Årsredovisning Stora Sköndal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. Stora Sköndal 2012-04-11"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 Stora Sköndal

2 ÅRSREDOVISNING Direktionen och direktorn för Stiftelsen Stora Sköndal, org. nr , avlämnar härmed årsredovisning för förvaltningen avseende år Förvaltningsberättelse Stiftelsens ändamål Stiftelsen Stora Sköndal är en ideell stiftelse inom Svenska kyrkans ram och har enligt sina stadgar till ändamål att utbilda främst ungdom till diakoner, diakonissor, kyrkokantorer och socialarbetare till tjänst i Svenska kyrkan och samhället i övrigt, att utöva egen diakonal verksamhet bl.a. i form av vård av äldre personer, sjuka och handikappade eller andra som är i behov av hjälp eller stöd, att främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för stiftelsens verksamhet. Styrelse och ledning Direktionen, Stiftelsen Stora Sköndals styrelse, förvaltar stiftelsens medel och ansvarar ytterst för att stiftelsens ändamål efterlevs. Direktionen har under 2011 genomfört 11 sammanträden. Direktionen har tillsammans med direktor fortsatt arbetet med att förändra Stora Sköndals organisation och dess lednings- och styrfunktioner. Ett led i arbetet har varit att genom permutation minska direktionens storlek. Enligt beslut den 23 juni 2010 biföll Kammarkollegiet inlämnad permutationsansökan. Ett överklagande i två instanser ledde inte till någon ändring av beslutet. Stadgeändringen trädde i kraft i augusti Vid augustisammanträdet valdes en ny direktion med 7 ordinarie ledamöter och med Hakon Långström som ordförande. Enligt stadgarna handhar en av direktionen utsedd direktor den löpande förvaltningen av stiftelsens angelägenheter. Direktor har till sin hjälp en ledningsgrupp som utöver direktor består av områdescheferna för omsorg, neurorehabilitering, fastighet- och service, ekonomi och administration, samt av en verksamhetscontroller vars främsta uppdrag är affärsutvecklingsarbete. Under 2011 har skett nyrekryterring till befattningarna som administrativ chef, ekonomichef, omsorgschef och verksamhetscontroller. Främjande av ändamålen Utbildning och forskning bedrivs i och genom Ersta Sköndal högskola AB som ägs gemensamt av Stora Sköndal (40%), Ersta diakoni (40%) och Bräcke diakoni (20%). Vid Ersta Sköndal högskola AB bedrivs grund- och vidareutbildning samt forskning i vårdvetenskap, socialt arbete, det civila samhället, vårdetik, teologi och kyrkomusik. Högskolans institutioner är fördelade på två campus - vid Stora Sköndal och Ersta - med tillsammans drygt studenter. Ett nytt campus vid Bräcke Diakoni är under uppbyggnad. Regeringen har under verksamhetsåret beviljat tillstånd för Ersta Sköndal högskola att utfärda masterexamen i socialt arbete och vårdvetenskap. Under året mottogs en donation från Erling Perssons stiftelse att användas till uppbyggnad av ett palliativt forskningscentrum.

3 3 Diakonal verksamhet Stora Sköndals diakonala verksamhet sker primärt genom att driva vård och omsorg samt rehabilitering av sjuka och handikappade enligt beskrivning nedan. En grundläggande utgångspunkt är Stora Sköndals kristet humanistiska värdegrund. Stora Sköndals värdegrund uttrycks genom att arbeta med ett förhållningssätt där varje boende inom vård och omsorg och patient inom sjukvården samt närstående ska vara hörd och sedd, bekräftad, respekterad och därmed delaktig. Förhållningssättet ska kombineras med yrkeskompetens, specialistkunnande och aktiv kunskapsoch metodutveckling. Sjukhuskyrkan fyller en viktig funktion på Stora Sköndal som stöd för boende, patienter och medarbetare men även som profilskapare. Sjukhuskyrkans verksamhet leds och bedrivs av anställd präst och diakon i samarbete med Farsta församling. Vård och omsorg av personer äldre än 65 år med beviljat bistånd från socialtjänsten samt socialpsykiatri erbjuds inom ramen för Stora Sköndals omsorgsverksamhet. Verksamheten omfattade under 2011 i genomsnitt 241 permanentboende inom särskilt boende med inriktning sjukhem, ålderdomshem och boende för personer med en demensdiagnos. Den största delen drivs som enskild verksamhet, d.v.s. tillståndspliktig verksamhet utan garanterad beläggning. Här finns även en entreprenad, ett gruppboende i Hökarängen för personer med demensdiagnos, som drivs på uppdrag av Stockholm Stad. Under året har Stora Sköndal erbjudit hemtjänst och nattpatrull till ett 100-tal kunder i närområdet. Inom omsorgsområdet drivs en enskild verksamhet för personer med socialpsykiatriska behov. Verksamheten består av 26 permanenta platser. Under 2011 beslutade direktionen att utöka verksamhetsområdet med ett boende för ensamkommande flyktingbarn, s.k. PUT-boende för dem som har permanent uppehållstillstånd. Verksamheten planeras att starta under våren Den konkurrensutsatta marknaden inom äldreomsorgen med stort fokus på mångfald möjliggör för Stora Sköndal en profilering med utgångspunkt i den icke vinstdrivande verksamheten och våra diakonala grundvärderingar och blir på så sätt ett alternativ för invånare i Stockholms län. Direktionen fattade under året beslut om att med anledning av Arbetsmiljöverkets krav på mycket omfattande ombyggnad eller stängning av arbetsplatsen i Skogsbyfastigheten, avsluta den vård och omsorgsverksamhet som finns inom densamma. Verksamheten kommer under 2012 att avvecklas för att helt stängas vid årsskiftet Direktionen har under 2011 även beslutat att avyttra mark till JM/Seniorgården AB för att möjliggöra en nyproducerad vård- och omsorgsfastighet vilken Stora Sköndal skall förhyra. Verksamheten skall fungera som ersättning för den efter Arbetsmiljöverkets föreläggande stängda verksamheten i Skogsbyfastigheten. Område Antal boende Antal omsorgsdygn 31/ / Äldreomsorgen Psykiatrin Summa totalt

4 Stora Sköndals volontärverksamhet har haft ca 70 volontärer som är aktiva inom olika verksamheter vilket är berikande på flera sätt. Sedan 2009 pågår ett samarbete med arbetsförmedlingen kring jobb och utvecklingsgarantin - Fas 3. I slutet av december 2011 fanns det 9 personer med volontäruppgifter i detta program. Vård av sjuka och handikappade bedrivs vid Stora Sköndals neurologiska rehabiliteringsklinik. Vid kliniken rehabiliteras människor med sjukdomar och skador i nervsystemet. Uppdragsgivare är i huvudsak Stockholms läns landsting, som Stora Sköndal har vårdavtal med. Neurologiska rehabiliteringskliniken har redan 2010 till Stockholms läns landsting påpekat att nuvarande ersättningsmodell med en klumpsumma per patientfall leder till att medelvårdtiderna måste sänkas. Under 2011 har såväl remittenterna på akutsjukhusen som stroketeam i primärvården också reagerat på detta. Hälso- och sjukvårdens förvaltning kallade utifrån detta till ett möte för diskussion om eventuella tilläggsavtal för särskilt resurskrävande patienter. Förslag väntas komma under första kvartalet Ökad datorsäkerhet enligt patientdatalagen införs i flera elektroniska system under Detta medför bl.a. att E-tjänstekort kommer att krävas. Under 2011 har E-tjänstekort utfärdats till samtliga medarbetare på kliniken. Kliniken har som planerat bedrivit verksamheten i Erstagårdsklinikens lokaler i Hästhagen Nacka. Återflytt till Stora Sköndal är planerad till april 2012 då ombyggnation av Johannesgården beräknas vara klar. 4 Hjälp till övriga med behov av särskilt stöd sker i huvudsak med de medel som tillförs Stora Sköndal genom gåvor och donationer. Ur de fonder som Stora Sköndal äger och förvaltar samt genom de enskilda gåvor som inkommit utdelas årligen medel i överensstämmelse med gåvogivarnas uttryckta önskan om ändamål. Stora Sköndal har ett 90-konto som är en kvalitetsstämpel och innebär att SFI (Stiftelsen för insamlingskontroll) utövar tillsyn. Se not 17. Seniorboende finns på Stora Sköndal. Där erbjuds ett boende med möjligheter till gemensamma aktiviteter som seniorerna själva arrangerar. Boende erbjuds i villor och lägenheter som upplåts med särskilda seniorhyreskontrakt till marknadsmässiga hyresvillkor. Seniorboendet på Stora Sköndal är fortsatt eftertraktat och för närvarande finns det nära 1300 betalande till bostadskön Ekonomi och verksamheter Stora Sköndal är en non-profitorganisation. I verksamheten är finansiella resultat inte målet utan medlet för ändamålsuppfyllelse och verksamhetsutveckling i överensstämmelse med stadgar, verksamhetsidé och omvärldskrav. Volymminskningar inom framförallt äldreomsorgen är den främsta förklaringen till det svaga rörelseresultatet. Utöver ett stort intäktstapp så har vidtagna omställningsåtgärder medfört merkostnader på drygt 3 Mkr vilket försämrat resultatbilden ytterligare. En fallande börs under 2:a halvåret har framtvingat nedskrivningar i värdepappersportföljen vilket framgår i notanteckningarna.

5 Äldreomsorgen med en nettoomsättning på drygt 177 Mkr har fortsatt svårt att nå lönsamhet i den löpande verksamheten efter några år av volymminskningar främst beroende på de krav som ställs på omsorgsboendena idag. Ersättningsfastigheter kommer att tillskapas och därmed återställs volymerna till en nivå som stärker och garanterar en rimlig intjäningsförmåga i denna för Stora Sköndal viktiga verksamhet. Ersättningsfastigheterna kommer att stå klara hösten Socialpsykiatri som bedrivs på Nybacken med 26 vårdplatser kommer från årsskiftet att inrymmas i verksamhetsområdet omsorg. Neurologiska rehabiliteringskliniken har för tredje året i rad bedrivit verksamheten med ett överskott. Vinstmarginalen har legat stabilt kring 5-6 procent vilket bedöms som en rimlig nivå utifrån givna förutsättningar. Remissinflödet tenderar att fluktuera under året och vara svagt under sommarmånaderna och december månad. Detta har delvis kunnat mötas med en ökning av de patienter som valt Stora Sköndal för inneliggande planerad rehabilitering. Under första kvartalet 2012 flyttar verksamheten tillbaka till Stora Sköndal i nyrenoverade lokaler på Johannesgården. Fastighetsavdelningen har till uppgift att tillgodose Stora Sköndals behov av lokaler och bostäder samt att förvalta, utveckla och ekonomisera fastighetsbeståndet. Tomställning av lokaler samt de senaste årens investeringar i omsorgsfastigheterna tynger fastighetsförvaltningens resultaträkning. Investeringarna har varit nödvändiga och en förutsättning för att Stora Sköndal skall kunna erbjuda vård och omsorg i ändamålsenliga lokaler. Fastighetsbeståndet som ingår i det ordinära boendet redovisar i likhet med 2010 ett överskott. Under 2011 påbörjades ombyggnad av Johannesgården för att bereda plats för Neurologiska reahabilteringskliniken. Ombyggnaden beräknas vara färdig under första kvartalet En stram underhållsbudget har medfört att huvuddelen av tillgängliga medel har använts till underhåll av bostäder samt till anläggningar i mark. Arbetet att tillsammans med Stockholms stad exploatera det så kallade Norra området fortsätter. Köpeavtalet för den andra etappen är undertecknat och detaljplanearbetet fortskrider under ledning av Stadsbyggnadskontoret. 5 Övriga verksamheter och stödfunktioner IT-enheten har under året organisatoriskt flyttats från servicefunktionerna till funktionen administrativt stöd. I organisationen för administrativt stöd samlas personal från ekonomi, löner, marknadskommunikation, IT och volontärsamordning. Syftet med organisationsförändringen är att effektivisera och rationalisera de administrativa processerna. Arbetet med samordning av Stora Sköndals inköp har inletts och flera arbetsgrupper har bildats. Under året har ett nytt intranät utvecklats och härmed ges medarbetarna ett verktyg för enklare informationsinhämtning. Kostenheten vars främsta uppdrag är matleveranserna till omsorgen påverkas omgående av volymminskningar inom omsorgen. Kostenheten arbetar kontinuerligt för att utöka andelen externa kunder. Ur detta perspektiv har 2011 varit ett framgångsrikt år men detta har inte räckt till för att möta intäktstappet från internleveranserna. Under året beslutades om byte av arbetsgivarorganisation från Pacta till Almega Vårdföretagarna. Förändringen genomfördes den 1 januari 2012.

6 6 Omsättning och resultat I tabellen nedan framgår att intäktstappet i huvudsak återfinns i omsorgsverksamheterna. Nettoomsättning per verksamhet (belopp i tkr) Äldreomsorgen Neurologiska rehabiliteringskliniken Socialpsykiatrin Fastighetsförvaltning Övriga verksamheter Summa År 2010 ingick realisationsvinst om 55,7 Mkr i rörelseresultatet. Korrigerat för detta så skall årets rörelseresultat på 0,2 Mkr jämföras med fjolårets 4,4 Mkr. Finansiell ställning och medelsplacering Eget kapital inklusive egna fonder och gåvomedel uppgick till 130,9 Mkr (156,6). Avkastning på eget kapital uppgick till -19,0 procent (29,1). Korrigerat för markförsäljning var avkastningen -9 procent föregående år. Soliditeten uppgick per balansdagen till 21 procent (25). Då Stora Sköndals kapital i huvudsak består av fastigheter påverkas nyckeltalet i hög grad av hur dessa värderas. En extern fastighetsvärdering färdigställdes mars 2011 och efter en schablonmässig nedjustering av beräknade marknadsvärden med 10 procent återstår ett övervärde i fastighetsbeståndet på drygt 287 Mkr. Görs justering för detta övervärde i fastighetsbeståndet blir soliditeten istället 46 procent (49). Slutlikvid för försålt markområde som intäktsfördes 2010 kommer att erhållas när detaljplanen vunnit laga kraft och vissa markarbeten utförts. Likviden uppgår till 49 Mkr. Likvid för mark försåld till Seniorgården AB erläggs mars 2012 och uppgår till drygt 23 Mkr. Verksamheten genererade ett likviditetstillskott om 4,0 Mkr (5,6). De räntebärande skulderna uppgick per balansdagen till 437,9 Mkr (419,8) med en genomsnittlig ränta om 4,5 procent (4,1). Medelsplaceringen sker i enlighet med fastställda riktlinjer för placeringar.

7 Balansomslutning, eget kapital och soliditet 30% % 25% tkr % 13% 19% 21% 20% 15% % % Balansomslutning Justerat eget kapital Soliditet 0% Investeringar Årets investeringar uppgår till totalt 39,6 Mkr (6,9). Av årets investeringar utgör 33,5 Mkr ombyggnation av vårdfastigheter. Under senaste femårsperioden har investeringarna uppgått till nära 200 Mkr och för 2012 uppgår investeringsbudgeten till 29,5 Mkr. Miljöarbete Stora Sköndal vill bidra till en hållbar utveckling och arbetar kontinuerligt med att minska sin miljöpåverkan. Energisystemen är sedan tidigare profilerade för miljövänlig produktion och energieffektiv användning. Under året erhölls certifikat för miljöledningssystemet enligt ISO En miljörevision genomfördes under hösten. Arbetsmiljö och friskvård Det systematiska arbetsmiljöarbetet är etablerat i organisationen med årliga uppföljningar. Arbetsmiljöfrågor finns som en stående punkt på arbetsplatsträffar. Riskbedömningar genomförs som naturlig del i olika förändringsarbeten. Friskvårdverksamheten fortgår genom samarbete med Sköndals idrottsförening som har ansvar för den löpande tillsynen av friskvårdslokal med tillhörande träningsredskap. Samtliga medarbetare har tillgång till lokalen under dagtid.

8 Risker i bedriven verksamhet 8 Riskfaktorer Stora Sköndal bedriver verksamhet på konkurrensutsatta marknader där det finns aktörer med en finansiell styrka som stiftelsen Stora Sköndal har svårt att uppbringa då det inte finns någon ägargrupp som kan tillskjuta kapital. Verksamheten drivs huvudsakligen i egna lokaler och på egen mark. Detta gör att Stora Sköndal har det fulla ekonomiska ansvaret som fastighetsägare att uppfylla krav på fastighetsutformning som ställs från myndigheter och beställare. I och med kund och vårdval blir även den estetiska utformingen viktig för att kunna vara en stark konkurrent inom olika verksamhetsområden. Lokalförsörjningen är av avgörande betydelse för såväl beläggning, kvalitet, ekonomi som arbetsmiljö. Stora Sköndal behöver en ökad omsättning i form av organisk tillväxt för att finansiera den mångfacetterade verksamheten och det nödvändiga underhållet av fastigheter och mark som stiftelsen har i sin ägo. 76 procent av nettoomsättningen utgörs av intäkter genom avtal med offentliga beställare, vilket leder till ett stort beroende av ett fåtal aktörer. Politiska beslut kan härmed snabbt ändra de ekonomiska förutsättningarna. I och med stängningen av verksamheten i Skogsbyfastigheten kommer Stora Sköndal inte kunna erbjuda nyinflyttningar under en längre period vilket kan leda till att vi tappar kunder även framledes. Upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling gällande äldreomsorg inom Stor- Stockholmsområdet har upphört och det råder stor osäkerhet gällande framtidens krav och uppföljningsregleringar. Riskhantering Ett särskilt Finansråd bestående av tre direktionsledamöter samt direktor, föreslår till direktionen placeringsstrategier och strategier för upplåningen. Strategin är att placera med hög säkerhet och god avkastning samtidigt som behovet av att bibehålla en hög likviditet och därmed säkerställa en hög betalningsberedskap tillgodoses. Neurorehabiliteringen har tillsammans med de övriga tre privata utförarna inom området, lyckats få en förändring gällande högriskpatienter vilket möjliggör individavtal med utökad betalning utanför gällande avtal. Stora Sköndal undersöker möjligheten att teckna avtal med såväl landsting som kommuner utanför Stockholm, samt att utöka verksamhetsgrenar inom landstingsknuten vård. Olika alternativ till lösning av lokalförsörjningen arbetas fram tillsammans med nytillkomna samverkanspartners.

9 9 Resultatöversikt och nyckeltal Belopp i tkr då ej annat anges Resultatöversikt Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Nyckeltal Investeringar Balanserade utgifter Byggnader och pågående nyanläggning Inventarier Investeringar totalt Ekonomisk ställning Justerat eget kapital Lån Balansomslutning Övervärde i fastigheter Nyckeltal Nettoomsättning per anställd Rörelsemarginal 0,9% -8,4% -2,5% 1,5% 0,1% Nettomarginal -1,0% -16,9% -6,0% -3,1% -6,2% Avkastning på eget kapital -2,5% -77,9% 37,0% 29,1% -19,0% Avkastning på totalt kapital 2,1% -3,9% 9,1% 9,0% 0,3% Soliditet l 21% 13% 19% 25% 21% Soliditet ll 47% 44% 44% 49% 46% Definition av ekonomiska termer Justerat eget kapital Eget kapital med tillägg för konto avsatt till pensioner och fonderade gåvomedel samt övervärde i aktier och andelar. Övervärde i fastigheter Skillnaden mellan ett externt beräknat marknadsvärde och bokfört restvärde. Marknadsvärdet har av försiktighetsskäl justerats nedåt schablonmässigt (-10%). Värdering utförd Rörelsemarginal Rörelseresultat i relation till nettoomsättning. (Korr. år 2010 och 2009 för reavinst mark). Nettomarginal Nettoresultat i relation till nettoomsättning. (Korr.år 2011 för neskrivning värdepapper och för år 2010 och 2009, reavinst mark). Avkastning på eget kapital Nettoresultat i relation till justerat eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus realiserade finansiella intäkter i relation till balansomslutningen. Likviditet Omsättningstillgångar minus lager i procent av kortfristiga skulder. Soliditet l Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet ll Soliditet I med tillägg för övervärde i fastigheter.

10 10 RESULTATRÄKNING (Belopp i tkr) Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8,9, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

11 11 BALANSRÄKNING (Belopp i tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggning Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 12 BALANSRÄKNING (Belopp i tkr) Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 16 Stiftelsekapital Balanserat resultat Reserverade medel Årets resultat Avsättningar Fonder och villkorliga gåvor Avsättningar till pensioner Avsatt för framtidsförpliktelser Långfristiga skulder 19 Checkkonto med kredit - - Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda panter: Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser: Inga Inga

13 13 KASSAFLÖDESANALYS (Belopp i tkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Av- och nedskrivningar som belastat detta resultat Realisationsvinst materiella anläggningstillgångar, brutto Utrangeringar anläggningstillgångar Omklassificering anläggningstillgångar Gottgörelse pensioner Utdelningar Erhållna räntor och räntebidrag Erlagda räntor och liknande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av varulager Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder Ökad (-), minskad (+) bindning i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och anläggningar Förvärv av inventarier Ersättning avyttrade materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Investering i aktier och andelar Försäljning av aktier och andelar Återlösen aktieindexobligation - 30 Ökning (+) / minskning (-) av avsättningar Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kommentarer: Kassaflödesanalysen är upprättat enligt indirekt metod och med stöd av RR 7 Redovisning av kassaflöden. Likvida medel utgörs av Kassa och bank

14 14 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år med undantag för disposition av och avsättningar till fonder och villkorliga gåvor vilka från och med räkenskapsår 2011 endast hanteras över balansräkningen. Intäktsredovisning Intäkter i vårdverksamheten redovisas i enlighet med BFNAR 2003:3 huvudregeln för löpande räkning, dvs. den period som prestationerna har utförts. Hyror faktureras i förskott men intäktsförs i den period som hyran avser. Erhållna bidrag intäktsförs vid bidragstillfället med influtet belopp. Utfästelse om bidrag redovisas efter det att bindande beslut från bidragsgivaren har mottagits. Fonder, villkorliga gåvor och bidrag Fondmedlen utgörs av erhållna gåvor och donationer. Stiftelsen Stora Sköndal förvaltar dessa medel i enlighet med av givaren lämnade förutsättningar och disponerar avkastning och kapital, till den del som inte är bundet, för ändamål som anknyter till Stora Sköndals verksamhet. Erhållna bidrag och kollekter redovisas till influtet belopp som rörelseintäkt och används för att täcka kostnader i den löpande verksamheten. Resultat av försäljningar Vinster eller förluster vid försäljning av andra anläggningstillgångar än värdepapper redovisas bland övriga rörelseintäkter eller rörelsekostnader. Försäljning av anläggningstillgångar redovisas när bindande avtal träffats och risken övergått till köparen. Som försäljningsresultat redovisas skillnaden mellan erhållen köpeskilling och direkta och indirekta anskaffningskostnader. Resultat från försäljning av värdepapper i den löpande förvaltningen redovisas som resultat från finansiella investeringar. Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Datasystem som är av väsentligt värde för kommande år redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Bokfört värde utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärde och avskrivning enligt plan.

15 15 Materiella anläggningstillgångar Byggnader redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för årlig värdeminskning enligt plan. Anskaffningsvärdet definieras som samtliga externa kostnader som krävs för att byggnaden ska kunna tas i bruk för sitt syfte. Från detta anskaffningsvärde görs avdrag för erhållna bidrag hänförligt till byggnaden. Bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov görs för varje enskild byggnad enligt en extern eller intern värdering baserat på en kassaflödesanalys varvid jämförelse görs mellan detta värde och byggnadens restvärde. Väsentliga avvikelser i värdet redovisas som nedskrivning i resultaträkningen om värdenedgången bedöms vara bestående. Extern värdering utförs med viss intervall och när intern värdering utförs används av branschen vedertagna metoder. Som maskiner och inventarier redovisas sådana inventarier, maskiner, verktyg, fordon, byggnadsinventarier mm. som nyttjas inom verksamheter, administration och servicefunktioner. Som pågående nyanläggningar redovisas nedlagda kostnader för byggprojekt som ännu inte avslutats eller tagits i bruk. Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärdet. Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärdet inklusive lämnade aktieägartillskott. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Innehav i noterade aktier och andelar redovisas bland anläggningstillgångar med hänsyn till att syftet med innehavet är långsiktigt, dessa aktier och andelar bokförs till anskaffningsvärdet. På balansdagen prövas om nedskrivningsbehov föreligger. Avskrivningar Den planenliga avskrivningen på immateriella och materiella anläggningstillgångar baseras på en erfarenhetsmässig bedömning av tillgångarnas nyttjandetid. Avskrivning beräknas på hela året oavsett när investeringen tas i bruk. Investeringsbidrag som erhålles vid anskaffning av anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde och därmed också underlaget för beräkning av avskrivningarnas storlek. Tillgångsslag Immateriella anläggningstillgångar, datasystem Byggnader, näringsfastigheter Byggnader, utbildnings- och servicefastigheter Byggnader, vårdfastigheter Markanläggningar Byggnadsinventarier Maskiner och inventarier Fordon Datorer Nyttjandetid 10 år 50 år 25 år 33 år år 10 år 10 år 5 år 5 år Leasingavtal Leasingavtal redovisas som operationell leasing dvs. leasingavgifter kostnadsförs löpande oaktat om avtalet avser finansiell eller operationell leasing.

16 16 Övriga fordringar och skulder Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta och skulder upptas till nominellt belopp. Koncernredovisning Koncernen utgörs av moderbolaget Stiftelsen Stora Sköndal och de två helägda dotterbolagen enligt not 12. Ingen koncernredovisning har upprättats med hänsyn till att bolagen inte bedrivit någon verksamhet under räkenskapsåret. Inga köp eller försäljningar har förekommit mellan Stiftelsen Stora Sköndal och dotterbolagen. Innehavet i Ersta Sköndal högskola AB definieras som intresseföretag.

17 17 NOTANTECKNINGAR NOT 1 NETTOOMSÄTTNING Vårdintäkter Hyresintäkter Anslag och bidrag Försäljningsintäkter NOT 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Resultat vid avyttring materiella anläggn.tillgångar Erhållna donationer och gåvor Kollekter Ianspråktagna fonderade medel Fonderade gåvomedel Övriga rörelseintäkter NOT 3 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Fastighetskostnader Inventarieunderhåll och leasing Administration och försäljningskostnader Externa konsulttjänster

18 18 NOT 4 ANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR Medelantal anställda Män Kvinnor Totalt Medelantalet anställda är omräknat i heltidstjänster där summan av antalet arbetade timmar under året har ställts i relation till en normal årsarbetstid på 1920 timmar. I arbetade timmar ingår även lön under semester samt ersättning vid sjukdom dag Definition av medeltal anställda upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:11) Löner och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala andra er- kostnader andra er- kostnader sättningar (varav pen- sättningar (varav pensionskostn.) sionskostn.) Styrelse och direktor (497) (347) Övriga anställda (18 023) (17 642) Totalt (18 520) (17 989) Styrelsearvoden till ledamöter i direktion och utskott uppgår till 305 tkr. (356). Pensionsåtagandet är beräknat utifrån avtal enligt KAP-KL och täcks av avsättning i Stora Sköndals pensionsstiftelse samt därutöver genom individuellt pensionsval på mellan 3,4 och 4,5 procent av lönesumman. Direktor har i sitt anställningsavtal rätt till individuell pensionslösning. Årets avsättning till Stora Sköndals pensionsstiftelse uppgår till tkr. (4 010). Direktion per balansdagen Män 5 8 Kvinnor 2 4 Totalt 7 12 Ledningsgrupp per balansdagen Män 3 3 Kvinnor 4 3 Totalt 7 6

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Årsredovisning 2010 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Audit 3 Tax 4 Consulting 4 Financial Advisory 4 Medarbetare 4-5

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer