Nya tidernya strategier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya tidernya strategier"

Transkript

1 Nytt från Nämdöskärgården Nummer 13/April 2008 Pris: 10 kr Nya tidernya strategier I d e t ta n u m m e r kan man läsa rapporter från både SIKO:s och Hembygdsföreningens årsmöten. Där framgår tydligt att det finns mycket för skärgårdsborna att jobba med. Utmaningen är att omvandla alla välvilliga och vackra ord om utveckling och liv året runt till verkliga konkreta handlingar. Det kanske allra viktigaste man pekar på är vikten av samordning, för det är oerhört arbetskrävande att kontakta och bearbeta den uppsjö av instanser som idag hanterar det stora område som kallas "skärgårdsfrågor". SIKO har myntat begreppet skärgårdskedjan- allt hänger ihop och om en länk brister så draggar hela fartyget! Idéen om en fysisk samlande skärgårdskommun har under åren diskuterats men inte funnit gillande hos alla. Nu lyfter SIKO fram förslaget om en virituell skärgårdskommun, som ett nytt samarbetsforum med stor beslutsmakt. Kanske det kan vara ett sätt att tänka och arbeta som kan ge ny fart åt gamla långbänkar? Nämdö Hembygdsförening Föreningen arbetar för att främja bygdens intressen, såväl inom kultur och miljö som näringsliv och övriga samhällsfrågor. Vi äger och förvaltar Nämdö Hembygdsgård. Alla är välkomna som medlemmar, ej mantalsskriven i nämdöskärgården blir stödjande medlem. Ansvarig utgivare av NÄMDÖ NU Albert Mattson Postadress: Nämdö Hembygdsförening Nämdö Hemsida: Redaktionsgrupp: Camilla Strandman, Carina Öhman, Inga Winroth Redigering & layout: Olle Strandman, Tidningens postadress: Box 11, Nämdö Ur innehållet: Årsmötesprotokoll för Nämdö HBF SIKO:s årsmöte 2008 Vad händer på posten Gullhund Elsa Några ord om backdiken, täckdiken och stenbroar på Västanvik Sjöfartsnytt Sommargästen och klimatet Familjenytt Beredskapsminnen Kalendarium mm. s2 s3 s5 s5 s6 s8 s10 s10 s11 s12 Båt. Konstnär: Kajsa Nästa nummer av Nämdö Nu kommer i vecka 24. Manusstopp 18/5. Bidrag mottages tacksamt!

2 Årsmötesprotokoll för Nämdö Hembygdsförening 16 f e b r u a r i Mötet öppnas av ordf. Albert Mattsson i Hembygdsgården där alla först får titta på kökets framåtskridande renovering. Kaffe och Ingas hembakta semlor serverades därefter i Nämdö skola där mötet sedan fortsätter i biblioteket vid tiden. 2. Dagordningen godkändes enhälligt men under mötets gång flyttas köksrenoveringspunkten 16. så den behandlas i samband med ekonomin, punkt Val av ordförande för mötet: Albert Mattsson 4. Val av sekreterare för mötet: Gunilla Söderqvist 5. Val av två justerare tillika rösträknare: Bosse Holmberg och Klas Horngren 6. Fastställande av röstlängd: Enligt upprättad närvarolista är sammanlagt 25 medlemmar närvarande. 22 st röstberättigade och 3 st icke röstberättigade (stödjande medlemmar). Röstlängden bifogas originalprotokollet. 7. Fastställande av mötets behöriga utlysande: Godkändes 8. Verksamhetsberättelsen för 2007 lästes upp av Gunilla Söderqvist och godkändes. Bifogas årsmötesprotokollet. 9. o 16. Ekonomisk berättelse samt Köksrenoveringen: Kassör Anders Gillinger redogör för ekonomin som på grund av köksrenoveringen är påfallande skral. Man diskuterade bland annat om det inte är möjligt att få ut försäkringspengar á conto. Styrelsen ska undersöka den saken. Ytterligare kr finns dock bundna i premieobligationer. Tyvärr kostar det föreningen ca kr att lösa in dem i förtid. Mötet beslutar att vänta med premieobligationerna. Det finns också möjlighet att söka bygdemedel och projektstöd hos Länsstyrelsen vilket styrelsen ska göra. Bidrag från privatpersoner kan också tacksamt tas emot. Målsättning är att komma igång med pubverksamheten till april. Närmast på agendan i köket är förstärkning av inkommande el, ny infälld elcentral och ny eldragning i köket, kakelsättning, fläktkåpa, inredning och köksutrustning. 10. Revisorernas berättelse: Anne Horngren meddelar att hon och Ulf Haeggström har tagit del av föreningens räkenskaper och föreslår att styrelsen biviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Revisorernas berättelse bifogas originalprotokollet. 11. Fastställande av resultat- och balansräkning: Presenterad resultat- och balansräkning fastställdes. Bifogas årsmötesprotokollet. 12. Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen: Beslöts att behandla förlusten i enlighet med styrelsens förslag. 14. Fastställande av budget och verksamhetsplan: Kassör Anders Gillinger redogör för 2008 års budget som godkännes. Gunilla Söderqvist läser upp verksamhetsplanen för år 2008 som godkännes. Bifogas årsmötesprotokollet. 15. Val av funktionärer: Följande valdes av mötet enl. valberedningens förslag: a) Två styrelseledamöter för 2 år: Carina Öhman och Petter Öhman b) Tre suppleanter för 1 år: Inga Winroth, Per Fjärdhäll samt Stina Molander c) Två revisorer för 1 år: Anne Horngren och Ulf Haeggström, båda omval d) Två revisorsuppleanter för 1 år: Märta Öhman och Franz Latos, båda omval e) Valberedning, tre funktionärer för 1 år: Camilla Strandman och Christer Glaad, båda omval samt Lars Fogelberg nyval. Camilla är sammankallande. f) Ombud till föreningar som hembygdsföreningen är ansluten till: Värmdö kommuns skärgårdsråd: Lotten Hjelm, omval, och Gunilla Söderqvist, nyval. SIKO:s styrelse samt interkommunala skärgårdsrådet: Albert Mattsson, Gunilla Söderqvist ersättare, båda omval. SIKOs årsmöte 2009: Christer Glaad och Inga Winroth. Ersättare Petter Öhman och Anna Horngren. Till SIKO:s festkommitté väljs Kajsa Berglind, omval. g) Som adjungerade till styrelsen väljs Anders Gillinger, kassör och Malin Horngren, ungdomsledamot. Båda omval. Punkten avslutas med avtackning för avgående styrelseledamöter med presenter, blommor och applåder. 17. Aktiviteter och grupper i föreningen 2008: Redaktion Nämdö Nu: Camilla Strandman får sällskap av Carina Öhman och Inga Winroth. Webmaster/ Per Fjärdhäll. Innehållet på sidan diskuteras och mötet enas om att hemsidan enbart ska innehålla aktuella händelser och information. Mötet beslutar att företagsannonser och liknande hänvisas till tidningen Nämdö Nu och portal Nämdö: Pub/pubgruppen: Pubchef Christer Glad meddelar att man siktar på att ha pub i april. Allsången 26 april tar Nämdökörens medlemmar hand om. Samarbete med Möjakören, körledaren tillika medlem i föreningen Elisabeth Ringbom samt Djurö- Möja-och Nämdö församling. Nämdödagen 26 juli 2008 Nämdödagsgruppen medlemmar bestämdes på mötet och det blev: Gunilla Söderqvist (sammankallande), Petter Öhman, Stina Molander, Christer Glad, Ann Bergsman och Benny Magnusson. Festkommitté för Hembygdsgårdens 20-årsjubileum kommer att bestå av samma personer som ordnade den stora invigningen av Hembygdsgården för 20 år sen: Bosse Holmberg (sammankallande), Albert Mattsson, Carina Öhman, Christer Öhman, Lasse Holm och Ninni Fernlöf. Föreningens eventuella övertagande av ansvaret för Nämdö Bibliotek. Styrelsen redovisar ett förslag på att driva biblioteket på försök under två år med samma öppettider som nu under förutsättning att kommunen står för lokal samt lokalkostnaderna, böckerna blir kvar och att man ger ett bidrag till föreningen på kr per år. Mötet beslutar att styrelsen förhandlar med kommunen. Gunilla Bering föreslår att föreningen Nämdö Biblioteks Vänner kan bildas för att stödja biblioteksverksamheten. Biblioteksgrupp: Gunilla Bering och Stina Molander. 2

3 Skärgårdsmuseets julmarknad nov (1:a advent) arrangeras av Skärgårdsmuseet genom Evalis Helmer och Ulrika Stenskog. Hembygdsföreningen brukar ha pub i anslutning till julmarknaden och enskilda medlemmar har medverkat på marknaden. När nu julmarknaden har vuxit sig större beslutar mötet att, om museet vill, föreningen kan hjälpa till. Behandlas vidare på höstmötet. Lucia tillsammans med nämdöbarnen i kyrkan. Mötet kommer fram till att det kanske räcker med 1:a adventfirandet i samband med julmarknaden och ev skippa luciafirandet. Övriga grupper som är aktiva / bör aktiveras Lappar lades fram med en representant från styrelsen i varje grupp att fyllas på med namn. Efter mötet ser grupperna ut som följer: Husetgruppen: Petter Öhman från styrelsen, Bosse Holmberg, Sven-Johan Karlsson. Postgruppen: Carina Öhman från styrelsen, Thomas Carlsson, Anne Horngren. Jonas Nilsson berättade om det senaste ang. posten samt Svensk Kassaservice som stänger 31/ på Nämdö. Miljögruppen/Vindkraft: Albert Mattsson från styrelsen, Victor Englund Ungdomsgruppen: Stina Molander från styrelsen, Sven- Johan Karlsson Trafikgruppen: Per Fjärdhäll från styrelsen, undergrupp Björkvik: Thomas Carlsson, Anna Horngren. Filmtajmgruppen: Gunilla Söderqvist från styrelsen, Camilla Strandman, Sven-Johan Karlsson 18. Motioner och andra frågor som hänskjutits till årsmötet: Motioner: Styrelsen har tillhandahållit två motioner Albert Mattson läser upp en motion från Doris Winroth Eriksson. Doris efterlyser en morot till de som jobbar på arbetshelgen (liknande personalmaten på Nämdödagen) med en rejäl lagad lunch och ev. också något på kvällen. Styrelsen har behandlat motionen och bifaller vilket också mötet gör. Arbetshelgen är redan bestämd till maj Inga Winroth läser upp en motion från Ulf Flodström. Ulf Flodström begär ordet direkt efter uppläsningen och meddelar att han vill dra tillbaks motionen med förbehållet att ett remissyttrande på Kustplanen som styrelsen gjort i november 2006 ska dras tillbaka. Styrelsen och mötet godtar att motionen dras tillbaka. Mötet besluta att remissyttrandet inte kommer att dras tillbaka. 19. Övriga frågor: Camilla Strandman tipsar om att man kan ansöka om studiebidrag för enstaka träffar med tema hos Studieförbundet Vuxenskolan. Victor Englund undrar om föreningen är intresserad av vindkraft på ön. Albert och Camilla berättar att de har andelar i ett vindkraftverk som redan finns på Ljusterö. Det är en ekonomisk förening som driver vindkraftverket där. Sven-Johan ställer en fråga om vem som ansvarar för att stränderna hålls städade från exempelvis ilandflutet skräp. Svaret på den frågan är att ansvaret ligger på markägaren. 20. Mötet avslutas kl Mötets sekr. Gunilla Söderqvist Mötets ordf. Albert Mattsson Justeras: Bosse Holmberg Justeras: Klas Horngren SIKO:s årsmöte 2008 SIKO höll seminarium och årsmöte på marholmens kursgård 1-2/3. Hembygdsföreningens delegater var Lotten Hjelm och Inga Winroth och dessutom var Jonas Nilsson där som vanlig föreningsmedlem. I år var inte pressen eller politiska företrädare inbjudna, mötets inriktning var att vi ska grotta ner oss ordentligt i problemen och formulera en ny strategi, enligt ordförande Sune Fogelström. Först när denna tydliga strategi var färdig skulle den offentliggöras och arbetet med att bearbeta beslutsfattare dra igång på nytt. Seminariet inleddes av Jan Olsén med en kort genomgång av utvecklingen i skärgården inom olika områden. Med viss hänvisning till den befolkningsutvecklingsutredning SIKO presenterade för ett år sedan konstaterades att det på många håll pekar mer brant nedåt idag. Flera skolor har stängt, postservicen försämras, vård och omsorg hotas liksom även sjöstationer, skolskjutsar och mycket annat. Det finns några viktiga orsaker till denna utveckling: 1. Skärgårdsfrågor hanteras av många olika handläggare, instanser och organisationer 2. Det finns ingen helhetssyn på skärgårdsfrågor eller skärgårdsutveckling 3. Alla talar om ur viktigt det är med en livskraftig skärgård, men besluten uteblir eller går i motsatt riktning. 4. Det finns en skillnad mellan offentlig statistik och verkligheten ute på öarna. I dag hanteras skärgårdsfrågorna i ett antal olika stuprör som inte har kontakt med varandra. Det finns inga formaliserade kontaktytor mellan länsstyrelse, landsting, Waxholmsbolaget, Naturvårdsverket eller andra intressenter för hantering av skärgårdsfrågorna. Det som behövs är en vilja att utveckla skärgården genom praktiska insatser och tydliga beslut. Inte bara prat. Skärgården måste erkännas som glesbygd trots att storstaden geografiskt är nära. Det behövs speciallösningar och flexibilitet för skärgårdens småskaliga förhållanden och speciella förutsättningar. Idag är avvecklingen betydande på många håll trots alla vackra ord om skärgårdens stora betydelse för storstadsregionen och hur viktigt det är med en levande skärgård. Därefter delades mötesdeltagarna in i olika grupper som fick varsitt ämnesområde att diskutera och redovisa. Så här står det i protokollet: Det behövs formaliserade strukturer för hur skärgårdsfrågor

4 ska hanteras och hur dialogen mellan olika instanser ska ske. Det behövs ett Skärgårdens Regionförbund. En virtuell skärgårdskommun med tjänstemän som är insatta i skärgårdens behov av övergripande och flexibla speciallösningar. Dessa tjänstemän ska ha rätt att fatta beslut. SIKO ska ta täten och sätta en egen agenda Bilda ett skärgårdens regionförbund, ett regionkontor med tjänstemän tillsatta av oss. Det krävs en formalisering av hur skärgårdsfrågorna hanteras. Alla aktörer behöver sätta ner klacken för att tillsammans jobba mot den där levande skärgården på riktigt. Samordning se helheten. Kravlista relaterat till vår skärgårdskedja Skolan: Jobba bort kommungränserna i skolhänseende. Samordna skolskjutsarna med andra transporter och turlistor. Långa avtalsperioder vid upphandling av trafik för skolskjutsar så entreprenörer vågar satsa på bra båtar. Vård: Behövs enklare regler för sjuktransport och färdtjänst. Jobba för lokal förtur vid äldreboenden. Bibehåll vårdcentralerna på öarna Kommunikationer: Tvärtrafik och turlista som gör att man kan hinna med samma buss året om. SIKO bör lägga fram färdiga förslag direkt hos WÅAB. Ingen isturlista flera månader utan bara när det finns is. Viktigt med miljötänk anpassa tonnage efter hur många som åker. Beställningstrafik OK under lågsäsong. Post och kassasservice Frågan är till stor del en företagarfråga. Behövs inventering av nuvarande service samt kravlista på vad vi behöver för att kunna fortsätta driva våra verksamheter på öarna. Förslag på lösningar. SIKO tillsätter en kontaktperson som håller kontakt med Företagarna Skärgården som driver frågan genom att tillsätta en speciell resurs för detta. Bränsle: Dispenser från krav på fullständigt utbud för sjömackar. Tänk på miljöperspektivet. Miljöbra med lokala mackar. Undersök alternativa transportmöjligheter för konkurrens. Bostäder: Kommunerna måste sätta ner foten och bestämma sig. Planprocesser kan tas fram genom att en konsult gör jobbet. SIKO ska tvinga fram ett ställningstagande, ett ja eller nej. Inte ett jasså. SIKO:s styrelse ska i sitt arbete fokusera på insatser som syftar till att nå ovanstående mål. Man ska också sträva efter att själva ordna möten och bjuda in folk till dem i stället för att bara gå på andras möten. Skärgårdspolitiker och tjänstemän ska vara delaktiga i SIKO:s arbete. SIKO:s agenda för framtidens skärgård Sträva efter dialog, tydliga beslut och tydliga mål. Skärgårdsfrågor ska hanteras i en formaliserad struktur. Ett skärgårdens regionförbund en virtuell skärgårdskommun På söndagen hölls årsmöte och ny styrelse valdes. Det är i allmänhet ordförandena i de lokala skärgårdsföreningarna som sitter i styrelsen+ ersättare. Det finns också ett arbetsutskott bestående av SIKO:s ordförande, 1:e och 2:e v ordf+ sekreteraren. Sune Fogelström från Möja hade undanbett sig omval som ordförande och till ny ordförande valdes Per Frideen från Ornö. Nämdös representanter i styrelsen är Albert Mattsson och Nilla Söderkvist. Vill du bidra med din tid? På årsmötet beslutades att arbetet med de olika intressegrupperna ska uppdateras. Det grupper inom olika områden men inte så många namn under rubrikerna. Vill du vara med och påverka arbetet inom föreningen så är detta ett gyllene tillfälle! Vill du vara med i någon grupp, mejla då till Nilla nilla. eller ring: Följande gupper finns: Barn och Undomsgruppen (aktiviteter, ideér, projekt mm) Huset (Hembygdsgården, ute och inne mm) Miljö (tex. miljöanpassning, vindkraft mm.) Biblioteket (om vi tar över det kommunala behövs en "styrgrupp") Post och kassaservice (bevaka våra intressen nu när det är omorganisation) Trafikgruppen (förmedla åsikter till W-bolaget, Björkviksbrygga mm) Bryggor (bryggorna i Sand, platsuthyrning,mm) Jonas och Inga på SIKO-möte 4

5 Vad händer med posten på Nämdö? So m d e f l e s ta k a n s k e v e t vid det här laget så avvecklas Svensk Kassaservice under sista halvåret För Nämdös del innebär det att kontoret i nuvarande form har öppet för sista gången fredagen den 29:e augusti Post & Telestyrelsen har bestämt att Nämdö är en av fyra öar i Stockholms Skärgård där grundläggande kassaservice för glesbygd ska finnas, dvs man ska kunna ta ut pengar och betala räkningar. Det visar sig att inte vem som helst får ta hand om den här servicen, förhandlingar hålls med ICA. Guns Livs i Solvik är tillfrågade och har skrivit på en intresseanmälan. Förhandlingarna med ICA ska vara klara till den 31/3 och då får vi veta mer exakt vad som kommer att gälla. Vad som händer med posten, alltså den del som har hand om brev och paket, är i skrivande stund höljt i dunkel. Möten inom postledningen är på gång. Det finns ju en rad tänkbara lösningar, man kan välja att behålla lokalerna och anställa personal eller att lägga ut det hela på entreprenad, återstår att se vad som händer. På årsmötet bestämdes att postgruppen skulle återupplivas. Det känns viktigt att ha en kommunikation med posten och att kunna bistå med den kunskap om vårt speciella område som vi faktiskt besitter. Detta är allt vi vet just nu, fortsättning följer För den som eventuellt undrar vad jag ska göra i höst kan jag berätta att jag har ett helt nytt projekt på gång. Kanske återkommer jag om det i ett annat nummer. Det är dags för mig att skiljas från Posten nu, vi har varit nära och kära i omkring femton år. Tänk vad tiden går. Kom gärna till posten den 29/8, tillsammans kan vi minnas det gamla och se framemot det nya! Carina Öhman Postfröken firas på födelsesedagen Gullhund Elsa Namn: Elsa Öhman Född: 15/ Familj: Märta, Stig, Mia och katterna Öhman Intressen: Äta och må gott, promenera, leka och kela! Var bor du: På norra Mörtö Dold talang: Jag kan öppna ytterdörren själv och hoppa jämfota. Framtidsplaner: Öva på fler konster, om matte har nåt gott godis såklart, hihihi Övrigt: Längtar efter sommaren så jag får bada!!!! 5

6 Några ord om backdiken, täckdiken och stenbroar på Västanvik Vid p r o m e n a d e r b o rt å t Vä s ta n v i k och Östanvik på Nämdö kan man i år se ett nyplöjt gärde framför Västanviks loge. Åkern kallas för Loggärdet och arbetet med plogen har Albert Mattson utfört. Men här har också hänt mer som har med åkerbruk och kulturlandskap att göra. Om man tittar längs gärdets södra och nordöstra sidor kan man se att dikena där på nytt blivit rensade och urgrävda. Där berget går i dagen på andra sidan diket har det fått utgöra en naturlig, och hållbar dikesvägg. De släta sidorna av lera och jord glimrar gråsvarta, och i botten rinner en klar vattnenström muntert på sin väg ut i ett större dike, i sitt mål att till slut nå fram till Östersjön. Här har någon med hjälp av grävspade och en profilskopa återuppväckt de gamla backdikena, och även sett till att undanröja hinder för vattnets väg under en del stenbroar och i täckdiken. Han har även grävt och lagt i nya cementrör på ställen där det behövts.vem är det då som åter har börjat ta tag i arbetet att leda bort ytvattnet från vägar och åkrar på Västanvik? Jo han heter Anders Dahlgren och är en lycklig ägare till en gummibandsförsedd liten 3,5 tons grävmaskin. Han och hans fru Eva tillbringar numera sin mesta tid på släktgården Västanvik. En solig men kall förmiddag i mars stämde jag möte med honom för att få veta mer om vatten i och omkring gärden, vägar och avrinning. Vi började med att titta på vattnet som rann fram ur det täckdike som var lagt under den nyplöjda åkern. Det rann först ner i det öppna vägdiket, sen försvann det under vägen som går till Långvik och kom ut igen på den andra sidan, där Anders för hand och med hjälp av en täckdikningsspade grävt en ca 1,5 m lång kanal fram till det ställe där han hittat ingången till det gamla täckdiket. Där dök vattnet åter ner mellan några stenar djupt nere på botten och försvann. Anders berättade att där nere på ca cm djup var lagt ett sk stentäckdike. Han trodde att de flesta täckdikena på Västanvik var gjorda av sten, för det var något som det fanns gott om, och man besparade sig utgiften att behöva köpa tegelrör som annars började användas av bönderna redan på 1800-talet i Sverige. Jag hade läst i en bok att man la i kors av trä och sen stenar i täckdikena och frågade Anders om han sett några sådana träkryss i de diken som han grävt fram, men han trodde att träet, om det hade funnits, nog hade förmultnat eftersom dikena var så gamla. Han sa att han på andra håll sett täckdiken där man lagt ner mindre hela stammar av träd med grenarna kvar, och att när sen träet så småningom ruttnade så blev det som ett hålrum där vattnet kunde fortsätta att rinna. Även ris och buskar kunde användas, men de täckdikena var de sämsta och minst hållbara.vi kom överens om att man nog från början lagt granris uppe på stenarna i täckdiket för att förhindra att de blev igenslammade. Bredden på stensträngarna i täckdikena beräknade Anders till ca 30 cm och han trodde att stenarna bildade ett ca cm tjockt lager.stenarna som lades ner i täckdikena skulle vara rena från jord och ungefär knytnävsstora. Man använde också ris och träslanor, senare kom som tidigare nämnts även tegelrör i bruk. Man var mycket noga med att väga av åkerstycket som skulle täckdikas. Ofta lade man igen ett öppet dike och då var det givet var täckdiket skulle gå. Annars fick man mäta lutningen på åkern och beräkna var det var lämpligt att lägga dikena, och hur djupt de skulle gå. Att de måste gå en bit under störtsta plöjningsdjup var en självklarhet. Det spelade också stor roll vilken sorts jord det var där man skulle dika. Extra viktigt var det att dika ut ordentligt och djupt på moss- och lerjordar. Rena sandjordar är i sig väldigt vattengenomsläppliga, och där kunde man kanske slarva lite med dikningen. Där man använde stenar som vattenledningsmaterial i täckdiket så lade man omsorgsfullt ett sk öga i slutet där täckdiket mynnade ut i ett öppet dike. Ögat bestod av två på högkant uppställda lite flata stenar på varsin sida om mynningen av täckdiket. Uppe på dom lade man på en ordentligt stor och flat sten som tak. Dessa stenar skulle helst ligga alldeles i kant med eller något innanför själva dikesväggen för att inte vara i vägen för liens pendlande rörelse då man slog av gräset i diket, vilket man gjorde varje år, oftast i samband med att man skördade det som växte på själva åkern. Då man använde tegelrör i täckdikena var det mycket viktigt hur dikesbotten såg ut, den skulle vara jämn och ha en skålformig ränna för tegelrören att vila i. Rännan skapades med hjälp av en speciell täckdikningsbottenspade med långt skaft som man drog längs med botten. Sen la man rören i en lång rad, runt dem öste man i dräneringsgrus innan man fyllde igen diket med jord. Där täckdikena av tegelrör mynnar ut i ett öppet dike la man inte rör hela vägen. Den sista biten leddes vattnet i en trätrumma istället. Det var för att man var rädd för att frosten skulle göra att teglet frös sönder. Dessa trätrummor är i dag för det mesta förmultnade och vattnet från täckdiket rinner därför upp ur marken en till en och en halv meter in på åkerkanten och försvårar brukandet av åkern. Anders sa att de flesta av de gamla dikena på Västanvik fungerar bra än i dag, bara på några ställen kunde man märka att de kanske kunde behöva en restaurering. Man märker det oftast på att åkern blir sur och har svårt att torka upp efter regnperioder. Vatten som normalt skulle rinna i underjordiska diken hittar ingen väg därnere, utan trycks upp mot markytan istället. Om man vill värna om de gamla täckdikena ska man inte belasta dem med för tungt tryck, gäller speciellt om det är mycket blött i marken. Trädrötter söker sig ofta ner till täckdikena och kan täppa igen dem.. De kan även flytta tegelrör och stenhögarna så att funktionen av täckdiket försämras. Sen kan det vara bra att kolla upp de ställen där täckdikena börjar och slutar, ofta kan det räcka med att reparera där för att få hela diket att fungera igen. De öppna dikena runt ett gärde kallas backdiken eller laggdiken, vattnet i dem rinner sen ut i ett avloppsdike eller utfallsdike. Lika viktigt som att täckdikena är hela och fungerar, att backdikena inte är igensatta är det att avloppsdikena är tillräckligt djupa och breda och att det är tillräckligt fall på dom. Vattnet ska lugnt och utan alltför stora 6

7 Nyrensat dike med yster vårflod hinder kunna ta sig ut till det ställe där avloppsdiket mynnar, på Nämdö oftast i Östersjön. Rinner det för häftigt kan det ta med sig oönskade mängder med material från land ut i vattnet. När man rensar gamla öppna diken får man inte gräva djupare än den ursprungliga dikesbotten. Hur ska man då kunna veta var den fanns? Jo, berättar Anders, man märker det på att när man gräver så ska man komma ner till lerbotten, då är man på rätt nivå. Dikena kan täppas igen av löv, grenar, nedramlad jord m m. Vatten-och åkersorkar kan också möblera om ganska rejält och underminera dikeskanter och sidor. Man bör hålla dikena rena från träd, speciellt al och sälg växer gärna och frodigt i dikeskanterna och rätt som det är står dom mitt i diket och täpper effektivt igen vattenflödet. Dikena som Anders gräver har en väldigt jämn vinkel på ca 60, och det beror på att han gräver med hjälp av en profilskopa. Också när man gräver för hand är det lämpligt att ha den lutningen på dikesväggarna. Men ett dike består ju inte bara av väggar utan det har en botten också. Den bör vara så bred så att man kan få plats med en spade när man gräver ut eller rensar diket. Förr i tiden underhöll man dikena när man hade lagt åkern i träda, vilket skedde ca vart 7:de år. Då plöjde man åkern, harvade och gödslade den innan man sen oftast sådde höstvete, vilken var den första grödan i en 7-årig växtföljd. Året därpå kunde man så havre och därefter korn kanske, och sen följde ofta några år med vall innan åkern åter lades i träda. Om man ska börja restaurera ett gammalt dike, varifrån är det lämpligast att börja, nerifrån eller uppifrån? Anders svarar att det är bäst att börja nerifrån, och att från vilket håll man än börjar gräva kan det vara bra att anlägga en lite djupare grop nedströms i diket, gärna på ett ställe där hastigheten på vattenflödet är låg. På det viset samlas det där upp partiklar av sand och lera på botten av gropen istället för att rinna ut i avloppsdiket, när man börjar flytta på sedimenten som lagrats längre upp i diket. På Västanvik finns det ca 7 st stenbroar. Det är broar som sen gammalt används för att från gården kunna köra ut till de olika gärdena. Anders tror att de kan vara anlagda under talet, det är svårt att veta exakt..det står inget tillverkningsdatum på dem! Stenbroarna består av noga utvalda större stenar. De som bildar grunden och väggar på stenbron skall vara raka på insidorna och på ovansidorna. De läggs intill varandra i två parallella rader, så att det skapas ett ca 50 cm brett dike mellan dem för vattnet att rinna i. Sist placeras stora platta stensjok som lägges över det hela som blir själva gångytan. En del av stenbroarna på Västanvik är intakta, medan andra står i tur att bli restaurerade. Anders visar en samling stenar som han tagit hem till gården som ska användas tillbroarna. De är riktiga stenbumlingar som man med handkraft knappt skulle orka rubba. Stenbroar håller länge om stenarna får ligga ifred och inte rubbas. Men med åren gång tenderar dom att sjunka ner, och då kan det bli som en grop där vattnet inte rinner undan utan stannar kvar, eller kanske vid höga flöden svämmar över körbanan och då kan vattnet frysa och spränga sönder stenblocken. Anders berättar till sist att han tillsammans med Albert till hösten planerar att dika ut hela det stora utfallsdiket som går från Västanviksgärdena och bort till Östanvik, där det mynnar ut i viken vid gamla Östanvik. De har redan lagt ett nytt täckdike vid ett av Östanviksgärderna. Så som det ser ut på många håll på Nämdö kan vi bara hoppas att glädjen, orken och den lilla grävmaskinen som Anders har, håller i många år framöver! Inga Winroth

8 Sjöfartsnytt De t ta ä r e n n y å t e r k o m m a n d e r u b r i k i Nämdö Nu, för vi måste ju ha en marin avdelning för att vara en skärgårdstidning med hedern i behåll. Skicka gärna in historier från de sju haven- det duger gott med en berättelse från Pilkobbsfjärden eller en resa mellan Stavsnäs och Nämdö! Vindöga på grund i Boskapsöströmmen. Den 28/12 gick Vinbdöga på grund utanför Östanviks brygga på utväg efter att ha missat i manövern när man skulle lägga ut från bryggan och gå vidare söderut. Ingen större dramatik då vädret var bra och passagerarna togs snart ombord på Arbetsbåten och kunde fortsätta sin resa. Vindöga stod dock ganska hårt på grundet och kunde inte komma loss förrän på eftermiddagen då livräddningskryssaren Oscar Falkman från Möja med assistans av räddningsbåten Björn Christer från Dalarö. Dessförinnan hade Kustbevakningen per flyg varit på besök liksom inspektör från Sjöfartsverket för att se att inte olja läckt ut eller annat allvarligt. Vindöga bogserades sedan till Kummelnäs varv där man konstaterade att det bara blivit en liten skrovbuckla på vår trotjänare, samt en hel del röra ombord efter att fartyget haft rejäl slagsida. Resemejl från Oskar Strandman, på praktik under sjökaptensutbildning. Han mönstrade på m/t Tosca, manager Laurin Maritme, i New York i januari 2008 och ska vara ute ett halvår. Fartyget är en s k produkttanker som kan lasta 53,000 kbm olja, kemikalier eller annan flytande last och är 183 m långt och mäter 45,000 dödviktston. (Den som är mer sjöfartsintresserad kan gå in på Här kommer några klipp ur Oskars resemejl: 22/ Nu har vi precis passerat förbi Florida straits mellan Cuba och USA, och är nu på väg mot Tuxpan i södra Mexico - där vi ska lasta av några miljoner liter bensin. Sen bär det av mot amerikanska kusten igen, för att lasta Kaustiksoda till Brasilien. Har hört en del rykten om Argentina senare, men det återstår att se... Just nu går jag vakt 12-4 på natten och gör däcksjobb mellan klockan 13 och 17 på eftermiddagen. Vaktpassen e ganska enkla här då det inte är mycket trafik att tala om - har man tur så ser man två fartyg på 4 timmar, ibland inga alls. Den senaste veckan har jag mest gått runt och lärt mig var alla rör och pumpar sitter, och vad dessa har för funktion vid lastning, lossning och tankrengöring. Som vanligt finns det miljarder checklistor för allt som företas ombord. Igår bytte jag två glödlampor högst upp i radiomasten - ett bra jobb för en rutinerad mast-klättrare ;-) Vädret har varit lite knepigt på siståne med relativt hård vind i kulingstyrka och åskstormar med tillhörande regn. Temperaturen hoppade upp 12grader på 3 timmar när vi kom in i golfströmmen och nu är det riktigt svettigt att vara utomhus. Normaltemperaturen ligger på runt 25 grader, både i luft och vatten, på natten brukar det svalna av lite mot 20 graders-strecket. Trenden är ca:1 grad uppåt per dygn, ju längre söderut vi kommer - just nu e vi på latitud 20, så det blir nog svettigt nedåt ekvatorn... Man märker att det rullar lite och en viss berg och dalbanakänsla är det när man sitter på bryggan, men annars e det knappt märkbart när det blåser kuling. Jag har egen hytt, owners cabin som den kallas, är ändå en av de mindre hytterna - men man slipper ju dela iaf. Gott om andra faciliteter ombord med stort Gym och bibliotek, dagrum med TV/video & tv-spel. Temperaturen känner man bara av när man går ut ifrån de helt lufkonditionerade boendeutrymmena som håller en konstant behaglig temperatur på 20 grader Personligen tycker jag 12-4 är riktigt bra tider - nattmänniska som man är. Man käkar middag klockan halv 6 på kvällen och Vindöga på grund 28/

9 hinner med lite kvällsaktiviteter innan man tar en liten tupplur och går upp en kvart innan midnatt. Sen kan man sova gott i 8 timmar innan man går upp och käkar lunch... Övade mig på att plocka stjärn-höjder med sextanten igårkväll och fick till en hyffsat bra fix för att vara första gången =) Sen hade vi en riktigt stor fullmåne som stod precis i zenith - rakt ovanför huvet hela vakten, häftigt! Annars rullar det på som vanligt, har varit mycket sittande i CargoControlRoom under lastning och lossning de senaste dagarna. Där sitter man framför 4 stora dataskärmar och ser till så att lasten placeras i rätt ordning och mängd, i de olika last-tankarna genom att öppna och stänga diverse ventiler olika mycket. Samtidigt som man lastar så gäller det att hålla jämna steg med tömmningen av ballast-tankarna, så att de skärande & böjande krafterna på skrovet inte blir för stora, och så att fartyget håller ett jämnt trim för att lasten skall fördelas riktigt. - Ett pussel i stor skala med andra ord =) Nu befinner vi oss på 1 grad Nordlig latitud, och det är en tryckande värme på 29 grader, trots att det är rätt molnigt. Ska vara framme vid lotsplatsen, just söder om ekvatorn före klockan ett i natt. När tidvattnet sedan är riktigt blir det lots uppåt amazon-floden ca:a 8 timmar. När vi lossat halva lasten där, bär det av söderut mot Sao Luis för att lossa resten... Har just varit nere i hälften av alla ballast-tankar och kontrollerat alla fjärrstyrda ventiler. Ett ganska svettigt jobb som innebär att man klättrar 15m rakt ner på en pinnstege, och därefter klättrar och kryper över skvalpskotten för att lokalisera ventilerna i kolmörker. Men innan man kryper ner måste man skicka ner en sond för att mäta och se att syrehalten är över 21% så man inte tuppar av där nere. Man har även med sig en bärbar mätare som hela tiden kontrollerar atmosfären i tanken - något som fickmig att hoppa till då den började larma längst in i största tanken(!), som tur var det bara batteri-larmet Har jag just lämmnat Cap Verde-öarna utanför Gambias kust, där vi har bunkrat 150ton tjockolja (bränner upp ca: 32ton per dygn a US$ 480) för att vi skulle ha tillräckligt med bränsle för att nå Spanien. Västafrika är verkligen annorlunda från den värld man e van vid hemifrån, nästan alla hus ser ut som om de inte fått något underhåll de senaste 50 åren & folk går omkring i trasor till kläder - Vi kör med förstärkt vakthållning så att inga stowaways ska klättra ombord när man ligger för ankar, vilket kan bli riktigt problematiskt för fartyget, då man blir ansvarig för att personerna i fråga(som ofta saknar identitetspapper) hamnar i sitt hemland - de flesta länder vägrar att ta emot papperslösa personer, så det kan bli riktigt jobbigt att lösa den situationen. Hela tiden cirkulerar det små överfulla fiskebåtar runt oss, som vill byta till sig prylar, dollars och färgburkar i utbyte mot 2meters Barracudor(!)... Nu e vi iaf på väg upp mot Algaciras på den spanska sidan av Gibraltarsundet, där vi ska lasta Bensin som skall till Mexico, men först ska vi till USA där man blandar i speciella additives som höjer oktanhalten från 87 upp till den svenska standard-bensinens 95oktan. Krävs endast några enstaka oljefat med additives, för en full last på flera miljoner liter bensin - starka saker(och giftiga) med andra ord, man går omkring i rymddräkt när man hanterar dom... Annonsera i Nämdö Nu! Tidningen går ut till över 200 medlemmar i Nämdöskärgården, läses säkert av hela deras familjer. Dessutom finns den på flera websidor; m fl. Sommarnumret trycks i dubbel upplaga och säljs också som lösnummer. Annonspris: 1/4 A4- sida (=stående, enspalt) 150 kr för medlemmar, 300 kr ej medlem. Kontakta redaktion för mer info. En förfrågan om Intresse av skapande verksamhet på Östanviks Gård Hej allihop! Som de flesta av er redan har märkt så hade min Öppna Atelje inte öppet så mycket sommaren -07. Det berodde på att jag helt enkelt behövde en paus. Nu har jag skaffat mig kraft igen och ser verkligen fram emot att träffa er alla denna sommar! De senaste åren så har det kommit önskemål från flera håll om en skapande verkstad för besökare, så därför kommer det inte att se ut som det brukar göra, denna säsong kommer det att finnas ett stort bord i min atelje där flera personer kan sitta och skapa och även ha viss tillgång till min maskinella utrustning för att förverkliga sina drömmar! Material kommer att finnas för en billig penning och man kan också ta med sig eget, men för att få veta hur stort intresset är och vilket material ni helst vill skapa i, så vill jag nu att ni funderar på vad ni önskar göra och ringer eller e-postar mig ett litet förslag! Välkomna till den nya skaparverksta n på Östanviks Gård. Carina Schneider

10 Sommargästen och klimatet So m m a r g ä s t e n ä r e n l a b i l t y p som en och annan säkert noterat och allt tal om klimatet gör inte saken bättre. Sommargästen tycker att det är skönt att vintern inte la isen hård och kall och tystade havet men saknar alla glada barnskratt i pulkabacken och den nostalgiska lukten av nyskalad apelsin i en soldränkt glänta vid sidan av skidspåret. Men hur ska det gå med sommarparadiset? Ska det dränkas när inlandsisarna smälter eller bli alldeles överbefolkat när klimatflyktingar från hela världen ska samsa på mycket mindre ytor än idag. Det finns inget positivt i det, inte heller i den stelfrusna grodan som förvirrat sig upp ur sitt gömme en solig januaridag som är så kort att den är slut innan grodan hunnit stolpa in igen. Inte kul alls. Men hur ska man ställa sig till en rar liten blåsippa som får för sig att titta fram i februari eller herr kantarell som stolt visar upp sin gula hatt redan i mars? Och vad tycker seglaren som bestämt sig för att segla sig igenom så mycket som möjligt av en vintersäsong? Sommargästen är brydd och har tappat taget om sin trygga förvissning om sommarparadisets eviga liv. Bara en sån fråga som hur ska man ta sig dit på klimaträtt sätt. Simma, ro, paddla nej men segla går ju för den som behärskar konsten och har en båt. Men hur mycket miljöekoturist är en sommargäst som tar sin gamla 50hästars som varit med det senaste kvartsseklet och visserligen är betald men drar en himla massa soppa och puffar tillbaka det mesta av skiten i luften utan att ha dragit energinytta av den? Och är det alltid miljövänligt att åka kollektivt även om det sker med några få passagerare på en stor gammal båt som tar flera hundra. Sommargästen blir inte klok och kommer plötsligt att tänka på damerna på bussen som uppenbarligen kom från något evenemang för folk med gröna fingrar. En av de tre grönfingrade berättade om sitt sommarparadis i trakten av polcirkeln och hon log lite generat när hon lät tanken tänkas högt att hon kanske under sin livstid precis som Kristina från Duvemåla skulle få uppleva smaken av ett äpple från den egna trädgården. Om klimatförändringen gjorde sitt. Sommargästen Familjenytt Fö r e n i n g e n s m e d l e m Eva Öh m a n har gått ur tiden, 88 år gammal. Hon växte upp i Sand och gifte sig så småningom med Henry Öhman och bosatte sig i Bunkvik. Eva var mor till Margareta Flodström och Petter Öhman. Inga födda att rapportera under vintern, men storkspaning kan riktas mot Boskapsön i maj Nämdö Nu passar på att gratulera några som fyller jämna år, nämligen Danne på Biskopsön 50 år 21/3 och Midget på Ängsskär 65 år 29/3. Hurra! Försommargudstjänst i Nämdö kyrka Söndag 11 maj, Pingstdagen, kl 15 Nämdökören med Elisabeth Ringbom medverkar. 10 Rapport från Gustav Hej jag är 9 år och heter Gustav jag bor på jungfruskär förut gick jag på Nämdöskola det var en bra skola tycker jag men efter att skolan stängde fick vi åka till Ornöskola. Eftersom det är vatten mellan Ornö och Jungfruskär så får vi åka båt.det tar 40 min till skolan. På onsdagar får vi åka färja till Dalarö för att ha slöjd och ibland gymnastik. På rasterna brukar jag leka med mina kompisar. På fritiden går jag på scouterna och simtränar på Djurö. Det är roligt att simma. Vi simmar ibland 24 längder. Jag tycker om att cykla både på Jungfruskär och Nämdö. På sommarlovet ska jag åka till Ekerö IKs fotbollsskola. Hejdå från Gustav.

11 Beredskapsminnen De n 9 a p r i l 1939 blev jag inkallad för första gången. Jag åkte iväg till inkallelseorten men väl framme visade de sig att det blivit fel. Jag skulle till Mörtö i Stockholms skärgård istället. Det vara bara att ta sig dit ut bäst jag kunde. Sverige var inte förberett på kriget på något vis och allt var mycket oorganiserat. Det blev brist på allt så fort kriget hade brutit ut, gemene man misstänkte att livsmedel etc skickades till Tyskland. Tyskvännerna var många men vi pratade aldrig politik när jag låg inkallad. Vi ville bara komma hem så fort som möjligt. Nåväl, jag kom ut till Mörtö. Där fanns ingenting. För att få tak över huvudet var vi tvungna att bryta oss in i ett hus som var obebott. Till att börja med hade vi heller inga gevär, så småningom fick vi två stycken. Om vi hade ammunition kommer jag inte ihåg idag. Ett gevär hade den som gick vakt och ett hade vi i stugan. Sängarna spikade vi ihop själva, över- och underslafar. Verktyg fanns förstås inte heller så jag fick låna en båt och åka hem och hämta mina egna. Vi spanade efter flyg och båtar. Mycket av tiden gick åt till att samla ved för att vi skulle kunna laga mat. Jag minns att vi bl a sågade upp ett gammalt staket, som ägaren sedan krävde en hög ersättning för. Provianten kom en gång i veckan med en båt som hette Britta. Vi försökte fiska själva så mycket vi kunde för att omväxling i dieten. Ingen av oss kunde laga mat så konsum-anders som var expedit i det civila fick ta den sysslan. Sedan blev han sjuk och då fick jag överta det jobbet. Första gången jag skulle laga mat var en torsdag och då skulle det förstås vara ärtor och fläsk. Jag visste att ärtorna skulle blötläggas innan och att fläsket skulle kokas. Innan jag tog över kocksysslan hade vi kommit överens om att den förste som klagade på maten skulle bli tvungen att ta över matlagningen. Nå, jag kokade soppan och smakade inte av den innan det var dags för middag. Vi började äta och älg-anders utbrast: Så förbannat saltat ärtsoppa har jag aldrig ätit i hela mitt liv! Men så kom han ihåg sig och tillade: Men så god! Utkikstornet på Bullerö med spanande mannar. Foto: Folke Bengtsson, Cybis.se En annan gång hade vi en riktig kock som stod för matlagningen. Han gjorde en tårta på 14 måsägg som blev så otroligt god att det vattnas i munnen på mig än i dag när jag tänker på den. Vi hade alltid med oss en pyts som vi fyllde med vatten och testade måsäggen, de som sjönk var ätliga. På kvällarna täljde jag pappersknivar och skopor med länkar (den längsta hade sexton länkar) i alträ. Någon kontakt med omvärlden hade vi inte förutom med proviantbåten. Senare tog konsum-anders med sig sin egen batteriradio då han tillfrisknat efter sin sjukdom. Upptecknat ur minnet av Bertil Ceder, vars dotter var Gunhild Winroth, som gifte sig med Ville Winroth på Wästerängen och blev mamma till Sonja, Ulla, Doris, Wilma och Inga. Se hit alla trevliga medlemmar och alla andra snälla människor! Vi behöver er hjälp. Som ni säkert vet om vid det här laget så renoverar vi hembygdsgårdens kök efter en omfattande vattenskada. Vi har kommit en bra bit på väg men har en hel del kvar innan det är klart. Regelverket för ett livsmedelsgodkänt kök har blivit ju hårdare sen det ursprungliga köket byggdes för 20 år sedan så det behövs en ordentlig uppgradering. Det som sätter käppar i hjulet och skjuter invigningen av köket framåt är en liten brist i inflödet av pengar och med det kan ni hjälp oss. Vi har också sökt projektstöd från Länsstyrelsen och värmdö kommun, men ännu ej fått klart besked. Missa inte chansen att stödja hembygdsföreningen lite extra och hjälpa till med att färdigställa köket., så vi även i fortsättningen kan träffas på mysiga pubkvällar, fester och på Nämdödan. Vi tar tacksamt emot alla bidrag, både stora och små, kontakta någon i styrelsen eller sätt in pengar direkt på föreningens plusgiro: , märk bidraget köket. Stödförening för Biblioteket på Nämdö Som de flesta säkert redan vet så lägger Värmdö kommun ner sina ö-bibliotek men ett antal nöjda låntagare på Nämdö vill inte låta denna fina inrättning försvinna och Nämdö Hembygdsförening har erbjudit kommunen att ta över biblioteket på vissa villkor. Värmdö kommun har sagt sig vara intresserad av en sådan lösning men ingenting är klart och ingen vet ännu säkert om det är en möjlig lösning. Om det fungerar så är vi några som vill bilda en vänförening för att stötta biblioteket. En årlig medlemsavgift på en 100-lapp skulle ge ett bra tillskott om både fast- och fritidsboende som uppskattar en näraliggande bibliotek sluter upp. Kanske skulle man kunna ordna någon form av kulturell aktivitet under semestertiden när många kan vara med. Ni som är intresserade att vara med och vill ha information om hur det går och om och hur en förening ska bildas kan maila till Nämdö Biblioteks Vänner på adressen: Den som inte har tillgång till mail kan höra av sig till mig, tel: Med hopp om ett levande bibliotek på Nämdö Gunilla H Bering 11

12 Mer om Nämdö Hembygdsförening Välkommen som medlem i Hembygdsföreningen, både du som är åretruntboende och du som är fritidsboende eller gäst! Hembygdsföreningen har ett hundratal medlemmar, de allra flesta permanentboende hushållen är med. Därigenom blir föreningen den naturliga representanten för nämdöskärgårdens åretruntboende i kontakter med olika myndigheter m fl. Vi är också medlemmar i SIKO (Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation) där vi har ett nära samarbete med skärgårdens andra öars intresseföreningar. Men vi tycker också att det är viktigt att företräda vårt områdes intressen även när det gäller fritidsboende och turister- allra oftast så har vi ju en gemensam syn! Som medlem blir du inbjuden till minst två möten per år, får NÄMDÖ NU och diverse andra informationsutskick. Du kan hyra Hembygdsgården förmånligt och inte minst stödjer vårt viktiga arbete för Nämdös framtid. Årsavgift 100 kr/person. Pg Kontakta gärna styrelsen: Albert Mattsson, ordf Lotten Hjelm, v ordf Nilla Söderkvist Carina Öhman Petter Öhman Inga Winroth Stina Molander Per Fjärdhäll Anders Gillinger (adj kassör) Malin Horngren (ungd. ledamot) Det finns flera hemsidor som handlar om Nämdö, här lite mer om dessa: Hembygdsföreningen har en egen hemsida, där information direkt från föreningen finns. På denna sida läggs inte ut några kommersiella uppgifter, däremot kan vi länka till ortens företag för vidare info. Om man vill sprida affärsinformation/reklam så kan man kontakta webmaster på Lars- Fredrik Larsson som äger och sköter den sidan på mer affärsmässig grund. Vi tar också emot annonser i tidningen Nämdö Nu på betald plats. Kalendarium April 2008 Maj 2008 Juni Waxholmsbolagets vårturlista börjar 26 Allsångskväll i Hembygdsgården med Nämdö- och Möjakörerna+ musiker, kl 18. Mat& Pub förhoppningsvis! Arbetshelg vid Hembygdsgården, hela dagarna, exakt tid se anslag. Mat serveras. 11 Försommargudstjänst kyrkan kl 15, Nämdökören. 15 Waxholmsbolagets sommarturlista börja 15 Grovsopefärjan till Bunkvik kl Sand kl Grovsopefärjan till Aspö kl 10-13, Tjusvik kl 14-15, Östanvik kl Grovsopefärjan till Uvö , Sunnansund kl 12-13, Mörtö södra kl Kalendariet är lite magert eftersom Hembygdsgårdens kök är under renovering, och vi vet inte riktigt när det blir klart. Men varje måndag kl är Nämdö bibliotek fortfarande öppet och vi turas om att bjuda varandra på soppa, alla välkomna! Fler evenemang kan tillkomma, kolla anslagstavlor och mejlbox! Allsångskväll i Hembygdsgården Lördag 26 april kl 18, mat & pub förhoppningsvis Möja- och Nämdökörerna, Elisabeth Ringbom+ musiker Välkomna! Vill du hyra Hembygdsgården? Kontakta vår vaktmästare Carina Öhman, Detta är sista numret av Nämdö Nu som kommer till dig om du inte betalat medlemsavgift för kr per person insättes på pg Kassör: Anders Gillinger,

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem Ärende 1. Mötets öppnande. Frågan om mötet utlysning. Mötet öppnades. Mötet hade utlysts enligt stadgarna. Dagordningen delades ut till deltagarna. 2. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM AV NILS ÅKERBLOM KAPITEL 1 Skolan börjar Hej jag heter Joel Nilsson. Jag är 10 år och gillar att spela fotboll. Jag går på Talbacka skolan. Jag har ganska mörkt hår och är 140 cm lång. Jag har en kompis

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Hotell Två systrar ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARTIN PALMQVIST ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Hotell Två systrar ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARTIN PALMQVIST ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARTIN PALMQVIST ORD tvillingar (s 5, rad 1), syskon födda samtidigt änkor (s 5, rad 3), gifta kvinnor med döda män. (En änka) En gift man meden död fru är en änkling. pumpas

Läs mer

SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20

SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20 SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20 Närvarande: Johan Bohman Gunilla Söderqvist Berit Karlsson Per Frideen Anna Lundin Erik Westerlundh Björn Sjöblom Jan-Evert Jäderlund Jan Olsén Arne Griphult

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Wästantorps samfällighetsförening

Wästantorps samfällighetsförening Tid: 22 maj 2016, kl. 10.00 Plats: Husaren, Södra Rörum Protokoll Årsstämma 2016 1. Mötets öppnande - Ordförande Bertil Carlie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Upprop, fullmaktsgranskning

Läs mer

Protokoll Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Protokoll Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Protokoll från årsmöte med Näldens Byalag 1 Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Röstlängd för mötet Samtliga närvarande vid årsmötet, 33 personer. 3

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2015 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Else Eklöf 550 670 28 Ledamot Ulla

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

Simon K 5B Ht-15 DRAKEN. Av Simon Kraffke

Simon K 5B Ht-15 DRAKEN. Av Simon Kraffke DRAKEN Av Simon Kraffke 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Erik och jag är 7 år och jag bor på en gård och den gården heter Hemlighetensgård bara för att vad som helst kan hända här. Och den gården ligger

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM 1 ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset - 2014 04 08 1 Öppnande Mötet öppnas av ordförande Richard Nordgård som hälsar all välkomna.. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset 2016 04 06 1 Öppnande Mötet öppnades av ordförande Richard Nordgård som hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Protokoll Årsmöte. Årsmöte, Brännögården söndagen den 6 mars 2016

Protokoll Årsmöte. Årsmöte, Brännögården söndagen den 6 mars 2016 Protokoll Årsmöte Årsmöte, Brännögården söndagen den 6 mars 2016 Närvarande: 29 personer inklusive styrelsen var närvarande på årsmötet. 26 av dessa var röstberättigade. 1 Mötets öppnande Matts Eriksson

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet.

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. 40 TROSSEN 3 2012 jag och min båt kennet andersson allt

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Lina Kapitel 1 Lina var 10 år och satt inne med sina två vänner Gustav och Caroline.

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle Innehållsförteckning Kap 1 Olle sida 2 Kap 2 Blomplockning i nationalparken sida 3 och 4 Kap 3 Bankrånet sida 5 Kap 4 Rättegången sida 6 Kap 5 videogranskningen sida 7 Kap 6 Den rätta rättegången sida

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra 18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra Station Närvarande: 24 ½ personer, Vania M-B, Björn E, Cecilia E, Erik, Christina F, Anna H, Lena S-H, Caroline K, Camilla L, Lena N,

Läs mer

Kapitel 1 - skeppet. Jag är en 10 - årig tjej som heter Melissa.

Kapitel 1 - skeppet. Jag är en 10 - årig tjej som heter Melissa. Kapitel 1 - skeppet Jag är en 10 - årig tjej som heter Melissa. Jag och min bästa kompis skulle åka flygplan till Madagaskar, men de flygplanet hade kraschat. Så vi var tvungna att åka med ett skepp, så

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Rally SM.. Rally SM... Rally SM.. så var det åter dags.. för denna underbart trevliga form av rally.. denna gång på "hemmaplan", vilket som vanligt ställer till en hel del extra problem som man inte behöver

Läs mer

När vi så stiger in på macken så är Håkan i full färd med sina sysslor, de har blivit som ett inrutat mönster efter 25 år.

När vi så stiger in på macken så är Håkan i full färd med sina sysslor, de har blivit som ett inrutat mönster efter 25 år. Artikel av Tuva Klinthäll Publicerad i Smålandsposten den 18 september 2010 Kl 07.00 Klockan har precis slagit sju och det är i mitten av augusti. De allra flesta ligger och sover men inte Håkan Håkansson.

Läs mer

Protokoll Visby Vespa Clubs årsmöte Visby

Protokoll Visby Vespa Clubs årsmöte Visby Närvarande medlemmar: Se bifogad röstlängd Plats: Bilhusets matsal Tidpunkt: Lördagen den 18 april, med start kl 11. 1. Mötets öppnande. a. Herr ordförande Roland öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö Närvarande delegater: 15 februari 2003 Jonas Linell Anne-Marie Olsson Barbro Nordstedt Björn Sjöblom Jan-Evert

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann.

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Värdparet in Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Musikintro Sture är hemma, trollampa, hattmajor m.m bemannas av skådespelare

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek!

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Äntligen har vi fått tummen ur och beskriva vår sista månad i Turkiet, det blir lättar o lättare att dra

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Nässlingen, den 15 februari 2014

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Nässlingen, den 15 februari 2014 Sida 1 av 5 Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Nässlingen, den 15 februari 2014 Närvarande delegater: Eva Axelsson, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Från Malta o till Sicilien är det bara en Skagen resa i våra mått, det skuttet tog vi den 14 september o hamnade i viken Rada Di Portopalo på södra delen

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer