Årsstämma. Kommande rapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma. Kommande rapporter"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Årsstämma Tid och plats Årsstämma hålls måndagen den 9 maj 2011 kl på Konferens Strandvägen 7A, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear (VPC) förda aktieboken senast tisdagen den 3 maj 2011, dels anmäla sig till SäkI senast torsdagen den 5 maj 2011 kl Anmälan kan göras under adress SäkI AB, Box 7158, Stockholm, per telefon eller per telefax Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före tisdagen den 3 maj 2011 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 12 maj Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear (VPC) med början tisdagen den 17 maj 2011 till de aktieägare som på avstämningsdagen var införda i aktieboken. Kommande rapporter Delårsrapport januari mars 2011, 9 maj 2011 Delårsrapport januari juni 2011, 22 augusti 2011 Delårsrapport januari september 2011, 14 oktober 2011 Bokslutskommuniké för 2011, februari 2012 Innehållsförteckning Årets som gick och tio år i sammandrag 1 VD har ordet 2 Detta är SäkI 3 SäkI-aktien och fjorton års verksamhet i SäkI 4 5 ASSA ABLOY 6 7 Securitas 8 9 Loomis 10 Niscayah 11 Nobia Fagerhult Academic Work 16 Aktiehandel 17 Förvaltningsberättelse Resultaträkning 21 Balansräkning 22 Kassaflödesanalys 23 Förändring eget kapital 24 Bokslutskommentarer och noter Revisionsberättelse 28 Styrelse och revisor 29

3 2010 Året som gick Årets resultat efter skatt uppgick till 187,2 MSEK (253,7) Substansvärdet per sista december var 95 kronor (70) Utdelningen föreslås till 3,00 kronor per aktie (2,50) Tio år i sammandrag (MSEK) Rörelseresultat 239,8 248,9 443,3 195,5 398,2 738,4 359,7 36,2 40,8 43,0 Resultat efter finansiella poster 204,7 272,5 410,9 155,8 398,6 740,6 349,4 19,2 20,4 24,4 Årets resultat 187,2 253,7 432,1 154,5 397,9 739,6 349,4 19,7 29,3 24,4 Resultat per aktie, kr 3,74 5,07 8,64 3,09 7,96 14,79 6,99 0,39 0,59 0,49 Realisationsvinst 108,5 124,3 270,5 47,2 288,7 654,1 304,4 13,5 17,4 Erhållna utdelningar 153,2 125,7 176,2 151,2 112,1 86,9 57,6 38,4 29,3 24,4 Förvaltnings- och administrationskostnader 4,3 3,7 3,5 3,0 2,7 2,6 2,3 2,2 2,1 2,3 Finansnetto 35,1 28,0 45,3 39,7 0,4 2,2 10,3 17,0 20,4 18,6 Räntebärande skulder Soliditet,% Eget kapital Substansvärde per aktie, kr Börskurs SäkI, kr Utdelning av årets resultat per aktie, kr 3,00* 2,50 3,50 3,10 2,30 1,74 1,15 0,77 0,60 0,49 *) Styrelsens förslag till årsstämman Alla värden per aktie fram till 2006 har omräknats till antalet utestående aktier om

4 VD har ordet Året som gått För andra året i rad utvecklades Stockholmsbörsen mycket positivt. Börsindex steg med 23 procent. För SäkI s aktieägare var utvecklingen än mer gynnsam. Substansvärdet ökade från 70 kronor per aktie till 95 kronor, en ökning med 36 procent. Även börskursen utvecklades väl med en kursuppgång från 58 kronor till 74 kronor. Procentuellt blev ökningen 28 procent. När substansvärdet ökar mer än börskursen innebär det att substansrabatten ökar. Denna utveckling gynnar inte SäkI s aktieägare kortsiktigt. Det är svårt att inse varför SäkI med endast ett innehav, Academic Work (som inte är börsnoterat) skall värderas av börsen med mer än 20 procents rabatt. SäkI modellen Målet sedan starten i maj 1997 har varit att bygga långsiktigt aktieägarvärde och ge SäkI s aktieägare en god direktavkastning. Samma affärsmodell med fyra hörnstenar har tillämpats under de senaste 13 åren. Huvudinriktningen har varit att investera i en koncentrerad börsportfölj med bolag med klar affärsidé som går att framgångsrikt internationalisera. SäkI vill vara en av huvudägarna och genom styrelsen påverka bolagens strategiska inriktning. Nästa hörnsten i affärsmodellen är investeringar i mindre onoterade bolag med stor potential. Den tredje verksamheten är handel med börsaktier som ej är intressebolag. Affärsmodellens grund är att verksamheten skall ske i börsens mest kostnadseffektiva organisation och att all utdelning skall gå vidare till SäkI s aktieägare. Året 2010 var lyckosamt med en substansvärdeökning på 36 procent. Ett resultat av att alla tre huvudverksamheterna utvecklades väl. Börsportföljen gick bättre än index med Assa Abloy och Nobia som speciellt utmärkte sig med fina kursökningar. Det onoterade Academic Work visade att affärsmodellen fungerar även utanför Sverige. Bolaget har en mycket spännande framtid och ser ut att kunna utvecklas till en av SäkI s bästa investeringar. Handel med övriga börsaktier utvecklades även den mycket väl och bidrog till årets resultat med drygt 80 miljoner kronor. Att ett enskilt år blir framgångsrikt är glädjande med vad som verkligen räknas är den långsiktiga värdestegringen. Sedan starten 1997 har SäkI haft en årlig värdestegring på 16 procent. I denna beräkning är utdelningarna återlagda. Börsens index räknat på motsvarande sätt har ökat med 8 procent årligen. Vi kan konstatera att affärsmodellen fungerat bakåt i tiden. Frågan VD och styrelse alltid måste ställa är; Har omvärlden förändrats?, Hur kan vår affärsmodell utvecklas och förfinas? Styrka och svaghet De långsiktiga investeringarna i våra intressebolag har utvecklats väl. Det finns dock förbättringspotential i urvalet av bolag och blandningen mellan stora och mindre bolag. Ej noterade bolag är ett område där SäkI har varit mycket framgångsrik. Tre innehav: Tempus Brandsläckare och Attendo Äldrevård har avyttrats med betydande vinst. Det tredje innehavet Academic Work har återbetalt hela investeringen på 4 år och nu värderas vårt innehav till mellan 200 och 300 miljoner kronor. I framtiden skulle SäkI vilja öka andelen onoterat till minst 20 procent av substansvärdet. Att åstadkomma detta framgångsrikt tar lång tid och ställer krav på att den egna organisationen förstärks. Detta står delvis i strid med vår affärsidé att ha börsens mest kostnadseffektiva organisation. Handel med övriga börsaktier har varit framgångsrik och kan bedrivas inom ramen för nuvarande organisation. Om inte förutsättningarna förändras är detta en verksamhet som skall behållas i nuvarande omfattning. Att vara ett litet noterat förvaltningsbolag har fungerat sedan starten Det finns dock vissa svagheter med att vara liten. Likviditeten i aktien är låg och vissa dagar sker ingen handel alls. En annan nackdel är att investerarna upplever Latour s och SäkI s inbördes roller på marknaden som oklara. Detta kan också innebära en svårighet att avgöra vilket av bolagen som gör vilken investering. Att huvudägarskapet i de stora intressebolagen är uppdelat på två olika bolag kan skapa brist på transparens. Vi får inte glömma att SäkI bildades för att lösa ett skatteproblem, nämligen Latour s investmentbolagstatus som äventyrades av en för koncentrerad aktieportfölj. Detta hinder för att agera med ett ägarbolag istället för två är inte längre en begränsande faktor. Välkomna till stämman! Stockholm i mars 2011 Fredrik Palmstierna 2

5 Detta är SäkI Antal aktier Alla aktier har en röst. Verksamhet SäkI skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom. Aktieportfölj (MSEK) Aktie Antal Bokfört Marknadsvärde 31 Dec 2010 st värde (MSEK) Börskurs (SEK) Kapital % Röster % Assa Abloy A* ,50 1,9 13,2 Assa Abloy B ,50 0,6 0,4 Securitas A* ,65 2,4 16,6 Securitas B ,65 1,1 0,8 Loomis A* ,00 2,4 16,6 Loomis B ,00 0,5 0,4 Niscayah Group A* ,80 2,4 16,6 Niscayah Group B ,80 1,2 0,9 Nobia ,25 12,6 12,6 Fagerhult ,50 15,1 15,1 Academic Work (onoterat)** ,99 20,0 20,0 Totalt * A-aktien har åsatts samma pris som den noterade B-aktien ** Värdet 260 MSEK motsvarar en marknadsvärdering av Academic Work från ett utomstående värderingsinstitut daterat 20 okt Ovanstående bolag förutom Nobia redovisas som intresseföretag. Ekonomiska mål och policy Inriktning Långsiktiga innehav överstigande 10 procent av röstandelstal. Onoterade innehav med tillväxtpotential och intressant värdering. Handel med börsaktier. Skuldsättning Max 45 miljoner negativt räntenetto. Skuldsättning bör understiga 35 procent av förvaltat kapital. MSK 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Utdelning till SäkIs aktieägare Utdelning Förvaltning Huvudinriktning vidarutdela mottagen utdelning. Liten effektiv organisation. 1,0 0,5 Målsättning ej över 0,1 procents kostnad av förvaltat kapital. 0, Skatter Genom intäkter på näringsbetingade innehav uppnå en minimal skattekostnad. MSK 200 Emottagna utdelningsintäkter Reavinster på övriga börsaktier kan kvittas mot eventuella underskottsavdrag Skattesituation För näringsbetingade innehav, det vill säga onoterade innehav eller noterade innehav där röstandelen är minst 10% och innehafts minst ett år, utgår skattefrihet vid försäljning eller utdelning. SäkIs näringsbetingade innehav är Assa Abloy, Securitas, Loomis, Niscayah, Fagerhult, Nobia och Academic Work

6 Substansvärdeutveckling Substansvärdets sammansättning (MSEK) dec 31 dec Intresseföretagsaktier * Övriga aktier Nettoskuld Substansvärde *) Assa Abloy, Securitas, Loomis, Niscayah Group, Fagerhult och Academic Work redovisas som intresseföretag. Substansvärdets sammansättning per aktie (SEK) dec 31 dec SEK Substansvärde Intresseföretagsaktier Övriga aktier Nettoskuld 6 11 Substansvärde per aktie Börskurs SäkI Rabatt ( )/ premie (+), % 22% 17% SäkI-aktien Aktier och ägarförhållanden Aktiekapitalet i SäkI uppgår till SEK fördelat på aktier. Aktiens kvotvärde är 2 SEK. Samtliga aktier har lika rösträtt, rätt till utdelning och rätt till bolagets tillgångar. SäkI-aktien noterades på Stockholms Fondbörs OTC-lista den 13 maj 1997 och är nu noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börsen i Stockholm för medelstora bolag under kortnamnet SAEK. Handelspost är en aktie. SäkIs börsvärde per den 31 december 2010 uppgick till MSEK (2.912). Kursökningen i SäkI-aktien uppgick till 28 procent under Ägarstruktur Uppgifterna baseras på Euroclears (VPC) aktiebok per den 30 december 2010 samt därefter kända förändringar. Antal aktier Procent Douglas, Gustaf familj och bolag ,90 Palmstierna, Fredrik familj och bolag ,52 Didner & Gerge aktiefond ,00 Dinkelspiel, Ulf Adolf Roger , Saki Aktien OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier 1000tal von Essen, Magnus ,35 Andra AP-Fonden ,32 Svenska Röda korset , Nordnet Pensionsförsäkring AB ,20 60 Citrom, George ,16 40 Pictet & Cie, W8IMY ,16 Övriga , Summa ,00 Totala antalet aktieägare den uppgick till NASDAQ OMX 4

7 Fjorton års verksamhet i SäkI Utdelning av SäkI till aktieägarna i Latour. SäkI noteras på Stockholmsbörsens O-lista till kursen 17 kr (omräknat med dagens antal utestående aktier). SäkI säljer det onoterade bolaget Attendo med en reavinst uppgående till 649 MSEK. I samband med försäljningen återinvesterar SäkI i det nya Attendo. För den erhållna likviden börjar en börsportfölj byggas upp där Nobia blir det största innehavet. SäkI säljer hela sitt innehav i Securitas Direct med en reavinst uppgående till 262 MSEK. Under året erhåller SäkI stora ägarandelar i kontanthanteringsföretaget Loomis AB genom utdelning från Securitas AB SäkI säljer det onoterade bolaget Svenska Tempus med en reavinst uppgående till 46 MSEK. Under året förvärvar SäkI betydande andelar i Attendo AB (fb TeleLarm Care AB). SäkI säljer hela sitt innehav i det nya Attendo AB med en reavinst uppgående till 256 MSEK. SäkI investerar i det onoterade bolaget Academic Work med verksamhet inom uthyrning av studenter. Under året erhåller SäkI stora ägarandelar i Securitas Direct och Niscayah Group genom utdelning från Securitas AB. Sedan 1997 har avkastningen på SäkI aktien uppgått till 490 procent att jämföras med börsens avkastning på 202 procent. Ökningen i substansvärdet har under samma period varit 643 proent. 5

8 ASSA ABLOY Världsledande inom lås- och dörrlösningar Johan Molin VD och koncernchef ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY finns i alla stora regioner, på både mogna och nya marknader, med ledande positioner i större delen av Europa, Nordamerika och Australien. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar är koncernen ledande inom exempelvis passerkontroll, identifiering, dörrautomatik och hotellsäkerhet. ASSA ABLOY AB Klarabergsviadukten 90 Box Stockholm Tel Fax

9 Internationell koncern Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med anställda och en omsättning på cirka 37 miljarder SEK. ASSA ABLOY är organiserat i fem divisioner. Tre av divisionerna EMEA, Americas och Asia Pacific är regionalt indelade. Dessa divisioner tillverkar och säljer lås, cylindrar, elektromekaniska produkter, säkerhetsdörrar och beslag på sina respektive geografiska marknader. Därtill finns två globala divisioner: Global Technologies och Entrance Systems. Global Technologies är koncernens världsomspännande organisation med produkter inom framförallt passerkontroll, säkert utfärdande av kort, identifieringsteknologi och elektroniska låsprodukter för hotell. Entrance Systems är global leverantör av helhetslösningar för automatiska dörrar. Strategisk inriktning ASSA ABLOY har idag en världsledande position som leverantör av lås- och säkerhetslösningar. Mer än var tionde lås- och säkerhetsinstallation i världen utgörs av koncernens produkter. För att ytterligare stärka sin position är ASSA ABLOYs strategi indelad i tre områden: marknadsnärvaro, produktledarskap och kostnadseffektivitet. Världsledande marknadsnärvaro skapas genom att utnyttja styrkan i varumärkesportföljen, öka tillväxten inom kärnverksamheten och genom att expandera på nya marknader och segment. Koncernens produktledarskap skapas genom att kontinuerligt utveckla produkter med ökad kundnytta och lägre produktkostnader. Arbetet med kostnadseffektivitet utvecklas kontinuerligt inom samtliga områden exempelvis genom gemensamma produktplattformar och färre komponenter samt gemensam produktutveckling. Viktiga händelser under året Investeringar i produktutveckling fortsatte på en accelererad nivå och en mängd nya produkter lanserades. Koncernens marknadsledarskap förstärktes dessutom ytterligare av fortsatta investeringar i marknadsorganisationen vilket har lagt grunden för en fortsatt tillväxt. ASSA ABLOY har utvecklat en skalbar infrastruktur för säker leverans av mobila nycklar. Hösten 2010 lanserades projektet på Clarion Hotel Stockholm och koncernen erbjuder därmed världens första kompletta mobila nyckeltjänst med NFC-teknologi. Förvärv av Pan Pan som är Kinas största tillverkare av högsäkerhetsdörrar i stål, King Door Closers som är Koreas ledande dörrstängarföretag och Paddock som är Storbritanniens ledande tillverkare av flerpunktslås. De amerikanska företagen LaserCard samt Activ-Identity förvärvades kring årsskiftet Dessa företag kompletterar den strategiska utvecklingen inom säker identifiering av IDhandlingar och identifiering inom logisk och fysisk access. I december tecknades avtal om förvärv av 63,6 procent av det svenska entréautomatikbolaget Cardo samt lämnade ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare. Cardo hade 2010 en omsättning på 8,0 miljarder SEK och cirka anställda. Under året förvärvades tretton bolag som tillför en omsättning på årsbasis om cirka MSEK. Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 SEK per aktie (3,60). Omsättningen ökade med 5 procent till (34 963). Rörelseresultatet uppgick till MSEK (5 413) Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 10,89 SEK (9,22). Det operativa kassaflödet uppgick till MSEK (6 843). Aktien ASSA ABLOY-aktien är noterad på NASDAQ OMX sedan Under 2010 förändrades aktiekursen från 137,80 SEK till 189,50 SEK motsvarande en ökning med 38 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på MKR. ASSA ABLOY (Mkr) Nettoomsättning Rörelsemarginal (EBIT), % 16,4 15,5 1) Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt ) Vinst per aktie efter skatt, kr 10,89 9,22 1) Föreslagen utdelning per aktie, kr 4,00 3,60 1 Exklusive struktur- och engångskostnade. 7

10 Alf Göransson, VD och koncernchef Securitas AB Lindhagensplan 70, Box Stockholm Tel Fax Securitas En kunskapsledare inom säkerhet Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Securitas långsiktiga strategi med kontinuerlig benchmarking, överföring av goda exempel, kunskap om bolagets kunder och deras behov och skräddarsydda utbildningsprogram på samtliga nivåer i organisationen, har gett Securitas en gedigen branschkännedom. Securitas har en mängd olika kunder i ett stort antal olika branscher och segment. Bland kunderna finns myndigheter, flygplatser, känslig infrastruktur, kontorsbyggnader, banker, shoppingcentra, hotell, tillverkningsindustrier, gruvor, sjukhus, bostadsområden och högteknologiska IT-företag. Kundfokus Eftersom kunderna varierar i storlek från kvartersbutiker till mångmiljardföretag är säkerhetslösningarna lika mångfacetterade som antalet uppdrag. För att kunna leverera skräddarsydda lösningar till en så sammansatt kundbas är Securitas företagsorga-

11 nisation både platt och vertikal till sin struktur. Basen för företagets operativa verksamhet är geografiskt väl fördelad och decentraliserad för att vara nära kunderna. Dessutom finns det enheter som är inriktade på specifika kundsegment, som t.ex. petrokemisk industri, allmänna kommunikationer och finanssektorn, på de platser där det finns efterfrågan och volym för att erbjuda dessa tjänster. Företagets kärnverksamhet är säkerhetstjänster och de främsta verksamhetsgrenarna är specialiserad bevakning, mobila tjänster, larmövervakning samt konsulttjänster & säkerhetsutredningar. Idag finns Securitas i 45 länder i Europa, Nordamerika, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och Asien och sysselsätter mer än medarbetare. Securitas affärssegment är Security Services North America, Security Services Europe samt Mobile and Monitoring. Drivkrafter för fortsatt god marknadstillväxt Den snabba välfärdsökningen i många utvecklingsländer och samhällets ökande komplexitet med ökande kostnader för störningar och behov av skydd, är starka drivkrafter för en fortsatt god tillväxt i säkerhetsbranschen. Koncernens marknadsandel av den globala bevakningsverksamheten är cirka 11 procent. På flertalet marknader där företaget verkar tillhör Securitas marknadsledarna. Strategi för framtiden Under andra halvåret av 2007 inledde Securitas implementeringen av sin affärsstrategi för framtiden. Strategin innebär i korthet att öka specialiseringen och segmenteringen inom divisionerna Security Services, skapa tillväxt genom investeringar och förvärv inom Mobile and Monitoring samt öka den globala närvaron genom förvärv på nya marknader. Aktien Securitas-aktien är noterad på NASDAQ OMX sedan Under 2010 förändrades aktiekursen från 70,05 SEK till 78,65 SEK motsvarande en ökning med 12 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på 994 MKR. Securitas (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal, % 6,1 6,0 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt Vinst per aktie efter skatt, kr 5,71 5,80 Föreslagen utdelning per aktie, kr 3,00 3,00 9

12 Loomis hanterar samhällets kontantflöde Lars Blecko VD och koncernchef Loomis erbjuder helhetslösningar för värdehantering till finansiella institutioner, detaljhandeln, andra komersiella affärsverksamheter samt till den offentliga sektorn. Cirka medarbetare är verksamma vid över 370 lokalkontor i 13 europeiska länder och i USA. Marknad Loomis har verksamhet i fjorton länder: USA, Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Tjeckien, Frankrike, Österrike, Schweiz, Slovenien, Slovakien, Spanien och Portugal. Företagets cirka medarbetare är verksamma på över 370 lokalkontor. Trots sin internationella spännvidd är Loomis verksamhet mycket lokal i det praktiska arbetet. Men den breda internationella närvaron är en viktig tillgång, eftersom den ger en stor samlad erfarenhet av värdehantering från olika delar av världen. Efterfrågan på värdehanteringstjänster ökar i takt med den ekonomiska tillväxten, men framför allt genom att banker och detaljhandelsföretag allt mer efterfrågar samlade lösningar för hela kedjan av värdehantering. Loomis tjänsteutbud omfattar värdetransporter och kontanthantering. Syftet är att skapa en säker och effektiv hantering av det fysiska kontantflödet i kundernas verksamhet, genom kostnadseffektiva och högkvalitativa lösningar som samtidigt kraftigt sänker riskerna för kundernas personal. Genom innovativa helhetslösningar strävar Loomis efter att öka effektiviteten i samhällets kontantflöde. Riskhantering är kärnverksamheten Riskhantering är ett centralt inslag i samtliga Loomis tjänster. Att hantera risker för kunder med olika behov samt att skydda personal och egendom är en del av kundvärdet. Förståelse för och värdering av alla risker som finns i samhällets kontantflöde samt hantering och kontroll av dessa risker har därför en central roll i företaget. Nya finansiella mål Under 2010 fastställde Loomis nya finansiella mål för de kommande fyra åren. De finansiella målen innebär att Loomis ska nå en rörelsemarginal på 10 procent senast 2014, att skuldsättningsgraden inte ska överskrida 2,5 gånger rörelseresultatet före avskrivningar och att rörelsens kassaflöde ska uppgå till minst 85 procent av rörelseresultatet. Utdelningen ska uppgå till procent av nettoresultatet, vilket motsvarar en höjning av det tidigare spannet med 10 procentenheter i sammandrag Intäkterna var under perioden Mkr (11 989). Den organiska tillväxten uppgick till 1 % ( 3). Rörelseresultatet* förbättrades till 882 Mkr (837) och rörelsemarginalen till 8,0 % (7,0). Resultatet före skatt uppgick till 759 Mkr (706) och resultatet efter skatt till 496 Mkr (500). Vinsten var 6,80 (6,85) kronor per aktie. Föreslagen utdelning är 3,50 kronor per aktie. *Resultat före räntor, skatt och avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar. Aktien Loomis-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan Under 2010 förändrades aktiekursen från 78,25 SEK till 101 SEK motsvarande en ökning med 29 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på 214 MKR. Loomis AB Vallgatan 11 Box Solna Tel: Fax: Loomis (Mkr) Försäljning Rörelseresultat (Ebita) Rörelsemarginal (Ebita), % 8,0 7,0 Resultat före skatt Fritt kassaflöde efter skatt Vinst per aktie efter skatt, kr 6,80 6,85 Föreslagen utdelning per aktie, kr 3,50 2,65

13 Niscayah för kunder med höga krav på säkerhet Håkan Kirstein, VD för Niscayah Group Niscayah är en komplett säkerhetspartner med kundens totala säkerhetsbehov i fokus. Niscayah, erbjuder och integrerar högteknologiska säkerhets- och övervakningslösningar till företag och organisationer med höga krav på säkerhet. Genom grundliga riskanalyser erbjuds lösningar som adderar värde och minimerar störningar i kundernas operativa verksamhet. Säkerhetslösningarna ger kunden möjlighet att kontrollera sin riskmiljö på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Mål och strategi Det långsiktiga verksamhetsmålet är att bli en ledande partner inom säkerhetssystem. Niscayah fokuserar främst på att växa organiskt på de stora marknaderna i Europa och USA. Förvärv kan även bli aktuellt då säkerhetsmarknaderna är relativt fragmenterade. De främsta långsiktiga finansiella målen är att nå en total försäljningstillväxt på mer än 10 procent årligen samt att avkastningen på sysselsatt kapital skall överstiga 20 procent över en hel konjunkturcykel. Strategin för att nå målen vilar på tre grundpelare: segmentering av kunderbjudandet, utveckla paketerade säkerhetslösningar och förbättra den operationella modellen. Kunder med behov av effektiva säkerhetslösningar Utmärkande för Niscayahs kunder är att de har en definierad risk i verksamheten, vilket innebär att behovet av effektiva säkerhetslösningar är stort. Många av bolagets kunder har verksamhet i flera länder och/ eller på flera geografiska platser i ett land. Kunden kan dra nytta av såväl Niscayahs internationella närvaro som skalbara lösningar. Försäljning av system och tjänster Niscayahs försäljning utgörs av projektgenomförande med installation av säkerhetssystem (~50 procent), samt tjänster och service relaterade till systemen i form av underhåll, övervakning, larmförmedling, säkerhetscenter och andra kundtjänstfunktioner (~50 procent). Det finns ett samband mellan projektgenomförande och försäljning av tjänster och service varav det sistnämda ugör en allt viktigare del av Niscayahs verksamhet i sammandrag Försäljningen uppgick till Mkr (7 621). Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 6.1 procent (6.9) (justerad för jämförelsestörande poster). Försäljningen av tjänster växte organiskt med 4 procent. Nettoskulden minskade. Föreslagen utdelning om 0,30 kronor per aktie (0,30). Aktien Niscayah Group aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan Under 2009 förändrades aktiekursen från 14,85 SEK till 13,8 motsvarande en minskning med 7%. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på 180 MKR. Niscayah Group (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal (EBITA), %* 6,1 8,2 Operativt kassaflöde efter skatt * Resultat före skatt * Vinst per aktie efter skatt, kr 0,33 0,87 Föreslagen utdelning per aktie, kr 0,30 0,30 Niscayah Group AB Lindhagensplan 70 Box Stockholm Tel Fax *) Justerad för jämförelsestörande poster

14 Nobia Europas köksspecialist Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av kök under ett tjugotal starka varumärken. Fokuseringen på kök gör det möjligt för de olika enheter att dra nytta av gemensamma kompetenser genom hela värdekedjan. Morten Falkenberg VD Nobia AB Klarabergsviadukten 70 A5 Box Stockholm Tel Fax

15 Nobia är verksamt inom tre geografiska regioner, Storbritannien, Norden och Kontinentaleuropa. Försäljningen sker såväl direkt till konsumenter via ett nätverk av närmare 700 butiker, som till professionella kunder inom handel och nybyggnation. Bolaget har cirka anställda och omsätter ungefär14 miljarder kronor i sammandrag Omsättningen minskade med 9 procent, rörelseresultat före strukturkostnader ökade med 49 procent. Besparingsåtgärder och andra strukturkostnader sänkte resultatet efter strukturkostnader till 6 miljoner kronor (38). Stärkt marknadsposition i Storbritannien, stigande efterfrågan till nybyggnadssegmentet i Norden, ansträngd situation i Frankrike, i övrigt stabilt i Kontinentaleuropa. VD-skifte i oktober när Morten Falkenberg tillträdde. Morten arbetade tidigare på Electrolux. Effektiv värdekedja Målet framåt är att öka samordningen inom koncernen och därigenom möjliggöra ett ökat utnyttjande av skalfördelar. Med koordinerad sortimentsutveckling, inköp, produktion och logistik kan en i alla avseenden effektivare värdekedja etableras, vilket möjliggör att kostnaderna sänks samtidigt som kvaliteten höjs. Nobia strävar efter att erbjuda tydligt positionerade och definierade varumärken med kunderbjudanden baserade på insikter om kundernas preferenser. Nobia har närmare 700 köksbutiker, ägda eller genom franchise. Aktien Nobias aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet NOBI. Nobiaaktien steg under 2010 med cirka 35 procent. Slutkursen var 60,25 kronor (41,90). SäkIs innehav motsvarade vid årsslutet 2010 ett värde på miljoner kronor. Strategi framåt I syfte att göra kunderbjudandet mer attraktivt, stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten inleddes för två år sedan ett förändringsarbete som kommit att omfatta hela koncernen. Nobia (Mkr) Nettoomsättning Rörelseresultat (EBIT) 6 38 Rörelsemarginal (EBIT), % 0,0 0,2 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat efter finansiella poster Resultat per aktie efter skatt, kr 0,53 0,47 Föreslagen utdelning per aktie, kr

16 Johan Hjertonsson VD och koncernchef Fagerhult en av Europas ledande belysningskoncerner Fagerhultgruppen är Nordens största och en av Europas ledande belysningskoncerner. Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för publika miljöer med fokus på design, funktion, flexibilitet och energieffektiva lösningar. Koncernen har säljbolag i 17 länder och fabriker i Europa, Kina och Australien. Fagerhultaktien är noterad på den Nordiska Börsen i Stockholm, Mid Cap-listan. AB Fagerhult HABO Tel Fax Verksamhetsåret 2010 Den svaga efterfrågan som präglade de flesta geografiska marknaderna under första halvåret har förbättrats något, i första hand i Norden. Belysning kommer in sent i byggprocessen men en ökad aktivitet kan nu avläsas. Koncernens nettoomsättning uppgick till Mkr (2 436) vilket är en ökning med 2,9 %. Justerat för köpt verksamhet samt valutaeffekter ökade omsättningen med 3 %. Försäljningen utanför Sverige uppgick till (1 735) Mkr vilket utgör 72 (71) % av koncernens nettoomsättning. Retail Lighting (butiksbelysning) var det segment som drabbades tidigast av den finansiella oron men som nu också ökar mer än övriga segment. Koncernens orderingång uppgick till (2 520) Mkr. Justerat för köpt verksamhet samt valutaeffekter är orderingången oförändrad.

17 Rörelseresultatet ökade med 49 Mkr jämfört med föregående år. Efter justering för avsättning med 35 Mkr under 2009 för omstrukturering avseende nedläggning av två fabriker samt för strukturkostnader under 2010 i samband med förvärvet av LTS ökade rörelseresultatet med 20 Mkr. Förstärkning av den svenska kronan har för den löpande verksamheten medfört en resultatförsämring om netto ca 20 Mkr. Den svenska valutans kraftiga försvagning under 2009 och den förstärkning som skett 2010 har dessutom påverkat jämförelsen av rörelseresultatet mellan åren med 10 Mkr till följd av omvärdering av balansposter från årets början. Sammantaget har förstärkningen av den svenska kronan haft en negativ resultateffekt om 30 Mkr. För att ytterligare stärka Fagerhults position inom det viktiga produktområdet Retail Lighting samt skapa en plattform på den tyska marknaden förvärvades i oktober 100 % av aktierna i LTS Licht & Leuchten med säte i Tettnang, Tyskland. Bolaget bedriver tillverkning av belysningssystem och har 230 anställda. Bolagets omsättning under 2010 uppgick till drygt 47 miljoner Euro. Affärsområden Nordeuropa Affärsområdet omfattar våra enheter och bolag i de nordiska länderna, Baltikum och Ryssland. Till detta kommer även fabriken i Kina med tillverkning och inköp. I Sverige bedrivs utveckling, tillverkning och försäljning medan verksamheten på övriga marknader förutom Kina endast avser försäljning. Omsättningen för 2010 uppgick till (1 590) Mkr. Justerat för valutaeffekter är ökningen 1,9 %. De olika marknaderna utvecklas ganska lika i förhållande till föregående år. Asien och Australien Affärsområdet omfattar huvudsakligen verksamheten i Australien där förutom försäljning också sker viss tillverkning. Australien är den marknad som utvecklats mest positivt av de marknader som Fagerhult bearbetar. Verksamheten i Kina avser försäljning på den kinesiska marknaden. Omsättningen för perioden 2010 uppgick till 217 (145) Mkr vilket rensat för valutaeffekter är en ökning med 36 % jämfört med Utsikter för 2011 Koncernen har de senaste åren haft en stark omsättnings- och resultatutveckling genom god organisk tillväxt men också genom en rad företagsförvärv. Strategin ligger fast och koncernen kommer att fortsätta på inslagen väg med betydande satsningar inom produktutveckling och marknadsföring samt ökad internationalisering. Genomförda strukturåtgärder, förvärvet av LTS samt en förbättrad konjunktur skapar goda möjligheter till ett förbättrat resultat under Aktien Fagerhultaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan Under 2010 förändrades aktiekursen från 127 SEK till 160,50 SEK motsvarande en ökning med 26 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på 305 MKR. Storbritannien, Irland och Mellanöstern Affärsområdet omfattar våra bolag i England och Irland samt verksamheten i Mellanöstern. Den största verksamheten står Whitecroft Lighting för som bedriver både utveckling, tillverkning och försäljning av belysningssystem. Övriga enheter bedriver försäljningsverksamhet. Omsättningen för 2010 uppgick till 631 (682) Mkr som rensat för valutaeffekter är något under föregående år. Övriga Europa Affärsområdet omfattar verksamheterna i Holland, Frankrike, Spanien, Österrike, Polen och Tyskland. Den största verksamheten står det nyförvärvade bolaget i Tyskland LTS Licht & Leuchten GmbH för som bedriver både utveckling, tillverkning och försäljning av belysningssystem. Verksamheten i tyska dotterbolaget Fagerhult GmbH kommer under 2011 att införlivas i LTS. Omsättningen för 2010 uppgick till 409 (332) Mkr. Justerat för köpt verksamhet och för valutaeffekter har omsättningen minskat med 5 %. Fagerhult (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal (EBIT), % 6,1 5,7 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt Vinst per aktie efter skatt, kr 7,49 5,87 Föreslagen utdelning per aktie, kr 3,50 3,00 15

18 Johan Skarborg VD och koncernchef Academic Work Home of the Young Professionals Academic Work är ett bemanningsföretag som arbetar med personaluthyrning samt rekrytering av studenter och unga akademiker med visionen att bli störst i världen inom sin nisch. Företaget grundades 1998 av tre studenter och idag är företaget Sveriges femte största bemanningsföretag och störst i Norden inom nischen Young Professionals. Academic Work förmedlar över jobb varje år, av dessa är närmare 800 stycken rekryteringar där kandidaten får en anställning direkt hos kundföretaget. Över 300 personer arbetar internt på Academic Work startade man sin internationella expansion och har nu verksamhet i Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Under 2010 öppnade företaget upp nya kontor i Umeå och Hamburg. Academic Work är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlem i branschorganisationen Bemanningsföretagen genom Almega. Kraven för att bli ett auktoriserat bemanningsföretag omfattar bland annat att man är ett aktiebolag, att de anställda omfattas av kollektivavtal, att företaget har en jämställdhetsplan, allmänna leveransvillkor, ansvarsförsäkring och tolv månaders verksamhet. Under 2009 ISO-certifierades företaget inom miljö och kvalitet. Academic Work gick under 2010 igenom en omfattande omprofilering. Tillsammans med en omfattande omarbetning av företagets grafiska manér lanserades en ny logotyp och varumärkeslöftet Home of the Young Professionals. Aktien Academic Work aktien är onoterad. SäkI s innehav motsvarade vid årsskiftet ett värde på 260 MSEK (197). Academic Work AB Drottninggatan 23, Linköping Tel , Fax Academic Work (Mkr) Omsättning Rörelsemarginal (EBIT), % 7,8 9,8 Resultat före skatt

19 Handel med övriga börsnoterade aktier SäkI bedriver handel med övriga börsnoterade aktier med målsättningen att försöka skapa ett överskott som skall i första hand täcka kostnaden för förvaltning och administration. Goda år bör även del av räntekostnaderna kunna finansieras. Med övriga börsnoterade aktier avses bolag som inte är intresseföretag. I intresseföretagen där SäkI s ägande överstiger 10 procent råder skattefrihet för realisationsvinster. Handel med övriga börsaktier sker till normal beskattning men överskott kan kvittas mot underskott för förvaltnings- och finansieringskostnader. Optionshandel förekommer i begränsad omfattning. Handel med optioner förekommer aldrig i våra intresseföretagsaktier. Målet med optionshandeln är att med låg risk skapa säkra intäkter. För andra året i rad rådde ett mycket gynnsamt klimat för handel med aktier och optioner. Under 2010 ökade den svenska börsen med 23 procent. Facit för SäkI s handel med övriga börsaktier blev en reavinst på 71 miljoner kronor. Optionshandeln bidrog med 15 miljoner kronor. Summa reavinster uppgick således till 86 miljoner kronor. Genomsnittligt bundet kapital i portföljen övriga börsaktier uppgick under året till 350 miljoner kronor. Övriga börsaktier lämnade en utdelning på 16 miljoner kronor. Räntekostnaden för kapitalet bundet i portföljen uppgick till 14 miljoner kronor. En beräkning vilken avkastning som uppnåddes på summa bundet kapital visar en avkastning på 28 procent. Mål nummer ett, att täcka räntekostnaden för portföljen, uppnåddes med hjälp av erhållna utdelningar. Kostnaden för förvaltning och administration på cirka 4 miljoner kronor finansierades mer än väl genom optionshandeln. SäkI s totala finansnetto på minus 36 miljoner kronor finansierades med reavinster på övriga börsaktier på nästan 2 gånger räntekostnaden. Det skall dock påpekas att förutsättningarna på svenska börsen varit ovanligt gynnsamma under 2009 och

20 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för SäkI AB (publ), organisationsnummer , med säte i Stockholm avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhetsinriktning SäkI AB är ett förvaltningsbolag med stora ägarintressen i, Securitas, Loomis, Niscayah Group, Assa Abloy, Nobia, Fagerhult samt Academic Work. Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta aktier och annan lös egendom. Bolaget skall erbjuda ägarna en långsiktig värdetillväxt och avkastning. Ägarstruktur Huvudägare i SäkI AB är Gustaf Douglas med familj och bolag som innehar 79,9 procent av aktierna. Näst största ägare är Fredrik Palmstierna med familj och bolag med 8,5 procent. Totala antalet aktieägare vid årsskiftet uppgick till st. Antalet aktier är Alla aktier har en röst. Resultat Erhållna utdelningar uppgick till 153,2 MSEK (125,7), realisationsvinster till 108,5 MSEK (124,3), värdeförändringar utställda optioner i Nobia 17,6 ( ), övriga intäkter till 0,0 MSEK (2,6) och förvaltnings- och administrationskostnader till 4,3 MSEK ( 3,7). Rörelseresultatet för helåret redovisas därmed till 239,8 MSEK (248,9). Ränteintäkter uppgick till 0,9 MSEK (0,4) och räntekostnader till 36,0 MSEK ( 28,4). Resultatet efter finansiella poster redovisas därmed till 204,7 MSEK (272,5*). Skattekostnader helåret uppgick till 17,5 MSEK ( 18,8). Resultatet efter skatt för helåret redovisas därmed till 187,2 MSEK (253,7*), motsvarande 3,74 kronor per aktie (5,07). *) Inklusive återvunna nedskrivningar i intresseföretag 51,6 MSEK Likviditet och soliditet På balansdagen den 31 dec 2010 uppgick likvida medel till 615,3 MSEK (405,7). Skulder till kreditinstitut uppgick till 900,0 MSEK (901,7) ingen del av checkkrediten nyttjades vid balanstillfället (1,7). Synlig soliditet den 31 dec 2010 var 73 procent (68). Aktiehandel Handel intresseföretagsaktier Under helåret 2010 har det sålts aktier av Loomis B. Realisationsvinsten uppgick till 23 MSEK. Handel övriga börsaktier Under helåret 2010 har övriga börsaktier köpts för 904 MSEK och sålts för MSEK. Försäljningar under perioden redovisas med en vinst uppgående till 71 MSEK. Resultat från optionshandel uppgick under helåret 2010 till 15 MSEK. Den 31 december 2010 var portföljens marknadsvärde i övriga börsaktier 887 MSEK högre än anskaffningsvärdet. Motsvarande värde var vid årsskiftet 2009, 458 MSEK högre än anskaffningsvärdet. Den 7 feb 2011 var marknadsvärdet 762 MSEK högre än anskaffningsvärdet. Handel övriga onoterade värdepapper Ingen handel har skett i onoterade värdepapper under Substansvärde (SEK) 31 dec dec 2009 Substansvärde Börskurs SäkI SäkI-aktien Antalet aktier uppgår till st. Alla aktier har en röst. Börskursen den 31 december 2010 var 74,25 kronor (58,25), vilket motsvarar ett börsvärde om MSEK (2.912). Utsikter för 2011 Erhållna utdelningar våren 2011 beräknas till 110 MSEK (118) under förutsättning att årsstämmorna i de företag som SäkI innehar aktier i beslutar i enlighet med styrelsens utdelningsförslag samt att ytterligare aktier ej säljs eller köps före avstämningsdagen för utdelning. Väsentliga händelser efter räkenkapsårets utgång Av administrativa skäl har SäkI AB bildat ett helägt dotterbolag, SäkI Förvaltning AB. Den 16 februari 2011 fördes hela innehaven i Assa Abloy, Securitas, Loomis, Niscayah Group och Fagerhult från moderbolaget SäkI AB till dotterbolaget SäkI Förvaltning AB. Dotterbolaget SäkI Förvaltning AB köpte under januari 2011 köpt aktier i Fagerhult till ett pris om 144 kronor per aktie. Efter köpet uppgår SäkIs röster och kapital i Fagerhult till 17,1%. Den 16 mars 2011 beslöt styrelsen i SäkI AB om fusion med Investmentbolaget AB Latour samt att anta fusionsplan. Risker och riskkontroll För en utförlig beskrivning av riskexponering och riskhantering, se Bokslutkommentarer. Bolagsstyrningsrapport Styrelsens rapport om bolagsstyrning Bolagsstyrning omfattar strukturen och processerna för verksamhetens styrning, ledning och kontroll i syfte att skapa värde för ägare och andra intressenter. Bolagsstyrningsrapporten är upprättad enligt ÅRL och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Iakttagande av Svensk kod för bolagsstyrning SäkI har publicerat principer för bolagsstyrning som ett särskilt avsnitt på bolagets hemsida. SäkI följer Kodens bestämmelser och ger följande förklaringar till avvikelser; SäkI avviker från Koden s bestämmelse om att icke styrelseledamöter skall utgöra en majoritet i valberedningen och styrelsens ordförande ej ska vara ordförande i valberedningen. SäkI har en styrelseledamot och en icke styrelseledamot i valberedningen där styrelsens ordförande och tillika huvudägaren är ordförande i valberedningen. Anledningen till att valberedningen i detta avseende avviker från Koden är att huvudägaren Gustaf Douglas anser att delta i valberedningen är en central del i utövandet av ägande. Vidare anses det naturligt att representanten från den största aktieägaren också är ordförande i valberedningen. Bolagsordning Bolagsordningen stadgar att SäkI är ett publikt bolag vars verksamhet består av att äga och förvalta aktier och annan lös egendom. Ändring av bolagsordningen beslutas av aktieägarna vid årsstämma eller extra bolagsstämma. Hela bolagsordningen återfinns på bolagets hemsida, 18

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 1 (6) PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2007 Årets resultat efter skatt uppgick till 154,5 MSEK (398) Resultatet per aktie uppgick till 3,09 kronor

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2009

Delårsrapport Januari - september 2009 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2009-11-13, Nr 6 Delårsrapport Januari - september 2009 Nettoresultatet efter skatt uppgick till 152,7 MSEK (387,5) Nettoresultatet efter skatt per aktie uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2000

Halvårsrapport Januari juni 2000 Halvårsrapport Januari juni 2000 HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Resultatet efter finansiella poster 20,0 MSEK (59,6) Substansvärde 30 juni 296 kronor (190) Substansvärde 10 augusti 316 kronor SäkI AB

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsstämma. 29 Styrelse och revisor. Kommande rapporter. www.saeki.se. Delårsrapport januari mars 2010, 19 april 2010

Årsstämma. 29 Styrelse och revisor. Kommande rapporter. www.saeki.se. Delårsrapport januari mars 2010, 19 april 2010 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Årets som gick och tio år i sammandrag 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien och tretton års verksamhet i SäkI 6 7 ASSA ABLOY 8 9 Securitas 10 Loomis

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Tredje kvartalet - 20 Delårsrapport januari - september 20 Orderingång 2 385 (2 270) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter är orderingången 4 % högre än föregående år Nettoomsättning

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 december 2015 Perioden 1 september 2015 31 december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 987 (1 029) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 249 (237) kronor.

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 445 (693) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 30 september till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer