Årsredovisning Stora Sköndal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. Stora Sköndal 2012-04-11"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 Stora Sköndal

2 ÅRSREDOVISNING Direktionen och direktorn för Stiftelsen Stora Sköndal, org. nr , avlämnar härmed årsredovisning för förvaltningen avseende år Förvaltningsberättelse Stiftelsens ändamål Stiftelsen Stora Sköndal är en ideell stiftelse inom Svenska kyrkans ram och har enligt sina stadgar till ändamål att utbilda främst ungdom till diakoner, diakonissor, kyrkokantorer och socialarbetare till tjänst i Svenska kyrkan och samhället i övrigt, att utöva egen diakonal verksamhet bl.a. i form av vård av äldre personer, sjuka och handikappade eller andra som är i behov av hjälp eller stöd, att främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för stiftelsens verksamhet. Styrelse och ledning Direktionen, Stiftelsen Stora Sköndals styrelse, förvaltar stiftelsens medel och ansvarar ytterst för att stiftelsens ändamål efterlevs. Direktionen har under 2011 genomfört 11 sammanträden. Direktionen har tillsammans med direktor fortsatt arbetet med att förändra Stora Sköndals organisation och dess lednings- och styrfunktioner. Ett led i arbetet har varit att genom permutation minska direktionens storlek. Enligt beslut den 23 juni 2010 biföll Kammarkollegiet inlämnad permutationsansökan. Ett överklagande i två instanser ledde inte till någon ändring av beslutet. Stadgeändringen trädde i kraft i augusti Vid augustisammanträdet valdes en ny direktion med 7 ordinarie ledamöter och med Hakon Långström som ordförande. Enligt stadgarna handhar en av direktionen utsedd direktor den löpande förvaltningen av stiftelsens angelägenheter. Direktor har till sin hjälp en ledningsgrupp som utöver direktor består av områdescheferna för omsorg, neurorehabilitering, fastighet- och service, ekonomi och administration, samt av en verksamhetscontroller vars främsta uppdrag är affärsutvecklingsarbete. Under 2011 har skett nyrekryterring till befattningarna som administrativ chef, ekonomichef, omsorgschef och verksamhetscontroller. Främjande av ändamålen Utbildning och forskning bedrivs i och genom Ersta Sköndal högskola AB som ägs gemensamt av Stora Sköndal (40%), Ersta diakoni (40%) och Bräcke diakoni (20%). Vid Ersta Sköndal högskola AB bedrivs grund- och vidareutbildning samt forskning i vårdvetenskap, socialt arbete, det civila samhället, vårdetik, teologi och kyrkomusik. Högskolans institutioner är fördelade på två campus - vid Stora Sköndal och Ersta - med tillsammans drygt studenter. Ett nytt campus vid Bräcke Diakoni är under uppbyggnad. Regeringen har under verksamhetsåret beviljat tillstånd för Ersta Sköndal högskola att utfärda masterexamen i socialt arbete och vårdvetenskap. Under året mottogs en donation från Erling Perssons stiftelse att användas till uppbyggnad av ett palliativt forskningscentrum.

3 3 Diakonal verksamhet Stora Sköndals diakonala verksamhet sker primärt genom att driva vård och omsorg samt rehabilitering av sjuka och handikappade enligt beskrivning nedan. En grundläggande utgångspunkt är Stora Sköndals kristet humanistiska värdegrund. Stora Sköndals värdegrund uttrycks genom att arbeta med ett förhållningssätt där varje boende inom vård och omsorg och patient inom sjukvården samt närstående ska vara hörd och sedd, bekräftad, respekterad och därmed delaktig. Förhållningssättet ska kombineras med yrkeskompetens, specialistkunnande och aktiv kunskapsoch metodutveckling. Sjukhuskyrkan fyller en viktig funktion på Stora Sköndal som stöd för boende, patienter och medarbetare men även som profilskapare. Sjukhuskyrkans verksamhet leds och bedrivs av anställd präst och diakon i samarbete med Farsta församling. Vård och omsorg av personer äldre än 65 år med beviljat bistånd från socialtjänsten samt socialpsykiatri erbjuds inom ramen för Stora Sköndals omsorgsverksamhet. Verksamheten omfattade under 2011 i genomsnitt 241 permanentboende inom särskilt boende med inriktning sjukhem, ålderdomshem och boende för personer med en demensdiagnos. Den största delen drivs som enskild verksamhet, d.v.s. tillståndspliktig verksamhet utan garanterad beläggning. Här finns även en entreprenad, ett gruppboende i Hökarängen för personer med demensdiagnos, som drivs på uppdrag av Stockholm Stad. Under året har Stora Sköndal erbjudit hemtjänst och nattpatrull till ett 100-tal kunder i närområdet. Inom omsorgsområdet drivs en enskild verksamhet för personer med socialpsykiatriska behov. Verksamheten består av 26 permanenta platser. Under 2011 beslutade direktionen att utöka verksamhetsområdet med ett boende för ensamkommande flyktingbarn, s.k. PUT-boende för dem som har permanent uppehållstillstånd. Verksamheten planeras att starta under våren Den konkurrensutsatta marknaden inom äldreomsorgen med stort fokus på mångfald möjliggör för Stora Sköndal en profilering med utgångspunkt i den icke vinstdrivande verksamheten och våra diakonala grundvärderingar och blir på så sätt ett alternativ för invånare i Stockholms län. Direktionen fattade under året beslut om att med anledning av Arbetsmiljöverkets krav på mycket omfattande ombyggnad eller stängning av arbetsplatsen i Skogsbyfastigheten, avsluta den vård och omsorgsverksamhet som finns inom densamma. Verksamheten kommer under 2012 att avvecklas för att helt stängas vid årsskiftet Direktionen har under 2011 även beslutat att avyttra mark till JM/Seniorgården AB för att möjliggöra en nyproducerad vård- och omsorgsfastighet vilken Stora Sköndal skall förhyra. Verksamheten skall fungera som ersättning för den efter Arbetsmiljöverkets föreläggande stängda verksamheten i Skogsbyfastigheten. Område Antal boende Antal omsorgsdygn 31/ / Äldreomsorgen Psykiatrin Summa totalt

4 Stora Sköndals volontärverksamhet har haft ca 70 volontärer som är aktiva inom olika verksamheter vilket är berikande på flera sätt. Sedan 2009 pågår ett samarbete med arbetsförmedlingen kring jobb och utvecklingsgarantin - Fas 3. I slutet av december 2011 fanns det 9 personer med volontäruppgifter i detta program. Vård av sjuka och handikappade bedrivs vid Stora Sköndals neurologiska rehabiliteringsklinik. Vid kliniken rehabiliteras människor med sjukdomar och skador i nervsystemet. Uppdragsgivare är i huvudsak Stockholms läns landsting, som Stora Sköndal har vårdavtal med. Neurologiska rehabiliteringskliniken har redan 2010 till Stockholms läns landsting påpekat att nuvarande ersättningsmodell med en klumpsumma per patientfall leder till att medelvårdtiderna måste sänkas. Under 2011 har såväl remittenterna på akutsjukhusen som stroketeam i primärvården också reagerat på detta. Hälso- och sjukvårdens förvaltning kallade utifrån detta till ett möte för diskussion om eventuella tilläggsavtal för särskilt resurskrävande patienter. Förslag väntas komma under första kvartalet Ökad datorsäkerhet enligt patientdatalagen införs i flera elektroniska system under Detta medför bl.a. att E-tjänstekort kommer att krävas. Under 2011 har E-tjänstekort utfärdats till samtliga medarbetare på kliniken. Kliniken har som planerat bedrivit verksamheten i Erstagårdsklinikens lokaler i Hästhagen Nacka. Återflytt till Stora Sköndal är planerad till april 2012 då ombyggnation av Johannesgården beräknas vara klar. 4 Hjälp till övriga med behov av särskilt stöd sker i huvudsak med de medel som tillförs Stora Sköndal genom gåvor och donationer. Ur de fonder som Stora Sköndal äger och förvaltar samt genom de enskilda gåvor som inkommit utdelas årligen medel i överensstämmelse med gåvogivarnas uttryckta önskan om ändamål. Stora Sköndal har ett 90-konto som är en kvalitetsstämpel och innebär att SFI (Stiftelsen för insamlingskontroll) utövar tillsyn. Se not 17. Seniorboende finns på Stora Sköndal. Där erbjuds ett boende med möjligheter till gemensamma aktiviteter som seniorerna själva arrangerar. Boende erbjuds i villor och lägenheter som upplåts med särskilda seniorhyreskontrakt till marknadsmässiga hyresvillkor. Seniorboendet på Stora Sköndal är fortsatt eftertraktat och för närvarande finns det nära 1300 betalande till bostadskön Ekonomi och verksamheter Stora Sköndal är en non-profitorganisation. I verksamheten är finansiella resultat inte målet utan medlet för ändamålsuppfyllelse och verksamhetsutveckling i överensstämmelse med stadgar, verksamhetsidé och omvärldskrav. Volymminskningar inom framförallt äldreomsorgen är den främsta förklaringen till det svaga rörelseresultatet. Utöver ett stort intäktstapp så har vidtagna omställningsåtgärder medfört merkostnader på drygt 3 Mkr vilket försämrat resultatbilden ytterligare. En fallande börs under 2:a halvåret har framtvingat nedskrivningar i värdepappersportföljen vilket framgår i notanteckningarna.

5 Äldreomsorgen med en nettoomsättning på drygt 177 Mkr har fortsatt svårt att nå lönsamhet i den löpande verksamheten efter några år av volymminskningar främst beroende på de krav som ställs på omsorgsboendena idag. Ersättningsfastigheter kommer att tillskapas och därmed återställs volymerna till en nivå som stärker och garanterar en rimlig intjäningsförmåga i denna för Stora Sköndal viktiga verksamhet. Ersättningsfastigheterna kommer att stå klara hösten Socialpsykiatri som bedrivs på Nybacken med 26 vårdplatser kommer från årsskiftet att inrymmas i verksamhetsområdet omsorg. Neurologiska rehabiliteringskliniken har för tredje året i rad bedrivit verksamheten med ett överskott. Vinstmarginalen har legat stabilt kring 5-6 procent vilket bedöms som en rimlig nivå utifrån givna förutsättningar. Remissinflödet tenderar att fluktuera under året och vara svagt under sommarmånaderna och december månad. Detta har delvis kunnat mötas med en ökning av de patienter som valt Stora Sköndal för inneliggande planerad rehabilitering. Under första kvartalet 2012 flyttar verksamheten tillbaka till Stora Sköndal i nyrenoverade lokaler på Johannesgården. Fastighetsavdelningen har till uppgift att tillgodose Stora Sköndals behov av lokaler och bostäder samt att förvalta, utveckla och ekonomisera fastighetsbeståndet. Tomställning av lokaler samt de senaste årens investeringar i omsorgsfastigheterna tynger fastighetsförvaltningens resultaträkning. Investeringarna har varit nödvändiga och en förutsättning för att Stora Sköndal skall kunna erbjuda vård och omsorg i ändamålsenliga lokaler. Fastighetsbeståndet som ingår i det ordinära boendet redovisar i likhet med 2010 ett överskott. Under 2011 påbörjades ombyggnad av Johannesgården för att bereda plats för Neurologiska reahabilteringskliniken. Ombyggnaden beräknas vara färdig under första kvartalet En stram underhållsbudget har medfört att huvuddelen av tillgängliga medel har använts till underhåll av bostäder samt till anläggningar i mark. Arbetet att tillsammans med Stockholms stad exploatera det så kallade Norra området fortsätter. Köpeavtalet för den andra etappen är undertecknat och detaljplanearbetet fortskrider under ledning av Stadsbyggnadskontoret. 5 Övriga verksamheter och stödfunktioner IT-enheten har under året organisatoriskt flyttats från servicefunktionerna till funktionen administrativt stöd. I organisationen för administrativt stöd samlas personal från ekonomi, löner, marknadskommunikation, IT och volontärsamordning. Syftet med organisationsförändringen är att effektivisera och rationalisera de administrativa processerna. Arbetet med samordning av Stora Sköndals inköp har inletts och flera arbetsgrupper har bildats. Under året har ett nytt intranät utvecklats och härmed ges medarbetarna ett verktyg för enklare informationsinhämtning. Kostenheten vars främsta uppdrag är matleveranserna till omsorgen påverkas omgående av volymminskningar inom omsorgen. Kostenheten arbetar kontinuerligt för att utöka andelen externa kunder. Ur detta perspektiv har 2011 varit ett framgångsrikt år men detta har inte räckt till för att möta intäktstappet från internleveranserna. Under året beslutades om byte av arbetsgivarorganisation från Pacta till Almega Vårdföretagarna. Förändringen genomfördes den 1 januari 2012.

6 6 Omsättning och resultat I tabellen nedan framgår att intäktstappet i huvudsak återfinns i omsorgsverksamheterna. Nettoomsättning per verksamhet (belopp i tkr) Äldreomsorgen Neurologiska rehabiliteringskliniken Socialpsykiatrin Fastighetsförvaltning Övriga verksamheter Summa År 2010 ingick realisationsvinst om 55,7 Mkr i rörelseresultatet. Korrigerat för detta så skall årets rörelseresultat på 0,2 Mkr jämföras med fjolårets 4,4 Mkr. Finansiell ställning och medelsplacering Eget kapital inklusive egna fonder och gåvomedel uppgick till 130,9 Mkr (156,6). Avkastning på eget kapital uppgick till -19,0 procent (29,1). Korrigerat för markförsäljning var avkastningen -9 procent föregående år. Soliditeten uppgick per balansdagen till 21 procent (25). Då Stora Sköndals kapital i huvudsak består av fastigheter påverkas nyckeltalet i hög grad av hur dessa värderas. En extern fastighetsvärdering färdigställdes mars 2011 och efter en schablonmässig nedjustering av beräknade marknadsvärden med 10 procent återstår ett övervärde i fastighetsbeståndet på drygt 287 Mkr. Görs justering för detta övervärde i fastighetsbeståndet blir soliditeten istället 46 procent (49). Slutlikvid för försålt markområde som intäktsfördes 2010 kommer att erhållas när detaljplanen vunnit laga kraft och vissa markarbeten utförts. Likviden uppgår till 49 Mkr. Likvid för mark försåld till Seniorgården AB erläggs mars 2012 och uppgår till drygt 23 Mkr. Verksamheten genererade ett likviditetstillskott om 4,0 Mkr (5,6). De räntebärande skulderna uppgick per balansdagen till 437,9 Mkr (419,8) med en genomsnittlig ränta om 4,5 procent (4,1). Medelsplaceringen sker i enlighet med fastställda riktlinjer för placeringar.

7 Balansomslutning, eget kapital och soliditet 30% % 25% tkr % 13% 19% 21% 20% 15% % % Balansomslutning Justerat eget kapital Soliditet 0% Investeringar Årets investeringar uppgår till totalt 39,6 Mkr (6,9). Av årets investeringar utgör 33,5 Mkr ombyggnation av vårdfastigheter. Under senaste femårsperioden har investeringarna uppgått till nära 200 Mkr och för 2012 uppgår investeringsbudgeten till 29,5 Mkr. Miljöarbete Stora Sköndal vill bidra till en hållbar utveckling och arbetar kontinuerligt med att minska sin miljöpåverkan. Energisystemen är sedan tidigare profilerade för miljövänlig produktion och energieffektiv användning. Under året erhölls certifikat för miljöledningssystemet enligt ISO En miljörevision genomfördes under hösten. Arbetsmiljö och friskvård Det systematiska arbetsmiljöarbetet är etablerat i organisationen med årliga uppföljningar. Arbetsmiljöfrågor finns som en stående punkt på arbetsplatsträffar. Riskbedömningar genomförs som naturlig del i olika förändringsarbeten. Friskvårdverksamheten fortgår genom samarbete med Sköndals idrottsförening som har ansvar för den löpande tillsynen av friskvårdslokal med tillhörande träningsredskap. Samtliga medarbetare har tillgång till lokalen under dagtid.

8 Risker i bedriven verksamhet 8 Riskfaktorer Stora Sköndal bedriver verksamhet på konkurrensutsatta marknader där det finns aktörer med en finansiell styrka som stiftelsen Stora Sköndal har svårt att uppbringa då det inte finns någon ägargrupp som kan tillskjuta kapital. Verksamheten drivs huvudsakligen i egna lokaler och på egen mark. Detta gör att Stora Sköndal har det fulla ekonomiska ansvaret som fastighetsägare att uppfylla krav på fastighetsutformning som ställs från myndigheter och beställare. I och med kund och vårdval blir även den estetiska utformingen viktig för att kunna vara en stark konkurrent inom olika verksamhetsområden. Lokalförsörjningen är av avgörande betydelse för såväl beläggning, kvalitet, ekonomi som arbetsmiljö. Stora Sköndal behöver en ökad omsättning i form av organisk tillväxt för att finansiera den mångfacetterade verksamheten och det nödvändiga underhållet av fastigheter och mark som stiftelsen har i sin ägo. 76 procent av nettoomsättningen utgörs av intäkter genom avtal med offentliga beställare, vilket leder till ett stort beroende av ett fåtal aktörer. Politiska beslut kan härmed snabbt ändra de ekonomiska förutsättningarna. I och med stängningen av verksamheten i Skogsbyfastigheten kommer Stora Sköndal inte kunna erbjuda nyinflyttningar under en längre period vilket kan leda till att vi tappar kunder även framledes. Upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling gällande äldreomsorg inom Stor- Stockholmsområdet har upphört och det råder stor osäkerhet gällande framtidens krav och uppföljningsregleringar. Riskhantering Ett särskilt Finansråd bestående av tre direktionsledamöter samt direktor, föreslår till direktionen placeringsstrategier och strategier för upplåningen. Strategin är att placera med hög säkerhet och god avkastning samtidigt som behovet av att bibehålla en hög likviditet och därmed säkerställa en hög betalningsberedskap tillgodoses. Neurorehabiliteringen har tillsammans med de övriga tre privata utförarna inom området, lyckats få en förändring gällande högriskpatienter vilket möjliggör individavtal med utökad betalning utanför gällande avtal. Stora Sköndal undersöker möjligheten att teckna avtal med såväl landsting som kommuner utanför Stockholm, samt att utöka verksamhetsgrenar inom landstingsknuten vård. Olika alternativ till lösning av lokalförsörjningen arbetas fram tillsammans med nytillkomna samverkanspartners.

9 9 Resultatöversikt och nyckeltal Belopp i tkr då ej annat anges Resultatöversikt Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Nyckeltal Investeringar Balanserade utgifter Byggnader och pågående nyanläggning Inventarier Investeringar totalt Ekonomisk ställning Justerat eget kapital Lån Balansomslutning Övervärde i fastigheter Nyckeltal Nettoomsättning per anställd Rörelsemarginal 0,9% -8,4% -2,5% 1,5% 0,1% Nettomarginal -1,0% -16,9% -6,0% -3,1% -6,2% Avkastning på eget kapital -2,5% -77,9% 37,0% 29,1% -19,0% Avkastning på totalt kapital 2,1% -3,9% 9,1% 9,0% 0,3% Soliditet l 21% 13% 19% 25% 21% Soliditet ll 47% 44% 44% 49% 46% Definition av ekonomiska termer Justerat eget kapital Eget kapital med tillägg för konto avsatt till pensioner och fonderade gåvomedel samt övervärde i aktier och andelar. Övervärde i fastigheter Skillnaden mellan ett externt beräknat marknadsvärde och bokfört restvärde. Marknadsvärdet har av försiktighetsskäl justerats nedåt schablonmässigt (-10%). Värdering utförd Rörelsemarginal Rörelseresultat i relation till nettoomsättning. (Korr. år 2010 och 2009 för reavinst mark). Nettomarginal Nettoresultat i relation till nettoomsättning. (Korr.år 2011 för neskrivning värdepapper och för år 2010 och 2009, reavinst mark). Avkastning på eget kapital Nettoresultat i relation till justerat eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus realiserade finansiella intäkter i relation till balansomslutningen. Likviditet Omsättningstillgångar minus lager i procent av kortfristiga skulder. Soliditet l Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet ll Soliditet I med tillägg för övervärde i fastigheter.

10 10 RESULTATRÄKNING (Belopp i tkr) Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8,9, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

11 11 BALANSRÄKNING (Belopp i tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggning Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 12 BALANSRÄKNING (Belopp i tkr) Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 16 Stiftelsekapital Balanserat resultat Reserverade medel Årets resultat Avsättningar Fonder och villkorliga gåvor Avsättningar till pensioner Avsatt för framtidsförpliktelser Långfristiga skulder 19 Checkkonto med kredit - - Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda panter: Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser: Inga Inga

13 13 KASSAFLÖDESANALYS (Belopp i tkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Av- och nedskrivningar som belastat detta resultat Realisationsvinst materiella anläggningstillgångar, brutto Utrangeringar anläggningstillgångar Omklassificering anläggningstillgångar Gottgörelse pensioner Utdelningar Erhållna räntor och räntebidrag Erlagda räntor och liknande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av varulager Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder Ökad (-), minskad (+) bindning i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och anläggningar Förvärv av inventarier Ersättning avyttrade materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Investering i aktier och andelar Försäljning av aktier och andelar Återlösen aktieindexobligation - 30 Ökning (+) / minskning (-) av avsättningar Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kommentarer: Kassaflödesanalysen är upprättat enligt indirekt metod och med stöd av RR 7 Redovisning av kassaflöden. Likvida medel utgörs av Kassa och bank

14 14 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år med undantag för disposition av och avsättningar till fonder och villkorliga gåvor vilka från och med räkenskapsår 2011 endast hanteras över balansräkningen. Intäktsredovisning Intäkter i vårdverksamheten redovisas i enlighet med BFNAR 2003:3 huvudregeln för löpande räkning, dvs. den period som prestationerna har utförts. Hyror faktureras i förskott men intäktsförs i den period som hyran avser. Erhållna bidrag intäktsförs vid bidragstillfället med influtet belopp. Utfästelse om bidrag redovisas efter det att bindande beslut från bidragsgivaren har mottagits. Fonder, villkorliga gåvor och bidrag Fondmedlen utgörs av erhållna gåvor och donationer. Stiftelsen Stora Sköndal förvaltar dessa medel i enlighet med av givaren lämnade förutsättningar och disponerar avkastning och kapital, till den del som inte är bundet, för ändamål som anknyter till Stora Sköndals verksamhet. Erhållna bidrag och kollekter redovisas till influtet belopp som rörelseintäkt och används för att täcka kostnader i den löpande verksamheten. Resultat av försäljningar Vinster eller förluster vid försäljning av andra anläggningstillgångar än värdepapper redovisas bland övriga rörelseintäkter eller rörelsekostnader. Försäljning av anläggningstillgångar redovisas när bindande avtal träffats och risken övergått till köparen. Som försäljningsresultat redovisas skillnaden mellan erhållen köpeskilling och direkta och indirekta anskaffningskostnader. Resultat från försäljning av värdepapper i den löpande förvaltningen redovisas som resultat från finansiella investeringar. Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Datasystem som är av väsentligt värde för kommande år redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Bokfört värde utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärde och avskrivning enligt plan.

15 15 Materiella anläggningstillgångar Byggnader redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för årlig värdeminskning enligt plan. Anskaffningsvärdet definieras som samtliga externa kostnader som krävs för att byggnaden ska kunna tas i bruk för sitt syfte. Från detta anskaffningsvärde görs avdrag för erhållna bidrag hänförligt till byggnaden. Bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov görs för varje enskild byggnad enligt en extern eller intern värdering baserat på en kassaflödesanalys varvid jämförelse görs mellan detta värde och byggnadens restvärde. Väsentliga avvikelser i värdet redovisas som nedskrivning i resultaträkningen om värdenedgången bedöms vara bestående. Extern värdering utförs med viss intervall och när intern värdering utförs används av branschen vedertagna metoder. Som maskiner och inventarier redovisas sådana inventarier, maskiner, verktyg, fordon, byggnadsinventarier mm. som nyttjas inom verksamheter, administration och servicefunktioner. Som pågående nyanläggningar redovisas nedlagda kostnader för byggprojekt som ännu inte avslutats eller tagits i bruk. Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärdet. Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärdet inklusive lämnade aktieägartillskott. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Innehav i noterade aktier och andelar redovisas bland anläggningstillgångar med hänsyn till att syftet med innehavet är långsiktigt, dessa aktier och andelar bokförs till anskaffningsvärdet. På balansdagen prövas om nedskrivningsbehov föreligger. Avskrivningar Den planenliga avskrivningen på immateriella och materiella anläggningstillgångar baseras på en erfarenhetsmässig bedömning av tillgångarnas nyttjandetid. Avskrivning beräknas på hela året oavsett när investeringen tas i bruk. Investeringsbidrag som erhålles vid anskaffning av anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde och därmed också underlaget för beräkning av avskrivningarnas storlek. Tillgångsslag Immateriella anläggningstillgångar, datasystem Byggnader, näringsfastigheter Byggnader, utbildnings- och servicefastigheter Byggnader, vårdfastigheter Markanläggningar Byggnadsinventarier Maskiner och inventarier Fordon Datorer Nyttjandetid 10 år 50 år 25 år 33 år år 10 år 10 år 5 år 5 år Leasingavtal Leasingavtal redovisas som operationell leasing dvs. leasingavgifter kostnadsförs löpande oaktat om avtalet avser finansiell eller operationell leasing.

16 16 Övriga fordringar och skulder Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta och skulder upptas till nominellt belopp. Koncernredovisning Koncernen utgörs av moderbolaget Stiftelsen Stora Sköndal och de två helägda dotterbolagen enligt not 12. Ingen koncernredovisning har upprättats med hänsyn till att bolagen inte bedrivit någon verksamhet under räkenskapsåret. Inga köp eller försäljningar har förekommit mellan Stiftelsen Stora Sköndal och dotterbolagen. Innehavet i Ersta Sköndal högskola AB definieras som intresseföretag.

17 17 NOTANTECKNINGAR NOT 1 NETTOOMSÄTTNING Vårdintäkter Hyresintäkter Anslag och bidrag Försäljningsintäkter NOT 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Resultat vid avyttring materiella anläggn.tillgångar Erhållna donationer och gåvor Kollekter Ianspråktagna fonderade medel Fonderade gåvomedel Övriga rörelseintäkter NOT 3 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Fastighetskostnader Inventarieunderhåll och leasing Administration och försäljningskostnader Externa konsulttjänster

18 18 NOT 4 ANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR Medelantal anställda Män Kvinnor Totalt Medelantalet anställda är omräknat i heltidstjänster där summan av antalet arbetade timmar under året har ställts i relation till en normal årsarbetstid på 1920 timmar. I arbetade timmar ingår även lön under semester samt ersättning vid sjukdom dag Definition av medeltal anställda upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:11) Löner och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala andra er- kostnader andra er- kostnader sättningar (varav pen- sättningar (varav pensionskostn.) sionskostn.) Styrelse och direktor (497) (347) Övriga anställda (18 023) (17 642) Totalt (18 520) (17 989) Styrelsearvoden till ledamöter i direktion och utskott uppgår till 305 tkr. (356). Pensionsåtagandet är beräknat utifrån avtal enligt KAP-KL och täcks av avsättning i Stora Sköndals pensionsstiftelse samt därutöver genom individuellt pensionsval på mellan 3,4 och 4,5 procent av lönesumman. Direktor har i sitt anställningsavtal rätt till individuell pensionslösning. Årets avsättning till Stora Sköndals pensionsstiftelse uppgår till tkr. (4 010). Direktion per balansdagen Män 5 8 Kvinnor 2 4 Totalt 7 12 Ledningsgrupp per balansdagen Män 3 3 Kvinnor 4 3 Totalt 7 6

19 19 NOT 5 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Utdelning aktiefonder Utdelning blandfonder Försäljningsresultat aktier Nedskrivning av värdepapper Återföring av nedskrivning värdepapper NOT 6 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntebidrag Ränteintäkter från bank 67 5 Ränteintäkter kortfristiga placeringar Ränteintäkter övriga NOT 7 RÄNTEKOSTNADER Räntekostnader kreditinstitut Räntekostnader övriga reverser Räntekostnader övrigt

20 20 NOT 8 BALANSERADE UTGIFTER Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Årets utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Planenlig avskrivning Årets utrangering Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut De balanserade utgifterna avser övergripande datasystem som är av väsentligt värde för verksamheten. NOT 9 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Årets försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar Planenlig avskrivning Omklassificering Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Fastighetsinnehavet avser småhus med beteckning Sköndal 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:8 samt hyreshus med beteckning Sköndal 1:1, Kollekten 1. Marknadsvärdet uppgick till tkr enligt externt utförd värdering utförd under 2011.

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer