Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2

3 LUDVIKAHEM AB Org. nr Årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Noter 15 Revisionsberättelse 23 Granskningsrapport 24 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Omslagsbild: Bilderna är tagna på LudvikaHems bostadsområden och till stor del hämtade ur våra nya broschyrer 1

4 VD HAR ORDET En positiv utveckling och en stabilisering av marknaden. Vi kan lägga ytterligare ett positivt år bakom oss med bland annat förbättrad ekonomi och förbättrade uthyrningssiffror. Alltsedan 2007 har en kontinuerlig inflyttning till kommunen gjort att LudvikaHems vakanser minskat betydande. Detta i takt med flera år av låga marknadsräntor har starkt förbättrat bolagets ekonomi och de ekonomiska förutsättningarna för framtiden. En unik situation har uppstått för Ludvika och regionen härikring. Få kommuner i Ludvikas storlek kan idag skönja en framtida utveckling som ser lika ljus och innehållsrik ut. Om flertalet av de etableringar som idag diskuteras blir verklighet så kan detta bara inom en femårsperiod ge upp mot nya arbetstillfällen i företag verksamma inom kommunens gränser. Vi klarade lågkonjunkturen bra För Ludvika kommun och LudvikaHems del har lågkonjunkturen passerat utan några direkt negativa effekter. I en mycket turbulent omvärld har LudvikaHem haft en positiv tillväxt under hela perioden Den globala finanskrisen med en havererad kreditmarknad innebar kraftigt sänkta styrräntor. Sveriges exportföretag har sett orderingången falla med ett ökat antal varsel och en nedgång av BNP som följd. Påverkan på tjänstesektorn har dock varit liten och begränsad. För Ludvikas del har den stora och betydande arbetsgivaren ABB och dess HVDC-enhet haft en fortsatt positiv utveckling under lågkonjunkturen. Det har bidragit till en fortsatt inflyttning till kommunen och inga eller endast ett fåtal märkbara varsel. De låga marknadsräntorna har medfört att LudvikaHem under perioden kunnat omdisponera medel från räntekostnader till underhållskostnader till följd att vi idag utför underhåll och renoveringar av vårt fastighetsbestånd som ligger på en historiskt sätt mycket hög nivå. Nyproduktion och tillväxt En fortsatt ökad efterfrågan på hyresrätter innebär att vi nu börjar planera för fler nya bostadsområden. Redan idag är kv Freja i centrala Ludvika ett bra exempel på hur delar av ett äldre kvarter kan exploateras och inrymma många moderna och attraktiva bostäder. För kv Freja har LudvikaHem upphandlat Skanska och planerar där uppföra ca 60 nya hyresrätter under åren För Ludvika som industri- och handelsstad har hyresrätten i 2 framtiden en avgörande betydelse för den positiva utvecklingen. En hyresrätt är ofta den första och bästa boendeformen då nyinflyttade anländer till Ludvika kanske just tack vare en nyanställning. Hyresrätten är starkt representerad bland ungdomar, ensamstående och pensionärer. Fördelarna med hyresrätten där hyresgästen slipper binda kapital, ansvara för drift och underhåll eller sköta den yttre miljön innebär en enkelhet och smidighet med möjlighet att flytta med bara tre månaders uppsägningstid. Sedan några år tillbaka har bolaget även ett fördjupat samarbete med pensionärsorganisationen SPF med målet att nyproducera ett centralt beläget seniorboende alternativt trygghetsboende. I projektet Freja inryms därför även en byggnad med 24 lägenheter för just denna kategori. I projektet arbetar vi nu tillsammans med samtliga pensionärsföreningar för att hitta mervärden och tillval som utvecklar trivsel och samvaro inom det nya bostadsområdet. För att klara av nyproduktion på en marknad som länge varit ur balans ställs extra stora krav på oss som byggherre. Byggkostnaderna måste vara låga för att få acceptabla hyresnivåer, uthyrningsgraden måste vara hög för att slippa nedskrivningsbehov, mervärden och tillval måste finnas för att skapa eftertraktade och prisvärda bostäder. Idag har LudvikaHem ett omfattande arbete just för att hitta dessa för hyresgästerna optimala lösningar. Samtidigt innebär den nya Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag (från ) att kravet på affärsmässighet nu är tydligt och att bolaget inte får genomföra olönsamma satsningar eller finansiera åtgärder med bidrag från ägaren Ludvika kommun. Renovering av våra befintliga bostäder Lika viktigt som att bygga nya bostadsområden är frågan om renovering av våra äldre områden. En stor del av beståndet härrör från det så kallade miljonprogrammet och kommer under många år att kräva stora investeringar i form av underhåll och standardhöjande åtgärder. Idag arbetar vi kontinuerligt med så kallade ROT-projekt där vi i ett samlat grepp genomför stambyten, installationsunderhåll, byte av kök- och badrumsinredning samt ytskikt i ca 50 lägenheter per år. Utöver dessa ROT-arbeten arbetar LudvikaHem efter en fastlagd underhållsplan för allt gemensamt underhåll på våra fastigheter samt ett behovsstyrt underhåll av våra lägenheter. Nivåerna på underhållsinsatser har vi förhandlat fram tillsammans med hyresgästföreningen. Fortsatt kundfokusering LudvikaHem genomför vartannat år en kundenkät med samtliga hyresgäster i bolaget. Ur enkäten identifierar vi behov och önskemål av insats-

5 områden för att vi kontinuerligt skall förbättra bland annat vår service och våra rutiner. Modellen är viktig för att vi alltid skall kunna leverera bostäder till våra kunder som upplevs som prisvärda och har en, jämfört med marknaden, hög kvalité. Vår organisation med husvärdar på varje bostadsområde får idag mycket beröm för den närhet och effektivitet som det innebär för våra hyresgäster. Att vi dessutom ger våra hyresgäster möjlighet att påverka sitt boende, få inflytande, delta i utveckling och förändringsprocesser och därigenom skapa trygga och trivsamma boendemiljöer är viktigt för att möta konkurrensen från andra aktörer. För att förbättra kommunikationen med våra hyresgäster utvecklar vi löpande vår hemsida och vårt nyhetsblad BoNytt. Vi har också ett gott samarbete med hyresgästföreningen där bomöten och trygghetsvandringar årligen bidrar till ökad demokrati och medbestämmande inom varje bostadsområde. Valfrihet på Kabel-TV och bredband I november 2009 beslutade regeringen om en bredbandsstrategi för Sverige. Målsättningen i strategin är att år 2020 bör 90 procent av Sveriges hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s samt att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Post- och telestyrelsen, PTS, ska inom ramen för sin verksamhet samt genom särskilda regeringsuppdrag arbeta för att målen för strategin nås. Under 2009 färdigställde LudvikaHem utbyggnaden av det fibernät som nu når samtliga våra lägenheter och prima lokaler. Nätet driftsätts av en extern kommunikationsoperatör som ansvarar för utveckling av nätet och funktioner däri. Nätet är ett så kallat öppet nät med möjlighet för ett obegränsat antal olika tjänsteleverantörer att konkurrera om TV- och bredbandsleveranser till våra hyresgäster. Tack vare detta har idag samtliga av våra hyresgäster möjlighet att köpa bredband med kapacitet upp till 100 Mbit/s. I det nybyggda nätet finns idag sex TVleverantörer och sju bredbandsleverantörer. Parallellt med det nya fibernätet finns vårt tidigare analoga nät kvar. Detta nät har genom åren utvecklats och har idag samma digitala möjligheter som det nybyggda nätet. Via det analoga nätet finns möjligheten att se TV utan digitalbox, en smidig lösning som är omtyckt och värdefull för många av våra hyresgäster. Sammantaget skapar detta en bred och innehållsrik lösning på TV och bredband som ger en stor valfrihet och möjligheter att byta leverantör efter behov. Detta för att alltid kunna ta del av de mest fördelaktiga priserna och det bästa utbudet. Nöjda medarbetare För mig som vd känns det oerhört roligt att kunna konstatera att LudvikaHem har fantastiskt engagerade och positiva medarbetare vilket återigen visade sig i 2010 års medarbetarenkät. Det är viktigt för vårt företag idag men även för framtiden och den nyrekrytering vi står inför. Enkäten genomfördes av vår företagshälsovård HeLahälsan AB (tidigare Ludvikahälsan AB) och omfattar samtliga tillsvidareanställda på LudvikaHem. Att vi från 2009 till 2010 lyckades höja vårt NMI (Nöjd Medarbetar Index) från 80 till 83 känns därför riktigt bra. Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett viktigt mål i våra styrkort och avgörande för att vi i framtiden ska kunna attrahera och rekrytera kompetent personal. Att tillsammans ha roligt på jobbet är viktigt, att tycka om sina arbetskamrater och att vara stolt över sin arbetsplats är en förut-sättning för att göra ett bra jobb. En förutsättning som bidrar till att alla vi på LudvikaHem idag lever upp till vår vision och därigenom kan ge våra hyresgäster det bästa boendet. Ett stort tack till alla våra kunder, samarbetspartners och alla medarbetare på LudvikaHem för att 2010 blev ett riktigt gott år. Ulf Rosenqvist Vd 3

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för LudvikaHem AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Bolaget är helägt av Ludvika kommun. DETTA ÄR LUDVIKAHEM Att kunna erbjuda attraktiva bostäder är en förutsättning för en god utveckling för hela Ludvika kommun. Människor bosätter sig på platser som kan erbjuda goda kommunikationer, ett varierande utbud på service och handel, en god miljö och ett gott boende. På dessa platser startas och växer företag och nya arbetsplatser bildas. LudvikaHem har därvid till uppgift att främja bostadsförsörjningen inom kommunen och skapa goda boendemiljöer för invånarna. Styrelse, revisorer och verkställande direktör Styrelseledamöter Gun-Britt Malmkvist (s) ordförande Jan Svenson (s) vice ordförande Sören Finnström (s) Birgitta Hedin (s) Jan-Olof Pettersson (c) Kjell Israelsson (m) t o m Hans Gleimar (m) fr o m Tore Karlsson (v) Per Ragnar Fredriksson (v) fr o m Eva-Lena Gunningberg (arbetstagarrepresentant) Styrelsesuppleanter Göran Andersson (s) Anders Hjalmar (s) Leif Pettersson (s) Rolf Ryman (s) fr o m Kurt Josefsson (bop) Berndt Ekström (m) Tore Karlsson (v) t o m Seibert Fredriksson (v) fr o m Vanja Albinsson (arbetstagarrepresentant) Revisor, vald av årstämman Margareta Sandberg, KPMG, ordinarie, godkänd revisor Lekmannarevisorer, valda av Ludvika kommun Torbjörn Strandberg (s), ordinarie Bengt Stelin (s), suppleant Verkställande direktör Ulf Rosenqvist Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Fastigo (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation), Husbyggnadsvaror HBV Förening upa, HeLahälsan Dalarna AB, Rörlighet i Bergslagen AB, Unika Ludvika AB och Nyföretagarcentrum Ludvika-Smedjebacken Våra ägardirektiv I ägardirektivet beskriver Ludvika kommun syftet med bolaget. I Ludvika kommuns strävan att skapa goda förutsättningar för framtidens boende utgör LudvikaHem ett viktigt verktyg och en viktig resurs. Företaget skall på affärsmässiga villkor medverka till att dels skapa balans mellan utbud och efterfrågan på den lokala bostadsmarknaden dels utveckla boendet i kommunen. Bostaden är en av grundbultarna i ett modernt välfärdssamhälle. Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen är lättare att ta om man har tillgång till ett sådant instrument som ett kommunalt bostadsbolag utgör. En felaktig bostadspolitik som leder till alienation, social oro och segregation drabbar kommunen direkt. Kommunen har intressen i och behov av de verksamheter som bedrivs i LudvikaHem. Dessa intressen och behov kan tillgodoses på olika sätt. Antingen genom avtal med utförare eller ägande av bolag eller genom egen verksamhet i förvaltningsform. I valet mellan kommunal förvaltning och kommunalt bolag överväger fördelarna för kommunalt bolag. Ägardirektivet kan sammanfattas i följande punkter: Bolagets verksamhet ska utifrån långsiktiga och affärsmässiga principer, i förvaltning och utveckling av bostäder och bostadsområden, medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och därigenom medverka till att utveckla Ludvika som attraktiv kommun. Bolaget ska utöva sin verksamhet i överensstämmelse med kommunens mål. Bolaget ska erbjuda en yttre och inre miljö som kan tilltala dagens bostadssökande. Möjligheten till samvaro i grannskapet ute och inne. Nära till en bra fritid tillsammans med andra. Bostadsutbud Bolaget ska: Erbjuda goda, sunda och prisvärda bostäder. Vara kundorienterat. 4

7 Erbjuda ett varierat utbud av bostäder samt lokaler. Utveckla fastighetsbeståndet. Vara en aktiv fastighetsägare. Socialt och demokratiskt ansvar Bolaget ska: Medverka till att en god service finns och förutsättningar för social gemenskap skapas. Ha en väl avvägd sammansättning av bostäder så att även socioekonomiskt svagare grupper kan beredas bostad. Ta ansvar för att det finns bostäder anpassade till särskilda behov. Skapa och utveckla förutsättningar för de boendes inflytande och delaktighet i bolagets verksamhetsutveckling. Miljö och kvalité Bolaget ska: Agera vägledande och utgöra ett föredöme i miljö- och kvalitetsfrågor. Bedriva sin verksamhet utifrån en ekologisk grundsyn, innebärande bl a att vid produktion av bostäder välja råvaror och tillverkningssätt som belastar miljön minimalt sett över produktens hela livscykel. Så långt det är ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt rimligt ansluta sina fastigheter till fjärrvärmenätet. Ekonomi Bolaget ska: Utarbeta ett program för att minska antalet tomma lägenheter. Ge en förräntning på eget kapital som ger en förbättrad soliditet. Arbeta för att behovet av kommunal borgen på sikt ska minska. Aktivt verka för att sänka vakansgraden, målet är en maximal vakansgrad på 3 %. Genom ett långsiktigt hållbart arbetssätt säkerställer vi företagets framtid. Vi bidrar därmed till Ludvika kommuns utveckling genom att erbjuda attraktiva boendemiljöer ur ett helhetsperspektiv. Vår målstyrning Bolaget har sedan 2009 arbetat med målstyrning i form av balanserade styrkort. De balanserade styrkorten är en praktisk modell för ledning, styrning och uppföljning av företagets verksamhet. Det vill säga att på ett strukturerat sätt omsätta företagets vision till det vardagliga arbetet. Målstyrningsmodellen fokuserar på fyra perspektiv, personal, kund, verksamhet samt ekonomi. Med detta verktyg väger vi samman personalens och hyresgästernas synpunkter med ekonomin och verksamheten i bolaget vilket starkt ökar våra förutsättningar att på lång sikt upprätthålla och förbättra en god kvalité och en god ekonomi. Målstyrningen utvecklar samspelet, delaktigheten och kommunikationen inom personalen, med hyresgästerna, entreprenörerna och ägaren. Mätetalen inom varje perspektiv bestäms med utgångspunkt från ägardirektiven och bryts ned i mätbara mål. Måluppfyllelsen mäts bland annat genom kvalitetsmätningar i form av en kundenkät vartannat år samt en personalenkät årligen. Svaren på enkäterna styr därefter stora delar av våra åtgärder vilket innebär ett ständigt förbättringsarbete inom samtliga perspektiv. Vår vision Det bästa boendet speglas i de fyra perspektiven genom de olika mål vi tillsammans inom bolaget formulerat. Våra framgångsfaktorer visar vägen för att nå dessa mål. En sammanställning av mätetalen för de fyra perspektiven syns i bilden nedan. Vår vision LudvikaHems vision Det bästa boendet är ledstjärnan i kontakterna med alla våra kunder. Alla kundgrupper skall uppleva sitt boende som det bästa valet. Funktionellt och servicemässigt men även med avseende på trygghet, säkerhet och kvalité. Vår affärsidé Med hög kvalité, god service, bra underhåll och ett kundinriktat arbetssätt intar LudvikaHem en ledande roll som fastighetsförvaltare i regionen. 5

8 FASTIGHETERNA Fastighetsbeståndet Under 2008 inleddes byggnationen av Engelbrekts galleria mitt i centrala Ludvika och i slutet på mars 2010 blev det stor invigning. Byggnaden består av tolv lägenheter och tio lokaler med en total yta på kvm. Butikslokalerna var färdigställda den 25 mars och den lokal som Ludvika kommun hyr för sin biblioteksverksamhet färdigställdes den 1 maj. Den 1 juni blev de tolv lägenheterna inflyttningsklara. Den enskilt största hyresgästen är Ludvika kommun som hyr bibliotekslokalen på kvm och hyreskontraktet gäller till 31 december LudvikaHems totala fastighetsbestånd uppgick vid årsskiftet till cirka kvm, fördelat på lägenheter och 969 lokaler och garageplatser. Fastighetsförvaltning och underhåll På Ludvika Gård, Krusbärsgården 1 till 3, har ett större ombyggnadsprojekt med stambyten, utbyte av elsystem inklusive elcentraler och jordfelsbrytare samt ny ventilation avslutats. I samband med stambytet fick lägenheterna helt nya kök. Under 2010 har 26 lägenheter färdigställts och därmed är hela projektet om 80 lägenheter avslutat. Våra lägenheter på Hammarbacken har fått nya fönster och dessutom har vi bytt ut gamla elradiatorer till nya med bättre komfort. I kv Motorn, Ludvika gård, Ljunghällsgården och Pluto har den yttre miljön förnyats. I kv Parken pågår ett samverkansprojekt med Hyresgästföreningen och de boende om förnyelse av lekplats och samlingsplatser. Planeringen är nu klar och färdigställandet görs under PERSONAL LudvikaHem hade vid 2010 års utgång 45 tillsvidareanställda varav 31 män och 14 kvinnor. Dessa fördelar sig på 18 tjänstemän och 27 kollektivanställda. Könsfördelningen på tjänstemannasidan är i stort sett jämn, medan endast 22 % av de kollektivanställda är kvinnor. Ledningsgruppen består av fyra personer varav samtliga är män. Antalet årsanställda, inklusive säsongsanställda, uppgick till 51 (51) personer. Sjukfrånvaron för 2010 var 2,9 % vilket är en halvering av 2009 års siffra som var 5,7 %. Den höga siffran för 2009 beror på några icke arbetsrelaterade långtidssjukskrivningar. Målsättningen i bolaget är att sjukfrånvaron skall vara högst 2 %. Medelåldern bland personalen är 48 år. 6 LudvikaHem står de kommande åren inför ett flertal pensionsavgångar och därmed viktiga nyrekryteringar. Arbetet med att forma en framtida organisation pågår och är ett viktigt arbete med tanke på profilen på flertalet av de kommande rekryteringarna. Frågor som kompetensutveckling, arbetsmiljö, medarbetarskap, hälsoarbete och trivselskapande åtgärder medverkar till att vi i framtiden är en attraktiv arbetsgivare och att vi klarar bolagets kompetensförsörjning. KUNDER OCH MARKNAD Antalet lediga lägenheter per var 95, vilket är en ökning med 2 lägenheter jämfört med Vid årets slut var uthyrningsgraden 97 (97) %. Under 2010 har antalet möblerade lägenheter minskat från 32 till 18 lägenheter. Tillsammans med ändrad användning av lokaler till lägenheter och inflyttning i de nyproducerade lägenheterna i Engelbrekt Galleria har antalet uthyrningsbara lägenheter ökat med 30. Bostadsmarknaden i Ludvika kommun består av drygt bostäder varav hälften är villor. LudvikaHems andel av bostäder utgör ungefär 22 % av marknaden. Invånarantalet i kommunen har ökat med 160 personer under Den 31 december 2010 hade Ludvika invånare. Det positiva flyttnettot beror till stor del på inflyttning från utlandet samt att nya arbetstillfällen har tillskapats i kommunen. Under 2010 tecknades 63 hyresavtal fler med personer som flyttade till kommunen, än de som valde att flytta från Ludvika. Ludvika kommuns Integrationsenhet har förmedlat hyresgäster till 65 lägenheter under Beläggningen på vårt korttidsboende Backgården, som har 55 lägenheter var under året 66 % (72 %). Detta kan jämföras med uthyrningen på motsvarande anläggningar i landet som totalt var 24 % under LudvikaHems största kund under året har varit ABB. Jämförelsen baserar sig på siffror från SCB gällande anläggningar med rum/lägenheter. Årets marknadsföringsaktiviteter har koncentrerats på framtagande av diverse informationsmaterial. Vi har färdigställt två nya broschyrer, en som beskriver Ludvika kommun, och en som beskriver våra bostadsområden. Broschyrerna kommer att användas i vår marknadsföring. Broschyrerna finns också att tillgå hos större arbetsgivare och organisationer i kommunen. Vi har även antagit en ny Grafisk Manual som beskriver hur vårt

9 varumärke skall framställas visuellt. Detta för att ytterligare förstärka vår enhetliga profil. Broschyrer och Grafisk Manual finns att läsa på vår hemsida. En ny reklamfilm avsedd för TV 4 och SF Bio har producerats, och en ny informationsfolder till nyinflyttade hyresgäster har tagits fram. För att fortsätta stärka LudvikaHem som varumärke har vi annonserat både i rikstäckande tidningar och i lokalpressen. Vi deltog även i SABOs rikstäckande kampanj Tyck till om hyresrätten, som syftade till att höja hyresrättens status. I december genomfördes en minimässa i Bobutiken med tema brandsäkerhet. Förutom LudvikaHem deltog Räddningstjänsten och Hyresgästföreningen. Hyresgästerna som besökte oss erbjöds att köpa brandsläckare och brandvarnare till subventionerat pris. Vi delade också ut batterier till brandvarnare och informationsmaterial om säkerhet i bostaden. För att medverka till inflyttningen till kommunen, samtidigt som vi har stor efterfrågan på bostäder, togs ett beslut under 2010 om att införa näringslivsförtur i vårt uthyrningssystem. Det innebär att en person som är folkbokförd i annan kommun, och har fått fast arbete i Ludvika kommun, kan erbjudas förtur i kösystemet. MILJÖ Ett hundratal bostadsbolag har anslutit sig till det så kallade Skåneinitiativet som innebär att bostadsbolagen sätter upp gemensamma mål för energibesparing. LudvikaHem har inte anslutit sig men följer projektet och gör egna jämförelser utifrån samma mål. Det övergripande målet för Skåneinitiativet är att minska den totala energiförbrukningen i varje företag med 20 % till år 2016 med utgångspunkt i normalårskorrigerad förbrukning För vår del innebär det att vi år 2016 bör ha minskat energiförbrukningen från 162 kwh/kvm (Atemp) till 123 kwh/kvm (Atemp). Resultatet fram till idag är ca 2% Mål El Diagram: Energiförbrukning Värme Totalt Radoninventeringen fortsätter och under året har nya mätningar gjorts i 18 områden. Av vårt bestånd av lägenheter har vi nu kartlagt ca 32 %. Det innebär att över 210 separata mätningar gjorts. I de flesta fall där gränsvärdena är högre än de rekommenderade räcker det oftast med att se till att ventilationen fungerar som den är tänkt. En del av bilparken har förnyats och därmed har vi gått från bensinbilar till miljödieselbilar som gör att förbrukningen av bränsle sjunker och utsläppen minskar. Under året har planering för nästa större renoveringsprojekt i kv Måttet gjorts med målet att i samband med renovering minska energiförbrukningen med minst 25 %. BOENDESTÖD Verksamheten sker i samverkan med Social- och Utbildningsförvaltningen med syfte att underlätta för bostadslösa att få en bostad alternativt undvika att någon blir bostadslös. Inom projektets ram arbetas också med att förebygga, utreda och eliminera boendestörningar för att skapa ett tryggare och säkrare boende för alla hyresgäster. Ett upparbetat nätverk finns mellan boendestödjaren, polisen, socialtjänsten och psykiatrin för att hantera de situationer som kan uppstå. Boendestödjaren arbetar med en grupp om ca 20 personer som besöks kontinuerligt. Under året behandlades 118 enskilda ärenden. EKONOMI Hyror LudvikaHem återtog sin förhandlingsframställan till Hyresgästföreningen inför 2010 års hyresförhandling vilket innebar oförändrade hyror Resultatet av hyresförhandlingen för 2011 innebar en hyreshöjning, för lägenheter, med i genomsnitt 2,51 % fr o m. 1 januari Hyreshöjningen varierade mellan 1,6 % och 2,9 % beroende på om uppvärmning och hushållsel ingår i hyran eller inte. Därutöver höjdes hyran för samtliga lägenheter med 55 kronor per månad för tillgång till ett nytt fast bredbandsnät. För att mildra den totala hyreshöjningen infördes samtidigt en hyresrabatt om 55 kronor per månad och lägenhet för samtliga befintliga lägenhetshyresgäster. Denna rabatt tas bort i samband med nytecknande av lägenhetskontrakt. Vår bedömning är att rabatten kommer att minska med ungefär 20 % per år på grund av omoch avflyttningar. 7

10 Arbetet med en differentierad hyressättning, i syfte att uppnå en rättvisare hyressättning, mellan bolagets olika områden fortsätter. Arbetet är nu inne i en fas där vi tillsammans med Hyresgästföreningen sätter parametrar för hyresberäkning och därefter skall vi simulera hyresberäkning för att se att resultatet blir det förväntade. Investeringar Bolagets investeringar i fastigheter och inventarier har totalt uppgått till 36,1 (94,7) Mkr varav merparten avser nybyggnationen av Engelbrekt Galleria. Likviditet och finansiering Likvida medel vid årets utgång uppgick till 24,0 (14,2) Mkr. LudvikaHems totala låneskuld till kreditinstitut uppgår till 600 (594) Mkr. Nyemission I november 2010 beslutades, på en extra bolagsstämma, att bolagets aktiekapital skulle ökas med 24 Mkr genom nyemission av aktier. De nya aktierna skall betalas inom fem månader från bolagsstämman med 18 Mkr i kontanter och 6 Mkr via kvittning av skuld till Ludvika kommun. Finansiella risker Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. Fastigheternas värde LudvikaHem har genomfört en intern värdering av fastighetsbeståndet. Värderingen görs i en av företaget Datscha AB utvecklad modell och är en webbtjänst som ger möjlighet att analysera den svenska fastighetsmarknaden. Vid jämförelse med marknadsvärdering via konventionella metoder och kalkylmodeller får en värdering via Datschas modell anses vara mer översiktlig och medföra en något större osäkerhetsmarginal. Värderingen görs för att bedöma eventuella nedskrivningsbehov. Värderingen omfattar samtliga fastigheter exklusive nyproduktionen på Heimdal 4 (Engelbrekt Galleria). Byggnaden på denna fastighet färdigställdes under våren 2010 som en av bolagets mest komplexa byggnader. Olika specialformulerade avtalskonstruktioner för affärslokaler, bibliotekslokal samt bostadslägenheter ger behovet av kalenderårsvisa redovisningar för att erhålla ett tillräckligt underlag för långsiktigt beslut om värdering. För fastigheten Heimdal 4 kommer därför en särskild värdering att göras under Värderingsmodellen bygger på varje fastighets förväntade kassaflöde under 10 år samt ett beräknat restvärde vid kalkylperiodens slut. Kassaflödesberäkningen baseras på 2011 års utgående hyror. Hyresbortfall, drift- och underhållskostnader samt direktavkastningskrav och kalkylräntor kommer från den marknadsinformation som finns som schablon i kalkylmodellen och är hämtad från fastighetskonsultbolaget Newsec Advice. Inflationen antas bli två procent per år under hela kalkylperioden. Någon besiktning av fastigheterna har inte genomförts. Värderingen har medfört att två obebyggda fastigheter skrivits ned med totalt 947 tkr och för två andra fastigheter, som tidigare skrivits ned, har nedskrivningarna återförts med 614 tkr. För övriga fastigheter bedömer bolaget att det inte finns något nedskrivningsbehov då dessa fastigheters bedömda verkliga värde överstiger bokfört värde. Framtida utveckling Ny lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag Enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den 1 januari 2011 ska bolagen bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. Det innebär bland annat att rågången mellan Ludvika kommun och LudvikaHem behöver bli tydligare. Ägardirektiven måste ses över och anpassas efter den nya lagstiftningen. Även bolagsordningen kan behöva ses över. Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid i sina beslut skall utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget. Ludvika kommun skall som ägare ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget. Avkastningskravet skall utgå från den lokala marknadssituationen och bolagets egna förutsättningar. Det är det långsiktiga resultatet och inte den kortsiktiga lönsamheten som står i fokus. För den kommunala borgen skall marknadsmässig borgensavgift utgå. I det allmännyttiga syftet som bolaget har ingår ett samhällsansvar. Det kan handla om ett etiskt, miljömässigt eller socialt ansvarstagande kopplat till en långsiktigt hållbar utveckling. Sådana åtgärder kan också förväntas stärka bolagets varumärke och öka lönsamheten på sikt. Arbetet med nya ägardirektiv förväntas ske under hösten

11 Våra styrdokument Under 2011 fortsätter vårt arbete med att strukturera, omarbeta och uppdatera bolagets styrdokument. I linje med bolagets ägardirektiv, vision, affärsidé och mål så kommer under år 2011 bolagets gemensamma värdegrunder att fastläggas och en affärsplan att utarbetas. Samordnad fastighetsförvaltning Under 2011 kommer arbetet med att utreda en samordnad fastighetsförvaltning med Ludvika kommun att genomföras. Arbetet har initierats via en tidigare utredning som KPMG utfört åt kommunen. Arbetet kan medföra stora eller små förändringar i organisationer och fastighetsbestånd både för LudvikaHem, GGAB och Ludvika kommun. Frågan om samordnad fastighetsförvaltning skall vara utredd och presenteras till kommunfullmäktige senast 31 okt Resultat och ställning Resultatet av bolagets verksamhet under 2010 samt dess ställning vid årets slut framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Summa ,92 kr ,15 kr ,07 kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen, ,07 kr överförs i ny räkning. Med sikte på år 2019, Ludvika 100 år som stad Ett flertal av bolagets större investeringar i framtiden avser nyproduktion i centrala Ludvika. Projekten skapar fler bostäder och affärslokaler i stadskärnan samtidigt som stadsbilden förbättras och en mer vacker och trivsam stad växer fram. I kombination med nybyggnation i centrum skall fler parkeringshus fördubbla antalet p-platser till gagn både för handel och boende. Målet för ett flertal av dessa projekt är inställt på år 2019 då Ludvika firar sitt hundraårs jubileum som stad. För att förbättra och försköna Ludvika med omnejd kommer LudvikaHem fortsätta arbetet med att aktivt delta i bland annat Centrumgruppen, Unika Ludvika och andra olika nätverk. Viktiga frågor för trivsel och kvarboende är t ex ny belysning i stadskärnan, borttagning av sly längs alla sjöar och vattendrag, nyplantering av växter och blommor i centrum, ommålning av flertalet fastigheter m m. Många små men oerhört viktiga åtgärder för att skapa trivsel och stolthet över sin hemort något som i sin tur leder till ökat kvarboende och en ökad inflyttning. 9

12 Flerårsjämförelse Resultaträkningen, tkr Hyresintäkter Övriga intäkter Nettoomsättning Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Balansräkningen, tkr Tecknat men ej inbetalt kapital Fastigheter, färdigställda Övriga anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida tillgångar Summa tillgångar Eget kapital Uppskjutna skatteskulder Räntebärande skulder Räntefria skulder Summa skulder och eget kapital Fastighetsuppgifter 31 dec (exkl. hus avställda i malpåse) Antal bostäder Antal lokaler Antal garageplatser Antal parkeringsplatser Summa uthyrningsobjekt Area bostäder, m Area lokaler, m Area garage, m Summa bostads- och lokalarea, m Nyckeltal Likviditet % Soliditet % 13,4 10,3 11,0 11,0 8,3 Antal outhyrda bostäder 31/ Outhyrda bostäder % 2,5 2,9 4,8 6,7 8,1 Flyttningsfrekvens % Årsanställda, antal Bostadshyra kr/m Driftkostnad kr/m Underhållskostnad bostäder kr/m Underhållskostnad övrigt kr/m Driftnetto kr/m Definitioner av nyckeltal framgår av not 27 10

13 RESULTATRÄKNING, Tkr Not Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Jämförelsestörande poster Rörelseresultat 6, Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter från övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Uppskjuten skatt Årets resultat

14 BALANSRÄKNING, Tkr Not Tillgångar Tecknat men ej inbetalt kapital Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Förnödenheter och förråd Kortfristiga fordringar Hyres- och andra kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

15 BALANSRÄKNING, Tkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder 20 Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit - - [avtalad kredit på koncernkonto (10 000)] Skulder till ägaren (Ludvika kommun) Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

16 KASSAFLÖDESANALYS, Tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Övriga poster som ej ingår i kassaflödet Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-) / minskning(+) av varulager Ökning(-) / minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+) / minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Utbetalning för förvärv av fastigheter Utbetalning för förvärv av inventarier Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Inbetalning från försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten 26 Upptagna lån Amortering av lån Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER (Alla belopp i tkr) Allmänna redovisningsprinciper Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Kostnader för Central administration och försäljning är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild varför dessa kostnader sammanslagits med Fastighetskostnader. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Intäkterna redovisas netto efter moms och rabatter. Skatt Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas genom att temporära skillnader på balansdagen mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder multipliceras med aktuell skattesats. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först- in först- ut principen, till det lägsta av anskaffnings värdet och det verkliga värdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Byggnader 50 Byggnader, standardhöjande åtgärder 5-25 Markanläggningar 20 Inventarier, verktyg och installationer 5 Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal), d v s leasingavgifter kostnadsförs löpande. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på - den löpande verksamheten - investeringsverksamheten och - finansieringsverksamheten Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden. 15

18 Not 1 Hyresintäkter, brutto Bostäder Lokaler Övrigt Summa Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Summa Avgår hyresrabatter Bostäder Lokaler Övrigt Summa Avgår hyror egna objekt Summa hyresintäkter, netto Byggnader som är tagna ur förvaltningen och är i s k malpåse redovisas varken som hyresintäkter eller som outhyrda objekt. Däremot har dessa byggnader vissa kostnader som ingår i fastighetskostnaderna. Not 2 Övriga förvaltningsintäkter Ersättningar och intäkter från hyresgäster Fakturerade kostnader Externt sålda tjänster Övriga förvaltningsintäkter Summa övriga förvaltningsintäkter Not 3 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städ Reparationer Vatten Elavgifter fastigheter Sophantering Uppvärmning Administration Övriga driftkostnader Summa driftkostnader I posterna Fastighetsskötsel och städ samt Administration ingår leasingkostnad med Not 4 Planenliga avskrivningar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Markanläggningar 5 5 Inventarier Summa avskrivningar Not 5 Jämförelsestörande poster Nedskrivning fastighet Återförda nedskrivningar Evakueringskostnader Rivningskostnader Summa jämförelsestörande poster

19 Not 6 Personal Medelantal anställda, könsfördelning i styrelse och ledningsgrupp Anställda Totalt Varav män Styrelseledamöter Totalt 8 8 Varav män 5 5 VD och andra ledande befattningshavare Totalt 4 4 Varav män 4 4 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 2,9 % 5,7 % Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 0,0 % 49,4 % Sjukfrånvaro fördelad efter kön Män 3,4 % 6,9 % Kvinnor 1,7 % 3,2 % Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori 29 år eller yngre (uppgift lämnas ej, färre än 10) år 1,8 % 5,6 % 50 år och äldre 4,6 % 6,2 % Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och verkställande direktör Lön Sociala avgifter enligt lag och avtal Summa styrelse och verkställande direktör Varav pensionskostnader enligt avtal Övriga anställda Lön Sociala avgifter enligt lag och avtal Summa övriga anställda Varav pensionskostnader enligt avtal För styrelsen finns inga avtal om pensioner. VD, Ulf Rosenqvist, har tjänstepensionsrätt enligt ITPplanen. Vid uppsägning från företagets sida har VD rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Ersättning till revisorer KPMG Revisionsuppdrag andra uppdrag biträde lekmannarevision 12 - Lekmannarevisorer granskningsuppdrag

20 Not 8 Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Not 9 Byggnader Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående uppskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar Ingående nedskrivningar Årets förändringar - Försäljningar och utrangeringar Återförda nedskrivningar Nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärden för byggnader Not 10 Mark Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående uppskrivningar Årets förändringar -Nedskrivning på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärden för mark

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2010 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Stadskontoret Juridiska avdelningen

Stadskontoret Juridiska avdelningen Stadskontoret Juridiska avdelningen 1(1) Datum 2006-03-06 Handläggare Marie Pettersson Referens Kommunstyrelsen Uppdrag till ombud för Landskrona kommun, i sin egenskap av aktieägare, vid ordinarie bolagsstämma

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer

ViKTIGA siffror för 2014

ViKTIGA siffror för 2014 Årsredovisning 2014 ViKTIGA siffror för 2014 Genomsnittlig lägenhetsstorlek 60 kvm 32 nybyggda lägenheter. Ett tillskott om 1,3% 2% Studentbostäder 4,6% av beståndet har renoverats och byggts om (113 lgh)

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

Årsredovisning 2010. Salabostäder

Årsredovisning 2010. Salabostäder Årsredovisning 2010 abostäder alabostäder Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 10 Kassaflödesanalys... 12 Noter till resultat- och balansräkning... 13-16

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer