Sundsvalls kommuns engagemang i Kommungaranti Skandinavien AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sundsvalls kommuns engagemang i Kommungaranti Skandinavien AB"

Transkript

1 Sundsvalls kommuns engagemang i Kommungaranti Skandinavien AB Nils Gunnar Zander: Ting

2 Information Denna utredning är gjord av Advokatfirman Fylgia KB på uppdrag av Sundsvalls kommun. Utredningen innefattar de frågor som Sundsvalls kommun angivit och ska inte anses som en fullständig redogörelse av de frågor och alternativ som kan aktualiseras eller som kan vara av intresse. Utredningen grundar sig huvudsakligen på skriftligt material erhållet från Sundsvalls kommun och från Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB. När det gäller bolags- och skatterättsliga förhållanden i Luxemburg har lokal sakkunnig anlitats. Vid utredningen har utgåtts från att uppgifter i erhållet material är korrekta och överensstämmer med verkliga förhållanden. Utredningen är endast avsedd för att Sundsvalls kommun ska erhålla underlag som tillsammans med annat underlag kan användas vid kommunens beslut om sitt framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB med dotterbolag. Detta innebär bland annat att ingen annan än Sundsvalls kommun, inte i något sammanhang, får åberopa eller använda sig av utredningen. Stockholm den 26 mars 2015

3 2 (98) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING Inledning Bedrivs verksamheten i Kommungaranti, med dess dotterbolag S.A., inom ramen för den kommunala kompetensen? Bedrivs verksamheten hos Kommungaranti, med dess dotterbolag S.A., i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning? Aktieägaravtalet och bolagsordningen Sundsvalls kommuns bundenhet till försäkringslösning GarantiförsäkringPlus innebörd Handlingsalternativ Alternativ 1 En kombination av delning och inlösen Alternativ 2 Överlåtelse till annan kommun Alternativ 3 Överlåtelse S.A. och likvidation/inlösen Kommungaranti Alternativ 4 Inlösen/förköp UPPDRAGET STRUKTURERING AV UTREDNINGEN UTIFRÅN UPPDRAGET BAKGRUND Ägandet Syftet med Kommungaranti Aktieägaravtal Försäkringsavtal Kapitalförvaltning i Handelsbanken Insatt kapital m.m

4 3 (98) 5 BEDRIVS VERKSAMHETEN HOS KOMMUNGARANTI, MED DESS DOTTERBOLAG S.A., INOM RAMEN FÖR DEN KOMMUNALA KOMPETENSEN OCH I ÖVERENSSTÄMMELSE MED GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Inledning Allmänt om den kommunala kompetensen Något om kommunala bolag Något om ekonomisk förvaltning Något om rättspraxis Den aktuella bolagsordningen m.fl. förhållanden av betydelse Bedömning av om verksamheten i Kommungaranti, med dess dotterbolag S.A., bedrivs inom ramen för den kommunala kompetensen och i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning Sammanfattning AKTIEÄGARAVTALETS INNEBÖRD Inledning Avtalstid och uppsägning Aktieägares utträde och överlåtelse av aktier Beslutsförhet Köpeskilling samt skifteslikvid vid likvidation Kommentar Sammanfattning FÖRSÄKRINGSAVTALEN Inledning Försäkringspremier Sundsvalls kommuns bundenhet GarantiförsäkringPlus innebörd Erbjudande Försäkringsavtal Försäkringsbrev Försäkringsvillkor... 49

5 4 (98) 7.4 Sammanfattning HANDLINGSALTERNATIV ATT LÄMNA DELÄGARSKAPET Inledning Ekonomisk status enligt räkenskaperna i Kommungaranti och S.A Räkenskaperna i koncernen Räkenskaperna i Kommungaranti Räkenskaperna i S.A Skattemässig status Skattemässig status Kommungaranti Skattemässig status S.A GarantiförsäkringPlus års aktieägaravtal Lag, bolagsordning och aktieägaravtals inbördes förhållande SUNDSVALLS KOMMUN SÄLJER AKTIERNA I KOMMUNGARANTI TILL GÄVLE KOMMUN - FÖRKÖP Bolagsordningen Civilrättsliga förutsättningar Ekonomiska och skattemässiga konsekvenser Sammanfattning SUNDSVALLS KOMMUN SÄLJER AKTIERNA I KOMMUNGARANTI TILL ANNAN KOMMUN Bolagsordning Civilrättsliga förutsättningar Ekonomiska och skattemässiga konsekvenser Sammanfattning KOMMUNGARANTI LÖSER IN SUNDSVALLS KOMMUNS AKTIER Bolagsordning Civilrättsliga förutsättningar Ekonomiska och skattemässiga konsekvenser... 73

6 5 (98) 11.4 Sammanfattning KOMMUNGARANTI OCH S.A. BLIR FÖREMÅL FÖR DELNING Bolagsordning Civilrättsliga förutsättningar Ekonomiska och skattemässiga konsekvenser Sammanfattning KOMMUNGARANTI LIKVIDERAS Bolagsordning Civilrättsliga förutsättningar Ekonomiska och skattemässiga konsekvenser Sammanfattning SAMMANFATTANDE ANALYS AV REDOVISADE HANDLINGSALTERNATIV Inledning Alternativ 1 En kombination av delning och inlösen Alternativ 2 Överlåtelse till annan kommun Alternativ 3 Överlåtelse S.A. och likvidation/inlösen Kommungaranti Alternativ 4 Inlösen/förköp... 96

7 6 (98) FÖRKORTNINGSFÖRTECKNING Förkortning Betydelse ABL Aktiebolagslag (2005:551) FRL Försäkringsrörelselag (2010:2043) HFD IBNR Högsta förvaltningsdomstolen Inträffade men ännu ej rapporterade försäkringsskador IL Inkomstskattelag (1999:1229) JO Justitieombudsmannen / Riksdagens ombudsmän KL Kommunallag (1991:900) Kommungaranti KSFAB Kr mdkr Mkr mn euro RF RÅ S.A. S.A. II SCB SKFAB SLP Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB Kronor Miljarder kronor Miljoner kronor Miljoner euro Regeringsformen Regeringsrättens Årsbok Kommun Garanti Reinsurance S.A. Nytt återförsäkringsbolag efter partiell delning Statistiska Centralbyrån Svenska Kommun Försäkrings AB Särskild löneskatt på pension

8 7 (98) Förkortning Solvens II SOU Betydelse Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet Statens offentliga utredningar

9 8 (98) 1 SAMMANFATTNING 1.1 Inledning Sedan år 2010 är Sundsvalls kommun tillsammans med Gävle kommun delägare (50 % vardera) i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB ( Kommungaranti ), som är ensam ägare i Kommun Garanti Reinsurance S.A. ( S.A. ). Mellan ägarkommunerna föreligger ett aktieägaravtal. Respektive kommun har ett försäkringsavtal GarantiförsäkringPlus med Kommungaranti, som i sin tur återförsäkrar risk i S.A. I samband med inträdandet som delägare i Kommungaranti inbetalade Sundsvalls kommun 580 Mkr, varav 7,5 Mkr i aktiekapital och 572,5 Mkr som ovillkorat aktieägartillskott. Kommungarantis målsättning med försäkringslösningen är att möjliggöra en hantering av ägarkommuners kommande pensionsåtaganden som avser ansvarsförbindelsen, dvs. den del av kommuners pensionsförpliktelser som intjänats före år Sundsvalls kommuns syfte med engagemanget i Kommungaranti var således att hantera delar av kommunens framtida pensionsförpliktelser och skapa en finansiering samt utjämna kostnaden för pensionsåtagandet över flera år. Sundsvalls kommun beslutade 2014 att medel utbetalade från Kommungaranti kan användas även för andra ändamål. Fram till och med 2014 har Sundsvalls kommun erlagt 46 Mkr i premier. Skadeutbetalningar till Sundsvalls kommun har skett för år 2012 med ca kr och för år 2013 med ca 1,05 Mkr, således hittills sammantaget ca 1,6 Mkr. Sundsvalls kommun överväger sitt framtida engagemang i Kommungaranti och har i anslutning till detta uppdragit åt Fylgia att utreda vissa frågor och våra bedömningar är sammanfattningsvis följande. 1.2 Bedrivs verksamheten i Kommungaranti, med dess dotterbolag S.A., inom ramen för den kommunala kompetensen? De principer som underbygger kommunernas allmänna kompetens kan, på grund av sin egen beskaffenhet och de mycket skiftande förhållanden för vilka de är avsedda att gälla, inte medge någon exakthet i tillämpningen. Vid prövningar av principerna har i huvudsak bara fall av mer markant åsidosättande av principerna lett till att det klandrade beslutet upphävts.

10 9 (98) Den aktuella verksamheten i Kommungaranti med dotterbolag får anses vara speciell med få jämförbara verksamheter. Detta innebär emellertid inte i sig att verksamheten strider mot den kommunala kompetensen. Såvitt bekant har någon liknande eller jämförbar kommunal verksamhet inte varit föremål för rättslig prövning. Med utgående från att verksamheten enligt Kommungarantis bolagsordning och aktieägaravtalet ska bedrivas med iakttagande av den kommunala kompetensen, att det framstår som att det är fråga om en helt intern kommunal verksamhet, att det är ett allmänt intresse att kommunala medel förvaltas väl, samt att den förvaltning som sker hos Handelsbanken genom Kommungaranti framstår som god, så kan verksamheten i sig sannolikt inte anses klart strida mot den kommunala kompetensen. I de delar som avser finansieringen av insatta medel, som kan sägas indirekt ha skett genom upplåning, och ägande i ett utländskt bolag framstår det som något tveksamt om dessa ryms inom den kommunala kompetensen och den del av verksamheten som avser förvärv av återförsäkringsbolag riskerar att anses inte vara inom den kommunala kompetensen. Det är dock svårt att förutse utgången vid en rättslig prövning i domstol. Dessa frågor bör vid behov utredas närmare. 1.3 Bedrivs verksamheten hos Kommungaranti, med dess dotterbolag S.A., i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning? Den aktuella medelsförvaltningen hos Handelsbanken torde i sig vara i överensstämmelse med målsättningen om god ekonomisk hushållning. Med hänsyn till de administrativa kostnaderna för driften av Kommungaranti med dotterbolag och det enklare, ur skattesynpunkt säkrare och förmodligen mer ekonomiskt fördelaktiga alternativet att Sundsvalls kommun direkt med Handelsbanken eller annan ordnat förvaltningen av motsvarande belopp som insatts i Kommungaranti, kan dock sättas ifråga om denna lösning överensstämmer med målsättningen om god ekonomisk hushållning i 8 kap. 1 KL och kraven avseende medelsförvaltning i 8 kap. 2 KL. I det sammanhanget har inte beaktats att Kommungarantis förvärv av bolag skett för en köpeskilling som understiger det förvärvade bolagets likvida medel, eftersom den delen av verksamheten riskerar att anses inte vara inom den kommunala kompetensen. I det fall räntekostnaderna för Sundsvalls kommun i dess allmänna upplåning är högre än utbetalningar till Sundsvalls kommun från den avkastning som motsvarande belopp genererar genom Kommungarantis förvaltning hos Handelsbanken kan det också ifrågasättas om målsättning och krav enligt ovan uppfylls.

11 10 (98) 1.4 Aktieägaravtalet och bolagsordningen Avsaknaden av klara riktlinjer i avtalet om hur fördelningen ska ske vad gäller den årliga fördelningsgrunden kan medföra oklarheter vid fastställande av marknadsvärdet på respektive delägares andel vid ett eventuellt avslutat engagemang. Kommungaranti har emellertid givit uttryck för en relativt enkel och tydlig fördelningsprincip innebärande att respektive kommuns cell i balansräkningen tillhör respektive kommun. Det som anges i bolagsordningen om att köpeskillingen ska bestämmas till det värde som skulle gälla under normala förhållanden, med vilket får antas avses marknadsvärdet, kan också tjäna till ledning. På grund av att endast kommuner kan vara aktieägare i Kommungaranti är marknaden vid en eventuell aktieförsäljning emellertid begränsad. Om inte någon av befintliga aktieägare utnyttjar sin förköpsrätt och ingen annan kommun förvärvar aktierna ska bolaget enligt avtalet träda i likvidation. På grund av detta ska-krav enligt aktieägaravtalet torde den av parterna som inte medverkar till beslut om likvidation begå avtalsbrott. Bolagsrättsligt kan en likvidation sannolikt beslutas med enkel majoritet i enlighet med ABL. Eftersom det enbart är två ägare som äger 50 % var torde det emellertid inte vara möjligt att uppnå enkel majoritet om parterna inte är överens. Avtalet reglerar inte möjligheten till inlösen och delning förutom att sådana beslut ska fattas med enhällighet. Beslut om inlösen och delning sker enligt ABL på bolagsstämma med kvalificerad majoritet, varför aktieägaravtalets utformning i sig inte hindrar dessa handlingsalternativ. Av bolagsordningen framgår att om parterna vid en förköpssituation, dvs. i fall Gävle kommun har meddelat att de önskar förvärva Sundsvalls kommuns andel i bolaget, inte kommer överens ska den aktieägare som begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan gjordes hänskjuta tvisten till skiljedom. Härvid uppkommer frågan om förköpsfrågan först måste avgöras av skiljenämnd innan bolaget kan träda i likvidation enligt aktieägaravtalen. Eftersom bolagsordningen inte särskilt reglerar vilken röstmajoritet som krävs för likvidation torde enkel majoritet gälla bolagsrättsligt. Mot bakgrund av att ägarna innehar 50 % vardera krävs dock i praktiken att parterna är överens för att enkel majoritet ska uppnås. 1.5 Sundsvalls kommuns bundenhet till försäkringslösning Sundsvalls kommun har inte undertecknat försäkringsavtalet gällande GarantiförsäkringPlus, varför fråga uppkommit om bundenhet. Med hänsyn till att Sundsvalls kommun erlagt försäkringspremier avseende GarantiförsäkringPlus och mottagit skadeutbetalningar enligt villkoren i detta avtal torde kommunen vara bunden av GarantiförsäkringPlus.

12 11 (98) 1.6 GarantiförsäkringPlus innebörd Syftet med GarantiförsäkringPlus, med det nya försäkringsmomentet om nettokostnadsökningen för äldreomsorgen i kommunen, var att på ett bättre sätt knyta an till kommunens kommande pensionsåtagande i ansvarsförbindelsen. Ytligt betraktat ligger detta moment närmare ett pensionsåtagande än försäkringsmomentet negativ budgetavvikelse i Garantiförsäkring. Vi har emellertid inte sett någon närmare utredning från Kommungaranti som visar på eventuell följsamhet mellan nettokostnadsökningen för äldreomsorgen i Sundsvalls kommun och pensionsåtagandet. De årliga premierna har för Sundsvalls kommun ökat från 7 Mkr för 2010 till 16 Mkr för 2015 till och med Hittills förekommande skadeutbetalningar till Sundsvalls kommun har i båda fallen beräknats utifrån villkoren i GarantiförsäkringPlus avseende nettokostnadsökningen i äldreomsorgen. 1.7 Handlingsalternativ I uppdraget ingår att analysera fem olika handlingsalternativ i syfte att avsluta Sundsvalls kommuns engagemang i Kommungaranti med tillhörande dotterbolag S.A. Handlingsalternativen är att Gävle kommun förvärvar Sundsvalls kommuns aktier, att annan kommun förvärvar Sundsvalls kommuns aktier, inlösen av Sundsvalls kommuns aktier, delning av bolagen och likvidation. De handlingsalternativ och kombinationer därav som vi har utrett inom ramen för uppdraget sammanfattas nedan. Vår analys och beräkningar utgår från räkenskaperna den 31 december Eftersom våra överväganden bygger på historiska fakta måste nya beräkningar och bedömning utifrån aktuella underlag ske före genomförande av valt alternativ Alternativ 1 En kombination av delning och inlösen Delning/fission förutsätter att Gävle kommun och Sundsvalls kommun sätter upp varsin ny koncern med ett tillståndspliktigt skadeförsäkringsaktiebolag i Sverige och återförsäkringsbolag i Luxemburg (fullständig delning) eller att Sundsvalls kommuns del i bolagen överförs till en ny sådan försäkringskoncern genom partiell delning. Det ekonomiska utfallet för Sundsvalls kommun torde bli detsamma vid fullständig fission och partiell fission. Transaktionskostnaderna bedöms högre vid fullständig delning framför partiell delning. I syfte att begränsa påverkan för Gävle kommun och hålla nere transaktionskostnaderna torde partiell delning vara att föredra. Om kriterierna för partiell delning är uppfyllda bör överföring kunna ske av delar av säkerhetsreserven till de nya försäkringsbolagen utan att medföra omedelbar beskattning.

13 12 (98) Detta bör säkerställas genom förhandsbesked och ske i samråd med Finansinspektionen i det land delning genomförs. Vid partiell delning av båda bolagen bör först delning ske av S.A. till annat av Kommungaranti nybildat återförsäkringsbolag (S.A. II). Därefter genomförs delning av Kommungaranti till ett nybildat skadeförsäkringsbolag med S.A. II som dotterbolag. Efter delningsförfarandet får Sundsvalls kommuns engagemang avslutas antingen genom likvidation eller genom att den nya försäkringskoncernen överlåts externt. Genom en likvidation måste säkerhetsreserven återläggas till beskattning. En överlåtelse torde härvid vara att föredra om det finns någon gynnsam marknad. Om inte hela koncernen kan överlåtas kan överlåtelse ske enbart av S.A. II och det nya skadeförsäkringsbolaget kan likvideras (se 1.7.3). I syfte att avsluta Sundsvalls kommuns engagemang bedöms delningsalternativet vara ekonomiskt fördelaktigt. Genomförandet i sig bedöms emellertid bli kostsamt och krångligt samt att Sundsvalls kommun måste etablera ytterligare en försäkringskoncern. Ett alternativ till partiell delning av såväl S.A. som Kommungaranti är att delning enbart sker av S.A. Genom delningen kommer Kommungaranti att äga såväl S.A. som S.A. II. Kommungaranti kan därefter överlåta S.A. II externt till en kostnad motsvarande ca 10 % av obeskattade reserver (säkerhetsreserv) om marknaden tillåter (se 1.7.3). Överlåtelsen är skattefri för Kommungaranti. Köpeskillingen tillfaller Sundsvalls kommuns cell i Kommungaranti. Efter fastställt bokslut i Kommungaranti kan beslut fattas om inlösen av Sundsvalls kommuns aktier. Säkerhetsreserven i Kommungaranti hänförlig till Sundsvalls kommuns del återläggs till beskattning tillsammans med oredovisad värdeökning på placeringstillgångar tillhörande Sundsvalls kommun. Inlösenlikviden erhålls utan skattekonsekvenser för Sundsvalls kommun. Detta alternativa tillvägagångssätt medför att kostnaden begränsas genom att säkerhetsreserven i S.A. II överlåts och det kostsamma och krångliga förfarandet som en ny försäkringskoncern innebär undviks. Vi bedömer vidare att detta alternativ är ekonomiskt fördelaktigt för Sundsvalls kommun. Delning av S.A. bör föregås av skatterättsligt förhandsbesked och ske i samråd med Finansinspektionen i Luxemburg Alternativ 2 Överlåtelse till annan kommun Ett alternativ som vi bedömer kan vara ekonomiskt fördelaktigt för Sundsvalls kommun är om Sundsvalls kommun överlåter sina aktier i Kommungaranti till annan kommun än Gävle kommun. Genom att en annan kommun träder in kan nytecknade av försäkringsavtal och återförsäkringsavtal medföra att hela eller delar av säkerhetsreserven inte behöver återläggas till beskattning, vilket kan påverka köpeskillingen positivt för

14 13 (98) Sundsvalls kommun. En förhandling avseende den latenta skattebelastningen hänförlig till säkerhetsreserv och oredovisad värdeökning på placeringstillgångar torde vara möjlig och kan ge ett fördelaktigt ekonomiskt utfall för Sundsvalls kommun Alternativ 3 Överlåtelse S.A. och likvidation/inlösen Kommungaranti En likvidation av både S.A. och Kommungaranti är tillsammans med handlingsalternativen förköp och inlösen de minst ekonomiskt fördelaktiga alternativen eftersom fullständig återläggning sker av säkerhetsreserven till beskattning. Till detta kommer skattebelastning på oredovisad värdeökning på placeringstillgångar. Ett bättre alternativ är att Kommungaranti överlåter S.A. till externt bolag. Det finns en god marknad för återförsäkringsbolag i Luxemburg och rådande marknadspris uppgår i dagsläget till ca 90 % av bolagets obeskattade reserv. Med detta avses 100 % av bolagets tillgångar minskat med 100 % av bolagets skulder och minskat med ett avdrag motsvarande ca 10 % av de obeskattade reserverna, dvs. säkerhetsreserven. En reduktion av värdet med ca 10 % ska i sammanhanget jämföras med en skattebelastning om 29,22 % i Luxemburg vid återläggning av de obeskattade reserverna. En överlåtelse kan föregås av utdelning från S.A. till Kommungaranti av utdelningsbara medel. Såväl utdelning från S.A. som kapitalvinst vid överlåtelse av S.A. är undantagen inkomstskatt för Kommungaranti. Kommungaranti som i sammanhanget har en mindre säkerhetsreserv kan träda i likvidation efter att S.A. har överlåtits externt. Vid en likvidation kommer säkerhetsreserven återläggas till beskattning samt övriga tillgångar kommer att realiseras och beskattas för oredovisad värdeuppgång. Det som därefter skiftas ut genom likvidationen och som härrör från Kommungaranti och från S.A. i form av utdelning och försäljningslikvid medför inga skattekonsekvenser för Sundsvalls kommun. För det fall Gävle kommun vill kvarstå som ägare i Kommungaranti efter överlåtelse av S.A. kan inlösen av Sundsvalls kommuns aktier vara ett alternativ till likvidation. Utfallet för Sundsvalls kommuns del beräknas bli detsamma Alternativ 4 Inlösen/förköp Om delning inte är genomförbar och försäljning till annan kommun inte är möjlig kan förköp eller inlösen ske av Sundsvalls kommuns aktier i Kommungaranti. Förköps- och inlösenalternativen beräknas ge samma ekonomiska utfall för Sundsvalls kommun. Båda dessa alternativ framstår som ekonomiskt mindre fördelaktiga för Sundsvalls kommun.

15 14 (98) Inlösen torde vara att föredra framför förköp, eftersom Sundsvalls kommun vid en inlösen erhåller betalning från Kommungaranti och S.A. för de inlösta aktierna jämfört med vid förköp då Gävle kommun ska erlägga betalning för Sundsvalls kommuns aktier. Vid en inlösen måste obeskattade reserver som belöper på Sundsvalls kommuns del återläggas till beskattning. Det gäller såväl i S.A. som i Kommungaranti. Vidare beskattas oredovisad värdeökning på bolagens placeringstillgångar som omfattas av inlösenförfarandet. Förutom den skattebelastning som inlösenalternativet medför måste kraven på bundet eget kapital beaktas i bolagen och kapitaliseringsreglerna enligt FRL och Solvens II. Ett inlösenförfarande är normalt sett relativt enkelt att genomföra, medför inte betydande transaktionskostnader och kan ske utan någon betydande påverkan för Gävle kommun. 2 UPPDRAGET Sundsvalls kommuns kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2014 att utreda kommunens framtida engagemang i Kommungaranti. Därefter har Sundsvalls kommun ytterligare övervägt frågor hänförliga till Kommungaranti med dotterbolaget S.A. och efterfrågat tillkommande utredning gällande vissa frågeställningar. Vårt uppdrag kan sammanfattas på följande sätt. 1. Utreda om Kommungaranti, med dess dotterbolag, och deras verksamhet bedrivs inom ramen för den kommunala kompetensen och god ekonomisk hushållning. 2. Utreda förutsättningarna för olika handlingsalternativ utifrån aktieägaravtal och försäkringslösningens eventuella betydelse samt utreda ekonomiska och skattemässiga konsekvenser av de fem handlingsalternativen. 3. Följande handlingsalternativ ska belysas. Att Sundsvalls kommun överlåter aktierna i Kommungaranti till Gävle kommun. Att Sundsvalls kommun överlåter aktierna i Kommungaranti till annan kommun. Att Kommungaranti löser in Sundsvall kommuns aktier. Att Kommungaranti likvideras. Att Kommungaranti med underliggande bolag genom delning fördelas mellan Sundsvalls kommun och Gävle kommun. Ovanstående handlingsalternativ berör i vissa fall även S.A. Vissa andra frågor kan komma att utredas senare.

16 15 (98) 3 STRUKTURERING AV UTREDNINGEN UTIFRÅN UPPDRAGET Utredningen har i allt väsentligt strukturerats utifrån ovan angivna frågeställningar och med utgående från det senast upprättade aktieägaravtalet och GarantiförsäkringPlus. 4 BAKGRUND 4.1 Ägandet Svenska Kommun Försäkrings AB ( SKFAB ), som har bedrivit försäkringsverksamhet sedan 2002, ägs av tio kommuner, däribland Gävle kommun och Sundsvalls kommun, som äger 26,9 % vardera. Den 19 december 2008 förvärvade SKFAB aktierna i S.A. för en köpeskilling om ca 281 Mkr, då tillgångarna i S.A. uppgick till ca 316 Mkr. SKFAB förvärvade därefter, den 19 januari 2009, aktierna i Kommungaranti (tidigare med firmanamnet Re Cere Försäkringsaktiebolag). SKFAB:s syfte med förvärven av Kommungaranti och S.A. var att bolagen skulle teckna Garantiförsäkring till ägarkommunerna. Garantiförsäkringsprodukten innehades inledningsvis av SKFAB för att sedan överföras till Kommungaranti. Enbart Gävle kommun ville från början teckna Garantiförsäkring, varvid beslut fattades att Gävle kommun skulle förvärva aktierna i Kommungaranti direkt och S.A. indirekt genom Kommungaranti. Den 19 oktober 2009 förvärvade Gävle kommun Kommungaranti för ca 73 Mkr och den 22 oktober 2009 förvärvade Kommungaranti S.A. Gävle kommun har tillskjutit 635 Mkr som ovillkorat aktieägartillskott. I februari 2010 förvärvade Sundsvalls kommun 50 % av aktierna i Kommungaranti genom en riktad nyemission. Nyemissionen registrerades i april Aktiekapitalet i Kommungaranti ökade härigenom med 7,5 Mkr till 15 Mkr. I samband med nyemissionen lämnade Sundsvalls kommun även ett ovillkorat aktieägartillskott om 572,5 Mkr till Kommungaranti. Tillskjutna medel hade erhållits sedan det av Sundsvalls kommun helägda Stadsbacken AB återbetalat en skuld till kommunen, vilken betalning finansierades genom externa lån. Totalt har sålunda vardera kommunen satt in 7,5 Mkr i aktiekapital och som ovillkorade aktieägartillskott har Sundvalls kommun skjutit till 572,5 Mkr och Gävle kommun 635 Mkr. Sammanlagt har Kommungaranti erhållit ovillkorade aktieägartillskott om ca 1,2 mdkr. Förvaltningen i Kommungaranti och S.A. av från kommunerna tillskjutna medel handhas diskretionärt 1 av Handelsbanken. 1 Diskretionär förvaltning kan beskrivas som en finansiell tjänst, som tillhandahålls av banker och fondkommissionärer, där investeraren ger förvaltaren mandat att fatta löpande placeringsbeslut, ofta inom vissa avtalade ramar. Förvaltaren kan således inom de avtalade ramarna köpa och sälja värdepapper och

17 16 (98) Kommungaranti ägs således idag av Gävle kommun med aktier (50 %) och av Sundsvalls kommun med aktier (50 %). Kommungaranti är ett skadeförsäkringsbolag och har sitt säte och huvudkontor i Gävle. Kommungaranti har ett dotterbolag i Luxemburg. Kommungarantis skiss över bolagsstruktur finns i bilaga 1. Kommungaranti har som verksamhet att i första hand direktförsäkra sin försäkringsprodukt, ursprungligen kallad Garantiförsäkring, till ägarkommunerna samt mottaga återförsäkring. S.A. har som verksamhet att i första hand återförsäkra Garantiförsäkring. Enligt återförsäkringsavtal 2 återförsäkras 87 % av 100 % för Gävle kommuns del och 99 % av 100 % för Sundsvalls kommuns del avseende försäkringsvillkoret nettokostnadsökning per invånare för äldreomsorg i kommunen. S.A. nyttjas som återförsäkringsbolag såväl för moderbolaget Kommungaranti som för SKFAB. 4.2 Syftet med Kommungaranti Enligt erhållet underlag var målsättningen med Kommungarantis Garantiförsäkring att möjliggöra en hantering av den del av kommunens pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 (ansvarsförbindelsen). 3 Sundsvalls kommuns syfte med engagemanget i Kommungaranti var således att hantera delar av kommunens framtida pensionsförpliktelser och skapa en finansiering samt utjämna kostnaden för pensionsåtagandet över flera år. Kommunfullmäktige i Sundsvall beslutade den 26 maj 2014 att upphäva fullmäktiges tidigare beslut 4 om att medel som kommer kommunen tillgodo från Kommungaranti i form av skadeutbetalningar eller vid likvidation ovillkorligen ska användas för att möta nuvarande och framtida pensionsutbetalningar Aktieägaravtal I samband med att Sundsvalls kommun i februari 2010 förvärvade aktier i Kommungaranti tecknades ett aktieägaravtal mellan kommunerna Sundsvall och Gävle. dylikt utan uppdragsgivarens medgivande vid varje tillfälle. Ett vanligt mål är att förvaltningen över tiden ska skapa mervärde i form av överavkastning jämfört med fastställda jämförelseindex. 2 Cover note undertecknade av Gävle kommun och S.A. den 1 januari 2012 och S.A. och av Sundsvalls kommun den 1 oktober 2012 och av S.A. den 1 januari S.A. är således ett återförsäkringsbolag. Sådana används normalt sett av försäkringsbolag och försäkringsgivare för att försäkra sina risker hos större aktörer. På så sätt är försäkringstagarna skyddade om ett enskilt försäkringsbolag råkar ut för ovanligt många skadeutbetalningar under en viss tid. 3 Se PM från Kommungaranti. 4 Beslut , Beslut , 153.

18 17 (98) Under 2011 framlades ett nytt aktieägaravtal som syftade bl.a. till att spegla Kommungarantis verksamhet, uppbyggnad och ekonomiska redovisning på ett bättre sätt än vad som framgår av 2010 års aktieägaravtal Försäkringsavtal Enligt det ursprungliga försäkringsavtalet, Garantiförsäkring, inträder garantin (det försäkrade intresset) när försäkringstagarens (kommunens) årsresultat har en negativ avvikelse från budgeterat årsresultat. Vid skadefria år ska premieåterbetalning ske till försäkringstagaren efter överenskommelse. Det saknas närmare föreskrifter om vad som avses med negativ budgetavvikelse. 7 Försäkringsperioden anges till Maximalt försäkringsbelopp över försäkringsperioden är Mkr. Någon premieåterbetalning har inte förekommit vid skadefria år och någon skadereglering har inte skett enligt Garantiförsäkring. Garantiförsäkring har ersatts av nuvarande GarantiförsäkringPlus, i vilket det försäkrade intresset främst utgörs av om försäkringstagarens (kommunens) nettokostnadsökning per invånare och år för äldreomsorg överstiger genomsnittligt beräknad nettokostnadsökning enligt SCB:s statistik med en procentsats som anges i försäkringsbrevet. Enligt försäkringsbrevet uppgår självrisken för Sundsvalls kommun till 4,07 % av nettokostnadsökningen per invånare för äldreomsorgen för kommunen. Försäkringsbeloppet är maximalt Mkr. Försäkringsperioden anges till En liten del utgörs av negativ budgetavvikelse med maximalt försäkringsbelopp om 6 Mkr för en begränsad försäkringsperiod De årliga premierna har för Sundsvalls kommun ökat från 7 Mkr för år 2010 till 16 Mkr för år 2015 till och med 2028.Skadereglering har skett för 2012 och 2013 beräknad efter försäkringsvillkoren i GarantiförsäkringPlus. 4.5 Kapitalförvaltning i Handelsbanken Både Kommungaranti och S.A. har under 2010 ingått avtal om diskretionär kapitalförvaltning med Handelsbanken Kapitalförvaltning. 6 Protokoll styrelsemöte i Kommungaranti Dock är skadeersättningen enligt försäkringsbrevet för Sundsvalls kommun maximerad till 60 Mkr för varje enskilt försäkringsår (dvs. kalenderår), samt till 100 Mkr för varje sammanhängande treårsperiod.

19 18 (98) 4.6 Insatt kapital m.m. Totalt har Sundsvalls kommun fram till och med 2014 erlagt 626 Mkr, varav aktiekapital om 7,5 Mkr, ovillkorade aktieägartillskott om 572,5 Mkr och försäkringspremier om 46 Mkr. 8 Förutom insatt kapital med tillhörande avkastning har koncernen enligt Kommungaranti kapitaliserats genom förvärv av andra återförsäkringsbolag för en köpeskilling understigande de likvida medlen i de förvärvade bolagen. Sammanlagd köpeskilling för förvärven som skett för Sundsvalls kommuns räkning uppgår enligt erhållet underlag från Kommungaranti till ca 434 Mkr och tillgångarna i de förvärvade bolagen uppgick till ca 481 Mkr, dvs. en värdeökning om ca 47 Mkr (ca 10,8 %). Även tillgångar hänförliga till förvärven förvaltas enligt uppgift på samma sätt som övriga tillgångar i bolagen. Enligt årsredovisning i Kommungaranti för 2009 förvärvades den 14 december 2009 samtliga aktier i Svekom Reinsurance S.A. och Skandkom Reinsurance S.A. Enligt erhållet underlag från Kommungaranti förvärvades Skandkom Reinsurance S.A. för Sundsvalls kommuns räkning för en köpeskilling om ca 109 Mkr, vilket gav ett värde i räkenskaperna om ca 121 Mkr, dvs. en värdeökning om ca 11 %. Enligt årsredovisning i Kommungaranti för 2010 fusionerades de under 2009 förvärvade bolagen Svekom Reinsurance S.A. och Skandkom Reinsurance S.A med Kommungarantis dotterbolag S.A. Beträffande Kommungarantis utveckling under 2011 anges att bolaget hade givit ett indikativt bud för att köpa ett återförsäkringsbolag som skulle fusioneras in i befintliga dotterbolaget. Enligt årsredovisning i Kommungaranti för 2011 förvärvades Sundkom Reinsurance S.A. och Holkom S.A., varefter det först nämnda fusionerades med Kommungarantis dotterbolag S.A. och det senare likviderades. Förvärven skedde för Sundsvalls kommuns räkning. Köpeskillingen för dessa bolag, innehållande likvida medel om ca 240 Mkr, redovisas till sammantaget ca 217 Mkr enligt årsredovisningen. Förvärvet medförde en värdeökning om ca 11 %. Beträffande Kommungarantis utveckling under 2012 anges att bolaget planerar att förvärva återförsäkringsbolag som ska fusioneras med dotterbolaget. Enligt årsredovisning i Kommungaranti för 2012 förvärvades bolaget Nordkom Reinsurance S.A., som därefter fusionerades med Kommungarantis dotterbolag S.A. Köpeskillingen för detta bolag, innehållande likvida medel om ca 120 Mkr, som förvärvades för Sundsvalls kommuns räkning redovisas till ca 110 Mkr. Förvärvet med- 8 Varav 14 Mkr avser 2014.

20 19 (98) förde en värdeökning om ca 9 %. Beträffande Kommungarantis utveckling under 2013 anges att bolaget inte planerar något förvärv av återförsäkringsbolag. Enligt årsredovisning i Kommungaranti för 2013 har bolaget inte förvärvat något återförsäkringsbolag. Beträffande Kommungarantis utveckling under 2014 anges att bolaget planerar eventuellt förvärv av försäkringsbolag. Sundsvalls kommun har för 2012 och 2013 erhållit skadeersättning om ca 1,6 Mkr. Enligt kontoutdrag från Handelsbanken uppgår den totala behållningen i augusti 2014 hänförlig till Sundsvalls kommuns placeringstillgångar i bolagen till ca 766 Mkr, varav ca 490 Mkr förvaltas i S.A. och resterande ca 276 Mkr förvaltas i Kommungaranti. 5 BEDRIVS VERKSAMHETEN HOS KOMMUNGARANTI, MED DESS DOTTERBOLAG S.A., INOM RAMEN FÖR DEN KOMMUNALA KOMPETENSEN OCH I ÖVERENSSTÄMMELSE MED GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 5.1 Inledning Kommunernas och landstingens 9 existens, ställning och verksamhet är reglerad i RF, övriga grundlagar samt KL och i ett stort antal författningar med inriktning på speciella verksamhetsgrenar som socialvård, skolväsende och sjukvård. 10 I RF regleras kommunerna i tre hänseenden, dels i fråga om den kommunala indelningens struktur, dels innebörden av den kommunala självstyrelsen och den därmed förenade beskattningsrätten, samt dels formerna för den kommunala verksamheten. Av 14 kap. RF framgår att kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund och att närmare bestämmelser om detta finns i lag (2 ), samt att inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den (3 ). Av grundläggande betydelse för kommunerna är att de utöver sina särskilda åligganden enligt ett flertal specialförfattningar har en fri sektor inom vilken de kan ombesörja egna angelägenheter. Inom detta område finns utrymme för en kommunal initiativrätt som anses vara kärnan i det som brukar kallas den kommunala självbestämmanderätten eller 9 I det följande nämns endast kommuner, även om regleringen även kan avse landsting. 10 Ulf Lindquist, Kommunala befogenheter, Norstedts Juridik, 7 uppl. 2011, s. 17. (cit. Lindquist).

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING KOMMUNALRÄTT Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam ÖVERSIKT Vad är en kommun? Vad får en kommun göra? kommunal kompetens. Vem beslutar i kommunen? Hur överklagas kommunala beslut? Vt

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER Se bilaga (här borttagen) Ombud för samtliga: Skattejurist Benny Lundin Lundin

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2016-02-25 (KF 27) Bolagsstämma 2016-04-14 (TMÅAB 9) Tjörn Möjligheternas ö 1 Bolagets firma Bolagets firma är Tjörns Måltids AB

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag. Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Invest in Landskrona AB nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad 2014-03-31 50 fastställda av bolagsstämma den 2014-04-24. Bolaget

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) HFD 2015 ref 24 Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 4 i skatteavtalet med Schweiz.

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:298 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ).

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 16 Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2017 ref. 1 Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER

ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER 1(5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER Ägardirektiven för verksamheten i AB Vänersborgsbostäder, nedan kallat bolaget, är antagna av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun 1994-10-25, 116 och fastställda

Läs mer

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Promemoria 2010 04 19 Ju 2009/8495/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Läs mer

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ).

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 66 Fråga om det vid en aktieöverlåtelse mellan två bolag ska anses förekomma sidovederlag i form av arbetsinsatser och överlåtelsen därför inte utgör en underprisöverlåtelse. Förhandsbesked

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB)

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Organisationsnummer 556555-3350 fastställt på bolagsstämma den, efter beslut hos respektive ägare den XX och XX. 1. Bolagets

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 mars 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 1 december 2008 i mål nr 1570-08, se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för verksamheten i Kumla Bostäder AB, nedan kallat

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2013-013 Datum: 2013-02-07 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco BÅSTADS KOMMUNALA BOLAG KRINGGÅR REGELVERK

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

HFD 2013 ref. 7 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt

HFD 2013 ref. 7 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt HFD 2013 ref. 7 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt Förutsättningarna i fråga om giltigheten av en stiftelsebildning har ansetts så oklara att ett av Skatterättsnämnden meddelat förhandsbesked har undanröjts.

Läs mer

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt HFD 2015 ref 48 Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-11-22 131 751278-10/113 Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) www.skatteverket.se Postadress Telefon E-postadress 171

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); SFS 2016:121 Utkom från trycket den 1 mars 2016 utfärdad den 18 februari 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Fastställd av KF 1998-12-14 24/98:2 Justerat av KF 2002-12-16 23/02:2 att gälla från 2003 Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 12 december 2013 KLAGANDE Ystad-Österlenregionens miljöförbund Östra Utfartsvägen 2 273 36 Tomelilla MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ).

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 22 Andelar i en utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en specialfond vid tillämpningen av bestämmelserna om schablonintäkt i inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 306/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 127 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB Kommunstyrelsen 2016-02-16 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:13 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (3) Kommunstyrelsen Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB Förslag

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Bolaget ansåg att 17 kap. 5 är en särskild skatterättslig regel utan koppling till redovisningen.

Bolaget ansåg att 17 kap. 5 är en särskild skatterättslig regel utan koppling till redovisningen. HFD 2015 ref 68 En tillämpning av värderingsregeln för djur i jordbruk i inkomstskattelagen förutsätter att skillnaden mellan värdet i redovisningen och ett lägre skattemässigt värde tas upp som en reserv

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 18

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 18 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 18 Målnummer: 5-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2010-03-10 Rubrik: Vid bedömning av förutsättningarna för återköp av pensionsförsäkring har premiefri tid hos

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 Målnummer: 1836-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-10-25 Rubrik: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet"

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB Firma 1 Bolagets firma är. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, köpa, äga, förvalta och försälja fastigheter

Läs mer

Kommunalrätt. Vad är kommunalrätt? Vad är en kommun? 4/20/2012. Per-Ola Ohlsson. Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet

Kommunalrätt. Vad är kommunalrätt? Vad är en kommun? 4/20/2012. Per-Ola Ohlsson. Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet Kommunalrätt Per-Ola Ohlsson Vad är kommunalrätt? Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet Både organisatoriska och verksamhetsspecifika bestämmelser Vad är en kommun? Ej frivillig

Läs mer

Författningssamling. Aktieägaravtal Smålandshamnar AB. Senast reviderad av kommunfullmäktige , 98. Gäller från och med

Författningssamling. Aktieägaravtal Smålandshamnar AB. Senast reviderad av kommunfullmäktige , 98. Gäller från och med Författningssamling Aktieägaravtal Smålandshamnar AB Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-09-12, 98 Gäller från och med 2016-09-27 Aktieägaravtal Detta avtal har ingåtts nedannämnda dag mellan 1)

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB

Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TBAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Bostadsbolag AB För verksamheten i

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:23 2015-08-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-10-09.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Fråga 1 Socialförsäkring På socialförsäkringsområdet administreras försäkringarna av myndigheter och ansvaret för försäkringarna kan ytterst härledas till svenska

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2013-010 Datum: 2013-02-07 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco ALVESTAS KOMMUNALA BOLAG KRINGGÅR REGELVERK

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009.

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. HFD 2014 ref 27 Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. Lagrum: 13 kap. 1 och 2, 39 kap. 25 inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer