USA, Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Tjeckien, Frankrike, Österrike, Schweiz, Slovenien, Slovakien, Spanien och Portugal. Företagets cirka medarbetare är verksamma på över 370 lokalkontor. Trots sin internationella spännvidd är Loomis verksamhet mycket lokal i det praktiska arbetet. Men den breda internationella närvaron är en viktig tillgång, eftersom den ger en stor samlad erfarenhet av värdehantering från olika delar av världen. Efterfrågan på värdehanteringstjänster ökar i takt med den ekonomiska tillväxten, men framför allt genom att banker och detaljhandelsföretag allt mer efterfrågar samlade lösningar för hela kedjan av värdehantering. Loomis tjänsteutbud omfattar värdetransporter och kontanthantering. Syftet är att skapa en säker och effektiv hantering av det fysiska kontantflödet i kundernas verksamhet, genom kostnadseffektiva och högkvalitativa lösningar som samtidigt kraftigt sänker riskerna för kundernas personal. Genom innovativa helhetslösningar strävar Loomis efter att öka effektiviteten i samhällets kontantflöde. Riskhantering är kärnverksamheten Riskhantering är ett centralt inslag i samtliga Loomis tjänster. Att hantera risker för kunder med olika behov samt att skydda personal och egendom är en del av kundvärdet. Förståelse för och värdering av alla risker som finns i samhällets kontantflöde samt hantering och kontroll av dessa risker har därför en central roll i företaget. Nya finansiella mål Under 2010 fastställde Loomis nya finansiella mål för de kommande fyra åren. De finansiella målen innebär att Loomis ska nå en rörelsemarginal på 10 procent senast 2014, att skuldsättningsgraden inte ska överskrida 2,5 gånger rörelseresultatet före avskrivningar och att rörelsens kassaflöde ska uppgå till minst 85 procent av rörelseresultatet. Utdelningen ska uppgå till procent av nettoresultatet, vilket motsvarar en höjning av det tidigare spannet med 10 procentenheter i sammandrag Intäkterna var under perioden Mkr (11 989). Den organiska tillväxten uppgick till 1 % ( 3). Rörelseresultatet* förbättrades till 882 Mkr (837) och rörelsemarginalen till 8,0 % (7,0). Resultatet före skatt uppgick till 759 Mkr (706) och resultatet efter skatt till 496 Mkr (500). Vinsten var 6,80 (6,85) kronor per aktie. Föreslagen utdelning är 3,50 kronor per aktie. *Resultat före räntor, skatt och avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar. Aktien Loomis-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan Under 2010 förändrades aktiekursen från 78,25 SEK till 101 SEK motsvarande en ökning med 29 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på 214 MKR. Loomis AB Vallgatan 11 Box Solna Tel: Fax: Loomis (Mkr) Försäljning Rörelseresultat (Ebita) Rörelsemarginal (Ebita), % 8,0 7,0 Resultat före skatt Fritt kassaflöde efter skatt Vinst per aktie efter skatt, kr 6,80 6,85 Föreslagen utdelning per aktie, kr 3,50 2,65

13 Niscayah för kunder med höga krav på säkerhet Håkan Kirstein, VD för Niscayah Group Niscayah är en komplett säkerhetspartner med kundens totala säkerhetsbehov i fokus. Niscayah, erbjuder och integrerar högteknologiska säkerhets- och övervakningslösningar till företag och organisationer med höga krav på säkerhet. Genom grundliga riskanalyser erbjuds lösningar som adderar värde och minimerar störningar i kundernas operativa verksamhet. Säkerhetslösningarna ger kunden möjlighet att kontrollera sin riskmiljö på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Mål och strategi Det långsiktiga verksamhetsmålet är att bli en ledande partner inom säkerhetssystem. Niscayah fokuserar främst på att växa organiskt på de stora marknaderna i Europa och USA. Förvärv kan även bli aktuellt då säkerhetsmarknaderna är relativt fragmenterade. De främsta långsiktiga finansiella målen är att nå en total försäljningstillväxt på mer än 10 procent årligen samt att avkastningen på sysselsatt kapital skall överstiga 20 procent över en hel konjunkturcykel. Strategin för att nå målen vilar på tre grundpelare: segmentering av kunderbjudandet, utveckla paketerade säkerhetslösningar och förbättra den operationella modellen. Kunder med behov av effektiva säkerhetslösningar Utmärkande för Niscayahs kunder är att de har en definierad risk i verksamheten, vilket innebär att behovet av effektiva säkerhetslösningar är stort. Många av bolagets kunder har verksamhet i flera länder och/ eller på flera geografiska platser i ett land. Kunden kan dra nytta av såväl Niscayahs internationella närvaro som skalbara lösningar. Försäljning av system och tjänster Niscayahs försäljning utgörs av projektgenomförande med installation av säkerhetssystem (~50 procent), samt tjänster och service relaterade till systemen i form av underhåll, övervakning, larmförmedling, säkerhetscenter och andra kundtjänstfunktioner (~50 procent). Det finns ett samband mellan projektgenomförande och försäljning av tjänster och service varav det sistnämda ugör en allt viktigare del av Niscayahs verksamhet i sammandrag Försäljningen uppgick till Mkr (7 621). Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 6.1 procent (6.9) (justerad för jämförelsestörande poster). Försäljningen av tjänster växte organiskt med 4 procent. Nettoskulden minskade. Föreslagen utdelning om 0,30 kronor per aktie (0,30). Aktien Niscayah Group aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan Under 2009 förändrades aktiekursen från 14,85 SEK till 13,8 motsvarande en minskning med 7%. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på 180 MKR. Niscayah Group (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal (EBITA), %* 6,1 8,2 Operativt kassaflöde efter skatt * Resultat före skatt * Vinst per aktie efter skatt, kr 0,33 0,87 Föreslagen utdelning per aktie, kr 0,30 0,30 Niscayah Group AB Lindhagensplan 70 Box Stockholm Tel Fax *) Justerad för jämförelsestörande poster

14 Nobia Europas köksspecialist Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av kök under ett tjugotal starka varumärken. Fokuseringen på kök gör det möjligt för de olika enheter att dra nytta av gemensamma kompetenser genom hela värdekedjan. Morten Falkenberg VD Nobia AB Klarabergsviadukten 70 A5 Box Stockholm Tel Fax

15 Nobia är verksamt inom tre geografiska regioner, Storbritannien, Norden och Kontinentaleuropa. Försäljningen sker såväl direkt till konsumenter via ett nätverk av närmare 700 butiker, som till professionella kunder inom handel och nybyggnation. Bolaget har cirka anställda och omsätter ungefär14 miljarder kronor i sammandrag Omsättningen minskade med 9 procent, rörelseresultat före strukturkostnader ökade med 49 procent. Besparingsåtgärder och andra strukturkostnader sänkte resultatet efter strukturkostnader till 6 miljoner kronor (38). Stärkt marknadsposition i Storbritannien, stigande efterfrågan till nybyggnadssegmentet i Norden, ansträngd situation i Frankrike, i övrigt stabilt i Kontinentaleuropa. VD-skifte i oktober när Morten Falkenberg tillträdde. Morten arbetade tidigare på Electrolux. Effektiv värdekedja Målet framåt är att öka samordningen inom koncernen och därigenom möjliggöra ett ökat utnyttjande av skalfördelar. Med koordinerad sortimentsutveckling, inköp, produktion och logistik kan en i alla avseenden effektivare värdekedja etableras, vilket möjliggör att kostnaderna sänks samtidigt som kvaliteten höjs. Nobia strävar efter att erbjuda tydligt positionerade och definierade varumärken med kunderbjudanden baserade på insikter om kundernas preferenser. Nobia har närmare 700 köksbutiker, ägda eller genom franchise. Aktien Nobias aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet NOBI. Nobiaaktien steg under 2010 med cirka 35 procent. Slutkursen var 60,25 kronor (41,90). SäkIs innehav motsvarade vid årsslutet 2010 ett värde på miljoner kronor. Strategi framåt I syfte att göra kunderbjudandet mer attraktivt, stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten inleddes för två år sedan ett förändringsarbete som kommit att omfatta hela koncernen. Nobia (Mkr) Nettoomsättning Rörelseresultat (EBIT) 6 38 Rörelsemarginal (EBIT), % 0,0 0,2 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat efter finansiella poster Resultat per aktie efter skatt, kr 0,53 0,47 Föreslagen utdelning per aktie, kr

16 Johan Hjertonsson VD och koncernchef Fagerhult en av Europas ledande belysningskoncerner Fagerhultgruppen är Nordens största och en av Europas ledande belysningskoncerner. Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för publika miljöer med fokus på design, funktion, flexibilitet och energieffektiva lösningar. Koncernen har säljbolag i 17 länder och fabriker i Europa, Kina och Australien. Fagerhultaktien är noterad på den Nordiska Börsen i Stockholm, Mid Cap-listan. AB Fagerhult HABO Tel Fax Verksamhetsåret 2010 Den svaga efterfrågan som präglade de flesta geografiska marknaderna under första halvåret har förbättrats något, i första hand i Norden. Belysning kommer in sent i byggprocessen men en ökad aktivitet kan nu avläsas. Koncernens nettoomsättning uppgick till Mkr (2 436) vilket är en ökning med 2,9 %. Justerat för köpt verksamhet samt valutaeffekter ökade omsättningen med 3 %. Försäljningen utanför Sverige uppgick till (1 735) Mkr vilket utgör 72 (71) % av koncernens nettoomsättning. Retail Lighting (butiksbelysning) var det segment som drabbades tidigast av den finansiella oron men som nu också ökar mer än övriga segment. Koncernens orderingång uppgick till (2 520) Mkr. Justerat för köpt verksamhet samt valutaeffekter är orderingången oförändrad.

17 Rörelseresultatet ökade med 49 Mkr jämfört med föregående år. Efter justering för avsättning med 35 Mkr under 2009 för omstrukturering avseende nedläggning av två fabriker samt för strukturkostnader under 2010 i samband med förvärvet av LTS ökade rörelseresultatet med 20 Mkr. Förstärkning av den svenska kronan har för den löpande verksamheten medfört en resultatförsämring om netto ca 20 Mkr. Den svenska valutans kraftiga försvagning under 2009 och den förstärkning som skett 2010 har dessutom påverkat jämförelsen av rörelseresultatet mellan åren med 10 Mkr till följd av omvärdering av balansposter från årets början. Sammantaget har förstärkningen av den svenska kronan haft en negativ resultateffekt om 30 Mkr. För att ytterligare stärka Fagerhults position inom det viktiga produktområdet Retail Lighting samt skapa en plattform på den tyska marknaden förvärvades i oktober 100 % av aktierna i LTS Licht & Leuchten med säte i Tettnang, Tyskland. Bolaget bedriver tillverkning av belysningssystem och har 230 anställda. Bolagets omsättning under 2010 uppgick till drygt 47 miljoner Euro. Affärsområden Nordeuropa Affärsområdet omfattar våra enheter och bolag i de nordiska länderna, Baltikum och Ryssland. Till detta kommer även fabriken i Kina med tillverkning och inköp. I Sverige bedrivs utveckling, tillverkning och försäljning medan verksamheten på övriga marknader förutom Kina endast avser försäljning. Omsättningen för 2010 uppgick till (1 590) Mkr. Justerat för valutaeffekter är ökningen 1,9 %. De olika marknaderna utvecklas ganska lika i förhållande till föregående år. Asien och Australien Affärsområdet omfattar huvudsakligen verksamheten i Australien där förutom försäljning också sker viss tillverkning. Australien är den marknad som utvecklats mest positivt av de marknader som Fagerhult bearbetar. Verksamheten i Kina avser försäljning på den kinesiska marknaden. Omsättningen för perioden 2010 uppgick till 217 (145) Mkr vilket rensat för valutaeffekter är en ökning med 36 % jämfört med Utsikter för 2011 Koncernen har de senaste åren haft en stark omsättnings- och resultatutveckling genom god organisk tillväxt men också genom en rad företagsförvärv. Strategin ligger fast och koncernen kommer att fortsätta på inslagen väg med betydande satsningar inom produktutveckling och marknadsföring samt ökad internationalisering. Genomförda strukturåtgärder, förvärvet av LTS samt en förbättrad konjunktur skapar goda möjligheter till ett förbättrat resultat under Aktien Fagerhultaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan Under 2010 förändrades aktiekursen från 127 SEK till 160,50 SEK motsvarande en ökning med 26 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på 305 MKR. Storbritannien, Irland och Mellanöstern Affärsområdet omfattar våra bolag i England och Irland samt verksamheten i Mellanöstern. Den största verksamheten står Whitecroft Lighting för som bedriver både utveckling, tillverkning och försäljning av belysningssystem. Övriga enheter bedriver försäljningsverksamhet. Omsättningen för 2010 uppgick till 631 (682) Mkr som rensat för valutaeffekter är något under föregående år. Övriga Europa Affärsområdet omfattar verksamheterna i Holland, Frankrike, Spanien, Österrike, Polen och Tyskland. Den största verksamheten står det nyförvärvade bolaget i Tyskland LTS Licht & Leuchten GmbH för som bedriver både utveckling, tillverkning och försäljning av belysningssystem. Verksamheten i tyska dotterbolaget Fagerhult GmbH kommer under 2011 att införlivas i LTS. Omsättningen för 2010 uppgick till 409 (332) Mkr. Justerat för köpt verksamhet och för valutaeffekter har omsättningen minskat med 5 %. Fagerhult (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal (EBIT), % 6,1 5,7 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt Vinst per aktie efter skatt, kr 7,49 5,87 Föreslagen utdelning per aktie, kr 3,50 3,00 15

18 Johan Skarborg VD och koncernchef Academic Work Home of the Young Professionals Academic Work är ett bemanningsföretag som arbetar med personaluthyrning samt rekrytering av studenter och unga akademiker med visionen att bli störst i världen inom sin nisch. Företaget grundades 1998 av tre studenter och idag är företaget Sveriges femte största bemanningsföretag och störst i Norden inom nischen Young Professionals. Academic Work förmedlar över jobb varje år, av dessa är närmare 800 stycken rekryteringar där kandidaten får en anställning direkt hos kundföretaget. Över 300 personer arbetar internt på Academic Work startade man sin internationella expansion och har nu verksamhet i Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Under 2010 öppnade företaget upp nya kontor i Umeå och Hamburg. Academic Work är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlem i branschorganisationen Bemanningsföretagen genom Almega. Kraven för att bli ett auktoriserat bemanningsföretag omfattar bland annat att man är ett aktiebolag, att de anställda omfattas av kollektivavtal, att företaget har en jämställdhetsplan, allmänna leveransvillkor, ansvarsförsäkring och tolv månaders verksamhet. Under 2009 ISO-certifierades företaget inom miljö och kvalitet. Academic Work gick under 2010 igenom en omfattande omprofilering. Tillsammans med en omfattande omarbetning av företagets grafiska manér lanserades en ny logotyp och varumärkeslöftet Home of the Young Professionals. Aktien Academic Work aktien är onoterad. SäkI s innehav motsvarade vid årsskiftet ett värde på 260 MSEK (197). Academic Work AB Drottninggatan 23, Linköping Tel , Fax Academic Work (Mkr) Omsättning Rörelsemarginal (EBIT), % 7,8 9,8 Resultat före skatt

19 Handel med övriga börsnoterade aktier SäkI bedriver handel med övriga börsnoterade aktier med målsättningen att försöka skapa ett överskott som skall i första hand täcka kostnaden för förvaltning och administration. Goda år bör även del av räntekostnaderna kunna finansieras. Med övriga börsnoterade aktier avses bolag som inte är intresseföretag. I intresseföretagen där SäkI s ägande överstiger 10 procent råder skattefrihet för realisationsvinster. Handel med övriga börsaktier sker till normal beskattning men överskott kan kvittas mot underskott för förvaltnings- och finansieringskostnader. Optionshandel förekommer i begränsad omfattning. Handel med optioner förekommer aldrig i våra intresseföretagsaktier. Målet med optionshandeln är att med låg risk skapa säkra intäkter. För andra året i rad rådde ett mycket gynnsamt klimat för handel med aktier och optioner. Under 2010 ökade den svenska börsen med 23 procent. Facit för SäkI s handel med övriga börsaktier blev en reavinst på 71 miljoner kronor. Optionshandeln bidrog med 15 miljoner kronor. Summa reavinster uppgick således till 86 miljoner kronor. Genomsnittligt bundet kapital i portföljen övriga börsaktier uppgick under året till 350 miljoner kronor. Övriga börsaktier lämnade en utdelning på 16 miljoner kronor. Räntekostnaden för kapitalet bundet i portföljen uppgick till 14 miljoner kronor. En beräkning vilken avkastning som uppnåddes på summa bundet kapital visar en avkastning på 28 procent. Mål nummer ett, att täcka räntekostnaden för portföljen, uppnåddes med hjälp av erhållna utdelningar. Kostnaden för förvaltning och administration på cirka 4 miljoner kronor finansierades mer än väl genom optionshandeln. SäkI s totala finansnetto på minus 36 miljoner kronor finansierades med reavinster på övriga börsaktier på nästan 2 gånger räntekostnaden. Det skall dock påpekas att förutsättningarna på svenska börsen varit ovanligt gynnsamma under 2009 och

20 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för SäkI AB (publ), organisationsnummer , med säte i Stockholm avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhetsinriktning SäkI AB är ett förvaltningsbolag med stora ägarintressen i, Securitas, Loomis, Niscayah Group, Assa Abloy, Nobia, Fagerhult samt Academic Work. Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta aktier och annan lös egendom. Bolaget skall erbjuda ägarna en långsiktig värdetillväxt och avkastning. Ägarstruktur Huvudägare i SäkI AB är Gustaf Douglas med familj och bolag som innehar 79,9 procent av aktierna. Näst största ägare är Fredrik Palmstierna med familj och bolag med 8,5 procent. Totala antalet aktieägare vid årsskiftet uppgick till st. Antalet aktier är Alla aktier har en röst. Resultat Erhållna utdelningar uppgick till 153,2 MSEK (125,7), realisationsvinster till 108,5 MSEK (124,3), värdeförändringar utställda optioner i Nobia 17,6 ( ), övriga intäkter till 0,0 MSEK (2,6) och förvaltnings- och administrationskostnader till 4,3 MSEK ( 3,7). Rörelseresultatet för helåret redovisas därmed till 239,8 MSEK (248,9). Ränteintäkter uppgick till 0,9 MSEK (0,4) och räntekostnader till 36,0 MSEK ( 28,4). Resultatet efter finansiella poster redovisas därmed till 204,7 MSEK (272,5*). Skattekostnader helåret uppgick till 17,5 MSEK ( 18,8). Resultatet efter skatt för helåret redovisas därmed till 187,2 MSEK (253,7*), motsvarande 3,74 kronor per aktie (5,07). *) Inklusive återvunna nedskrivningar i intresseföretag 51,6 MSEK Likviditet och soliditet På balansdagen den 31 dec 2010 uppgick likvida medel till 615,3 MSEK (405,7). Skulder till kreditinstitut uppgick till 900,0 MSEK (901,7) ingen del av checkkrediten nyttjades vid balanstillfället (1,7). Synlig soliditet den 31 dec 2010 var 73 procent (68). Aktiehandel Handel intresseföretagsaktier Under helåret 2010 har det sålts aktier av Loomis B. Realisationsvinsten uppgick till 23 MSEK. Handel övriga börsaktier Under helåret 2010 har övriga börsaktier köpts för 904 MSEK och sålts för MSEK. Försäljningar under perioden redovisas med en vinst uppgående till 71 MSEK. Resultat från optionshandel uppgick under helåret 2010 till 15 MSEK. Den 31 december 2010 var portföljens marknadsvärde i övriga börsaktier 887 MSEK högre än anskaffningsvärdet. Motsvarande värde var vid årsskiftet 2009, 458 MSEK högre än anskaffningsvärdet. Den 7 feb 2011 var marknadsvärdet 762 MSEK högre än anskaffningsvärdet. Handel övriga onoterade värdepapper Ingen handel har skett i onoterade värdepapper under Substansvärde (SEK) 31 dec dec 2009 Substansvärde Börskurs SäkI SäkI-aktien Antalet aktier uppgår till st. Alla aktier har en röst. Börskursen den 31 december 2010 var 74,25 kronor (58,25), vilket motsvarar ett börsvärde om MSEK (2.912). Utsikter för 2011 Erhållna utdelningar våren 2011 beräknas till 110 MSEK (118) under förutsättning att årsstämmorna i de företag som SäkI innehar aktier i beslutar i enlighet med styrelsens utdelningsförslag samt att ytterligare aktier ej säljs eller köps före avstämningsdagen för utdelning. Väsentliga händelser efter räkenkapsårets utgång Av administrativa skäl har SäkI AB bildat ett helägt dotterbolag, SäkI Förvaltning AB. Den 16 februari 2011 fördes hela innehaven i Assa Abloy, Securitas, Loomis, Niscayah Group och Fagerhult från moderbolaget SäkI AB till dotterbolaget SäkI Förvaltning AB. Dotterbolaget SäkI Förvaltning AB köpte under januari 2011 köpt aktier i Fagerhult till ett pris om 144 kronor per aktie. Efter köpet uppgår SäkIs röster och kapital i Fagerhult till 17,1%. Den 16 mars 2011 beslöt styrelsen i SäkI AB om fusion med Investmentbolaget AB Latour samt att anta fusionsplan. Risker och riskkontroll För en utförlig beskrivning av riskexponering och riskhantering, se Bokslutkommentarer. Bolagsstyrningsrapport Styrelsens rapport om bolagsstyrning Bolagsstyrning omfattar strukturen och processerna för verksamhetens styrning, ledning och kontroll i syfte att skapa värde för ägare och andra intressenter. Bolagsstyrningsrapporten är upprättad enligt ÅRL och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Iakttagande av Svensk kod för bolagsstyrning SäkI har publicerat principer för bolagsstyrning som ett särskilt avsnitt på bolagets hemsida. SäkI följer Kodens bestämmelser och ger följande förklaringar till avvikelser; SäkI avviker från Koden s bestämmelse om att icke styrelseledamöter skall utgöra en majoritet i valberedningen och styrelsens ordförande ej ska vara ordförande i valberedningen. SäkI har en styrelseledamot och en icke styrelseledamot i valberedningen där styrelsens ordförande och tillika huvudägaren är ordförande i valberedningen. Anledningen till att valberedningen i detta avseende avviker från Koden är att huvudägaren Gustaf Douglas anser att delta i valberedningen är en central del i utövandet av ägande. Vidare anses det naturligt att representanten från den största aktieägaren också är ordförande i valberedningen. Bolagsordning Bolagsordningen stadgar att SäkI är ett publikt bolag vars verksamhet består av att äga och förvalta aktier och annan lös egendom. Ändring av bolagsordningen beslutas av aktieägarna vid årsstämma eller extra bolagsstämma. Hela bolagsordningen återfinns på bolagets hemsida, 18

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Kommande Informationstillfällen. Året som gick... 1. VD har ordet... 2. Detta är SäkI... 3. Securitas... 4 ASSA ABLOY...

Innehåll. Bolagsstämma. Kommande Informationstillfällen. Året som gick... 1. VD har ordet... 2. Detta är SäkI... 3. Securitas... 4 ASSA ABLOY... Årsredovisning 2002 Innehåll Året som gick..................................... 1 VD har ordet..................................... 2 Detta är SäkI...................................... 3..............................................

Läs mer

Innehåll. MSAB 2. MSAB översikt 2. 2011 i korthet 3. MSABs substansvärde 4. Styrelseordförande och VD har ordet 6. Finansiella mål

Innehåll. MSAB 2. MSAB översikt 2. 2011 i korthet 3. MSABs substansvärde 4. Styrelseordförande och VD har ordet 6. Finansiella mål Årsredovisning 2011 Innehåll MSAB 2. MSAB översikt 2. 2011 i korthet 3. MSABs substansvärde 4. Styrelseordförande och VD har ordet 6. Finansiella mål Innehaven 7. MSABs sju innehav 8. Presentation av

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

AB, som är rörelsedrivande i värdepappershandel. Investment AB Öresund har sitt ursprung i Sjöförsäkringsaktiebolaget

AB, som är rörelsedrivande i värdepappershandel. Investment AB Öresund har sitt ursprung i Sjöförsäkringsaktiebolaget Årsredovisning 2007 Om investment AB Öresund består av moderföretaget Investment AB Öresund, ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet, samt dotterföretaget Ven Capital AB, som är

Läs mer

Beräknad dag för avstämning: 31 mars 2015 Beräknad dag för utbetalning av utdelning: 7 april 2015

Beräknad dag för avstämning: 31 mars 2015 Beräknad dag för utbetalning av utdelning: 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Om investment AB Öresund Koncernen består av moder före taget Investment AB Öresund, ett rent investment företag som bedriver förvaltningsverksamhet, det helägda dotter företaget Ven

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Utdelning Föreslagen utdelning om en (1) aktie i SkiStar AB för varje tiotal (10) aktier i Öresund. Beräknad dag för avstämning: 25 mars 2013.

Utdelning Föreslagen utdelning om en (1) aktie i SkiStar AB för varje tiotal (10) aktier i Öresund. Beräknad dag för avstämning: 25 mars 2013. Årsredovisning 2012 Om investment AB Öresund Koncernen består av moder före taget Investment AB Öresund, ett rent investment företag som bedriver förvaltningsverksamhet, det helägda dotter företaget Ven

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 2 Innehållsförteckning 2008 i korthet... 4 Verkställande direktören har ordet... 6 Historik... 7 Marknad... 8 Verksamheten... 11 Organisation

Läs mer

vinst intäkter ÅRSREDOVISNING finansiell rapport resultat noter aktie kapital nyckeltal kronor investering tillgångar bolag omsättning tillväxt Mkr

vinst intäkter ÅRSREDOVISNING finansiell rapport resultat noter aktie kapital nyckeltal kronor investering tillgångar bolag omsättning tillväxt Mkr intäkter aktie omsättning nyckeltal aktieägare utdelning resultat kursuppgång soliditet vinst börsvärde kronor bolag utveckling balansräkning revisor finansiell rapport noter kapital kassaflöde investering

Läs mer

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND ÅRSREDOVISNING 2012 Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 Innehåll 04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND 12 Förvaltningsberättelse Omsättning

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 MR GREEN & CO AB (publ) INNEHÅLL 2013 i sammandrag... 3 Bolagsbeskrivning... 4 VD-ord... 5 Koncernens resultaträkning, proforma... 7 Spelöverskott per region, proforma... 7 Marknadsutveckling...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Om investment AB Öresund Koncernen består av moderföretaget Investment AB Öresund, ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet,

Om investment AB Öresund Koncernen består av moderföretaget Investment AB Öresund, ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet, Årsredovisning 2010 Om investment AB Öresund Koncernen består av moderföretaget Investment AB Öresund, ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet, dotterföretaget Ven Capital AB som

Läs mer

Bilaga 2 Årsstämma i Swedish Match AB (publ) Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till årsstämma måndagen den 23 april 2007, kl. 16.30 på Stockholmsmässan i Älvsjö, Sal K1, med ingång via huvudentrén

Läs mer

INNEHÅLL. Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188

INNEHÅLL. Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL 04 OM EUROCON 05 EUROCON I KORTHET 2013 12 KOMMENTAR AV VD 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omsättning och resultat Kassaflöde och finansiell ställning Väsentliga händelser efter

Läs mer

2ÅR0 SREDO 13 VISNING

2ÅR0 SREDO 13 VISNING ÅRSREDOVISNING 2013 [ INNEHÅLL ] INNEHÅLL VD har ordet 3 Om Paynova 4 Vision & Strategi 6 Marknadsutveckling 8 Affärsplan... 10 Paynovaaktien 11 Förvaltningsberättelse 12 Bolagsstyrningsrapport 14 Riskanalys

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll 1 2006 i korthet 2 Latour en aktiv och långsiktig ägare 4 Koncernchefens översikt 7 Latours historik i korthet 8 Börsportföljen 10 Latouraktien

Läs mer

financials.tradedoubler.com

financials.tradedoubler.com financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2013 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer